Tài liệu Hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng liên doanh lào – việt chi nhánh hà nội

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi më ®Çu Víi mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt - kinh doanh giÇy dÐp. C«ng ty giÇy Thuþ khuª tõ khi ra ®êi cho ®Õn nay ®· liªn tôc ®Çu t ph¸t triÓn ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c c«ng ty trong vµ ngoµi níc t¨ng thu nhËp, liªn tôc ph¸t triÓn theo kÞp víi sù ph¸t triÓn cña thêi ®¹i. Sau khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù quanr lý cña nhµ níc. Mét nÒn kinh tÕ më cho phÐ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vît ra khái biªn giíi quèc gia. Còng tõ ®ã mµ nã ®a ra cho c«ng ty nh÷ng c¬ héi vµ th¸ch thøc. Lµ mét c¬ héi ®Ó cho c«ng ty më réng s¶n xuÊt, cã thÓ lùa chän vµ më réng thÞ trêng, t¨ng sè lîng tiªu thô ®Ó tõ ®ã cã thÓ t¨ng doanh thu, t¨ng søc m¹nh cho c«ng ty, n©ng cao dÇn ®êi sèng cho c«ng nh©n, mang l¹i lîi Ých cho x· héi gãp phÇn x©y dùng vµ lµm giµu cho ®Êt níc. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng gÆp rÊt nhiÒu th¸ch thøc c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty trong níc vµ nhiÒu c«ng ty níc ngoµi. C«ng ty muèn ph¸t triÓn th× cÇn ph¶i ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu. ThÞ trêng quèc tÕ lµ m«i trêng ho¹t ®éng vµ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh sù sèng cßn cña doanh nghiÖp. Song thÞ trêng quèc tÕ kh«ng hoµn toµn ®¬n gi¶n do sù t¸c ®éng m¹nh mÏ vµ réng lín cña rÊt nhiªï yÕu tè kh¸c nhau trong ®ã c¸c yÕu tè vÒ m«i trêng kinh doanh vµ th«ng tin ®ãng vai trß quan träng. Tõ ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra lµ c«ng ty ph¶i xem xÐt ®¸nh gi¸ ®Ó ®a ra ph¬ng híng ph¸t triÓn thÞ trêng. Ch¬ngI: Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty giÇy thuþ khuª I/-Giíi thiÖu chung vÒ C«ng ty 1-LÞch sö h×nh thµnh c«ng ty 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty giÇy thuþ khuª lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc trùc thuéc Së c«ng nghiÖp Hµ Néi, ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 93/Q§UB ký ngµy 07/01/89 cña Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô lµ s¶ xuÊt,kinh doanh mÆt hµng giÇy dÐp c¸c lo¹i.§Þa chØ c«ng ty dÆt t¹i hai n¬i. -V¨n phßng dao dÞch c«ng ty: Sè 152phè Thuþ Khuª- QuËn t©y Hå- Hµ Néi -C¬ së s¶n xuÊt t¹i :Khu A2 -x· phó diÔn-huyÖn tõ liªm -Hµ Néi Víi viÖc ®Æt v¨n phßng vµ c¬ së vËt chÊt ë vÞ trÝ kh¸c nhau nh vËy rÊt thuËn tiªn cho viÖc dao dÞch ,tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty cñng nh nguån nh©n lùc dåi dµo cña c¸c vïng n«ng th«n l©n cËn vµo lµm viÖc t¹i thµnh phè. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ ®îc kh¸i qu¸t nh sau: -§îc thµnh lËp tõ th¸ng 4 n¨m 1989 theo quyÕt ®Þnh sè 93/Q§UB Ký ngµy 07/01/89 cña UBND thµnh phè Hµ Néi. Tªn doanh nghiÖp khi thanh lËp. XÝ nghiÖp GiÇy Thuþ Khuª Tríc ®©y , c«ng ty giÇy thuþ khuª chØ lµ mét ph©n xëng s¶n xuÊt cña c«ng ty giÇy thîng ®×nh våi nhiÖm vô chñ yÕu lµ gia c«ng mò giÇy v¶i cho Liªn X«(cò) vµ mét sè níc §«ng ¢u. Ngoµi ra chØ s¶n xuÊt mét lîng nhá s¶n phÈm giÇy v¶i, lo¹i cã gi¸ trÞ kinh tÕ thÊp ®Ó phuc vô thÞ trêng trong níc. Ban dÇu khi thµnh lËp, XÝ NghiÖp giÇy v¶i Thuþ Khuª cã 458 c¸n bé c«ng nh©n vªn vµ hai ph©n xëng s¶n xuÊt.Sè nhµ xëng hÇu hÕt lµ nhµ cÊp bèn,cò n¸t, l¹c hËu ,s¶n xuÊt b»ng ph¬ng ph¸p thñ c«ng ,s¶n lîng chØ ®¹t trªn díi 400.000s¶n phÈm -Th¸ng 8n¨m 1993, ®Ó phï hîp víi tinh h×nh vµ nhiÖm vô míi trong viÖc phsats triÓn kinh tÕ,UBND thµnh phè Hµ Néi ra quyÕt ®Þnh sè 258/Q§UB cho phÐp ®æi tªn xÝ nghiÖp giÇy v¶i thuþ khuª thµnh xÝ nghiÖp giÇy thuþ khuª vµ bæ sung thªm chøc n¨ng nhiÖm vô cho doanh nghiÖp . S¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt giÇy-dÐp xuÊt khÈu vµ mét sè s¶n phÈm kh¸c tõ da vµ cao su .Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ:Thuþ Khuª Shoes company(viÕt t¾t lµ JTK). Sau khi thµnh lËp l·nh d¹o c«ng ty ®· nhanh chãng tËp trung kiÖn toµn bé m¸y qu¶n lý ®a doanh nghiÖp tõng bíc æn ®Þnh ph¸t triÓn s¶n xuÊt,chiÕm lÜnh thÞ trêng vµ v÷ng ch¾c v¬n ra thÞ trêng thÕ giíi 2/-Chøc n¨ng,nhiÖm vô cña c«ng ty 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1 Chøc n¨ng. Ho¹t ®éng kinh doanh ®éc lËp, tù ho¹ch to¸n trªn c¬ së lÊy thu bï chi vµ cã l·i. Khai th¸c nguån vËt t, nh©n lùc tµi nguyªn cña ®Êt níc ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu t¨ng thu ngo¹i tÖ gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Chøc n¨ng s¶n xuÊt c¸c lo¹i giÇy dÐp vµ mét sè mÆt hµng kh¸c tõ da vµ cao su. Chøc n¨ng khinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. Ph¹m vi kinh doanh xuÊt nhËp khÈu lµ. - XuÊt khÈu: GiÇy dÐp vµ mét sè mÆt hµng do c«ng ty s¶n xuÊt ra. - NhËp khÈu: vËt t, nguyªn liÖu, m¸y mãc vµ thiÕt bÞ d©y chuyÒn phôc vô s¶n xuÊt cña c«ng ty. 2.2. NhiÖm vô. Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng tiªu dïng. C«ng ty giÇy Thuþ Khuª cã vai trß quan träng trong sù nghiÖp x©y dùng thñ ®« Hµ Néi vµ ngµnh giÇy da ViÖt Nam, thÓ hiÖn: -Thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së chñ ®«ng vµ tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt . -Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt , nhu cÇu thÞ trêng , kiÕn nghÞ vµ ®Ô xuÊt víi së c«ng nghiÖp Hµ Néi gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò víng m¾c trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. -Tu©n thñ luËt ph¸p nhµ níc vÒ qu¶n lý tµi chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i nghiªm chØnh thùc hiÖn cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng vµ c¸c hîp ®ång liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. -Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®ång thêi tù t¹o nguån vèn cho nsanr xuÊt khinh doanh ,®Çu t më réng ®æi míi trang thiÕt bÞ ,tù bï ®¾p chi phÝ, tù c©n ®èi xuÊt nhËp khÈu, ®¶m b¶o thùc hÖn s¶n xuÊt khinh doanh cã l·i vµ hoµn thanh nghÜa vô nép ng©n s¸ch nhµ níc. 3/.C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty - Chøc n¨ng vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c bé phËn . 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Ban gi¸m ®èc gåm: +Tæng gi¸m ®èc +Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt +Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kinh doanh -HÖ thèng phßng ban gåm: +Phßng tæ chøc +Phßng tµi vô kÕ to¸n +Phßng khinh doanh xuÊt nhËp khÈu +Phßng cung øng vËt t +Phßng c¬ n¨ng +Phßng kü thuËt -Ba xëng s¶n xuÊt chÝnh: Xëng Chiarminh,Yenkee,Thuþ Khuª -Mét trung t©m th¬ng m¹i vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ: 152 T©y Hå Hµ Néi M« h×nh tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty lµ m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng. §øng ®Çu lµ gi¸m ®èc c«ng ty sau ®ã ®Õn c¸c phong ban nghiÖp vô vµ sau cung lµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc. II/-Vµi nÐt vÒ ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ cña c«ng ty. 1/.NhËn ®Þnh chung vÒ ho¹t ®éng XNK. ThÞ trêng thÕ giíi lµ mét tæng thÓ rÊt phøc t¹p, sù thµnh c«ng trong kinh doanh phÇn lín phô thuéc vµo kh¶ n¨ng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm cã gi¸ trÞ sö dông cao chø kh«ng phô thuéc vµo tiÒm n¨ng nguyªn liÖu trong níc. HiÖn nay c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp cña viÖt nam cßn yÕu vÒ chÊt lîng vµ mÉu m· , cha thùc sù ®¸p øng ®îc nhu cÇu kh¾t khe cña thÞ trêng thÕ giíi . Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy lµ do c¸c doanh nghiÖp cßn bÞ ¶nh hëng bëi c¬ chÕ cò , kh«ng cã nh÷ng ®æi míi trong s¶n xuÊt kinh doanh, mÆt kh¸c do nhµ níc ta cha chó träng ph¸t triÓn mét c¸ch ®óng møc tíi mÆt hµng giÇy dÐp xuÊt khÈu, mét thÕ m¹nh cña ViÖt Nam. 2/.C¸c ®èi t¸c níc ngoµi. Cho ®Õn nay ®Ó cã thÓ ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña thÞ trêng vµ t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh ë thÞ trêng trong níc còng nh thÞ trêng níc ngoµi . Mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó cã thÓ t¨ng nguån vèn ®Çu t vµ ¸p dông c«ng nghÖ míi vµo trong qu¸ tr×nh 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¶n xuÊt lµ c«ng ty ®½ hîp t¸c víi ®èi t¸c níc ngoµi nh §µi Loan,Th¸i Lan ®Ó më réng s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt lîng cña s¶n phÈm. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng ho¹t ®éng S¶n XUÊt kinh doanh , qu¶n lý cña c«ng ty I/. T×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty giÇy Thuþ Khuª 1. TiÒm lùc cña c«ng ty 1.1. Nguån nh©n lùc: Trong nh÷ng n¨m qua ,lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty kh«ng ngõng lín m¹nh c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng . C«ng ty ®· ®¶m b¶o ®îc cho gÇn 2.100 ngêi c¸n bé c«ng nh©n viªn cã viÖc lµm æn ®Þnh thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi gÇn 700.000 ®ång/th¸ng/ 1ngêi. Tæng sè lao ®éng hiÖn nay cña c«ng ty lµ 2092 ngêi trong ®ã 87% lùc lîng cña c«ng ty lµ nh÷ng ngêi trÎ , khoÎ cã kiÕn thøc v¨n ho¸ ,tiÕp thu tèt c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn tiÕn lµ 1925 ngêi chiÕm 92% tæng sè lao ®éng . HÇu hÕt c«ng nh©n cña c«ng ty ®· ®îc qua líp ®µo t¹o dµi h¹n hoÆc ng¾n h¹n cña ngµnh .Sè c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ bËc 6/7 lµ 106 c«ng nh©n chiÕm 5,06%, tr×nh ®é bËc 5/7 lµ 129 c«ng nh©n chiÕm 6,17%, tr×nh ®é tay nghÒ bËc 3/7 lµ 413 ngêi chiÕm 19,75%. Sè cßn l¹i lµ lao ®éng thñ c«ng ®· qua líp ®µo t¹o tay nghÒ tõ 3 ®Õn 6 th¸ng , do c«ng ty tæ chøc . Sè lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 167 ngêi chiÕm 8% tæng sè lao ®éng toµn c«ng ty trong ®ã 107 ngêi ®· tèt nghiÖp ®¹i hoc , 54ngêi ®· tèt nghiÖp trung cÊp hoÆc s¬ cÊp. 1.2. Nguån tµi chÝnh Vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt Nguån tµi chÝnh: Vèn ho¹t ®éng cña c«ng ty kh«ng nh÷ng ®îc b¶o tån mµ tiÕp tôc t¨ng qua mçi n¨m , n¨m 1991 tæng sè vèn ho¹t ®éng cña c«ng ty cha ®Çy 1 tû ®ång . §Õn nay cã gÇn 40 tû ®ång gåm tµi s¶n vµ vèn ho¹t ®éng (gÊp 80 lÇn so víi 1989) trong ®ã : .+ Vèn ng©n s¸ch cÊp :11.271.321.000 ®ång +Vèn vay :19.269.187.000 ®ång 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Vèn tù bæ sung : 1.658.217.000 ®ång C¬ së vËt chÊt . Lµ mét doanh nghiÖp s¶ xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,h¬n n÷a lµ mét doanh nghiÖp trÎ míi ®îc thµnh lËp víi nhiÖm vô ®Æc thï lµ s¶n xuÊt kinh doanh giÇy dÐp ,mét mÆt hµng phô thuéc rÊt nhiÒu vµo yÕu tè thêi tiÕt, khÝ hËu,thêi trang, thÞ yÕu ngêi tiªu dïng ... Song c«ng ty ®· kh«ng ngõng ®Çu t nhµ xëng n¸y mãc thiÕt bÞ ph¸t triÓn quy m« s¶n xuÊt ®îc c«ng ty rÊt chó träng , cô thÓ: §· x©y dùnh trªn 30.000 m2 nhµ xëng cao r¸o tho¸ng m¸t , mua s¾m bæ sung 4 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy v¶i , 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt giÇy da n÷ thêi trang , m¸y mãc thiÕt bÞ nhËp tõ Hµn Quèc , §µi Loan.. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ngI-1.2 :-§Çu t ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt N¨m Sè d©y chuyÒn s¶n xuÊt S¶n phÈm s¶n xuÊt (®«i) 1997 6 2.416.000 1998 6 3.000.000 1451 12.500 4.000.000 1.976 20.000 2092 30.000 1999 2000 12 Tæng sè lao ®éng (ngëi) DiÖn tÝch nhµ xëng (m2) 12.000 Qua b¶ng trªn ta thÊy c«ng ty ®· m¹nh d¹n tËp trung ®Çu t ®æi míi c«ng nghÖ s¶ xuÊt nhÇm n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , c«ng ty ®½ c¶i tiÕn vµ n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc ®èi víi c¸c phßng ban nghiÖp vô nh©n viªn ®îc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn kh¸ tèt : cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ v¨n phong kÓ c¶ hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c, c¸c phßng ban ®Òu cã m¸y ®iÒu hoµ nhiÖt ®é . §èi víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ,c«ng nh©n ®îc lµm viÖc trong m«i trêng an toµn, cã ®ñ hÖ thèng ¸nh s¸ng, qu¹t m¸y, cã ®Çy ®ñ m¸y mãc chuyªn dông thay thÕ cho c«ng nh©n nh÷ng c«ng viÖc vµ thao t¸c nÆng nhäc. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. M«i trêng kinh doanh cña c«ng ty giÇy thuþ khuª 2.1. C¸c ®èi t¸c chñ yÕu mµ c«ng ty xuÊt khÈu sang (Nhãm2) -coop italia consorzio nazionable non alimentary 50019 sesto fiorentino (fi) via bruschi 126 -alcampo avenida santiago de campostela sur n/n madrid spain. -dresco service gestion bp 3694382 bonneuil sur marne cedex france. -the footwear studio dren the heaven 33433 pb nieuwegein holland. -olly’s import inc., 103 forest avenue river forest il 6035 usa -idana schuhe gmbh jurgen kimmek hagener str.85-87 d-58099 hagen germany. -aigle international bp 755,86107 chatellerau cedex france -siplec 52 rue camille de smoulins 92451 issy-les-mounline aux france -vroom en dreesmann spakler weg 52 1096 ba amsterdam holland. -Sub shoe diffusion 7 central boulvaro fisher mans bendvic 3207 newzealnd -target australia pty. Ltd 12-14 thomson road nort geelong victoria 3215 austrlia. -hengst footwear broeklagen 8,8331 tj steenwijk the neitheirland. -new import & export s.r.l via postumia 29,31100 treviso italy. -denis crowe footwear dty ltd., 51 cumberland ave collaroy australia. -anbao distribucion s.a poligono industrial ugaldeto s/n20180 spain. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -faigrounds int’l corp 5th fl., no 61, chungshan rorth rd., sec.2 taiwan. -baur vesan gmbh+co bahnof str 10 96224 burgkun standt germany -j.luethi+co.jlco schume jlcowegch-3400 burdorf -thuþ sü -kaufring ag kieshecker weg 100 40468 dusseldeff germany. C¸c c«ng ty níc ngoµi thêng xuyªn cã ®¬n ®Æt hµng cho c«ng ty: Nhãm1 ( th«ng thêng hä göi c¸c mÉu hµng qua internet vµ yªu cÇu c«ng ty x¸c nhËn -Confirmation sample ). -Melcosa vieetnam room 1093-1910,19 fwingshan tower 173 desvouroad central hongkong -novi footwear-(fe) dte ltd. 802 towerII the gateway,habour citi 25-27 calton rd tsimsha tsvi hongkong. -new allied commercial ltd. Rm 2812-18, shuion on centre 6-8 habour rd wanchai, hongkong -chanon worldwide co.,ltd. 29/28 soi charonnakorn 12, charonnakorn road klong sarn bangkok 10600 thailand -goldstone corporation dae hantong woon build suide #304 1211 runj choryangdong dongku pusa korea -foot tech international co.,ltd roon 721a ocean centre harbour citi tsimshatsui hongkong -intermedium footwear intermedium bv debbmeerstraat 10-14 p.o. box 307 2130aj hoos ddorp neitherlands Mét sè nguyªn phô liÖu mµ c«ng ty ph¶i nhËp tõ níc ngoµi th«ng thêng : -synthetic pricipitated silicahisil 255gl (oxit silic) -titannium dioxide lotus brand (§i«xit TITAN-Nh·n hiÖu LOTUS) §îc nhËp tõ LINER (FAR EAST) PTE LTD 133 CECIL STREET #03-01 KECKSENG -TOWER SINGAPORE 09535 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Cao su tæng hîp SBR 1052 ®îc nhËp tõ c«ng ty th¬ng m¹i HUYNDAI 140-2 KYE-DONG, CHONGRO-KU,SCOUL,KOREA 2.2 VÒ nguyªn liÖu s¶n xuÊt s¶n phÈm : Nh÷ng n¨m gÇn ®©y , v¶i sîi trong níc cã nhiÒu tiÕn bé vÒ chÊt lîng ®· ®¸p øng ®îc phÇn nµo nhu cÇu v¶i cã chÊt l¬ngj cao ®Ó phôc vô hµng xuÊt khÈu. Nguyªn liÖu gåm cã cao su tù nhiªn , cao su tæng hîp CaCO3, v¶i b¹t , v¶i phin dï , kho¸ , ®Õ vµ c¸c lo¹i ho¸ chÊt.§îc cung cÊp tõ c¸c ®¬n vÞ sau: C¸c nguyªn vËt liÖu kh¸c vµ v¶i ®îc nhËp tõ c¸c ®èi t¸c trong níc Tªn ®èi t¸c ®Þa chØ -C«ng ty dÖt VÜnh phóc -Doanh nghiÖp t nh©n Kim Anh nGuyªn liÖu V¶i V¶i bß,chun -ViÖn c«ng nghÖ X¹ hiÕm KÌm trong -Doanh nghiÖp t nh©n S¬n Hµ Baob× -C«ng ty TNHH vËn t¶i Duyªn H¶i -C«ng ty TNHH ViÖt Th¾ng Than tr¾ng ,ti tan,cao su -Tæ hîp t¸c VÜnh Long -Tæ hîp t¸c TiÕn Dòng -TriÒu phóc T©n triÒu Thanh tr× Hµ Néi -C«ng ty dÖt v¶i c«ng nghiÖp Hµ Mai ®énh HBT Hµ Néi Néi _C«ng ty dÖt 19/5 253 NguyÔn huy Tëng Thanh xu©n Hµ Néi -Tæ hîp t¸c dÖt Thanh Cêng X· V©n Canh Hoµi §øc Hµ t©y -Tæ hîp t¸c dÖt T©n lËp: T©n lËp §an Phîng Hµ T©y -Hîp t¸c x· dÖt may Kinh B¾c: Tiªn giang Tiªn S¬n Hµ B¾c -C«ng ty TNHH TrÝ Nh©n: 08 TrÇn Phó Hµ ®«ng -Tæ hîp t¸c§øc Minh :§¹i Mç Tø Liªm Hµ Néi -C«ng ty TNHH Ph¬ng nam Thanh Xu©n Hµ Néi -C«ng ty Ho¸ dÇu Hµ Néi : 1 Kh©m thiªn §èng §a Hµ Néi 10 D©y giµy c¸c lo¹i V¶i V¶i V¶i V¶i,nhuém V¶i TÈy,nhuém v¶i nhuém §Õ D©y giµy X¨ng c«ng nghÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Tæ hîp t¸c Hoang Ba : -Coats Total Phong Phó: -C«ng ty cao su §µ N½ng 324 NguyÔn thÞ Chiªn Hoµn KiÕm Hµ Néi 378 Minh Khai HBT Hµ Néi TP §µ N½ng OZE ChØ Cao su -C«ng ty TNHH- TM Kh¸nh D17 NguyÔn Hång §µo Huy: T©n B×nh TP HCM -C«ng ty TNHH ViÖt Cêng: 248 V¨n Ch¬ng Kh©m Thiªn Hµ Néi -C«ng ty TNHH V¹n Thµnh : 40 NguyÔn V¨n Cõ Gia L©m Hµ Néi -Cöa hµng KDTH sè 2-C«ng ty §øc giang Gia L©m Hµ ho¸ chÊt BTM Néi -Doanh nghiÖp t nh©n TM 316/4 Quèc lé 1A B×nh §«ng Nam : ch¸nh TP HCM -C¬ së Phóc Thµnh : 176/34 Hoµ B×nh T©n B×nh TP HCM Keo båi cøng v¶i Thªu -C«ng ty TNHH TM Phó ThÞnh 441/20 NguyÔn §×nh ChiÓu Q.3 TP HCM -Tæ T¬ng Lai : Phêng Gi¸p B¸t HBT Hµ Néi 300 B¹ch Mai HBT Hµ Néi Ho¸ chÊt c¸c lo¹i Mót xèp Ho¸ chÊt Mót xèp cao su,keo Latex Bét nhÑ Nguån nguyªn liÖu nhËp tõ níc ngoµi HiÖn nay c«ng ty ph¶i nhËp toµn bé ho¸ chÊt phôc vô cho s¶n xuÊt tõ níc ngoµi(§µi Loan, Hµn Quèc). §©y lµ mét khã kh¨n cña c«ng ty vµ ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt giÇy v× ho¸ chÊt trong níc kh«ng ®ñ tiªu chuÈn chÊt lîng cho ngµnh s¶n xuÊt giÇy. V× nhËp khÈu nªn gi¸ ho¸ chÊt t¬ng ®èi cao, ®«i khi cßn phô thuéc vµo thêi gian, kh«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é. Bªn c¹nh ®ã ho¸ chÊt ®îc nhËp khÈu lµ do ®èi t¸c cung cÊp ho¸ chÊt c«ng ty chØ gia c«ng. §©y lµ thiÖt thßi lín cña c«ng ty. B¶ng Nguån nguyªn liÖu nhËp tõ níc ngoµi Tªn hµng V¶i, gi¶ da Ho¸ chÊt NVL kh¸c Tæng NVL NK 1997 1.508.230 962.700 738.070 3.209.000 1998 1.149.880 1.657.180 574.940 3.382.000 11 §¬n vÞ tÝnh: USD 1999 1.027.970 1.724.356 683.219 3.435.545 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua b¶ng trªn ta thÊy xu híng t¨ng gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp khÈu lµ rÊt râ rÖt, së dÜ nh vËy lµ do mét sèng nguyªn nh©n sau: - Do yªu cÇu chÊt lîng hµng xuÊt khÈu, do vËy ph¶i nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng s¶n phÈm. - ngµy cµng nhiÒu kh¸ch hµng mua hµng cung c¸ap nguyªn vËt liÖu. - Do vËt liÖu trong níc kh«ng ®ñ ®¸p øng c¶ vÒ sè lîng vµ chÊt lîng. ViÖc nhËp khÈu hÇu hÕt c¸c ho¸ chÊt tõ níc ngoµi ®· lµm cho gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty t¨ng t¬ng øng lµm gi¶m lîi thÕ c¹nh tranh so víi c¸c ®èi thñ níc ngo¹i kh¸c trªn thÞ trêng quèc tÕ. * §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty chñ yÕu lµ c¸c c«ng ty s¶n xuÊt giµy xuÊt khÈu trong níc nh Thîng ®×nh , Th¨ng long, Bitis...vµ c¸c c«ng ty giµy xuÊt khÈu cña c¸c níc trong khu vùc ASEAN nh Thailan, Indonesia, Malaixia... Nh vËy, ta cã thÓ h×nh dung m«i trêng Ho¹t ®éng cu¶ c«ng ty nh sau: Së c«ng nghiÖp Hµ Néi C«ng ty giµy thuþ khuª Nhãm3 Nhãm 2 XN1 XN2 XN3 Nhãm1  ThÞ trêng xuÊt khÈu chÝnh cña c«ng ty: Tiªu thô s¶n phÈm lµ kh©u quan träng nhÊt trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt khinh doanh cã ý nghÜa sèng cßn doanh nghiÖp. Ngay tõ khi míi thµnh lËp ®èi ®èi thñ víi c¹nh tranh cho ®Õn nay, JTK lu«n coi träng kh©u tiªu thô s¶n phÈm sao cho tiªu thô ®îc nhiÒu nhÊt, cã hiÖu qu¶ nhÊt mµ vÉn chiÕm lÜnh më réng ®îc thÞ trêng. Sau thêi kú t×nh h×nh thÕ giíi nh÷ng n¨m ®Çu thËp kû 90 cã biÕn déng lín: Liªn X« vµ 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §«ng ¢u tan r· thÞ trêng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty kh«ng cßn n÷a. NhËn thøc ®îc t×nh h×nh ®ã cïng víi c¸c c«ng ty kh¸c, c«ng ty gÇy Thuþ Khuª ®· kh«ng ngõng ®Èy m¹nh ®æi míi s¶n xuÊt t×m kiÕm b¹n hµng míi. Nhê vËy mµ trong nh÷ng n¨m qua khèi lîng vµ thÞ phÇn xuÊt khÈu cña c«ng ty kh«ng ngõng ®îc më réng sè lîng ®¬n ®Æt hµng mµ c«ng ty cã ®îc ngµy cµng t¨ng. NÕu tríc ®©y s¶n phÈm cña c«ng ty chØ chñ yÕu cã m¾t ë Liªn X« vµ §«ng ¢u th× nay s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt trªn 20 níc víi c¬ cÊu thÞ trêng xuÊt khÈu qua b¶ng sau. B¶ng: ThÞ trêng xuÊt khÈu Tªn níc 1997 1998 1999 Gi¸TrÞ XK Tû träng Gi¸TrÞ XK Tû träng Gi¸TrÞ XK Tû träng 1000$ 1000$ 1000$ % % % T©y ¢u 3370,7 3370,7 3370,7 3370,7 3370,7 3370,7 §øc 1713,2 1713,2 1713,2 1713,2 1713,2 1713,2 Ph¸p 480,6 480,6 480,6 480,6 480,6 480,6 Anh 327 327 327 327 327 327 Ai Len 330,6 330,6 330,6 330,6 330,6 330,6 BØ 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 110,8 Hy L¹p 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 106,6 Hµ Lan 172,8 172,8 172,8 172,8 172,8 172,8 ¸o 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 22,3 Bå §µo Nha 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 Thuþ Sü 32 32 32 32 32 32 PhÇn Lan 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 ThÞ trêng 281,6 281,6 281,6 281,6 281,6 281,6 kh¸c Canada 176 176 176 176 176 176 OXTRALIA 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 105,6 Tæng céng 3652,3 3652,3 3652,3 3652,3 3652,3 3652,3 Nguån b¸o c¸o thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh c¸c n¨m 1997- 1999 JTK. Qua b¶ng trªn ta thÊy thÞ trêng xuÊt khÈu cña c«ng ty lµ kh¸ nhiÒu, khèi lîng xuÊt khÈu hµng ho¸ ë mçi thÞ trêng lµ nhá, lÎ c¬ héi t×m kiÕm lîi nhuËn thÊp, c¸c chi phÝ phôc vô xuÊt khÈu cao. Vµ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y thÞ trêng EU lu«n lµ thÞ trêng chÝnh cña c«ng ty, thÞ trêng nµy lu«n chiÕm tû träng lín trong doanh thu xuÊt khÈu cña c«ng ty lu«n lín h¬n 90% vµ kh«ng ngõng t¨ng qua c¸c n¨m: 1997: 92,3%; 1998: 94%; 1999: 96,87%. trong thÞ trêng EU c¸cb¹n hµng lín cña c«ng ty lµ chñ yÕu c¸c níc: §øc, Anh, Ph¸p. 3. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty ®· ®¹t ®îc nhiÒu thµnh c«ng ®¸ng khÝch lÖ . C«ng ty giÇy thuþ khuª kh«ng ngõng ®æi míi mét c¸ch toµn diÖn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, c¶ vÒ sè lîng lÉn chÊt lîng, c¶ vÒ quy m« tæ chøc ®Õn c«ng nghÖ khoa häc kü thuËt . MÆc dï ho¹t ®éng kinh doanh trong ®iÒu kiÖn hÕt søc khã kh¨n eo hÑp vÒ vèn , thÞ trêng biÕn ®éng, c¹nh tranh gay g¾t .Nhng c«ng ty ®· n¨ng ®éng trong viÖc thùc hiªn ®êng lèi , chiÕn lîc ®ung ®¾n . KÕt qña cho thÊy doanh sè t¨ng mçi n¨m vµ ®ång thêi lµ viÖc gi¶m chi phÝ vµ t¨ng lîi nhuËn. B¶ngI-3 : kÕt qña s¶n xuÊt kinh doanh ChØ tiªu 1.Sès¶n phÈm s.suÊt 2.Tæng doanh thu trong ®ã :DT XK 3.Tæng chi phÝ Trong ®ã CFcho XK 4.Tæng nép n. s¸ch 5.Tæng lîi nhuËn Trong ®ãLNcho XK Tû lÖLNXK/tængLN 6.Lao ®éng 7.ThËpnhËpBQ/ng¬× §VT 1000®«i tr.®ång tr.®ång tr.®ång tr.®ång tr.®ång tr.®ång tr.®ång % ngêi 1000® 1998 1999 3100 74090 71339 73219 70575 952 871 764 87,7 1451 596 3267 88201 85333 86745 83966 1022 1456 1367 93,88 1976 620 14 2000 3372 99330 94401 96545 91985 1235 1550 1416 91,35 2092 643 Tû lÖ % 99/98 2000/99 105,82 119,04 103,21 112,62 118,47 111,29 107,35 167,16 120,84 106,45 104,02 103,71 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Qua b¶ng trªn ta thÊy mÆc dï 3 n¨m qua lµ nh÷ng n¨m cã nhiÒu thay ®æ, khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ khu vùc , c¹nh chanh gay g¾t ;n¨m 1999 thiªn tai lò lôt, thùc hiÖn hai luËt thuÕ míi: thuÕ VAT, thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ; n¨m 2000 chÝnh phñ khuyÕn khÝch ®Çu t, d¸n tem mét sè hµng c«ng nghiÖp , ®iÒu chØnh thuÕ nhËp khÈu , thuÕ VAT.So víi sù cè g¾ng cña b¶n th©n , JTK vÉn ®¶m b¶o duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh cã hiÖu qu¶ . Doanh thu hµng n¨m kh«ng ngõng t¨ng víi tû lÖ lu«n lín h¬n 10% (n¨m sau so víi n¨m tríc). 4.S¶n lîng , c¬ cÊu s¶n phÈm: S¶n lîng s¶n xuÊt cña c«ng ty kh«ng ngïng t¨ng lªn tõ 1.800.000 ®«i (1996) ®Õn 4.000.000 ®«i (1999). S¶n phÈm cña c«ng ty tõ chç chØ cã mÆt ë thÞ trêng nhá hÑp nay ®· cã trªn 20 níc trªn thÕ giíi . Gi¸ trÞ xuÊt khÈu chiÕm gÇn 90% doanh thu hµng n¨m. B¶ngI-4: C¬ cÊu mÆt hµng cña c«ng ty giÇy Thuþ Khuª. Tªn mÆt hµng 1998 1999 Sèl- 2000 TØ träng SèlTØ träng Sèlîng TØ träng î % î % 1 % n n 0 g g 0 1 1 0 0 0 ® 0 0 «i 0 0 ® ® «i «i 86,77 1.942 59,44 1.751 51,93 1.GiÇy v¶i XK c¸c 1.760 lo¹i 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.GiÇy dÐp n÷ gi¶ 1.100 da XK c¸c lo¹i 3.GiÇy v¶i tiªu thô 240 néi ®Þa Tængc¸c lo¹i GiÇy 3.100 dÐp 35,48 1.120 34,43 1.100 32,62 7,74 205 6,27 468 13,87 100 3.267 100 3.372 100 Nh vËy , qua b¶ng c¬ cÊu xuÊt khÈu s¶n phÈm t¹i c«ng ty giÇy Thuþ Khuª ta thÊy r»ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tËp trung gÇn 90%dµnh cho xuÊt khÈu chØ cã 10% dµnh cho néi ®Þa .Ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu tËp trung chñ yÕu vµo giÇy xuÊt khÈu chiÕm h¬n 50% tû träng trong c¸c mÆt hµng vµ giÇy dÐp gi¶ da xuÊt khÈu chiÕm trªn 30% tØ träng c¸c mÆt hµng chØ cã gÇn 10% cho giÇy v¶i tiªu thô néi ®Þa . §©y lµ nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng mµ c«ng tû s¶n xuÊt trong nhiÒu n¨m qua . T¹i c«ng ty giÇy Thuþ Khuª tuy kh«ng cã c¸c lo¹ giÇy thÓ thao vµ giÇy nam kh¸c song ®Ó bï ®¾p cho sù thiÕu hôt ®ã C«ng ty giÇy Thuþ Khuª ®· t¹o ra nhiÒu mÉu m· trong cïng mét lo¹i hµng . VÝ dô nh trong s¶n xuÊt giÇy v¶i c«ng ty ®· thiÕt kÕ nhiÒu lo¹i mÉu kh¸c nhau víi nhiÒu mµu , chÊt v¶i vµ phô liÖu kh¸c mhau. *Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶ xuÊt cña c«ng ty Tõ ngµy t¸ch ra víi nh÷ng d©y chuyÒn cò kü l¹c hËu kh«ng thÝch øng , C«ng ty ®· t×m híng ®i ®Çu t t×m ®èi t¸c lµm ¨n kÝ kÕt hîp ®ång chuyÓn giao c«ng nghÖ mua s¾m m¸y mãc . hiÖn nay d©y chuyÒn s¶n xuÊt chñ yÕu c«ng ty nhËp tõ §µi Loan, Hµn Quèc phï hîp víi c¸c ho¹t ®éng s¶ xuÊt vµ kü thuËt ë C«ng ty. Quy tr×nh s¶ xuÊt t¹i C«ng ty gåm: * ThiÕt kÕ mÉu m· s¶n phÈm: §©y lµ bíc rÊt quan träng ®Ó s¶n phÈm ®îc chÊp nhËn trªn thÞ trêng . Dùa trªn ®¬n ®Æt hµng , nhu cÇu thÞ yÕu thÞ trêng Phßng kü thuËt sÏ thiÕt kÕ mÉu m· s¶n phÈm . Ban ®Çu mÉu m· ®îc thiÕt kÕ dùa trªn c¸c ®¬n ®Æt hµng cña Anh, ý, Hµn Quèc... Song sau nµy , C«ng ty ®· cho ra ®êi mét lo¹t c¸c mÉu m· chÝng do c«ng 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ty s¸ng t¹o ra ®îc b¹n hµng níc ngoµi a chuéng FOOTECH, MELCOSA, CHANON, WORLDWIDE Co.Lmt,NOVI,INTERMEDIUM. S¬ ®å biÓu diÔn quy tr×nh; Trong níc Nguyªn liÖu C¾t may V¶i da Gß d¸n Ðp Nguyªn vËt liÖu Nguyªn liÖu cao su Ðp,l¾p r¸p Ngoµi níc ho¸ chÊt, crÕp Lu hãa Thu ho¸ §ãng gãi Ra s¶n phÈm *C«ng nghÖ s¶n xuÊt: - V¶i da ®a vµo c¾t may thµnh mò giÇt. - CrÕp ( cao su , ho¸ chÊt ) ®a vµo c¸n luyÖn ®óc dËp ra ®Õ giÇy cao su hoÆc nhùa tæng hîp. II. Nh÷ng h¹n chÕ trong ho¹t ®éng kinh doanh, qu¶n lý cña c«ng ty. 1. Nh÷ng h¹n chÕ trong c«ng t¸c thÞ trêng Tuy C«ng ty rÊt chó träng ®Õn viÖc më réng thÞ truêng quèc tÕ nhng viÖc x©y dùng chiÕn lîc mÆt hµng l¹i cha ®¶m b¶o ®îc sù ®a d¹ng cña mÆt hµng vÒ chñng lo¹i, mÉu m·. HiÖn nay C«ng ty chñ yÕu s¶n xuÊt giÇy n÷ thêi trang, giÇy v¶i, giÇy da vµ gi¶ da, mÉu m· chñ yÕu do kh¸ch hµng ®em ®Õn ®Æt. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChÝnh s¸ch t¹p trung c¸c thÞ trêng träng ®iÓm lµ EU tuy cã u ®iÓm song bªn c¹nh ®ã cßn cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh nh lµ gÆp nhiÒu rñi ro trong sù biÕn ®éng cña thÞ trêng, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu qu¸ lÖ thuéc vµo mét thÞ trêng. Kinh tÕ thÞ trêng b¾t buéc nhµ s¶n xuÊt ph¶i t×m kiÕm kh¸ch hµng v× cung th¬ng lín h¬n cÇu. §Ó b¸n ®îc hµng c¸c c«ng ty ph¶i nghiªn cøu thÞ trêng t×m kiÕm kh¸ch hµng, ®Õn víi kh¸ch hµng hay l«i kÐo hä vÒ phÝa m×nh. MÆc dï vËy c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng cha ®îc quan t©m mét c¸ch thÝch ®¸ng. nghiªn cøu cßn cha s©u, cha s¸t, n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin cßn yÕu, ra quyÕt ®Þnh chËm trÔ ®Æc biÖt c¸c chi phÝ ®Çu t cho c«ng t¸c nµy kh«ng chó träng, nªn th«ng tin thu ®îc cha cã ®é chÝnh x¸c cao, ¶nh hëng ®Õn viÖc ra quyÕt ®Þnh. 2 .Vµ nh÷ng h¹n chÕ kh¸c: - Ngµy nay, ®êi sèng ngßi d©n ngµy cµng ®îc n©ng cao nªn sù ®ßi hái vÒ chÊt lîng ngµy cµng t¨ng nªn ngêi tan kh«ng lo ¨n no mÆc Êm mµ lo ¨n ngon mÆc ®Ñp nªn nhu cÇu vÒ kiÓu d¸ng giÇy dÐp ngµy cµng thay ®æi ®ßi hái c«ng ty cÇn ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Ó theo kÞp thÞ trêng. - §èi thñ c¹nh tranh cña c«ng ty ngµy cµng nhiÒu víi nh÷ng tiÒm n¨ng rÊt lín, ®ßi hái c«ng ty ph¶i n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, mét biÖn ph¸p thêng ®îc sö dông lµ h¹ gi¸ thµnh thÊp. - C«ng ty ®· xuÊt khÈu sang h¬n 20 níc, 70 - 80% Doanh thu lµ tõ xuÊt khÈu. Tuy nhiªn, phÇn lín c¸c ®¬n hµng nhËp khÈu ®îc xuÊt ph¸t tõ ngêi ®Æt hµng. Trong sè cac ®èi t¸c quen thuéc cña c«ng ty n¨m 2000. ChØ cã 2 ®èi t¸c lµ HENGST FOOT WEAR Vµ NEW IMPORT & EXPORT S.R.L lµ c«ng ty trùc tiÕp s¶n xuÊt xuÊt khÈu cßn c¸c ®¬n hµng kh¸c lµ gia c«ng b»ng c¸ch c«ng ty tù lo NVL. 3. Nguyªn nh©n cña c¸c tån t¹i. - Sù hç trî cña nhµ níc cßn kÐm hiÖu qu¶ khiÕn cho c«ng ty gÆp khã kh¨n trong c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng quèc tÕ. - ThiÕu vèn ®Ó ®Çu t chiÒu s©u vµ t¹o chi phÝ cho c¸c c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng. Muèn kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao th× cÇn ph¶i cã vèn, vèn cµng nhiÒu th× cµng cã nhiÒu c¬ héi kinh doanh tèt. Nhng hiÖn nay c«ng ty ®ang rÊt thiÕu vèn ®Ó 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cã thÓ ®Çu t thªm chiÒu s©u, t¨ng cêng m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. - VÒ con ngêi: C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lín nhng nh÷ng ngêi cã n¨ng lùc trong ho¹t ®éng nghiªn cøu thÞ trêng, nh÷ng ngêi cã tr×nh ®é nghiÖp vô vµ kinh nghiÖm trong kinh doanh quèc tÕ kh«ng nhiÒu nªn quy tr×nh nghiªn cøu cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong ®iÒu kiÖn héi nhËp quèc tÕ hiÖn nay. Gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm: Muèn thùc hiÖn ®iÒu nµy, râ rµng c«ng ty ph¶i gi¶m gi¸ NVL ®Çu vµo, ph¶i cã quan hÖ tèt víi ngêi cung gÊp, tiÕn hµnh mua b»ng ®Êu thÇu, tiÕt kiÖm chi pÝ qu¶n lý, chi ohÝ hµnh chÝnh vµ chi phÝ kh¸c, ®Þnh møc tiªu hao NVL ë møc thÊp nhÊt. - C¶i tiÕn mÉu m· vµ chÕ t¹o míi ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng. §Çu t ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, ¸p dông quy tr×nh c«ng nghÖ tiªn tiÕn, x©y dùng, bè trÝ nhµ xëng, mÆt b»ng s¶n xuÊt ®¸p øng n¨ng lùc s¶n xuÊt. - Duy tr×, ¸p dông hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng theo tiªu chuÈn ISO 9002. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®µo t¹o cho ®éi ngò c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña m×nh ®Ó cã ®ñ n¨ng lùc vµ kü thuËt cÇn thiÕt nh»m thùc hiÖn ®îc mét c¸ch tèt nhÊt c«ng viÖc ®îc giao. ChuyÓn híng chiÕn lîc tõ gia c«ng xuÊt khÈu sang ngiªn cøu s¶n xuÊt xuÊt khÈu, ®©y lµ c«ng viÖc khã kh¨n. CÇn ®Çu t nghiªn cøu vµ thùc hiÖn trong t¬ng lai ®Ó t¨ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ lîi nhuËn cña c«ng ty. 20
- Xem thêm -