Tài liệu Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương

  • Số trang: 79 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu §Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè c¬ b¶n: t- liÖu lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng vµ lao ®éng, trong ®ã lao ®éng lµ yÕu tè cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. V× vËy ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ th× nhÊt thiÕt c¸c doanh nghiÖp ph¶i quan t©m ®Õn ng-êi lao ®éng, hä chÝnh lµ tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn quyÕt ®Þnh sù tån t¹i cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, gi÷ vai trß chñ chèt trong viÖc t¹o ra cña c¶i vËt chÊt vµ tinh thÇn trong x· héi. Ng-êi lao ®éng chØ ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh khi søc lao ®éng mµ hä bá ra ®-îc ®Òn bï mét c¸ch chÝnh ®¸ng. Do ®ã ng-êi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng mét c¸ch hîp lý ®Ó ng-êi lao ®éng cã thÓ t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng ®ång thêi cã tÝch luü h¬n thÕ ®Ó khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng xuÊt, chÊt l-îng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao lµ nh©n tè ®¶m b¶o sù phån vinh cña mçi quèc gia. Trong thùc tiÔn hiÖn nay tr-íc nh÷ng yªu cÇu bøc xóc cña qu¸ tr×nh ®æi míi b¶n th©n c«ng t¸c qu¶n lý nh©n sù t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i chèng thÊm Ba Sao ®ang cã nhiÒu chuyÓn biÕn víi c¸c nghiªn cøu nh»m t¹o sù phï hîp trong tæ chøc s¶n xuÊt. Tõ ®ã t¹o ra m«i tr-êng ho¹t ®éng thuËn lîi cã c¸c chÝnh s¸ch tho¶ ®¸ng, c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch ®Ó cã thÓ sö dông mét c¸ch hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc cña m×nh nh»m ®¹t ®-îc môc tiªu ®Æt ra cña c«ng ty. X· héi ngµy cµng ph¸t triÓn nhu cÇu con ng-êi còng kh«ng ngõng t¨ng lªn, ®ßi hái chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng còng ph¶i cã nh÷ng ®æi míi phï hîp. §©y lµ vÊn ®Ò lu«n ®-îc nhµ n-íc, c¸c cÊp c¸c ngµnh quan t©m. Bëi vËy nã liªn quan trùc tiÕp ®Õn quyÒn lîi cña ng-êi lao ®éng, ®Õn sù c«ng b»ng cña x· héi. G¾n chÆt víi tiÒn l-¬ng lµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l-¬ng gåm c¸c BHYT; BHXH; BHTN; KPC§. §©y lµ c¸c quü x· héi thÓ hiÖn sù quan t©m cña toµn x· héi ®Õn tõng thµnh viªn, chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng ®-îc vËn dông linh ho¹t ë mçi doanh nghiÖp phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh vµ phô thuéc vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc. C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i chèng thÊm Ba Sao ®· x©y dùng mét quy chÕ tr¶ l-¬ng phï hîp, h¹ch to¸n ®óng ®ñ vµ thanh to¸n kÞp thêi cã TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ý nghÜa to lín vÒ mÆt chÝnh trÞ. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn nªn em ®± chän “ H¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng” l¯m ®Ò tµi cho chuyªn ®Ò thùc tËp cña em t¹i c«ng ty. Bµi viÕt gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l-¬ngvµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l-¬ngtrong c¸c doanh nghiÖp. Ch-¬ng 2: Tæng quan vÒ c«ng ty, Thùc tr¹ng kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i chèng thÊm Ba Sao. Ch-¬ng 3: Hoµn thiÖn kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i chèng thÊm Ba Sao Do kh¶ n¨ng nhËn thøc vµ tr×nh ®é chuyªn m«n cßn nhiÒu h¹n chÕ, v× thÕ chuyªn ®Ò nµy sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, Ban l·nh ®¹o vµ phßng kÕ to¸n t¹i c«ng ty, ®Ó em cã ®iÒu kiÖn bæ sung kiÕn thøc phôc vô tèt trong c«ng t¸c thùc tÕ sau nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì cña c« gi¸o - PGS/TS NguyÔn ThÞ Lêi cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH x©y dùng vµ th-¬ng m¹i chèng thÊm Ba Sao ®· nhiÖt t×nh h-íng dÉn vµ gióp em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Sinh Viªn TrÇn ThÞ Hiªn TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: Nh÷ng lý luËn chung vÒ tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l-¬ngvµ c¸c kho¶n ph¶i trÝch theo l-¬ng trong c¸c doanh nghiÖp. 1.1 Vai trß tæ chøc lao ®éng vµ kÕ to¸n tiÒn l-¬ng trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt s¶n phÈm x· héi vµ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp ®ång thêi còng lµ qu¸ tr×nh tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n (lao ®éng , ®èi t-îng lao ®éng vµ t- liÖu lao ®éng) trong ®ã lao ®éng víi t- c¸ch lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ng-êi sö dông c¸c t- liÖu lao ®éng nh»m t¸c ®éng , biÕn ®æi c¸c ®èi t-îng lao ®éng thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých nh»m phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña m×nh. MÆt kh¸c kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng lµ 1 viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp . §©y lµ tiÒn ®Ò ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp vµ còng lµ tiÒn ®Ò ®Ó ®-a doanh nghiÖp ®¹t hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë ®iÓm lîi nhuËn cao nhÊt . Tæ chøc sö dông lao ®éng hîp lý cïng víi viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ c«ng cô s¾c bÐn kh«ng thÓ thiÕu trong c«ng t¸c qu¶n lý nÒn kinh tÕ , nhÊt lµ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng . V× nÕu ta h¹ch to¸n ®óng , ®ñ , hîp lý gióp cho c«ng t¸c tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng kÞp thêi , chÝnh v× vËy mµ ng-êi lao ®éng sÏ cã tr¸ch nhiÖm cao víi c«ng viÖc cña m×nh . §ång thêi sÏ kÝch thÝch ng-êi lao ®éng quan t©m ®Õn thêi gian , kÕt qu¶ vµ chÊt l-îng lao ®éng , chÊp hµnh kû luËt vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng gãp phÇn tiÕt kiÖm chi phÝ , h¹ gi¸ thµnh , t¨ng lîi nhuËn , t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng . TiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng) t¹o ra niÒm say mª c«ng viÖc vµ hä kh«ng ngõng n©ng cao , båi d-ìng vÒ tr×nh ®é nghiÖp vô , chuyªn m«n còng nht- c¸ch ®¹o ®øc . Th«ng qua c«ng t¸c tr¶ l-¬ng ng-êi qu¶n lý cã thÓ theo dâi gi¸m s¸t ng-êi lao ®éng lµm viÖc. 1.2 Kh¸i niÖm vµ b¶n chÊt , ý nghÜa cña tiÒn l-¬ng: 1.2.1 Kh¸i niÖm vÒ tiÒn l-¬ng. TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TiÒn l-¬ng (TiÒn c«ng) lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn phÇn s¶n xuÊt x· héi mµ ng-êi chñ sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng t-¬ng øng víi thêi gian lao ®éng , chÊt l-îng lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña ng-êi lao ®éng . 1.2.2 B¶n chÊt cña tiÒn l-¬ng. Trong mäi thêi ®¹i lao ®éng lµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña loµi ng-êi . §Ó cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt diÔn ra liªn tôc vµ th-êng xuyªn th× vÊn ®Ò dÆt ra lµ ph¶i t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng . ”T¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng “ lµ bï ®¾p søc lao ®éng ®· hao phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cã tÝch luü ®Ó s¶n xuÊt liªn tôc . V× vËy , c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ , doanh nghiÖp ph¶i tr¶ thï lao cho ng-êi lao ®éng , thï lao nµy ®-îc tr¶ b»ng hiÖn vËt hay b»ng gi¸ trÞ gäi lµ tiÒn l-¬ng . Ngµy nay quan ®iÓm cò vÒ tiÒn l-¬ng ®· kh«ng cßn phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ . §ßi hái ph¶i cã nhËn thøc ®óng ®¾n h¬n ”b¶n chÊt” cña tiÒn l-¬ng theo quan ®iÓm ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ta: “ TiÒn l-¬ng lµ 1 bé phËn thu nhËp quèc d©n , lµ gi¸ trÞ míi ®-îc t¹o ra do ng-êi sö dông lao ®éng tr¶ cho ng-êi lao ®éng , phï hîp víi gi¸ trÞ søc lao ®éng ®· hao phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ”, tõ ®ã cã thÓ nãi: TiÒn l-¬ng lµ gi¸ trÞ cña søc lao ®éng , dùa trªn c¬ së cña søc lao ®éng , lµ sè tiÒn thï lao lao ®éng mµ ng-êi sö dông lao ®éng ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng , bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña hä trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. 1.2.3 ý nghÜa cña tiÒn l-¬ng. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng , søc lao ®éng lµ hµng ho¸ mµ gi¸ c¶ cña nã ®-îc biÓu hiÖn b»ng h×nh thøc tiÒn l-¬ng . TiÒn l-¬ng lµ kho¶n thu nhËp chÝnh cña ng-êi lao ®éng . Ngoµi ra trong thu nhËp cña ng-êi lao ®éng cßn bao gåm c¸c kho¶n kh¸c nh- : Trî cÊp BHXH , tiÒn th-ëng , tiÒn t¨ng ca… Th«ng qua tiÒn l-¬ng , c¸c kho¶n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ sù ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ gióp cho nhµ n-íc ho¹ch ®Þnh c¸c chÝnh s¸ch tiÒn l-¬ng thÝch hîp gióp ng-êi sñ dông lao ®éng chän quy chÕ tr¶ l-¬ng thÝch hîp. 1.4 C¸c h×nh thøc tiÒn l-¬ng , quü l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.1 C¸c h×nh thøc tiÒn l-¬ng . C¸c doanh nghiÖp hiÖn nay thùc hiÖn tuyÓn dông lao ®éng theo chÕ ®é hîp ®ång lao ®éng . Ng-êi lao ®éng ph¶i tu©n thñ c¸c ®iÒu cam kÕt trong hîp ®ång lao ®éng , cßn doanh nghiÖp ph¶i ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng trong ®ã cã tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng theo ®óng quy ®Þnh trong hîp ®ång. C¸c h×nh thøc tiÒn l-¬ng ®-îc lùa chän vµ vËn dông 1 c¸ch linh ho¹t trong c¸c doanh nghiÖp . Tuú vµo ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , tÝnh chÊt c«ng viÖc vµ tr×nh ®é qu¶n lý cô thÓ mµ doanh nghiÖp tÝnh l-¬ng phï hîp. ViÖc tÝnh l-¬ng cho ng-êi lao ®éng trong c¸c doanh nghiÖp ®-îc thùc hiÖn trong c¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng nh- sau: 1.4.1.1 H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian. Theo h×nh thøc nµy tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng ®-îc tÝnh theo thêi gian lµm viÖc , cÊp bËc kü thuËt hoÆc chøc danh vµ thang bËc l-¬ng theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. Tuú theo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý thêi gian lao ®éng cña doanh nghiÖp , tÝnh tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã thÓ thùc hiÖn theo 2 c¸ch sau:  TiÒn l-¬ng thêi gian gi¶n ®¬n : Lµ tiÒn l-¬ng ®-îc tÝnh theo thêi gian lµ viÖc vµ ®¬n gi¸ l-¬ng thêi gian. C«ng thøc tÝnh: TiÒn l-¬ng Thêi gian lµm viÖc = thêi gian §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng thêi gian X ( møc l-¬ng thêi gian) thùc tÕ TiÒn l-¬ng thêi gian gi¶n ®¬n bao gåm:  TiÒn l-¬ng th¸ng : Lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cè ®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®ång lao ®éng hoÆc tr¶ cho ng-êi lao ®éng theo thang bËc l-¬ng quy ®Þnh . H×nh thøc l-¬ng nµy ®-îc ¸p dông chñ yÕu ®Ó tr¶ l-ong cho c«ng nh©n viªn lµm c«ng viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh vµ nh©n viªn qu¶n lý kinh tÕ. C«ng thøc tÝnh: Mi TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 = Mn x Hi + PC Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®ã: Hi : HÖ sè l-¬ng bËc i Mn : BËc l-¬ng tèi thiÓu PC : Phô cÊp l-¬ng , lµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ ng-êi lao ®éng ch-a ®-îc tÝnh vµo l-¬ng chÝnh.  TiÒn l-¬ng phô cÊp bao gåm 2 lo¹i: Lo¹i 1: TiÒn l-¬ng phô cÊp = Mn x HÖ sè phô cÊp Lo¹i 2: TiÒn l-¬ng phô cÊp = Mn x Hi x HÖ sè phô cÊp TiÒn l-¬ng tuÇn : Lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho 1 tuÇn lµm viÖc C«ng thøc tÝnh: TiÒn l-¬ng tuÇn TiÒn l-¬ng th¸ng x 12 th¸ng = ph¶i tr¶ 52 tuÇn  TiÒn l-¬ng ngµy: Lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖc vµ lµ c¨n cø ®Ó tÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn , tr¶ l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn nh÷ng ngµy héi häp , häc tËp vµ l-¬ng hîp ®ång. C«ng thøc tÝnh: TiÒn l-¬ng ngµy = TiÒn l-¬ng th¸ng Sè ngµy lµm viÖc theo chÕ ®é quy ®Þnh trong th¸ng  TiÒn l-¬ng giê : Lµ tiÒn l-¬ng tr¶ cho 1 giê lµm viÖc , lµm c¨n cø ®Ó lµm phô cÊp lµm thªm giê. C«ng thøc tÝnh: TiÒn l-¬ng ngµy TiÒn l-¬ng giê = Sè giê lµm viÖc trong ngµy theo chÕ ®é (8 giê) TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  TiÒn l-¬ng c«ng nhËt: Lµ tiÒn l-¬ng tÝnh theo ngµy lµm viÖc vµ møc tiÒn l-¬ng ngµy tr¶ cho ng-êi lao ®éng t¹m thêi ch-a xÕp vµo thang bËc l-¬ng. Møc tiÒn l-¬ng c«ng nhËt do ng-êi lao ®éng vµ ng-êi sö dông lao ®éng tho¶ thuËn víi nhau. H×nh thøc tiÒn l-¬ng c«ng nhËt ¸p dông víi lao ®éng t¹m thêi tuyÓn dông  H×nh thøc tiÒn l-¬ng thêi gian cã th-ëng : Lµ h×nh thøc tiÒn l-¬ng kÕt hîp gi÷a h×nh thøc tiÒn l-¬ng thêi gian gi¶n ®¬n víi chÕ ®é tiÒn th-ëng trong s¶n xuÊt. C«ng thøc tÝnh : TiÒn l-¬ng thêi gian TiÒn l-¬ng thêi gian = cã th-ëng TiÒn th-ëng + gi¶n ®¬n cã tÝnh chÊt l-¬ng  H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã -u ®iÓm , nh-îc ®iÓm nhsau: ¦u ®iÓm : §· tÝnh ®Õn thêi gian lµm viÖc thùc tÕ , dÔ lµm , dÔ tÝnh to¸n , cã thÓ lËp b¶ng tÝnh s½n. Nh-îc ®iÓm : H×nh thøc tiÒn l-¬ng thêi gian ch-a ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng , ch-a g¾n liÒn tiÒn l-¬ng víi kÕt qu¶ lao ®éng . V× vËy doanh nghiÖp cÇn kÕt hîp víi c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vËt chÊt , kiÓm tra , chÊp hµnh kû luËt lao ®éng nh»m lµm cho ng-êi lao ®éng tù gi¸c lµm viÖc víi kû luËt lao ®éng vµ n¨ng suÊt hiÖu qu¶ lao ®éng cao. 1.4.1.2 H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm: Lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo khèi l-îng , sè l-îng s¶n phÈm c«ng nh©n ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l-îng quy ®Þnh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng tÝnh cho 1 ®¬n vÞ s¶m phÈm tèt. C«ng thøc tÝnh : Khèi l-îng s¶n phÈm TiÒn l-¬ng s¶n phÈm = X c«ng viÖc hoµn thµnh TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §©y lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng dùa vµo kÕt qu¶ lao ®éng , sè l-îng vµ tiªu chuÈn kü thuËt . Mçi s¶n phÈm hoµn thµnh ë tõng cÊp , tõng lo¹i ®Òu cã ®¬n gi¸ quy ®Þnh møc tiÒn l-¬ng theo b¶ng gi¸ kÕ ho¹ch cña nhµ n-íc mµ doanh nghiÖp ®· duyÖt. C«ng thøc tÝnh : Khèi l-îng s¶n phÈm Møc l-¬ng ph¶i tr¶ = §¬n gi¸ X hoµn thµnh tiÒn l-¬ng Tuú theo mçi ®¬n vÞ x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng tÝnh theo tæng lo¹i s¶n phÈm c«ng viÖc1 c¸ch hîp lý vµ yªu cÇu qu¶n lý vÒ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm t¨ng nhanh , s¶n l-îng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp cã thÓ thùc hiÖn theo c¸c h×nh thøc tiÒn l-¬ng s¶n phÈm nh- sau:  H×nh thøc tiÒn l-¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp: Lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng ®-îc tÝnh theo l-¬ng s¶n phÈm hoµn thµnh ®óng quy c¸ch , phÈm chÊt vµ ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng s¶n phÈm . C«ng thøc tÝnh : Khèi l-îng s¶n phÈm TiÒn l-¬ng s¶n phÈm = §¬n gi¸ x hoµn thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh H×nh thøc tiÒn l-¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp kh«ng h¹n chÕ sè l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh , ¸p dông ®èi víi c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp.  H×nh thøc tiÒn l-¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp : Lµ tiÒn l-¬ng ®-îc ¸p dông cho ng-êi lao ®éng hay bé phËn lao ®éng gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt . C¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt chÝnh ®Ó tÝnh tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n phô viÖc. C«ng thøc tÝnh : TiÒn l-¬ng s¶n phÈm hoµn thµnh gi¸n tiÕp TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 = §¬n gi¸ tiÒn l-¬ng gi¸n tiÕp x Sè l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh cña c«ng nh©n s¶n xuÊt chung Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.4.1.3 H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn: Lµ h×nh thøc tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng bao gåm tiÒn l-¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp vµ tiÒn l-¬ng tÝnh theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp , tiÒn th-ëng tÝnh theo tû lÖ luü tiÕn , c¨n cø vµo møc ®é v-ît ®Þnh møc lao ®éng ®· quy ®Þnh. TiÒn l-¬ng s¶n phÈm luü tiÕn kÝch tÝch m¹nh mÏ viÖc t¨ng nhanh n¨ng suÊt . Nã ¸p dông ë n¬i cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh tiÕn ®é s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt c©n ®èi hoÆc hoµn thµnh kÞp thêi ®¬n ®Æt hµng. 1.4.1.4 H×nh thøc tiÒn l-¬ng kho¸n theo khèi l-îng s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc: Lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng theo khèi l-îng s¶n phÈm , c«ng viÖc . H×nh thøc tiÒn l-¬ng nµy ®-îc ¸p dông trong nh÷ng c«ng viÖc lao ®éng gi¶n ®¬n , c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®ét xuÊt. 1.4.2 Quü tiÒn l-¬ng , BHXH , BHYT , KPC§: 1.4.2.1 Quü tiÒn l-¬ng : Quü tiÒn l-¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé sè tiÒn l-¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho tÊt c¶ lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý.  Quü tiÒn l-¬ng cña doanh nghiÖp bao gåm:  TiÒn l-¬ng thêi gian , tiÒn l-¬ng tÝnh theo s¶n phÈm vµ tiÒn l-¬ng kho¸n  TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm trong ph¹m vi chÕ ®é quy ®Þnh.  TiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan , trong thêi gian ®-îc ®iÒu ®éng c«ng t¸c lµm theo nghÜa vô theo chÕ ®é quy ®Þnh , thêi gian nghØ phÐp , thêi gian ®i häc.  C¸c lo¹i phô cÊp lµm thªm , lµm thªm giê  C¸c kho¶n tiÒn th-ëng cã tÝnh chÊt th-êng xuyªn TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Quü tiÒn l-¬ng kÕ ho¹ch trong doanh nghiÖp cßn ®-îc tÝnh c¶ c¸c kho¶n trî cÊp , BHXH trong thêi gian ng-êi lao ®éng èm ®au , thai s¶n , tai n¹n lao ®éng . Trong doanh nghiÖp ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n nãi riªng vµ quan lý nãi chung, quü tiÒn l-¬ng ®-îc chia lµm 2 lo¹i:  TiÒn l-¬ng chÝnh: Lµ kho¶n tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh , bao gåm tiÒn l-¬ng cÊp bËc vµ c¸c kh¶on phô cÊp ( Phô cÊp lµm ®ªm , phô cÊp lµm thªm giê…)  TiÒn l-¬ng phô : Lµ kho¶n tiÒn l-¬ng tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian hä thùc hiÖn nhiÖm vô kh¸c ngoµi nhiÖn vô chÝnh cña hä nh- : Thêi gian lao ®éng nghØ phÐp , nghØ lÔ , nghØ tÕt , héi häp , häp d©n qu©n tù vÖ vµ ngõng s¶n xuÊt v× nguyªn nh©n kh¸ch quan…®-îc h-ëng l-¬ng theo chÕ ®é. 1.4.2.2 Quü BHXH , BHYT , KPC§:  Quü b¶o hiÓm x· héi (BHXH): Quü BHXH ®-îc sö dông ®Ó trî cÊp cho ng-êi lao ®éng cã tham gia ®ãng gãp BHXH trong tr-êng hîp nghØ mÊt søc Quü BHXH ®-îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l-¬ng (gåm tiÒn l-¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c nh- phô cÊp tr¸ch nhiÖm , phô cÊp ®¾t ®á , phô cÊp th©m niªn - cña c«ng nh©n thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng) ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong kú.Theo chÕ ®é hiÖn hµnh,hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i trÝch lËp quü BHXH theo tû lÖ 20% trªn tæng sè l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong th¸ng.Trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ,5% trõ vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng . Néi dung chi BHXH gåm: o Trî cÊp cho c«ng nh©n viªn nghØ èm ®au,sinh ®Î,mÊt søc lao ®éng … o Trî cÊp cho c«ng nh©n viªn bÞ tai n¹n lao ®éng ,bÖnh nghÒ nghiÖp. o Trî cÊp cho c«ng nh©n viªn nghØ mÊt søc. TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 o Chi c«ng t¸c qu¶n lý quü BHXH Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, toµn bé sè trÝch BHXH nép lªn c¬ quan BHXH qu¶n lý. Hµng th¸ng doanh nghiÖp trùc tiÕp chi tr¶ BHXH cho c«ng nh©n viªn ®ang lµm viÖc bÞ èm ®au,thai s¶n…trªn c¬ së chøng tõ nghØ h-ëng BHXH.Cuèi th¸ng(Quý)doanh nghiÖp quyÕt to¸n víi c¬ quan qu¶n lý quü BHXH sè thùc chi BHXH t¹i doanh nghiÖp .  Quü b¶o hiÓm y tÕ (BHYT): Quü BHYT ®-îc trÝch lËp ®Ó tµi trî cho ng-êi lao ®éng cã tham gia ®ãng gãp quü BHYT trong c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc vµ kh¸m ch÷a bÖnh. Quü BHYT ®-îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn . Theo chÕ ®é hiÖn hµnh,doanh nghiÖp trÝch quü BHYT theo tû lÖ 3% trªn tæng sè tiÒn l-¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn .Trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt ,ng-êi lao ®éng ®ãng gãp 1% thu nhËp. Doanh nghiÖp tÝnh trõ vµo l-¬ng cña ng-êi lao ®éng.  Kinh phÝ c«ng ®oµn(KPC§): KPC§ ®-îc trÝch lËp ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng cho tæ chøc c«ng ®oµn nh»m ch¨m lo,b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng-êi lao ®éng . KPC§ ®-îc h×nh thµnh tõ viÖc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong kú.Theo chÕ ®é hiÖn hµnh hµng th¸ng doanh nghiÖp trÝch 2% trªn tæng sè tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trong th¸ng vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú.Trong ®ã 1% ®· trÝch nép cho c¬ quan c«ng ®oµn cÊp trªn phÇn cßn l¹i chi t¹i c«ng ®oµn c¬ së.  Ngoµi ra cßn chÕ ®é tiÒn ¨n gi÷a ca. 1.5 KÕ to¸n chi tiÕt tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng 1.5.1 Chøng tõ vµ sæ kÕ to¸n sö dông H¹ch to¸n tiÒn l-¬ng lµ 1 c«ng viÖc rÊt quan träng trong c¸c doanh nghiÖp .§Ó ®¸nh gi¸ ®-îc 1 c¸ch chÝnh x¸c kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn trong doanh nghiÖp th× tr-íc tiªn ph¶i h¹ch to¸n ®-îc lao ®éng . TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.5.2 TÝnh l-¬ng vµ c¸c kho¶n trî cÊp BHXH Nguyªn t¾c tÝnh l-¬ng: Ph¶i tÝnh l-¬ng cho tõng ng-êi lao ®éng .ViÖc tÝnh l-¬ng vµ c¸c kho¶n trî cÊp BHXH vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng ®-îc thùc hiÖn t¹i phßng kÕ to¸n cña doanh nghiÖp . Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nh- “B¶ng chÊm c«ng”, “PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoµn thµnh”, “Hîp ®ång giao kho¸n”…KÕ to¸n tÝnh tiÒn l-¬ng thêi gian,tiÒn l-¬ng s¶n phÈm ,tiÒn ¨n ca cho ng-êi lao ®éng vµ ph¶n ¸nh vµo “B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng” lËp cho tõng tæ,®éi s¶n xuÊt , phßng ban cña doanh nghiÖp.Trong c¸c tr-êng hîp c¸n bé c«ng nh©n viªn èm ®au thai s¶n,tai n¹n…®· tham gia ®ãng gãp BHXH th× ®-îc h-ëng trî cÊp BHXH vµ ®-îc tÝnh theo c«ng thøc Sè BHXH = Sè ngµy nghØ x L-¬ng Ph¶i tr¶ tÝnh BHXH cÊp bËc x Tû lÖ % tÝnh BHXH C¨n cø vµo c¸c chøng tõ “PhiÕu nghØ h-ëng BHXH”_(MS 03_L§TL), “Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng" _(MS 09_L§TL), kÕ to¸n tÝnh trî cÊp BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph¶n ¸nh vµo “B¶ng thanh to¸n BHXH”_(MS 04_L§TL)  Tr×nh tù KÕ to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong doanh nghiÖp . Hµng th¸ng, hµng quý, doanh nghiÖp th-êng ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô chñ yÕu liªn quan ®Õn tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nh- sau: 1 . Hµng th¸ng,tÝnh tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng KÕ to¸n ghi: Nî TK 622 - TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt Nî Tk 627 (6271) - TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn qu¶n lý vµ phôc vô ph©n x-ëng Nî TK 641(6411) - TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn b¸n hµng Nî TK 642(6421) - TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Cã TK 334- Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn 2 . TiÒn th-ëng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn Nî TK 431(4311) - Th-ëng thi ®ua tõ quü khen th-ëng Nî TK 622,627,641,642 - Th-ëng tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Cã TK 334 - Tæng sè tiÒn th-ëng ph¶i tr¶ 3 . TrÝch BHXH, BHYT, KPC§, hµng th¸ng Nî TK 622,627,641,642(PhÇn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ):19% Nî TK 334(PhÇn trõ vµo thu nhËp ng-êi lao ®éng ):6% Cã TK 338(3382,3383,3384):25% 4 . BHXH ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn . Tr-êng hîp trong doanh nghiÖp ®-îc gi÷ l¹i 1 phÇn BHXH ®Ó trùc tiÕp chi t¹i doanh nghiÖp th× sè ®· chi KÕ to¸n ghi : Nî TK 338 (3383) Cã TK 334- Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Tr-êng hîp doanh nghiÖp ph¶i nép tÊt c¶ BHXH lªn cÊp trªn,doanh nghiÖp cã thÓ chi øng hé c«ng nh©n viªn vµ thanh to¸n khi nép c¸c kho¶n kinh phÝ nµy ®Õn c¸c c¬ quan qu¶n lý, KÕ to¸n ghi: Nî TK 138(1388) - Ph¶i thu kh¸c Cã TK 334 -Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 5 . C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng KÕ to¸n ghi : Nî TK 334 - Tæng sè c¸c kho¶n khÊu trõ Cã TK 333(3334)-ThuÕ Thu nhËp Doanh nghiÖp Cã TK 141 - T¹m øng Cã TK 138 - Ph¶i thu kh¸c 6. Thanh to¸n tiÒn l-¬ng ,tiÒn c«ng,BHXH cho c«ng nh©n viªn TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 111,112 - Tµi kho¶n thanh to¸n 7. ChuyÓn tiÒn nép BHXH,BHYT,KPC§ Nî TK 338 - Ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c Cã TK 111,112 - TK thanh to¸n 8. ChØ tiªu KPC§ ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp Nî TK 338(3382) Cã TK 111,112 9. §Õn hÕt kú tr¶ l-¬ng cßn cã nh÷ng c«ng nh©n viªn ch-a lÜnh l-¬ng , KÕ to¸n chuyÓn l-¬ng ch-a lÜnh thµnh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c Nî TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 338 - Ph¶i tr¶ , ph¶i nép kh¸c 10. Kho¶n KPC§ v-ît chi ®-îc cÊp bï, khi nhËn ®-îc kho¶n cÊp bï trõ tõ ng©n s¸ch NN hoÆc c¬ quan cÊp tØnh , KÕ to¸n ghi: Nî TK 111,112 Cã TK 338 11. NÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc trÝch l-¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n s¶n xuÊt , KÕ to¸n ghi: Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶ Thùc tÕ khi tr¶ l-¬ng nghØ phÐp, KÕ to¸n ghi : Nî TK 335 Cã TK 334  C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nghØ phÐp còng gièng nh- ®èi víi l-¬ng chÝnh S¬ ®å h¹ch to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 512 TK 241 TK334 TiÒn l-¬ng ,tiÒn ca tr¶ cho CNV x©y dùng c¬ b¶n Thanh to¸n b»ng vËt t-,hµng ho¸ TK 3331 TK 622 TiÒn l-¬ng,tiÒn ¨n ca tr¶ Cho CNTT s¶n xuÊt TK 111,112 TK 623 TGNH Thanh to¸n b»ng TM hoÆc TiÒn l-¬ng, tiÒn ¨n ca tr¶ cho CNV sö dông m¸y thi c«ng TK138(1,8) TK627 KhÊu trõ vËt chÊt TiÒn l-¬ng, tiÒn ¨n ca tr¶ cho CNV qu¶n lý ph©n x-ëng TK 3335 TK 641 ,642 ThuÕ thu nhËp ng-êi lao ®éng nép TiÒn l-¬ng , tiÒn ca tr¶ cho NVBH, QLDN TK 338(3,4) TK 335 KhÊu hao BHXH , BHYT TiÒn l-¬ng nghØ phÐp TK 141 TK 431(1,2) KhÊu trõ tiÒn t¹m øng thõa TiÒn ¨n ca v-ît ®Þnh møc TK 338(8) TK 338(8) KÕt chuyÓn tiÒn l-¬ng CNV ®i v¾ng BHXH ph¶i tr¶ CNV S¬ ®å h¹ch to¸n trÝch tr-íc tiÒn l-¬ng phÐp kÕ ho¹ch cña CNSX ë trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 334 TK 338 TK 241,622,623,627,641,642 Quü BHXH tr¶ thay cho CNV TrÝch quü BHXH,BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh (19%) TK 111, 112 TK 334 TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ Nép BHXH,BHYT,KPC§ l-¬ng CNV (6%) HoÆc chi quü BHXH,BHYT, KPC§ t¹i DN TK 111,112 Sè BHXH,KPC§ chi v-ît ®-îc cÊp bï S¬ ®å tr×nh tù KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Chøng tõ KÕ to¸n TrÇn ThÞ,BHXH Hiªn vµ lao ®éng Líp KTLT1 – HN2 chøng tõ KÕ to¸n cã liªn quan B¶ng thanh to¸n l-¬ng TÝnh tiÒn l-¬ng,BHXH ph¶i tr¶ (MS02-L§TL) Khãa luËn tèt nghiÖp B¶ng thanh to¸n BHXH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Sæ c¸i TK 334, B¶ng tæng hîp tiÒn l-¬ng toµn doanh nghiÖp B¶ng tæng hîp tiÒn l-¬ng tõng ph©n x-ëng, bé phËn gi¸n tiÕp Sæ KÕ to¸n tiÒn mÆt,TGNH TK 338 TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng theo c¸c h×nh thøc KÕ to¸n : HiÖn nay cã 5 h×nh thøc nhËt ký - Sæ c¸i ; H×nh thøc nhËt ký chung ; H×nh thøc chøng tõ ghi sæ ; H×nh thøc nhËt ký chøng tõ . H×nh thøc KT trªn m¸y vi tÝnh. C¨n cø vµo quy m« , ®Æc ®iÓm kinh doanh , yªu cÇu qu¶n lý , n¨ng lùc cña c¸n bé kÕ to¸n trong doanh nghiÖp ®Ó lùa chän c¸c h×nh thøc sæ KÕ to¸n sao cho phï hîp H×nh thøc nhËt ký - sæ c¸i: C¸c chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng - PhiÕu chi… - B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt NhËt ký – Sæ c¸i phÇn TK 334,Tk 338 vµ c¸c TK liªn quan B¸o c¸o KÕ to¸n Sæ chi tiÕt TK 334 , TK 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :Quan hÖ ®èi chiÕu TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H×nh thøc NhËt ký chung: C¸c chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng - PhiÕu chi… - B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng B¶ng kª chi phÝ s¶n xuÊt NhËt Ký chung Sæ c¸i TK 334,TK 338 B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Sæ chi tiÕt TK 334 ,TK 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng b¸o c¸o KÕ to¸n :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :Quan hÖ ®èi chiÕu TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H×nh thøc NhËt ký chøng tõ: C¸c chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng - PhiÕu chi… - B¶ng tæng hîp chøng tõ gèc - B¶ng kª sè 4 - B¶ng kª sè 5 - B¶ng kª sè 6 NhËt ký chøng tõ sè 7 B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ThÎ vµ sæ chi tiÕt TK 334 ,TK 338 Sæ c¸i TK 334,TK 338 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o KÕ to¸n :Ghi hµng ngµy :Ghi cuèi th¸ng :Quan hÖ ®èi chiÕu TrÇn ThÞ Hiªn Líp KTLT1 – HN2 Khãa luËn tèt nghiÖp
- Xem thêm -