Tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Thùc hiÖn chñ tr-¬ng cña ®¶ng vµ nhµ n-íc ta vÒ qu¶n lý vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong nh÷ng n¨m qua nÒn kinh tÕ cña n-íc ta ®· chuyÓn tõ quan liªu bao cÊp song nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nhiÒu thµnh phÇn cã sù ®iÒu chØnh vÜ m« cña nhµ n-íc tõ ®ã ®· thóc ®Èy nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh mÏ tõng b-íc tiÕp cËn víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi më réng giao l-u trªn c¸c lÜnh vùc. Tr-íc c¸c yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ c¸c doanh nghiÖp ph¶i tù kh¼ng ®Þnh ®-îc m×nh t¹o cho doanh nghiÖp cã chæ ®øng v÷ng ch¾c. §Ó hoµ m×nh víi sù chuyÓn ®æi cña nÒn kinh tÕ nãi trªn mçi doanh nghiÖp dï lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc, doanh nghiÖp t- nh©n, doanh nghiÖp cã 100% vèn n-íc ngoµi ®Çu t- ph¶i tiÕn hµnh h¹ch to¸n ®éc lËp ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ®i lªn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng víi sù c¹nh tranh g¾t gao khèc liÖt buéc c¸c doanh nghiÖp kh«ng nh÷ng chØ qu¶n lý ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh ho¹t ®éng vµ lµm chñ ®ång vèn cña m×nh ®æi míi d©y chuyÒn c«ng nghÖ, më réng thÞ tr-êng, t¨ng nhanh tèc ®é chu chuyÓn cña ®ång vèn tõ kh©u bá ra cho tíi kh©u tiªu thô thµnh phÈm sao cho chi phÝ bá ra lµ Ýt nhÊt vµ thu lîi nhuËn cao nhÊt. Cã nh- vËy th× doanh nghiÖp míi tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc cã ®ñ ®iÒu kiÖn gãp phÇn lµm t¨ng thu nhËp c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®ång thêi còng thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi cÊp trªn. Mµ vÊn ®Ò lao ®éng vµ sö dông lao ®éng còng lµ mét vÊn ®Ò mµ c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ kh«ng quan t©m v× c«ng cô lao ®éng (vèn) vµ lao ®éng lµ hai yÕu tè quyÕt ®Þnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . C¸c doanh nghiÖp ph¶i tinh nhuÖ ho¸ ®éi ngò c¸n bé sö dông ®óng ng-êi ®óng viÖc lµm gän nhÖ bé m¸y qu¶n lý, tr¸nh cång kÒnh l·ng phÝ thêi gian cña bé phËn gi¸n tiÕp kh«ng hiÖu qu¶. Muèn sö dông qu¶n lý tèt lùc l-îng lao ®éng lµm cho ng-êi lao ®éng yªn t©m phôc vô cho doanh nghiÖp. Th× vÊn ®Ò tiÒn l-¬ng, th-ëng, phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi b¶o hiÓm y tÕ ph¶i ®-îc c¸c 1 doanh nghiÖp thùc hiÖn ®Çy ®ñ hay nãi mét c¸ch chÝnh x¸c, vÊn ®Ò h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ph¶i ®-îc doanh nghiÖp coi träng. Víi thêi gian 3 n¨m häc tËp t¹i tr-êng cao ®¼ng qu¶n trÞ kinh doanh ®-îc c¸c thÇy c« gi¸o båi d-ìng ®µo t¹o trang bÞ cho em mét vèn kiÕn thøc trong qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, trong doanh nghiÖp trªn c¬ së kiÕn thøc ®· häc ë tr­êng v¯ sau mét thêi gian thùc tËp tai “xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b°n ®å 202” ®­îc sù quan t©m gióp ®ì h-íng dÉn nhiÖt t×nh cña ban gi¸m ®èc, ®Æc biÖt lµ c¸c chó ë phßng kÕ to¸n tµi vô em ®· x¸c ®Þnh râ vai trß cña c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng, vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®èi víi doanh nghiÖp lµ rÊt quan träng. NhËn biÕt ®-îc tÇm quan träng trªn nªn em ®· ®i s©u vµo nghiªn cøu chuyªn ®Ò . “H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng“ §Ó viÕt b¸o c¸o tèt nghiÖp. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp gåm 3 phÇn. PhÇn I: Mét sè kh¸i qu¸t vÒ xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202. PhÇn II: Thùc tÕ h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn chuyªn ®Ò h¸ch to¸n tiÌn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202. KÕt luËn: Ngoµi nh÷ng môc tiªu trªn cßn cã môc lêi nãi ®Çu, tµi liÖu tham kh¶o. 2 PhÇn I: Mét sè kh¸i qu¸t vÒ xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202: XÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 tr-íc kia trùc thuéc c«ng ty tr¾c ®Þa b¶n ®å sè 2 ®ãng t¹i x· minh ®øc - huyÖn mü hµo - tØnh h-ng yªn. Tõ ngµy 1/1/1999 c«ng ty tr¾c ®Þa b¶n ®å sè 2 vµ c«ng ty tr¾c ®Þa b¶n ®å sè 3 nhËp vµo lµm mét lÊy tªn lµ c«ng ty ®o ®¹c ®Þa chÝnh vµ c«ng tr×nh cã trô së chÝnh ®ãng t¹i sè 3 khu phè 4 ph-êng b×nh an quËn 2 TPHCM. Nªn tõ ngµy 1/1/1999 xÝ nghiÖp tr¾c dÞa b¶n ®å 202 trùc thuéc c«ng ty ®o ®¹c ®Þa chÝnh vµ c«ng tr×nh. XÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 36A/Q§ ngµy 1/8/1987 cña côc ®o ®¹c vµ b¶n ®å nhµ n-íc nay lµ tæng côc ®Þa chÝnh. - Tr¶i qua 13 n¨m kh«ng ngõng phÊn ®Êu x©y dùng vµ tr-ëng thµnh ®Õn nay xÝ nghiÖp ®· thùc sù kh¼ng ®Þnh ®-îc m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Çy biÕn ®éng ë n-íc ta hiÖn nay. - §éi ngò cÊn bé c«ng nh©n viªn kh«ng ngõng ®-îc t«i luyÖn c¶ ý thøc lÉn tay nghÒ cã kh¶ n¨ng hoµn thµnh suÊt s¾c mäi nhiÖm vô yªu cÇu ®Æt ra. Tõ ®ã c¸c c«ng tr×nh c¸c h¹ng môc vµ c¸c s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lµm ra ®· tho¶ m·n ®-îc nhu cÇu cña b¸n hµng vµ lu«n ®-îc ®¸nh gi¸ cao. XÝ nghiÖp lu«n ®æi míi trang thiÕt bÞ tiªn tiÕn hiÖn ®¹i ®Ó tiÕp cËn ®-îc víi nh÷ng c«ng tr×nh lín. V× s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp lµm ra cÇn ph¶i cã ®é chÝnh x¸c rÊt cao do vËy nhiÒu c«ng tr×nh h¹ng môc ®-îc vÏ träng ®iÓm cña c¸c tØnh thµnh dï ph¶i thi c«ng ®o ®¹c trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n ®Þa h×nh phøc t¹p nh-ng ®éi ngò thi c«ng nh©n viªn cña xÝ nghiÖp kh«ng ng¹i khã kh¨n ®· hoµn thµnh xuÊt s¨cs vµ ®-îc b¹n hµng ®¸nh gi¸ cao. HiÖn nay xÝ nghiÖp cã kh¶ n¨ng ®¶m ®-¬ng trªn c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng nh- ®o vÏ b¶n ®å, lµm b¶n ®å ®Þa giíi, thµnh lËp b¶n ®å ®Þa chÝnh x·, huyÖn, tØnh thµnh trong n-íc. 3 Víi ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn 130 ng-êi trong ®ã 83% lao ®éng trùc tiÕp vµ 17% lao ®éng gi¸n tiÕp 50% cã tr×nh ®é cao ®¼ng vµ ®¹i häc cßn l¹i lµ ®éi ngò c«ng nh©n cã tay nghÒ cao tõ 4/7 - 7/7. B»ng n¨ng lùc thùc tÕ cña m×nh xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 ®· tù kh¼ng ®Þnh ®-îc m×nh trong nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn ë n-íc ta hiÖn nay nh-ng còng ®Çy biÕn ®éng khã kh¨n vµ kh¾c nghiÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. NÕu lÊy mèc tõ n¨m 1995 ®Ó so s¸nh th× s¶n l-îng, møc l-¬ng vµ c¸c kho¶n nép cho cÊp trªn cña xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 nh- sau: I. C¸c kho¶n nép cÊp trªn: §¬n vÞ : (1000.000)® N¨m S¶n l-îng Nép cÊp trªn 1995 3.103 245 1996 3.455 270 1997 4.152 334 1998 4.653 363 1999 5.398 431 *******XNT§B§ 202********XNT§B§ 202******* II. Quü l-¬ng cña xÝ nghiÖp tõ n¨m 1995 - 1999 vµ møc thu nhËp b×nh qu©n cña 1 CBCNV: 1 ng-êi/1 th¸ng. N¨m S¶n l-îng Møc thu nhËp 1995 1.442.395.000 1.200.000 1996 1.832.602.000 1.400.000 1997 2.012.154.000 1.457.000 4 1998 2.304.200.000 1.500.000 1999 2.406.619.000 1.603.000 C¬ cÊu qu¶n lý tæ chøc. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn hiÖn nay xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 cã m« h×nh tæ chøc qu¶n lý theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc PGS kü thuËt P.kÕ ho¹ch vËt t- §éi ®o ®¹c c«ng tr×nh ®éi ®o ®¹c c«ng tr×nh PG§. hµnh chÝnh P. kü thuËt P.tæ chøc hµnh chÝnh ®éi ®o ®¹c c«ng §éi ®o ®¹c c«ng tr×nh tr×nh S¬ ®å 1 5 §éi ®o ®¹c c«ng tr×nh P.tµi vô kÕ to¸n ®éi ®o ®¹c c«ng tr×nh Nh×n vµo s¬ ®å ta thÊy xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 thùc hiÖn lo¹i h×nh c¬ cÊu tæ chøc trùc tuyÕn chøc n¨ng lo¹i h×nh c¬ cÊu nµy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: - Trong c¬ cÊu nµy c¸c chøc n¨ng qu¶n lý chuyªn m«n ho¸ cïng h×nh thµnh nªn c¸c bé phËn chøc n¨ng nh- c¬ cÊu chøc n¨ng. - C¸c bé phËn chøc n¨ng kh«ng cã quyÒn ra quyÕt ®Þnh trùc tiÕp ®èi víi c¸c bé phËn trùc tuyÕn mµ chØ tån t¹i nh- lµ nh÷ng bé phËn gióp viÖc cho ng-êi l·nh ®¹o trong ph¹m vi chøc n¨ng cña m×nh. C¸c quyÕt ®Þnh cña c¸c bé phËn chøc n¨ng chØ cã ý nghÜa vÒ mÆt hµnh chÝnh (b¾t buéc) ®èi víi c¸c bé phËn trùc tuyÕn khi ®· th«ng qua ng-êi l·nh ®¹o cao nhÊt hoÆc ®· ®-îc ng-êi l·nh ®¹o uû quyÒn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý theo kiÓu mét c¸ch gän nhÑ phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý hiÖn nay. §øng ®Çu lµ ban gi¸m ®èc, d-íi lµ c¸c phßng chøc n¨ng vµ c¸c ®éi do d¹c c«ng tr×nh h¹ng môc. Ban gi¸m ®èc cã 3 ®ång chÝ: - ¤ng Vâ SÜ Hoµ - Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp: Phô tr¸ch vµ chØ ®¹o trùc tiÕp phßng tµi vô kÕ to¸n vµ c¸c ®éi ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh. - ¤ng §Æng Träng ChÝnh - Phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp: Thay mÆt gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng vµ trùc tiÕp chØ ®¹o phßng kÕ ho¹ch vËt t- vµ phßng kü thuËt. - ¤ng Phïng Kh¾c Nhinh - Phã gi¸m ®èc xÝ nghiÖp: Thay mÆt gi¸m ®èc khi gi¸m ®èc ®i v¾ng vµ trùc tiÕp chØ ®¹o phßng tæ chøc hµnh chÝnh. - Phßng tµi vô kÕ to¸n: Trùc thuéc gi¸m ®èc cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc c«ng t¸c tµi vô kÕ to¸n, thèng kª thu nhËp th«ng tin cung cÊp th«ng tin phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý xÝ nghiÖp. - Phßng kÕ ho¹ch vËt t-: Trùc thuéc gi¸m ®èc do ®ång chÝ phã gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o cã nhiÖm vô lËp tiÕn ®é thi c«ng h¹ng môc c«ng tr×nh, cung cÊp vËt t- lËp kÕ ho¹ch thi c«ng c¸c c«ng tr×nh h¹ng môc. 6 - Phßng kü thuËt trùc thuéc gi¸m ®èc do ®ång chÝ phã gi¸m trùc tiÐp chØ ®¹o cã nhiÖm vô thanh quyÕt to¸n nghiÖm thu c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh do c¸c tæ ®éi lµm. - Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Trùc thuéc gi¸m ®èc do ®ång chÝ phã gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh trùc tiÕp chØ ®¹o cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc ®iÒu hµnh t¨ng gi¶m nh©n sù, tiÒn l-¬ng, c¸c chÕ ®é cña ng-êi lao ®éng vµ ®iÒu hµnh c¸c c«ng tr×nh, c¸c viÖc kh¸c vÒ hµnh chÝnh nh©n sù cña xÝ nghiÖp. - C¸c ®éi thi c«ng ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh. Trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô thi c«ng ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh do ®ång chÝ ®éi tr-ëng nhËn nhiÖm vô d-íi sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña ban gi¸m ®èc víi sù phèi hîp gióp ®ì vµ gi¸m s¸t vÒ kü thuËt nghiÖp vô cña c¸c phßng chøc n¨ng t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®éi ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt vµ chÊt l-îng thi c«ng cµng tèt nhÊt phï hîp víi tiÕn tr×nh ph¸t triÓn chung cña xÝ nghiÖp. 2: Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n Phßng tµi vô kÕ to¸n gåm 4 ng-êi 1. KÕ to¸n tr-ëng 2. KÕ to¸n tæng hîp 3. KÕ to¸n tiÒn l-¬ng b¶o hiÓm. 4. Thñ quü. + Víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng nh- nªu ë xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 ®· chä h×nh thøc kÕ to¸n trùc tuyÐen cô thÓ s¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nhsau: 7 S¬ ®å 2: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n. KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thu chi KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng NVL chÝnh ë c¸c ®éi, tæ ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh thuéc XN Cã thÓ x¸c ®Þnh bé phËn kÕ to¸n tiÌn l-¬ng lµ mét bé phËn quan träng trong hÖ thèng kÕ to¸n nh- em ®· tr×nh bµy ë trªn, ë bé phËn nµy kÕ to¸n ph¶i ph¶n ¸nh theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ tiÒn l-¬ng, BHYT, BHXH, KPC§ vµ c¸c ®èi t-îng cã liªn quan tõ ®ã më sæ s¸ch kÕ to¸n cÇn thiÕt lËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng tiÒn l-¬ng c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng thuoäc vÒ viÖc cña m×nh, tiÕn tr×nh c«ng viÖc cña kÕ to¸n tiÒn l-¬ng ®-îc hiÓn thÞ qua s¬ ®å sau: 8 S¬ ®å 3: Quy tr×nh thùc hiÖn kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng Ng-êi lao ®éng KÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng 1 2 3 B¶ng kª Sæ chi tiÕt kÕ to¸n 4 B¸o c¸o cho kÕ to¸n tæng hîp 6 chøng tõ ghi sæ * TiÕn tr×nh c«ng viÖc cña kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng ®-îc tr×nh bµy nhsau: - C«ng viÖc 1: Trªn c¬ së lao ®éng, ®¬n gi¸ lao ®éng tiÒn l-¬ng thùc hiÖn, phÇn tÝnh to¸n vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng - C«ng viÖc 2: 3) Trªn c¬ së d÷ liÖu ®· tÝnh to¸n vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt cã liªn quan ®-a ra b¶ng kª cã ghi sæ chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng cô thÓ. - C«ng viÖc 4: KÕ to¸n tiÒn l-¬ng tõ c¸c b¶ng kª thèng kª l¹i vµ tæng hîp ghi chøng tõ ghi sæ, ®-a ra phiÕu chi thuËn tiÖn cho viÖc kiÓm tra ®èi chiÕu theo dâi. - C«ng viÖc 5: 6: Cu«i quý kÕ to¸n tiÒn l-¬ng tæng hîp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt vµ ®èi chiÕu c©n ®èi lËp b¸o c¸o cho kÕ to¸n tæng hîp. 9 H×nh thøc kÕ to¸n hiÖn nay ¸p dông cho xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, sù lùa chä h×nh thøc kÕ to¸n nµy phï hîp víi ®Æc ®iÓm, quy m«, ho¹t ®éng cña xÝ nghiÖp, phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng cña c¸n bé kÕ to¸n ®©y lµ mét h×nh thøc kÕ to¸n ®-îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt, ®¶m b¶o cho viÖc kiÓm tra sè liÖu ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c kÞp thêi phôc vô nh¹y bÐn cho nhu cÇu qu¶n lý chung cña xÝ nghiÖp. S¬ ®å 4: S¬ ®å lu©n chuyÓn chøng tõ: Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng ph©n bæ B¶ng kª Sæ chi tiÕt Chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Ghi chó: Ghi hµng ngµy: Ghi cuèi ngµy: Ghi cuèi ngµy Ghi cuèi quý: §èi chiÕu kiÓm tra: B¸o c¸o tµi chÝnh 10 Chøng tõ ghi sæ PhÇn II Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 HiÖn nay xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 cã 6 ®éi ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c phßng ban ®-îc chia thµnh hai khèi a1) Khèi phôc vô s¶n xuÊt (Khèi chøc n¨ng qu¶n lý) gåm cã 5 phßng ban mæi phßng ban ®Òu cã tr-ëng phßng, phã phßng qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung cña phßng. a2) Khèi s¶n xuÊt: Bao gåm c¸c ®éi ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh. Tuú theo tÝnh chÊt c«ng viÖc c¸c ®éi thuéc khèi s¶n xuÊt cã thÓ chia thµnh nhiÒu tæ nhá nh-ng ®Òu ph¶i dùa vµo nguyªn t¾c cña xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å vÒ nh©n sù sè l-îng c«ng nh©n phô thuéc vµo møc ®é c«ng viÖc, nh-ng chÊt l-îng c«ng viÖc cña tõng ®éi th-êng ®ång ®Òu víi nhau. Trong mçi ®éi ®Òu cã ®éi tr-ëng, ®éi tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t kiÓm tra c«ng viÖc cña ®éi, tæ. C¸c tæ ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh ®Òu chÞu sù qu¶n lý ®iÒu hµnh cña ®éi tr-ëng, ®éi tr-ëng chuyªn chÊm c«ng vµ chia l-¬ng cho c«ng nh©n cña tæ ®éi m×nh phô tr¸ch qu¶n lý. I. Nguån h×nh thµnh quü l-¬ng: VÒ c¬ b¶n tæ chøc cña xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 nh- ®· tr×nh bµy ë trªn ®-îc chia lµm 2 khèi: a1. Khèi chøc n¨ng qu¶n lý a2. Khèi s¶n xuÊt. §©y lµ hai khèi quü l-¬ng bé phËn cña xÝ nghiÖp nh-ng trªn thùc tÕ tæng quü l-¬ng hµng n¨m cña xÝ nghiÖp ®-îc xÐt duyÖt ®Þnh møc dùa trªn doanh 11 thu hµng n¨m ®· thùc hiÖn ®-îc xÝ nghiÖp x©y dùng cho c¸c ®éi dùa trªn c¬ së cÊp bËc thî, l-¬ng cña c«ng nh©n viªn lµ l-¬ng kho¸n theo s¶n phÈm, lµm ®-îc s¶n phÈm th× ®-îc h-ëng l-¬ng vµ ng-îc l¹i. ViÖc ph©n bæ quü l-¬ng t¹i xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202 ®-îc xÐt duyÖt nh- sau: * C¨n cø vµo nhiÖm vô, kÕ ho¹ch ®o ®¹c h¹ng môc c«ng tr×nh. KÕ ho¹ch doanh thu chØ tiªu thu nhËp th× gi¸m ®èc cña xÝ nghiÖp giao quü l-¬ng kÕ ho¹ch cho c¸c ®éi trùc thuéc theo c¸c chØ tiªu sau. - Lao ®éng ®Þnh biªn - KÕ ho¹ch doanh thu. - C¸c hÖ sè chÝnh s¸ch. §¬n vÞ §éi ®o ®¹c «ng th×n B¶ng tÝnh s¶n l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh Th¸ng 3 n¨m 2000 - S¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng 3 n¨m 2000 LËp b¶n ®å ®Þa chÝnh x· h-ng nh©n: 1 m¶nh tØ lÖ 1/10000 - Sè ngµy kh«ng lµm viÖc cña c«ng nh©n. Gi¸m ®èc duyÖt Phßng kü thuËt nhiÖm thu 12 ng-êi lËp §¬n vÞ §éi ®o ®¹c «ng th×n B¶ng thanh to¸n l-¬ng s¶n phÈm Th¸ng 3 n¨m 2000 1 S¶n phÈm hoµn thµnh trong th¸ng 3 n¨m 200 LËp xong b¶n ®å ®Þa chÝnh x· h-ng nh©n tØ lÖ 1/10000 1 m¶nh x 10.000.000 = 10.000.000® 2 TiÒn v¨n phßng phÈm 400.000® Céng Gi¸m ®èc duyÖt 10.400.000® Phßng tµi vô kÕ to¸n Ng-êi lËp C¨n cø vµo tæng hîp l-¬ng cña toµn ®éi. §éi tr-ëng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng trªn thùc tÕ ngµy c«ng v-ît qu¸ møc ngµy c«ng cña chÕ ®é nhµ n-íc ban hµnh (22 ngµy 1 th¸ng) ®iÒu nµy do ®Æc ®iÓm c«ng viÖc t¹o lªn vµ cÊp bËc c«ng nh©n ®Ó tÝnh hÖ sè l-¬ng cho toµn ®«Þ tõ ®ã ph©n chia l-¬ng s¶n phÈm cho tõng ®éi. Trong ®ã hÖ sè l-¬ng ®-îc tÝnh nh- sau: Tæng l-¬ng kho¸n s¶n phÈm HÖ sè l-¬ng = tæng l-¬ng c¬ b¶n cña ®éi Trong ®ã: S¬ ®å ngang L-¬ng c¬ b¶n mét th¸ng = L-¬ng cÊp bËc chøc vô x Sè ngµy lµm viÖc 22 Trong ®ã: L-¬ng cÊp bËc chøc vô = L-¬ng hÖ sè x 180.000®/th¸ng Sau khi x¸c ®Þnh ®-îc hÖ sè l-¬ng cña c¶ ®éi th× tr-ëng ®éi (hoÆc kÕ to¸n ®éi)chia l-¬ng nh- sau: 13 L-¬ng c«ng nh©n = L-¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n x hÖ sè l-¬ng. VÝ dô: C¨n cø v¸o b¶ng chÊm c«ng th¸ng 3 n¨m 2000 th× anh TrÇn §øc §¶n cã l-¬ng c¬ b¶n th¸ng 3 lµ: 2.49 hÖ sè x 180.000 x 20 (ngµy lµm viÖc) : 22 = 407.500® L-¬ng th¸ng 3 cña anh §¶n lµ 407.500® x 3.098 = 1.262.300® Ngoµi tiÒn l-¬ng trªn anh §¶n (CN) cßn cã thªm c¸c kho¶n phô cÊp tr¸ch nhiÖm nÕu cã, phô cÊp ca 3, phô cÊp ®éc h¹i... tiÒn l-¬ng nghØ phÐp. L-¬ng nghØ chÕ ®é VÝ dô: Tæng l-¬ng c¶ th¸ng cña anh §¶n lµ: 1.262.300 + 110.000 =1.372.300® + 110.000 tiÒn b«i d-ìng ca 3 (¨n tr-a) * TiÒn lÓ lµ tiÒn phô cÊp ®¬n vÞ tr¶ cho c«ng nh©n viªn nh÷ng ngµy ®-îc nghØ theo chÕ ®é cña nhµ n-íc, kho¶n tiÒn nµy ®-îc tÝnh nh- sau. TiÒn lÓ = L-¬ng th¸ng 22 ngµy x Sè ngµy ®-îc nghØ theo chÕ ®é Trong ®ã: L-¬ng th¸ng bao gåm l-¬ng cÊp bËc hay chøc vô, phô cÊp khu vùc hay phô cÊp ®¾t ®á nÕu cã. * L-¬ng nghØ phÐp còng ®-îc tr¶ cho CNV trong nh÷ng ngµy nghØ chÕ ®é phÇn l-¬ng nghØ phÐp nµy ®-îc tÝnh nh- sau: TiÒn l-¬ng nghØ phÐp = l-¬ng th¸ng 22ngµy xsè ngµy nghØ phÐp thùuc tÕ) * Phô cÊp lµm ®ªm. Do tÝnh chÊt ®Æc thï c«ng viÖc nhiÒu khi c«ng nh©n ph¶i lµm ca 3 th× xÝ nghiÖp tÝnh phô cÊp lµm ca ®ªm theo nghÞ ®Þnh 197/CP ngµy 31/12/1994 vµ th«ng t- h-íng dÉn sè 10/L§BT- T T ngµy 19/04/1994 cña Bé lao ®éng Th-¬ng binh X· héi cô thÓ ®-îc tÝnh nh- sau: l-¬ng phô cÊp chøc vô Phô cÊp lµm ®ªm= 22 ngµy'176giê' x Sè giê lµm viÖc x 30%(40%) 14 ViÖc tÝnh hÖ sè 30% hay 40% lµ do tÝnh chÊt c«ng viÖc th-êng xuyªn hay kh«ng th-êng xuyªn. * Phô cÊp ®éc h¹i: tr¶ cho CNV lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn ®éc h¹i nguy hiÓm cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn søc khoÎ. * Phô cÊp l·nh ®¹o: Theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc sè 02 TT/BA ngµy 14/03/94 nh÷ng ng-êi gi÷ chøc vô gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc, tr-ëng c¸c phßng ban ®Òu cã phô cÊp chøc vô: Møc phô cÊp l·nh ®¹o ®-îc tÝnh nh- sau. Møc phô cÊp 1 th¸ng = møc l-¬ng tèi thiÓu x hÖ sè phô cÊp . C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l-¬ng (phÇn trªn) kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp b¶ng thanh to¸n l-¬ng bao gåm 19 cét cô thÓ nh- sau: * Cét 1.2.3.4. lµ c¸c cét hiÓn thÞ th«ng tin ban ®Çu nh- STT. Hä vµ tªn, chøc vô l-¬ng cÊp bËc. * sè ngµy c«ng ®-îc lÊy ra tõ b¶ng chÊm c«ng Cét 6: tiÒn l-¬ng ®©y lµ tæng l-¬ng kho¸n hay l-¬ng chÝnh s¸ch nã b»ng l-¬ng chÝnh s¸ch x hÖ sè l-¬ng. * Cét 7, 8, 9, 10 11 lµ c¸c kho¶n phô cÊp * Cét 12, 13, 14 lµ tæng l-¬ng c¶ th¸ng, t¹m øng ®ît 1 vµ ký nhËn * Cét 15, 16, 17 lµ c¸c kho¶n ph¶i trõ nh- BHXH . BHYT. CPC§ * Cét 18, 19 lµ cßn ®-îc lÜnh kú 2 vµ ký nhËn. B/ Khèi gi¸n tiÕp V¨n phßng. L-¬ng cña khèi v¨n phßng ®ã lµ l-¬ng thêi gian. C¨n cø vµo tæng doanh thu cña xÝ nghiÖp th× khèi gi¸n tiÕp ®-îc ph©n bæ mét quü l-¬ng theo % nhÊt ®Þnh. VD: B¶ng ph©n bæ l-¬ng th¸ng 2 n¨m 2000 Tõ ®ã kÕ to¸n tiÒn l-¬ng còng c¨n cø vµo sè ngµy lµm viÖc thùc tÕ cña c¸n bé CNV trong B¶ng chÊm c«ng ®Ó ph©n bæ l-¬ng th¸ng dùa vµo hÖ sè l-¬ng. * HÖ sè l-¬ng ®-îc tÝnh nh- sau: Tæng quü l-¬ng (khèi gi¸n tiÕp) + HÖ sè l-¬ng = Tæng l-¬ng c¬ b¶n cña khèi gi¸n tiÕp 15 Trong ®ã: L-¬ng cÊp bËc chøc vô x sè ngµy lµm viÖc 22 ngµy Trong ®ã: L-¬ng cÊp bËc chøc vô = l-¬ng hÖ sè x 180.000®/th¸ng + L-¬ng c¬ b¶n 1 th¸ng = - Sau khi x¸c ®Þnh ®-îc sè l-îng cña c¶ phßng th× tr-ëng phßng chia l-¬ng cho nh©n viªn trong phßng m×nh nh- sau: L-¬ng c¸n bé NV = L-¬ng c¬ b¶n x hÖ sè l-¬ng VÝ dô: C¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng th¸ng 2 n¨m 2000 th× anh §Æng V¨n T©m cã l-¬ng c¬ b¶n th¸ng 2 n¨m 2000 lµ: 2,81 (hÖ sè) x 180.000 x 19 (ngµy) : 22 = 436.800® L-¬ng th¸ng 2 cña anh T©m lµ: 436.800® x 3,118 = 1.362.800 Ngoµi phÇn l-¬ng trªn còng nh- khèi s¶n xuÊt, c¸n bé CNV cã thªm c¸c kho¶n phô cÊp tr¸ch nhiÖm (nÕu cã ) phô cÊp ca ba (¨n tr-a) phô cÊp ®éc h¹i... tiÒn l-¬ng nghØ phÐp, l-¬ng nghØ chÕ ®é, c¸ch tÝnh nh- (khèi s¶n xuÊt). III. H¹ch to¸n tæng hîp §Õn kú tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng kÕ to¸n tæng hîp c¸c chøng tõ gèc vÒ l­¬ng bao gåm “B°ng thanh to¸n l­¬ng” “GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n” c¨n cø vµo c¸c chøng tõ trªn kÕ to¸n lËp phiÕu, ghi sæ chi tiÕt c¸c TK 334 1,3342 qu¸ tr×nh h¹ch to¸n tæng hîp cã thÓ ®-îc kh¸i qu¸t nh- sau: Thø nhÊt: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l-¬ng kÕ to¸n lËp chøng tõ sæ 16 ghi §¬n vÞ: MÉu sè 01 - SKT Chøng tõ ghi sæ Ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2000 sè 124 KÌm theo . . . . . . . . . . . . . . . . . chøng tõ gèc TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Ghi quü th¸ng 1/2000 Sè tiÒn Cã 141 334 Nî Cã 117.800.000 50.000.000 111 Céng: 167.800.000 167.800.000 167.800.000 KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) §¬n vÞ Sè 8 PhiÕu chi Ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2000 MÉu 2 - TM Tµi kho¶n nî XuÊt kho: Ph¹m V¨n §oµn Bé phËn c«ng t¸c : Thñ quü VÒ kho¶n: Chi theo b¶ng kª Sè tiÒn: 167.800.000 B»ng ch÷: Mét tr¨m s¸u b¶y triÖu t¸m tr¨m ngµn ®ång ch½n KÌm theo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .chøng tõ gèc Ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2000 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng 17 KÕ to¸n thanh to¸n Ng-êi nhËn §¬n vÞ MÉu sè 01 - SKT Chøng tõ ghi sæ Ngµy 24/2 n¨m 2000 Sè 177 KÌm theo . . . . . . . . . . . . . . chøng tõ gèc TrÝch yÕu 1 Ph©n bæ tiÒn l-¬ng Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã Nî Cã 2 3 4 5 1541 112.580.900 6241 26.111.800 2413 5.890.000 Th¸ng 2 n¨m 2000 334 Céng: 154.582.700 154.582.700 KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) 154.582.700 Thø ba: trªn c¬ së c¸c chøng tõ ghi sæ nµy kÕ to¸n vµo b¶ng ph©n lo¹i chi tiÕt. KÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ c¸c tµi kho¶n 334 ®Ó tiÕn hµnh theo dâi t×nh h×nh biÕn ®éng vÒ tiÒn l-¬ng ®ång thêi kÕ to¸n tiÕn hµnh bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ tiÒn l-¬ng vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Sæ c¸i tµi kho¶n 334 Chøng tõ ghi sæ Sè 177 DiÔn gi¶i Sè tiÒn Ngµy 24/2/2000 Nî Chi l-¬ng T/2/2000 18 1541 112.580.900 6421 26.111.8900 2413 5.890.000 1542 10.000.000 Cã IV. H¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i xÝ nghiÖp tr¾c ®Þa b¶n ®å 202. 1. H¹ch to¸n chi tiÕt ViÖc cÊp B¶o hiÓm x· héi, B¶o hiÓm y tÕ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ë c¸c phßng ban hay ®¬n vÞ s¶n xuÊt ®Òu do kÕ to¸n tiÒn l-¬ng thùc hiÖn c¨n cø vµo danh s¸ch lao ®éng. KÕ to¸n lµm theo ®óng NghÞ ®Þnh sè 26/CP ngµy 26/01/1995 cña ChÝnh phñ + NghØ con èm: ®-îc h-ëng 75% tiÒn l-¬ng c¬ b¶n + NghØ tai n¹n lao ®éng ®-îc h-ëng 100% l-¬ng c¬ b¶n Khi nhËn ®-îc giÊy chøng nhËn nghØ viÖc do con èm, tai n¹n lao ®éng cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña Thñ tr-ëng ®¬n vi, Tr-ëng ban BHXH kÕ to¸n ra trî cÊp BHXH theo c«ng thøc sau: TiÒn l-¬ng c¨n cø ®ãng BHXH Trî cÊp BHXH = x sè ngµy nghØ x 75% (100%) 22 ngµy ë ®©y tiÒn l-¬ng lµm c¨n cø ®ãng BHXH lµ tiÒn l-¬ng c¬ b¶n t¹i mçi ®¬n vÞ mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Òu cã mét quyÓn sæ trî cÊp BHXH ghi ®Çy ®ñ cÊp bËc c«ng nh©n viªn. Sau khi tÝnh to¸n xong kÕ to¸n lËp “B°ng kª chi BHXH” kÕ to¸n ghi giÊy ®Ò nghÞ chi tiÕt vµ lµm thñ tôc chi tiÒn, ®Ó hiÓu râ vÊn ®Ò ta xÐt vÝ dô cô thÓ. - Anh §Æng V¨n T©m lµm viÖc t¹i phßng hµnh chÝnh th¸ng 2 n¨m 2000 nghØ con èm 3 ngµy h-ëng l-¬ng c¬ b¶n 75% 2.81 x 180.000 Trî cÊp BHXH cña anh T©m = x 3 x 75% = 51.729 22ngµy KÕ to¸n lËp b¶ng chi b¶o hiÓm nh- sau: 19 §¬n vÞ: B¶ng chi b¶o hiÓm th¸ng 02 n¨m 2000 Hä vµ tªn §¬n vÞ BËc Ng BH % h-ëng L-¬ng BH Båi d-ìng Tæng §Æng V¨n T©m TC-HC 2,81 3 75% 51.729 50.000 101.729 Ph¹m H÷u ChiÕn KT 2,92 2 75% 35.836 50.000 85.836 NguyÔn §øc Hu©n KH-VT 2,68 3 100% 65.781 120.000 185.781 153.346 220.000 373.346 Céng: Ký 2. H¹ch to¸n tæng hîp: C¨n cø vµo b¶ng thanh to¸n l-¬ng kÕ to¸n tÝnh ra BHXH, BHYT cÇn ph¶i trÝch nép sau ®ã c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nép tiÒn BH kÕ to¸n lËp chøng tõ ghi sè vµ ph¶n ¸nh vµo c¸c TK t-¬ng øng. §¬n vÞ MÉu sè 01-SKT Chøng tõ ghi sæ Ngµy 24/2/2000 Sè 178 KÌm theo . . . . . . . . . . . . . . . . chøng tõ gèc TrÝch yÕu 1 Sè hiÖu tµi kho¶n Nî Cã Nî Cã 2 3 4 5 6421 Ph©n bæ tiÒn l-¬ng Th¸ng 2 n¨m 2000 Sè tiÒn 3.523.900 3382 317.151 3383 563.151 3384 2.642.925 Céng: 3.523.900 KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp (Ký hä tªn) (Ký hä tªn) 20 3.523.900
- Xem thêm -