Tài liệu Hàm sumproduct, hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 170 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

Excel - Hàm SUMPRODUCT, Hàm tính tổng các tích phần tử trong mảng Hàm SUMPRODUCT trong excel là hàm trả về tổng của tích các phần tử tương ứng trong các mảng. Vậy cách sử dụng hàm này có khó không? Mảng bao gồm một dãy các giá trị liên tiếp trong một khoảng nào đó. Vì vậy khi tính toán với mảng là ta làm việc với các phần tử trong mảng, hàm SUMPRODUCT trong excel giúp ta tính tổng của tích các phần tử trong hai hay nhiều mảng khác nhau. HƯỚNG DẪN DÙNG HÀM SUMPRODUCT TRONG EXCEL Cú Pháp: SUMPRODUCT(Array1, [Array2], [Array3],…) Trong Đó: - Array1: Bắt buộc - Array2, Array3: Tùy chọn Đối số của hàm SUMPRODUCT đều là các mảng, có thể có đến 256 mảng. Các đối số trong mỗi mảng phải có cùng kích thước, nghĩa là có cùng số phần tử. Khi gặp các phần tử của mảng không phải ở dạng số, hàm SUMPRODUCT coi là số 0. Ví dụ minh họa: Cho bảng minh họa dưới đây,ta sẽ tính tổng lương phải trả cho nhân viên trong 1 tháng. Công thức ô F7 là: =SUMPRODUCT(D3:D6;E3:E6) Ta có kết quả: Như vậy là trên đây ô F7 đã nhận giá trị là tổng của số ngày công nhân với lương. Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn các bạn cách dùng hàm SUMPRODUCT thông qua ví dụ minh họa. Sử dụng hàm SUMPRODUCT, bạn có thể tính tổng các tích phần tử trong mảng với mảng khác tương ứng. Nhờ đó hàm này được sử dụng tính doanh thu các mặt hàng, tổng số mặt hàng có, tính công, ...Bạn có thể tham khảo tổng hợp hơn với Tổng hợp các hàm tính toán thông dụng trong excel 2013
- Xem thêm -