Tài liệu Hạch toán và tiêu thụ thành phẩm tại cty rau quả vn

  • Số trang: 80 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 32 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, môc tiªu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp lµ ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ tr-êng vµ giµnh lîi nhuËn cao nhÊt. Nãi mét c¸ch kh¸c,c¸c doanh nghiÖp cÇn gi¶i quyÕt tèt mèi quan hÖ gi÷a ®Çu ra vµ ®Çu vµo,gi÷a s¶n xuÊt vµ tiªu thô muèn thùc hiÖn tèt ®iÒu ®ã, doanh nghiªp ph¶i ho¹ch to¸n chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®· bá ra, trªn c¬ së ®ã t×m ra c¸c gi¶i ph¸p h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm gióp cho c«ng t¸c tiªu thô tèt h¬n vµ kÞp thêi h¬n, nhiÖm vô ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ ®Çu t- s¶n xuÊt nh»m cho ra ®êi nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng mµ cßn cã nhiÖm vô tæ chøc tiªu thô sè s¶n phÈm ®ã . Thµnh phÈm lµ mét bé phËn quan träng thuéc tµi s¶n l-u ®éng, lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt do vËy yªu cÇu ®Æt ra lµ ph¶i qu¶n lý chÆt chÏ thµnh phÈm,tæ chøc tèt c«ng t¸c tiªu thô ®ång thêi tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô mét c¸ch kÞp thêi, còng nh- nh÷ng c«ng ty kh¸c tæng c«ng ty rau qu¶ chiÕm mét tû träng lín phôc vô cho nhu cÇu c¶u ng-êi tiªu dïng. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng lý do trªn , em nhËn thÊy tÇm quan cña thµnh phÈm ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ sù c©n thiÕt ph¶i tæ chøc chÆt chÏ , tæ chøc h¹ch to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi qu¸ tr×nh nhËp xuÊt- tån kho thµnh phÈm. Em ®· chän ®Ò tµi “Tæ chøc h¹ch to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm ë c«ng ty rau qu¶ viÖt nam” nh»m ®i s©u vµo t×m hiÓu c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô ë c«ng ty ®Ó t×m nh÷ng -u, nh-îc ®iÓm cña c«ng ty vµ rót ra kinh nhiÖm cho b¶n th©n. KÕt cÊu ,néi dïng bao gåm: PhÇnI: Lý luËn chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp. PhÇn II:Thùc tr¹ng kÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c dÞnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm ë tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam. PhÇn III: Mét sè kiÕn nghÞ hoµn thiÖn kÕ to¸n thµnh phÈm ,tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô hµng ho¸ ë tæng c«ng ty. V× kh¶ n¨ng vµ thêi gian cã h¹n,nªn ch¾c ch¾n sÏ cã nhiÒu thiÕu xãt, kÝnh mong nhËn d-îc sù gãp ý cña c¸c quý thÇy c« vµ c¸c c« chó, anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh t«t bµi nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n th©ú-ts §inh ThÕ Hïng, cïng c¸c thÇy c« gi¸o trong tæ kÕ to¸n cña tr-êng Kinh TÕ. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban l·nh ®¹o cïng c¸c anh chÞ trong phßng kÕ to¸n cña tæng c«ng ty rau qu¶ viÖt nam ®· tËn t×nh gióp ®ì em hoµn thµnh tèt ®Ò tµi nµy. Hµ néi ngµy 5 thµng 6 n¨m 2005. Sinh viªn: L-¬ng ThÞ Thanh H-êng PhÇn I: LÝ luËn chung vÒ thµnh phÈm,tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô thµnh phÈm trong c¸c doanh nghiÖp. 1.1 -LÝ luËn chung vÒ thµnh phÈm. 1.1.1 -§Æc ®iÓm cña thµnh phÈm *VÞ trÝ cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng: Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña ®¶ng vµ nhµ n-íc trong nh÷ng n¨m võa qua,nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· tõng b-íc chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu chØnh vÜ m« cña nhµ n-íc.Trong m«i tr-êng kinh tÕ ®ã, doanh nghiÖp lµ mét ®¬n vÞ sö dông c¸c ph-¬ng tiÖn thÞ tr-êng víi môa ®Ých thu ®-îc lîi nhuËn tèi ®a.hay nãi c¸ch kh¸c, doanh nghiÖp lµ cç m¸y ®Î ra gi¸ trÞ gia t¨ng(®Çu ra, ®Çu vµo).trong c¬ chÕ hiÖn nay,cã nhiÒu doanh nghiªp kh¸c nhau cïng s¶n xuÊt mét mÆt hµng, c¸c doanh ghiÖp nµy cïng tån t¹i , c¹nh tranh b×nh ®¼ng tr-íc ph¸p luËt.do®ã,c¸c doanh nghiÖp ph¶i chÊp nhËn c¹nh tranh, ph¸ bá ®éc quyÒn chuiyÓn h¼n sang h¹ch to¸n kinh doanh vµ ph¸t huy vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ quèc doanh ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau trong nÒ kinh tÕ hµng ho¸. *§Æc ®iÓm: S¶n phÈm hµng ho¸ cña c¸ c doanh nghiÖp s¶n xuÊt bao gåm thµnh phÈm, nöa thµnh phÈm vµ lao vô mµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt ra ®ñ cung cÊp cho nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi, trong ®ã thµnh phÈm chiÕm ®¹i bé phËn. Thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n ®· ®-îc gia c«ng chÕ biÕn ë b-íc c«ng nghÖ cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ kÜ thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm ®ã ®· ®-îc kiÓm tra kÜ thuËt nhËp kho vµ chuÈn bÞ ®-a vµo qu¸ tr×nh l-u th«ng.nöa thµnh phÈm lµ nh÷ng s¶n phÈm ch÷ qua giai ®o¹n chÕ biÕn cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ kÜ thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm nh-ng do yªu cÇu cña s¶n xuÊt tiªu thô mµ nã ®-îc nhËp kho thµnh phÈn vµ khi ®ã b¸n cho kh¸ch hµng, nöa thµnh phÈm còng cã ý nghÜa nh- thµnh phÈm. ViÖc ph©n ®Þnh chÝnh x¸c hai kh¸i niÖm trªn cã ý nghÜa rÊt quan träng gióp doanh nghiÖp trong c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh ®óng gi¸ thµnh, tõ ®ã ®¸nh gi¸ ®-îc møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ còng nh- x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c kÕt qu¶ tiªu thô cña doanh nghiÖp. BÊt cø lo¹i thµnh phÈm nµo còng ®-îc biÓu hiÖn trªn 2 mÆt.®ã lµ sè l-îng vµ chÊt l-îng -Sè l-îng cña thµnh phÈm ph¶n ¸nh quy m« cña thµnh phÈmmµ doanh nghiÖp t¹o ra vµ nã ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ®¬n vÞ ®o l-êng kg,lit,met,bé, c¸i.. -ChÊt l-îngcña thµnh ph¶n ¸nh gi¸ trÞ sö dông cña thµnh phÈmvµ ®-îc x¸c ®Þnh b»ng tû lÖ % tèt,xÊu hoÆc phÈm chÊt cÊp(lo¹i I, lo¹i II..)cña s¶n phÈm. §©y lµ hai mÆt ®éc lËp cña mét thÓ thèng nhÊt vµ liªn hÖ víi nhau mét c¸ch biÖn chøng.Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c doanh nghiÖp võa ph¶i chó ý t¨ng nhanh sè l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm,cã nh- vËy thµnh phÈm cña doanh nghiÖp míi ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn,cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh,gãp phÇn ®Èy nhanh doanh thu tiªu thô s¶n phÈm v× vËy trong qu¶n lý vµ h¹ch to¸n thµnh phÈm ph¶i ®Ò cËp tíi c¶ 2 mÆt sè l-îng vµ chÊt l-îng. ThËt vËy,trong ph¹m vi doanh nghiÖp , khèi l-¬ng thµnh phÈm hoµn thµnh tõng thêi k× lµ c¬ së ®Ó ®¸nh gi¸ quy m« cña doanh nghiÖp, tû träng cung øng cña doanh nghiÖp,vÒ s¶n phÈm trong nÒn kinh tÕ.®ång thêi còng qua ®ã mµ ph©n tÝch t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp.quyªt ®Þnh ®Õn c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ trong néi bé doanh nghiÖp còng nh- víi c¸c ®èi tùng liªn quan. §èi víi nhµ n-íc khèi l-îng hoµn thµnh cña c¸c doanh nghiÖp sÏ lµ c¨n cø ®Ó nhµ n-íc tÝnh thuÕ, tõ ®ã t¹o nguån thuÕ cho ng©n s¸ch nhµ n-íc ®Ó bï ®¾p phÇn chi cña ng©n s¸ch. ChÝnh v× vËy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i b¶o qu¶n chÆt chÏ thµnh phÈm, cô thÓ lµ: -VÒ mÆt sè l-îng:Ph¶i qu¶n lý.gi¸m ®èc th-êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh thùc hiÖn khèi l-îng s¶n xuÊt, t×nh h×nh xuÊt- nhËp, tån, kho thµnh phÈm, ph¸t hiÖn kÞp thêi thõa thiÕu s¶n phÈm, tõ ®ã cã nh÷ng biÖn ph¸p sö lý thÝch hîp, ph©n biÖt gi÷a l-îng tån kho cÇn thiÕt vµ tr-êng hîp hµng ho¸ tån ®äng n»m trong kho kh«ng tiªu thô ®-îc tõ ®ã ®-a ra c¸c biÖn ph¸p gi¶i quyÕt thÝch hîp. -VÒ mÆt chÊt l-îng:Ph¶i lµm t«t c«ng t¸c kiÓm tra, ph©n cÊp s¶n phÈm vµ cã chÕ ®é b¶o qu¶n riªng ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm,®Æc biÖt lµ nh÷ng lo¹i s¶n phÈm quý hiÕm,dÔ h- háng.KÞp thêi ph¸t hiÖn c¸c mÆt hµng kÐm phÈm chÊt.cã ®-îc nh- vËy míi gi÷ ®-îc uy tÝn cñ doanh nghiÖp trªn thÞ tr-êng.ngoµi ra,doanh nghiÖp cßn ph¶i th-êng xuyªn thay ®æi mÉu m·, kiªu d¸ng, kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lù¬ng ®Ó kÝch thÝch nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. 1.1.2 -TÝnh gi¸ thµnh +Thµnh phÈm nhËp kho ®-îc ph¶n ¸nh theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ cña thµnh phÈm ®-îc x¸c ®Þnh víi tõng nguån nhËp,gi¸ thùc tÕ cña thµnh phÈm nhËp kho bao gåm toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn quÊ tr×nh s¶n xuÊt thµnh phÈm: *Thµnh phÈm doanh nghiÖp s¶n xuÊt, chÕ t¹o ra ®-îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùc tÕ(gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ) bao gåm:chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ NCTT,chi phÝ s¶n xuÊt chung. *Thµnh phÈm thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn ®-îc ®¸nh gi¸ theo gi¸ thµnh thùc tÕ gia c«ng gåm: chi phÝ NVLTT(®em gia c«ng), chi phÝ gia c«ng vµ c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh gia c«ng. *Hµng ho¸ mua vµo ®-îc ®¸nh gÝa theo trÞ gi¸ mua(gi¸ vèn) thùc tÕ bao gåm:gi¸ mua vµ chi phÝ mua.nÕu hµng ho¸ mua vµo ph¶i s¬ qua chÕ ®Ó b¸n th× tÝnh gi¸ vèn thùc tõ(gåm c¶ chi phÝ gia c«ng, s¬ chÕ). Do thµnh phÈm nhËp kho th-êng xuyªn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nªn gi¸ thùc tÕ cña tõng lÇn hËp,tõng ®ît nhËp kh«ng hoµn toµn gièng nhau ë tõng thêi ®iÓm trong k× h¹ch to¸n.§Ó tÝnh to¸n to¸n chÝnh x¸c gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho cã thÓ ¸p dông c¸c ph-¬ng ph¸p sau: (a)-Ph-¬ng ph¸p tÝnh theo gi¸ ®¬n gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn. Theo ph-¬ng ph¸p nµy ,gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm xuÊt kho ®-îc c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho trong k× vµ ®¬n gi¸ thù tÕ b×nh qu©n. Gi¸ thùc tÕ thµnh PhÈm xuÊt kho Sè l-îng thµnh phÈm = §¬n gi¸ thùc tÕ phÈm xuÊt kho trong k× * b×nh qu©n trong k× Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho ®Çu k× Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm + xuÊt kho trong k× §¬n gi¸ thùc tÕ = Sè l-îng thµnh phÈm + Sè l-îng thµnh phÈm tån kho ®Çu k× nhËp kho trong k× (b)-Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc –xuÊt tr-íc. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, tr-íc hÕt ta ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc ®on gi¸ thù tÕ nhËp kho cña tõng lÇn nhËp vµ gi¶ thiªt r»ng hµng nµo nhËp tr-íc th× xuÊt tr-íc, sau ®ã c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho ®Ó tÝnh gÝa thù tÕ xuÊt kho theo nguyªn t¾c: TÝnh theo ®on gi¸ thùc tÕ nhËp tr-íc ®èi víi l-îng xuÊt kho thuéc lÇn nhËp tr-íc, sè cßn l¹i ®-îc tÝnh theo ®¬n gi¸ thùc tÕ lÇn nhËp sau.nh- vËy gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho cuèi k× ch×nh lµ gi¸ thù tÕ cña sè thµnh phÈm nhËp kho thuéc lÇn nhËp sau cïng. (c)-Ph-¬ng ph¸p nhËp sau-xuÊt tr-íc Theo ph-¬ng ph¸p nµy,hµng nµo nhËp kho sau th× xuÊt tr-íc.sau ®ã c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho thuéc lÇn nhËp sau cïng, sè cßn l¹i ®-îc tÝnh theo ®on gi¸ thùc tÕ cña c¸c lÇn nhËp tr-íc ®ã. Nh- vËy,gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho cuèi k× lµ gÝa thùc tÕ thµnh phÈm thuéc c¸c lÇn nhËp ®Çu k×. (d)-ph-¬ng ph¸p ®Ých danh. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý theo tõng l« hµng, doanh nghiÖp c¨n cø vµo sè l-îng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho cña l« hµng xuÊt kho ®Ó tÝnh. +§¸nh gi¸ theo gi¸ h¹ch to¸n. Doanh ngiÖp cã thÓ sö dông gi¸ h¹ch to¸n ®Ó ghi chÐp kÞp thêi t×nh h×nh biÕn ®éng hµng ngµy cña thµnh phÈm mét c¸ch æn ®Þnh. Gi¸ cã thÓ chän lµm gi¸ h¹ch to¸n lµ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch hoÆc gi¸ nhËp kho thèng nhÊt quy ®Þnh.cuèi k× x¸c ®Þnh gÝa thùc tÕ thµnh phÈm nhËp kho. Gi¸ thùc tÕ = Gi¸ h¹ch to¸n TP trong k× *HÖ sè gi¸ TP xuÊt kho Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm tån kho ®Çu k× Gi¸ thùc tÕ thµnh phÈm + nhËp kho trong k× §¬n gi¸ thùc tÕ = Gi¸ h¹ch to¸n thµnh phÈm tån ®Çu k× + GÝa h¹ch to¸n thµnh phÈm nhËp trong k× Thµnh phÈm trong kho cña doanh nghiÖp lu«n lu«n biÕn ®éng do nhiÒu nguyªn nh©n.v× vËy,kÕ to¸n thµnh phÈm ph¶i theo dâi ,t×m hiÓu nguyªn nh©n lµm biÕn ®éng sè thµnh phÈm trong kho tíi tõng lo¹i, tõng thø thµnh phÈm, ®ång thêi ph¶i lËp ®Çy ®ñ, kÞp thêi,chÝnh x¸c c¸c chøng tõ nhËp-xuÊt kho thµnh phÈm ®óng nh- quy ®Þnh. C¸c chøng tõ nhËp- xuÊt kho thµnh phÈm lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó tiÕn hµnh nhËp –xuÊt kho thµnh phÈm ë kho vµ ë bé phËn KTTP ë phßng kÕ to¸n. bëi vËy,viÖc lu©n chuyÓn chøng tõ nhËp xuÊt kho thµnh phÈm tõ khi ph¸t sinh qua thñ kho ®Õn phßng kÕ to¸n theo mét tr×nh tù khoa häc.trªn c¬ së ®ã, kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i thµnh phÈm, tæng hîp sè liÖu ®ã ghi chÐp vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp 1.1.3 -KÕ to¸n thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn Lµ ph-¬ng ph¸p theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m vËt t-, hµng ho¸ mét c¸ch th-êng xuyªn liªn tôc, ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông trong c¸c doanh nghÞªp kinh doanh s¶n xuÊt hay kinh doanh th-¬ng m¹i,kinh doanh c¸c mÆt hµng s¶n xuÊt kh¸c cã gi¸ trÞ lín, kÜ thuËt cao. (a)-chøng tõ ,tµi kho¶n sö dông. Chøng tõ sö dông:PhiÕu nhËp kho, phiÕu xuÊt kho, phiÐu xuÊt kho kiªm vËn chuyÓn néi bé…. Tµi kho¶n sö dông :Ttµi kho¶n 155, tµi kho¶n 157, tµi kho¶n 632. Tµi kho¶n liªn quan:Tµi kho¶n154, tµi kho¶n 331, tµi kho¶n 111, tµi kho¶n 112. Néi dung vµ kÕt cÊu cña c¸c lo¹i tµi kho¶n. 1-Tµi kho¶n 155: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh sè hiÖn cã vµ t×nh h×nh t¨ng gi¶m c¸c lo¹i thµnh phÈm trong doanh nghiÖp. Bªn nî:TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ thµnh phÈm t¨ng trong k× do :kiÓm kª thõa,nhËp kho thµnh phÈm. Bªn cã:TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ thµnh phÈm gi¶m trong k× do:xuÊt kho thµnh phÈm,®¸nh gi¸ l¹i cã chªnh lÖch gi¶m. Sè d- nî: TrÞ gÝ vèn thù tÕ thµnh phÈm hiÖn cã. 2-Tµi kho¶n157: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm ®· göi b¸n ®¹i lý kÝ göi,lao vô ,dÞch vô ®· thùc hiÖn cho kh¸ch hµng nh-ng ch- ®-îc kh¸ch hµng thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n. Bªn nî: TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ thµnh phÈm göi ®i b¸n kÝ göi ch-a ®-îc chÊp nhËn thanh to¸n, ch-a thanh to¸n Bªn cã: TrÞ gÝ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm ®· ®-îc chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc thanh to¸n. TrÞ gi¸ vån thµnh phÈm kh¸ch hµng tr¶ laih hoÆc kh«ng chÊp nhËn. Sè d- nî:Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm ®· göi ®i hoÆc ®· thùc hiÖn cho kh¸ch hµng nh-ng ch-a ®-îc kh¸ch hµng thanh to¸n. 3-Tµi kho¶n 632: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· b¸n trong k× Bªn nî: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· tiªu thô. Ph¶n ¸nh sè thuÕ gi¸ tri gia t¨ng kh«ng ®-îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô. Bªn cã: Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thù tÕ cña hµng ho¸ ®· b¸n bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹o.kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thù tÕ cña hµng ho¸, thµnh phÈm ®· tiªu thô trong k× ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ Tµi kho¶n nµy kh«ng cã sè d- cuèi k×. (b)-Ph-¬ng ph¸p kÐ to¸n c¸c nghiÖp vô chñ yÕu vÒ thµnh phÈm S¬ ®å1- S¬ ®å h¹ch to¸n thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. TK154 TK155 TK632 (1) (2) (3) TK911 (7) TK157 (5) (6) TK338 (4a) TK138 (4b) 1:NhËp kho thµnh phÈm do DNSX ra thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn. 2:XuÊt kho thµnh phÈm giao cho kh¸ch hµng 3:TrÞ gi¸ thµnh phÈm xuÊt göi ®i b¸n ho¨ch xuÊt cho c¬ së nhËn b¸n ®¹i lý 4a:Ph¸t hiÖn thõa khi kiÓm kª. 4b:Ph¸t hiÖn thiÕu khi kiÓm kª. 5:S¶n phÈm s¶n xuÊt song kh«ng nhËp kho mµ giao b¸n hoÆc göi ®i b¸n ngay. 6:§èi víi thµnh phÈm, hµng ho¸, lao vô ,di¹ch vô ®· göi ®i b¸n, nay míi x¸c ®Þnh lµ tieu thô. 7:KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. 1.1.4 -KÕ to¸n thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®inh k×. Lµ ph-¬ng ph¸p kh«ng theo dâi th-êng xuyªn liªn tôc vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt t- hµng ho¸ mµ chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho ®Çu k× vµ cuèi k× chung trªn c¬ së kiÓn kª cuèi k×.Ph-¬ng ph¸p nµy chØ thÝch hîp víi c¸c doanh ngiÖp s¶n xuÊt cã quy m« nhá. ChØ tiÕn hµnh mét lo¹i ho¹t ®éng hoÆc ë c¸c ®¬n vÞ kinh doanh c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ thÊp, mÆt hµng nhiÒu. a- Tµi kho¶n vµ chøng tõ sö dông. Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× chøng tõ sö dông gièng nh- ph-¬ng ph¸pKKTX gåm:phiÕu nhËp kho, phiÐu xuÊt kho…c¸c tµi kho¶n sö dông:TK155,TK157,TK632. Néi dung cña TK155,157 dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµh phÈm tån kho cuèi k×. Bªn nî: KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm hµng ho¸ tån kho cuèi k× sang TK632. Bªn cã:KÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ thµnh phÈm hµng ho¸ tån kho ®Çu k× sang TK611 vµ TK632. Sè d- nî:TrÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm,hµng ho¸ tån kho cuèi k× ë doanh nghiÖp hoÆc sè thµnh phÈm, hµng ho¸ ®· göi ®i b¸n.®· ®-îc thùc hiÖn nh-ng ch-a ®-îc thanh to¸n. Néi dung cña TK632:Ph¶n ¸nh t×nh h×nh t¨ng gi¶m trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña c¸c lo¹i thµnh phÈn trong doanh nghiÖp. Bªn nî:§Çu k× kÕt chuyÓn trÞ gi¸ vèn thùc tÕ cña thµnh phÈm tån kho ®Çu k× sang tõ TK155,157. Ph¶n ¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm hoµn thµnh trong k×. S¬ ®å2: s¬ ®å h¹ch to¸n thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p KK§K (3) TK155,157 TK632 (1) TK911 (4) TK631 (2) 1:§Çu k× kÕt chuyÓn trÞ gi¸ thù tÕ thµnh phÈm tån kho ®Çu k×. 2:Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho, gi¸ trÞ lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh. 3:Cuèi k× c¨n cø vµo kÕt qu¶ kiÓm kª thµnh phÈm t«ng kho. 4:X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cuèi k×. 1.2-Lý luËn chung vÒ tiªu thô thµnh phÈm 1.2.1-Kh¸i niÖm tiªu thô thµnh phÈm vµ tÇm quan trong cña ho¹t ®éng tiªu thô hµnh phÈm trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. 1.2.1.1-Kh¸i niÖm tiÖu thô thµnh phÈm. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng khi mµ c¸c doanh nghiÖp tù ho¹ch to¸n kinh doanh, tù chÞu tr¸ch nhiªm vÒ mäi quyÕt ®Þnh cña m×nh th× tiªu thô hµng ho¸ cã nghÜa hÕt søc quan träng ®èi víi sù sèng cßn cña mçi doanh nghiÖp.C¸c-M¸c ®· kh¶ng ®Þnh l-u th«ng võa lµ tiÒn ®Ò võa lµ ®iÒu kiÖn võa lµ kÕt qu¶ kÕt qu¶ s¶n xuÊt.theo quan ®iÓm nµy th× s¶n xuÊt vµ l-u th«ng g¾n bã chÆt chÏ víi nhau t¹o nªn mét chu tr×nh khÐp kÝn.c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i thùc hiÖn kh©u trung gian nèi liÒn s¶n xuÊt vµ tiªu dïng.qu¸ tr×nh nµy bao gåm 2 kh©u mua vµ b¸n hµng ho¸ “T-H-T”tiªu thô hµng ho¸ lµ mét kh©u trong qu¸ tr×nh l-u th«ng hµng ho¸ vµ lµ mét tÊt yÕu cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt.. Qu¸ tr×nh tiªu thô hay qu¸ tr×nh b¸n hµng ho¸ ë c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ qu¸ tr×nh trao ®æi thùc hiÖn gi¸ trÞ cña s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô,®øng trªn gãc ®é lu©n chuyÓn vèn th× qu¸ tr×nh b¸n hµng lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng cña vèn kinh doanh tõ h×nh th¸i vËt chÊt sang h×nh th¸i tiÒn tÖ(h×nh th¸i ban ®µu khi b-íc vµo chi tr×nh sn¶ xuÊt kinh doanh).qu¸ tr×n tiªu thô hoµn tÊt khi hµng ho¸ ®· giao cho ng-êi mua vµ ®· thu ®-îc tiÒn b¸n hµng ®-îc kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n, h×nh thµnh kÕt qu¶ b¸n hµng kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh Tiªu thô thµnh phÈm lµ giai ®o¹n tiÕp theo cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ s¶n phËm hµn ho¸ lao vô,dÞch vô doanh nghiÖp ph¶i chuyÓn giao hµng ho¸ s¶n phÈm, hoÆc cung cÊp lao vô, dÞch vô co kh¸ch hµng, ®-îc kh¸ch hµng tr¶ tiÒn hay chÊp nhËn thanh to¸n, qu¸ tr×nh nµy ®-îc gäi lµ qu¸ tr×nh tiªu thô. 1.2.1.2 -TÇm quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô thµnh phÈm. ViÖc ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô gãp phÇn thóc ®Èy nhanh tèc ®é chu chuyÓn vèn kinh doanh, tiÕt kiÖm vèn,n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, ®ång thêi nã gãp phÇn tiÕt kiÖm c¸c chi phÝ qu¶n lý, b¶o qu¶n , b¶o ®¶m chÊt l-îng s¶n phÈm. Tõ ®ã lµm gi¶m gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp, n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. Bªn c¹nh ®ã, qua ho¹t ®éng tiªu thô hµng ho¸ doanh nghiÖp sÏ n¾m b¾t ®-îc thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng còng nh- t×nh h×nh c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng nh»m x¸c ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña doanh nghiÖp vµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh ; t×m ra ®-îc nh÷ng nh-îc ®iÓm cßn tån t¹i ®Ó kh¾c phôc vµ khai th¸c ®-îc nh÷ng lîi thÕ cña doanh nghiÖp ; nhËn biÕt ®-îc thÞ tr-êng tiÒm n¨ng cÇn khai th¸c vµ më réng...Tõ ®ã, doanh nghiÖp cã thÓ ho¹ch ®Þnh chiÕn l-îc s¶n xuÊt kinh doanh, vµ tæ chøc ho¹t ®éng tiªu thô sao cho phï hîp vµ hiÖu qu¶ nhÊt. Thùc hiÖn ho¹t ®éng, tiªu thô s¶n phÈm , hµng ho¸ nhanh chãng vµ kÞp thêi sÏ gãp phÇn thóc ®Èy nhanh chãng vµ kÞp thêi sÏ gãp phÇn thóc ®Èy nhanh tèc ®é l-u chuyÓn vèn, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ lµm t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. §©y còng chÝnh lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó doanh nghiÖp trÝch lËp c¸c quü , më réng ®Çu t- vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng thu nhËp cho ng-êi lao ®éng. 1.2.2.- Môc ®Ých, ý nghÜa. * môc ®Ých: -Ph¶n ¸nh kÞp thêi chinh x¸c t×nh h×nh xu¸t b¸n thµnh phÈm,tÝnh chÝnh x¸c c¸c kho¶n bÞ gi¶m trõ vµ thanh to¸n víi ng©n s¸ch c¸c kho¶n thuÕ ph¶i nép. -TÝnh to¸n chÝnh x¸c c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh tiªuthô thµnh phÈm. -X¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng tiªu thô s¶n phÈm. * ý nghÜa cña ho¹t ®éng tiªu thô thµnh phÈm. §èi víi mçi doanh nghiÖp , viÖc tiªu thô s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò sèng cßn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña m×nh.v× vËy viÖc x¸c ®Þnh ®óng ®¾n thêi ®iÓm tiªu thô cã ý nghÜa rÊt quan träng. Cã tiªu thô ®-îc s¶n phÈm th× doanh nghiÖp míi cã kh¶ n¨ng ®Ó bï ®¾p toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt(CPNVLTT,CPNCTT,CPSXC) vµ c¸c chi phÝ BH,CPBLDN, ®Ó tiÕp tôc thùc hiÖn chu k× s¶n xuÊt míi. Tiªu thô hµng ho¸ sÏ gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn vèn nãi riªng vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn nãi chung , ®Ó tiÕn hµnh t¸i s¶n xuÊt më réng , n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn, ®ång thêi gãp phÇn tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi. 1.2.3-C¸c ph-¬ng thøc tiªu thô thµnh phÈm. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh th-¬ng m¹i cã thÓ b¸n hµng theo nhiÒuph-¬ng thøc kh¸c nhau nh- b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng ho¸, kÝ göi,®¹i lý.trong mçi ph-¬ng thøc b¸n hµng l¹i cã thÓ thùc hiÖn d-íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau(trùc tiÕp, chuyÓn hµng, chí chÊp nhËn…). 1.2.3.1-Ph-¬ng thøc b¸n bu«n. B¸n bu«n hµng ho¸ lµ ph-¬ng thøc b¸n hµng cho c¸c ®¬n vÞ th-¬ng m¹i,c¸c doanhnghiÖp s¶n xuÊt…®Ó thùc hiÖn b¸n ra hoÆc ®Ó gia c«ng , chÕ biÕn b¸n ra..®Æc ®iÓm cña hµng ho¸ b¸n bu«n lµ hµng ho¸ vÉn n»m trong l×nh vùc l-u th«ng,ch-a ®i vµo tiªu dïng,do vËy gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ch-a ®-îc thùc hiÖn.hµng th-êng ®-îc b¸n theo l« hµng hoÆc b¸n víi sè l-îng lín.gi¸ b¸n biÕn ®éng tuú thuéc vµo khèi l-îng hµng b¸n vµ ph-¬ng thøc thanh to¸n. Trong b¸n bu«n th-êng bao gåm hai ph-¬ng thøc: (a) -Ph-¬ng thøc b¸n bu«n hµng ho¸ qua kho. Lµ ph-¬ng thøc b¸n bu«n hµng ho¸ mµ trong ®ã, hµng b¸n ph¶i ®-îc xuÊt tõ kho b¶o qu¶n cña doanh nghiÖp.b¸n bu«n hµng ho¸ qua kho cã thÓ thùc hiÖn d-íi hai h×nh thøc. +B¸n bu«n hµng ho¸ qua kho theo h×nh thøc giao hµng trùc tiÕp. Theo h×nh thøc nµy,bªn mua cö ®¹i diÖn ®Õn kho cña bªn b¸n ®Ó nhËn hµng.doanh nghiÖp th-¬ng m¹i xuÊt kho hµng ho¸,gioa tùc tiÕp cho ®¹i diÖn bªn mua,sau khi ®¹i diÖn bªn mua nhËn ®ñ hµng, thanh to¸n tiÒn hoÆc chÊp nhËn nî,hµng ho¸ ®-îc x¸c ®Þnh lµ tieu thô. + B¸n bu«n hµng ho¸ qua kho theo h×nh thøc chuyÓn hµng Theo h×nh thøc nµy ,c¨n cø vµo hîp ®ång ®· kÝ kÕt hoÆc theo ®¬n ®Æt hµng,doanh nghiÖp th-¬ng m¹i xuÊt kho hµng ho¸, dïng ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh hoÆc ®i thuª ngoµi,chuyÓn hµng ®Õn kho cña bªn mua hoÆc mét ®Þa ®iÓm nµo ®ã bªn mua quy ®Þnh trong hîp ®ång.hµng ho¸ chuyÓn b¸n vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, chØ khi nµo ®-îc bªn mua kiÓm nhËn, thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n, th× sè hµng chuyÓn giao míi ®-îc coi lµ tiªu thô.Ng-êi b¸n mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng ®· giao,chi phÝ vËn chuyÓn do doanh nghiÖp th-¬ng m¹i chÞu hay bªn mua chÞu lµ do sù th¶o thuËn tõ tr-íc gi÷a hai bªn.nÕu doanh nghiÖp th-¬ng m¹i nµo chÞu chi phÝ vËn chuyÓn,sÏ ®-îc ghi vµo chi phÝ b¸n hµng.nÕu bªn mua chÞu chi phÝ vËn chuyÓn,sÏ ph¶i thu tiÒn cña bªn mua. (b)-Ph-¬ng thøc b¸n bu«n hµng ho¸ vËn chuyÓn th¼ng. Theo ph-¬ng thøc nµy doanh nghiÖp th-¬ng m¹i sau khi mua hµng,giao trùc tiÕp cho ®¹i diÖn cña bªn mua, kh«ng ®-a vÒ nhËp kho mµ chuyÓn b¸n th¼ng cho bªn mua.Ph-¬ng thøc nµy cã thÓ thùc hiÖn theo hai h×nh thøc: + B¸n bu«n hµng ho¸ vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc giao hang trùc tiÕp. Theo ph-¬ng thøc nµy ,doanh nghiÖp th-¬ng m¹i sau khi mua hµng,giao trùc tiÕp cho ®¹i diÖn cña bªn mua t¹i kho ng-êi b¸n,sau khi giao nhËn,®¹i diÖn bªn mua kÝ nhËn ®ñ hµng,bªn mua ®· thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc chÊp nhËn nî, hµng ho¸ ®-îc x¸c nhËn lµ tiªu thô. +B¸n bu«n hµng ho¸ vËn chuyÓn th¼ng theo h×nh thøc chuyÓn hµng. Theo ph-¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp th-¬ng m¹i sau khi mua hµng, nhËn hµng mua, dïng ph-¬ng tiÖn vËn t¶i cña m×nh hoÆc thuª ngoµi vËn chuyÓn hµng ®Õn giao cho bªn mua ë ®Þa ®iÓm ®· ®-îc tho¶ thuËn.hµng ho¸ chuyÓn b¸n trong tr-êng hîp nµy vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i,khi nhËn ®-îc tiÒn cña bªn mua thanh to¸n hoÆc giÊy b¸o cña bªn mua ®· nhËn ®-îc hµng vµ chÊp nhËn thanh to¸n th× hµng ho¸ chuyÓn ®i míi ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. 1.2.3.2- Ph-¬ng thøc b¸n lÎ: B¸n lÎ hµng ho¸ lµ ph-¬ng thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ng-êi tieu ding hoÆc c¸c tæ chøc kinh tÐ hoÆc c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ tËp thÓ mua vÒ mang tÝnh chÊt tiªu dung néi bé.,b¸n hµng theo ph-¬ng thøc nµy cã ®Æc ®iÓm lµ hµng ho¸ ®· ra khái lÜnh vùc l-u th«ngvµ ®i vµo lÜnh vùc tiªu dïng,gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sñ dông cña hµng ho¸ ®· ®-îc thùc hiÖn,b¸n lÎ th-êng b¸n ®¬n chiÕc hoÆc sè l-îng nhá,gi¸ b¸n th«ng th-êng æ ®Þnh B¸n lÎ cã thÓ thùc hiÖn d-íi c¸c h×nh thøc sau: (a)-H×nh thøc b¸n lÎ thu tiÒn tËp trung:b¸n lÎ thu tiÒn tËp trung lµ h×nh thøc b¸n hµng mµ trong ®ã, t¸ch rêi nghiÖp vô thu tiÒn cña ng-êi mua vµ nghiÖp vô giao hµng cho ng-êi mua, mçi quÇy hµng cã mét nh©n viªn thu tiÒn lµm nhiÖm vô tiÒn cña kh¸ch,viÕt ho¸ ®¬n hoÆc tÝch kª cho kh¸ch ®Ó kh¸ch ®Õn nhËn hµng ë quÇy hµng do nh©n viªn b¸n hµng giao.hÕt ca(hoÆc hÕt ngµy)b¸n hµng,nh©n viªn b¸n hµng c¨n cø vµo hãa ®¬n vµ tÝch kª giao hµng cho kh¸ch hoÆc kiÓm kª hµng ho¸ tån quÇy ®Ó x¸c ®Þnh sè l-îng hµng ®· b¸n trong ngµy, trong ca vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng, nh©n viªn thu tiÒ lµm giÊy nép tiÒn vµ nép tiÒn b¸n hµng cho thñ quü. (b)-H×nh thøc b¸n lÎ thu tiÒn trùc tiÕp. Theo h×nh thøc nµy nh©n viªn b¸n hµng trùc tiÕp thu tiÒn cña kh¸ch vµ giao hµng cho kh¸ch,hÕt ca, hÕt ngµy b¸n hµng, nh©n viªn b¸n hµng lµm giÊy nép tiÒn vµ nép tiÒn cho thñ quü.®ång thêi,kiÓm kª hµng ho¸ tån quÇy ®Ó x¸c ®Þnh sè l-îng hµng ho¸ ®· b¸n trong ca trong ngµy vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng. (c)-H×nh thøc b¸n lÎ tù phôc vô(tù chän). Theo h×nh thøc nµy kh¸ch hµng tù chon lÊy hµng ho¸, mang ®Õn bµn tiÒn vµ thanh to¸n tiÒn hµng,nh©nviªnthu tiÒn kiÓn hµng, tÝnh tiÒn lËp h¸o ®¬n b¸ hµng vµ thu tiÒn cña kh¸ch hµng, nh©n viªn kh¸ch hµng cã tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn kh¸ch hµng vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ ë quÇy do m×nh phô tr¸ch. (d )- H×nh thøc b¸n hµng tù ®éng. B¸n hµng tù ®éng lµ h×nh thøc b¸n lÎ hµng ho¸ mµ trong ®ã,c¸c doanh nghiÖp th-¬ng m¹i sö dôngc¸c m¸y b¸n hµng tù ®éng chuyªn dïng cho mét hoÆc mét vµi lo¹i hµng ho¸ nµo ®ã ®Ætë c¸c n¬i c«ng céng. Kh¸ch hµng sau khi mua bá tiÒn vµo m¸y, m¸y sÏ tù ®éng ®Èy hµng ra cho ng-êi mua. 1.2.3.3- Ph-¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp. Theo h×nh thøc nµy, ng-êi mua ®-îc tr¶ tiÒn mua hµng thµnh nhiÒu lÇn.doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ,ngoµi sè tiÒn thu theo gi¸ b¸n th«ng th-êng cßn thu thªm ng-êi mua mét kho¶n l·i do tr¶ chËm vÒ thùc chÊt, ng-êi b¸n chØ mÊt quyÒn së h÷u khi ng-êi mua thanh to¸n hÕt tiÒn hµng, tuy nhiªn vÒ mÆt h¹ch to¸n khi giao hµng cho ng-êi mua, hµng ho¸ b¸n tr¶ gãp ®-îc coi lµ tiªu thô,bªn b¸n ghi nhËn doanh thu. 1.2.3.4- Ph-¬ng thøc b¸n hµng th«ng qua ®¹i lý Lµ ph-¬ng thøc b¸n hµng mµ trong ®ã doanh nghiÖp th-¬ng m¹i giao hµng cho c¬ së ®¹i lý, kÝ giöi ®Ó cho c¸c c¬ së nµy trùc tiÕp b¸n hµng. Bªn nhËn lµm ®¹i lý ,ký giöi sÏ trùc tiÕp b¸n hµng, thanh to¸n tiÒn hµng vµ ®-îc h-ëng hoa hång ®¹i lý b¸n. Sè chuyÓn giao cho c¸c c¬ së ®¹i lý ,kÝ giöi vÉn thuéc quyÒn së h÷u cña doanh nghiÖp th-¬ng m¹i cho ®Õn khi doanh nghiÖp th-¬ng m¹i ®-îc c¬ së ®¹i lÝ,ký giöi thanh to¸n tiÒn hay chÊp nhËn thanh to¸n hoÆc th«ng b¸o vÒ sè hµng ®· b¸n ®-îcm doanh nghiÖp míi mÊt quyÒn së h÷u vÒ sè hµng nµy. 1.2.3.5- Ph-¬ng thøc b¸n hµng theo hîp ®ång th-¬ng m¹i. Theo ph-¬ng thøc nµy bªn b¸n chuyÓn hµng cho bªn mua theo ®Þa ®iÓm ghi trong hîp ®ång. Sè hµng chuyÓn ®i nµy vÉn thuéc quyÒn s h÷u cña doanh nghiÖp. Khi ®-îc ng-êi mua thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n vÒ sè hµng chuyÓn giao(mét ph©ng hay toµn bé) th× sè hµng ch¸p nhËn nµy míi ®-îc coi lµ tiªu thô. 1.2.3.6- Ph-¬ng thøc b¸n hµng theo h×nh thøc hµng ®æi hµng. -Lµ ph-¬ng thøc tiªu thô mµ trong ®ã ng-êi b¸n ®em s¶n phÈm vËt t-,hµng ho¸ cña m×nh ®ª ®æi lÊy hµng ho¸ cña ng-êi mua, gi¸ trao ®æi lµ gi¸ b¸n cña vËt t- hµng ho¸ ®ã trªn thÞ tr-êng. 1.2.4- C¸c ph-¬ng thøc thanh to¸n 1.2.4.1 -Thanh to¸n b»ng tiÒn -Ng-êi mua thanh to¸n trùc tiÕp víing-êi b¸n b»ng tiÒn mÆt,trong tr-êng hîp nµy viÖc giao hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng ®-îc thùc hiÖn ë cïng mét thêi ®iÓm vµ ngay t¹i xÝ nghiÖp, do vËy viÖc tiªu thô thµnh phÈm ®-îc hoµn tÊt ngay khi giao hµng vµ nh¹n tiÒn. 1.2.3.2- Thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt -Ng-êi mua thanh to¸n b»ng chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng.Sec .. Thanh to¸n chuyÓn kho¶n qua ng©n hµng víi ®iÒu kiÖn ng-êi mua cã quyÒn tõ chèi kh«ng thanh to¸n mét phÇn hoÆc toµn bé gi¸ trÞ hµng mua, do khèi l-îng hµng göi ®Õn cho ng-êi mua kh«ng phï hîp vÒ chÊt l-îng vµ quy c¸ch. 1.3-H¹ch to¸n nghiÖp vô x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 1.3.1-Gi¸ vèn hµng b¸n Gi¸ vèn hµng b¸n lµ trÞ gi¸ vèn thµnh phÈm, hµng ho¸, dÞch vô xuÊt b¸n trong kú. Trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i, trÞ gi¸ vèn hµng b¸n trong kú ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ TrÞ gi¸ vèn Chi phÝ b¸n hµng vµ vèn hµng = hµng xuÊt kho + chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ®· b¸n ®· b¸n ph©n bæ cho hµng ®· b¸n TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho ®Ó b¸n bao gåm trÞ gi¸ mua thùc tÕ vµ chi phÝ mua cña sè hµng ®· xuÊt kho. Víi: Gi¸ mua hµng xuÊt b¸n Chi phÝ thu mua Gi¸ ph¶i tr¶ ThuÕ nhËp khÈu, = tr¶ cho ng-êi b¸n + ThuÕ TT§B( nÕu cã) C¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan Kho¶n hao hôt trong ®Õn qu¸ tr×nh mua hµng(chi ®Þnh møc ph¸t sinh hµng ho¸ ph©n bæ = phÝ vËn chuyÓn, bèc dì, tiÒn cho hµng b¸n ra + trong qu¸ tr×nh thu mua thuª kho , bÕn b·i...) hµng ho¸ 1.3.1.1-TrÞ gi¸ vèn hµng xuÊt kho ®Ó b¸n -TK 632 dïng ®Ó theo dâi trÞ gi¸ vèn cña hµng ho¸, thµnh phÈn, lao vô dÞch vô xuÊt b¸n trong k×. gi¸ vèn hµng b¸n cã thÓ lµ gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùuc tÕ cña s¶n phÈm xuÊt b¸n hay thùc tÕ cña lao vô, dÞch vô cung cÊp hoÆc trÞ gi¸ mua trùc tÕ cña hµng ho¸ tiªu thô. *Tµi kho¶n sö dông:TK 632-gi¸ vèn hµng b¸n. KÕt cÊu: (a)-Doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p kiÓm kª th-êng xuyªn: Bªn nî: TrÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm hµng ho¸, lao vô, dÞch vô, ®· cung cÊp theo ho¸ ®¬n. Bªn cã: KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng tiªu thô trong k× vµo tµi kho¶n x¸c ®Þnh kÕt qu¶. TK632 cuèi k× kh«ng cã sè d-. (b)-Doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×. Bªn nî: TrÞ gi¸ vèn cña hµng xuÊt kho b¸n trong k×(víi ®¬n vÞ kinh doanh vËt t- hµng ho¸). -TrÞ gi¸ vèn cña thµnh phÈm tån kho ®Çu k× vµ s¶n xuÊt trong k×, gi¸ trÞ lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh trong k×( víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ dÞch vô) Bªn cã: -TrÞ gi¸ hµng ho¸ ®· xuÊt b¸n nh-ng ch-a ®-îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô. -Gia trÞ thµnh phÈm tån kho cuèi k×(víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ dÞch vô). -KÕt chuyÓn trÞ gi¸ v«n cña hµng ®· tiªut hô trong k× vµo TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tµi kho¶n TK632 cuèi k× kh«ng cã sè d-. *Tr×nh tù h¹ch to¸n (a)Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn: -Khi xuÊt hµng ho¸,thµnh phÈm ®i tiªu thô. Nî TK632:GÝa vèn hµng b¸n Cã TK 155: Thµnh phÈm Cã TK 156: -Hµng ho¸ Tr-êng hîp s¶n phÈm ,lao vô ,dÞch vô, s¶n xuÊt xong kh«ng qua nh©p kho,®em tiªu thô ngay. Nî TK632:GÝa vèn hµng b¸n. Cã TK154:S¶n phÈm dë dang. Tr-êng hîp s¶n phÈm, hµng ho¸,lao vô, dÞch vô ®· göi ®i b¸n,nay míi ®· x¸c ®Þnh lµ tiªu thô Nî TK 632-gi¸ vèn hµng b¸n Cí TK 158:-Hµng göi b¸n. KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n(s¶n phÈm ,hµng b¸n,lao vô, dÞch vô) vµobªn Nî TK 911”X¸c ®Þnh kÕt qu¶”. Nî TK 911-X¸c ®Þnh kÕt qu¶ Cã TK632-gi¸ vèn hµng b¸n. (b)-Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k× §èi víi kinh doanh th-¬ng nghiÖp : -Cuèi kú, x¸c ®Þnh vµ kÕt chuyÓn gi¸ trÞ hµng ho¸ ®· xuÊt b¸n , ghi : Nî KT 632 – gi¸ vèn hµng ho¸ Cã KT 611 –Mua hµng -Gi¸ trÞ hµng ho¸ ®· xuÊt b¸n, nh-ng ch-a x¸c ®Þnh lµ ®· tiªu thô, ghi : Nî KT 158 – Hµng göi b¸n Cã KT 632 – Vèn hµng b¸n -Cuèi kú kÕt chuyÓn hµng b¸n ®· tiªu thô vµo TK911 “x¸c ®Þnh kÕt qu¶ “ Nî TK 911 – X¸c ®Þnh kÕt qu¶ Cã TK 632 – Gi¸ vèn hµng b¸n §èi víi ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ dÞch vô : KÕt chuyÓn thµnh phÈm tån kho ®Çu k× vµo bªn Nî TK 632”gi¸ vèn hµng b¸n” Nî TK 632-GÝa vèn hµng b¸n Cã TK 155-Thµnh phÈm. -Gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh nhËp kho, gi¸ thµnh lao vô ,dÞch vô ®· hoµn thµnh Nî TK 632-GÝa vèn hµng b¸n Cã TK 631-gi¸ thµnh s¶n xuÊt -Cuèi k× x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm tån kho cuèi k×. Nî TK 155-GÝa thµnh Cã TK 632-GÝa vèn hµng b¸n. -Cuèi k×,x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm, lao vô dÞch vô ®· xuÊt b¸n nh-ng ch-ua x¸c ®Þnh lµ tiªu thô, Nî TK 158-Thµnh phÈm Cã TK 632-GÝa vèn hµng b¸n. -Gi¸ trÞ s¶n phÈm lao vô, dÞch vô ®· göi b¸n,nay míi x¸c ®nhj lµ tiªu thô Nî TK 632-GÝa vèn hµng b¸n Cã TK 158-Hµng göi ®i b¸n -Cuèi k× , kÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n ®· x¸c ®Þnh tiªu thô Nî TK 911-X¸c ®Þnh kÕt qu¶
- Xem thêm -