Tài liệu Hạn chế rủi ro cho vay tại nh công thương thanh hoá

  • Số trang: 45 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi nãi ®Çu ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m ®Çu thÕ kû 21 cã nh÷ng ®æi míi ®¸ng kÓ trong ®Þnh híng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng XHCN. Nh»m ph¸t triÓn vµ héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi qua nh÷ng n¨m ®èi ®Çu ®æi míi nÒn kinh tÕ níc ta ®· tr¶i qua nhiÒu thö th¸ch vµ ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu nhÊt ®Þnh ®¸ng khÝch lÖ. §Ó cã ®îc nh÷ng thµnh tùu nh ngµy h«m nay, nÒn kinh tÕ níc ta ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ vÒ ®Þnh híng vµ c¬ cÊu ngµnh nghÒ. Bªn c¹nh sù thay ®æi ®ã cã mét nh©n tè t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi sù ph¸t triÓn cña c¶ nÒn kinh tÕ ®ã lµ "ng©n hµng". §©y lµ mét trong nh÷ng yÕu tè t¸c ®éng m¹nh tíi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ th«ng qua chøc n¨ng ®iÒu chuyÓn vèn cho nÒn kinh tÕ, nh»m khai th¸c triÖt ®Ó nh÷ng tiÒm lùc vèn cã cña c¶ nÒn kinh tÕ vÒ vèn vµ c¸c c«ng cô tµi chÝnh. Th«ng qua chøc n¨ng ®iÒu chuyÓn vèn cho nÒn kinh tÕ Nhµ níc cã thÓ dùa vµo ng©n hµng ®Ó ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ theo ®Þnh híng cña m×nh ®Ó t¹o nªn mét nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn v÷ng m¹nh vÒ mäi mÆt vµ cã ®Þnh híng cña XHCN. Tuy nhiªn th«ng qua chøc n¨ng ®iÒu chuyÓn vèn cña ng©n hµng nã còng cã mét sè nhîc ®iÓm vµ g©y t¸c h¹i cho ng©n hµng, ®ã lµ rñi ro trong cho vay, ®Çu t cña ng©n hµng cho c¸c ®èi tîng cña nÒn kinh tÕ. V× vËy c«ng t¸c h¹n chÕ vµ phßng ngõa rñi ro cho vay lu«n ®îc c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i quan t©m. XuÊt ph¸t tõ tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò, sau thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh Ho¸ t«i ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi: "Gi¶i ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro trong cho vay t¹i ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh Ho¸". SV: Ng« V¨n Trêng 1 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Môc ®Ých nghiªn cøu cña chuyªn ®Ò nµy lµ: - Nghiªn cøu vÒ rñi ro trong cho vay trªn ph¬ng diÖn lý thuyÕt. - Th«ng qua thùc tr¹ng ho¹t ®éng cho vay t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh Ho¸ ®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh rñi ro trong cho vay cña chi nh¸nh. - §a ra mét sè kiÕn nghÞ vµ ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p nh»m h¹n chÕ rñi ro trong cho vay. §Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò nµy th× chuyªn ®Ò ®îc tr×nh bµy lµm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: Lý luËn chung vÒ cho vay vµ rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng cho vay vµ rñi ro cho vay t¹i Ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh Ho¸. Ch¬ng III: Mét sè gi¶i ph¸p h¹n chÕ rñi ro cho vay ®èi víi Ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh Ho¸. Do kiÕn thøc vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, b¶n th©n l¹i cha tr¶i qua thùc tÕ nªn kh«ng tr¸nh ®îc nh÷ng sai sãt. T«i rÊt mong ®îc sù gãp ý vµ gióp ®ì cña quý vÞ. Hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn cña c« gi¸o Th¹c sÜ Lª Thanh T©m vµ c¸c c¸n bé phßng kinh doanh Ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh Ho¸. SV: Ng« V¨n Trêng 2 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng I Lý luËn chung vÒ cho vay vµ rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1. Ng©n hµng vµ nghiÖp vô cho vay cña ng©n hµng 1.1.1. Kh¸i qu¸t vÒ ng©n hµng th¬ng m¹i Trªn thÕ giíi, nghÒ ng©n hµng ®îc h×nh thµnh tõ rÊt sím, h×nh thøc s¬ khai cña ng©n hµng xuÊt hiÖn tõ thêi kú tiÒn t b¶n, cïng víi thêi gian c¸c h×nh thøc ho¹t ®éng cña nã ngµy cµng ®îc thay ®æi cho phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña s¶n xuÊt vµ trao ®æi cña hµng ho¸. Khi mµ nÒn s¶n xuÊt ph¸t triÓn hµng ho¸ ®îc t¹o ra nhiÒu lµm n¶y sinh quan hÖ trao ®æi hµng ho¸. Khi quan hÖ trao ®æi hµng ho¸ ph¸t triÓn vît ra khái ranh giíi gi÷a c¸c vïng sö dông c¸c lo¹i ®ång tiÒn kh¸c nhau nã lµm n¶y sinh khã kh¨n trong thanh to¸n gi÷a c¸c ®ång tiÒn kh¸c nhau. Khi ®ã, nh÷ng th¬ng gia giµu cã vµ th«ng minh nhÊt ®· n¾m ®îc c¬ héi nµy vµ chuyÓn sang nghÒ bu«n tiÒn: Hä thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô vÒ nhËn tiÒn göi, thu ®æi tiÒn vµ b¶o qu¶n tiÒn (cho kh¸ch hµng) vµ cã thu phÝ cña ngêi göi. Cïng víi viÖc nhËn tiÒn göi c¸c nhµ ng©n hµng dÇn dÇn cßn thùc hiÖn c¶ nghiÖp vô thanh to¸n cho kh¸ch hµng (ngêi göi tiÒn), nghiÖp vô cho vay n¶y sinh khi xuÊt hiÖn nh÷ng ngêi cã nhu cÇu vay ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh trong khi c¸c nhµ ng©n hµng l¹i cã s½n trong kÐt nh÷ng kho¶n tiÒn lín kh«ng sinh lêi. Khi cho vay c¸c nhµ ng©n hµng ®îc nhËn c¸c kho¶n tr¶ tiÒn l·i tõ ngêi vay tiÒn. ChÝnh v× c¸c kho¶n thu nµy ®· khuyÕn khÝch c¸c ng©n hµng muèn nhËn ®îc nhiÒu tiÒn göi ®Ó cho vay vµ hä ®· chuyÓn tõ viÖc thu phÝ ngêi göi tiÒn sang viÖc miÔn phÝ tiÒn göi thËm chÝ cßn tr¶ cho ngêi göi tiÒn mét kho¶n tiÒn gäi lµ l·i tiÒn göi. Khi mµ tån t¹i c¸c nghiÖp vô cho vay, thanh to¸n vµ nhËn tiÒn göi cã thÓ nãi ng©n hµng ®· ®îc h×nh thµnh. 1.1.1.1. Kh¸i niÖm ng©n hµng th¬ng m¹i (NHTM) Khi nghiªn cøu vÒ NHTM c¸c nhµ kinh tÕ ®· ®a ra rÊt nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ NHTM. Cã ý kiÐn cho r»ng: "NHTM lµ tæ chøc tµi chÝnh nhËn tiÒn göi vµ cho vay", cã ý kiÕn l¹i cho r»ng: "NHTM lµ trung gian tµi chÝnh cã giÊy phÐp kinh doanh cña chÝnh phñ ®Ó cho vay tiÒn vµ më tµi kho¶n tiÒn göi, kÓ c¶ c¸c kho¶n tiÒn göi cã thÓ dïng sÐc". Së dÜ cã nhiÒu quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ NHTM lµ do c¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng rÊt ®a d¹ng, c¸c thao t¸c cña tõng nghiÖp vô ng©n hµng l¹i phøc t¹p vµ vÊn ®Ò nµy lu«n biÕn ®éng theo SV: Ng« V¨n Trêng 3 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp sù thay ®æi chung cña nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c do tËp qu¸n, luËt ph¸p cña mçi quèc gia, mçi vïng kh¸c nhau ®· dÉn ®Õn nh÷ng quan niÖm kh¸c nhau vÒ NHTM. Cßn theo luËt ng©n hµng, hîp t¸c x· tÝn dông vµ c«ng ty tµi chÝnh cña ViÖt Nam ban hµnh ngµy 24/5/1990 th×: NHTM lµ tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ mµ ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay, thùc hiÖn nghiÖp vô chiÕt khÊu vµ lµm ph¬ng tiÖn thanh to¸n". Nh vËy, NHTM lµ mét doanh nghiÖp ®Æc biÖt kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ. Th«ng qua nghiÖp vô huy ®éng vèn ®Ó cho vay, ®Çu t vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh kh¸c. Th«ng qua c¸c nghiÖp vô NHTM ®· chøng tá ®îc sù cÇn thiÕt cña hÖ thèng ng©n hµng trong ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng, ng©n hµng lµ ®ßn b¶y cña nÒn kinh tÕ. 1.1.1.2. C¸c nghiÖp vô chñ yÕu cña NHTM - NghiÖp vô huy ®éng vèn: §©y lµ nghiÖp vô c¬ b¶n cña NHTM. Nã quyÕt ®Þnh quy m« còng nh hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña NHTM. NHTM cã thÓ huy ®éng vèn nhµn rçi cña nÒn kinh tÕ b»ng nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau nh: nhËn tiÒn göi cña c¸c c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, k× phiÕu vµ ph¸t hµnh c¸c chøng tõ tiÒn hay vay vèn cña NHNN hoÆc c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c. NghiÖp vô huy ®éng vèn cña NHTM cßn phô thuéc ®¸ng kÓ vµo vèn tù cã cña ng©n hµng vµ nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ cña nhµ níc vÒ tØ lÖ gi÷a vèn chñ së h÷u víi vèn huy ®éng th«ng qua tØ lÖ nµy NHNN ®· h¹n chÕ ®îc mét sè rñi ro trong ho¹t ®éng cña ng©n hµng. Theo quy ®Þnh hiÖn nay cña ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam c¸c NHTM kh«ng ®îc phÐp huy ®éng qu¸ 20 lÇn sè vèn tù cã. - NghiÖp vô cho vay vµ ®Çu t: §©y lµ ho¹t ®éng kinh doanh chñ yÕu cña c¸c NHTM còng lµ ho¹t ®éng chñ yÕu mang l¹i thu nhËp cho c¸c NHTM. §Ó thùc hiÖn nghiÖp vô nµy NHTM sö dông phÇn lín lµ sè vèn mµ ng©n hµng huy ®éng ®îc tõ nÒn kinh tÕ ®Ó cung cÊp cho c¸c nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ th«ng qua h×nh thøc cho vay, chiÕt khÊu, cho thuª tµi chÝnh, ®Çu t chøng kho¸n, gãp vèn tham gia, hay tù ®Çu t vµo c¸c dù ¸n mang l¹i lîi nhuËn. Th«ng qua c¸c nghiÖp vô nµy NHTM ®· trë thµnh mét trung gian tµi chÝnh hoµn h¶o. Nã ®· ®iÒu chuyÓn vèn cho nÒn kinh tÕ tõ n¬i cã vèn sang n¬i cÇn vèn th«ng qua ®ã thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nhanh h¬n vµ s©u h¬n. Th«ng qua c¸c nghiÖp vô nµy ng©n hµng lµm cho tèc ®é lu th«ng tiÒn tÖ t¨ng SV: Ng« V¨n Trêng 4 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp m¹nh, nã gãp phÇn ®Èy nhanh qt s¶n xuÊt kinh doanh vµ lu th«ng hµng ho¸. Bªn c¹nh ®ã nã cßn t¸c ®éng tíi lîng tiÒn mÆt trong lu th«ng cïng víi chi phÝ lu th«ng gi¶m mét c¸ch ®¸ng kÓ vµ tËn dông ®îc nh÷ng nguån vèn nhµn rçi mét c¸ch tèi ®a th«ng qua ®ã cßn thùc thi ®îc chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. Cã thÓ nãi ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng quan träng cña NHTM (chñ yÕu ho¹t ®éng cho vay). Ho¹t ®éng nµy nã cã liªn quan mËt thiÕt víi c¸c ngµnh, lÜnh vùc, ®èi tîng mµ ng©n hµng cÊp tÝn dông. Do vËy rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay cña c¸c NHTM lµ rñi ro tiÒm Èn tõ tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ c¸c lÜnh vùc mµ ng©n hµng cho vay. ChÝnh v× vËy viÖc nghiªn cøu rñi ro tÝn dông hay rñi ro trong cho vay lµ vÊn ®Ò cÊp b¸ch lu«n ®îc c¸c NHTM quan t©m: - C¸c ho¹t ®éng dÞch vô Ngoµi c¸c nghiÖp vô c¬ b¶n trªn, NHTM cßn thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng dÞch vô ®Ó ®¸p øng mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng, nh»m thu hót kh¸ch hµng tíi víi ng©n hµng vµ ®Ó cã thªm kho¶n thu kh¸c ngoµi thu tõ l·i cho vay. C¸c dÞch vô cña ng©n hµng nh: +DÞch vô thanh to¸n hé + DÞch vô mua b¸n vµ m«i giíi chøng kho¸n + DÞch vô t vÊn + DÞch vô qu¶n lý tµi s¶n vµ c¸c chøng tõ cã gi¸. Cã thÓ nãi c¸c nghiÖp vô cña NHTM cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau trong qu¸ tr×nh vËn hµnh cña c¶ bé m¸y. NghiÖp vô huy ®éng vèn lµ nghiÖp vô t¹o tiÒn ®Ò cho c¸c nghiÖp vô tÝn dông, ®Çu t. Th«ng qua nghiÖp vô tÝn dông, ®Çu t mang l¹i thu nhËp cho ng©n hµng ®Ó t¸i t¹o c¸c nguån vèn kh¸c. Cßn c¸c dÞch vô kh¸c cña ng©n hµng nh»m thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc më réng huy ®éng vèn vµ më réng thÞ trêng kinh doanh cña NHTM. Tuy nhiªn nghiÖp vô tÝn dông vÉn lµ nghiÖp vô quan träng nhÊt. V× nghiÖp vô nµy nã quyÕt ®Þnh ®Õn c¶ mét qt kinh doanh cña ng©n hµng ®ã lµ lîi nhuËn. 1.1.2. NghiÖp vô cho vay cña NHTM 1.1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ cho vay Cho vay lµ mét quan hÖ giao dÞch gi÷a hai chñ thÓ trong ®ã mét bªn chuyÓn giao tiÒn cho bªn kia sö dông trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, ®ång thêi bªn nhËn tiÒn cam kÕt hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i khi ®Õn h¹n. SV: Ng« V¨n Trêng 5 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Cho vay lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô chñ yÕu cña ng©n hµng khi thùc hiÖn tÝn dông ng©n hµng. §©y lµ nghiÖp vô chñ yÕu khi ng©n hµng quyÕt ®Þnh cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng vµ còng lµ nghiÖp vô mang vÒ thu nhËp chñ yÕu cho ng©n hµng. Tuy nhiªn, ®©y còng lµ ho¹t ®éng chøa ®ùng nhiÒu rñi ro tiÒm Èn cã thÓ x¶y ra víi ng©n hµng. Do vËy c¸c NHTM lu«n ph¶i quan t©m tíi rñi ro trong cho vay nh»m h¹n chÕ tèi ®a rñi ro tÝn dông x¶y ra ®èi víi ng©n hµng. 1.1.2.2. Ph©n lo¹i cho vay - Cho vay thÇu chi: lµ nghiÖp vô cho vay qua ®ã ng©n hµng cho phÐp ngêi vay ®îc chi vît trªn sè d tiÒn göi thanh to¸n cña m×nh ®Õn mét giíi h¹n x¸c ®Þnh trong kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh, giíi h¹n nµy gäi lµ h¹n møc thÇu chi. H×nh thøc cho vay nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nh÷ng kh¸ch hµng cã kho¶n thu chi kh«ng phï hîp vÒ thêi gian vµ quy m« thuËn lîi trong qu¸ tr×nh thanh to¸n nhanh vµ gióp kh¸ch hµng kÞp thêi. H×nh thøc thÇu chi lµ h×nh thøc tÝn dông ng¾n h¹n, thñ tôc ®¬n gi¶n, thêng nh÷ng kho¶n vay thÇu chi lµ kh«ng cã tµi s¶n ®¶m b¶o. H×nh thøc nµy cho vay chØ víi c¸c kh¸ch hµng cã ®é tin cËy cao, thu nhËp ®Òu ®Æn. - Cho vay trùc tiÕp tõng lÇn: Lµ h×nh thøc cho vay t¬ng ®èi phæ biÕn cña ng©n hµng ®èi víi c¸c kh¸ch hµng kh«ng cã nhu cÇu vay vèn thêng xuyªn, kh«ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc cÊp h¹n møc thÇu chi. H×nh thøc cho vay nµy t¬ng ®èi ®¬n gi¶n vÒ thñ tôc vµ cã thÓ kiÓm so¸t ®îc c¸c kho¶n cho vay. H×nh thøc nµy an toµn h¬n h×nh thøc thÇu chi. - Cho vay theo h¹n møc tÝn dông: §©y lµ h×nh thøc cho vay theo ®ã ng©n hµng tho¶ thuËn cÊp cho kh¸ch hµng h¹n møc tÝn dông. H¹n møc nµy cã thÓ tÝnh cho c¶ k× hoÆc cuèi k×. §ãlµ sè d tèi ®a t¹i thêi ®iÓm tÝnh. H×nh thøc cho vay nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng vÒ nhu cÇu vèn khi cÇn thiÕt sÏ ®îc ng©n hµng gi¶i quyÕt cho vay mét c¸ch nhanh chãng gióp kh¸ch hµng chíp ®îc thêi c¬ trong kinh doanh. Ng©n hµng dùa vµo c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ nhu cÇu vèn cña kh¸ch hµng ®Ó cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng h¹n møc phï hîp. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi cho kh¸ch hµng th× vÒ phÝa ng©n hµng gÆp mét sè khã kh¨n trong kh©u qu¶n lý nguån vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña tõng lÇn vay. SV: Ng« V¨n Trêng 6 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Cho vay lu©n chuyÓn Lµ nghiÖp vô cho vay dùa trªn lu©n chuyÓn hµng ho¸. Ng©n hµng cÊp tÝn dông cho kh¸ch hµng khi cã nhu cÇu vÒ vèn ®Ó mua hµng ho¸, vµ sÏ thu vèn vÒ khi kh¸ch hµng b¸n ®îc hµng. H×nh thøc cho vay nµy ®¬n gi¶n thuËn lîi cho kh¸ch hµng vÒ thêi gian vµ thñ tôc. - Cho vay tr¶ gãp: Lµ h×nh thøc tÝn dông theo ®ã ng©n hµng cho phÐp kh¸ch hµng tr¶ gèc lµm nhiÒu lÇn trong thêi h¹n tÝn dông ®· tho¶ thuËn. H×nh thøc nµy thêng ®îc ¸p dông ®èi víi c¸c kho¶n vay trung vµ dµi h¹n, tµi trî cho tµi s¶n cè ®Þnh. Cho vay tr¶ gãp chøa ®ùng rñi ro cao do kh¸ch hµng thêng thÕ chÊp b»ng hµng ho¸ mua tr¶ gãp. Kh¶ n¨ng tr¶ nî phô thuéc vµo thu nhËp cña ngêi vay do ®ã l·i suÊt cña h×nh thøc nµy thêng cao h¬n l·i suÊt th«ng thêng. - Cho vay gi¸n tiÕp: §©y lµ h×nh thøc cho vay th«ng qua c¸c tæ chøc trung gian. C¸c tæ chøc cã thÓ ®øng ra b¶o l·nh cho c¸c thµnh viªn trong nhãm vay khi mµ c¸c thµnh viªn kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp. Qua h×nh thøc cho vay nµy ng©n hµng cã thÓ më réng thÞ trêng vµ qua h×nh thøc nµy ng©n hµng hç trî ph¸t triÓn kinh tÕ cho c¸c hé nghÌo kh«ng cã ®iÒu kiÖn vay vèn cña ng©n hµng trùc tiÕp. 1.1.2.3. Vai trß cña hµng ho¸ cho vay ®èi víi nÒn kinh tÕ Ho¹t ®éng cho vay cña ng©n hµng cã vai trß rÊt quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ. Nã lµ ®ßn b¶y kinh tÕ phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ lu th«ng hµng ho¸ bëi ®Æc trng c¬ b¶n cña tÝn dônglµ sù vËn ®éng dùa trªn c¬ së hoµn tr¶ vµ cã lîi tøc. Th«ng qua nghiÖp vô nµy nhµ níc cã thÓ ®iÒu chØnh sù ph¸t triÓn c¬ cÊu ngµnh nghÒ cña c¶ nÒn kinh tÕ vµ thóc ®Èy sù ra ®êi cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo ®Þnh híng cña ®Êt níc. Th«ng qua nghiÖp vô cho vay cña c¸c NHTM nã ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu s©u vµ chiÒu réng. Nã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi tõng ngµnh nghÒ tíi c«ng nghÖ, m¸y mãc trang thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh c«ng nghiªp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. Trong lÜnh vùc lu th«ng, ®Ó ®¶m b¶o ®a ®îc hµng ho¸ tõ ngêi s¶n xuÊt ®Õn ngêi tiªu dïng, c¸c doanh nghiÖp cÇn cã vèn ®Ó dù tr÷ khèi lîng hµng ho¸ cÇn thiÕt ®Ó trang tr¶i c¸c chi phÝ. H¬n n÷a ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i dù tr÷ khèi lîng hµng ho¸ lín víi chñng lo¹i phong SV: Ng« V¨n Trêng 7 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp phó, nhng th«ng thêng c¸c doanh nghiÖp nµy kh«ng cã nhiÒu vèn lu ®éng v× vËy ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp nµy cÇn cã sù hç trî cña tÝn dông ng©n hµng. Cßn víi c¸c doanh nghiÖp dÞch vô nh vËn t¶i, kh¸ch s¹n, du lÞch sÏ ho¹t ®éng ra sao khi kh«ng cã vèn cña ng©n hµng tham gia vµo ®Çu t x©y dùng trang thiÕt bÞ vËt chÊt ph¬ng tiÖn vËn t¶i. Do ®ã hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp ®Òu cÇn tíi tÝn dông ng©n hµng. Nãi chung mét trong nh÷ng nguån vèn quan träng ®Ó bæ xung vèn lu ®éng vµ vèn cè ®Þnh cho c¸c doanh nghiÖp lµ vèn vay tõ ng©n hµng v× nÕu chØ dùa vµo vèn tù cã th× qu¸ Ýt ái, kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh vµ ph¸t triÓn trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Bªn c¹nh c¸c yÕu tè trªn tÝn dông ng©n hµng cßn lµ mét c«ng cô tµi trî cho c¸c dù ¸n t¹o viÖc lµm, t¨ng thu nhËp, thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh dù ¸n mang tÝnh x· héi. MÆt kh¸c tõ ho¹t ®éng tÝn dông nhµ níc cã thÓ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nÒn kinh tÕ ®Ó ®a ra c¸c biÖn ph¸p chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ vµ ph¸p lý phï hîp. Nhµ níc cã thÓ ®iÒu chØnh nÒn kinh tÕ theo chÝnh s¸ch tÝn dông nh chÝnh s¸ch u ®·i vÒ l·i suÊt vµ c¸c ®iÒu kiÖn cho vay kh¸c cho c¸c doanh nghiÖp ®Çu t s¶n xuÊt theo môc tiªu cña nhµ níc. - §Ó ph¸t huy tèt nh÷ng u ®iÓm cña tÝn dông ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n th× c¸c ng©n hµng lu«n ph¶i ®¶m b¶o an toµn trong ho¹t ®éng tÝn dông. 1.2. Rñi ro trong ho¹t ®éng cho vay cña NHTM 1.2.1. Kh¸i niÖm vÒ rñi ro Rñi ro cho vay lµ kh¶ n¨ng x¶y ra nh÷ng tæn thÊt mµ ng©n hµng ph¶i chÞu do kh¸ch hµng vay kh«ng tr¶ ®óng h¹n, kh«ng tr¶, hoÆc kh«ng tr¶ ®Çy ®ñ vèn vµ l·i. Khi ng©n hµng thùc hiÖn ho¹t ®éng cho vay cô thÓ th× trong ho¹t ®éng ®ã lu«n hµm chøa rñi ro tiÒm Èn, rñi ro nµy nã sÏ lµm gi¶m kho¶n thu nhËp cña ng©n hµng. Do ®ã trong ho¹t ®éng qu¶n lý toµn bé ng©n hµng lu«n x¸c ®Þnh mét tû lÖ tæn thÊt dù kiÕn nh»m h¹n chÕ møc tèi thiÓu c¸c thiÖt h¹i vÒ tµi s¶n do c¸c rñi ro cho vay g©y ra. 1.2.2. C¸c h×nh thøc rñi ro cho vay Theo kh¸i niÖm vÒ rñi ro tÝn dông th× rñi ro tÝn dông ®îc chia thµnh c¸c h×nh thøc sau: SV: Ng« V¨n Trêng 8 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Kh«ng thu ®îc l·i ®óng h¹n Lóc nµy ng©n hµng sÏ chuyÓn sè l·i ®ã vµo kho¶n môc l·i treo ph¸t sinh. H×nh thøc rñi ro nµy ®îc xÕp vµo møc rñi ro thÊp. - Kh«ng thu ®îc vèn ®óng h¹n Khi kh«ng thu ®îc vèn ®óng h¹n th× t×nh h×nh sö dông vèn bÞ ¶nh hëng vµ ¶nh hëng tíi tÝnh thanh kho¶n cña tµi s¶n. H×nh thøc nµy g©y rñi ro lín trong nhiÖm vô ®¶m b¶o thanh kho¶n vµ t×nh h×nh sinh lêi cña tµi s¶n. - Kh«ng thu ®ñ l·i Khi ng©n hµng kh«ng thu ®îc ®ñ l·i th× t×nh h×nh ®· trë nªn nghiªm träng. T×nh h×nh kinh doanh cña kh¸ch hµng cã thÓ ®· gÆp khã kh¨n kh«ng hiÖu qu¶ trong viÖc sö dông vèn. Lóc nµy ng©n hµng cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p hç trî kh¸ch hµng nh gi¶m l·i, t vÊn cho kh¸ch hµng hoÆc cã thÓ cung cÊp thªm nh÷ng kho¶n tÝn dông cÇn thiÕt cho kh¸ch hµng nÕu dù ¸n ®ang ®Çu t lµ kh¶ thi. - Kh«ng thu ®ñ vèn cho vay Khi ng©n hµng kh«ng thu ®ñ vèn cho vay t¹i thêi ®iÓm nµy, ng©n hµng sÏ chuyÓn kho¶n nî vµo môc nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi hoÆc ph¶i xo¸ nî. Trªn ®©y lµ bèn h×nh thøc rñi ro cho vay cã thÓ x¶y ra ®èi víi c¸c ng©n hµng. Qua nghiªn cøu ®Ó nhËn biÕt vµ c¸c biÖn ph¸p xö lý rñi ro mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt. 1.2.3 C¸c chØ tiªu ®o lêng rñi ro trong cho vay - Nî qu¸ h¹n vµ tØ lÖ nî qu¸ h¹n trªn tæng d nî Nî qu¸ h¹n lµ kho¶n nî mµ kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®îc khi ®· ®Õn h¹n tho¶ thuËn ghi trªn hîp ®ång tÝn dông. ChØ tiªu nµy ¶nh hëng ®¸ng kÓ tíi tÝnh thanh kho¶n vµ rñi ro thanh kho¶n cña ng©n hµng, ¶nh hëng tíi chi phÝ gia t¨ng lµm gi¶m thu nhËp cña ng©n hµng. - Nî khã ®ßi vµ tû lÖ nî khã ®ßi trªn tæng d nî Nî khã ®ßi lµ kho¶n nî qu¸ h¹n ®· qua mét kú gia h¹n nî. Nh÷ng kho¶n nî nµy ng©n hµng ph¶i cã nh÷ng biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó thu l¹i tiÒn vay sao cho hîp lý nhÊt. Bëi v× c¸c kho¶n nî nµy hi väng thu l¹i SV: Ng« V¨n Trêng 9 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp tiÒn vay lµ khã, lóc nµy kh¶ n¨ng chi tr¶ cña kh¸ch hµng h¹n hÑp. Lo¹i nî nµy chøa ®ùng rñi ro cao vµ thêng mang l¹i tæn thÊt cho ng©n hµng. 1.2.4. ¶nh hëng cña rñi ro cho vay ®èi víi ng©n hµng 1.2.4.1. Rñi ro cho vay lµm gi¶m doanh thu cña ng©n hµng Nh÷ng kho¶n cho vay gÆp rñi ro g©y cho ng©n hµng nh÷ng thiÖt h¹i vÒ mÆt tµi s¶n khi kh«ng thu ®îc vèn vµ l·i trùc tiÕp lµm gi¶m doanh thu cña ng©n hµng. Cßn trong trêng hùop ng©n hµng thu ®îc l·i treo hay nî qu¸ h¹n th× còng ¶nh hëng tíi tÝnh thanh to¸n vµ rñi ro thanh kho¶n cña ng©n hµng do ®ã ¶nh hëng tíi doanh thu cña ng©n hµng. 1.2.4.2. Rñi ro cho vay lµm gi¶m kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng Rñi ro cho vay nã ®· ¶nh hëng tíi viÖc hoµn tr¶ tiÒn göi cña ng©n hµng gÆp nhiÒu khã kh¨n. C¸c kho¶n ®Çu t, cho vay thu håi chËm hoÆc kh«ng thu håi ®îc trong khi ®ã ng©n hµng vÉn ph¶i tr¶ vèn huy ®éng mét c¸ch ®Òu ®Æn c¶ vèn, l·i ®óng kú h¹n. ChÝnh v× thÕ nã ®· lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ng©n hµng. 1.2.4.3. Rñi ro cho vay lµm gi¶m uy tÝn cña ng©n hµng Rñi ro cho vay lµm gi¶m uy tÝn cña ng©n hµng vµ kh¶ n¨ng kinh doanh cña ng©n hµng. Ng©n hµng nµo gÆp nhiÒu rñi ro lµ ng©n hµng ho¹t ®éng kÐm hiÖu qu¶. §iÒu nµy t¸c ®éng m¹nh tíi uy tÝn cña ng©n hµng lµm cho lßng tin cña kh¸ch hµng vµo ng©n hµng bÞ gi¶m. Nã sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp tíi lîng kh¸ch hµng tíi ng©n hµng ®Ó göi tiÒn còng nh sö dông c¸c dÞch vô cña ng©n hµng do ®ã quy m« ho¹t ®éng cña ng©n hµng bÞ ¶nh hëng vµ g©y ra nh÷ng tæn thÊt vÒ tµi chÝnh. MÆt kh¸c nÕu ng©n hµng nµo gÆp nhiÒu rñi ro trong cho vay th× kh¶ n¨ng ph¸ s¶n cña c¸c ng©n hµng ®ã lµ rÊt cao. Bëi v× khi mµ ng©n hµng gÆp nhiÒu rñi ro trong kinh doanh th× kh¶ n¨ng thanh to¸n hay tÝnh thanh kho¶n cña ng©n hµng lµ kh«ng cao. Mµ khi ng©n hµng ho¹t ®éng kh«ng hiÖu qu¶ sÏ g©y t©m lý bÊt æn cho ngêi göi tiÒn vÒ kh¶ n¨ng chi tr¶ cñann dÉn tíi hä rót tiÒn hµng lo¹t th× kh¶ n¨ng chi tr¶ cña ng©n hµng sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n nã cã thÓ sÏ bÞ ph¸ s¶n. HËu qu¶ ph¸ s¶n cña mét ng©n hµng kh«ng chØ m×nh b¶n th©n ng©n hµng ®ã g¸nh chÞu mµ nã cßn t¸c ®éng tíi nh÷ng ng©n hµng cã quan hÖ víi ng©n hµng nµy. §iÒu nµy g©y ra sù ph¶n øng d©y chuyÒn g©y ra sù ph¸ s¶n hµng lo¹t cña c¸c ng©n hµng ¶nh hëng tíi toµn bé nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× nh÷ng SV: Ng« V¨n Trêng 10 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp hËu qu¶ khã lêng khi mµ rñi ro tÝn dông g©y ra nh c¸c cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh n¨m 1997. Nã ®· lµm nÒn kinh tÕ c¸c níc khu vùc ch©u ¸ l©m vµo khñng ho¶ng nÆng nÒ. V× vËy mçi ng©n hµng ph¶i lu«n quan t©m tíi rñi ro trong cho vay còng nh rñi ro tÝn dông ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng thùc sù lµ ®ßn b¶y cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. 1.3. C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi rñi ro cho vay 1.3.1. Nguyªn nh©n thuéc vÒ ng©n hµng - Trong qu¸ tr×nh cho vay, c¸n bé ng©n hµng lµm sai quy t¾c tÝn dông, hoÆc tr×nh ®é yÕu kÐm kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thÈm ®Þnh nh÷ng dù ¸n phøc t¹p, tr×nh ®é chuyªn m«n cßn h¹n chÕ cha b¾t kÞp víi nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng, chÝnh nh÷ng yÕu ®iÓm nµy ®· t¹o ra khe hë cho kh¸ch hµng chiÕm ®o¹t vèn cña ng©n hµng. - Bªn c¹nh ®ã yÕu tè c¹nh tranh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. C¸c ng©n hµng ®· quªn nhiÖm vô ®¶m b¶o an toµn mµ ch¹y theo chÝnh s¸ch lîi nhuËn. Bá qua c¸c quy t¾c phßng ngõa rñi ro, lµm sai lÖch c¸c nguyªn t¾c co vay, trong thÈm ®Þnh dù ¸n. §©y lµ chÝnh s¸ch m¹o hiÓm trong kinh doanh nã sÏ mang l¹i tæn thÊt lín nÕu x¶y ra rñi ro trong ho¹t ®éng kinh doanh. - C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé ng©n hµng cha ®ång bé, cha ®¸p øng ®îc yªu cÇu nhiÖm vô kinh doanh trong thêi kú míi, tr×nh ®é c¸n bé tÝn dông cßn h¹n chÕ c¶ nghiÖp vô vµ hiÓu biÕt n¾m b¾t nh÷ng thay ®æi cña thÞ trêng. - Ng©n hµng kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng tèt c¸c ®¶m b¶o tÝn dông, ngêi bay kh«ng ®¸p øng ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ tµi s¶n thÕ chÊp, cÇm cè, b¶o l·nh nhng NHTM vÉn cho vay. Bªn c¹nh ®ã cã mét sè c¸n bé tÝn dông biÕn chÊt ®· th«ng ®ång víi kh¸ch hµng n©ng gi¸ trÞ tµi s¶n nh»m nh»m môc ®Ých vay ®îc nhiÒu tiÒn. Tuy tµi s¶n thÕ chÊp lµ tiªu chuÈn thø yÕu nhng chÝnh nã lµ nguån ®¶m b¶o thu nî thø hai khi kh¸ch hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî b»ng nguån thu thø nhÊt. ChÝnh v× vËy viÖc ®Þnh gi¸ tµi s¶n ®¶m b¶o còng lµ mét yÕu tè t¸c ®éng tíi rñi ro ng©n hµng. 1.3.2. Nguyªn nh©n tõ phÝa kh¸ch hµng Nguyªn nh©n dÉn tíi rñi ro cho vay cña NHTM tõ phÝa kh¸ch hµng cã thÓ chia lµm hai trêng hîp sau: 1.3.2.1. Nguyªn nh©n do chñ quan cña ngêi vay Trong ho¹t ®éng cho vay SV: Ng« V¨n Trêng 11 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3.2.2. Nguyªn nh©n do kh¸ch quan mang l¹i Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t vµ ®Ó tån t¹i th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i nç lùc hÕt m×nh trong nh÷ng quan hÖ phøc t¹p cña x· héi. Tuy nhiªn, rñi ro vÉn lu«n lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái nh trªn ®· nªu: nguån thu chñ yÕu cña c¸c ng©n hµng lµ tõ c¸c doanh nghiÖp th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông; chÝnh v× vËy ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã ¶nh hëng rÊt lín tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng vµ rñi ro trong kinh doanh cña doanh nghiÖp nã còng ¶nh hëng trùc tiÕp tíi rñi ro tÝn dông cña ng©n hµng. Rñi ro cña doanh nghiÖp x¶y ra nh: + Doanh nghiÖp bÞ rñi ro kh¸ch quan: thiªn tai ho¶ ho¹n, ®éng ®Êt… §©y lµ trêng hîp bÊt kh¶ kh¸ng khã mµ lêng tríc ®îc. + B¶n th©n doanh nghiÖp bÞ lõa ®¶o hoÆc bÞ ¶nh hëng tõ phÝa kh¸ch hµng cña doanh nghiÖp. Ngoµi c¸c trêng hîp nªu trªn cßn cã rñi ro xuÊt ph¸t tõ chÝnh sù yÕu kÐm cña b¶n th©n doanh nghiÖp. Sù c¹nh tranh kh¾c nghiÖt cña thÞ trêng lu«n ®Æt doanh nghiÖp trong t×nh tr¹ng ph¶i cã sù nç lùc cao ®é v× bÊt k× mét sù sai sãt nµo trong ph¬ng thøc qu¶n lý kinh tÕ còng nh qu¶n lý tµi chÝnh ®Òu dÉn ®Õn thua lç, ph¸ s¶n doanh nghiÖp ¶nh hëng ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ nî cña doanh nghiÖp 1.3.3. Nguyªn nh©n tõ m«i trêng kinh doanh - M«i trêng kinh tÕ: M«i trêng kinh tÕ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn lÜnh vùc kinh doanh cña ng©n hµng còng nh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ. Khi nÒn kinh tÕ ®ang t¨ng trëng æn ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ cã nhiÒu kh¶ n¨ng tr¶ nî ®îc cho ng©n hµng. Ngîc l¹i khi nÒn kinh tÕ r¬i vµo suy tho¸i, mÊt æn ®Þnh ®· lµm cho c¸c doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh bÞ ®×nh trÖ, søc mua bÞ gi¶m sót, hµng ho¸ bÞ ø ®äng ®iÒu nµy ¶nh hëng tíi c¸c kho¶n nî cña c¸c ng©n hµng. Ngoµi ra, c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« nã t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng. ChÝnh phñ sÏ u tiªn h¬n vÒ luËt ph¸p, ®iÒu kiÖn kinh doanh trong lÜnh vùc chÝnh phñ khuyÕn khÝch ®Çu t ph¸t triÓn vµ ngîc l¹i. Do nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ cña chÝnh phñ nã ®· lµm gi¶m bít kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng tõ c¸c lÜnh vùc mµ nhµ níc kh«ng khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. - M«i trêng chÝnh trÞ, x· héi SV: Ng« V¨n Trêng 12 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp M«i trêng chÝnh trÞ, x· héi æn ®Þnh sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c nhµ ®Çu t ph¸t triÓn. §©y còng lµ ®iÒu kiÖn ®Ó thu hót ®Çu t cña c¸c doanh nghiÖp. Ngîc l¹i nÕu m«i trêng chÝnh trÞ, x· héi kh«ng æn ®Þnh th× c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ yªn t©m mµ ph¸t triÓn vµ lu«n ®Æt trong rñi ro cã thÓ Ëp tíi bÊt k× lóc nµo ®èi víi doanh nghiÖp còng nh ng©n hµng. - M«i trêng ph¸p lý: NÕu nh mét ®Êt níc x©y dùng ®îc mét hµnh lang ph¸p lý th«ng tho¸ng vµ cã hiÖu lùc sÏ thu htó ®îc ®«ng ®¶o c¸c nhµ ®Çu t vµo ®Çu t ph¸t triÓn ®©y lµ ®iÒu tÊt yÕu cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Vµ ngîc l¹i nÕu hµnh lang ph¸p lý láng lÎo t¹o ra nhiÒu khe hë, g©y nªn t×nh tr¹ng m¸nh khoÐ, lõa ®¶o vµ g©y thiÖt h¹i lÉn nhau tõ ®ã nã ¶nh hëng tíi kh¶ n¨ng thanh to¸n cho ng©n hµng, thËm chÝ trùc tiÕp lõa ®¶o chiÕm dông vèn cña ng©n hµng. Nh vËy trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, do nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ trêng, nh÷ng nguyªn nh©n kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ t¸c ®éng tíi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ chÝnh b¶n th©n ng©n hµng lµm n¶y sinh c¸c biÕn cè trong quan hÖ tÝn dông lµm cho c¸c quan hÖ tÝn dông vËn ®éng theo nh÷ng chiÒu híng xÊu, kh«ng cã lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i lµ ®iÒu kh«ng thÓ tr¸nh khái hay nãi c¸ch kh¸c: Rñi ro x¶y ra lµ ®iÒu tÊt yÕu kh¸ch quan trong ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i, rñi ro thêng xuyªn ®a ng©n hµng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n c¶ vÒ tµi chÝnh lÉn c¸c dÞch vô mµ ng©n hµng cung cÊp. V× vËy cÇn ph¶i phßng tr¸nh rñi ro. Lo¹i bá rñi ro lµ ®iÒu kh«ng thÓ cã nhng phßng ngõa vµ h¹n chÕ nã th× c¸c nhµ kinh doanh Ng©n hµng hoµn toµn cã thÓ lµm ®îc. ViÖc phßng ngõa vµ h¹n chÕ rñi ro gióp cho Ng©n hµng Th¬ng m¹i hoµn toµn ®îc vèn, t¨ng nguån vèn, më réng kinh doanh vµ t¨ng thu nhËp, ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng cã hiÖu qu¶ sÏ n©ng cao ®îc uy tÝn cña Ng©n hµng ®èi víi kh¸ch hµng, nhê ®ã Ng©n hµng cã thÓ më réng kinh doanh vµ ph¸t huy ®îc vai trß cña m×nh ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. SV: Ng« V¨n Trêng 13 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ch¬ng II Thùc tr¹ng cho vay vµ rñi ro trong cho vay t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng - C«ng th¬ng Thanh Ho¸. Ng©n hµng c«ng th¬ng Thanh Ho¸ ®îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 258/Q§ - NH5 ngµy 21.9.1996 cña thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam trªn c¬ së Ng©n hµng C«ng th¬ng ®· ®îc thµnh lËp tríc ®©y theo quyÕt ®Þnh sè 67/Q§ - NH5 ngµy 27.3.1993 cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam. Lµ mét chi nh¸nh trùc thuéc Ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam bao gåm cã héi së chÝnh t¹i Thµnh PhèThanh Ho¸ vµ hai ®¬n vÞ phô thuéc lµ Ng©n hµng c«ng th¬ng BØm S¬n vµ Ng©n hµng C«ng th¬ng SÇm S¬n. Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ cã sè biªn chÕ 295 c¸n bé víi m¹ng líi ho¹t ®éng. - Héi së chÝnh gåm cã 7 phßng ban trong ®ã phßng giao dÞch vµ mét kh¸ch s¹n. - Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng BØm S¬n bao gåm 4 phßng ban vµ 2 phßng giao dÞch. - Chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng SÇm S¬n bao gåm: 4 phßng ban vµ mét phßng giao dÞch. Thanh tho¸ lµ mét tØnh n»m trªn trôc giao th«ng chÝnh B¾c Nam víi d©n sè kho¶ng 3,5 triÖu ngêi sinh sèng réng kh¾p trªn bèn vïng kinh tÕ lín c¸c tØnh ®ã lµ ®ång b»ng vïng biÓn, miÒn nói vµ trung du vµ miÒn nói nªn cã nhiÒu thuËn lîi trong ph¸t triÓn kinh tÕ nh nguån nh©n lùc dåi dµo, sè lao ®éng phæ th«ng ®«ng ®¶o ®ñ ®Ó ph¸t triÓn n«ng l©m, ng nghiÖp. Nhng nÒn kinh tÕ cã xu©t ph¸t ®iÓm thÊp kÐm nhÞp ®é t¨ng trëng cßn chËm so víi tèc ®é t¨ng trëng b×nh qu©n cña c¶ níc, kh¶ n¨ng tÝch luü tõ néi bé nÒn kinh tÕ cßn thÊp, nguy c¬ tôt hËu kinh tÕ lín. Kinh tÕ quèc doanh víi thiÕt bÞ c«ng nghÖ l¹c hËu, chÊt lîng s¶n phÈm hµng ho¸ cßn thÊp, hiÖu qu¶ kinh tÕ cha cao, thiÕu n¨ng ®éng, cha x©y dùng ®îc nhiÒu dù ¸n kh¶ thi ®Ó ®Çu t vµ gäi vèn níc ngoµi. C¬ cÊu kinh tÕ chuyÓn dÞch cßn chËm tõ nh÷ng ®iÓm c¬ b¶n nµy nã ¶nh hëng tíi ho¹t ®éng kinh doanh cña hÖ thèng Ng©n hµng nãi chung trong ®ã cã Ng©n hµng C«ng th¬ng. SV: Ng« V¨n Trêng 14 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Trong nh÷ng n¨m qua Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ ®· gãp phÇn tÝch cùc cho sù ph¸t triÓn cña kinh tÕ tØnh nhµ b»ng viÖc më réng ®Çu t tÝn dông cho c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ tØnh nhµ mét c¸ch c©n ®èi trong c¬ cÊu ngµnh. Trong nh÷ng n¨m qua Ng©n hµng C«ng th¬ng kh«ng ngõng t¨ng trëng vÒ vèn gãp phÇn kh«ng nhá trong viÖc gi¶i quyÕt t×nh tr¹ng thiÕu vèn t¨ng s¶n xuÊt kinh doanh cña nÒn kinh tÕ, gãp phÇn vµo quan träng c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc. 2.2. T×nh h×nh huy ®äng vèn vµ sö dông vèn t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸. Trong ho¹t ®éng cña Ng©n hµng Th¬ng m¹i th× viÖc huy ®éng vèn nã sö dông vèn lµ hai ho¹t ®éng chñ yÕu quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. §Ó cã mét c¸i nh×n t¬ng ®èi kh¸i qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ ta sÏ nghiªn cøu t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông vèn cña Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. 2.2.1. T×nh h×nh huy ®éng vèn: X¸c ®Þnh ®îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c huy ®éng vèn lµ kh©u ®Çu tiªn quyÕt ®Þnh qui m« vµ c¬ cÊu ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng. Trong nh÷ng n¨m qua Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ ®· lu«n chó träng ®Õn c«ng t¸c huy ®éng vèn b»ng c¸ch sö dông nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn víi l·i suÊt hîp lý ®· khuyÕn khÝch ngêi göi tiÒn ®Õn víi Ng©n hµng hä göi bõng nhiÒu h×nh thøc nh TGTK kh«ng kú h¹n, TGTK cã kú h¹n, kú phiÕu cã kú h¹n... b»ng nhiÒu biÖn ph¸p c¶i tiÕn nghiÖp vô, ®æi míi phong c¸ch Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ giao dÞch ®· tõng bíc lÊy ®îc lßng tin cña ngêi göi tiÒn. Nhê vËy mµ nh÷ng n¨m qua nguån vèn huy ®éng cña Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ lu«n t¨ng trëng cao vµ æn ®Þnh. B¶ng 1: Thùc tr¹ng huy ®éng vèn ë Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ ph©n tÝch theo tèc ®é t¨ng trëng §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu Tæng vèn huy ®éng TGTCKT TiÒn göi d©n c Kp - tp N¨m 2001 N¨m 2002 Sè tiÒn %/2000 Sè tiÒn %/2000 515522 112 600178 116 57030 110 68363 120 432119 109 450220 104 23669 102 41294 174 N¨m 2003 Sè tiÒn %/2000 615165 102 80890 118 483670 107 24506 60 Nguån: B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh nguån vèn vµ sö dông vèn toµn tØnh SV: Ng« V¨n Trêng 15 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ Qua sè liÖu b¶ng trªn cho ta thÊy tæng nguån vèn huy ®éng cña Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ trong ba n¨m gÇn ®©y liªn tôc t¨ng trëng æn ®Þnh víi tèc ®é cao. Trong sè c¸c nguån vèn huy ®éng nguån tiÒn göi c¸c TCKT vµ TG d©n c liªn tôc t¨ng trong ba n¨m tõ 2001 - 2003. Nguån tiÒn göi cña TCKT t¨ng trëng víi møc ®é b×nh qu©n tõ 18% - 20% trªn mét n¨m. Cßn nguån tiÒn göi cña d©n c còng t¨ng nhng kÐm h¬n nã t¨ng kho¶ng 4% - 7% trªn mét n¨m. §iÒu nµy chøng tá uy tÝn cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ ngµy cµng cao ®îc nhiÒu ngêi tÝn nhiÖm vµ qua tèc ®é t¨ng trëng vèn cña tiÒn göi cña TCKT t¨ng hµng n¨m vµo kho¶ng 20% vµo n¨m 2002 18% vµo n¨m 2003. Chøng tá Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ ®· t¹o ®îc lßng tin cho kh¸ch hµng vµ ho¹t ®éng dÞch vô cña Ng©n hµng phôc vô cho kh¸ch hµng ngµy cµng ®îc n©ng cao. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ ®· n¾m b¾t ®îc ®Æc ®iÓm cña t×nh, ®a sè ngêi d©n trong tØnh lµ d©n lao ®éng nªn lîng tiÒn nhµn rçi trong d©n t¬ng ®èi lín, triÖt ®Ó khai th¸c nguån vèn nµy lµ mét chñ tr¬ng ®óng ®¾n cña Ng©n hµng C«ng th¬ng nh»m n©ng cao chÊt lîng nguån vèn huy ®éng ®îc trong hai n¨m gÇn ®©y nguån tiÒn göi d©n c liªn tôc t¨ng tõ 4% 2002 tíi 7% 2003. So víi c¸c n¨m tríc víi nh÷ng chÝnh ®óng ®¾n nhÊt l·i suÊt, ph¸t triÓn c¸c dÞch vô ng©n hµng. Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ ®· ®¹t ®îc mét sè thµnh tùu ®¸ng kÓ trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y víi tèc ®é t¨ng trëng nguån vèn cao. Huy ®éng ®îc phÇn lín nguån tiÒn nhµn rçi tõ d©n c vµo s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2.2. T×nh h×nh sö dông vèn. Nhê nguån vèn huy ®éng dåi dµi, Ng©n hµng C«ng Th¬ng - Thanh Ho¸ ®· tiÕn hµnh ®a d¹ng ho¸ c¸c mÆt nghiÖp vô kinh doanh dÞch vô Ng©n hµng nh cho vay ®Çu t, b¶o l·nh,... trong ®ã chñ yÕu lµ ho¹t ®éng cho vay. Ho¹t ®éng nµy nã t¸c ®éng trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng. V× thÕ Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ lu«n ®Æt ra môc tiªu më réng cho vay ®ång th× h¹n chÕ rñi ro ë møc thÊp nhÊt. Trong nh÷ng n¨m qua, víi quyÕt t©m cao chi nh¸nh ®· vËn dông kÞp thêi, linh ho¹t c¸c chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña nhµ níc, cña ngµnh, b¸m s¸t víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ cã nh÷ng gi¶i ph¸p tÝch cùc nªn kÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt SV: Ng« V¨n Trêng 16 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp qu¶ tèt c¶ vÒ tèc ®é t¨ng trëng lÉn chÊt lîng cña c¸c kho¶n cho vay. Ng©n hµng ®· thùc hiÖn cho vay víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ho¹t ®éng trong nhiÒu lÜnh vùc cña c¸c nÒn kinh tÕ, trong ®ã t¨ng cêng ®Çu t cho khu vùc kinh tÕ quèc, c¸c ngµnh kinh tÕ träng ®iÓm, kinh tÕ mòi nhän cã ®Þnh híng cña Nhµ níc níc nh: Xi m¨ng, mÝa ®êng, c«ng nghiÖp, dÞch vô giao th«ng vËn t¶i u tiªn cho c¸c dù ¸n lín cã tÝnh kh¶ thi cao. Cïng víi ho¹t ®éng cho vay ®¬n thuÇn, Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ cßn thùc hiÖn mét sè têng tr×nh cho vay u ®·i ®èi víi nh÷ng hé ®ãi nghÌo, cho vay sinh viªn, vµ mét sè ch¬ng tr×nh cho vay t¹o viÖc lµm.... c¸c trêng tr×nh nµy ®Òu thùc hiÖn víi l·i suÊt u ®·i th«ng qua c¸c ch¬ng tr×nh nµy Ng©n hµng ®· tù n©ng cao ®îc uy tÝn cña m×nh trong mäi tÇng líp nh©n d©n. B¶ng 2: T×nh h×nh sö dông vèn ë Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ §¬n vÞ: TriÖu ®ång N¨m 2001 N¨m 2002 N¨m 2003 Sè tiÒn %/2000 Sè tiÒn %/2000 Sè tiÒn %/2000 515522 112 600178 116 615165 102 289615 127 386336 113 526208 136 56% 64% 86% ChØ tiªu Tæng vèn huy ®éng Sö dông vèn HÖ sè sö dông vèn Nguån: B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh nguån vèn vµ sö dông vèn toµn tØnh Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ Theo sè liÖu b¶ng trªn cho ta thÊy t×nh h×nh sö dông vèn cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ trong ba n¨m gÇn ®©y ®Òu t¨ng víi møc t¨ng trëng cao. N¨m sau cao h¬n n¨m tríc n¨m 2001 tèc ®é t¨ng trëng kho¶ng 27% th× c¸c n¨m 2002 vµ 2003 ®¹t tíi møc 33% vµ 36%. Qua b¶ng sè liÖu nµy cho chóng ta biÕt ®îc sù t¨ng tëng trong nÒn kinh tÕ cña tØnh ®ang ®îc h©m nãng. §©y còng lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng tÝch cùc cña c¸c hé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh - Thanh Ho¸ céng víi nh÷ng chÝnh s¸ch phï hîp trong ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ ®· ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, gãp phÇn vµo ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®ang cßn non trÎ cña tØnh nhµ. MÆt kh¸c quan hÖ sè sö dông vèn qua ba n¨m ho¹t ®éng kinh doanh 2001, 2002, 2003 ta thÊy ®îc hÖ sè sö dông vèn ngµy cµng t¨ng tõ 56%, 64%, 86% qua hÖ sè nµy chøng tá viÖc huy ®éng vµ sö dông vèn cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ ngµy cµng cã hiÖu qu¶ cao vÒ sè t¬ng ®èi vµ sè tuyÖt ®èi. Riªng cã n¨m 2003 hÖ sè sö dông vèn ®¹t møc 86% ®©y lµ hÖ sè; tiÒn göi SV: Ng« V¨n Trêng 17 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Ng©n hµng nµo ®¹t ®îc lîng vèn huy ®éng ®îc tõ nÒn kinh tÕ ®· ®îc Ng©n hµng sö dông cã hiÖu qu¶ cao trong nghiÖp vô tµi trî. B¶ng 3: Thùc tr¹ng d nî t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ ph©n tÝch theo thêi h¹n tÝn dông §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu D nî NH TDH 2001 2002 Sè tiÒn % %/2000 Sè tiÒn % %/2001 289615 100 116 386336 100 133 238513 82 123 321942 83 135 51102 18 116 64394 17 126 Sè tiÒn 526208 440644 85564 2003 % %/2002 100 136 84 137 16 133 Nguån: B¸o c¸o vÒ t×nh h×nh nguån vèn vµ sö dông vèn toµn tØnh Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ Theo b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy tØ träng d nî tÝn dông ng¾n h¹n lu«n ë møc cao trong tæng d nî tÝn dông, nã chiÕm kho¶ng 80% cã thÓ nãi tÝn dông ng¾n h¹n lu«n lµ thÕ m¹nh cña c¸c Ng©n hµng ViÖt Nam v× phï hîp víi nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ kinh doanh nhá lÎ mét níc ®ang ph¸t triÓn nh níc ta. XÐt vÒ tû lÖ t¨ng trëng c¸c nguån vèn trung dµi h¹n còng nh ng¾n h¹n liªn tôc trong ba n¨m víi møc t¨ng trëng cao mµ ®Æc biÖt lµ nguån ng¾n h¹n riªng trong n¨m 2003. Tæng d nî cña nguån nµy t¨ng 37% so víi n¨m tríc ®ã tøc lµ t¨ng 118702 triÖu ®ång, cßn hai n¨m tríc ®ã nguån vèn t¨ng còng cao nhng kÐm h¬n n¨m 2003 nã chØ ®¹t ë møc 23% n¨m 2001, 35% n¨m 2002. §Ó ®¹t ®îc møc t¨ng trëng tÝn dông ng¾n h¹n nh trªn Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ ®· ¸p dông s¸ng t¹o, triÓn khai kÞp thêi c¸c chñ tr¬ng chØ ®¹o cña ngµnh cña chÝnh phñ, víi ®éi ngò nh©n viªn chuyªn nghiÖp cã th¸i ®é giao dÞch tèt víi tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao cïng víi chuyªn m«n v÷ng ch¾c do ®ã ®· n©ng cao ®îc ho¹t ®éng tÝn dông cho chi nh¸nh còng nh toµn bé hÖ thèng. Bªn c¹nh ®ã Ng©n hµng cã quan hÖ tÊt víi kh¸ch hµng vµ ¸p dông chÝnh s¸ch kh¸ch hµng mét c¸ch linh ho¹t phï hîp víi tõng ®èi tîng, ®Æc biÖt quan t©m tíi kh¸ch hµng truyÒn thèng, nh÷ng ®¬n vÞ cã t×nh t×nh tµi chÝnh tèt, s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶. Ngoµi ra Ng©n hµng cßn ®Èy m¹nh c«ng t¸c tiÕp thÞ thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng míi ®Õn giao dÞch. Cßn vÒ tÝn dông TDH qua nh÷ng n¨m qua còng t¨ng ®¸ng kÓ ë møc cao nhng vÉn chËm h¬n so víi tÝn dông Ng©n hµng, nhng riªng n¨m 2003 tÝn dông TDH ®· ®¹t møc 33% cao nhÊt so víi nh÷ng n¨m tríc ®©y. SV: Ng« V¨n Trêng 18 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §Ó ®¹t tèt møc ®ét t¨ng trëng tÝn dông nh nh÷ng n¨m qua ngoµi níc nghiÖp vô chuyªn m«n kinh nghiÖm trong kinh doanh chi nh¸nh cßn ®i s©u vµo ®Çu t mét sè dù ¸n lín nh: Dù ¸n n©ng cÊp d©y chuyÒn s¶n xuÊt g¹ch cña c«ng ty cæ phÇn VLXD BØm S¬n. C«ng ty gåm BØm S¬n vµ ®ang gi¶i ng©n Dù ¸n më réng 13 m¹ng c¸p quang cña Bu ®iÖn tØnh Thanh Ho¸. ThÈm ®Þnh xong dù ¸n chÕ biÕn s÷a cña c«ng ty cæ phÇn §êng Lam S¬n vµ ®ang thÈm ®Þnh dù ¸n Kh¸ch S¹n Sao Mai... ®· cã ho¹ch gi¶i ng©n vµo n¨m 2004. Bªn c¹nh c¸c dù ¸n ®Çu t trªn chi nh¸nh cßn ®Çu t cho c¸c dù ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ trang trai, dù ¸n ch¨m sãc vµ trång 3.200 ha cµ phª chÌ víi tæng dù ¸n lµ 42 tû ®ång. Chi nh¸nh còng ®· quan t©m tíi c¸c dù ¸n cho vay ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn nu«i trång thuû, h¶i s¶n vµ chÕ biÕn tõ ®ã t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi d©n vµ gãp phÇn ph¸t triÓn kinh tÕ cña toµn tØnh. Nh×n chung vèn tÝn dông cña chi nh¸nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ ®· thùc sù ph¸t huy hiÖu qu¶. Nhê vay vèn Ng©n hµng mµ c¸c doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn ®æi míi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, thay thÕ d©y chuyÒn s¶n xuÊt, thiÕt bÞ m¸y mãc l¹c hËu kh«ng phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt, tõ ®ã lµm t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt t¹o thÕ æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn trong kinh doanh cho c¸c doanh nghiÖp vµ ®Ó l¹i hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. §©y lµ kÕt qu¶ ®¹t ®îc ®ång khÝch lÖ ®èi víi toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn cña chi nh¸nh ®· gãp phÇn cho sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ cña nÒn kinh tÕ tØnh nhµ. 2.2.3. C¸c ho¹t ®éng kh¸c cña Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸. Ngoµi hai ho¹t ®éng c¬ b¶n trªn lµ huy ®éng vµ cho vay th× Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ cßn thùc hiÖn mét sè ho¹t ®éng nh: - Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ. - Do ®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tØnh chñ yÕu lµ ph¸t triÓn n«ng l©m nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp vµ cha cã nh÷ng chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t bªn ngoµi. Do ®ã tªn ®Þa bµn cha ph¸t triÓn nhiÒu doanh nghiÖp mua - b¸n vµ hîp t¸c kinh doanh víi c¸c ®èi t¸c bªn ngoµi. V× vËy ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng C«ng th¬ng - Thanh Ho¸ còng bÞ h¹n chÕ. Trong n¨m 2003 chi nh¸nh ®· thùc hiÖn c«ng t¸c kinh doanh ngo¹i tÖ ®¹t kÕt qu¶ : Chi tr¶ kiÓu håi : Víi gi¸ trÞ lµ 4.800 ngµng USD t¨ng 3733 ngµn USD. So víi n¨m 2002. SV: Ng« V¨n Trêng 19 Ng©n hµng 42A Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Bªn c¹nh ®ã nghiÖp vô mua - b¸n ngo¹i tÖ còng t¨ng ®¸ng kÓ vµ ®¹t ®îc bëi kinh doanh 377 triÖu ®ång. Doanh sè mua vµo mua vµo ®¹t 23.336 ngh×n USD t¨ng 12.990 ngµn USD so víi n¨m tríc. Cßn b¸n ra ®¹t 23.007 ngµn USD t¨ng 12.366 ngµn USD so víi n¨m 2002. Song song víi nghiÖp vô nµy th× ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ còng ®îc chó träng ph¸t triÓn nh»m phôc vô nhu cÇu vÒ thanh to¸n cho mäi kh¸ch hµng trong tØnh vµ quèc tÕ. L/C nhËp khÈu ®¹t gi¸ trÞ 5476 ngµn USD t¨ng 847 ngµn USD so víi n¨m tríc. L/C xuÊt khÈu ®¹t gi¸ trÞ 582 ngµn USD t¨ng 423 ngµn USD so víi n¨m tríc. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ cßn cã mét sè ho¹t ®éng dÞch vô kh¸c nh: DÞch vô thanh to¸n thÎ, sÐc du lÞch, dÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh vµ mét sè dÞch vô kh¸c ®· ®¹t ®îc doanh sè lµ 464 triÖu ®ång. - Ho¹t ®éng b¶o l·nh: Ho¹t ®éng b¶o l·nh cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ cha thùc sù ph¸t triÓn Ng©n hµng míi chØ tham gia b¶o l·nh trong níc, nh b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh vay vèn, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång. Nh×n chung ho¹t ®éng nµy cha ®îc ph¸t triÓn ë chi nh¸nh. Sè d b¶o l·nh ë c¸c n¨m 2001, 2002, 2003 lÇn lît lµ 350, 172, 1068 (triÖu ®ång). §©y lµ nh÷ng chØ sè kh¸ khiªm tèn so víi mét sè Ng©n hµng kh¸c khi thùc hiÖn nghiÖp vô nµy. 2.3. Rñi ro cho vay t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸. 2.3.1. Thùc tr¹ng rñi ro cho vay. 2.3.1.1. Thùc tr¹ng nî qu¸ h¹n nh÷ng n¨m gÇn ®©y ë Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸. T×nh h×nh nî qu¸ h¹n cña Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ nh÷ng n¨m gÇn ®©y liªn tôc cã nh÷ng biÕn ®é theo chiÒu híng s©u. B¶ng 4: Thùc tr¹ng nî qu¸ h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng th¬ng Thanh Ho¸ §¬n vÞ: TriÖu ®ång ChØ tiªu 1. NQH 2. Tæng d nî SV: Ng« V¨n Trêng N¨m 2001 4084 289615 N¨m 2002 12178 386336 20 N¨m 2003 7843 526208 Ng©n hµng 42A
- Xem thêm -