Tài liệu Hạn chế rủi ro tín dụng tại chi nhánh nh công thương lưu xá - thái nguyên

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn Lêi nãi ®Çu Trong cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë níc ta xuÊt ph¸t ®iÓm tõ mét níc cã nÒn kinh tÕ l¹c hËu nghÌo nµn vÒ mäi mÆt. Chñ tr¬ng cña §¶ng vµ Nhµ níc lµ ®æi míi nÒn kinh tÕ, chuyÓn nÒn kinh tÕ tõ hµnh chÝnh tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc. Nã quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng cña c«ng cuéc ®æi míi do §¶ng ta khëi s¾c. Cïng víi sù vËn ®éng cña nÒn kinh tÕ, hÖ thèng Ng©n hµng - s¶n phÈm cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ còng ®·, ®ang vËn ®éng kÞp thêi ®Ó thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn míi. Ho¹t ®éng Ng©n hµng lµ mét m¾t xÝch quan träng trong sù vËn ®éng nhÞp nhµng cña nÒn kinh tÕ. trong sù nghiÖp ®æi míi hÖ thèng ng©n hµng nãi chung vµ Ng©n hµng th¬ng m¹i nãi riªng ®· gãp phÇn tÝch cùc vµo c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc, x©y dùng hoµn thiÖn mét nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam ph¸t triÓn bÒn v÷ng. §èi víi Ng©n hµng th¬ng m¹i th× nghiÖp vô tÝn dông lµ nghiÖp vô chñ yÕu, chiÕm tû träng lín kho¶ng 80%, ®©y lµ nghiÖp vô t¹o ra kho¶ng 90% trong tæng lîi nhuËn cña ng©n hµng. Song rñi ro tõ nghiÖp vô tÝn dông lµ rÊt lín, nã cã thÓ x¶y ra bÊt kú lóc nµo, lµm sai lÖch ®¶o lén kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng, cã thÓ ®a ng©n hµng ®Õn chç ph¸ s¶n. Sù ph¸ s¶n cña ng©n hµng lµ mét có sèc m¹nh kh«ng chØ g©y ¶nh hëng ®Õn hÖ thèng ng©n hµng, mµ cßn ¶nh hëng tíi toµn bé ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ, x· héi. ChÝnh v× vËy ®ßi hái c¸c Ng©n hµng ph¶i quan t©m vµ hiÓu râ rñi ro, ®Æc biÖt lµ rñi ro tÝn dông. ViÖc ®¸nh gi¸ ®óng thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông ®Ó t×m ra c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro lµ mét yªu cÇu cÊp thiÕt, ®¶m b¶o an toµn vµ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. ChÝnh v× lý do trªn, cïng víi sù mong muèn gãp søc cho sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu x¸ nãi riªng vµ cña ®Êt níc nãi chung, víi kiÕn thøc lý luËn c¬ b¶n tiÕp thu ®îc ë nhµ trêng, thùc tÕ c«ng t¸c t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu X¸, ®îc sù híng dÉn nhiÖt t×nh cña c¸c c«, chó trong chi nh¸nh, ®Æc biÖt lµ sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o TS §ç QuÕ Lîng. Em m¹nh d¹n chän ®Ò tµi "Mét sè biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ Th¸i Nguyªn " lµm luËn kho¸ tèt nghiÖp. Ch¬ng I: TÝn dông vµ rñi ro tÝn dông cña Ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c tÝn dông t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu X¸ Th¸i Nguyªn. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng Lu x¸ - Th¸i Nguyªn. Ch¬ng I TÝn dông vµ rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i i. Ng©n hµng th¬ng m¹i vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i trongnÒn kinh tÕ thÞ trêng 1. Ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1. §Þnh nghÜa Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ tæ chøc kinh doanh mµ ho¹t ®éng thêng xuyªn vµ chñ yÕu lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn tiÒn göi ®ã ®Ó cho vay ®Çu t, thùc hiÖn nhiÖm vô chiÕt khÊu vµ lµm c¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n. Ngµy nay, trong thÕ giíi hiÖn ®¹i, ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc m«i giíi trªn thÞ trêng tµi chÝnh ngµy cµng ph¸t triÓn vÒ sè lîng, quy m«, ho¹t ®éng ®a d¹ng, phong phó vµ ®an xen lÉn nhau. Ngêi ta ph©n biÖt ng©n hµng th¬ng m¹i víi c¸c tæ chøc m«i giíi tµi chÝnh kh¸c lµ ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ng©n hµng kinh doanh tiÒn tÖ, chñ yÕu lµ tiÒn göi kh«ng kú h¹n, chÝnh tõ ®iÒu kiÖn ®ã ®· t¹o c¬ héi cho ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ lµm t¨ng béi sè tiÒn göi cña kh¸ch hµng trong hÖ thèng Ng©n hµng cña m×nh. §ã còng lµ ®Æc trng c¬ b¶n ®Ó ph©n biÖt ng©n hµng th¬ng m¹i víi c¸c tæ chøc tÝn dông phi ng©n hµng. 1.2. Vai trß cña ng©n hµng th¬ng m¹i víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ Thø nhÊt: Víi chøc n¨ng chung gian tµi chÝnh, ng©n hµng lµ n¬i cÊp vèn cho nÒn kinh tÕ. Thø hai: Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ cÇu nèi gi÷a doanh nghiÖp víi thÞ trêng, ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp chÞu sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña c¸c quy luËt kinh tÕ kh¸ch quan nh: Quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu, quy luËt c¹nh tranh. Thø ba: Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét chñ thÓ t¹o sù t¸c ®éng trùc tiÕp cña nh÷ng c«ng cô nh l·i suÊt, dù tr÷ b¾t bu«c, thÞ trêng më ...c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i ®· gãp phÇn më réng vµ thu hÑp khèi lîng tiÒn cung øng trong lu th«ng ®Ó æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn c¶ vÒ mÆt ®èi néi vµ ®èi ngo¹i. Thø t: Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ cÇu nèi nÒn tµi chÝnh quèc gia víi nÒn tµi chÝnh quèc tÕ. LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn 2. TÝn dông vµ vai trß cña tÝn dông trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng 2.1. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng TÝn dông ®îc coi lµ quan hÖ vay mîn lÉn nhau gi÷a ngêi cã vèn vµ ngêi thiÕu vèn víi ®iÒu kiÖn cã hoµn tr¶ c¶ vèn lÉn l·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. TÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ tÝn dông b»ng tiÒn tÖ gi÷a mét bªn lµ Ng©n hµng, mét tæ chøc chuyªn kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi mét bªn lµ tÊt c¶ c¸c tæ chøc, c¸c nh©n trong x· héi, trong ®ã Ng©n hµng gi÷ vai trß võa lµ ngêi ®i vay, võa lµ ngêi cho vay. Víi t c¸ch lµ ngêi ®i vay ng©n hµng, huy ®éng mäi nguån vèn t¹m thêi nhµn rçi trong x· héi b»ng h×nh thøc nhËn tiÒn göi cña c¸c doanh nghiÖp, c¸c c¸ nh©n hoÆc ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu ... ®Ó huy ®éng vèn trong x· héi. Víi t c¸ch lµ ngêi cho vay, Ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu vèn cho c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n hoÆc ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu ...®Ó huy ®éng vèn trong x· héi. Víi t c¸ch lµ ngêi cho vay, Ng©n hµng ®¸p øng nhu cÇu vèn cho c¸c doanh nghiÖp, tæ chøc, c¸ nh©n khi cã nhu cÇu thiÕu vèn cÇn ®îc bæ sung trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tiªu dïng. 2.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, cã nhiÒu tiªu thøc ®Ó ph©n lo¹i tÝn dông, dùa vµo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau ta sÏ cã c¸c h×nh thøc tÝn dông kh¸c nhau. * Theo thêi gian tÝn dông th× tÝn dông ®îc chia lµm ba lo¹i: - TÝn dông ng¾n h¹n: lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n tõ mét n¨m 12 th¸ng trë xuèng, thêng ®îc cho vay bæ xung thiÕu hôt t¹m thêi vÒ vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n ...vµ cho vay phôc vô nhu cÇu sinh ho¹t, tiªu dïng cña c¸ nh©n, hé gia ®×nh. - TÝn dông trung h¹n: Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n tõ trªn 1 n¨m ®Õn 5 n¨m. Lo¹i tÝn dông nµy ®Ó cho vay vèn phôc vô nhu cÇu mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ ®æi míi kü thuËt, më réng vµ sö dông c¸c c«ng tr×nh nhá cã thêi gian thu håi vèn nhanh. - TÝn dông dµi h¹n: Lµ lo¹i tÝn dông cã thêi h¹n tõ trªn 5 n¨m, lo¹i tÝn dông nµy dïng ®Ó cung cÊp vèn cho x©y dùng c¬ b¶n, c¶i tiÕn vµ më réng s¶n xuÊt cã quy m« lín, tÝn dông dµi h¹n cã gi¸ trÞ lín cã thêi gian thu håi vèn l©u h¬n. LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn * Theo ®èi tîng ®Çu t th× tÝn dông ®îc chia lµm 2 lo¹i: - TÝn dông vèn lu ®éng: Lµ lo¹i tÝn dông ®îc cÊp nh»m h×nh thµnh vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp hay cho vay ®Ó bï ®¾p møc vèn lu ®éng thiÕu hôt t¹m thêi, lo¹i tÝn dông nµy thêng ®îc chia thµnh c¸c lo¹i cho vay dù tr÷ hµng ho¸, cho vay chi phÝ s¶n xuÊt vµ cho vay ®Ó thµnh to¸n c¸c kho¶n nî díi h×nh thøc khÊu trõ chøng tõ cã gi¸. - TÝn dông vèn cè ®Þnh lµ lo¹i tÝn dông ®îc cÊp nh»m h×nh thµnh nªn vèn cè ®Þnh cña doanh nghiÖp. Lo¹i tÝn dông nµy thêng îc sö dông cho nhu cÇu ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, c¶i tiÕn vµ ®æi míi kü thuËt, më réng s¶n xuÊt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh míi, thêi h¹n cho vay ®èi víi lo¹itÝn dông nµy lµ trung h¹n vµ dµi h¹n. Ngoµi ra ®Ó ph©n lo¹i tÝn dông ngêi ta cßn c¨n cø vµo: - C¨n cø vµo môc ®Ých sö dông vèn tÝn dông lµ cho vay bÊt ®éng s¶n, cho vay th¬ng m¹i dÞch vô, cho vay n«ng nghiÖp, cho vay tiªu dïng. - C¨n cø vµo tÝnh chÊt b¶o ®¶m cña tÝn dông gåm tÝn dông cã b¶o ®¶m vµ tÝn dông kh«ng cã b¶o ®¶m. - C¨n cø vµo h×nh th¸i gia trÞ tÝn dông lµ cho vay b»ng tiÒn hay cho vay b»ng tµi s¶n. - C¨n cø vµo møc l·i suÊt, ngêi ta ph©n biÖt tÝn dông th¬ng m¹i vµ tÝn dông u ®·i. - C¨n cø vµo ph¬ng ph¸p hoµn tr¶ cã c¸c h×nh thøc cho vay tr¶ gãp, cho vay phÝ tr¶ gãp vµ cho vay hoµn tr¶ theo yªu cÇu. ViÖc ph©n lo¹i tÝn dông nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý tÝn dông ë ng©n hµng gióp ng©n hµng x¸c ®Þnh ®îc c¬ cÊu cho vay cã phï hîp víi tÝnh chÊt nguån vèn cña ng©n hµng hay kh«ng, cã b¶o ®¶m an toµn kh«ng. ii. rñi ro tÝn dông cña nhtm trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¹nh tranh cµng quyÕt liÖt, nguy c¬ rñi ro trong kinh doanh ng©n hµng cµng rÔ ph¸t sinh. MÆc dï rñi ro lu«n s¶y ra nhng ho¹t ®éng cña ng©n hµng vÉn lu«n ph¸t triÓn vµ ngµy cµng ®ãng vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ mçi níc. 1. Rñi ro trong kinh doanh ng©n hµng Ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ mét ho¹t ®éng rÊt nh¹y c¶m, mäi biÕn ®éng trong nÒn kinh tÕ x· héi ®Ìu nhanh chãng t¸c ®éng ®Õn ho¹t ®éng ng©n hµng. Rñi ro lµ sù kiÖn xÈy ra ngoµi ý muèn vµ ¶nh hëng xÊu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th¬ng m¹i. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hÇu nh ho¹t ®éng nµo cña ng©n hµng th¬ng m¹i còng cã rñi ro. Rñi ro thêng dÉn ®Õn thiÖt h¹i vµ thua lç. Do vËy nhËn thøc râ rñi ro, ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p phßng chèng h÷u hiÖu ®Ó h¹n chÕ thÊp nhÊt rñi ro lu«n lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña mçi ng©n hµng. Khi xem xÐt rñi ro, ngêi ta thêng chó ý ®Õn yÕu tè chi phÝ, tæn thÊt vµ thua lç. Cô thÓ: LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn - Chi phÝ: Chi phÝ ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®Ó thùc thi c¸c nghiÖp vô. C¸c chi phÝ cho ho¹t ®éng cña ng©n hµng thêng bao gåm; Chi phÝ tr¶ l·i xuÊt cho ngêi göi tiÒn, l·i tiÒn vay cho c¸c tæ chøc tÝn dông, tiÒn l¬ng cña c¸n bé ng©n hµng, chi phÝ mua s¾m c¸c ph¬ng tiÖn lµm viÖc vµ chi phÝ nghiÖp vô kh¸c. Rñi ro cã thÓ x¶y ra díi c¸c d¹ng nh ph¶i n©ng cao l·i xuÊt tiÒn göi do sù biÕn ®éng cña thÞ trêng tiÒn tÖ, t¨ng l·i xuÊt cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông, c¸c kho¶n chi phÝ ¶nh híng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng cña ng©n hµng, b¾t buéc ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p phï hîp - VÒ thua lç: Sù thua lç biÓu hiÖn díi h×nh thøc kh«ng ®¹t ®îc thu nhËp nh dù kiÕn hay chi vît dù to¸n mµ thu nhËp kh«ng thÓ bï ®¾p ®îc. - VÒ tæn thÊt: Sù tæn thÊt cña ng©n hµng cã thÓ hiÓu lµ thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt vµ uy danh cña ng©n hµng. Tæn thÊt lµ chØ tiªu ®Æc trng cho c¸c rñi ro cña ng©n hµng nªn nã ®îc dïng ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é rñi ro vµ chÊt lîng cña chiÕn lîc trong lÜnh vùc rñi ro. Trong ho¹t ®éng kinh doanh nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng nãi riªng kh«ng thÓ tr¸nh khái rñi ro. §èi víi mét ng©n hµng, viÖc kiÓm so¸t rñi ro lµ qu¸ tr×nh phèi hîp gi÷a nh÷ng ho¹t ®éng nghiÖp vô, gi÷a nh÷ng chÝnh s¸ch néi bé, gi÷a nh÷ng tho¶ thuËn hîp ®ång víi c¸c c¬ quan b¶o hiÓm. Còng nh tiÕn hµnh c¸c biÖn ph¸p tù b¶o hiÓm vµ c¸c biÖn ph¸p kh¸c ®Ó gi¶m bít ®i c¸c chi phÝ, c¸c thiÖt h¹i bÊt ngê, kÓ c¶ vµo lÈn tr¸nh sî ph¸ s¶n cña Ng©n hµng. 2. Rñi ro tÝn dông vµ hËu qu¶ cña rñi ro tÝn dông 2.1. Kh¸i niÖm rñi ro tÝn dông Rñi ro tÝn dông lµ rñi ro do 1 hoÆc mét nhãm kh¸ch hµng kh«ng thùc hiÖn ®îc c¸c nghÜa vô tµi chÝnh víi ng©n hµng. §©y lµ lo¹i rñi ro lín nhÊt, thêng xuyªn s¶y ra vµ thêng g©y hËu qu¶ nÆng nÒ nhÊt. Rñi ro tÝn dông x¶y ra ë c¶ hai kh©u huy ®éng vèn vµ cho vay vèn. - Rñi ro ë kh©u huy ®éng vèn: ë kh©u nµy thêng x¶y ra mét trong hai trêng hîp, thõa hoÆc thiÕu vèn. Trêng hîp thõa vèn tøc lµ vèn bÞ ø ®äng kh«ng cho vay vµ ®Çu t ®îc, v× vËy kh«ng sinh l·i trong khi cã ng©n hµng vÉn ph¶i tr¶ l·i hµng ngµy cho ngêi cã tiÒn göi vµo ng©n hµng. Trêng hîp rñi ro thiÕu vèn s¶y ra khi ng©n hµng kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu do vay ®Çu t, nhu cÇu thanh to¸n cña kh¸ch hµng. - Rñi ro ë kh©u cho vay: Ho¹t ®éng cho vay lµ ho¹t ®éng lín nhÊt vµ chñ yÕu cña ng©n hµng th¬ng m¹i, th«ng thêng ë c¸c nghiÖp vô nµy mang l¹i 2 / 3 thu nhËp cho ng©n hµng cßn ë ViÖt Nam trong giai ®o¹n hiÖn nay thu nhËp tõ ho¹t ®éng tÝn dông mang l¹i thêng chiÕm 90% tæng thu nhËp cña mçi ng©n hµng. Nhng trong lÜnh vùc nµy còng chøa nhiÒu rñi ro bëi c¸c kho¶n tiÒn vay bao giê còng cã x¸c xuÊt vì nî cao h¬n víi nh÷ng tµi s¶n cã kh¸c. Rñi ro tÝn dông lµ rñi ro phøc t¹p nhÊt, qu¶n lý vµ phßng ngõa nã rÊt khã kh¨n, nã cã thÓ x¶y ra ë bÊt cø ®©u, bÊt cø lóc nµo. Rñi ro tÝn dông nÕu kh«ng ®îc ph¸t hiÖn vµ sö lý kÞp thêi sÏ n¶y sinh c¸c rñi ro kh¸c. LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn 2.2. HËu qu¶ cña rñi ro tÝn dông. Tõ kh¸i niÖm vÒ rñi ro tÝn dông ta thÊy r»ng rñi ro tÝn dông lµ kÕt qu¶ cña mèi quan hÖ tÝn dông kh«ng hoµn h¶o, vi ph¹m c¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña tÝn dông lµ sù hoµn tr¶ vµ tÝnh thêi h¹n, g©y nªn sù ®æ vì lßng tin cña ngêi cÊp tÝn dông víi ngêi nhËn tÝn dông. VÒ b¶n chÊt, ®©y lµ lo¹i rñi ro ®a d¹ng vµ phøc t¹p, rÊt khã qu¶n lý vµ thêng xuyªn lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro kh¸c, rñi ro tÝn dông cña mét ng©n hµng thÓ hiÖn ra bªn ngoµi chÝnh lµ khèi lîng nî qu¸ h¹n mµ ng©n hµng ®ã ph¶i g¸nh chÞu. Khi rñi ro tÝn dông n¶y sinh, tuú theo møc ®é mµ nã g©y ra nh÷ng t¸c h¹i nghiªm träng kh«ng chØ víi hÖ thèng ng©n hµng, víi ngêi vay vµ cßn c¶ víi nÒn kinh tÕ vµ x· héi. Tríc hÕt, ®èi víi ng©n hµng th¬ng m¹i. ë møc ®é thÊp rñi ro tÝn dông lµ mÊt ®i c¬ héi, kh¶ n¨ng tÝch luü vèn, lµm gi¶m søc m¹nh cña ng©n hµng. §èi víi ngêi ®i vay. Th«ng thêng rñi ro tÝn dông lµ hÖ qu¶ cña rñi ro kinh doanh cña kh¸ch hµng. Víi nî qu¸ h¹n ngêi ®i vay hoµn toµn mÊt nguån tµi trî tõ c¸c ng©n hµng, c¬ héi kinh doanh sÏ tuét mÊt, tµi s¶n sÏ bÞ tÞch thu hoÆc ph¸t m¹i, ngêi ®i vay sÏ ®øng tríc nguy c¬ ph¸ s¶n. §èi víi nÒn kinh tÕ x· héi. Rñi ro tÝn dông chøng tá ngêi vay vèn ®· kh«ng thùc hiÖn ®îc hiÖu qu¶ ®Çu t nh ®Æt ra khi vay vèn tÝn dông tõ ng©n hµng th¬ng m¹i. Do ®ã lîi Ých kinh tÕ x· héi dù kiÕn nhËn ®îc ®· kh«ng cã. s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ sÏ ®×nh trÖ, chøc n¨ng lµm c«ng cô ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ sÏ bÞ suy yÕu. QuyÒn lîi cña ngêi göi tiÒn sÏ kh«ng ®îc ®¶m b¶o. LÞch sö ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i trªn thÕ giíi ®· chøng kiÕn kh«ng Ýt c¸c Ng©n hµng lín bÞ ph¸ s¶n vµ hËu qu¶ cña nã thËm chÝ kh«ng giíi h¹n trong mét quèc gia mµ cßn lan ra nhiÒu níc trong khu vùc thËm chÝ lµ c¶ ch©u lôc. 3. BiÓu hiÖn cña rñi ro tÝn dông vµ nguyªn nh©n cña nã 3.1. BiÓu hiÖn cña rñi ro tÝn dông Khi tiÕn hµnh cÊp tÝn dông c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i ®Òu mong muèn kho¶n tÝn dông ®îc hoµn tr¶ ®Çy ®ñ vµ ®óng thêi h¹n nh ®· tho¶ thuËn. ChÝnh v× thÕ, sau khi cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng NHTM thùc hiÖn theo dâi, gi¸m s¸t viÖc sö dông vèn vay cña hä. NÕu thÊy cã biÓu hiÖn sö dông vèn sai môc ®Ých hoÆc cã sù kh¸c thêng cã thÓ d¸n ®Õn viÖc kh«ng hoµn tr¶ ®îc vèn vay cña kh¸ch hµng, NHTM ph¶i t×m biÖn ph¸p ng¨n ngõa, can thiÖp kÞp thêi. C¸c biÓu hiÖn thêng gÆp lµ: - Kh¸ch hµng tr× ho·n nép b¸o c¸o tµi chÝnh hoÆc kh«ng cung cÊp ®îc nh÷ng th«ng tin mµ ng©n hµng yªu cÇu. - Sö dông tÝn dông sai môc ®Ých ban ®Çu - Sè tiÒn göi gi¶m sót. LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn Lìng lù chËm chÔ khi dµn xÕp nh÷ng cuéc viÕng th¨m c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸n bé ng©n hµng, cã sù suy gi¶m trong bÇu kh«ng khÝ tin cËy vµ hîp t¸c, cã sù l¹nh nh¹t víi ng©n hµng ngay sau khi nhËn ®îc vèn vay. - Kh¸ch hµng cã ý xin ho·n nî hoÆc khÊt nî, gia h¹n nî, chËm chÔ trong viÖc thanh to¸n l·i hµng kú, hoµn tr¶ nî vay ng©n hµng chËm hoÆc qu¸ kú h¹n, kh«ng ®îc tr¶ nh cam kÕt. C¸c dÊu hiÖu trªn ®©y lµ biÓu hiÖn cña nh÷ng khã kh¨n vÒ mÆt tµi chÝnh tõ phÝa ngêi ®i nµy, c¸c dÊu hiÖu nµy xuÊt hiÖn lµ cã kh¶ n¨ng kh¸ch hµng khã hoµn tr¶ c¸c mãn vay. V× vËy, chóng lµ c¬ së ®Ó ng©n hµng t×m hiÓu biÖn ph¸p ®iÒu chØnh vµ ng¨n chÆn kÞp thêi, tr¸nh nh÷ng kho¶n nî qu¸ h¹n cã thÓ g©y rñi ro tÝn dông. 3.2. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn rñi ro tÝn dông Nguyªn nh©n g©y ra rñi ro trong kinh doanh tÝn dông cã rÊt nhiÒu, rÊt ®a d¹ng, mu«n h×nh mu«n vÎ, song nh×n chung chóng ®îc xÕp vµo c¸c lo¹i chÝnh nh sau: a. Nguyªn nh©n chung Rñi ro bÊt kh¶ kh¸ng. Do sù biÕn ®éng vÒ kinh tÕ, do thiªn tai b·o lôt, chiÕn tranh ... Do sù kh«ng c©n xøng vÒ th«ng tin, ng©n hµng kh«ng ®îc cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vÒ kh¸ch hµng dÉn ®Õn: - Sù lùa chän ®èi nghÞch: Tøc ng©n hµng quyÕt ®Þnh cho vay víi kh¸ch hµng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng tr¶ nî. - Rñi ro ®¹o ®øc. Kh¸ch hµng cã nh÷ng hµnh ®éng vi ph¹m nh÷ng tho¶ thuËn víi ng©n hµng nh kh¸ch hµng sö dông tiÒn vay sai môc ®Ých. - Do sù thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc. C¸c chÝnh s¸ch vÒ ngo¹i tÖ, xuÊt nhËp khÈu, ngo¹i hèi. - Do sù thay ®æi vÒ chÝnh trÞ. - M«i trêng ph¸p lý. Kh«ng ®ång bé, kh«ng ®Çy ®ñ, viÖc thùc thi ph¸p luËt cßn cha nghiªm. b. Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng - §èi víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n: Ngêi vay bÞ thÊt nghiÖp (cã thÓ t¹m thêi hay kÐo dµi) dÉn ®Õn kh«ng cã thu nhËp vµ kh«ng ®¶m b¶o ®îc kh¶ n¨ng tr¶ nî. Do nh÷ng biÕn cè bÊt thêng trong cuéc sèng g©y khã kh¨n cho kh¸ch hµng nh: èm ®au, tai n¹n, chÕt, li dÞ... Do ngêi vay ho¹ch ®Þnh ng©n quü kh«ng chÝnh x¸c - §èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp th× trong ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã nhiÒu mèi quan hÖ nh quan hÖ víi ngêi cung cÊp, víi ngêi tiªu thô, víi ng©n hµng ... Rñi ro do thÞ trêng cung cÊp: Do thÞ trêng cung cÊp kh«ng cã kh¶ n¨ng cung cÊp ®ñ sè lîng nguyªn vËt liÖu mµ doanh nghiÖp yªu cÇu. ThiÖt h¹i vÒ gi¸ c¶, khi gi¸ c¶ nguyªn vËt liÖu cung cÊp cho doanh nghiÖp kh«ng ®¸p øng vÒ c¸c yªu cÇu, phÈm chÊt, quy c¸ch. Rñi ro do thÞ trêng tiªu thô: LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn S¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra cã sè lîng qu¸ lín vît nhu cÇu thÞ trêng (Do kh©u nghiªn cøu thÞ trêng thùc hiÖn cha tèt) nªn sè lîng hµng ho¸ lín lµm ø ®äng s¶n phÈm trong kho...; ThiÖt h¹i vÒ gi¸: Doanh nghiÖp buéc ph¶i gi¶m gi¸ b¸n s¶n phÈm hµng ho¸ thÊp h¬n møc gi¸ dù kiÕn ban ®Çu. ThiÖt h¹i vÒ chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ do doanh nghiÖp cung cÊp kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu thÞ trêng. Do c«ng nghÖ kh«ng phï hîp, do kh©u b¶o qu¶n kh«ng tèt, do hao mßn v« h×nh, do ngêi tiªu dïng thay ®æi thÞ hiÕu lµm cho s¶n phÈm kh«ng b¸n ®îc, hoÆc khã b¸n. V× thÕ doanh nghiÖp khã cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. + Rñi ro do yÕu kÐm vÒ tµi chÝnh: thÓ hiÖn doanh nghiÖp kh«ng thÓ ®èi phã víi c¸c nghÜa vô tr¶ nî gèc vµ l·i tiÒn vay cho chñ nî. c. Nguyªn nh©n rñi ro do b¶n th©n ng©n hµng. Do chÝnh s¸ch vay cña ng©n hµng kh«ng hîp lý, qu¸ chó träng vÒ môc tiªu lîi nhuËn nªn bá qua nh÷ng kho¶n cho vay lµnh m¹nh. Do ng©n hµng kh«ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ hoÆc thùc hiÖn kh«ng chÝnh x¸c viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tÝn dông cña ngêi vay. Do c¸n bé tÝn dông thiÕu tr×nh ®é chuyªn m«n cÇn thiÕt, do c¸n bé tÝn dông thiÕu tinh thÇn tr¸ch nhiÖm. Ng©n hµng ®· quyÕt ®Þnh cho vay chØ dùa trªn c¬ së quy m« ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp mµ kh«ng c¨n cø vµo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. Do ng©n hµng kh«ng thêng xuyªn thùc hiÖn viÖc kiÓm tra gi¸m s¸t kh¸ch hµng trong qu¸ tr×nh sö dông tiÒn vay. C¸n bé tÝn dông cã t c¸ch phÈm chÊt kh«ng tèt cè t×nh lµm sai nguyªn t¾c trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn cho vay. Nguyªn nh©n rñi ro trong viÖc thùc hiÖn c¸c ®¶m b¶o tÝn dông: - Do ng©n hµng thùc hiÖn kh«ng tèt viÖc ®¸nh gi¸, ®¶m b¶o tÝn dông, thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ theo c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt (tµi s¶n cã ®ñ ®iÒu kiÖn ph¸p lý, ph¶i cã tÝnh thÞ trêng, cã gi¸ trÞ æn ®Þnh) - Do gi¸ trÞ cña tµi s¶n biÕn ®éng gi¶m qu¸ møc dùkiÕn cña ng©n hµng. 4. C¸c nghiÖp vô phßng chèng rñi ro tÝn dông 4.1- Ph©n tÝch kh¸ch hµng: §©y lµ biÖn ph¸p tÝch cùc nhÊt nh»m h¹nc hÕ vµ phßng chèng rñi ro. Bëi cã ®¸nh gi¸ ®óng kh¸ch hµng th× míi biÕt ®îc kh¶ n¨ng hµon tr¶ nî cña hä. §¸nh gi¸ kh¸ch hµng thêng dùa vµo c¸c mÆt sau: - §¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña kh¸ch hµng. - §¸nh gi¸ t c¸ch, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é hiÓu biÕt cña ngêi ®øng ®Çu doanh nghiÖp. - §¸nh gi¸ tÝnh kh¶ thi cña ph¬ng ¸n xin vay - Ph©n tÝch kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng - Thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o tiÒn vay - Tr×nh ®é c¸n bé tÝn dông vµ kh¶ n¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t kh¸ch hµng trong viÖc sö dông vèn vay. 4.2.Ph©n t¸n rñi ro: Trong c¬ chÕ thÞ trêng , ng©n hµng th¬ng m¹i kh«ng nªn dån vèn ®Çu t vµo mét hoÆc vµi kh¸ch hµng, cho dï kh¸ch hµng ®ã kinh doanh cã hiÖu qu¶, Bëi v× LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn nÕu kh¸ch hµng ®ã gÆp khã kh¨n trong kinh doanh th× ¶nh hëng rÊt lín ®Õn ho¹t ®éng cña NHTM. V× vËy cÇn ph¶i tæng träng giíi h¹n an toµn, ë kh¾p c¸c níc ngêi ta ®Òu quy ®Þnh giíi h¹n an toµn ë ViÖt Nam, c¨n cø vµo luËt ë c¸c tæ chøcc tÝn dông tõ 01/10/1998 quy ®Þnh: "D nî mét kh¸ch hµng kh«ng ®îc vît qu¸ 15% vèn cña ng©n hµng". "Tû lÖ an toµn vèn tèi thiÓu ®îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ gi÷a vèn tù cã víi tµi s¶n cã, kÓ c¶ c¸c cam kÕt ngo¹i bang ®îc ®iÒu chØnh theo møc ®é rñi ro" Cho vay hîp vèn hay cßn gäi lµ ®ång tµi trî lµ qu¸ tr×nh cho vay, b¶o l·nh cña mé nhãm ng©n hµng th¬ng m¹i lµm ®Çu mèi phèi hîp víi c¸c bªn tµi trî ®Ó thùc hiÖn nh»m n©ng cao hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ng©n hµng. 4.3. B¶o hiÓm tÝn dông. B¶o hiÓm tÝn dông lµ biÖn ph¸p quan träng nh»m san sÎ rñi ro. B¶o hiÓu tÝn dông cã thÓ thùc hiÖn díi c¸c lo¹i nh: B¶o hiÓm ho¹t ®éng cho vay, b¶o hiÓm tµi s¶n, b¶o hiÓm tiÒn vay. ë c¸c níc, b¶o hiÓm tÝn dông thêng ®îc thùc hiÖn díi d¹ng kh¸ch hµng vay vèn tÝn dông tham gia mua b¶o hiÓm cho ngµnh nghÒ mµ hä kinh doanh. 4.4. TrÝch lËp dù phßng rñi ro. TrÝch lËp dù phßng rñi ro ®îc coi lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó phßng chèng rñi ro. ë hÇu hÕt c¸c níc trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng ®Òu thµnh lËp quü dù phßng bï ®¾p c¸c kho¶n cho vay bÞ rñi ro vµ quü dù phßng rñi ro trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Quü dù phßng rñi ro ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p c¸c kho¶n rñi ro khi ng©n hµng lµm ¨n thua lç do nguyªn nh©n kh¸ch quan mang l¹i. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông (®iÒu 82. Dù phßng rñi ro) cã quy ®Þnh: "tæ chøc tÝn dông ph¶i dù phßng rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng; Kho¶n dù phßng rñi ro nµy ph¶i ®îc ho¹ch to¸n vµo chi phÝ ho¹t ®éng; ViÖc ph©n lo¹i tµi s¶n cã møc trÝch, ph¬ng ph¸p lËp kho¶n dù phßng vµ sö dông kho¶n dù phßng ®Ó sö lý c¸c rñi ro do thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc quy ®Þnh sau khi thèng nhÊt víi bé trëng tµi chÝnh". LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn Ch¬ng II Thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng lu x¸ Th¸i Nguyªn i. kh¸i qu¸t vÒ chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng l u x¸ Th¸i Nguyªn. 1. VÒ chøc n¨ng nhiÖm vô vµ m« h×nh tæ chøc cña chi nh¸nh Lu X¸ Tõ khi ra ®êi toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu X¸ ý thøc ®îc ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh lµ "§i vay ®Ó cho vay" nªn trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®îc nh÷ng Thµnh tÝch ®¸ng kÓ gãp phÇn ®¾c lùc cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ tØnh Th¸i Nguyªn, uy tÝn cña NHCT Th¸i Nguyªn ngµy cµng ®îc n©ng cao. Lµ chi nh¸nh trùc thuéc NHCT Th¸i Nguyªn, NHCT Lu x¸ víi chøc n¨ng nhiÖm vô thùc hiÖn tèt c¸c nghiÖp vô ng©nhµng trong ph¹m vi ®îc NHCT Th¸i Nguyªn uû quyÒn, ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu trªn 7 phêng x· khu vùc ph¸i nam Thµnh phè Th¸i Nguyªn vµ cã 3 C«ng ty lín: C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn, C«ng ty Kim lo¹i mµu Th¸i Nguyªn, C«ng ty ®iÖn luyÖn kim cïng mét sè xÝ nghiÖp phô thuéc cña C«ng ty x©y l¾p vµ C«ng ty vËt liÖu x©y dùng. Víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ huy ®éng vèn tiÒn tÖ nhµn rçi cña mäi tÇng líp d©n c b»ng ViÖt Nam ®ång vµ cña c¸c tæ kinh tÕ x· héi, c¸c doanh nghiÖp sèng trªn ®Þa bµn ®Ó cho vay ng¾n h¹n, trung h¹n, dµi h¹n b»ng ®ång ViÖt Nam. §èi víi c¸c thµnh phÇn c¸ nh©n vµ hé gia ®×nh ... TËp trung vèn ®Ó phôc vô c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc ph¸t triÓn kinh doanh trªn ®Þa bµn nh C«ng ty Gang ThÐp Th¸i Nguyªn, vµ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc. C«ng ty kim lo¹i mµuTh¸i Nguyªn... ngoµi ra chi nh¸nh cßn thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô nh dÞch vô thanh to¸n chuyÓn tiÒn trong vµ ngoµi hÖ thèng NHCT... Mäi ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ®Òu tu©n theo luËt c¸c tæ chøc tÝn dông vµ ph¸p luËt hiÖn hµnh. Víi ph¬ng ch©m kinh doanh: V× sù thµnh ®¹t cña mäi ngêi, mäi nhµ, mäi doanh nghiÖp, lÊy sù thµnh ®¹t cña kh¸ch hµng lµ sù thµnh c«ng cña chÝnh m×nh. Trong ho¹t ®éng kinh doanh ®¶m b¶o: An toµn - nhanh chãng - hiÖu qu¶. Chi nh¸nh Lu X¸ cã 25 ngêi, cã 1 ban gi¸m ®èc (4 ngêi), 5 phßng vµ 4 quü tiÕt kiÖm nh sau: LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn M« h×nh tæ chøc cña ng©n hµng c«ng th¬ng Lu X¸ Ban gi¸m ®èc Phßng KHKD Phßng KÕ to¸n P. nguån vèn P. ng©n quü P. hµnh chÝnh 2. C«ng t¸c huy ®éng vèn QTK sè 08 ph¸p vµ QTK 09 ho¸ c¸c QTK sè 10 11 nªn kÕt B»ng nhiÒu biÖn ®a sè d¹ng h×nh thøc huyQTK ®éngsèvèn qu¶ vèn huy ®éng t¨ng liªn tôc, n¨m sau cao h¬n n¨m tríc. Cô thÓ nh sau: B¶ng 1: KÕt qu¶ huy ®éng vèn (§¬n vÞ : TriÖu ®ång VN) So s¸nh 2003/2002 2002 2003 ChØ tiªu (+) Tû lÖ % Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT (%) T¨ng Gi¶m (-) t¨ng gi¶m Tæng huy 193.748 100 213.450 100 19.702 116 ®éng vèn * Ph©n theo kh¸ch hµng TiÒn göi c¸c tæ 142.325 chøc kinh tÕ TiÒn göi d©n c 51.423 * Ph©n theo tÝnh chÊt - TiÒn göi 102.346 kh«ng kú h¹n - TiÒn göi cã 161.312 kú h¹n * Ph©n theo lo¹i tiÒn - TiÒn göi néi tÖ 164.027 - TiÒn göi 120.701 ngo¹i tÖ 74 160.062 75 17.737 112 26 53.388 25 1.965 103 31 110.109 36 7.763 107 69 193.225 63 31.913 119 57,6 42,2 175.213 137.239 56,1 43,9 11.186 16.538 107 113 (Nguån sè liÖu: B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2001 - 2003) Qua b¶ng sè liÖu ta thÊy vèn huy ®éng cña chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng Lu x¸ trong nh÷ng n¨m qua cã møc t¨ng trëng cao ®· ®a vèn huy ®éng cña ng©n hµng: - N¨m 2002 tõ 193.748 tr ®ång t¨ng lªn 213.450tr ®ång vµo n¨m 2003. Huy ®éng vèn n¨m 2003 t¨ng 19.702 triÖu ®ång ®¹t møc t¨ng 16% so n¨m 2002 213.450 tr. ®ång - Trong c¬ cÊu ph©n theo kh¸ch hµng th× tiÒn göi c¸c TC kinh tÕ ®¹t 160.062 tr chiÕm 75% trong tæng sè vèn huy ®éng t¨ng, 17.737 tr ®ång (6%) so víi n¨m 2002. Trong ®ã tiÒn göi d©n c ®· t¨ng 7% ®¹t 53.388 tr ®ång so víi n¨m 2002. LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn - NÕu ph©n theo t/v cña huy ®éng vèn th× tiÒn göi kh«ng kú h¹n n¨m 2003 ®¹t 110.109triÖu ®ång chiÕm 36% trong tæng nguån vèn t¨ng 7.763 triÖu ®ång t¬ng ®¬ng 9,6% so víi 2002 - NÕu ph©n theo t/c cña huy ®éng vèn th× TG kh«ng kú h¹n n¨m 2003. TiÒn göi cã KH ®¹t møc 193.225 chiÕm 63% trong tæng sè nguån vèn t¨ng 31.913 tr t¬ng ®¬ng 4,4% so víi 2002. - C¬ cÊu theo thµnh phÇn kinh tÕ th× tiÒn göi néi tÖ n¨m 2003 lµ 175.213 triÖu ®ång t¨ng 11.186 triÖu ®ång t¬ng ®¬ng t¨ng 4% so víi n¨m 2002. TiÒn göi ngo¹i tÖ ®· quy ®æi lµ 137.239 triÖu, t¨ng 10% so víi 2002. 3. Ho¹t ®éng cho vay: N¨m 2003 nhê cã nhiÒu chÝnh s¸ch ¸p dông thóc ®Èy ho¹t ®éng cho vay nªn tæng doanh sè cho vay t¨ng nhiÒu so víi n¨m 2002 vµ ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sè liÖu sau: B¶ng 2: KÕt qu¶ cho vay cña chi nh¸nh (§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång VN ) So s¸nh 2003/2002 2002 2003 ChØ tiªu (+) Tû lÖ t¨ng (+), Sè tiÒn TT (%) Sè tiÒn TT (%) T¨ng gi¶m (-) Gi¶m (-) 1. Tæng doanh sè 308.104 cho vay - Cho vay ng¾n h¹n 182.500 Cho vay trung dµi 125.604 100 382.140 100 74.036 124 59 41 250.500 131.640 66 34 68.000 6.036 137,3 104,7 2.Doanh sè thu nî 100 57 332.652 197.152 100 59.3 25.943 22.632 108 112,9 43 135.473 40,7 3.311 102,5 100 50,8 49,2 264.429 136.257 127.992 100 51,5 48,5 49.488 27.011 22.477 118 116 121,3 h¹n 306.682 - Doanh sè thu nî 174.520 ng¾n h¹n - Doanh sè thu nî 132.162 trung. dµi h¹n 3. Tæng d nî - D nî ng¾n h¹n - D nî trung dµi h¹n 214.761 109.246 105.515 (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2003) Tæng doanh thu cho vay ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 t¨ng 24% so víi n¨m 2002 trong ®ã cho vay ng¾n h¹n t¨ng 37,3% so víi n¨m 2002, cho vay trung vµ dµi h¹n t¨ng 4,7% so víi n¨m 2002. Doanh sè thu nî n¨m 2003 t¨ng 7,7% so víi n¨m 2002 trong ®ã doanh sè thu nî ng¾n h¹n t¨ng 6,8% vµ doanh sè thu nî trung vµ dµi h¹n t¨ng 8,5%. Tæng d nî ®Õn ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2003 t¨ng 49.488 t¬ng ®¬ng víi 22% so víi n¨m 2002. D nî ng¾n h¹n n¨m 2003 chiÕm tû träng 59,3% trong tæng d nî Qua b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh cho vay ta thÊy d nî ng¾n h¹n trong 3 n¨m ®Òu t¨ng nhng møc ®é t¨ng kh¸c nhau. Tû träng d nî ng¾n h¹n vµ trung dµi h¹n gÇn sÊp sØ nhau (d nî ng¾n h¹n cao h¬n mét chót), ®ã lµ kÕt cÊu hîp lý vµ thuËn lîi. 2.2. C¸c ho¹t ®éng kh¸c * C«ng t¸c kÕ to¸n: LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn Mét yªu cÇu c¬ b¶n trong c«ng t¸c kÕ to¸n ®ã lµ n¨ng lùc, tr×nh ®é vËn hµnh m¸y, phÇn mÒn øng dông ®Ó t¨ng cêng c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh. Ng©n hµng ®· øng dông ®îc sè ch¬ng tr×nh phÇn mÒm vµo c«ng t¸c kÕ to¸n. Qu¶n lý chÆt chÏ vµ b¶o ®¶m cËp nhËt th«ng tin th¬ng m¹i, nghiÖp vô kÕ to¸n ph¸t sinh ®Òu ®îc h¹ch to¸n, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c. * Thanh to¸n qua ng©n hµng: NghiÖp thô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt lµ mét trong nh÷ng nhiÖm vô cña ng©n hµng cho ®Õn nay nghiÖp vô thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ®· chøng tá ®îc nhiÒu u ®iÓm. B¶ng 3: KÕt qu¶ ho¹t ®éng thanh to¸n n¨m 2001 - 2003 (§¬n vÞ: TriÖu ®ång VN) ChØ tiªu Tæng doanh thu TT chung 1. Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt 2. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt N¨m 2002 Sè tiÒn thÞ trêng (%) 25.542.683 4.786.275 20.756.408 100 18,8 81,2 N¨m 2003 Sè tiÒn TT (%) 27.212.219 5.207.043 22.005.176 100 19,2 80,8 Tû lÖ % so s¸nh 2003/2002 T¨ng (+) Gi¶m (-) Tû lÖ % t¨ng, gi¶m 1.669.536 420.768 1.248.768 106 108 106 (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2003) - Tæng doanh sè thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt n¨m 2003 t¨ng 420.786 triÖu ®ång Tû träng t¨ng kho¶ng 19,2% so víi n¨m 2002 chiÕm trong tæng doanh sè thanh to¸n nãi chung. Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt n¨m 2003 t¨ng 1.248.768 triÖu ®ång so víi n¨m 2002, tû träng t¨ng kho¶ng 0,6% so víi n¨m 2002 chiÕm 80,8% trong tæng doanh sè thanh to¸n. ii. thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh nhct lu x¸ 1. NhËn d¹ng c¸c rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCT Lu X¸ Rñi ro tÝn dông lu«n lµ mét vÊn ®Ò ®îc quan t©m ®Æc biÖt ®èi víi mäi ng©n hµng. Trªn thùc tÕ hÇu hÕt c¸c ng©n hµng ®Òu ®· ¸p dông c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro nhng do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n, cã nguyªn nh©n chñ quan vµ kh¸ch quan, rñi ro tÝn dông vÉn ph¸t sinh g©y ra nh÷ng thiÖt h¹i ®èi víi ng©n hµng. Rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCT Lu X¸ ®îc thÓ hiÖn díi c¸c d¹ng: Nî cha ®Õn h¹n nî qu¸ h¹n, nî gi·n vµ nî khoanh Nî cha ®Õn h¹n: §ã lµ nh÷ng kho¶n nî míi ph¸t sinh, míi cho vay cha ®Õn h¹n thu nî. Nî cha ®Õn h¹n còng tiÒm Èn rñi ro. Theo quy ®Þnh cña thèng ®èc ng©n hµng Nhµ níc, lo¹i nî cha ®Õn h¹n th× tû lÖ trÝch nép dù phßng rñi ro lµ 0% tøc lµ cha ®Õn h¹n ®îc t¹m coi lµ cha cã rñi ro, cha trÝch lËp dù phßng rñi ro. Nî qu¸ h¹n: Lµ kho¶n vay ®· ®Õn h¹n tr¶ nî mµ kh¸ch hµng cha tr¶ ®îc ®óng nh trong hîp ®ång tÝn dông, còng kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng ®Ó xin gia h¹n nî, do ®ã LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn ph¶i chuyÓn sang nî qu¸ h¹n. §ã lµ mét trong 4 lo¹i rñi ro tÝn dông nhng ë møc ®é rñi ro kh¸c nhau, cã kh¶ n¨ng thu håi kh¸c nhau. Ngêi ta ph©n chia nî qu¸ h¹n thµnh 3 lo¹i - Nî qu¸ h¹n 6 th¸ng, ®îc xÕp lo¹i nî qu¸ h¹n b×nh thêng, cã nhiÒu kh¶ n¨ng thu håi, tû lÖ trÝch dù phßng rñi ro lµ 2%. §©y lµ lo¹i nî qu¸ h¹n thêng gÆp. - Nî qu¸ h¹n tõ trªn 6 th¸ng ®Ðn 12 th¸ng, ®îc gäi lµ nî qu¸ h¹n cã vÊn ®Ò. Kh¶ n¨ng thu håi nî khã kh¨n h¬n, ng©n hµng ph¶i mÊt nhiÒu c«ng søc ®Ó phÇn tÝch nguyªn nh©n, t×m gi¶i ph¸p vµ t¨ng cêng ®«n ®èc, kiÓm tra ®Ó thu håi nî. Tû lÖ trÝch dù phßng rñi ro lµ 50% - Nî qu¸ h¹n trªn 12 th¸ng ®îc gäi lµ nî qu¸ h¹n khã ®ßi. Kh¶ n¨ng thu håi rÊt khã kh¨n, cã nhiÒu phøc t¹p vµ ph¶i b»ng nhiÒu biÖn ph¸p kÓ c¶ ph¶i ph¸t m¹i tµi s¶n thÕ chÊp hoÆc ph¶i sö dông c¶ c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh, ph¸p luËt míi cã hy väng ®ßi ®îc nî. Víi lo¹i nî qu¸ h¹n khã ®ßi kh¶ n¨ng tæn thÊt rÊt lín. V× vËy tû lÖ trÝch lËp rñi ro lµ 100%. Nî ®îc gi·n (gäi t¾t lµ nî gi·n) Lµ kho¶n vay ®· ®Õn h¹n tr¶ nî nh÷ng kh¸ch hµng cha tr¶ ®îc. Ng©n hµng Lu X¸ Th¸i Nguyªn ®· gia h¹n nî nhng kh¸ch hµng vÉn kh«ng tr¶ ®îc v× nh÷ng lü do kh¸ch quan, ng©n hµng Th¸i Nguyªn ®· b¸o cè lªn ng©n hµng cÊp trªn vµ cÊp trªn (ChÝnh phñ )dïng quyÒn h¹n cña m×nh ®Ó xem xÐt vµ cho phÐp gi·n nî. Nî ®îc khoanh (gäi t¾t lµ nî khoanh) Lµ mét d¹ng cña rñi ro tÝn dông, cã nh÷ng lý do kh¸ch quan nªn ®îc phÐp cña cÊp trªn cho khoanh l¹i, t¸ch ra, theo dâi riªng, t¹o ®iÒu kiÖn cho kh¸ch hµng tiÕp tôc vay vèn ng©n hµng ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. PhÇn lín c¸c kho¶n nî ®îc khoanh ë chi nh¸nh NHCT Lu x¸ lµ nî cña mét sè doanh nghiÖp Nhµ níc hoÆc doanh nghiÖp thuéc c«ng ty Gang thÐp ... Bøc tranh ph¶n ¸nh c¸c lo¹i rñi ro tÝn dông ë NHCT Lu X¸ ®îc thÊy râ qua b¶ng díi ®©y. B¶ng 4: C¸c d¹ng rñi ro tÝn dông (§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång VN ) ChØ tiªu Tæng d nî - Nî cha ®Õn h¹n - Nî qu¸ h¹n - Nî gi·n - Nî khoanh N¨m 2002 Sè tiÒn N¨m 2003 Sè tiÒn So s¸nh 03/02 T¨ng (+) Tû lÖ (%) gi¶m (-) t¨ng gi¶m 214.761 246.429 31.668 114,7 168.680 209.629 40.949 124% 28.526 21.573 - 6.953 76% 12.414 10.407 - 2.007 84% 5.141 4.820 - 321 94% (Nguån: b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh) Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tæng d nî n¨m 2003 t¨ng tõ 214.761 n¨m 2002 lªn 246.429 vµo n¨m 2003 tøc lµ t¨ng 36.168 triÖu ®ång kho¶ng 27% so víi n¨m 2002. LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn Trong ®ã cha ®Õn h¹n n¨m 2003 lµ 209.629 triÖu ®ång t¨ng 40.949 triÖu ®ång so víi n¨m 2002 chiÕm 85% tæng d nî. - NÕu nî qu¸ h¹n n¨m 2002 lµ 28.526 triÖu th× n¨m 2003 ®· gi¶m xuèng cßn 21.573 triÖu ®ång gi¶m ®îc 4,5% so víi n¨m 2002. - Nî gi·n còng gi¶m dÇn n¨m 2002 lµ 12.414 th× n¨m 2003 ®· gi¶m xuèng cßn 10.407triÖu ®ång gi¶m ®îc 15% so víi n¨m 2002. - Nî khoanh tõ 5.141 triÖu ®ång n¨m 2002 gi¶m xuèng cßn 4.820 triÖu ®ång n¨m 2003, gi¶m 4% so víi 2002. Nh vËy t×nh h×nh chi nh¸nh gi¶m ®Òu qua tõng n¨m, ®©y lµ dÊu hiÖu tèt ®Ñp trong tÝn dông cña chi nh¸nh. 2. Ph©n tÝch t×nh h×nh vµ thùc tr¹ng nî qu¸ h¹n Cã thÓ ®i s©u ph©n tÝch kü nî qu¸ h¹n t¹i chi nh¸nh qua b¶ng díi ®©y: B¶ng 5: T×nh h×nh chung vÒ nî qu¸ h¹n t¹i chi nh¸nh (§¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång VN ) ChØ tiªu N¨m 2002 Tæng d nî Nî qu¸ h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n 214.761 28.526 13,2% So s¸nh 2003/2002 T¨ng (+) Tû lÖ % gi¶m (-) t¨ng gi¶m 31.668 114% - 6.953 75,6% 4,5% 66% N¨m 2003 246.429 21.573 8,7% (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ) Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy, nî qu¸ h¹n ®Õn 31/12/2003 lµ 21.573 triÖu ®ång. Nh vËy lµ ®· gi¶m ®îc6.953 triÖu ®ång. ChiÕm 8,7% trong tæng d nî. - Së dÜ nî qu¸ h¹n ®· gi¶m ®¸ng kÓ lµ do chi nh¸nh ®· cïng phßng nghiÖp vô thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc ®«n ®èc thu nî c¸c ®¬n vÞ cã nî qu¸ h¹n tån ®äng. Ph©n c«ng c¸n bé tÝn dông vµ l·nh ®¹o phßng phô tr¸ch tõng ®¬n vÞ cã nî qu¸ h¹n x©y dùng kÕ ho¹ch vµ thêng xuyªn ®«n ®èc thu håi nî. B¶ng 6: Ph©n tÝch nî qu¸ h¹n theo lo¹i tÝn dông vµ theo thµnh phÇn kinh tÕ. (§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång VN ) ChØ tiªu N¨m 2002 Sè tiÒn TT Tæng sè nî qu¸ h¹n 28.526 * Theo lo¹i tÝn dông - Nî qu¸ h¹n 18.506 - Nî trung qu¸ h¹n 10.020 * Theo thµnh phÇn kinh tÕ - Kinh tÕ quèc doanh 17.278 - Kinh tÕngoµi quèc 10.978 doanh N¨m 2003 S tiÒn TT 100 21.573 100 64,8 35,2 19.529 2.044 60,5 39,5 18.741 2.832 So s¸nh 2003 / 2002 T¨ng (+) Tû lÖ % Gi¶m (-) t¨ng gi¶m - 6.953 - 75,6 90,5 9,5 1.023 - 7.976 105 20 87 13 - 1.463 - 8.146 108 68 (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ) Qua b¶ng sè liÖu 6 ta thÊy: - Thø nhÊt nÕu xÐt theo lo¹i tÝn dông th× nî qu¸ h¹n t¹i chi nh¸nh ngµy cµng t¨ng nÕu n¨m 2002 tû träng nî qu¸ h¹n d chiÕm 64,8%. Nhng ®Õn n¨m 2003 l¹i LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn t¨ng lªn 90,5% trong tæng sè nî qu¸ h¹n chøng tá phÇn d nî cho vay ®èi víi khu vùc kinh tÕ quèc doanh lu«n chiÕm tû träng lín. - N¨m 2002, cã nî qu¸ h¹n lµ 28.526 triÖu ®ång trong ®ã nî qu¸ h¹n khu vùc kinh tÕ quèc doanh 17.278 triÖu ®ång chiÕm tû träng 60,5% trong tæng nî qu¸ h¹n. Khu vùc ngoµi quèc doanh lµ 10.978 triÖu ®ång, chiÕm tû träng 39,5% tæng nî. Nguyªn nh©n lµ do c¸c ®¬n vÞ quèc doanh trong ®Þa bµn lµ nh÷ng kh¸ch hµng chñ yÕu cña chi nh¸nh v× thÕ nî qu¸ h¹n cña c¸c ®¬n vÞ nµy lµ kh¸ cao nªn ®Èy nî qu¸ h¹n cña khu vùc kinh tÕ quèc doanh cao h¬n khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. - N¨m 2003, nî qu¸ h¹n lµ 21.573 triÖu ®ång trong ®ã tËp trung vµo khu vùc kinh tÕ quèc doanh 18.741 triÖu ®ång tøc 87% nî qu¸ h¹n. Khu vùc kinh tÕ quèc doanh chiÕm rÊt nhá 13% Chi nh¸nh ®· tËp trung nhiÒu thêi gian vµ c«ng søc ®Ó ®«n ®èc thu håi nî qu¸ h¹n tån ®äng. Tuy nhiªn hiÖu lùc cha cao do c¸c ®¬n vÞ cã nî qu¸ h¹n tån ®äng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh viÖc xö lý ®Ó thu håi nî gÆp khã kh¨n, nhiÒu tµi s¶n thÕ chÊp kh«ng ®Çy ®ñ c¨n cø ph¸p lý vµ cã nhiÒu tranh chÊp phøc t¹p. B¶ng 7. Ph©n tÝch nî qu¸ h¹n theo thêi gian (§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång VN ) ChØ tiªu N¨m 2002 TT Sè tiÒn (%) N¨m 2003 TT Sè tiÒn (%) 21.573 10.851 100 50,3 So s¸nh 2003 / 2002 T¨ng (+) Tû lÖ % Gi¶m (-) t¨ng gi¶m - 6.952 584 75 105 Tæng sè nî qu¸ h¹n 1. Nî qu¸ h¹n díi 180 ngµy (NQH b×nh thêng) 2. Nî qu¸ h¹n tõ 180 - 360 ngµy (NQH cã vÊn ®Ò) 3. Nî qu¸ h¹n trªn 360 ngµy (NQH khã ®ßi) 28.562 10.267 100 40 12.568 44 10.203 47,3 - 2.365 81 5.727 22 519 2,4 - 4.753 109 ChØ tiªu N¨m 2002 (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ) - Chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng Lu X¸ ®· ph©n lo¹i nî qu¸ h¹n theo quyÕt ®Þnh rñi ro díi 180 ngµy ®Õn tõ 180 - 360 ngµy vµ trªn 360 ngµy ®Ó dÔ dµng h¬n trong viÖc theo dâi t×nh h×nh vµ dÔ thÊy ®îc kho¶n nî khã ®ßi nh»m tËp trung t×m c¸c biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi vµ thÝch hîp. Chi nh¸nh ®· giµnh nhiÒu thêi gian cho viÖc xö lý nî qu¸ h¹n khã ®ßi (Nî qu¸ h¹n trªn 360 ngµy), X¸c ®Þnh râ nguyªn nh©n kh¸ch quan, chñ quan vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p hµnh chÝnh, kinh tÕ ®Ó thu håi nî qu¸ h¹n lo¹i nµy, vµ n¨m 2003 nî qu¸ h¹n khã ®ßi t¹i chi nh¸nh ®· t¨ng 9% so víi n¨m 2002. Nguyªn nh©n do mét sè xÝ nghiÖp vµ nhµ m¸y nh xÝ nghiÖp tÊm lîp xi m¨ng ami¨ng, nhµ m¸y luyÖn kim mµu s¶n xuÊt hµng ra mµ kh«ng b¸n ®îc nªn nî qu¸ h¹n kh«ng thÓ thanh to¸n ®îc. 3. Ph©n tÝch t×nh h×nh nî gi·n vµ nî khoanh B¶ng 8: T×nh h×nh nî ®îc gi·n t¹i chi nh¸nh (§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång VN ) N¨m 2003 So s¸nh 2003 / 2002 LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn T¨ng (+) Gi¶m (-) Tû lÖ % t¨ng gi¶m 214.761 246.429 31.668 114,7 12.414 10.407 2.007 84 5,7% 4,2% - 1,5% 73,6 (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ) Qua b¶ng 8 ta thÊy trong n¨m 2002 nî qu¸ h¹n lµ 5,7% ®Õn n¨m 2003 ®· gi¶m xuèng cßn 4,2%. Tû lÖ nî ®îc gi·n gi¶m cho thÊy chÊt lîng tÝn dông ®· ®îc chó ý vµ bíc ®Çu chuyÓn biÕn tÝch cùc. Xong chi nh¸nh vÉn ph¶i cã nhiÒu biÖn ph¸p m¹nh ®Ó phßng chèng vµ h¹n chÕ rñi ro nh»m h¹n chÕ nî ®îc gi·n B¶ng 9: T×nh h×nh nî ®îc khoanh t¹i chi nh¸nh ng©n hµng CTLX (§¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång VN ) Tæng d nî Nî gi·n Tû lÖ nî ®îc gi·n ChØ tiªu Tæng d nî Nî ®îc khoanh Tû lÖ nî ®îc khoanh N¨m 2002 N¨m 2003 214.761 5.141 2,3% 246.429 4.820 1,9% So s¸nh 2003 / 2002 T¨ng (+) Tû lÖ % Gi¶m (-) t¨ng gi¶m 31.668 321 0,4% 114,7 93,7 82,6 (Nguån b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ) - Qua b¶ng 9 ta thÊynî ®îc khoanh t¹i chi nh¸nh còng cã chiÒu híng gi¶m d©n. nÕu n¨m 2003 nî ®îc khoanh t¹i chi nh¸nh lµ 5.141 triÖu ®ång th× ®Õn ngµy 31/12/2003 cßn 4.820 tr.®ång. Nh vËy ®· gi¶m ®îc 0,4% so víi n¨m 2002, ®iÒu ®ã chøng tá chi nh¸nh ®· vµ ®ang quan t©m tíi tÝn dông nh»m h¹n chÕ rñi ro vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. III- §¸nh gi¸ thùc tr¹ng rñi ro tÝn dông t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®îc trong c«ng t¸c phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông. Trong thêi gian Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu X¸ ®· ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tÝch ®¸ng khÝch lÖ trong c«ng t¸c phßng chèng rñi ro tÝn dông. §¶m b¶o an toµn trong kinh doanh Ng©n hµng. §¹t ®îc nh÷ng thµnh qu¶ trªn lµ do nhËn thøc ®îc c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng tÝn dông. Trong bèi c¶nh chung cã nhiÒu khã kh¨n, Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ ®· ph©n tÝch t×nh h×nh, x¸c ®Þnh ®óng híng huy ®éng lu«n ®a ra c¸c gi¶i ph¸p xö lý t×nh thÕ linh ho¹t ®¶m b¶o an toµn chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng. Tû lÖ NQH tuy cßn cao nhng ®· gi¶m nhiÒu. So víi n¨m tríc Nî khoanh, nî gi·n còng ®· ®îc xem xÐt, xö lý tho¶ ®¸ng theo xu híng gi¶m dÇn c¶ sè tuyÖt ®èi vµ t¬ng ®èi. N¨m 2003 thÊp h¬n n¨m 2002. C¸c kho¶n cho vay míi ph¸t sinh ®· ®îc kiÓm tra thÈm ®Þnh kü cµng, ®ñ ®iÒu kiÖn, ®óng nguyªn t¾c c¸c biÖn ph¸p ®¶m b¶o tiÒn vay ®îc c©n nh¾c, xem xÐt chÆt chÏ. 2. Nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt. LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn Rñi ro tÝn dông hiÖn nay t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ lµ thÊp so víi toµn chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Th¸i Nguyªn. Thêi kú khã kh¨n nhÊt ®· qua, song Ng©n hµng cha kiÓm so¸t ®îc kh¶ n¨ng x¶y ra trong t¬ng l¹i. Rñi ro tiÒm Èn vÉn cßn, g©y ¶nh hëng ®Õn hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông t¹i chi nh¸nh. B»ng viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p phßng chèng rñi ro Ng©n hµng C«ng th¬ng Lu X¸ ®· phÇn nµo h¹n chÕ ®îc rñi ro tÝn dông, song rñi ro trong ho¹t ®éng tÝn dông cßn tiÒm Èn lín trong viÖc phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro tÝn dông cßn nhiÒu thiÕu sãt vµ tån t¹i. CÇn kh¾c phôc nh sau: - Mét lµ : Nguån vèn huy ®éng tõ ®Þa ph¬ng cha ®¸p øng ®ñ nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng vµ cha æn ®Þnh v÷ng ch¾c. Trªn ®Þa bµn cña chi nh¸nh cßn cã c¸c doanh nghiÖp nhµ níc còng ®îc phÐp huy ®éng vèn cña c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc, thêng víi l·i xuÊt cao h¬n, g©y ¶nh hëng vµ khã kh¨n trong c«ng t¸c huy ®éng vèn. TriÓn khai huy ®éng tiÒn göi ngo¹i tÖ cha tèt, v× vËy h¹n chÕ nguån. - Hai lµ: C«ng t¸c tÝn dông vÉn cßn ë trong t×nh tr¹ng ®¬n ®iÖu, chñ yÕu c¸c h×nh thøc cho vay truyÒn thèng, cha ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh tÝn dông, tÝn dông ng¾n h¹n tËp trung tû träng lín ë c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, c¸c doanh nghiÖp ë ngoµi quèc doanh chØ chiÕm tû lÖ thÊp. - Ba lµ: C«ng t¸c thÈm ®Þnh vµ xÐt duyÖt cho vay vÉn cßn mét sè tån t¹i: ViÖc tÝnh to¸n nhu cÇu vèn, vßng quay vèn ®Ó x¸c ®Þnh møc cho vay theo c¸c ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh cha hîp lý dÉn tíi thõa vèn. Doanh nghiÖp ®· sö dông vµo môc ®Ých kh¸c ¶nh hëng tíi viÖc tr¶ nî cña ng©n hµng. - Bèn lµ: C«ng t¸c kiÓm tra tríc, trong vµ sau khi cho vay cha ®îc chó träng ®óng møc. Sù kÕt hîp gi÷a c¸n bé tÝn dông vµ c¸n bé kÕ to¸n ng©n hµng trong viÖc theo dâi, ®«n ®èc ®Ó thu nî cha ®îc chÆt chÏ. - N¨m lµ: VÒ c«ng nghÖ ng©n hµng tuy ®· ®îc chó träng ®Çu t nhng vÉn cßn cha ®ång bé, cha chuÈn ho¸ hÕt ®îc c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô, cha ®a viÖc qu¶n lý hå s¬ tÝn dông vµo trong hÖ thèng m¸y tÝnh, n¨ng lùc vµ tr×nh ®é c¸n bé cßn h¹n chÕ. 3. Nguyªn nh©n dÉn ®Õn nh÷ng h¹n chÕ vµ thiÕu sãt. 3.1 Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng. Th«ng qua viÖc ph©n tÝch thùc tÕ t×nh h×nh rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu x¸ trong nh÷ng n¨m qua cho thÊy nh÷ng nguyªn nh©n lµm ph¸t sinh nî qóa h¹n, nî khoanh tõ phÝa kh¸ch hµng nh sau: - Do kh¸ch hµng kinh doanh thua lç, vèn tù cã thÊp do ®ã vèn kinh doanh chñ yÕu lµ vèn vay ng©n hµng. - Tr×nh ®é n¨ng lùc qu¶n lý kinh doanh cña l·nh ®¹o doanh nghiÖp cßn nhiÒu h¹n chÕ. - Gi¸ c¶ thÞ trêng cã nhiÒu biÕn ®éng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch hµng. LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn - Sö dông vèn sai môc ®Ých. Dïng vèn lu ®éng ®Çu t vµo tµi s¶n cè ®Þnh, thiÕt bÞ s¶n xuÊt do ®ã lu©n chuyÓn vèn kh«ng lµnh m¹nh, Doanh thu kh«ng tr¶ ®îc nî vµ l·i ®Õn h¹n. - Cã nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nh bÞ lõa ®¶o, bÞ chiÕm dông vèn kh«ng ph¶i hµng ho¸ tiªu thô chËm lµ nguyªn nh©n g©y nªn nî qu¸ h¹n. 3.2 Nguyªn nh©n vÒ phÝa Ng©n hµng. - C¬ chÕ tÝn dông hiÖn hµnh cho phÐp doanh nghiÖp ®îc vay vèn t¹i nhiÒu tæ chøc tÝn dông lµ nguyªn nh©n g©y ra sù c¹nh tranh "kÐm lµnh m¹nh" víi mét sè Ng©n hµng, t¸c ®éng tiªu cùa ®Õn viÖc chÊt lîng tÝn dông, v× nã lµm thay ®æi c¸ch quan hÖ gi÷a ngêi ®i vay vµ ngêi cho vay, t¹o c¬ héi cho doanh nghiÖp sö dông tiÒn vay kh«ng ®óng môc ®Ých, t¹o tiÒn ®Ò cho nh÷ng rñi ro tÝn dông. - Kh¶ n¨ng thÈm ®Þnh cho vay cßn s¬ sµi, n¨ng lùc chuyªn m«n cña c¸n bé tÝn dông cßn h¹n chÕ, tr×nh ®é qu¶n lý cha thËt sù s©u s¸t, kiÓm tra cha thêng xuyªn nªn cha ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ cã biÖn ph¸p sö lý sím c¸c sai sãt trong ho¹t ®éng tÝn dông. - Mét sè c¸n bé tÝn dông cßn qu¸ coi träng tµi s¶n thÕ chÊp vµ sai lÇm khi coi tµi s¶n thÕ chÊp lµ yÕu tè quan träng nhÊt ®¶m b¶o an toµn tÝn dông trong khi vay; nªn khi kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî, tµi s¶n gi¶m gi¸, do ®ã khã ph¸t m¹i vµ nî thu håi vÒ kh«ng ®ñ tr¶ gèc vµ l·i. - §¹o ®øc nghÒ nghiÖp cña mét sè c¸n bé ng©n hµng cha tèt, v× lîi Ých c¸ nh©n hä ®· "vÏ ®êng cho h¬u ch¹y", th«ng ®ång víi doanh nghiÖp ®Ó chiÕm dông vèn cña ng©n hµng, cè t×nh hiÓu sai, lµm sai c¸c quy chÕ, quy ®Þnh cña ng©n hµng ®Ó tham «, lîi dông. - Mèi liªn hÖ vµ sù phèi hîp cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng cßn h¹n chÕ, nªn viÖc sö lý tµi s¶n thÕ chÊp, xö lý c¸c vô ¸n vµ tæ chøc thi hµnh ¸n, ph¸t m¹i tµi s¶n cßn chËm... lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn nî qu¸ h¹n cha ®îc xö lý nhanh chãng døt ®iÓm. LuËn v¨n tèt nghiÖp mét sè gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh NHCTLX Th¸i Nguyªn Ch¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh ng©n hµng c«ng th¬ng lu x¸ I. §Þnh híng n©ng cao chÊt lîng tÝn dông t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng Th¸i Nguyªn 1. Ph¬ng híng nhiÖm vô n¨m 2004 N¨m 2004, n¨m s¾p kÕt thóc kÕ ho¹ch 5 n¨m 2001 -2005 cã ý nghÜa quan träng trong ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Êt níc nãi chung còng nh hÖ thèng Ng©n hµng nãi riªng. §èi víi Ng©n hµng c«ng th¬ng Th¸i Nguyªn n¨m 2004 võa lµ n¨m kÕt thóc nh÷ng bíc ®i ®Çy khã kh¨n ®ång thêi lµ n¨m thø 31 thùc hiÖn nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¶ng bé tØnh Th¸i Nguyªn lÇn thø XVI. C¨n cø vµo môc tiªu ph¸t triÓn ®Þa ph¬ng, c¨n cø vµo thùc tÕ kinh doanh n¨m 2003 cña Ng©n hµng c«ng th¬ng Lu X¸ môc tiªu ph¬ng híng c«ng t¸c n¨m 2004 ®îc x¸c ®Þnh nh sau: "Coi träng c«ng t¸c huy vèn ®Þa ph¬ng, tiÕp tôc ®Èy m¹nh huy ®éng vèn tõ mäi nguån nhµn rçi trong x· héi kÓ c¶ néi tÖ vµ ngo¹i tÖ, ®a d¹ng ho¸ kªnh dÉn vèn ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vèn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, cã uy tÝn trong quan hÖ tÝn dông. B¸m s¸t môc tiªu kinh tÕ ®Þa ph¬ng ®Ó chñ ®éng ®Çu t vèn. TiÕp tôc chÊn chØnh vµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, t¨ng d nî cho vay lµnh m¹nh. TÝch cùc t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó thu håi nî qu¸ h¹n, h¹n chÕ nî qu¸ h¹n ph¸t sinh. Phèi hîp chÆt chÏ c¸c ngµnh, c¸c c¬ quan ph¸p luËt ®Ó ph¸t m¹i c¸c c¸c tµi s¶n xiÕt nî cã liªn quan ®Õn vô ¸n. Më réng ph¹m vi ®Çu t, chó träng c¬ cÊu ®Çu t ®Ó ®Èy t¨ng d nî cho vay trung vµ dµi h¹n." 2. Mét sè môc tiªu cô thÓ - Huy ®éng vèn t¨ng 30% so víi n¨m 2003 - Dù nî tÝn dông t¨ng 25% so víi n¨m 2003 - Tû lª nî qu¸ h¹n tõ 8,7% n¨m 2003, phÊn ®Êu gi¶m xuèng díi 5% - Chªnh lÖch thu lín h¬n chi (l·i) t¨ng 15% so víi n¨m 2003 II- Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro tÝn dông t¹i chi nh¸nh ng©n hµng lu x¸ Th¸i Nguyªn. §Ó thùc hiÖn ph¬ng híng nhiÖm vô nªu trªn vµ ®Ó kh¾c phôc nh÷ng thiÕu sãt tån t¹i cña chi nh¸nh Lu X¸, em xin ®Ò nghÞ mét sè gi¶i ph¸p nh sau: 1- X©y dùng chÝnh s¸ch cho vay ®óng ®¾n, ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng cho vay. ChÝnh s¸ch tÝn dông cña mét Ng©n hµng cã thÓ ®Þnh nghÜa lµ mét v¨n b¶n ®a ra lý luËn vµ kh¸i niÖm c¬ b¶n cña viÖc ®Çu t,cho vay. V¨n b¶n nµy bao gåm c¸c tiªu chuÈn, c¸c híng dÉn, vµ c¸c giíi h¹n ®Ó chØ ®¹o quy tr×nh ra quyÕt ®Þnh cho vay. CÇn ph©n biÖt ®iÓm kh¸c biÖt gi÷a chÝnh s¸ch tÝn dông víi quy tr×nh tÝn dông. ChÝnh s¸ch tÝn dông lµ mét v¨n b¶n bao qu¸t trong khi c¸c quy tr×nh tÝn
- Xem thêm -