Tài liệu Hai khôi tinh

  • Số trang: 83 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

hai khôi tinh
Hai kh i tình 1 www.hobieuchanh.com Hai Kh i Tình Bi u Chánh I ng Lúc ch ng v ng, vì m t nh t ã l n m t vào góc tr i Tây xa ho c nên loài i l n l t ph i n i èn lên kéo dài thì gi cho cu c sinh ho t. Trong châu thành Sài Gòn, nh t là phía nhà th Ch i, thiên h qua l i d p dìu ngoài ng, k làm vi c m t m i thì b n b i v nhà mà ngh ng i, ng i thung dung vô s thì th r u d ng tìm cách vui ch i cho th a ý. L i thêm nh ng oàn xe l a, t p d i M Tho, t p trên Biên Hòa, ti p nhau r m r m v t i, th i sip-lê n t ng nghe vang rân, làm cho c nh càng r m r náo nhi t h n n a, r t phù h p v i tâm h n h ng hái c a h ng thanh niên, mà r t khó ch u cho tri ý tr m t nh c a b c tr ng lão. gi a ch n n ào, l i g p h i ng r n r o nh v y, m t tòa nhà nh nh , ba n xông, mái l p ngói móc, vách óng ván be, n m d a con ng phía sau nhà th , tuy tr c sau có hai cây vú s a m lá sum sê, hai bên có nhi u n c tr u vàng v i m y i chu i s , ng s ng s ng nh hàng rào ng n c n h ng tr n th t c, song tòa nhà y c ng không kh i b lu ng gió náo nhi t lôi cu n, nên trong nhà èn n cháy sáng tr ng, các c a tr c sau u m hoác. T i cái bàn lót g n c a s ngó ra ám tr u, có hai ng i ng ng i i di n v i nhau mà n c m, m t ng i àn bà, tu i g n m m i, da m t ã dùn, mái tóc ã m b c, v i m t cô thi u n , tu i ch ng ôi i, dung nhan tu n tú thanh nhã khác phàm, g ng m t ã xinh p nh óa hoa ng m n , ã có duyên ng m, càng nhìn càng thêm yêu, mà l i còn có v hân hoan vô t i pha l n v i nét nghiêm ngh c ng quy t, làm cho trai nào c ng v y, h ngó th y thì yêu, song ph i n , tuy ng tình song ph i dè d t. Ng i àn bà n y là bà phán Lan, ch ng ch t ã n m n m r i; còn cô thi u n này là cô Cúc, con gái c a bà phán, thi u b ng Thành chung, h i chi u m i v t i nhà, nên ng i n c m t i v i m . M i th a mãn v công phu èn sách m i m y n m m t nh c tinh th n, cô Cúc y làm vui m ng, nên cô nói nói, c i c i không ng t, còn bà phán c ng to i chí v a lòng v công phu sanh thành giáo d c c a bà, nên bà ng i nghe con thu t chuy n thi, mà c p m t bà ngó con m t cách r t n ng nàn dan díu. cho con nói h t chuy n c a con r i, bà m i xen vô th ng th ng nói: - H m nay con thi mà coi b ông tr ng s X nào ng c ng ghé h i th m. - nh s con r t. Bây gi con u r i, - ng m ng l m ch nói gi ng gì. 1 ng, ng lo l ng lung quá, ngày nh vô n a coi nh nói làm sao. Hai kh i tình 2 www.hobieuchanh.com - Anh ó nh có cái óc bi quan n ng n h n ng con thi r t không bi t. - Vì ng th i ta h t th y. T i sao nh c s ng con, nên ng m i lo s nh v y ch sao. - S n i gì? i dù có i thi hay làm vi c gì c ng v y, mình ph i có óc l c quan, ph i có cái chí t n th cho c ng quy t thì ch ng có vi c chi mà làm ch ng thành c. Con ã có c t ngh a cho nh nghe r i, mà nh còn lo s n i gì? - ng s là s cho con ch . Hôm qua ng có nói v i má, ng s con thi r t r i con bu n r i con au. - Khéo lo xa d hôn! - ng th ng con l m, nên ng m i lo xa ó a. Con ph i cám n, ch sao con i trách ng. Có l t i nay ng vô mà m ng con. H ng vô thì con ph i t l i cám n ng, nghe hôn con. - Anh em mà c m n gi ng gì. - D u anh em c ng v y ch ... ã bi t ông già ng v i ba con h i tr c là b n thi t, làm vi c m t s v i nhau t i m y ch c n m. T ngày ng h c bên Pháp r i ng cho t i bây gi , ng coi con c ng nh em ru t, coi má c ng nh cô bác, nhà mình có vi c gì ng lo l ng h t lòng luôn luôn. Má th y tánh tình ng nh v y má m n quá, má c ng coi ng nh con cháu trong nhà. Tuy v y mà ng không ph i bà con ru t th t gì v i mình. V y i v i ng con ph i cung kính, con ph i gi l ngh a cho , ch ng nên s sót. - L n nào nh vô th m, con c ng ki m chuy n ch c gh o cho nh gi n ch i, ch c nh ghét con l m. - Ghét âu! - À má, ch tr ng s ch t ã lâu r i, nh ã tính c không nghe nh nói v y má? i v khác hay ch a, mà sao - M i ch t h n m t n m mà lâu gi ng gì. - nh không lo c - M i ba m Cô Cúc c i v khác cho s m, già r i con gái nào mà thèm ng nh. i tu i mà già n i gì. ir i ng d y i u ng n c. Cô Kim là ch em b n c a cô Cúc, làm n giáo s bên C u Kho, ngoài ng ng hái i vô, v a b c t i c a thì c i và nói: “M i hay em Cúc thi u, tôi m ng quá, nên l t t qua ây mà khen em. Kính chào bác”. Cô Cúc b c ra ti p r Bà phán ng i u ng n vui lòng. c, ch em ôm nhau mà hôn. c, th y tình hai tr dan díu v i nhau nh v y thì bà r t 2 Hai kh i tình 3 www.hobieuchanh.com Cô Kim m ng r l ng x ng r i ng i v i cô Cúc t i b gh gi a và h i: - Em hay u h i nào? - Dán gi y biên tên m y ng i u h i n m gi . - Em th y có tên em ch c em m ng l m h ? - Em m ng quá, l t t lên xe kéo ch y v cho má em hay li n. i ch ng có s chi vui s ng cho b ng lúc mình thi u. N m ngoái tôi u, tôi c ng m ng quá. Thôi, em u r i, h t lo n a. Bây gi h c xong r i, em tính làm vi c gì, nói nghe th coi. - ngh ít b a r i s nh t nh... Ý em mu n vi t báo ho c vi t ti u thuy t. - Em mu n chen vào làng v n h ? - Ph i. - Em không ch u d y h c trò hay sao? - Cái ngh gõ u tr , ch c là em không th làm c. - Sao v y? - T i em không thích. Bà phán xen vô nói: “ i h c m ng i, tính chuy n làm vi c làm chi”. Cô Cúc c i m y n m nay m t nh c h t s c. Ph i lo ngh i và h i: - Má giàu l m hay sao, nên không ch u cho con làm vi c? - Không ph i giàu. nh ng mà àn bà con gái i làm vi c có ph i d vi c âu. - Làm con ng i thì ph i làm vi c ng nuôi s ng c a mình. N u àn ông làm c, thì àn bà c ng làm c v y ch , có h i gì âu mà má s . - V y ch thu nay con không có làm vi c r i con ói khát b a nào hay sao? - Nhà mình không có huê l i chi h t. Kho h u trí phát ti n c p d ng ng ph cho má m i k ba tháng có m t tr m r i, có ph i nhi u âu. May ba m t ba có l i mi ng t v i cái nhà n y cho m con mình , ch n u ph i m n ph mà thì nguy l m. Thu nay con i h c cho thành công, ng làm vi c mà giúp má. N u má không cho con i làm thì con bu n l m. 1 ngh n m b y tháng ho c m t n m cho kh e ã, r i s hay. Lo làm vi c làm chi mà g p v y? - Con kh e l m, có m t m i gì âu. N u có s n công vi c thì sáng mai con i làm li n c ng c n a. Cô Kim can bà phán: 1 Ph n goá ch ng 3 Hai kh i tình 4 www.hobieuchanh.com - Ý em Cúc mu n làm vi c, thì bác vui lòng âu mà bác ng i. - Th y nó ráng h c cho em làm, không có h i chi ng thi, tôi s nó m t r i nó au, nên tôi m i c n ch . - Em nói em kh e, v y thì cháu xin bác ng có c n mà làm cho em bu n. àn bà con gái i nay h có h c th c thì ai c ng mu n i làm vi c. Em Cúc h c gi i, t nhiên em không ch u l c c nhà, không gì l âu. - Nó mu n th nào t ý nó. Nh ng mà d u mu n làm vi c gì thì c ng th ng th ng r i s tính. G p làm chi. Cô Cúc v vai cô Kim mà nói: - Em có vi t s n m t b ti u thuy t v ph n xã h i ng l m. Không bi t làm sao mà xu t b n ng ch em b n gái xem ch i. - Em ã vi t em vi t c? - Em l p tr em vi t ti p. c m t b ti u thuy t r i! Em m c h c, làm sao có thì gi mà ã lâu r i. Em b t u vi t lúc bãi tr - Gi i quá! Quy n ti u thuy t ó em ng T t, r i h chúa nh t thì t a gì? - “ nh G ng Trinh”. Em vi t truy n c a m t cô gái nghèo sanh tr ng gi a t xã h i tham lam, gi d i, vô tình, vô o, th con bò vàng nh thánh th n, coi ph ng ph n là v t h ch i cho vui, song cô gái y chi n u mà gi v n cái trinh ti t c a cô, ch ng h lem lu c nh b n chút nào h t. - Vi t truy n nh v y thì h p th i l m. Bây gi em mu n xu t b n hay sao? ng bán - N u xu t b n thì ph i ra v n. ã v y mà mình không ph i làm ngh bán sách, u mình in mà bán thì b t ti n. Em mu n n m y nhà báo em bán ph c b n quy n cho h ng h ng báo cho công chúng xem, ho c em bán cho m y n quán cho h xu t b n c ng c. - Bán ph c cho h in ti n h n. Tôi có quen v i cô ch nhi m t báo “Vi t Nam Tân Ph N ”. N u em b ng lòng giao thi p v i tòa so n c a t báo y thì tôi ti n d n giùm cho. c l m, hoài mà bán. - Thôi, - c l m. N u t báo y ch u ng ti u thuy t c a em thì s vi t b a th n m ngh d y h c tôi qua ây r i hai ch em mình i. c. C m n ch l m! - Trí ã ch m lo h c ng thi, mà còn vi t ti u thuy t cho tôi m n v c th , c hay không? 4 c, thi t là tài quá. Em Hai kh i tình - 5 www.hobieuchanh.com c. Ch xem coi có ch nào s sót xin ch ch Cô Cúc b ng em s a l i. c l i bàn vi t kéo h c t mà l y x p ti u thuy t. Có m t chi c xe h i ng ng ngay c a. Bà phán nói: “Ch c xe c a ông tr ng s ”. Thi t qu ông tr ng s X ng th ng th ng i vô, mình m c b tr ng th ng dùng, không có v ch ng di n, nh ng vì ng i có khi u quân t , nên t ng m o coi ôn hòa t ch nh l m. Khi b c vô t i c a, ông tr ng s ng l i, v a cúi u chào bà phán v i hai cô v a h i: “Em Cúc u hay không?” Cô Cúc trao x p ti u thuy t cho cô Kim và c quá nên em gi n em b r t”. i và áp: “Em r t r i. T i anh lo - Bà phán nói: “Ê! Con c gi u c t hoài! Nó thi u, ông tr ng s à... M i ông ng i... n n m gi chi u h m i dán gi y. Nó ch y v cho tôi hay tôi m ng h t s c”. Ông tr ng s ngó cô Cúc h i: - Em g t anh chi v y? - T i anh c s em r t hoài, nên em nói r t th coi anh ngh sao. H h c thì thi u, th nào mà r t c. - i thi thì có may r i nhi u l m, b i v y d u h c gi i cho m y i n a c ng không dám ch c u... Thôi, em h c gi i mà em l i thi u y là em có cái may... - Ê! Anh nói nh v y, té ra là nh cái may, nên em m i thi nh s c h c hay sao? u, ch không ph i - Không ph i ý anh mu n nói nh v y. Anh nói thu nay có nhi u ng i h c gi i mà ch ng i thi có khi g p s r i ro nên ph i r t. Em h c gi i mà i thi em l i u, y là em kh i g p s r i ro nh h nên anh m ng. Anh nói th y, sao em l i hi u th khác làm chi v y? - Em ch c cho anh gi n ch i. ng - Có cô Kim mà nói nh th , n u cô chú ý hi u theo l i em nói, thì anh thành ra i khi m nhã quá. - Em thú nh n em có l i. Thôi em xin anh tha... N y, mà nãy gi anh nói l ng ng, song anh ch a chúc m ng em a. - Em u, anh vui quá. V y anh t l i m ng cho thím phán và m ng cho em. - C m n. Cô Kim Ông X ng d y t giã mà v . ng h i cô: - T i tôi vô ây nên cô v hay sao? - Không ph i v y. Em ng i ã lâu r i, nên em v ch . - Cô c m x p gi y chi ó? 5 Hai kh i tình 6 www.hobieuchanh.com - Ti u thuy t c a em Cúc vi t. Em m n v xem ch i. - Chà! Em Cúc vi t ti u thuy t n a à? Cô cho phép tôi xem s m t chút không? c Cô Kim trao x p ti u thuy t cho ông X ng. Ông gi ra th y t a “ nh ng Trinh” thì ông ch m ch m c i. Ông l t coi s qua r i li n tr l i cho cô Kim và nói: “Cô c tr c i. Ch ng cô c r i tôi s m n mà c”. Cô Cúc nh ng nh o nói: “Ti u thuy t v n l u, ai mà cho àn ông Ông X ng c c”. i, m t ngó cô r t h u tình. Cô Kim v . Bà phán nói v i ông X ng: - Con nh này k l m. ã lo h c ng thi, mà còn ráng ng i vi t ti u thuy t. Nó i tính v i cô giáo Kim, nó nói nó i h i m y nhà nh t trình, nh h b ng lòng in ti u thuy t c a nó, thì nó s vi t mà bán cho h . - N u em Cúc thích v n ngh , thì em làm nh v y c l m, có h i chi âu. Mà em h c thi ã m t, v y ph i ngh ng i ít tháng cho kh e trí, l t t làm chi. - Tôi c ng nói nh ông v y, tôi bi u nó ngh mà nó m i cãi v i tôi, nó nói nó không có m t, nên mu n ki m công vi c làm li n. Ông X ng ngó cô Cúc và c i và h i: - Em ham làm vi c l m hay sao? - Ng i không ham làm vi c là ng i làm bi ng. Làm bi ng là m t tánh x u, có th h i c i mình. Anh mu n cho em mang cái tánh x u y hay sao? - M i ra kh i nhà tr ng nên nói chuy n còn nghe hôi sách v d ! Em ham làm vi c, y là tánh t t, anh khen l m. Ng i nào c làm ch ng em, h s có ph c bi t bao nhiêu. - Anh nói trúng l m. Ch ng nào em có ch ng, em s làm cho ch ng em h mùi h nh phúc. Ông ngó cô Cúc trân trân. Cô Cúc chúm chím c i và h i: - Ch tr ng s m t ã h n m t n m r i, sao ch a nghe anh tính c - Em h i chi v y? - Em mu n h i cho bi t v y mà. 6 i v khác? ng Hai kh i tình 7 www.hobieuchanh.com - Vì s n lòng lo l ng cho ph n c a anh nên em h i, hay là em h i ng ng o anh ch i? - Em h i thi t ch . - N u em h i thi t thì anh s nói thi t cho em nghe. Ông X ng ng i châu mày suy ngh m t chút r i ông m i nói: “B a nay em Cúc ã h c xong r i, mà bây gi trong nhà c ng không có ai, v y cháu t ng nên th a c h i n y mà t thi t tâm s c a cháu cho thím rõ, t tr c m t em Cúc, b i vì em là gái tân th i, nên không l cháu gi u em... T ngày v cháu ch t i, ch ng hi u t i sao l n l n trong lòng cháu l i sanh m i c m tình v i em Cúc. Trong m y tháng nay có nhi u b a cháu mu n th a thi t v i thím r i xin c i em Cúc. Mà r i cháu ngh em Cúc g n thi, nên cháu d n lòng i em h c cho xong c ng ch ng mu n gì. Nay em Cúc thi u r i, nên cháu m i dám th a thi t v i thím. Thím v i em Cúc u bi t rõ gia o c a cháu, l i thu nay coi cháu nh ng i trong thân, nên cháu i b o gan mà nói ngay, ch ch ng c y mai m i. Cháu xin thím suy ngh r i tr l i cho cháu bi t coi cháu có cái h nh phúc c làm ch ng em Cúc hay không”. Bà phán Lan ng i ng n ng , coi b bà b i r i l m. Còn cô Cúc thì cô cúi m t ngó xu ng t, s c m t coi có v lo. Cách m t h i lâu, bà phán m i nói: “Thu nay tôi th ng ông tr ng s c ng nh con cháu trong nhà v y. Mà con Cúc nó c ng coi ông tr ng s nh anh ru t c a nó. Ông bi t tánh n t nó; nó c ng bi t t cách ông cháo chan, ch không ph i xa l , nên c n chi ph i d d m. Tuy ông tr ng s tr ng tu i h n nó, l i có m t i v r i, nh ng mà theo ý tôi thì vi c y ch ng quan h gì. Ông tr ng s nói nh v y, thì th y ông có lòng th ng con Cúc l m. V y n u con Cúc ng thì tôi g , tôi không ng n c n chi h t. Vi c v ch ng là vi c tr m n m c a nó, l i nó là a có h c, nên tôi mu n t do cho nó li u nh”. Ông X ng áp: “Cháu r t c m n thím. cháu h i em Cúc”. Ông ngó cô Cúc mà nói ti p: “Thím b ng lòng r i. Còn theo ý em thì em ngh th nào? Anh c phép nuôi chút hy v ng không?”. Cô Cúc ng c m t lên, cô l c u và c i và nói: “Anh tr xe!”. Ông X ng bi n s c, không dè nh ng l i tình ngh a r t quan h , mình m i nói ó ã không làm cho cô Cúc c m c, mà l i làm cho cô b t c i, b i v y ông ch ng ng ngó ngay cô mà h i: - Em nói cái gì v y? Anh tr xe là sao? - Anh không hi u hay sao? - Mình mu n m t v t gì mà mu n h t, ng 7 i i nay h g i là “tr xe”. Hai kh i tình 8 www.hobieuchanh.com - Anh xin em nói rõ thêm m t chút. - Anh mu n em nói rõ l m hay sao? - Mu n l m. - Vì h i nãy anh l y thi t tình mà t tâm s c a anh, nên không l em không l y thi t tình mà áp l i v i anh. V y em xin nói thi t cho anh bi t: Trái tim c a em ã có ch r i, không còn t do n a. Ông tr ng s X ng nghe d t l i thì trong lòng l y làm au n, s au n y ra ngoài m t nên ông châu mày, ngh n c , ng i trân trân. Cách m t h i lâu, ông m i th ra mà nói: “Tôi không dè ph n tôi vô duyên th n y! Có l t i m ng s c a tôi không c phép th ng th c mùi m m v tình ái hay sao ch ! Thím l y thi t tình mà i v i cháu, còn em Cúc c ng v y, em c ng l y s thành th t mà ãi anh, nên anh m tình l m. Thôi, không c g n nhau thì anh bu n, ch anh không phi n em âu. Anh chúc cho i em c h nh phúc tràn tr , c nh v y thì s bu n c a anh có l n l n s nguôi c”. Ông X ng ng d y cáo t mà v , m t bu n hiu. Bà phán nghe câu chuy n c a con nói h i nãy bà còn ng r n trí r i lòng, nên bà không bi t l y l i chi mà c m ông X ng l i. Ch ng ông X ng i r i, bà ngó con mà nói: - Con gái i nay, nó theo tân h c r i tánh n t k c c quá. Con nói b y b làm cho ông tr ng s bu n ó, con th y không? - Con nói chánh áng l m, ch có nói b y âu. - D u con không ng ông i n a, thì con c ng ph i ki m l i khôn khéo mà nói cho ng vui lòng, ch sao con nói c t ng n nh v y? - Má mu n con thoa m t ng anh tr ng s nu t hoàn thu c ng qua c cho d ph i hôn? Chi v y! nh l y thi t tình mà nói v i mình, có l nào mình làm m t làm mày v i nh. Con không th ng làm v nh c thì con nói ngay ra, ch nói xa nói n làm chi cho dài chuy n. - T i sao mà con không ng? - Con ã có nói h i nãy r i. - Con nói làm sao? - Con ã có c m tình v i ng không th ng nh c. - Tr i i khác, con ã có h a v i ng i ta, nên con t qu th n i! - Có chi âu mà má kêu tr i kêu t? - Con làm nh v y thì x u h quá! Thi t u ng công má nuôi d ch ng nào! 8 ng d y d bi t Hai kh i tình 9 www.hobieuchanh.com - Sao mà má g i là x u h ? - Gái m i l n lên, mà lén t tình v i trai, không i cha m g , làm nh v y mà còn không cho là x u h , thì còn gi ng gì là gia pháp n a mà nói! - Con sanh nh m i m i, má l i cho con h c theo tân h c, t nhiên con ph i có cái t cách m i, ch con theo n n p x a sao c. Theo gia pháp i nay, thì con trai con gái l n lên c t do k t hôn, ch cha m không ép bu c v s c i g n a. Ng i ta yêu con, ng i ta t tình v i con. Con c m tình con yêu h l i; hai trái tim hòa thu n, r i h a h n tr m n m v i nhau. Ng i ta i con h c xong r i ng i ta s nói v i má ng c i con. S th ng yêu nhau nh v y thì trong s ch cao th ng, ch có d dáy hèn h gì âu mà x u h . Con có m t trinh m t ti t âu mà má r y. ng i t i m t trinh m t ti t thì còn gì n a mà nói! Trao tình h r i! i ý v i trai thì - Má theo x a nên má g t quá. Ng i có h c th c t nhiên a c m, mà h a m thì t nhiên a tình. Ái tình là cái ý ngh a p nh t c a s s ng, n u s ng mà không n m c ái tình thì s s ng vô v . th - Thôi, con ng ng i nào ng nói n a, má nghe má bu n l m. Má h i con, v y ch con âu con nói cho má bi t m t chút? th ng th ng r i má s bi t. Ít b a n a ng i con, ch ng ó t nhiên má bi t. i ta s n th a v i má ng xin Bà phán ng i suy ngh r i bà a n c m t mà than: “Má không hi u t i sao mà tr i ã khi n b ng con nh v y. Má dám ch c d u ai i n a c ng không h n tr ng s ng cho c. Ng i h c gi i, mà l i n nói có l ngh a, tánh tình thu n h u ôn hòa, d th ng quá. N u con làm v tr ng s X ng thì má vui m ng l m, má không lo chút nào h t”. Cô Cúc c i mà áp: - Má nói nh v y là má do lý, ch má không do tình. Lý v i tình khác nhau, không th nào l y lý mà ánh th i lui tình cho c. Ng i ta ch t vì tình, ch có ai ch t vì lý bao gi . - H ! Tình! Tình... Con nói tình, tr ng s X Cô Cúc l c ur ib ng c ng có tình v i con v y c ra c a, không áp v i m n a. 9 Hai kh i tình 10 www.hobieuchanh.com II t nh t tám gi r i s m mai chói sáng lòa trên b u tr i mù mù tô nh ng ng mây ch en nh khói, ch tr ng nh bông. Cô Cúc m c b y ph c b ng l a tr ng may th t khéo, tay ôm x p ti u thuy t gói trong m t t nh t trình c , i l n th n theo i l Bonard v i cô Kim c ng m c tr ng. Hai cô m t mày h n h , b t ng g n gàng, th y nh ng hàng hoá phô tr ng trong m y ti m d a bên ng mà không l u tâm, g p trai li c m t m m c i a tình mà không b ng . T i báo quán2 “Vi t Nam Tân Ph N ”, hai cô ghé vô. Cô Kim h i th m th y ng i g n ngoài c a coi cô Thanh Châu, là ch nhi m t báo n y ã n phòng làm vi c hay ch a. Th y y g t u áp: “D ã l i r i. Xin m i hai cô i th ng lên l u”. Cô Kim i tr c, cô Cúc theo sau, hai cô h ng hái b c lên l u. Cô Thanh Châu v a th y cô Kim thì ng d y m ng r ti p chào. Cô Kim ti n n cô Cúc: “Cô Cúc là ch em b n thân thi t c a tôi, m i thi u k n y; vì m n tài n c a ch nên c y tôi ti n d n bi t nhau”. Cô Thanh Châu b t tay cô Cúc, b vui v nói: “Tôi l y làm vinh h nh mà c bi t cô. c sao b n ch em tân h c chúng ta m i ngày m t ông thêm, ông cho mau, ng c nh tranh v i àn ông mà òi nh n quy n c a ph n cho c y c ng nh h ng nam nhi v y”. Cô Cúc nh có h c th c nên trí ã t n hoá theo i m i, song trong nhà v n có t bà già x a, ngày êm th ng nói nh ng l i ôn hòa, nh ng câu o c, b i v y cô nghe m y ti ng “c nh tranh v i àn ông”, “ òi nh n quy n c a ph n ”, thì cô gi t mình, lo ng i, nên cô b ng áp: - Em còn nh mà l i quê mùa, s e không nh cô nói ó. trí l c mà làm vi c l n lao theo - Cô ch ng nên khiêm nh ng; cái tánh khiêm nh ng là tánh x u xa, nó làm cho con ng i b c nh c, không dám t n th , không dám tranh u v i ai h t. in y ph i t p cho c cái tánh t c ng, ng s , ng nh ng ng i ta, c nh v y thì i có th t n hoá. - Em r t c m n cô v m y l i cô khuyên d y. - Cô m i ra kh i nhà tr ng, tâm h n còn mê m n nh ng luân lý theo sách v . th ng th ng r i cô s th y nh ng luân lý c a xã h i không gi ng v i luân lý c a 2 T a so n 10 Hai kh i tình 11 www.hobieuchanh.com giáo s d y âu. Ch giáo Kim ã n m mùi ó là quá áng. M y cô uc i, ch c ch không cho nh ng l i tôi nói i. Cô Thanh Châu d t hai ng i khách l i cái bàn vi t g n c a s phía tr c mà gi i thi u v i cô Minh Nguy t, là chánh ch bút trong tòa so n. B t tay chào nhau r i n cô ng i chung quanh cái bàn y y nh ng s sách và nh t báo. Cô Kim h i cô Thanh Châu: - Ch làm báo coi b m t l m h ? - M t... nh ng mà vui, vui vì mình lãnh cái thiên ch c t i cao, là soi c cho d lu n, binh v c và bào ch a cho công lý. - Trong tòa so n ch có “th y ng ng d n i dùng hay không? . Ch h i chi v y? Th khi d y con nít ch i” hay sao? ã chán r i, nên ch mu n ra làm - Không. Tôi h i th m nh v y là vì có cô Cúc ây, cô ái m v n ngh , h c xong r i, cô mu n chèn mình vào làng v n. T ng nh ch thi u ng i giúp trong tòa so n thì tôi ti n d n cô vô mà giúp v i ch . - Tôi l y làm ti c lúc n y tôi có Thu nay cô có t p vi t báo r i hay sao? Cô Cúc r ng i ph s nên không th dùng cô c. c mà áp: - Em ch a t p vi t báo, nh ng mà em ã có vi t ti u thuy t. - A! Cô ã cho xu t b n c m y b r i? - Em m i so n xong có m t b , mà vì em m c h c nên ch a lo xu t b n c. i n y ti u thuy t gia phát hi n ông nh n m m c. Nh ng mà phe àn ông thì nhi u, ch phe ph n ta thì ít ai ch u vi t. Cô có chí vi t ti u thuy t thì là quý l m. ti u thuy t cô so n r i ó cô t a th nào, vi t v lo i nào, tâm lý hay là xã h i, hay là di m tình, hay là phiêu l u? - Em t a “M nh g ng trinh”, thu c v ph n xã h i ti u thuy t. Em có em theo ây, xin cô xem coi nh có c thì em nh ng b n quy n ng cho cô ng báo. - Hi n bây gi trong tòa so n tôi, có s n t i b n n m b ti u thuy t c a ch em i t ng mà tôi ch a ng báo c. Cô Cúc m gói trao x p ti u thuy t cho cô Thanh Châu. Cô Kim ti p nói: “Tôi ã có xem th r i. B ti u thuy t n y thi t là hay; câu v n gi n d , mà truy n l i ly k a, nên c r i c m xúc quá”. 11 Hai kh i tình 12 www.hobieuchanh.com Cô Thanh Châu gi ra r i chúm chím c i mà nói: “M nh g ng trinh!” Cô t a nghe x a quá. i n y vi t ti u thuy t ph i cái t a cho hùng hào, cho m i m , c gi h m i ch u... T i sao cô dùng ba ch “M nh g ng trinh” mà t a? Trinh v t ch t hay trinh v tinh th n?” Ch a quen tranh bi n, mà l i b bác b thình lình, cô Cúc có h i khi p s , nên ú áp: - Trong truy n miêu t tâm h n c a m t cô gái nghèo mà có s c. Tuy cô sanh tr ng trong m t xã h i tr ng b c ti n, ch không bi t tr ng danh d , b n nam nhi coi ph ng ph n nh v t h ch i cho vui, nh ng mà cô gi v n cái trinh ti t c a cô, không b n nh lem lu c. T i nh v y ó nên em ph i t a “ nh g ng trinh”. - N u nh v y thì g không h p th i n a. ng trinh c a cô ây v v t ch t. Lý thuy t y c k l m - T i sao v y? Xin cô c t ngh a giùm cho em hi u. - B c thanh niên i nay quan ni m v ch trinh khác h n ng i i x a. Theo i x a thì nam n th th b t thân; con gái mà cho con trai ng mình thì là m t trinh r i. Theo i nay ng i ta k cái trinh v tinh th n mà thôi, b i v y con trai con gái m i ôm nhau khiêu v mà ng i ta cho là l ch s , ch không ph i ng i ta chê m t trinh m t ti t. Cô Cúc b i r i, không bi t l y lý nào mà cãi c, nên ng i bu n xo. Cô Kim nói: - Ti u thuy t này hay l m mà. Tôi ch c h ch n hành vào báo thì c gi s hoan nghinh. Ch ng báo th i. Nh công chúng ch u, thì cô Cúc s vi t n a mà bán cho ch . - Tôi ã nói tôi có s n ti u thuy t nhi u l m r i, c a ch em h cho, ch tôi kh i mua. Tôi l y làm ti c quá. Có l m y nhà báo khác h c n dùng h n tôi. V y xin ch t cô l i h i nhà báo khác th coi. Cô Thanh Châu trao x p ti u thuy t l i cho cô Cúc. Cô Cúc không mu n này n , nên l t t gói l i r i ng d y t giã mà v v i cô Kim. Khi ra ng r i, cô Kim m i h i cô Cúc: - Bây gi em mu n n nhà báo nào n a? Cô Cúc l c u áp: “Thôi, em t ng d u có n nhà báo khác thì c ng v y, ch không ích gì. Em mu n n nhà in mà h i th xem nh h ch u mua mà xu t b n thì mình bán ph c cho xong”. 12 Hai kh i tình 13 www.hobieuchanh.com Hai ch em i l i nhà in c a ng i Vi t ng Kinh L p. Ông ch ti p r c ân c n, t ng hai cô n m n in sách. Ch ng ông ghe mu n bán ti u thuy t cho ông xu t b n thì ông châu mày mà áp: “Ph n Vi t Nam bây gi vi t ti u thuy t c, th t áng khen áng tr ng l m. Tôi h t s c mu n giúp hai cô, m t là vì tình ph n Vi t Nam, hai là vì n n v n hoá c a n c nhà. Ng t vì tôi m c u giá lãnh in c a ng i ta nhi u quá, máy không bao gi r nh mà in ti u thuy t. V y hai cô ch u phi n i th nhà in khác có l h mua mà xu t b n c”. Hai ch em tr ra, m t bu n hiu. D t nhau l i ch m i, t i nhà hàng Phan Thành, cô Kim khát n c nên r cô Cúc ghé vô u ng n c cam gi i khát. Hai cô ng i t cái bàn d a hàng ki ng, ngó quanh qu t, thì trong nhà hàng tr ng tr n, ch ng có khách nào khác. Cô Kim d y b i l y hai ly n c cam t i. Lúc y có m t chi c xe h i ng ng ngay c a nhà hàng, r i m t ng i àn ông tu i ngoài b n m i, t ng m o phong l u sang tr ng, m c âu ph c may r t khéo, th ng th ng i vô và l i ng i cái bàn g n m t bên ch hai cô ng i. Ng i y kêu b i em m t ly la-ve3. Cô Cúc u ng m t h p n c cam r i nói v i cô Kim: - Má em nói: “ ng i gay go l m”. Thu nay em ch c má em ki m c mà a em, nên em không tin. Bây gi em m i d m b c chân vào ng i, sao em gi t mình, em nghe l i nói y t a h có thi t ch không ph i d a hâm âu ch . - T i sao em nói nh v y? - Ch em c t ngh a cho ch nghe: M y tháng nay em vi t b “M nh g ng trinh” r i, em ch c ý m y nhà báo, ho c m y nhà in, h s giành nhau mua mà xu t n; mà h ng lên báo ho c in thành sách thì công chúng s hoan nghinh nhi t li t. - Ch c k , thi t b ti u thuy t c a em hay l m ch , hay h n nh ng b ti u thuy t c a h nhi u. - Th y hôn! Em ch ng nói gi u ch làm chi, vi t c b “M nh g ng trinh” i, em ch c em có cái óc v n s , b i v y m y tháng nay em th m tính, h h c xong r i thì em không thèm làm vi c gì h t, em quy t trao gi i v n ngh s ng v i cái i cao th ng ch i, giàu nghèo không c n, mi n là v n ch ng tao nhã, ái tình d i dào thì vui. - Lãng m n. - Không ph i lãng m n... Thanh tao ch ... Em l p chí nh v y mà b a nay m i giao thi p v i m t bà ch nhà báo và m t ông ch in, thì cái chí y coi d ng nh mu n rung rinh. Ch ngh ó mà coi, em trao b ti u thuy t cho cô Thanh châu, cô coi y ch t a ch cô ch a c, cô không bi t câu v n v i ý t ng th nào, mà cô ki m 3 bia (La bière) 13 Hai kh i tình 14 www.hobieuchanh.com cách ng bác b chê bai. Cô l p th làm th y em, cô l i mu n em làm tôi m i cho cô mà cô kh i ph i tr ti n công, nên cô ki m chuy n nói cô có s n ti u thuy t nhi u, nh ng ti u thuy t y u c a ch em vi t mà d ng cho cô, ã d dùng mà còn kh i t n ti n mua. Phách l i ma x o quá! Còn ông ch nhà in, tuy ngoài mi ng ông tôn tr ng ch em mình, song em bi t trong b ng ng khinh khi mình l m, nên ki m chuy n i mình i cho mau, mà i cách l ch s . M i b c chân vào ng i mà ã p chông gai r i! L i má em nói thi t là ng n. - Em ch ng nên th i chí. Em quy t chuyên ngh v n thì t t l m ch . V y em ph i có ngh l c mà i theo m c ích c a em. Vi c khó mà mình b n chí làm c thì m i gi i. Cô Cúc ngó s ng ch u cau vàng tr c m t mà suy ngh m t h i lâu r i m i áp: - Khó l m!... Ch chi nhà em d gi thì em m i có th eo i mà t cái m c ích c a em c. Ch rõ bi t nhà em tuy không n n i kh , song ph i ti n t n l m i n. Má em lãnh ti n c p d ng s ng ph , tính m i tháng có n m ch c ng. Hai m con ph i s ng t Sài Gòn v i s ti n y thì làm sao mà thong th c. M y m nay em trông h c cho thành công ng làm ki m ti n mà giúp má em. Nay h c i em ph i làm sao, ch không vi t ti u thuy t ng ch em mình c ch i, không bán cho ai c thì không ti n. - Thôi thì em ki m vi c làm cho có s l nh rang em vi t ti u thuy t. ng mà giúp cho bà phán, r i ban êm - Làm vi c gì? - Vi c gì c ng c, th ng th ng r i s ki m. Thôi em làm p b ng em làm n giáo viên cho xong. n xin nhà n c - Em coi i n y mu n làm vi c gì thì c ng ph i có thân th m i c. Ch ng h g i n xin thì c hay sao? V y ch ch không nh h i nãy ch g i g m em cho cô Thanh Châu vào tòa so n, mà cô c ng không nh n ó sao? - Thi t i kh l m, nh t là kh cho thân ph n ph n . Ng i ng i g n hai cô mà u ng la-ve ó, nãy gi l ng thinh lóng tai nghe hai cô nói chuy n, song c li c m t ngó hai cô hoài, nh t là ngó cô Cúc. Ch ng nghe hai cô than th , th y s c hai cô bu n, m i xây gh day qua và c i và nói: “Xin l i hai cô, hai cô nói chuy n riêng, mà tôi lóng nghe thì tôi vô l quá. Tuy v y mà tôi ch c hai cô không n b t l i tôi, b i vì tôi ng i g n hai cô, d u tôi không mu n nghe hai cô nói chuy n c ng không c. Hu ng chi ng i có s c p nh hai cô, l i câu chuy n thú nhi u quá, làm sao mà không mu n nghe cho c”. 14 Hai kh i tình 15 www.hobieuchanh.com Hai cô ngó nhau, mi ng ch m ch m c i. Cô Kim ngh ng i ta nói v y, n u mình không tr l i thì ng i ta cho mình là gái quê d t nhút nhát, b i v y cô m i áp ng: - Th a ông, ông có l i chi âu. Mà câu chuy n c a ch em tôi là chuy n th ch không ph i chuy n kín, nên d u ông có nghe c ng ch ng quan h gì. ng - Cám n cô. Theo câu chuy n c a hai cô nãy gi , tôi nghe hình nh hai cô mu n ki m công vi c làm, song không có ai ti n d n n nên hai cô b i r i ph i hôn? - Th a, em tôi ây tính ki m công vi c làm ch không ph i tôi. - À, , v y h ? Ng i y nhìn cô Cúc r i nói: - Cô ây tôi không l . Tôi có g p cô m t hai l n r i, song không nh g p t i âu. - Tôi s ông nh l m. - Không, không l m âu. Tôi nh cô là con ông phán ph i hôn? Cô Cúc ch ng h ng, ngó ngay ng i ó mà áp: - Th a ph i. Sao ông bi t? - Có l h i tr c cô i v i ông phán r i tôi g p. T i lâu quá nên cô không nh . - Ba tôi m t ã h n 5 n m r i. - Ph i. H i tr c tôi c ng có làm vi c nhà n c. Tôi có n t R ch Giá nhi u. Cách 10 n m nay nh tr i ngó l i, ru ng tôi trúng mùa luôn luôn nên tôi thôi làm vi c nhà lo thâu góp huê l i. Tôi không có d p c g p bà phán, song tôi quen bi t v i ông phán lâu l m. N m ông phán m t, tôi m c d i ru ng nên tôi không hay. Sau v Sài Gòn nghe anh em nói l i tôi th ng ti c h t s c. Ông phán h i tr c là ng i hi n lành ch n ch t. Không bi t ông phán có m y ng i con? - Có m t mình tôi. - Té ra không có con trai? - T i nghi p d hôn! Bà phán n m nay m nh kh e? - Th a, m nh. - Bây gi bà phán - Th a, âu? ngang nhà th Ch i. - Tôi ây là Tr n Thái D ng. Cô v nói l i có l bà phán bi t. n t tôi i R ch Giá, song d i ru ng bu n quá tôi ch u không c nên tôi mua nhà v 15 Hai kh i tình 16 trên n y. Tôi mua m t cái nhà l u trên mà làm ng giúp bà phán ph i hôn? www.hobieuchanh.com ng Garcerie. Cô mu n ki m công vi c gì - Th a, ph i. - Hai cô nói chuy n h i nãy ó, tôi nghe ph i l m. i n y mu n làm vi c gì ng ph i có thân th m i c. Cô mu n làm vi c gì? Tôi quen v i m y ông l n h t th y. M y ng n c m ho c i ch i v i tôi luôn luôn. Cô mu n làm vi c gì xin cô nói cho tôi bi t r i tôi c y m y ng giúp cho. Cô Cúc bán tính bán nghi nên d d , không bi t có nên nói thi t hay không. Ông Tr n Thái D ng th y v y bèn nói ti p: - Tôi th ng ông phán l m. Cô c ng nh em cháu c a tôi; tôi s n lòng giúp cô, xin cô ng ng i chi h t. - Cám n ông... - Cô mu n d y h c hay mu n làm báo? Cô mu n làm vi c gì, cô c nói thi t. Tôi h a ch c s làm cho cô mãn nguy n. - Vi c nào c ng c... - Cô dám lãnh làm chánh ch bút m t t nh t báo hay không? X a rày tôi có ý mu n l p m t t nh t báo ch i. Ng t vì tánh tôi không c siêng, l i tôi ghét cái thói ng l n, nên tôi s coi không kham. N u cô b ng lòng lãnh trách nhi m ch bút và qu n lý thì tôi s l p cho cô coi. - Tôi m i ra kh i nhà tr ng, tôi s không tài trí mà làm vi c l n lao nh y. - Làm l n l n r i quen, có khó gì. Tôi th y có ng ng g n r quá. i h c ít x nh mà h làm coi - Ông có lòng chi u c , ông mu n tác thành cho em út nh v y, thi t em c m n ông h t s c. Xin ông cho phép em suy ngh ít b a r i em s tr l i cho ông. - , c. Nh cô không mu n làm nh t trình, cô mu n làm vi c khác, thì tôi ng s n lòng giúp cho. Nhà cô ng gì, s m y, xin cô cho tôi bi t ng h tôi ki m c vi c làm thì tôi cho cô hay. - Th a, em ng Duranton, s 527. Ông Tr n Thái D ng l y ra cu n s nh mà biên, h i tên cô Cúc r i biên luôn a. Ông l i a cho cô m t t m danh thi p mà nói: “Cô c t t m danh thi p c a tôi ây. Cô suy ngh r i ho c cô l i nhà tôi mà tr l i, ho c cô vi t th cho tôi bi t c ng c”. Ông kêu b i bi u tính ti n la-ve và n hai cô c n l i không c. 16 c cam c a hai cô luôn r i ông tr ti n, Hai kh i tình 17 www.hobieuchanh.com Ông l i h i: “Bây gi hai cô v hay là còn i âu n a? Nh còn i âu thì tôi i lên xe ng tôi a i”. Cô Kim áp: “Cám n ông. Ch em tôi âu dám làm nh c lòng ông em tôi l i ch mua m t chút r i m i v ”. Ông D ng c i r i cúi n th , ch u t giã hai cô. Ra kh i nhà hàng, cô Kim nói v i cô Cúc: - Em may quá. Ch c là có công vi c làm r i. -S ng nói dóc ch . - ! Sao em ngh ng i ta nh v y? Em có c y ng âu. T i ng quen v i ông phán nên mu n giúp cho em ch . Em ch u làm chánh ch bút nh t báo hay không? - em suy ngh ít b a. - Làm ng i u v i cô Thanh châu cho c h t phách. Em có t báo, em ng b ti u thuy t c a em, cho công chúng xem ch i. Cô Cúc c chí, mi ng ch m ch m c 17 i, làm cho m t mày thêm v p. Hai kh i tình 18 www.hobieuchanh.com III Hai ngày rày cô Cúc c l ng ng l , vì trong trí b i r i nh ng i i l c vào c nh l , b c ng b ng , l i g p ngã ba, không bi t i ngã nào. Thu nay cô yêu m n v n ngh , nên cô mu n ch u lãnh trách nhi m chánh ch bút t báo c a Tr n Thái D ng tính l p; mà r i cô ngh trách nhi m y r t n ng n , ph n cô tu i tr tài s , i ch a l ch lãm vi c i, s làm không kham ph n s , r i h h ng vi c c a ng i, mà cô còn h th n v i ch em b n n a. Hu ng chi ng i yêu c a cô h a s c i cô, u cô lãnh làm báo, không bi t ng i yêu có vui lòng hay không. Cô mu n g p ng i yêu bàn tính, mà bây gi bi t làm sao mà g p cho c. Có nên n s làm mà ki m ng i hay không? Con nhà t t không l i ki m trai nh v y. Ph i nh l nào? y là câu cô c h i cô hoài, mà cô không tr l i c. n tr a, bà phán v i cô Cúc n c m v a r i, thì có m t ng i c i xe máy ghé nhà trao m t phong th . Cô Cúc coi ngoài bao thì th y tên cô và biên a ch rành . Cô r c bao th thì có m t t m danh thi p c a ông Tr n Thái D ng biên m y hàng ch nh v y: “Kính m i cô chi u nay, úng b n gi , cô lên nhà tôi ng tôi c t ngh a công chuy n làm mà tôi ã s p t giùm cho cô xong r i. Vì b n vi c, nên tôi không xu ng nhà cô c. Xin cô th l i. Kính chúc bà phán an kh ng”. in c th r i cô Cúc ng i ng ng n. Cô a ch , s 333 ng Garcerie rõ ràng. c l i m t l n n a: Th y danh thi p còn Bà phán h i: - Th c a ai v y? - Th a, c a Tr n Thái D - Tr n Thái D ng. ng nào? - ng nói ng là anh em b n c a ba h i tr c. Má không bi t sao? - Thu nay má không có nghe tên ó. Th nói chuy n gì? nhà - ng nói ng ki m c vi c cho con làm r i, và ng m i con 4 gi chi u lên ng ng c t ngh a công vi c y cho con hi u. - Làm vi c gì? - ng không có nói. Thi t má không bi t ông Tr n Thái D má? - Không. Má ã nói v i con thu nay má không có nghe tên ó. 18 ng này hay sao Hai kh i tình tr 19 www.hobieuchanh.com - ng nói ng quen v i ba nhi u l m, song không có d p g p má. V y ch h i c ba không có nói chuy n v i má r ng ba bi t ng hay sao? - Không nghe nói. - S lâu r i má quên ch . - Ba con quen v i ng i ta nhi u l m, làm sao mà bi t h t cho c. Ông ó có lòng t t mu n ki m vi c cho con làm, nh ki m c thì ông l i ây mà nói cho con hay, ch sao ng l i m i con n nhà ng. - Ng i ta s n lòng giúp con, ng i ta lo l ng ki m c vi c thì n ngh a ã ng l m r i. Má còn bu c ng i ta ph i n nhà mình mà th a cho mình hay n a hay sao? - Con là gái, mà con n nhà ng i l nh v y sao - Ông D ng l n tu i, áng chú con l n mà. Mà ng ch ph i là quân l m x m hay sao mà má ng i. - c. it ng m o àng hoàng, i nay thiên h h yêu qu l m, má không dám tin c y ai h t. - Nói nh má v y thì có giao thi p v i ai c âu. Mà d u thiên h x u, h h i làm sao mình c. i x a khác, i nay khác. Gái i x a không có h c th c, l i ng không quen giao thi p, nên tánh tình nhút nhát, th y ai c ng s h t. Con gái i nay a v n qu ng ki n, bi t t tr ng, nên có s ai âu. - Tuy con h c nhi u, song con ch a thông th o th tình, v y con ch ng nên l c quá nh v y. tài - Không có h i gì âu mà má ph i lo cho m t trí. - Mà ông D cho con bi t. ng ki m vi c gì giùm cho con làm ó, sao ng không nói ph c ra - T m danh thi p nh xíu, có ch âu mà vi t nhi u cho c. - Thì l y m t t gi y mà vi t. - Má b t b quá! Tuy ng không nói, song con nghi ng mu n l p m t t nh t báo cho con làm ch bút. - Sao con l i nghi nh v y? - Vì b a h m ng có nói ngoài nhà hàng. Má vui lòng cho con làm ch bút nh t báo hay không má? - Vi c ó thu nay con ch a làm, bi t con làm kham hay không. Cô Cúc l y th c a ông D ng mà c l i n a r i ng i suy ngh . Làm chánh ch bút m t t báo... Ban c lanh l , có l trong tòa so n mình s p 19 u ch a quen, có l mình vi t bài không t không c rành r . Làm trong m t ít Hai kh i tình 20 www.hobieuchanh.com tháng, mình có kinh nghi m v ngh nghi p r i, l i nh có s n h c th c c a mình giúp , thì ch c mình d u không h n, ch c ng không n n i thua kém ng i ta. Cô Thanh Châu h c không có b ng c p nh mình, mà cô làm báo c ng có danh quá ó sao... Cô Thanh Châu! Hôm n mình n th m c , gi ng c nói ch ng khác nào nh th y c a mình. Th y! C gi i gì h n mình mà làm th y mình! V y mà mình n c u , nên mình khi p s , không dám tranh bi n, thi t mình d i quá! Mình s làm ch nhi m m t t báo nh c , r i s bi t ai h n ai thua, ai cao ai th p... Báo c a mình l i ng ti u thuy t c a mình vi t, cô Thanh Châu có gi i thì vi t ti u thuy t r i ng lên báo c a c so sánh v i nhau ch i... Cha ch ! Anh Hoàng hay mình làm báo ch c nh la d ! nh la mà có v trong b ng nh vui, b i vì có v làm chánh ch bút nh t báo, thì hèn h gì hay sao mà h . nh c i mình r i mình bu c nh nhà mình ng ch ng i làm vi c cho ti n, chúa nh t v ch ng s d t nhau v th m cha m , trong Bình ông. Anh Hoàng làm vi c trong hãng buôn m i có m t n m mà n l ng m i tháng i m t tr m. Mình làm chánh ch bút có l n l ng không d i s ó. C i r i mình bi u nh ti n t n dành ti n l ng ng mua m t cái xe h i nh nh , nh t p c m bánh, m i b a nh a mình l i nhà nh t trình r i nh i làm vi c, mãn gi nh v ghé c mình. Ban êm tr i t t v ch ng i ch i. Chúa nh t th xu ng Long H i h ng gió. Vui l m, khoái l m!... Cô Cúc ng i suy ngh , mà m t lát li c m t ngó ch ng lim dim trên ván, không nói m t ti ng chi h t. ng h . Bà phán n m ng h gõ m t gi ... r i hai gi . Tr i chuy n m a, n i gió, ngoài ng lá cây khô r ng bay lác ác. Cô Cúc s tr i m a r i lát n a cô i không ti n, nên cô b c ra a ng mà ngó mây. Ch c không m a vì gió th i mây tan l n l n, r i b u tr i thanh ch l i. so n úng hai gi r i cô m i vô trong bu ng thay ng g n 4 gi i lên ng Garcerie. mà i t m r i trang ms a Bà phán h i: - Con s a so n i lên nhà ông D ng ph i hôn? - Th a, ph i. - Con gái mà i nh v y khó coi quá. Má mu n i v i con. - C n gì má ph i i. Con ã nói không có sao âu mà má s . - ng có lòng t t , giúp ki m công vi c cho con làm, má i theo lên cám n ng c ng c v y ch . - Khoan ã ch ! Mình ch a bi t ng ki m c vi c gì. con lên coi ng nói làm sao r i s hay. Ch ng con có s làm r i má s cám n ng, ngh không mu n gì. 20
- Xem thêm -