Tài liệu Hạch toán vật liệu, công cụ dụng cụ của doanh nghiệp sản xuất

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhÊt ®Þnh ph¶i cã ph¬ng híng s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ. Mét quy luËt tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ c¹nh tranh. Lµm thÕ nµo ®Ó ®øng v÷ng ®îc trªn thÞ trêng, ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu cña thÞ trêng víi s¶n phÈm cã chÊt lîng cao vµ gi¸ thµnh h¹. ChÝnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i gi¸m s¸t chÆt chÏ tõ kh©u ®Çu tiªn ®Õn kh©u cuèi cïng cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt, tøc lµ tõ khi t×m nguån thu mua vËt liÖu ®Õn khi t×m ®îc thÞ trêng ®Õn tiªu thô s¶n phÈm ®Ó ®¶m b¶o ®îc viÖc b¶o toµn, t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn, thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch Nhµ níc, c¶i thiÖn ®êi sèng cho ngêi lao ®éng vµ doanh nghiÖp cã lîi nhuËn ®Ó tÝch luü, më réng s¶n xuÊt. §Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý mäi yÕu tè liªn quan tíi s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®Ó tiÕn hµnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, kiÓm tra viÖc sö dông tµi s¶n , vËt t, tiÒn vèn nh»m b¶o ®¶m tÝnh n¨ng ®éng,s¸ng t¹o, tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh, tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Chi phÝ vËt liÖu chiÕm tû lÖ träng kh«ng nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm . V× vËy,viÖc tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ ph¶i ®¶m b¶o c¶ ba yªu cÇu c¬ b¶n cña c«ng t¸c h¹ch to¸n : chÝnh x¸c - kÞp thêi - toµn diÖn. H¹ch to¸n vËt liÖu cã ®¶m b¶o ®îc tÊt c¶ th× sÏ ®¶m b¶o cho viÖc cung c©p nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô kÞp thêi vµ ®ång bé cho nhu cÇu cña s¶n xuÊt, kiÓm tra vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc sö dông vËt liÖu, nguyªn liÖu, c«ng cô dông cô, ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hiÖn tîng l·ng phÝ vËt liÖu trong s¶n xuÊt gãp phÇn gi¶m chi phÝ, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm , n©ng cao lîi nhuËn, tiÕt kiÖm lao ®éng cho doanh nghiÖp. C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng lµ mét doanh nghiÖp t nh©n quy m« s¶n xuÊt nhá nghµnh nghÒ s¶n xuÊt chÝnh lµ s¶n xuÊt, chÕ t¹o c¸c s¶n phÈm khu«n mÉu vµ c¸c s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn khu«n mÉu. Sau mét thêi gian ®i s©u t×m hiÓu ho¹t ®éng cña C«ng ty t«i nhËn thÊy ®îc sù quan träng cña vËt liÖu, c«ng cô dông cô víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh sù cÇn thiÕt ph¶i qu¶n lý vËt liÖu nh»m ®¸p øng kÞp thêi, nhu cÇu vËt liÖu phôc vô s¶n xuÊt. NhËn thÊy ®îc nh÷ng khã kh¨n tån t¹i trong viÖc qu¶n lý vµ sö dông nguyªn liÖu , vËt liÖu, c«ng cô dông cô vµ nhÊt lµ b¶o ®¶m nguån vèn lu ®éng Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 1 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cho viÖc dù tr÷ tµi s¶n lu ®éng ë C«ng ty. NhËn thøc c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®ãng vai trß quan träng trong C«ng ty trong toµn bé c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n. §îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o NguyÔn ThÞ V©n vµ c¸c c¸n bé kÕ to¸n ë C«ng ty n¬i t«i thùc tËp em m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu chuyªn ®Ò “H¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt.” ë C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp : PhÇn I : Giíi thiÖu vÒ C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng. PhÇn II : Lý luËn chung vÒ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. PhÇn III: Tæ chøc h¹ch to¸n c«ng t¸c kÕ to¸n nguyªn liÖu, c«ng cô dông cô t¹i C«ng cô dông cô t¹i C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng. PhÇn IV: Nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn chung vÒ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nguyªn liÖu, c«ng cô ë C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng. Do thêi gian thùc tËp cã h¹n, víi nhËn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong vµ xin tr©n thµnh c¶m ¬n sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ anh chÞ trong C«ng ty ®Ó b¸o c¸o ®îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n .! PhÇn I Giíi thiÖu vÒ c«ng ty TNHH kü thuËt phïng Hng §i¹ chØ : 255& 366 Tam Trinh , Hoµng Mai , HN Tel : 6450498 I/ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty + VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi cho phÐp ra ®êi c«ng ty C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng lµ mét c«ng ty t nh©n n»m trªn trôc ®êng giao th«ng chÝnh cña quËn Hoµng Mai. - PhÝa b¾c gi¸p víi C«ng ty TNHH Hoµng Hµ. - PhÝa t©y gi¸p víi UBNN quËn Hoµng Mai. - PhÝa ®«ng gi¸p víi c«ng an quËn Hoµng Mai. - PhÝa nam gi¸p víi trêng cao ®¼ng kü thuËt c«ng nghiÖp1. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 2 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Do n»m trªn ®Þa bµn thµnh phè HN l¹i ngay bªn lÒ ®êng giao th«ng chÝnh , nªn thuËn tiÖn cho viÖc tiÕp cËn thÞ trêng , thuËn tiÖn cho c«ng t¸c vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu vµ s¶n phÈm ®i tiªu thô. + C¬ së ph¸p lý thµnh c«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng Theo quyÕt ®Þnh sè 0102002771 ngµy 07 th¸ng 6 n¨m 2001 c«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng ra ®êi . C«ng ty ra ®êi víi ngµnh nghÒ s¶n xuÊt chÝnh lµ s¶n xuÊt khu«n mÉu C«ng ty x©y dùng vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh , kh«ng ngõng më réng nhu cÇu ngµy cµng cao vÒ khoa häc c«ng nghÖ . Chñ ®éng t×m b¹n hµng trong vµ ngoµi níc ®Ó më réng thÞ trêng. 1/ Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng. TiÒn th©n lµ 1 phßng thiÕt kÕ khu«n mÉu kh«ng cã thiÕt bÞ chÕ t¹o ra ®êi 1997 víi môc tiªu cung cÊp dÞch vô thiÕt kÕ chÕ t¹o khu«n mÉu cho c¸c kh¸ch hµng ë Hµ Néi. Trong n¨m 1998 phßng thiÕt kÕ khu«n mÉu ®· trÝch l·i ®Çu t më réng s¶n xuÊt b»ng viÖc x©y dùng 1 xëng c¬ khÝ chÕ t¹o quy m« nhá. Sau 2 n¨m liªn tôc ph¸t triÓn do nhu cÇu cña viÖc s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng 6 n¨m 2001 xëng c¬ khÝ chÕ t¹o chÝnh thøc trë thµnh C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng ngµy nay víi ®ñ c¸c chøc n¨ng : thiÕt kÕ, chÕ t¹o vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm khu«n mÉu, còng nh c¸c s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn khu«n mÉu. Cho ®Õn nay c«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng ®· cã hai xëng thiÕt kÕ chÕ t¹o khu«n ( mét xëng khu«n nhùa vµ mét xëng khu«n xèp ) víi tæng diÖn tÝch lµm viÖc trªn 600m2 cã ®Þa bµn 255&366 Tam Trinh, Hoµng Mai, HN. Trang thiÕt bÞ m¸y mãc cña C«ng ty hiÖn nay: 1) M¸y phay : 05 c¸i 2) M¸y phay v¹n n¨ng : 02 c¸i 3) M¸y xung ®iÖn : 01 c¸i 4) M¸y c¾t d©y : 01 c¸i 5) M¸y tiÖn : 01 c¸i 6) M¸y khoan : 03 c¸i 7) M¸y EDM : 01 c¸i 8) M¸y mµi ph¼ng : 01 c¸i . Vµ c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ phô, c«ng cô dông cô kh¸c. Ngoµi ra, víi sù hîp t¸c chÆt chÏ víi c¸c ®èi t¸c trong níc vµ C«ng ty I & D - MouldManfacturing Pte. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 3 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ltd( Singapore), C«ng ty hoµn toµn cã ®ñ n¨ng lùc thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o khu«n mÉu cã yªu cÇu kü thuËt cao vµ phøc t¹p.  C¸c kh¸ch hµng chñ yÕu trong thêi gian qua: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) C«ng ty cæ phÇn nhùa Hanel. C«ng ty cæ phÇn Sao Mai ( Bé Quèc Phßng). C«ng ty Mount tech ( 100% vèn cña §øc). C«ng ty SXvµ KD ga §µ H¶i ( Liªn doanh §µi Loan). C«ng ty thiÕt bÞ vµ s¶n phÈm an toµn Protec( 100% vèn cña Mü). C«ng ty ®o lêng ®iÖn (Tæng c«ng ty ®iÖn lùc ). C«ng ty nhùa vµ ®iÖn l¹nh Hoµ Ph¸t. C«ng ty MatsushitaViÖt Nam. C«ng ty TNHH NguyÔn Th¾ng......  Mét sè khu«n mÉu tiªu biÓu ®· cung cÊp : + C¸c khu«n mÉu xèp cho c¸c s¶n phÈm : ti vi, tñ l¹nh, ®Ìn h×nh, bÕp ga............cña c¸c C«ng ty LG, Deawoo, Hanel, Matsusita.... + C¸c khu«n mÉu chÕ t¹o mò b¶o hiÓm xe m¸y. + Bé khu«n mÉu s¶n phÈm nhùa. + Bé khu«n mÉu vµ s¶n phÈm nhùa ( N¾p ®¹y kü thuËt cho b×nh chøa ho¸ chÊt ). + Bé khu«n mÉu chÕ t¹o b¸nh r¨ng. Ngoµi viÖc thiÕt kÕ chÕ t¹o khu«n mÉu, C«ng ty cßn cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c: c¸c s¶n phÈm mò EPS ( xèp h×nh ) ®en, tr¾ng, c¸c s¶n phÈm nhùa chuyªn dông cã yªu cÇu kü thuËt cao, dÞch vô söa ch÷a khu«n mÉu. Qua bèn n¨m ph¸t triÓn toµn thÓ C«ng ty ®· cã nh÷ng nç lùc ®¸ng khÝch lÖ. C¬ së vËt chÊt ngµy cµng ®îc n©ng cao ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc c¶i thiÖn b»ng sù cè g¾ng cña chÝnh m×nh cïng sù quan t©m cña Gi¸m ®èc. 4 n¨m ph¸t triÓn C«ng ty ®· tr¶i qua nh÷ng bíc th¨ng trÇm vµ gÆt h¸i ®îc kh«ng Ýt thµnh c«ng. §Õn nay díi sù l·nh ®¹o cña Gi¸m ®èc C«ng ty ®· 1 doanh nghiÖp cã uy tÝn trªn thÞ trêng trong níc vµ ®ang dÇn b¾t nhÞp víi thÞ trêng quèc tÕ vÒ tr×nh ®é khoa häc c«ng nghÖ , trang bÞ kü thuËt ..... 2/ M« h×nh cña C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng H ng h×nh thøc vèn vµ lÜnh vùc kinh doanh. + M« h×nh cña C«ng ty Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 4 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng lµ mét doanh nghiÖp nhá . §Õn nay (15/6/2005) toµn thÓ C«ng ty cã 41 c«ng nh©n viªn - H×nh thøc së h÷u vèn : tù cã ( tù cung tù cÊp ) - LÜnh vùc kinh doanh C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng thuéc lÜnh vùc s¶n xuÊt c«ng nghiÖp v× viÖc mua nguyªn vËt liÖu vµ sö dông lao ®éng vµ s¶n phÈm hoµn thµnh lµ thuéc ngµnh c«ng nghiÖp . Ngµnh s¶n xuÊt chÝnh lµ s¶n xuÊt khu«n mÉu ( thiÕt kÕ , chÕ t¹o s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm khu«n mÉu còng nh c¸c s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn khu«n mÉu. 3/ Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty Víi ph¬ng ch©m chÊt lîng lµ trªn hÕt vµ yÕu tè con ngêi lµ quyÕt ®Þnh ®éi ngò kü thuËt cña C«ng ty ®îc ®µo t¹o chuyªn s©u vÒ c¬ khÝ vµ khu«n mÉu phÇn lín ®· tèt nghiÖp cao ®¼ng , ®¹i häc vµ hÇu hÕt cã kinh nghiÖm lµm viÖc trªn 5 n¨m trong lÜnh vùc c¬ khÝ chÕ t¹o. §¹i ®a sè c«ng nh©n viªn kü thuËt nµy ®· g¾n bã cïng C«ng ty tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp. HiÖn t¹i ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn thêng xuyªn lµ : + 02 Kü s ChiÕm 5% + 31 Kü thuËt viªn ViÖt Nam ChiÕm 75% + 1 Kü thuËt tõ níc ngoµi ChiÕm 2,5% + 3 KÕ to¸n , 1 nh©n viªn v¨n phßng ChiÕm 10% + 3 lao ®éng phæ th«ng ChiÕm 7,5% Víi ®éi ngò lao ®éng nªu trªn cho thÊy lao ®éng cña C«ng ty chñ yÕu lµ lao ®éng nam. §iÒu nµy còng dÔ hiÓu bëi v× ngµnh s¶n xuÊt chÝnh lµ khu«n mÉu lµ s¶n phÈm cña ngµnh c¬ khÝ chÕ t¹o . Lùc lîng lao ®éng tuy Ýt so víi mét sè c«ng ty kh¸c nhng lao ®éng ë ®©y cã tay nghÒ mµ ®¹i ®a sè ®· qua trêng líp ®µo t¹o chuyªn nghiÖp. b) Thu nhËp cña lao ®éng t¹i C«ng ty Tæng quü l¬ng cña doanh nghiÖp trong n¨m 2003 lµ 750.250.000 vµ n¨m 2004 lµ 820.130.000 . TiÒn l¬ng b×nh qu©n cña mét lao ®éng kho¶ng 1.700.000.Víi thu nhËp nh trªn ®¸p øng ®îc nhu cÇu sinh ho¹t cña c¸n bé c«ng nh©n viªn, t¹o cho ngêi lao ®éng yªn t©m trong c«ng t¸c , s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, cã ®iÒu kiÖn ®Ó häc hái thªm. ChÝnh v× thÕ mµ tay nghÒ cña c«ng nh©n ngµy cµng ®îc n©ng cao. Cã ®îc thµnh tÝch nãi trªn kh«ng thÓ phñ nhËn vai trß cña l·nh ®¹o cïng víi sù cÇn cï, nghiªm tóc, nhiÖt t×nh, s¸ng t¹o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 5 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C) C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Bé m¸y tæ chøc qu¶n lý lµ yÕu tè then chèt quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh ®¹t cña C«ng ty . V× vËy trong thêi gian ho¹t ®éng C«ng ty kh«ng ngõng c¶i tiÕn bé m¸y lµm viÖc theo híng gän nhÑ, khoa häc. Bé m¸y qu¶n lý ®îc tæ chøc theo chøc n¨ng, trëng c¸c ®¬n vÞ cã nhiÖm vô qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ m×nh, nhËn chØ thÞ trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vµ tæ chøc c«ng viÖc, b¸o c¸o kÞp thêi nhanh chãng cã hiÖu qu¶ ®· thùc hiÖn trong ph¹m vi ph©n c«ng phô tr¸ch. S¬ ®å bé m¸y c«ng ty TNHH Kü ThuËt Phïng Hng Gi¸m ®èc Phßng hµnh chÝnh kÕ to¸n Phßng kü thuËt Ph©n xëng xèp Ph©n xëng nhùa - Gi¸m ®èc : Lµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty qu¶n lý mäi mÆt ho¹t ®éng cña C«ng ty. C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng lµ c«ng ty t nh©n h×nh thøc vèn lµ tù cã ( vèn cña C«ng ty lµ chÝnh cña b¶n th©n Gi¸m ®èc) ChÝnh v× thÕ vai trß cña Gi¸m ®èc lµ rÊt quan träng. - Phßng kÕ hµnh chÝnh : Ghi chÐp ph¶n ¸nh 1 c¸ch ®Çy ®ñ chÝnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¸t sinh trong C«ng ty , ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh nh»m cung cÊp th«ng tin cho Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. Phßng cã tr¸ch nhiÖm ¸p dông ®óng chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh vµ tæ chøc chøc n¨ng chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 6 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Phßng kü thuËt : chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c kü thuËt toµn C«ng ty . X©y dùng c¸c ®Þnh møc kü thuËt cho tõng mÆt hµng, thiÕt kÕ b¶n vÏ theo ®óng ®¬n ®Æt hµng, qu¶n lý ®iÖn n¨ng cho toµn C«ng ty, lËp kÕ ho¹ch b¶o dìng vµ söa ch÷a m¸y mãc theo ®óng ®Þnh kú. §ång thêi kÕt hîp cïng phßng kÕ to¸n trong vÊn ®Ò tuyÓn dông, ®iÒu ®éng nh©n sù lao ®éng bè trÝ ph©n c«ng lao ®éng mét c¸ch hîp lý cã hiÖu qu¶. Phô tr¸ch hai ph©n xëng xèp vµ ph©n xëng nhùa cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn chØ ®¹o c«ng nh©n lµm tèt tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Bè trÝ c«ng nh©n lµm ®óng c«ng ®o¹n trong quy tr×nh s¶n xuÊt, ®¶m b¶o tiÕn ®é c«ng viÖc. Qu¶n lý hai ph©n xëng còng nh c«ng nh©n cã tr¸ch nhiÖm hç trî nhau ®Ó hoµn thµnh tèt kÕ ho¹ch khi cÇn . d) Quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty NhËn ®¬n ®Æt hµng ThiÕt kÕ b¶n vÏ theo ®¬n ®Æt hµng Ph©n lo¹i vµ chän lùa NVL thÝch hîp  tæ chøc gia c«ng  l¾p ghÐp  kiÓm tra s¶n phÈm hoµn thµnh VËn chuyÓn  Tæ chøc l¾p ghÐp ch¹y thö t¹i kh¸ch hµng  S¶n phÈm t¹o ra tõ khu«n lµ s¶n phÈm nh ý muèn .KÕt thóc qu¸ tr×nh Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt lµ mét quy tr×nh liªn tôc ®îc tæ chøc trªn d©y truyÒn tù ®éng, khÐp kÝn . Mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc giao lµm nh÷ng c«ng viÖc kh¸c nhau phï hîp víi chuyªn m«n cña m×nh . Tõ vÊn ®Ò nguyªn vËt liÖu ®Õn khi s¶n phÈm hoµn thµnh vËn chuyÓn l¾p ghÐp ®Õn C«ng ty kh¸ch hµng . Mçi c«ng ®o¹n cña quy tr×nh ®Òu cã mét møc ®é quan träng , song c«ng viÖc quan träng lµ thiÕt kÕ b¶n vÏ ( hoÆc kiÓm tra l¹i b¶n vÏ cña kh¸ch hµng(nÕu cã)) v× nÕu sai kÝch thíc sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc c¸c chØ tiªu kü thuËt cña s¶n phÈm ,s¶n phÈm lµm ra sÏ kh«ng ®¸p øng ®îc yªu cÇu cña kh¸ch hµng . V× vËy c«ng ®o¹n nµy cÇn ph¶i ®Æc biÖt lu ý . ChÝnh v× thÕ kü s ph¶i cã tr×nh ®é , cã t¸c phong vµ ph¶i cã ý thøc lµm viÖc. II/ §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. 1. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty  H×nh thøc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo ph¬ng ph¸p tËp trung, theo h×nh thøc nµy toµn c«ng ty cã mét phßng kÕ to¸n. Trong c«ng viÖc ®Òu ®îc tæ chøc t¹i phßng nµy cßn c¸c bé phËn trùc thuéc kh«ng tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n riªng mµ chØ cã nh©n viªn kÕ to¸n ghi chÐp ban ®Çu thu nhËp, tæng hîp Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 7 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 kiÓm tra, sö lý s¬ bé chøng tõ råi ®a lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh.  C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. Do c«ng ty tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo h×nh thøc tËp trung nªn s¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n : S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tiÒn l¬ng KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh Thñ quü Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng kÕ to¸n trong phßng kÕ to¸n : a) KÕ to¸n trëng : Phô tr¸ch chung chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng cña phßng còng nh mäi ho¹t ®éng kh¸c cña C«ng ty cã liªn quan ®Õn vÊn ®Ò tµi chÝnh vµ theo dâi c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña C«ng ty. Cïng víi phßng kü thuËt xem xÐt vÊn ®Ò tuyÓn chän nh©n sù . KÕ to¸n trëng cã vai trß quan träng tham mu cho Gi¸m ®èc trong vÊn ®Ò kinh doanh. + Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n thèng kª trong C«ng ty phï hîp víi chÕ ®é tµi chÝnh cña Nhµ níc. + Thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n . + KiÓm tra tÝnh ph¸p lý ë c¸c lo¹i hîp ®ång kÕ to¸n tæng hîp vèn kinh doanh, c¸c quü ë C«ng ty trùc tiÕp kiÓm tra gi¸m s¸t chØ ®¹o ®èi víi c¸c nh©n viªn trong phßng. b) KÕ to¸n tiÒn l¬ng : NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n l¬ng, b¶o hiÓm vµ c¸c kho¶n phô cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty. L¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®îc tr¶ lµm 2 kú : kú 1 - l¬ng ®îc t¹m øng 1/2 sè l¬ng theo hîp ®ång vµo ngµy 15 hµng th¸ng vµ ®Õn ngµy 30 thanh to¸n toµn bé sè l¬ng , phô cÊp , thëng vµ c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c ( nÕu cã ). C) KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh . Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 8 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §Ó thùc hiÖn tèt , kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô : + C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cô thÓ cña C«ng ty ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh cho phï hîp. + Tæ chøc chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho phï hîp víi ph¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho mµ C«ng ty ®· chän lùa. + Tæ chøc tËp hîp kiÓm kª hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi tîng, tr¸nh l·ng phÝ vµ sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu kh«ng ®óng môc ®Ých. + §Þnh kú b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh , tæ chøc ph©n tÝch chi phÝ t¹i C«ng ty + KiÓm kª ®¸nh gÝa s¶n phÈm d¬ dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong kú mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. d) Thñ quü Cã nhiÖm vô thùc hiÖn c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn tiÒn : thanh to¸n c¸c kho¶ nép kh¸c . §Þnh kú b¸o c¸o cho Gi¸m ®èc vÒ vÊn ®Ò thu chi cña C«ng ty, nî ph¶i tr¶ vµ ph¶i thu cña kh¸ch hµng , ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn vµ c¸c kho¶n phaØ tr¶ ph¶i nép kh¸c. Nãi chung lµ cã nhiÖm vô thu - chi vµ ®¶m b¶o tiÒn mÆt t¹i quü cña C«ng ty. 2) ChÝnh s¸ch kÕ to¸n cña C«ng ty 2.1 / ChÕ ®é kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng lµ mét doanh nghiÖp nhá ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo QuyÕt ®Þnh sè 144 /2001/ Q§ - BTC ban hµnh 21/12/2001 quy ®Þnh söa ®æi bæ sung chÕ ®é kÕ to¸n cña c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá thay thÕ mét phÇn quyÕt ®Þnh sè 1177 TC / Q§/ C§KT 2.2/ Niªn ®é kÕ to¸n vµ ®¬n vÞ tiÒn tÖ trong ghi sæ kÕ to¸n ë C«ng ty. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh - Niªn ®é kÕ to¸n ë C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/1/N vµ kÕt thóc lµ ngµy 31/12/ N. - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong C«ng ty lµ tiÒn ViÖt Nam, cßn c¸c ngo¹i tÖ kh¸c ®Òu ®îc quy ®æi ra tiÒn ViÖt Nam ®Ó ghi sæ. 2.3/ Ph¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ ë C«ng ty HiÖn nay trong chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông TSC§ quy ®Þnh rÊt nhiÒu chÕ ®é khÊu hao : khÊu hao tæng hîp, khÊu hao theo sè d gi¶m dÇn , khÊu hao tæng sè, khÊu hao theo sè lîng s¶n phÈm ......nhng ë C«ng ty ¸p dông theo ph¬ng ph¸p khÊu hao theo thêi gian. Theo ph¬ng ph¸p nµy viÖc khÊu hao ®îc tÝnh nh sau : Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 9 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 NG. TSC§ - Møc khÊu hao hµng n¨m = TG. sö dông - Møc khÊu hao n¨m = NG. TSC§ x tû lÖ khÊu hao. 2.4/ Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n thuÕ GTGT ë C«ng ty C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng h¹ch to¸n thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ. Theo ph¬ng ph¸p nµy thuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 133 ( ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®îc khÊu trõ ) gi¸ trÞ hµng ho¸, vËt t mua vµo cã thuÕ. ThuÕ GTGT ®Çu ra ®îc coi lµ kho¶n thu hé ng©n s¸ch Nhµ níc vÒ kho¶n lÖ phÝ trong doanh thu b¸n hµng. 2.5/ Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho ë C«ng ty. - Hµng tån kho cña C«ng ty lµ tµi s¶n lu ®éng cña doanh nghiÖp díi h×nh th¸i vËt chÊt. Hµng tån kho cña doanh nghiÖp lµ do mua ngoµi sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh cßn thõa tõ quý nµy chuyÓn sang quý sau , n¨m tríc chuyÓn sang n¨m sau . - Hµng tån kho cña doanh nghiÖp bao gåm : nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô , s¶n phÈm dë dang , s¶n phÈm hoµn thµnh ( s¶n phÈm ®· lµm xong nhng cha vËn chuyÓn cho kh¸ch hµng) - Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn . Theo ph¬ng ph¸p nµy ngêi kÕ to¸n vÒ TSC§ vËt t ph¶n ¸nh thêng xuyªn liªn tôc trong ph¹m vi nhËp, xuÊt vËt t, s¶n phÈm hµng ho¸ trªn hµng tån kho. Gi¸ trÞ hµng tån kho trªn sæ kÕ to¸n cã thÓ ®îc x¸c ®Þnh vµo bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong kú kÕ to¸n. Nhng nguyªn t¾c sè tån kho trªn sæ kÕ to¸n lu«n trïng víi sè tån kho thùc tÕ. 2.6 / H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n H×nh thøc ghi sæ kÕ to¸n cña C«ng ty lµ h×nh thøc NhËt ký chung tr×nh tù ghi sæ ®îc thÓ hiÖn trªn s¬ ®å : Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 10 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 s¬ ®å Chøng tõ gèc Sæ NKC Sæ C¸i Sæ thÎ B¶ng TH kÕ chi to¸n tiÕt chi tiÕt B¶ng TH chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o Tµi chÝnh Ghi sæ hµng ngµy Ghi sæ cuèi th¸ng Quan hÖ ®èi chiÕu Nh×n chung, C«ng ty ®· lùa chän h×nh thøc kÕ to¸n phï hîp ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i C«ng ty theo ®óng mÉu sæ trong chÕ ®é quy ®Þnh víi h×nh thøc NhËt ký chung vµ tiÕn hµnh ghi sæ theo ®óng néi dung vµ ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n. 2.7/ ChÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ë C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng ®ang ¸p dông c¸c lo¹i chøng tõ bao gåm : - C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn tÖ : phiÕu thu, phiÕu chi , giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng , giÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n t¹m øng, biªn lai thu tiÒn , b¶ng kiÓm kª quü . - C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tµi s¶n cè ®Þnh : Biªn b¶n giao nhËn tµi s¶n cè ®Þnh , thÎ TSC§, biªn b¶n thanh lý TSC§, biªn b¶n ®¸nh gi¸ TSC§. - C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn hµng tån kho : PhiÕu nhËp kho , phiÕu xuÊt kho, thÎ kho, biªn b¶ng kiÓm kª vËt t , s¶n phÈm , hµng ho¸ , - C¸c chøng tõ cã liªn quan ®Õn lao ®éng tiÒn l¬ng : b¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, phiÕu nghØ hëng BHXH, b¶ng thanh to¸n BHXH - C¸c chøng tõ liªn quan ®Õn b¸n hµng : Ho¸ ®¬n b¸n hµng , ho¸ ®¬n GTGT ( lËp 3 liªn ), ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn , ho¸ ®¬n tiÒn níc, phiÕu mua hµng Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 11 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÊt c¶ c¸c chøng tõ nªu trªn C«ng ty ®Òu lÊy theo mÉu chøng tõ quy ®Þnh chung theo QuyÕt ®Þnh 1177TC/ Q§- C§KT ngµy 01/1/1997 cña Bé tµi chÝnh ban hµnh vµ QuyÕt ®Þnh 144/2001söa ®æi bæ sung ban hµnh 21/12/2001. 2.8/ ChÕ ®é tµi kho¶n kÕ to¸n t¹i C«ng ty ¸p dông hÖ thèng TK kÕ to¸n ¸p dông cho doanh nghiÖp võa vµ nhá bao gåm 44 TK cÊp 1 vµ 87 TK cÊp 2, c¸c TK n»m ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n 8 - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cô thÓ C«ng ty kh«ng sö dông mét sè tµi kho¶n sau: 1) TK 1113 : TiÒn ®ang chuyÓn 2) TK 121 : ®Çu t tµi chÝnh ng¾n h¹n . 3) TK 128 : ®Çu t ng¾n h¹n kh¸c. 4) TK 129 : dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t ng¾n h¹n. 5) TK 136 : ph¶i thu néi bé 6) TK 141 : thÕ chÊp, ký cîc, ký quü ng¾n h¹n 7) TK 228 : ®Çu t dµi h¹n kh¸c 8) TK 229 : dù phßng gi¶m gÝa ®Çu t dµi h¹n .,.................... - C¸c tµi kho¶n ®îc C«ng ty sö dông ®Òu më chi tiÕt cho tõng ®èi tîng viÖc ghi chÐp trªn c¸c tµi kho¶n nµy ®îc C«ng ty thùc hiÖn theo chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh. 2.9/ C¸c lo¹i sæ kÕ to¸n n¬i C«ng ty ®ang ¸p dông : - Sæ chi tiÕt thanh to¸n : TK131, TK 331; Sæ chi phÝ qu¶n lý , kinh doanh, chi phÝ s¶n xuÊt; Sæ chi tiÕt t¹m øng; Sæ quü tiÒn mÆt; Sæ c¸i; Sæ TSC§; Sæ chi tiÕt TK131, TK 331, TK 152. 2.10/ C¸c b¸o c¸o doanh nghiÖp n¬i C«ng ty ph¶i lËp. HÖ thèng b¸o c¸o qu¸ tr×nh kinh doanh ë C«ng ty cã ®Çy ®ñ hÖ thèng sæ s¸ch b¸o c¸o vµ ®îc ghi chÐp ®Çy ®ñ, trung thùc ho¹t ®éng hµng ngµy, th¸ng, quý, n¨m. C¸c ph©n xëng phßng ban cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c sè liÖu thèng kª b¸o c¸o cho c¸c phßng ban liªn quan ®Ó C«ng ty l¾m ch¾c c¸c th«ng tin vÒ kinh tÕ. §Þnh kú lËp b¸o c¸o göi c¬ quan cÊp trªn: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n mÉu sè B01- DN + B¸o c¸o kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh : mÉu sè B02 - DN + B¸o c¸o lu chuyÓn tiÒn tÖ : mÉu sè B03 - DN II/ Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc C«ng t¸c kÕ to¸n ë C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng h¦ng 1/ Nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 12 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Trong bÊt kú mét qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng cÇn cã mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt. ChÝnh v× vËy kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ®Òu chÞu ¶nh hëng rÊt nhiÒu cña c¸c nh©n tè, nh©n tè thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp vµ nh©n tè thuéc vÒ Nhµ níc. §èi víi C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp chñ yÕu thuéc vÒ b¶n th©n doanh nghiÖp: nh t liÖu s¶n xuÊt, yÕu tè con ngêi, m«i trêng c¹nh tranh ... vµ c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ c¸c yÕu tè ®Çu ra. Trong ®ã c¸c yÕu tè ®Çu vµo bao gåm : nguyªn liÖu lu«n ®îc cung cÊp ®Çy ®ñ kÞp thêi thêng xuyªn vÒ mÆt sè lîng, chÊt lîng vµ chñng lo¹i......m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt hay chÝnh lµ tµi s¶n cè ®Þnh , c«ng cô dông cô ph¶i lu«n ®îc ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vµ ®óng tiªu chuÈn kü thuËt........MÆt kh¸c díi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc vµ c¸c gi¸m s¸t s¶n suÊt lao ®éng C«ng ty lu«n bè trÝ hîp lý nh»m ph¸t huy t«Ý ®a hiÖu qu¶. Søc s¶n xuÊt s¶n phÈm phô thuéc vµo vÞªc cung cÊp ®Çy ®ñ m¸y mãc thiÕt bÞ, vËt t sù bè trÝ lao ®éng hîp lý, nªn nhê ®ã mµ lîi nhuËn cña C«ng ty tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®Òu ®¹t ®îc ®¸ng kÓ. Hai n¨m gÇn ®©y lîi nhuËn ®Òu ®¹t trªn 1 tû ®ång. Cã ®îc thµnh tÝch ®¸ng kÓ trªn ph¶i nãi ®Õn sù l·nh ®¹o cña Gi¸m ®èc cïng víi sù tù gi¸c vµ ý thøc lµm viÖc vµ tay nghÒ cña c¸n bé, kü s, c«ng nh©n viªn C«ng ty. Sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn Êy sÏ t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm tèt ®îc thÞ trêng chÊp nhËn. 2. Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. C«ng ty TNHH kü thuËt Phïng Hng kh«ng cã phßng kinh doanh mµ c«ng t¸c kinh doanh cña doanh nghiÖp thùc chÊt lµ do Gi¸m ®èc cïng phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm. V× quy m« s¶n xuÊt nhá viÖc thu nhËp chøng tõ vµ sö lý chøng tõ, quy tr×nh lu chuyÓn chøng tõ kÕ to¸n hÕt søc ®¬n gi¶n. ChÝnh v× vËy viÖc h¹ch to¸n kh«ng gÆp mÊy khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã phßng kÕ to¸n l¹i ®îc trang bÞ mét hÖ thèng m¸y tÝnh hÕt søc hiÖn ®¹i nh»m phôc vô cho c«ng t¸c kÕ to¸n vµ in c¸c mÉu biÓu b¸o c¸o, mÆt kh¸c nh©n viªn v¨n phßng ®Òu cã tr×nh ®é, n¨ng lùc lµm viÖc lªn c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty hÕt søc thuËn lîi. Ngoµi ra do ë ®Þa bµn thµnh phè lªn viÖc tiÕp cËn th«ng tin vÒ chuyªn m«n vµ c¸c th«ng tin söa ®æi cña Bé tµi chÝnh hÕt søc nhanh nhËy. Kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n khai th¸c triÖt ®Ó c¸c nh©n tè thuËn lîi qua c¸c n¨m ho¹t ®éng s¶n xuÊt C«ng ty ®· ®¹t ®îc c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ sau : §¬n vÞ tÝnh : §ång Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 13 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ChØ tiªu N¨m 2002 N¨m 2003 1. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô 4.411.077.512 7.803.740.828 8. Tæng lîi nhuËn tríc thuÕ. 1.163.631.057 2.782.710.780 9.ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. 389.579.509 10. Lîi nhuËn sau thuÕ. 1.163.631.057 2.393.131.271 11. Tæng quü l¬ng. 820.450.520 916.794.000 N¨m 2004 9.120.760.800 3.194.810.000 447.273.400 2.747.535.600 970.250.000 Qua sè liÖu trªn cho thÊy : Sau khi thµnh lËp n¨m 2001 C«ng ty ®· tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh mÆt hµng khu«n mÉu . Kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tõ ®iÒu kiÖn kinh tÕ, x· héi m«i trêng bªn trong doanh nghiÖp, m«i trêng c¹nh tranh ®· thu ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ: Doanh thu hµng n¨m t¨ng vµ n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tríc tõ n¨m 2002 lµ 4.411.007.512 vµ ®Õn n¨m 2003- 7.803.740.828 vµ t¨ng lªn 9.120.760.800 n¨m 2004. Mét con sè t¨ng ®¸ng kÓ nhng sau khi trõ ®i c¸c lo¹i chi phÝ nh : chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng , chi phÝ kh¸c.... th× lîi nhuËn sau thuÕ ®¹t n¨m 2002 - 1.000.722.709 vµ ®Õn n¨m 2003 - 2.393.131.271 vµ ®Õn n¨m 2004 lîi nhuËn sau thuÕ lµ 2.747.536.600. Sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong n¨m 2002 kh«ng ph¶i nép vµ hai n¨m sau ®îc gi¶m 50% V× “C¨n cø theo quyÕt ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1, môc 1, phÇn § th«ng t sè 18/202/TT- BTC ngµy 20/2/2002 cña Bé tµi chÝnh ®èi víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt khu«n mÉu vµ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn khu«n mÉu: MiÔn thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp trong 2 n¨m ®Çu tiªn vµ gi¶m 50% thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cho 2 n¨m tiÕp theo kÓ tõ khi cã thu nhËp chÞu thuÕ.” ChÝnh v× vËy n¨m 2002 lîi nhuËn tríc thuÕ vµ sau thuÕ kh«ng thay ®æi do kh«ng ph¶i ®ãng thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ ®Õn 2 003 &2004 sè thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ph¶i ®ãng ®îc gi¶m 50% . Nh vËy trung b×nh mét doanh thu cña doanh nghiÖp trªn mét tû ®ång, dù kiÕn ®Õn n¨m 2005 ®¹t 4 tû ®ång . Víi lîi nhuËn thu ®îc trong c¸c n¨m tríc sÏ bæ sung vµo nguån vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt . MÆc dï lµ mét doanh nghiÖp míi thµnh lËp nhng víi sù ®iÒu hµnh trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc, c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty ra søc lao ®éng hoµn Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 14 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thµnh nhiÖm vô ®îc giao t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm cã uy tÝn vµ ®îc kh¸ch hµng chÊp nhËn. N©ng cao doanh thu t¹o uy tÝn víi b¹n hµng trong vµ ngoµi níc. Doanh thu t¨ng ®ång nghÜa víi thu nhËp cña ngêi lao ®éng t¨ng. Møc l¬ng n¨m sau t¨ng h¬n n¨m tríc phÇn II : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. I/ Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¶i tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. 1. TÇm quan träng cña nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm míi, nguyªn liÖu vËt liÖu c«ng cô dông cô tham gia vµo chu kú s¶n xuÊt vµ khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vÒ mÆt hiÖn vËt nguyªn liÖu vËt liÖu ®îc tiªu dïng kh«ng cßn gi÷ nguyªn h×nh th¸i ban ®Çu, gi¸ trÞ nguyªn liÖu ®îc chuyÓn dÞch toµn bé mét lÇn vµo gÝa trÞ cña s¶n phÈm míi t¹o ra. XÐt vÒ mÆt gi¸ trÞ lÉn hiÖn vËt, nguyªn liÖu vËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu ®îc cña bÊt kú qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kh«ng thÓ nµo thiÕu ®îc cña bÊt cø qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. Díi h×nh th¸i hiÖn vËt nã biÓu hiÖn lµ mét bé phËn quan träng cña tµi s¶n lu ®éng. Cßn díi h×nh th¸i gi¸ trÞ nã cã biÓu hiÖn thµnh vèn lu ®éng. Do vËy, viÖc qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô chÝnh lµ qu¶n lý vèn s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¸i s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. C¹nh tranh lµ mét yÕu tè kh¸ch quan trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng : ®Ó cã thÓ c¹nh tranh doanh nghiÖp cßn chó ý ®Õn gi¸ b¸n cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng, ®Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn ViÖt Nam hiÖn nay søc mua cßn cã h¹n v× thu nhËp quèc néi cßn thÊp, gi¸ thµnh s¶n phÈm cÊu thµnh bëi nhiÒu lo¹i chi phÝ kh¸c nhau trong ®ã chi phÝ nguyªn liÖu vËt liÖu chiÕm tû träng rÊt lín thêng tõ 50-70% gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ c«ng cô dông cô tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm . Do vËy viÖc tËp trung qu¶n lý chÆt chÏ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tõ kh©u : thu mua, b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . §iÒu nµy cã ý nghÜa v« cïng quan träng trong viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Trong mét chõng mùc nhÊt ®Þnh gi¶m møc tiªu hao NLVL mét c¸ch hîp lý, tiÕt kiÖm nhÊt tøc lµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng tèc ®é lu©n chuyÓn vèn. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 15 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Yªu cÇu trong qu¶n lý nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô - Kinh tÕ - v¨n hãa x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, nhu cÇu x· héi ngµy cµng cao, ®ßihái s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ph¶i nhiÒu h¬n, chÊt lîng ph¶i cao h¬n vµ ph¶i ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, mÉu m·. ChÝnh v× vËy, vËt liÖu cÊu thµnh nªn s¶n phÈm còng kh«ng ngõng ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng vµ chñng lo¹i. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, c¸c nghµnh s¶n xuÊt níc ta cha ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ vËt liÖu cho yªu cÇu s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i vËt liÖu ph¶i nhËp ngo¹i, do v©þ tèc ®é s¶n xuÊt cßn bÞ phô thuéc rÊt nhiÒu. Do ®ã viÖc sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô sao cho ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ lµ hÕt søc quan träng.Nh vËy cã thÓ xem xÐt trªn c¸c khÝa c¹nh + Qu¶n lý viÖc thu mua nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô sao cho cã hiÖu qu¶ tr¸nh ®îc thÊt tho¸t, l·ng phÝ . Nguyªn liÖu, vËt liÖu, c«ng cô dông cô thu mua theo ®óng yªu cÇu sö dông gi¸ mua hîp lý, thÝch hîp víi viÖc vËn chuyÓn ®Ó h¹ thÊp gi¸ thµnh. + Qu¶n lý viÖc dù tr÷ vËt liÖu: Do ®Æc tÝnh cña vËt liÖu chØ tham gia vµo mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh , trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ tiªu hao toµn bé vµ do vËt liÖu lu«n biÕn ®éng nªn viÖc dù tr÷ vËt liÖu nh thÕ nµo ®Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh hiÖn t¹i lµ ®iÒu kiÖn hÕt søc quan träng. Môc ®Ých cña dù tr÷ lµ ®¶m b¶o cho nhu cÇu s¶n xuÊt, kh«ng qu¸ nhiÒu g©y ø ®äng vèn, kh«ng qu¸ Ýt lµm gi¸n ®o¹n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . + Qu¶n lý viÖc sö dông nguyªn liÖu vËt liÖu, c«ng cô dông cô ph¶i ph¶i qu¸n triÖt nguyªn t¾c : sö dông ®óng ®Þnh møc quy ®Þnh, ®óng quy tr×nh s¶n xuÊt ,®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ trong gi¸ thµnh. Do tÇm quan träng cña nguyªn liÖu , vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã tÇm quan träng nh vËy nªn viÖc t¨ng cêng h¹ch to¸n lµ v« cïng cÇn thiÕt. C¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý vËt liÖu, dông cô cho phï hîp víi thùc tÕ s¶n xuÊt vµ cã hiÖu qu¶ cao. 3.Vai trß , t¸c dông cña kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô. 3.1/ Vai trß cña kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô. . H¹ch to¸n nguyªn liÖu vËt liÖu , c«ng cô dông cô kÞp thêi chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ th× l·nh ®¹o míi n¾m ®îc chÝnh x¸c t×nh h×nh thu mua, dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu c¶ vÒ kÕ ho¹ch lÉn thùc hiÖn, tõ ®ã cã biÖn ph¸p qu¶n lý thÝch hîp. MÆt kh¸c tÝnh chÝnh x¸c, kÞp thêi cña c¸c c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, nãi c¸ch kh¸c chÊt lîng cu¶ c«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô cã ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn chÊt lîng cña h¹ch to¸n gi¸ thµnh. Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 16 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3.2/ Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô. . §Ó thùc hiÖn chøc n¨ng gi¸m ®èc vµ lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ xuÊt ph¸t tõ vÞ trÝ kÕ to¸n trong qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý doanh nghiÖp Nhµ níc ®· x¸c ®Þnh nhiÖm vô kÕ to¸n vËt liÖu trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. + Tæ chøc ghi chÐp ph¶n ¸nh sè liÖu vÒ t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn b¶o qu¶n t×nh h×nh nhËp - xuÊt - tån kho vËt liÖu. TÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®· mua, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua vÒ mÆt sè lîng, chñng lo¹i , gi¸ c¶ vµ c¶ thêi h¹n nh»m ®¶m b¶o ®Çy ®ñ vËt liÖu , c«ng cô dông cô cho s¶n xuÊt kinh doanh. + ¸p dông ®óng ®¾n c¸c ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô , híng dÉn c¸c bé phËn cña doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é h¹ch tãan ban ®Çu vÒ vËt liÖu, dông cô theo chÕ ®é nh»m ®¶m b¶o sù thèng nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n t¹o thuËn lîi chØ ®¹o toµn bé cña doanh nghiÖp. + Gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o qu¶n , dù tr÷ , sö dông vËt liÖu c«ng cô dông cô , ph¸t hiÖn ng¨n ngõa vµ ®Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p xö lý vËt liÖu , c«ng cô, dông cô thõa - thiÕu- Ýt ®äng - kÐm phÈm chÊt, tÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸ trÞ vËt liÖu, dông cô thùc tÕ ®a vµo sö dông. + Tham gia kiÓm kª , ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông lËp b¸o c¸o ph©n tÝch t×nh h×nh thu mua,b¶o qu¶n dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu nh»m h¹ thÊp gi¸ thµnh. 3.3 / T¸c dông cña kÕ to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô . KiÓm tra kÞp thêi, chÝnh x¸c , nghiªm tóc lµ c¬ së ®Ó cung cÊp sè liÖu cho viÖc h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp, n¾m b¾t ®îc th«ng tin t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch chÝnh x¸c . Nhê cã c«ng t¸c h¹ch to¸n mµ míi biÕt ®îc t×nh h×nh sö dông vèn lu ®éng , tõ ®ã cã biÖn ph¸p n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, t¨ng nhanh vßng quay vèn lu ®éng. H¹ch to¸n vËt liÖu, c«ng cô dông cô cung cÊp nh÷ng th«ng tin ®Ó doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch thu mua, dù tr÷ nguyªn liÖu vËt liÖu tr¸nh t×nh tr¹ng gi¸n ®o¹n quy tr×nh s¶n xuÊt. II / ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ vËt liÖu , c«ng cô dông cô. 1. Ph©n lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô . §Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh doanh nghiÖp ph¶i sö dông nhiªu lo¹i vËt liÖu kh¸c nhau víi khèi lîng lín. Mçi lo¹i vËt liÖu còng nh c«ng cô dông cô cã c«ng dông kinh tÕ vµ tÝnh n¨ng lý ho¸ kh¸c nhau. ChÝnh v× vËy, ®Ó qu¶n lý vËt liÖu phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ph¶i nhËn biÕt ®îc tõng lo¹i vËt liÖu, c«ng cô dông cô, cho nªn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i . Ph©n Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 17 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lo¹i vËt liÖu lµ viÖc s¾p xÕp vËt liÖu cã cïng mét tiªu thøc nµo ®ã vµo mét lo¹i. §èi víi vËt liÖu c¨n cø vµo néi dung kinh tÕ,vai trß cña chóng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ,c¨n cø vµo yªu cÇu qu¶n lý doanh nghiÖp chia vËt liÖu thµnh c¸c lo¹i sau: - Nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh ( bao gåm c¶ thµnh phÈm mua ngoµi) NLVL chÝnh lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu cÊu thµnh lªn thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm mua ngoµi víi môc ®Ých tiÕp tôc s¶n xuÊt ra s¶n phÈm - Nguyªn liÖu vËt liªô phô : VËt liÖu phô chØ cã t¸c dông trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm lµm t¨ng chÊt lîng nguyªn liÖu vËt liÖu chÝnh vµ s¶n phÈm phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý : cho nhu cÇu c«ng nghÖ, cho viÖc bao gãi s¶n phÈm nh ho¸ chÊt , thuèc tÈy bao b× , phô gia .... - Phô tïng thay thÕ : Bao gåm c¸c lo¹i phô tïng, chi tiÕt dïng ®Ó thay thÕ söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ s¶n xuÊt , ph¬ng tiÖn vËn t¶i ...... - PhÕ liÖu: lµ c¸c lo¹i vËt liÖu lo¹i ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh : gç , thÐp phÕ liÖu thu håi trong qóa tr×nh thanh lý tµi s¶n. - Tuú thuéc vµo yªu cÇu qu¶n lý mµ kÕ to¸n chi tiÕt cña tõng doanh nghiÖp mµ trong tõng lo¹i vËt liÖu nªu trªn l¹i ®îc chia thµnh tõng nhãm mét c¸ch chi tiÕt h¬n. §èi víi c«ng cô dông cô ph©n lo¹i theo tÝnh n¨ng sö dông tuú theo ®Æc thï s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 2. §¸nh gi¸ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô. §¸nh gÝa nguyªn liÖu , vËt liÖu, c«ng cô dông cô lµ thíc ®o tiÒn tÖ ®Ó biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña hiÖn vËt theo nh÷ng nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh, ®¶m b¶o yªu cÇu tr©n thùc vµ chÝnh x¸c.Cã nh vËy míi ®¶m b¶o qu¶n lý chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ . Víi nguyªn t¾c vËt liÖu , c«ng cô dông cô lµ tµi s¶n lu ®éng ph¶i ®¸nh gi¸ gÝa trÞ thùc cña nã . Tøc lµ gi¸ trÞ ph¶n ¸nh trªn sæ s¸ch kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n tæng hîp ph¶i nªu gi¸ trÞ thùc tÕ. Song do vËt liÖu cã nhiÒu biÕn ®éng trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu ph¶i ph¶n ¸nh kÞp thêi hµng ngµy t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sè hiÖn cã cña vËt liÖu nªu trong c«ng t¸c kÕ to¸n vËt liÖu cßn cã thÓ ®îc ®Þnh gi¸ theo gi¸ h¹ch to¸n. 2.1§¸nh gi¸ vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ thùc tÕ. a. TÝnh gi¸ nhËp §èi víi vËt liÖu , c«ng cô dông cô mua ngoµi lµ : gi¸ thùc tÕ lµ gi¸ mua ghi trªn ho¸ ®¬n c¸c lo¹i thuÕ kh«ng ®îc hoµn l¹i céng víi c¸c chi phÝ thu mua thùc tÕ. Chi phÝ thu mua thùc tÕ bao gåm : chi phÝ vËn chuyÓn bèc xÕp, ph©n lo¹i b¶o qu¶n ,...., vËt liÖu, c«ng cô dông cô tõ n¬i mua ®Õn kho cña doanh nghiÖp, c«ng Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 18 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¸c phÝ cña c¸n bé thu mua chi phÝ cña bé phËn thu mua ®éc lËp vµ sè hao hôt tù nhiªn trong ®Þnh møc (nÕu cã ).C¸c kho¶n triÕt khÊu th¬ng m¹i gi¶m gÝa hµng mua ®îc trõ khái gi¸ mua. - Trêng hîp doanh nghiÖp thu mua vËt liÖu , c«ng cô dông cô dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh chÞu thuÕ GTGT vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ th× gi¸ trÞ cña vËt liÖu mua vµo ph¸n ¸nh theo gi¸ cha cã thuÕ . ThuÕ GTGT cña hµng ho¸ mua vµo, thuÕ GTGT cña dÞch vô vËn chuyÓn bèc xÕp , b¶o qu¶n, chi phÝ gia c«ng.......®îc khÊu trõ vµ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 133 “ThuÕ GTGT ®îc khÊu trõ’’( TK133) - Trêng hîp doanh nghiÖp mua vËt liÖu , c«ng cô dông cô dïng s¶n xuÊt kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô chÞu thuÕ GTGT vµ tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp hoÆc kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ GTGT hoÆc dïng cho ho¹t ®éng khen thëng, dù ¸n th× gi¸ trÞ vËt liÖu, c«ng cô dông cô mua vµo ®îc ph¶n ¸nh theo tæng gÝa thanh to¸n bao gåm c¶ thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®îc khÊu trõ ( nÕu cã). - §èi víi vËt liÖu , c«ng cô dông cô mua ngoµi b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i ®îc quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn thÞ trêng ngo¹i tÖ liªn ng©n hµng do Nhµ níc c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô. b. TÝnh gi¸ xuÊt. - Trong t×nh h×nh ®æi míi hiÖn nay viÖc ®¸nh gi¸ vËtliÖu, c«ng cô dông cô theo gi¸ thùc tÕ lµ v« cïng quan träng. §ã chÝnh lµ c¬ së sè liÖu ®Ó ph¶n ¸nh mét gi¸ trÞ thùc cña tµi s¶n dù tr÷ sau khi ®· trõ kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho ( cho c¸c lo¹i vËtliÖu ë thêi ®iÓm lËp b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n). - §Ó tÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c chi phÝ thùc tÕ vÒ vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong trêng hîp kÕ to¸n doanh nghiÖp chØ sö dông gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu kÕ to¸n sö dông mét trong c¸c ph¬ng ph¸p sau ®Ó tÝnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho. + Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ b×nh qu©n: Theo ph¬ng ph¸p nµy , gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho trong kú ®îc tÝnh theo c«ng thøc sau: Gi¸ thùc tÕ Sè lîng §¬n gi¸ b×nh qu©n NLVl = NLVl x NLVL xuÊt kho xuÊt kho xuÊt kho Trong ®ã ®¬n gi¸ b×nh qu©n NLVL xuÊt kho ®îc x¸c ®Þnh : Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 19 Líp: TCKTD2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §¬n gi¸ b×nh qu©n Gi¸ thùc tÕ tån ®Çu kú + Gi¸ thùc tÕ nhËp trong kú = NLVLxuÊt kho Sè lîng tån ®Çu kú + Sè lîng nhËp trong kú Khi tÝnh gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cã thÓ sö dông díi d¹ng sau : Gi¸ b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ : Gi¸ nµy ®îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc kú h¹ch to¸n nªn cã thÓ ¶nh hëng ®Õn c«ng t¸c quyÕt to¸n nhng c¸ch tÝnh th× ®¬n gi¶n Ýt tèn kÐm. Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cuèi kú tríc: TrÞ gi¸ thùc tÕ NLVL xuÊt kho trong kú nµy sÏ ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ b×nh qu©n cuèi kú tríc. Ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n, dÔ lµm, ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cña sè liÖu kÕ to¸n, nhng møc ®é chÝnh x¸c kh«ng cao v× kh«ng tÝnh ®Õn sù biÝen déng cña gi¸ c¶ kú nµy. Gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp : Gi¸ nµy ®îc x¸c ®Þnh ngay sau mçi lÇn nhËp NLVl ....Ph¬ng ph¸p nµy võa ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi cña sè liÖu kÕ to¸n , võa ph¶n ¸nh ®îc tÝnh biÕn ®éng cña gi¸ c¶. Tuy nhiªn khèi lîng c«ng viÖc qu¸ lín , tèn nhiÒu c«ng søc. - Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh theo gi¸ trÞ tån ®Çu kú trªn c¬ së gi¸ mua thùc tÕ cuèi kú . Theo ph¬ng ph¸p nµy gi¸ trÞ thùc tÕ xuÊt kho ®îc x¸c ®Þnh: Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ thùc tÕ Gi¸ thùc tÕ Gi¸ thùc tÕ = NLVL + NLVL NLVL XuÊt kho tån ®Çu kú nhËp trong kú tån kho cuèi kú Trong ®ã , gi¸ trÞ thùc tÕ NLVL tån kho cuèi kú ®îc tÝnh Gi¸ thùc tÕ Sè lîng Gi¸ thùc tÕ NLVL = NLVl x NLVL tån kho cuèi kú tån kho cuèi kú nhËp kho lóc cuèi kú Ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n nhanh chãng nhng møc ®é chÝnh x¸c kh«ng cao, kh«ng ph¶n ¸nh ®îc sù biÕn ®éng cña gi¸ c¶. - Ph¬ng ph¸p nhËp tríc xuÊt tríc ( ph¬ng ph¸p FIFO) theo ph¬ng ph¸p nµy ta ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ nhËp kho tõng lÇn nhËp. Sau ®ã c¨n cø vµo sè lîng xuÊt ra tÝnh ra gi¸ thùc tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c tÝnh theo gi¸ thùc tÕ nhËp tríc ®èi víi lîng xuÊt kho thuéc lÇn tríc . Sè cßn l¹i ( Tæng sè xuÊt kho sè lîng thuéc lÇn nhËp tríc) ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ c¸c lÇn nhËp sau. Nh vËy, gi¸ thùc tÕ vËt liÖu nhËp kho thuéc c¸c lÇn nhËp sau cïng. - Ph¬ng ph¸p tÝnh theo ®¬n gi¸ nhËp sau xuÊt tríc ( ph¬ng ph¸p FIFO) theo ph¬ng ph¸p nµy, ta còng ph¶i x¸c ®Þnh ®îc ®¬n gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn Sinh viªn thùc hiÖn: TrÇn ThÞ NguyÖt 20 Líp: TCKTD2
- Xem thêm -