Tài liệu Hạch toán tiền lương tại cty bưu chính viễn thông hn

  • Số trang: 71 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 66 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Lêi më ®Çu Qua nghiªn cøu, chóng ta ®· nhËn thÊy trong qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý con ng-êi lµ vÊn ®Ò cèt lâi nhÊt, còng ®ång thêi lµ vÊn ®Ò tinh tÕ, phøc t¹p nhÊt. Khai th¸c ®-îc nh÷ng tiÒm n¨ng cña nguån lùc con ng-êi chÝnh lµ ch×a kho¸ ®Ó mçi doanh nghiÖp ®¹t ®-îc thµnh c«ng trong s¶n xuÊt kinh doanh. V× vËy, viÖc ph©n chia vµ kÕt hîp c¸c lîi Ých ph¶i ®-îc xem xÐt, c©n nh¾c kü l-ìng. C¸c lîi Ých ®ã bao gåm: lîi Ých c¸ nh©n ng-êi lao ®éng, lîi Ých cña «ng chñ (hay cña doanh nghiÖp) vµ lîi Ých x· héi. Lîi Ých vËt chÊt cña c¸ nh©n ng-êi lao ®éng ®-îc thÓ hiÖn ë thu nhËp cña ng-êi ®ã. Thu nhËp vµ tiÒn l-¬ng ®èi víi ng-êi lao ®éng lµ hai ph¹m trï kinh tÕ kh¸c nhau. TiÒn l-¬ng dïng ®Ó chØ sè tiÒn nhµ n-íc tr¶ cho ng-êi lao ®éng trong khu vùc nhµ n-íc th«ng qua c¸c thang, b¶ng l-¬ng vµ phô cÊp. Thu nhËp bao gåm ngoµi kho¶n tiÒn l-¬ng, cßn tiÒn th-ëng, tiÒn chia lîi nhuËn vµ c¸c kho¶n kh¸c mµ c¸c doanh nghiÖp ph©n phèi cho ng-êi lao ®éng theo s¶n l-îng hay chÊt l-îng lao ®éng. Trong ®ã, tiÒn l-¬ng lµ phÇn thu nhËp chÝnh, chiÕm tû träng lín, nã cã t¸c dông lín ®Õn viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ, æn ®Þnh vµ c¶i thiÖn ®êi sèng cña ng-êi lao ®éng. V× vËy, ®èi víi mäi doanh nghiÖp, vÊn ®Ò tiÒn l-¬ng trong nh÷ng n¨m tíi cã vÞ trÝ quan träng ®Æc biÖt. §Ó t¹o ra ®éng lùc to lín, gi¶i phãng ®-îc søc s¶n xuÊt, tr-íc hÕt cÇn cã quü tiÒn l-¬ng ®ñ lín ®Ó chi tr¶ cho ng-êi lao ®éng. Tuy nhiªn, viÖc qu¶n lý, ph©n phèi quü tiÒn l-¬ng ®ã theo c¸ch thøc nµo sao cho c«ng b»ng, hîp lý, ®óng luËt ph¸p, kÝch thÝch tinh thÇn h¨ng say lµm viÖc vµ kh¶ n¨ng s¸ng t¹o cña mäi ng-êi lao ®éng, ph¸t huy t¸c dông ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l-¬ng trong s¶n xuÊt, ®ång thêi ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, l¹i lµ mét vÊn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i t×m ®-îc mét ph-¬ng thøc qu¶n lý, h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng phï hîp, tu©n thñ quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vÒ chÝnh s¸ch ®·i ngé, nh-ng còng ph¶i cã nh÷ng øng dông s¸ng t¹o c¨n cø vµo thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i doanh nghiÖp. C«ng ty ViÔn th«ng Hµ néi lµ ®¬n vÞ thuéc Tæng C«ng ty B-u chÝnh ViÔn th«ng ViÖt Nam, ®¬n vÞ cã nhiÒu ®ãng gãp nç lùc cho sù ph¸t triÓn v-ît bËc cña ngµnh B-u ®iÖn. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu thµnh lËp, C«ng ty ViÔn th«ng Hµ Néi ®· tù kh¼ng ®Þnh ®-îc m×nh trªn th-¬ng tr-êng. C«ng ty ®· cã nh÷ng b-íc ®i v÷ng ch¾c, ph¸t B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 1 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B triÓn mét c¸ch toµn diÖn vµ nhanh chãng héi nhËp vµo m¹ng l-íi th«ng tin quèc gia, quèc tÕ. Nh÷ng thµnh tùu cña Ngµnh B-u chÝnh ViÔn th«ng nãi chung vµ cña C«ng ty ViÔn th«ng nãi riªng ®· gãp phÇn to lín vµo c«ng cuéc x· héi ho¸ th«ng tin cña ®Êt n-íc . Lµ sinh viªn khoa KÕ to¸n tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc d©n, qua thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty ViÔn th«ng Hµ Néi, t«i ®· cã ®iÒu kiÖn cñng cè, tÝch luü, lµm s¸ng tá nh÷ng kiÕn thøc tiÕp thu ®-îc trong nhµ tr-êng vÒ c¸ch thøc tæ chøc, néi dung tr×nh tù c«ng t¸c kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp. §ång thêi, qu¸ tr×nh thùc tËp tèt nghiÖp ®· gióp t«i cã thªm nh÷ng kiÕn thøc thùc tÕ vÒ lÜnh lùc mµ t«i mong muèn ®-îc t×m hiÓu kü h¬n. §ã lµ vÊn ®Ò h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ng-êi lao ®éng t¹i doanh nghiÖp. Néi dung b¶n B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp nµy ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn bao gåm 3 ch-¬ng: Ch-¬ng I. C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong c¸c doanh nghiÖp. Ch-¬ng II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty ViÔn th«ng Hµ Néi. Ch-¬ng III. Ph-¬ng h-íng hoµn thiÖn h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông ng-êi lao ®éng. V× lÜnh vùc nghiªn cøu nµy cßn míi mÎ ®èi víi b¶n th©n t«i cho nªn b¶n b¸o c¸o nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n vµ rÊt mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o, h-íng B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 2 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B dÉn cña c¸c thÇy c« trong Khoa KÕ to¸n. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n L·nh ®¹o, Phßng KÕ to¸n Tµi chÝnh vµ Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh cña C«ng ty ViÔn th«ng Hµ Néi ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó t«i hoµn thµnh B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh t¹i C«ng ty. T«i còng xin bµy tá lßng biÕt ¬n s©u s¾c cña m×nh ®èi víi sù h-íng dÉn, chØ b¶o nhiÖt t×nh cña C« gi¸o Phã Gi¸o s--TiÕn sü Ph¹m ThÞ G¸i ®· gióp t«i hoµn thµnh Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nµy. CH¦¥NG I. C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng trong c¸c doanh nghiÖp I. Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng: 1. Nguån gèc, b¶n chÊt cña tiÒn l-¬ng: Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ qu¸ tr×nh kÕt hîp ®ång thêi còng lµ qu¸ tr×nh tiªu hao c¸c yÕu tè c¬ b¶n (lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng vµ t- liÖu lao ®éng). Trong ®ã lao ®éng víi t- c¸ch lµ ho¹t ®éng ch©n tay vµ trÝ ãc cña con ng-êi sö dông c¸c t- liÖu lao ®éng nh»m t¸c ®éng, biÕn ®æi c¸c ®èi t-îng lao ®éng thµnh c¸c vËt phÈm cã Ých phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t cña m×nh. §Ó b¶o ®¶m tiÕn hµnh liªn tôc qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt tr-íc hÕt cÇn ph¶i b¶o ®¶m t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, nghÜa lµ søc lao ®éng mµ con ng-êi bá ra ph¶i ®-îc båi hoµn d-íi d¹ng thï lao lao ®éng. TiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng) chÝnh lµ phÇn thï lao lao ®éng ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng. MÆt kh¸c tiÒn l-¬ng cßn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ ®Ó khuyÕn khÝch tinh thÇn h¨ng h¸i lao ®éng, kÝch thÝch vµ t¹o mèi quan t©m cña ng-êi lao ®éng ®Õn kÕt qu¶ c«ng viÖc cña hä. VÒ b¶n chÊt, tiÒn l-¬ng chÝnh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña gi¸ c¶ søc lao ®éng. Nãi c¸ch kh¸c, tiÒn l-¬ng chÝnh lµ nh©n tè thóc ®Çy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. 2. Qòy tiÒn l-¬ng vµ thµnh phÇn cña qòy tiÒn l-¬ng: Qòy tiÒn l-¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé tiÒn l-¬ng mµ doanh nghiÖp tr¶ cho tÊt c¶ lao ®éng thuéc doanh nghiÖp qu¶n lý. Thµnh phÇn qòy tiÒn l-¬ng bao gåm B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 3 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B nhiÒu kho¶n nh- l-¬ng thêi gian(th¸ng, ngµy, giê), l-¬ng s¶n phÈm, phô cÊp (cÊp bËc, khu vùc, chøc vô, ®¾t ®á…), tiÒn th-ëng trong s¶n xuÊt. Qòy tiÒn l-¬ng (hay tiÒn c«ng) bao gåm nhiÒu lo¹i, tuy nhiªn vÒ mÆt h¹ch to¸n cã thÓ chia thµnh tiÒn l-¬ng lao ®éng trùc tiÕp vµ tiÒn l-¬ng lao ®éng gi¸n tiÕp, trong ®ã chi tiÕt theo tiÒn l-¬ng chÝnh vµ tiÒn l-¬ng phô. 3. C¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng trong doanh nghiÖp (chÕ ®é tiÒn l-¬ng) a. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian §©y lµ h×nh thøc tiÒn l-¬ng mµ thu nhËp cña mét ng-êi phô thuéc vµo hai yÕu tè: sè thêi gian lao ®éng thùc tÕ trong th¸ng vµ tr×nh ®é thµnh th¹o nghÒ nghiÖp cña ng-êi lao ®éng. ChÕ ®é tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã -u ®iÓm lµ ®¬n gi¶n, dÔ tÝnh to¸n, nh-ng nh-îc ®iÓm lµ chØ míi xem xÐt ®Õn mÆt sè l-îng, ch-a quan t©m ®Õn chÊt l-îng, nªn vai trß kÝch thÝch s¶n xuÊt cña tiÒn l-¬ng h¹n chÕ. Tuy nhiªn, trong thùc tÕ vÉn ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng nµy ®Ó tr¶ cho ®èi t-îng c«ng nh©n ch-a x©y dùng ®-îc ®Þnh møc lao ®éng cho c«ng viÖc cña hä, hoÆc cho c«ng viÖc xÐt thÊy tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm kh«ng cã hiÖu qu¶, vÝ dô: söa ch÷a, kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm hoÆc s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm yªu cÇu ®é chÝnh x¸c cao. §Ó kh¾c phôc nh-îc ®iÓm cña ph-¬ng ph¸p tr¶ l-¬ng theo thêi gian, ng-êi ta ¸p dông tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã th-ëng. Trong nh÷ng n¨m võa qua, h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo thêi gian cã xu h-íng thu hÑp dÇn. Nh-ng xÐt vÒ l©u dµi, khi tr×nh ®é khoa häc ph¸t triÓn cao, tr×nh ®é c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ cao th× h×nh thøc l-¬ng theo thêi gian l¹i ®-îc më réng ë ®¹i bé phËn c¸c kh©u s¶n xuÊt, v× lóc ®ã c¸c c«ng viÖc chñ yÕu lµ do m¸y mãc thùc hiÖn. b. H×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm L-¬ng tr¶ theo s¶n phÈm lµ chÕ ®é tiÒn l-¬ng mµ thu nhËp cña mçi ng-êi tuú thuéc vµo hai yÕu tè: Sè l-îng s¶n phÈm lµm ra trong th¸ng vµ ®¬n gi¸ tiÒn c«ng cho mét s¶n phÈm. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 4 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Sè l-îng s¶n phÈm lµm ra do thèng kª ghi chÐp. §¬n gi¸ tiÒn c«ng phô thuéc vµo hai yÕu tè: CÊp bËc c«ng viÖc vµ ®Þnh møc thêi gian hoµn thµnh c«ng viÖc ®ã. Cã thÓ nãi r»ng hiÖu qu¶ cña h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm cao hay thÊp phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c ®Þnh møc lao ®éng cã chÝnh x¸c hay kh«ng. §Þnh møc võa lµ c¬ së ®Ó tr¶ l-¬ng s¶n phÈm, võa lµ c«ng cô ®Ó qu¶n lý. Trong giai ®o¹n hiÖn nay th× h×nh thøc tiÒn l-¬ng s¶n phÈm ®ang lµ h×nh thøc tiÒn l-¬ng chñ yÕu ®-äc ¸p dông réng r·i trong c¸c doanh nghiÖp. §Ó ®¶m b¶o h×nh thøc tiÒn l-¬ng nµy cã hiÖu qu¶ cÇn 4 ®iÒu kiÖn sau: - Cã hÖ thèng ®Þnh møc chÝnh x¸c. - Ph¶i th-êng xuyªn cñng cè, hoµn thiÖn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o d©y chuyÒn s¶n xuÊt lu«n lu«n c©n ®èi. - Ph¶i tæ chøc tèt c«ng t¸c phôc vô cho s¶n xuÊt nh-: viÖc cung cÊp nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm, tæ chøc söa ch÷a thiÕt bÞ kÞp thêi khi h- háng vµ tæ chøc nghiÖm thu s¶n phÈm kÞp thêi. - Hoµn thiÖn c«ng t¸c thèng kª kÕ to¸n, ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c thèng kª theo dâi t×nh h×nh thùc hiÖn møc ®Ó lµm c¬ së cho viÖc ®iÒu chØnh møc. Trong thùc tÕ chóng ta th-êng ¸p dông 4 h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm sau: * Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¸ nh©n H×nh thøc nµy ®-îc ¸p dông réng r·i ®èi víi ng-êi trùc tiÕp s¶n xuÊt, trong ®iÒu kiÖn qu¸ tr×nh lao ®éng cña hä mang tÝnh chÊt ®éc lËp t-¬ng ®èi, cã thÓ ®Þnh møc vµ kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm mét c¸ch cô thÓ vµ riªng biÖt. §¬n gi¸ x¸c ®Þnh nh- sau: §G = L/Q hoÆc §G = L x T Trong ®ã: §G : §¬n gi¸ s¶n phÈm. L : L-¬ng theo cÊp bËc Q : Møc s¶n l-îng T : Møc thêi gian * Tr¶ l-¬ng tÝnh theo s¶n phÈm tËp thÓ B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 5 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Lµ mét h×nh thøc tiÒn l-¬ng ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc nÆng nhäc cã ®Þnh møc thêi gian dµi, c¸ nh©n tõng ng-êi kh«ng thÓ lµm ®-îc hoÆc lµm ®-îc nh-ng kh«ng ®¶m b¶o tiÕn ®é, ®ßi hái ph¶i ¸p dông l-¬ng s¶n phÈm tËp thÓ. Khi ¸p dông h×nh thøc nµy cÇn ph¶i ®Æc biÖt chó ý tíi c¸ch chia l-¬ng sao cho ®¶m b¶o c«ng b»ng hîp lý, ph¶i chó ý tíi t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng c«ng nh©n vÒ søc khoÎ, vÒ sù cè g¾ng trong lao ®éng. * Tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp Th-êng ¸p dông ®Ó tr¶ cho c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n phôc vô. khi ¸p dông h×nh thøc nµy cã hai t¸c dông lín: Th¾t chÆt mèi quan hÖ gi÷a c¸n bé qu¶n lý, c«ng nh©n phôc vô víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸n bé qu¶n lý ph¶i quan t©m tíi viÖc thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. §Ó ¸p dông nã, cÇn tiÕn hµnh qua hai b-íc: B-íc 1: X¸c ®Þnh ®¬n gi¸ gi¸n tiÕp (§GGT) S¶n l-îng ®Þnh møc b×nh qu©n cña c«ng nh©n trùc tiÕp trong th¸ng §GGT = L-¬ng cÊp bËc th¸ng cña gi¸n tiÕp B-íc 2: TÝnh l-¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp (L) L = S¶n phÈm thùc tÕ cña c«ng nh©n s¶n xuÊt x §¬n gi¸ gi¸n tiÕp * L-¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn Lµ mét h×nh thøc tiÒn l-¬ng s¶n phÈm nh-ng dïng nhiÒu ®¬n gi¸ kh¸c nhau ®Ó tr¶ cho c«ng nh©n t¨ng s¶n l-îng ë møc ®é kh¸c nhau, theo nguyªn t¾c: Nh÷ng s¶n phÈm trong ®Þnh møc th× tr¶ theo ®¬n gi¸ chung thèng nhÊt, cßn nh÷ng s¶n phÈm v-ît ®Þnh møc th× tr¶ theo ®¬n gi¸ luü tiÕn (§¬n gi¸ nµy lín h¬n ®¬n gi¸ chung). ChÕ ®é l-¬ng nµy cã t¸c dông kÝch thÝch s¶n xuÊt m¹nh mÏ, nh-ng nã vi ph¹m nguyªn t¾c: SÏ lµm cho tèc ®é t¨ng tiÒn l-¬ng t¨ng nhanh h¬n tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Nªn ph¹m vi ¸p dông chØ víi nh÷ng kh©u träng yÕu cña d©y chuyÒn, hoÆc B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 6 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B vµo thêi ®iÓm nhu cÇu cña thÞ tr-êng cÇn sè l-îng lín lo¹i s¶n phÈm ®ã, hoÆc vµo thêi ®iÓm cã nguy c¬ kh«ng hoµn thµnh hîp ®ång kinh tÕ, bÞ ph¹t nh÷ng kho¶n tiÒn lín. Sau khi ®· kh¾c phôc ®-îc c¸c hiÖn t-îng trªn ph¶i trë l¹i ngay h×nh thøc l-¬ng s¶n phÈm th«ng th-êng. Song song víi l-¬ng s¶n phÈm lòy tiÕn ta cã l-¬ng s¶n phÈm lòy lïi. ¸p dông víi tr-êng hîp nguy c¬ thÞ tr-êng bÞ thu hÑp, kh«ng cã kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. ¸p dông l-¬ng s¶n phÈm lòy lïi lµ ®Ó h¹n chÕ s¶n xuÊt vµ k×m h·m nã. c. L-¬ng kho¸n TiÒn l-¬ng kho¸n lµ h×nh thøc tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng theo khèi l-îng vµ chÊt l-înng c«ng viÖc mµ hä hoµn thµnh. §Ó ¸p dông l-¬ng kho¸n cÇn chó ý hai vÊn ®Ò sau: t¨ng c-êng c«ng t¸c kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o ®óng tiÕn ®é vµ chÊt l-îng, vµ thùc hiÖn thËt nghiªm chØnh chÕ ®é khuyÕn khÝch lîi Ých vËt chÊt. Møc th-ëng, ph¹t cao hay thÊp lµ tuú thuéc vµo phÇn gi¸ trÞ lµm lîi vµ phÇn gi¸ trÞ bÞ thiÖt h¹i h- háng. 4. Néi dung h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng: a. NhiÖm vô h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng trong doanh nghiÖp: §Ó ®¸p øng ®-îc c¸c yªu cÇu qu¶n lý, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng trong c¸c doanh nghiÖp cÇn thùc hiÖn tèt c¸c nhiÖm vô sau: - Ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, trung thùc, kÞp thêi ngµy c«ng thùc tÕ lµm viÖc, nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ BHXH... cña ng-êi lao ®éng ®Ó cã c¨n cø tÝnh tr¶ l-¬ng, BHXH tr¶ thay l-¬ng, tiÒn th-ëng... cho tõng ng-êi vµ qu¶n lý lao ®éng trong doanh nghiÖp. - Theo dâi, ghi chÐp viÖc h×nh thµnh quü tiÒn l-¬ng, t×nh h×nh chi tr¶ quü l-¬ng cña doanh nghiÖp; viÖc trÝch lËp vµ chi tr¶ c¸c quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. -Cung cÊp nh÷ng sè liÖu cÇn thiÕt cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, h¹ch to¸n thu nhËp vµ mét sè néi dung kh¸c cã liªn quan. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 7 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B b. Tµi kho¶n sö dông: §Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 334”Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn”: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi, tiÒn th-ëng vµ c¸c kho¶n kh¸c thuéc thu nhËp cña hä. KÕt cÊu cña tµi kho¶n nµy nh- sau: Bªn Nî: - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn c«ng, tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n viªn. - TiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n ®· tr¶ cho c«ng nh©n viªn.- KÕt chuyÓn tiÒn l-ong c«ng nh©n, viªn chøc ch-a lÜnh. Bªn Cã: - TiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc. D- Nî(nÕu cã): Sè tr¶ thõa cho c«ng nh©n viªn chøc. D- Cã:TiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn chøc c. Tr×nh tù vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: * Tr×nh tù: §Ó thanh to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cho ng-êi lao ®éng, hµng th¸ng kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i lËp “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng” cho tõng tæ, ®éi, ph©n x-ëng s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban c¨n cø vµo kÕt qu¶ ®Ó tÝnh l-¬ng cho tõng ng-êi. Trªn b¶ng tÝnh l-¬ng cÇn ghi râ tõng kho¶n tiÒn l-¬ng (l-¬ng s¶n phÈm, l-¬ng thêi gian), c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp, c¸c kho¶n khÊu trõ vµ sè tiÒn ng-êi lao ®éng cßn ®-îc lÜnh. Kho¶n thanh to¸n vÒ trî cÊp b¶o hiÓm x· héi còng ®-îc lËp t-¬ng tù. Sau khi kÕ to¸n tr-ëng kiÓm tra, x¸c nhËn vµ ký, gi¸m ®èc duyÖt y, ”B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi” sÏ ®­îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi cho ng-êi lao ®éng. Th«ng th-êng, t¹i c¸c doanh nghiÖp, viÖc thanh to¸n l-¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ng-êi lao ®éng ®-îc chia lµm 2 kú: Kú 1 t¹m øng cßn kú 2 sÏ nhËn sè cßn l¹i sau khi ®· trõ c¸c kho¶n khÊu trõ vµ thu B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 8 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B nhËp. C¸c kho¶n thanh to¸n l-¬ng, thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi, b¶ng kª danh s¸ch nh÷ng ng-êi ch-a lÜnh l-¬ng cïng víi c¸c chøng tõ vµ b¸o c¸o thu chi tiÒn mÆt ph¶i chuyÓn kÞp thêi cho phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra, ghi sæ. * Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: - Hµng th¸ng tÝnh ra tæng sè tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn(bao gåm tiÒn l-ong, tiÒn c«ng, phô cÊp khu vùc, chøcvô, ®¾t ®á, tiÒn ¨n gi÷a ca, tiÒn th-ëng trong s¶n xuÊt…) vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng sö dông, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622 (chi tiÕt ®èi t-îng): Ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô. Nî TK 627 (6271-Chi tiÕt ph©n x-ëng): Ph¶i tr¶ nh©n viªn qu¶n lý.ph©n x-ëng. Nî TK 641 (6411): Ph¶i tr¶ cho nh©n viªn b¸n hµng, tiªu thô s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô. Nî TK 642 (6421): Ph¶i tr¶ cho bé phËn nh©n c«ng qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 334: Tæng sè thï lao lao ®éng ph¶i tr¶. - Khi tÝnh ra TL nghØ phÐp thùc tÕ ph¶i tr¶ CNV, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 (hoÆc TK 335) Nî TK 641, 642, 627 Cã TK 334 -Thanh to¸n thï lao (tiÒn c«ng, tiÒn l-¬ng): ViÖc thanh to¸n thï lao(tiÒn c«ng, tiÒn l-¬ng) cho ng-êi lao ®éng ®-îc kh¸i qu¸t b»ng s¬ ®å ®èi øng tµi kho¶n chñ yÕu sau: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 9 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B S¬ ®å h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn : TK 334 TK 3383, 3384, 333, 138, 141 KhÊu trõ c¸c kho¶n vµo TL cña CNV TK 622, 627,641, 642 TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ CNV TK 335 TK 111, 112 TL nghØ phÐp thùc TrÝch tr-íc TL nghØ tÕ ph¶i tr¶ CNV phÐp cña CNSX Chi tr¶ TL, th-ëng, BHXH, c¸c kho¶n kh¸c cña CNV TK 4311, 4312 TiÒn th-ëng thi ®ua, trî cÊp khã kh¨n ph¶i tr¶ CNV TK 3388 Chi tr¶ TL cho ng-êi ®i v¾ng TL cña ng-êi ®i v¾ng ch-a vÒ TK 3383 BHXH ph¶i tr¶ CNV II. Tæ chøc h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§: 1. Kh¸i niÖm, nhiÖm vô h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§: Mäi ng-êi lao ®éng ®Òu quan t©m ®Õn tiÒn l-¬ng vµ thu nhËp mµ hä ®-îc ng-êi sö dông lao ®éng tr¶ cho. Tuy nhiªn, ngoµi tiÒn l-¬ng tr¶ cho thêi gian lµm viÖc cßn cã nh÷ng quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm kh¸c thu hót sù quan t©m cña ng-êi lao ®éng: ®ã lµ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn mµ th-êng ®-îc gäi chung lµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 10 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ®Òu ph¶i theo dâi viÖc h×nh thµnh c¸c quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn vµ viÖc h¹ch to¸n sö dông c¸c quü ®ã. Quü b¶o hiÓm x· héi dïng ®Ó trî cÊp cho ng-êi lao ®éng cã thêi gian ®ãng gãp quü trong c¸c tr-êng hîp hä mÊt kh¶ n¨ng lao ®éng. Quü b¶o hiÓm y tÕ dïng ®Ó ®µi thä cho nh÷ng ng-êi lao ®éng cã thêi gian ®ãng gãp quü trong c¸c tr-êng hîp kh¸m ch÷a bÖnh. Quü kinh phÝ c«ng ®oµn dïng ®Ó tµi trî cho ho¹t ®éng c«ng ®oµn c¸c cÊp. C¸c quü trªn ®-îc trÝch lËp theo tû lÖ quy ®Þnh vµ tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ cã mét tû lÖ phÇn tr¨m ®ãng gãp cña ng-êi lao ®éng. 2. Sù h×nh thµnh vµ sö dông qòy BHXH, BHYT, KPC§: Qòy BHXH ®-îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè qòy tiÒn l-¬ng cÊp bËc vµ c¸c kho¶n phô cÊp (chøc vô, khu vùc, ®¾t ®á, th©m niªn) cña c«ng nh©n viªn chøc thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh, tû lÖ trÝch BHXH lµ 20% trong ®ã 15% do ®¬n vÞ hoÆc chñ sö dông lao ®éng nép, ®-îc vµo l-¬ng th¸ng.Qòy BHXH ®-îc chi tiªu cho c¸c tr-êng hîp ng-êi lao ®éng èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp, h-u trÝ, tö tuÊt. Qòy nµy do c¬ quan b¶o hiÓm x· héi qu¶n lý.. Qòy BHYT ®-îc sö dông ®Î thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn kh¸m, ch÷a bÖnh, viÖn phÝ, thuèc thang…cho ng-êi lao ®éng trong thêi gian èm ®au, sinh ®Î. Qòy nµy ®-îc h×nh thµnh b»ng c¸ch trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n viªn chøc thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng. Tû lÖ trÝch BHYT hiÖn hµnh lµ 3%, trong ®o 2% tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh, 1% trõ vµo thu nhËp cña ng-êi lao ®éng. Cßn ph¶i trÝch theo mét tû lÖ quy ®Þnh víi tæng sè qòy tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ phô cÊp (phô cÊp chøc vô, phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp khu vùc, phô cÊp thu hót, phô cÊp ®¾t ®á, phô cÊp ®Æc biÖt, phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm, phô cÊp l-u ®éng, phô cÊp th©m niªn, phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh) thùc tÕ ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng-kÓ c¶ lao ®éng hîp ®ång tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh ®Ó h×nh thµnh kinh phÝ c«ng ®oµn. Tû lÖ KPC§ theo chÕ ®é hiÖn hµnh lµ 2%. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 11 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B 3. Néi dung h¹ch to¸n: §Ó thanh to¸n c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cho ng-êi lao ®éng, hµng th¸ng kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i lËp “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho tõng tæ ®éi, ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh l-¬ng cho tõng ng-êi. Trªn b¶ng tÝnh l-¬ng cÇn ghi râ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp, c¸c kho¶n khÊu trõ vµ sè tiÒn ng-êi lao ®éng cßn ®-îc lÜnh. Kho¶n thanh to¸n vÒ trî cÊp BHXH còng ®-îc lËp t­¬ng tù. Sau khi kÕ to¸n tt­ëng kiÓm tra, x¸c nhËn vµ ký gi¸m ®èc duyÖt y, “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi” sÏ ®­îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXH cho ng-êi lao ®éng. Tµi kho¶n h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ lµ TK 338: ”Ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép kh¸c": Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép cho c¬ quan ph¸p luËt, cho c¸c tæ chøc, ®oµn thÓ x· héi, cho cÊp trªn vÒ KPC§, BHXH, BHYT, doanh thu nhËn tr-íc cña kh¸ch hµng …KÕt cÇu cña TK nµy nh- sau: Bªn Nî: - C¸c kho¶n ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý c¸c qòy. - C¸c kho¶n®· chi vÒ kinh phÝ c«ng ®oµn. - Xö lý gi¸ trÞ tµi s¶n thõa. - KÕt chuyÓn doanh thu nhËn tr-íc vµo doanh thu b¸n hµng t-¬ng øng tõng kú. Bªn Cã: -TrÝch KPC§, BHXH, BHYT theo tû lÖ quy ®Þnh. - Tæng sè doanh thu nhËn tr-íc ph¸t sinh trong kú. - C¸c kho¶n ®· tr¶, ®· nép hay thu hé. - Gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý. - Sè ®· tr¶, ®· nép lín h¬n sè ph¶i tr¶, ph¶i nép hoµn l¹i. D- Nî(nÕu cã): Sè tr¶ thõa, nép thõa, v-ît chi ch-a ®-îc thanh to¸n. D- Cã: Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶, ph¶i nép vµ gi¸ trÞ tµi s¶n thõa chê xö lý. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 12 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B ViÖc h¹ch to¸n c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ®-îc thÓ hiÖn b»ng s¬ ®å ®èi øng tµi kho¸n sau: S¬ ®å h¹ch to¸n BHXH, BHYT, KPC§ TK 3382  3384 TK 111, 112 KhÊu trõ c¸c kho¶n vµo TL cña CNV TK 622, 627,641, 642 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh vµo chÝ phÝ SXKD theo quy ®Þnh Chi tiªu kinh phÝ C§ t¹i doanh nghiÖp TK 334 TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ trõ vµo TL cña ng-êi lao ®éng TK 334 Chi tr¶ BHXH cho BHXH ph¶i tr¶ ng-êi lao ®éng cho CNV BHXH, KPC§ v-ît chi ®-îc cÊp C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña c«ng nh©n viªn: Theo quy ®Þnh, sau khi®ãng BHXH, BHYT, KPC§ vµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, tæng sè c¸c kho¶n khÊu trõ kh«ng ®-ît v-ît qu¸ 30% sè cßn l¹i. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 13 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B III. H¹ch to¸n c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c cña ng-êi lao ®éng: Ngoµi chÕ ®é tiÒn l-¬ng, c¸c doanh nghiÖp cßn tiÕn hµnh x©y dùng chÕ ®é tiÒn th-ëng cho c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã thµnh tÝch trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. TiÒn th-ëng bao gåm tiÒn th-ëng thi ®ua (lÊy tõ qòy khen th-ëng) vµ th-ëng trong s¶n xuÊt kinh doanh (th-ëng n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, th-ëng tiÕt kiÖm vËt t-, th-ëng ph¸t minh, s¸ng kiÕn…) Ngoµi ra, c¸c doanh nghiÖp cßn x©y dùng chÕ ®é trî cÊp cho ng-êi lao ®éng cã hoµn c¶nh khã kh¨n, sinh ®Î, èm ®au Khi tÝnh ra tiÒn th-ëng thi ®ua chi tõ qòy khen th-ëng, trî cÊp khã kh¨n chi tõ qòy phóc lîi ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 4311(th-ëng thi ®ua) Nî TK 4312(trî cÊp khã kh¨n) Cã TK 334 Khi thanh to¸n tiÒn th-ëng vµ trî cÊp khã kh¨n cho c«ng nh©n viªn kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 334 Cã TK 111, 112 IV. Chøng tõ , sæ s¸ch dïng ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng, BHXH, BHYT, KPC§: 1. Chøng tõ dïng ®Ó h¹ch to¸n: Còng gièng nh- viÖc h¹ch to¸n mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, viÖc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng yªu cÇu ph¶i cã chøng tõ kÕ to¸n lËp mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, theo ®óng chÕ ®é ghi chÐp quy ®Þnh. Nh÷ng chøng tõ ban ®Çu trong h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng lµ c¬ së ®Ó tÝnh to¸n tiÒn l-¬ng vµ chi tr¶ l-¬ng cho c«ng nh©n viªn. Theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n ban hµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01 th¸ng 11 n¨m 1995 cña Bé Tµi chÝnh, chøng tõ kÕ to¸n lao ®éng vµ tiÒn l-¬ng bao gåm c¸c lo¹i sau ®©y: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 14 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B a. B¶ng chÊm c«ng B¶ng chÊm c«ng dïng ®Ó theo dâi ngµy c«ng thùc tÕ lµm viÖc, nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ BHXH... cña ng-êi lao ®éng ®Ó cã c¨n cø tÝnh tr¶ l-¬ng, BHXH tr¶ thay l-¬ng, tiÒn th-ëng... cho tõng ng-êi vµ qu¶n lý lao ®éng trong doanh nghiÖp. Cuèi th¸ng b¶ng chÊm c«ng cïng c¸c chøng tõ liªn quan nh- phiÕu nghØ h-ëng BHXH... ®-îc chuyÓn vÒ bé phËn kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu, quy ra c«ng ®Ó tÝnh l-¬ng vµ b¶o hiÓm x· héi. KÕ to¸n tiÒn l-¬ng c¨n cø vµo c¸c ký hiÖu chÊm c«ng cña tõng ng-êi tÝnh ra sè ngµy c«ng theo tõng lo¹i t-¬ng øng ®Ó ghi vµo cét 32, 33, 34, 35, 36. B¶ng chÊm c«ng ®-îc l-u t¹i Phßng kÕ to¸n cïng c¸c chøng tõ liªn quan. b. B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng lµ chøng tõ lµm c¨n cø thanh to¸n tiÒn l-¬ng, phô cÊp cho ng-êi lao ®éng, kiÓm tra viÖc thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho ng-êi lao ®éng lµm viÖc trong c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®ång thêi lµ c¨n cø ®Ó thèng kª vÒ lao ®éng tiÒn l-¬ng. B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng ®-îc lËp hµng th¸ng theo tõng bé phËn (phßng, ban, tæ nhãm... ) t-¬ng øng víi b¶ng chÊm c«ng. C¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng lµ c¸c chøng tõ vÒ lao ®éng nh- : b¶ng chÊm c«ng, b¶ng tÝnh phô cÊp, trî cÊp, phiÕu x¸c nhËn thêi gian lao ®éng hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh. C¨n cø vµo chøng tõ liªn quan, bé phËn kÕ to¸n lËp b¶ng thanh to¸n l-¬ng, chuyÓn cho kÕ to¸n tr-ëng duyÖt ®Ó lµm c¨n cø lËp phiÕu chi vµ ph¸t l-¬ng. B¶ng nµy ®-îc l-u t¹i phßng (ban) kÕ to¸n. c. PhiÕu nghØ h-ëng b¶o hiÓm x· héi PhiÕu nghØ h-ëng BHXH dïng ®Ó x¸c nhËn sè ngµy ®-îc nghØ do èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, nghØ tr«ng con èm ... cña ng-êi lao ®éng, lµm c¨n cø tÝnh trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tr¶ thay l-¬ng theo chÕ ®é quy ®Þnh. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 15 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Cuèi th¸ng phiÕu nµy kÌm theo b¶ng chÊm c«ng chuyÓn vÒ phßng kÕ to¸n ®Ó tÝnh BHXH vµo c¸c cét 1, 2, 3, 4 mÆt sau cña phiÕu. d. B¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi B¶ng thanh to¸n b¶o hiÓm x· héi dïng lµm c¨n cø tæng hîp vµ thanh to¸n trî cÊp b¶o hiÓm x· héi tr¶ thay l-¬ng cho ng-êi lao ®éng, lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n b¶o hiÓm x· héi víi c¬ quan qu¶n lý b¶o hiÓm x· héi cÊp trªn. Cuèi th¸ng, sau khi kÕ to¸n tÝnh tæng sè ngµy nghØ vµ sè tiÒn trî cÊp cho tõng ng-êi vµ cho toµn ®¬n vÞ, b¶ng nµy ®-îc chuyÓn cho tr-ëng ban b¶o hiÓm x· héi cña ®¬n vÞ x¸c nhËn vµ chuyÓn cho kÕ to¸n tr-ëng duyÖt chi. e. B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng lµ chøng tõ x¸c nhËn sè tiÒn th-ëng cho tõng ng-êi lao ®éng, lµm c¬ së ®Ó tÝnh thu nhËp cña mçi ng-êi lao ®éng vµ ghi sæ kÕ to¸n. B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng chñ yÕu dïng trong c¸c tr-êng hîp th-ëng theo l-¬ng kh«ng dïng trong c¸c tr-êng hîp th-ëng ®ét xuÊt, th-ëng tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu... f. PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh lµ chøng tõ x¸c nhËn sè s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh cu¶ ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n ng-êi lao ®éng. Lµm c¬ së ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng hoÆc tiÒn c«ng cho ng-êi lao ®éng. PhiÕu nµy do ng-êi giao viÖc lËp thµnh 2 liªn: 1 liªn l-u vµ 1 liªn chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng ®Ó lµm thñ tôc thanh to¸n cho ng-êi lao ®éng. Tr-íc khi chuyÓn ®Õn kÕ to¸n tiÒn l-¬ng ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña ng-êi giao viÖc, ng-êi nhËn viÖc, ng-êi kiÓm tra chÊt l-îng vµ ng-êi duyÖt. g. PhiÕu b¸o lµm thªm giê PhiÕu b¸o lµm thªm giê lµ chøng tõ x¸c nhËn sè giê c«ng, ®¬n gi¸ vµ sè tiÒn lµm thªm ®-îc h-ëng cña tõng c«ng viÖc vµ lµ c¬ së ®Ó tÝnh tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 16 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B PhiÕu nµy do ng-êi b¸o lµm thªm giê lËp vµ chuyÓn cho ng-êi cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra vµ ký duyÖt chÊp nhËn sè giê lµm thªm vµ ®ång ý thanh to¸n. Sau khi cã ®Çy ®ñ ch÷ ký, phiÕu b¸o lµm thªm giê ®-îc chuyÓn ®Õn kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l-¬ng ®Ó lµm c¬ së tÝnh l-¬ng th¸ng. h. Hîp ®ång giao kho¸n: Hîp ®ång giao kho¸n lµ b¶n ký kÕt gi÷a ng-êi giao kho¸n vµ ng-êi nhËn kho¸n vÒ khèi l-îng c«ng viÖc, thêi gian lµm v iÖc,, tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña mçi bªn khi thùc hiÖn c«ng viÖc ®ã ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó thanh to¸n tiÒn c«ng lao ®éng cho ng-êi nhËn kho¸n. i. Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng Biªn b¶n nµy nh»m x¸c ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c vô tai n¹n lao ®éng x¶y ra t¹i ®¬n vÞ ®Ó cã chÕ ®é b¶o hiÓm cho ng-êi lao ®éng mét c¸ch tho¶ ®¸ng vµ cã c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m an toµn lao ®éng, ng¨n ngõa c¸c vô tai n¹n x¶y ra t¹i ®¬n vÞ. 2.Sæ s¸ch dïng ®Ó h¹ch to¸n: §Ó viÖc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng ®-îc chuÈn x¸c, kÞp thêi cung cÊp th«ng tin cho ng-êi qu¶n lý, hÖ thèng sæ s¸ch vµ quy tr×nh ghi chÐp ®ßi hái ph¶i ®-îc tæ chøc khoa häc, hîp lý, võa ®¶m b¶o chÝnh x¸c, võa gi¶m bít lao ®éng cho ng-êi lµm c«ng t¸c kÕ to¸n. Theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh, viÖc tæ chøc hÖ thèng sæ s¸ch do doanh nghiÖp tù x©y dùng dùa trªn 4 h×nh thøc sæ do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh, ®ång thêi c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. ViÖc tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng tiÕn hµnh theo c¸c h×nh thøc nh- sau: * H×nh thøc nhËt ký chung: §©y lµ h×nh thøc ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh theo thø tù thêi gian vµo mét quyÓn sæ nhËt ký gäi lµ NhËt ký chung. Sau ®ã, c¨n cø vµo nhËt ký chung lÊy B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 17 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B sè liÖu ®Ó ghi vµo Sæ c¸i. Ngoµi ra ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc ghi chÐp NhËt ký chung cã thÓ më c¸c nhËt ký phô cho c¸c tµi kho¶n chñ yÕu. §Þnh kú céng c¸c nhËt ký phô lÊy sè liÖu vµo nhËt ký chung råi vµo sæ c¸i. §èi víi c¸c ®èi t-îng cÇn theo dâi chi tiÕt th× kÕ to¸n më c¸c sæ, thÎ chi tiÕt, lÊy sè liÖu so s¸nh ®èi chiÕu víi sæ nhËt ký vµ sæ c¸i. PhÇn hµnh kÕ to¸n tiÒn l-¬ng theo h×nh thøc sæ nµy ®-îc tæ chøc nh- mäi phÇn hµnh kh¸c nghÜa lµ khi nghiÖp vô ph¸t sinh, kÕ to¸n sÏ ghi vµo sæ nhËt ký chung, cuèi th¸ng hay ®Þnh kú kÕ to¸n sÏ c¨n cø vµo nhËt ký chung, lo¹i bá c¸c sè liÖu trïng råi ph¶n ¸nh vµo sæ c¸i. NÕu cÇn thiÕt cã thÓ tæ chøc sæ kÕ to¸n chi tiÕt vÒ tiÒn l-¬ng. Cuèi kú lËp c¸c b¸o c¸o. H×nh thøc nhËt ký chung ®¬n gi¶n, phï hîp víi mäi lo¹i h×nh doanh nghiÖp nh-ng l¹i cã nh-îc ®iÓm hay ghi trïng, mçi chøng tõ th-êng ®-îc vµo Ýt nhÊt 2 sæ nhËt ký trë lªn. Bëi vËy, cuèi th¸ng sau khi céng sè liÖu tõ c¸c sæ nhËt ký, kÕ to¸n ph¶i lo¹i bá c¸c sè liÖu trïng l¾p råi míi ghi vµo sæ c¸i. S¬ ®å ghi sæ theo h×nh thøc nhËt ký chung: Chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng - Chøng tõ thanh to¸n NhËt ký chung Sæ chi tiÕt TK 334 Sæ c¸i TK 334 B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o kÕ to¸n B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 18 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B * H×nh thøc nhËt ký sæ c¸i: §©y lµ h×nh thøc ghi chÐp kÕt hîp viÖc ghi chÐp theo thêi gian vµ theo hÖ thèng vµo trong mét quyÓn sæ gäi lµ nhËt ký sæ c¸i. Trªn sæ nµy gåm phÇn nhËt ký ph¶n ¸nh tr×nh tù ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô qua phÇn chøng tõ vµ phÇn sæ c¸i ph¶n ¸nh theo c¶ 2 bªn Nî, Cã cña tµi kho¶n. H×nh thøc nµy chi th-êng ¸p dông ë c¸c ®¬n vÞ nhá, Ýt nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. S¬ ®å h×nh thøc ghi sæ nhËt ký sæ c¸i: Chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng - Chøng tõ thanh to¸n NhËt ký sæ c¸i * H×nh thøc chøng tõ ghi sæ: H×nh thøc nµy rÊt ®¬n gi¶n, dÔ ¸p dông. Theo h×nh thøc nµy th× viÖc ghi sæ kÕ to¸n tæng hîp ®-îc chi thµnh 2 qu¸ tr×nh riªng biÖt: ghi theo tr×nh tù thêi gian, ghi theo hÖ thèng ®-îc ghi ë sæ c¸i. ViÖc ghi chÐp ®-îc tiÕn hµnh theo tr×nh tù nh- sau: Hµng ngµy, khi ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ, c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc, kÕ to¸n lËp b¶ng tæng hîp chøng tõ gèc cña c¸c nghiÖp vô vÒ tiÒn l-¬ng, lËp chøng tõ ghi sæ, sau ®ã chøng tõ ghi sæ nµy ®-îc chuyÓn cho kÕ to¸n tr-ëng kiÓm tra, ký duyÖt råi chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp tiÕn hµnh ghi sæ c¸i tµi kho¶n 334. Kh¸i qu¸t l¹i ta cã s¬ ®å nh- sau: B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 19 Tr-êng §¹i häc KTQD Ph¹m ThÞ Hµ - Líp KT9B Chøng tõ gèc: - B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng - B¶ng thanh to¸n BHXH - B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng - Chøng tõ thanh to¸n * H×nh thøc nhËt ký chøng tõ: Sæ ®¨ng ký chøng tõ Chøng tõ ghi sæ ghi sæ §©y lµ h×nh thøc kÕt hîp ph¶n ¸nh theo thêi gian víi hÖ thèng, võa kÕt hîp h¹ch to¸n tæng hîp vµ chi tiÕt. Do ®ã ®· gi¶m bít mét phÇn ®¸ng kÓ khèi l-îng c«ng c¸i TK viÖc, gióp cho viÖc cung cÊp th«ng tin qu¶n lýSæ®-îc kÞp 334 thêi vµ n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng b»ng sù chuyªn m«n ho¸. Trong tæ chøc h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l-¬ng sö dông c¸c lo¹i sæ nh- sau: - B¶ng ph©n bæ sè 1: B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cho c¸c ®èi t-îng chÞu phÝ. - B¶ng kª sè 4: tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tõng ph©n x-ëng vµ chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng. - B¶ng kª sè 5: tËp hîp chi phÝ nh©n viªn b¸n hµng vµ nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng. - NhËt ký chøng tõ sè 10: Theo dâi c¸c tµi kho¶n cã quan hÖ víi TK 334. - NhËt ký chøng tõ sè 1, 2: ph¶n ¸nh viÖc thanh to¸n tiÒn l-¬ng. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp 20
- Xem thêm -