Tài liệu Hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ tại công ty kim khí và vật tư

  • Số trang: 50 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  MUÛC LUÛC Låìi måí âáöu ................................... Trang2 Pháön I : Cå såí lyï luáûn chung vãö haûch toaïn NVL-CCDC Trang4 I.Âàûc âiãøm ,yãu cáöu quaín lyï kãú toaïn NVL-CCDCTrang II. Phán loaûi & âaïnh giaï NVL CCDC ............. Trang 1.Phán loaûi NVL-CCDC ............................ Trang 2. Âaïnh giaï NVL-CCDC ........................... Trang III.Kãú toaïn nháûp xuáút NVL-CCDC ............... Trang 1.Chæïng tæì va trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì nháûpxuáút- NVL-CCDC ..................................... Trang 2.Taìi khoaín sæí duûng vaì caïch ghi cheïp vaìo taìi khoaín Trang 3.Haûch toaïn täøng håüp xuáút NVL ............... Trang 4.Haûch toaïn täøng håüp xuáút CCDC .............. Trang 5.Haûch toaïn NVL nháûp kho ..................... Trang 6.Haûch toaïn täøng håüp NVL tæû chãú biãún ..... Trang 7.Hçnh thæïc & täø chæïc hãû thäúng säø kãú toaïn Trang Pháön II .Tçnh hçnh thæûc tãú vãö cäng taïc haûch toaïn NVLCCDC taûi Cäng Ty Kim Khê & Váût Tæ Täøng Håüp Miãön Trung Trang I. Quïa trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn Cäng Ty Kim Khê & Váût Tæ Täøng Håüp Miãön Trung ........................ Trang 1.Quaï trçnh hçnh thaình vaì phaït triãøn 2.Âàûc âiãøm hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty . Trang II.Chæïc nàng, nhiãûm vuû vaì phæång hæåïng hoaût âäüng cuía cäng ty. ............................................ Trang 1.Chæïc nàng ..................................... Trang 2.Nhiãûm vuû ..................................... Trang 3.Phæång hæåïng hoaût âäüng trong nhæîng nàm tåïi Trang III.Täø chæïc cäng taïc taë cäng ty ............. Trang 1.Bäü maïy quaín lyï taûi cäng ty ................ Trang 2.Chæïc nhiãûm vuû cuía tæìng phoìng ban ......... Trang 3.Täø chæïc maûng læåïi kinh doanh ............... Trang IV. Täø chæïc kãú toaïn taûi cäng ty ............. Trang 1.Täø chæïc bäü maïy kãú toaïn ................... Trang 2.Hçnh thæïc kãú toaïn ........................... Trang V.Haûch toaïn chi tiãút váût tæ taûi Cäng Ty KK & Váût Tæ TH Miãön Trung ......................................... Trang Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  Låìi måí âáöu áút næåïc ta âaî vaì âang trong quaï trçnh xáy dæûng nãön kinh tãú theo cå chãú thë træåìng dæåïi sæû quaín Âlyï cuía nhaì næåïc ,maì cå chãú thi træåìng thç âoìi hoíi caïc doanh nghiãûp phaíi caûch tranh bàòng chênh sæïc læûc cuía mçnh âãø täön taûi trong mäi træång kinh doanh cuìng thë træåìng naìy. Do váûy coï nhiãöu khoï khàn, thæí thaïch âàûc ra cho nhaì quaín trë doanh nghiãûp. Váún âãö âàûc ra åí âay laì âoìi hoíi caïc nhaì quaín trë DN cáön phaíi nhçn nháûn vai troì vaì vë trê cuía mçnh trãn thë træåìng âãø tçm caïch âê phoï ,âãø taûo ra låüi thãú kin doanh cho âån vë mçnh .Quaín lyï taìi chênh coï vai troì quan troüng trong viãûc giaíi quyãút caïc váún âãö coï tênh cháút chiãún læåüc. Chênh vç coï vai troì quan troüng trong viãûc giaíi quyãút caïc váún âãö coï tênh chaït chiãún læåüc nhæ : váún âãö âáöu tæ ,taìi tråü vaì caïc hoaût âoüng nghiãûp vuû khaïc cuía doanh nghiãûp nhàòm giuïp doanh nghiãûp âi âuïng hæåïng ,laìm âuïng kiãøu vaì giæî chäù âæïng væîng trãn thë træåìng . Cuìng våïi sæû âäøi måïi vaì phaït triãøn nãön kinh tãú ,chãú âooü kãú toaïn mäüt cäng cuû quan troüng trong hãû thäúng quaín lyï kinh tãú cuîng âaî coï nhiãöu âäøi måïi ,gäúp pháön têch cæûc vaìo sæû phaït triãøn âáút næåïc .Haûch toaïn kãú toaïn laì mäüt bäü pháûn cáúu thaình cäng cuû quaín lyï kinh tãú taìi chênh,coï vai troì têch cæûc trong quaín lyï ,âiãöu haình vaì quaín lyï caïc hoaût âäüng kinh tãú.Âäöng thåìi haûch toaïn kãú toaïn laì mäüt lénh væûc gàõn liãön våïi kinh tãú taìi chênh cuía doanh nghiãûp ,thu nháûn vaì cung cáúp caïc thäng tin chênh cho viãûc âæa ra caïc quyãút âënh quaín lyï .Chênh vç thãú ,Haûch toaïn kãú toaïn coï vai troì âàûc biãût quan troüng khäng chè våïi hoaût âäüng taìi chênh åí táön vé mä maì coìn vä cuìng cáön thiãút våïi hoaût âäüng taìi chênh åí doanh nghiãûp .Hoaût âoüng saín xuáút kin doanh trong cå chãú thë træåìng måí ra ráút nhiãöu cå häüi kinh doanh cuîng nhæ ráút nhiãöu ruíi ro vad báút tràõc .Váûy ,âãø thaình cäng trong saín xuáút kinh doanh ,caïc nhaì doanh nghiãûp phaíi baïm chàûc thi træåìng ,náng cao cháút læåüng saín pháøm ,tàng têch luî taïi âáöu tæ triãøn náng cao nàng læûc saín xuaït ,âàûc biãût laì haû tháúp giaï thaìnhvç âáy laì chè tiãu kinh tãú quan troüng .Trong cå cáúu giaï thaình ,chi phê NVL-CCDC chiãúm tyí troüng khäng nhoí ,laì taïm gæong phaín chiãu saín xuáút kinh doanh nhæîng thæûc traûng thay âäøi ,caíi caïch trong cäng taïc quaín lyï váût tæ . Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  Xuáút phaït tæì thæûc tiãùn trãn ,qua thåìi gian thæûc táûp vaì tçm hiãøu taë Cäng Ty Kim Khê & Váût Tæ Täøng Håüp Miãön Trung täi âaî nháûm tháúy êt nhiãöu táöm quan troüng vãö hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh cuía DN .Âãø tçm hiãøu sáu vãö hoüat âäüng saín xuáút kinh doanh cuía doanh nghiãûp vaì dæåïi sæû hæåïng dáùn cuía tháöy Ngä Táún Thiãûn vaì sæû giuïp âåî táûn tçnh cuía chuyãn viãn kãú toaïnthuäüc phoìng taìi chênh cuía Cäng Ty Kim Khê & Váût Tæ Täøng Håüp Miãön Trung em âaî choün âãö taíi thæûc táûp : “HAÛCH TOAÏN NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU & CÄNG CUÛ DUÛNG CUÛ “ taûi Cäng Ty Kim Khê & Váût Tæ Täøng Håüp Miãön Trung . Näi dung gäöm 3 pháön : Pháön I :Cå såí lyï luáûnvãö haûch toaïn NVL-CCDC . Pháön II : Tçnh hçnh thæûc tãú vãö cäng taïc Haûch toaïn NVL-CCDC taûi Cäng Ty Kim Khê & Váût Tæ Täøng Håüp Miãön Trung . Pháön III. Mäüt säú yï kiãún âoïng goïp nhàòm hoaìn thiãûn cäng taïc haûch toaïn NVL-CCDC taûi Cäng Ty Kim Khê & Váût Tæ Täøng Håüp Miãön Trung . Do thåìi gian vaì trçnh âäü coï haûn nãn chuyãn âãö cuía em khäng traïnh khoíi nhæîng sai soït .Mong quyï tháöy cä cuìng baûn âoüc goïp yï kiãún cho chuyãn âãö âæåüc hoaìn thiãûn hån. Em xin chán thaình caím ån . Âaì Nàông, ngaìy....... thaïng ........nàm 2003 Âàûng Thë Ngoüc Haûnh Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  PHÁÖN I CÅ SÅ LYÏ LUÁÛN VÃÖ HAÛCH TOAÏN NGUYÃN VÁÛT LIÃÛU- CÄNG CUÛ DUÛNG CUÛ Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  I.Âàûc âiãøm ,yãu cáöu, quaín lyï kãú toaïn NVL-CCDC . Trong tçnh hçnh tham gia vaìo caïc hoaût âäúng saín xuáút kinh doanh váût liãûu chè tham gia vaìo mäüt chu kyì saín xuáút,bë tiãu hao toaìn bäü vaì chuyãøn toaìn bäü giaï trë vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh trong kyì . - Chi phê vãö caïc váût liãûu thæåìng chiãúm tyí troüng låïn trong toaìn bäü chi phê saín xuáút kinh doanh vaì giaï thaình saín pháøm trong caïc doanh nghiãûp saín xuáút ,do váûy viãûc tàng cæåìng cäng taïc quaín lyï ,cäng taïc kãú toaïn váût liãûu âaím baío xuáút duìng tiãút kiãûm vaì hiãûu quaí váût liãûu nhàòm haû tháúp giaï thaình chi phê saín xuaït vaì giaï thaình coï yï nghéa quan troüng . khaïc våïi váût liãûu ,trong caïc doanh nghiãûp saín xuáút ,CCDC thæåìng tham gi a vaìo nhiãöu chu kyì saín xuáút khaïc nhau nhæng váùn giæî nguyãn hçnh thaïi ban âáöu vaì giaï trë hao moìn dáön .song do CCDC coï giaï trë nhoí ,thåìi gian sæí duûng ngàõn nãn âæåüc xãúp vaìo taìi saín læu âäüng vaì âæåüc mua sàõm dæû træî bàòng nguäng väún læu âäüng cuía doanh nghiãûp nhæ âäúi våïi váût liãûu Do váûy NVL-CCDC trong quaï trçnh saín xuáút kinh doanh âoìi hoíi phaíi quaín lyï chàûc cheî tæì mäüi kháu ,tæì kháu thu mua âãún kháu baío quaín ,sæí duûng vaì dæû træî. II. Phán loaûi & âaïnh giaï NVL-CCDC 1.Phán loaûi NVL-CCDC 1.1.Phán loaûi NVL :âeí phuûc vuû cho hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh ,doanh nghiãûp sæí duûng raït nhiãöu NVL chuïng coïa vai troì cäng duûng tênh cháút lyï ,hoïa khaïc nhau vaì bieïn âäüng haìng ngaìy trong quaï trçnh saín xuáút .Âãø täø chæïc täút cäng taïc quaín lyï vãö haûch toaïn NVL thç doanh nghiãûp doanh nghiãûp cáönn phaíi phán loaûi tuìy theo noüi dung kinh tãú ,chæïc nàng ,NVL âæåüc chia thaình nhæîng loaûi sau : -NVL chênh -NVL phuû Nhiãn liãûu -Phuû tuìng thay thãú -Phãú liãûu....... 1.2.Phán loaûi CCDC: CCDC cuîng phaíi phán loaûi giäúng nhæ NVL tuìy theo näüi duûng cäng duûng cuía noï ,kãú toaïn phaíi phán loaûi theo tæìng nghaình vaì taïc duûng cuía noï . -Caïc daìn giaïo phuûc vuû cho xáy dæûng -Caïc loaûi bao bç duìng âæûng váût liãûu ,haìng hoïa trong quaï trçnh thu mua ,baío quaín vaì tiãu thuû Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  -Caïc loaûi bao bç keìm theo haìng hoïa coï tênh tiãön riãng nhæng quaï trçnh váûn chuyãøn baío quaín dæî træî trong kho coï tênh giaï trë hao moìn âãø û træì dáön gêa trë hao moìn cuía bao bç. 2.Âaïnh giaï laûi NVL-CCDC Âaïnh giaï laûi NVL-CCDC laì thæåïc âo tiãön tãû biãøu hiãûn gtêa trë cuía noï theo nguyãn tàõc nháút âënh .Vãö nguyãn tàõc phaíi âæåüc âaïnh giaï theo giaï trë thæûc tãú bao gäöm(Gêa mua +chi phê thu mua + chi phê váûn chuyãøn) Cuäúi thaïng tênh giaï thæûc tãú NVL-CCDC xuaït vaì täön kho cuäúi thaïng âæåüc thæûc hiãûn nhæ sau : - Täøng håüp giaï trë thæûc tãú vaì giaï haûch toaïncuía NVL-CCDC täön kho âáöu thaïng vaì nháûp kho trong thaïng . - Tênh hãû säú chech lãûch giaï thæûc tãú våïi gê haûch toaïn NVL-CCDC theo cäng thæïc sau: Gêa thæûc tãú NVLGêa thæûc tãú NVL+ CCDC täön kho âáöu CCDC nháûp kho Hãû säú thaïng trong thaïng chãnh lãûch = giæîa giaï Gêa haûch toaïn Gêa haûch toaïn NVLthæûc tãú + NVL-CCDC täön kho CCDC nháûp kho trong våïi giaï âáöu thaïng thaïng haûch toaïn Hãû säú chãch lãûch giæîa giaï thæûc tãú vaì giaï haûch toaïn cuía NVL-CCDC coï thãø tênh cho tæìng loaûi hoàûc tæìng nhoïm theo yãu cáöu quaín lyï cuía doanh nghiãûp. Täøng håüp giaï trë haûch toaïn NVL-CCDC xuáút kho trong thaïng âãø tênh giaï thæûc tãú cuía NVL-CCDC xuáút trong thaïng theo cäng thæïc : Gêa thæûc tãú Gêa haûch Hãû säú cuía NVL-CCDC toaïn cuía chãnh lãûch = x xuáút kho trong NVL-CCDC xuáút giæîa giaï thaïng kho trong thæûc tãú vaì Viãûc tênh giaï thæûc tãú cuía NVL-CCDCgiaï xuáút kho trong thaïng haûch thaïng âæåüc thæûc hiãûn trãn baíng kã tênh toaïn giaï thaình thæûc tãú cuía NVL-CCDC . III. Kãú toaïn haûch toaïn NVL-CCDC 1.Chæïng tæì vaì trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì nháûp xuáút NVL-CCDC 1.1.Chæïng tæì sæí duûng : -Hoïa âån thuãú GTGT -Hoïa âån ,hoïa âång kiãm phiãúu xuáút kho -Phiãúu thanh toaïn váûn chuyãøn bäúc xãúp ,cäng taïc phê -Phieïu nháûp kho NVL -Phiãúu chi thanh toaïn taûm æïng -Phiãúu xuáút kho 1.2. Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì xuáút nháûp NVL-CCDC * Trçnh tæû xuáút nháûp kho phoìng kãú toaïn tiãún haình nhæ sau: Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  càn cæï vaìo biãn baíng kiãøm nghiãûm váût tæ vaì hoïa âån thuãú GTGT hoàûc hoïa âån baïn haìngcuía ngæåìi baïn gåíi hoàûc caïn bäü cung æïng chuyíen qua âãø láûp phiãúu nháûp kho thaình pháøm 3 baín .Phuû traïch phoìng cung æïng kyï tãn ,chuyãøn caí hai xuäúng kho(baíng kiãøm nghiãûm ,phiãúu nháûp kho)âãø thuí kho laìm càn cæï kiãøm nháûn váût tæ .Thuí kho ghi säú læåüng thæûc nháûp vaìo phiãúu vaì cuìng kyï tãn vaìo 3 phieeus nháûp kho sau khi âaî âáöy âuí chæî kyï cuía ngæåìi giao haìng ,ngæåìi nháûn ,thuí kho gåíi vãö phoìng cung æïng mäüt baín ,mäüt baíng thuí kho giæî âãø laìm theí kho sau âoï chuuyãøn qua phoìng kãú toaïn mäüt baíng âãø tênh tiãön âãø ghi vaìo säø kãú toaïn ,1 baín læu laûi. Træåìng håüp mua váût tæ bàòng tiãön màût do bäü pháûn ung æïng cuía âån vi9j mua vãö nháûp kho .Sau khi hoaìn thaình thuí tuûc nháûp kho ,toaìn bäü hoïa âån chæïng tæì gäm: hoïa âån mua haìng cäng taïc phê ,chi phê váûn chuyãøn bäúc dåî duyãût kãú toaïn cäüng täøng cäüng säú tiãön chia laûi soï læåüng nháûp âãø ghi âån giaï nháûp kho ,laìm cå såí âãø ghi vaìo chäù chi tiãút . Træåìng håüp mua NVL theo phæång thæïc traí cháûm,chi phê váûn chuyãøn bäúc dåî âån vë thuã traí .kãú toaïn càn cæï vaì hoïa âån thuãú GTGT hoàûc hoïa âån baïn haìng sau khi coï âáöy âuí thuí tuûc nháûp kho ,kãú toaïn tiãún haình láûp phiãúu nháûp kho. Nåü TK 152 (chi tiãút ) Nåü TK 133 ”thuïã GTGT âáöu vaío “ Coï TK 331 “phaìi traì cho ngæoíi baïn” Chi phê váûn chuyãøn bäúc dåî âån vë thuã ,khi hoaìn thaình vãö nháûp kho Kãú Toaïn càn cæï vaìo phiãúu âãö nghë thanh toaïn cuía ngæåìi nháûn váûn chuyãøn âaî âæåüc duyãût laìm thuí tuûc chi tiãön ,træåìng håüp naìy laì âãø xaïc âënh giaï trë nháûp kho ,âãø ghivaìo säø chi tiãút træåïc hãút Kãú Toaïn càn cæï vaìo phiãúu nháûp kho åíp doìng giaï väún haìng nháûp kho vaì säú phiãu chi cäüng laûi âãø ghi vaìo säø tiãön thæûc nháûp åí säø kãú toaïn . * Âäúi våïi træåìng håüp xuáút nháûp kho NVL-CCDC træåìng håüp xuáút nhaapj kho NVL-CCDC duìng trong saín xuáút kinh doanh trong âån vë ,khi coï nhu cáöu laînh NVL-CCDC ,bäü pháûn coï nhu cáöu laînh váût tæ láûp giáúy âãö nghë laînh váût tæ ,theo tyí lãû âaî quy âënh ,càn cæï vaìo giáúy âãö nghë håüp lyï ,håüp lãû âoï Kãú Toaïn váût tæ láûp phiãúu xuáút váût tæ laìm .3 baín .Càn cæï vaìo chæïng tæì naìy thuí kho xuáút ,mäüt baíng giao ngæoìi âãö nghë nháûn ,mäüt baíng giao cho phoìng Kãú Toaïn cung æïng ,mäüt baín giao cho thuí kho laìm càn cæï ghi vaìo theí kho ,sau âäú chuyãøn phoìng Kãú Toaïn ghi vaìo säø . Træåïc khi saín xuáút ,phoìng kyî thuáût váût tæ dæûa vaìo nhu cáöu vaì säú læåüng saín xuáút saín pháøm trong ngaìy âãö nghë láûp giáúy xuáút NVL-CCDC . Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  Sau khi phoìng kyî thuáût trçnh lãn laînh âaûo duyãût ,xong chuyãøn sang phoìng kãú toaïn taìi vuû (kãú toaïn váût tæ )càn cæï vaìo giáúy âãö nghë cuía phoìng váût tæ ,kãú toaïn váût tæ tiãún haình láûp phiãúu xuáút kho . Kãú toaïn theo doîi chi tiãút tæìng khaïch haìng vaì måí riãng cho tæìng âäúi tæåüng ,càn cæï vaìo chæïng tæì nháûp kho kãú toaïn tiãún haìnhghi säø chi tiãút theo âënh kyì .Âäúi våïi khaïch haìng khäng thæåìng xuyãn kãú toaïn láûp säø theo doîi chung . 2.TK sæí duûng vaì caïch ghi cheïp vaìo TK 2.1.TK sæí duûng . Âãø haûch toaïn NVL-CCDC kãú toaïn caïc doanh nghiãûp sæí duûng hai taìi khoaín chuí yãúu TK 152 TK 1531 Vaì mäüt säú tk liãn quan 2.2. Caïc phæång phaïp ghi cheïp vaìo taç khoaín a. phæång phaïp ghi theí song song -ÅÍ kho theo doîi säú læåüng -Kãú toïan theo doîi säú læåüng vaì tiãön * Trçnh tæû ghi cheïp åí kho Haìng ngaìy thuí kho càn cæï vaìo chæïng tæì nháûp xuáút NVL-CCDC vaì säú liãûu ghi vaìo theí kho. Theí kho phaíi thæåìng xuyãn âäúi chiãúu säú læåüng täön kho theo thæûc tãú haìng ngaìy hoàûc âënh kyì (tæì 3 âãún 5 ngaìy ) sau khi ghi theí kho ,thuí kho phaíi chuyãøn chæïng tæì vãö phoìng kãú toaïn . Trçnh tæû ghi cheïp taûiphoìng kãú toaïn : Sau khi nháûn âæåüc chæïng tæì thuí kho giao(2 bãn coï kyï nháûn) kãú toaïn phaíi theo doîi cho tæìng kho haìng, tæìng màût haìng vãö caí säú læåüng vaì säú tiãön. Haìng ngaìy hoàûc âënh kyì (3-5 ngaìy) sau kh nháûn âæåüc chæïng tæì nháûp xuáút cuía thuí kho chuyãøn âãún, kãú toaïn phaíi kãøm tra âån giaï , säú læåüng ,säú tiãön sau âoï ghi vaìo theí kho. Cuäúi thaïng kãú toaïn cäüng theí kho xaïc âënh täøng säú nháûp , täøng soï xuáút vaì cäüt cuäúi kyì räöi tiãún haình âäúi chiãúu våïi thuí kho sau uìng laì laûp baïo caïo nháûp - xuáút täön kho. b. Phæång phaïp ghi säú dæ: -Thuí kho theo doîi tæìng loaûi NVL- CCDC. - Thuí kho theo doîi tæìng loaûi vãö säú læåüng váût tæ. * Trçnh tæû ghi cheïp taûi phoìng kãú toaïn :khi nháûn âæåüc chæïng tæì nháûp xuáút NVLåí kho kãú toaïn phaíi kiãøm tra chæïng tæì vaì âäúi chiãúu våïi caïc bäü liãn quan, kiãøm tra viãût luán chuyãøn chæïng tæì , phán loaûi chæïng tæì räöi ghi laûi giaï haûch toaïn, tênh thaình tiãön cho tæìng chæïg tæì. * Càn cæï vaìo caïc phiãúu giao nháûn chæïng tæì âãø ghi säú tiãön vaìo baíng luîy kãú nháûp xuáút täön kho NVL. Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  c phæong phaïp gh säø âäúi nchiãúu luän chuyãøn: Phoìng kãú toaïn måî säø âäúi chiãúu luán chuyãøn âãø haûch toaïn säú læåüng vaì säú tiãön cho tæìng kho tæìng loaûi NVL. Säø âäúi chiãúu luon chuyãøn chè ghi mäüt láön vaìo cuäúi thaïng trãn cå såí täøng håüp caïc chæïng tæì nháûp xuáút kho phaït sinh trong thaïng cuía tæìng loaûi NVL vaì âäúi chiãúu våïi kãú toaïn täøng håüp . SÄØ ÂÄÚI CHIÃÚU LUÁN CHUYÃØN Tãn ÂVT Giaï SDÂK SPS NVL HT Nháûp Xuáút Kãút cáúu TK 152 ( theo phæång phaïp kiãøm tra âënh kyì) 152 - Trë giaï thæûc tãú cuía NVL nháûp -Trë giaï NVL thæûc tãú kho mua ngoai, thuã gia cäng, xuáút kho nhæ ,baïn ,mang nháûn väún goïp liãn doanh. gia cäng hoàûc xuáút chãú - Trë giaï NVL thæìa phaït hiãûn khi kiãøm kã.kãú toaïn biãún . - Chiãút kháúu mua haìng - Giaï phãú liãûu thu häöi . âæåüc thæåíng - Kãút chuyãøn giaï trë NVL täön NVL xuáút âæåüc giaím Kho cuäïi kyì giaï xuáút traí laûi . - Phaït hiãûn thiãúu Cäüng SPS Cäünghuût SPS khi kiãøm kã 3. Haûch toaïn täøng håüp xuáút NVL. Coï 4 phæång phaïp tênh 3.1.Phæång phaïp tênh gêa thaình thæûc tãú bçnh quán gia quyãön cuía NVL täön kho vaì nháûp kho trong kyì .  Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn Gêa thæûc tãú bçnh quán 1 NVL Trë giaï thæûc tãú NVL täön âáöu kyì = + Säú læåüng NVL täön kho âáöu + kyì giaï thæûc Trë giaï thæûc tãú NVL nháûp kho trong kyì Säú læåüng NVL täön kho trong kyì tãú bçnh quán 1 âån vë NVL giaï thæûc Säú læåüng NVL 3.2.Phæång phaïp nháûp træåïc xuáút træåïc xuáút . tãú NVL xuáút kho trong = x trong thaïng thaïng NVL giaï thæûc Säú læåüng Trë giaï tãú 1âån vë xuáút trong thæûc tãú theo tæìng thaïng thuäüc säú NVL xuáút = x láön nháûp kho læåüngtæìng láön trong 3.3.Phæång phaïp nháûp sau xuáút træåïc . træåïc nháûp kho danh :sau khi trong 3.4.Phæång phaïp tênh theo giaï thæûc tãú âêch thaïng tênh âæåüc giaï thæûc tãú cuía NVL xuáút duìng cho tæìng âäúi tæåüng . Nåü 627 Nåü 641 Nåü 642 Coï 152 4. HAÛCH TOAÏN TÄØNG HÅÜP XUÁÚT CCDC: 4.1. Phán bäø mät láön ( phán bäø 100%). Chè aïp duûng phæång phaïp naìy ch nhæîng CCDC coï giaï trë tháúp thåìi gian sæí duûng ngàõn ,khi xuáút CCDC kãú toaïn ghi: Nåü 6273 Nåü 6413 Nåü 6423 Coï 1531 4.2. Phæång phaïp phán bäø láön 2(loaûi phán bäø 50%) AÏp duûng phæång phaïp naìy laì khi xuáút CCDC ,kãú toaïn càn cæï vaìo phiãúu xuáút kho âãø tênh giaï trë thæûc tãú cuía CCDC thæûc xuáút duìng vaì noï âæåüc phán boí ngay láön thæï 1 laì 50% giaï trë thæûc tãú . Nãúu trong quaï trçnh sæí duûng ccdc maì âãø xaíy ra máút maït hay hæ hoíng thç kãú toaïn càn cæï vaìo biãn baín baïo hæ hoíng hoàûc bäöi thæåìng âãø xaïc âënh gê trë coìn laûi cuía ccdc theo cäng thæïc sau : Gêa trë Gêa trë 1 coìn laûi coìn laûi = cuía ccdc cuía ccdc 2 baïo hoíng baïo hoíng * khi ccdc thuäüc loaûi phán hoàûc máút Nåü 1421 Coï 1531 Gêa trë Gêa trë phãú cuía liãûu thu ccdc häöi(nãúu phaíi bäø 50% kãú toaïn bäöi ghi: coï) thæåìng Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  Âäöng thåìi tiãún haình ghi säø kãú toaïn phaín aïnh 50% giaï tri (láön 1) Nåü 6273 Nåü 6413 Nåü 6423 Coï 1421 * khi ccdc hæ hoíng hoàûc máút maïc ,kãú toaïn càn cæï vaìo phieïu baïo hoíng hoàûc biãn baín xæí lyï bäöi thæåìng (chè sæí duûng khi cc phaíi bäöi thæåìng thæåìng nhæîng hæ hoíng coï thu häöi phãú liãûu ) kãú toaïn phán bäø giaï trë coìn laûi vaìo láön 2 cuía chi phê saín xuáút kinh doanh . Nåü 6273 Nåü 6413 Nåü 6423 Nåü 111 Nåü 138 Coï 1421 4.3. Phán bäø nhiãöu láön (phán bäø dáön): giaï trë ccdc xuáút duìng tênh vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh trong kyì càn cæï vaìo gêa trë thæûc tãú vaì thåìi gian sæí duûng cuía noï âãø tênh phán bäí nhiãöu láön * Khi xuáút ccdc : Nåü 1421 Coï 1531 Âäöng thåìi càn cæï vaìo giaï trë thæûc tãú vaì thæoìi gian sæí duûng cc xaïc âënh mæïc chi phê phaíi phán bäø cho 1 láön vaì cho caí kyì sau Nåü 6273 Nåü 6413 Nåü 6423 Coï 1421 Láön læåüc âënh khoaín nhæ thãú cho âãún hãút chu kyì sæí duûng . 4.4. Phæång phaïp haûch toaïn ccdc cho thuã : * khi xuáút kho cäng cuû âãø cho thuã Nåü 1421 Coï 1533 *tênh vaìo phán bäø gêa trë cäng cuû cho thuã vaìo chi phê hoaût âäüng Nåü 154 Nåü 821 Coï 1421 *Phaín aính säú thu vãö cho thuã cäng cuû Nåü 111,112,131 Coï 511 Coï 721 4.5. Phæång phaïp haûch toïan bao bç luán chuyíãn Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  Khi xuáút kho bao bç luán chuyãøn phaíi xaïc âënh mæïc thåìi sæí duûng vaì giaï trë kháúu træì dáön theo tæìng láön vaìo chi phê saín xuáút kinh doanh . 5.HAÛCH TOAÏN NVL NHÁÛP KHO (mua ngoaìi ). * khi mua NVL duìng vaìo saín xuáút kinh doanh âån vë näüp thuïe theo phæång phaïp kháúu træì . Nåü 152 Coï 3333 Coï 111,112,331 * Âäúi våïi thuãú GTGT haìng nháûp kháøu . - Nãúu haìng nháûp kháøu duìng vaìo hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh , âån vë chëu thuãú theo phæång phaïp kháúu træì Nåü 133 Coï 33312 - Nãúu âån vë näüp thuãú theo phæång phaïp træûc tiãúp hoàûc duìng vaìo hoaût âäüng sæû nghiãûp ,dæû aïn phuïc låüi thç haìng nháûp kháøu thuãú GTGT âæåüc tênh vaìo trë giaï haìng mua Nåü 152 Coï 33312 * Cuäúi kyì kãú toaïn tênh vaì xaïc âënh thuãú GTGT âáöu vaìo âæåüc kháúu træì ,khäng âæåüc kháúu træì trãn cå såí phán bäø theo tyí lãû doanh thu Nåü 331 Coï 133 *Säú thuãú GTGT âáöu vaìo khäng âæåüc kháúu træì - Træåìng håüp säú thuãú GTGT âáöu vaìo khäng âæåüc kháúu træì vaìo giaï väún haìng baïn trong kyd Nåü 632 Coï 133 - Træåìng håüp säú thuïã GTGT âáöu vaìo khäng âæåüc kháúu træì trong kyì maì tênh vaìo giaï väún cuía kyì sau : Nåü 142 Coï 133 Nåü 632 Coï 142 6. HAÛCH TOAÏN TÄØNG HÅÜP NVL TÆÛ CHÃÚ BIÃÚN: càn cæï vaìo caïc chæïng tæì taìi liãûu kãú toaïn coï liãn quan âãún chi phê trong quaï trçnh chãú biãún váût tæ . Nåü 154 Coï 152 * Khi NVL tæû chãú biãún âaî hoaìn thaình mang vãö nháûp kho .,kãú toaïn phaíi tênh theo giaï taûm tênh nháûp kho Nåü 152 coï 154 * Cuäúi thaïng ,khi tênh âæåüc giaï thæûc tãú cuía NVL tæû chãú biãún ,kãú toaïn âiiãuì chènh säú liãûu cho phuì håüp våïi Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  giaï thæûc tãú cuía váût tæ tæû cheï biãún hoaìn thaình nháûp kho bàòng caïch : - Ghi säú chãnhn lãûch giæîa giaï thæûc tãú våi giaï taûm tênh nãúu :gêa thæûc tãú nhoí hån gêa taûm tênh thç ghi buït toaïn âoí cuía säú chãch lãûch âoï . - Nãúu giaï thæûc tênh låïn hån giaï taûm tênh thç kãú toaïn seî âënh khoaín thãm pháön chãch lãûch . Nåü 152 Coï 154 7. HÇNH THÆÏC TÄØ CHÆÏC HÃÛ THÄÚNG SÄØ KÃÚ TOAÏN . * Trong hçnh thæïc kãú toaïn haûch toaïn caïc nghiãûp vuû thu mua nháûp NVL vaì thanh toaïn våïi ngæåìi baïn âæåüc sæí duûng 2 loaûi säø : - Nháût kyï chæïng tæì säú 5 :thanh toaïn våïi ngæåìi baïn (331) Säø chi tiãút thanh toaïn våïi ngæåìi baïn . Cuäúi mäùi thaïng sau khi âaî hoaìn thaình viãûc ghi säø chi tiãút TK 331,kãú toaïn tiãún haình cäüng säø cho tæìng âäúi tæåüng âãø laìm càn cæï vaìo nháût kyï chæïng tæì säú 5 *Haûch toaïn xuáút ccdc âæåüc sæí duûng caïc loaûi biãøu máùu nhæ sau - Baíng phan bäø säú 2 “baìng phán bäø NVL-CCDC “ .Càn cæï vaìo baín phán bäø âãø ghi vaìo caïc baín kã - Baíng kã säú 4 táûp håüp chi phê saín xuáút theo phán xæåìng “ laí pháön ghi nåü caïc TK 154,631,ghi coï TK 152,153 -Baìng kã säú 6 “táûp håüp chi phê traì træåïc “duíng âãø ghi nåü tk 142,335,vaì ghi coï tk 152,153. Cuäúi thaïng ,säú liãûu täøng håüp baíng kã säú 4,5,6 laìm càn cæï âãø ghi vaìo nháût kyï chæïng tæì säú 7. BAÍNG KÃ SÄÚ 3. (Baíng tênh giaï thaình thæûc tãú cuía NVL-CCDC ) Chè tiãu TK 152 TK 153 HT TT HT TT I-Säú dæ âaìu kyì II-Säú phaït sinh trong kyì III-Cäüng SDÂK &SPS trong kyì IV.Hãû säú chãnh lãûch giæîa giaï thæûc tãú vaì haûch toaïn V. Xuáút kho trong thaïng NHÁÛT KYÏ CHÆÏNG TÆÌ SÄÚ 5 Tãn khaïch haìng: Ngaìy Thaïng Nàm  Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn Tãn SDÂK khaïch haìng N C Ghi coï TK 331-ghi nåü TK : 152 153 (ÂVT 1000â) Ghi nåü TK SDCK 331-Ghi coï TK 133 Cäüng 111 112 Cäüng N coï nåü SÄØ CHI TIÃÚT TK 331 Tãn khaïch haìng Ngaìy thaïng nàm Chæïng tæì Diãùn giaíi TK âäúi SPS æïng Säú Ngaìy N (âvt 1000â) SD C N C Cäüng PHIÃÚU NHÁÛP KHO Nguäön nháûp: Nháûp cuía Do äng (baì ) Nháûp kho: STT Tãn váût tæ vaì quy caïch Cäüng Âëa chè : Vaìo kho ÂVT Säú læåüng Chæïng tæì giao Âån giaï Thæûc nháûp C Thaình tiãön  Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn Cäüng Cäüngthaình thaìnhtiãön tiãön (bàòng (bàòngchæî chæî) ) Thuí træåíng âån Âånvë vë Âëa chè STT Ngæåi Ngæåi nháûn PHIÃÚU XUÁÚT giao KHO Ngaìy thaïng nàm Hoü tãn ngæåìi giao haìng Lyï do xuáút haìng Tãn nhaîn Maî Xuáúthiãûu taûi kho quy caïch pháøm säú cháút váût tæ Ngæåi láûp TK ghi nåü TK ghi coï ÂVT Säú læåüng Yãu Thæûc cáöu xuáút Âån Thaình giaï tiãön Cäüng Cäüng thaình tiãön (bàòng chæî ) Phuû traïch Phuû traïch âån vë cung tiãu Ngæåìi nháûn Thuí kho  Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn PHÁÖN II I/.QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH VAÌ PHAÏT TRIÃØN CTY KIM KHÊ &VTTH MIÃÖN TRUNG: 1.QUAÏ TRÇNH HÇNH THAÌNH VAÌ PHAÏT TRIÃØN CTY Cäng Ty Kim Khê & Váût Tæ Täøng Håüp Miãön Trung âæåüc hçnh thaình nàm 1995 trãn cå såí håüp nháút cuía hai cäng ty cuî laì cäng ty Kim Khê Âaì Nàông vaì cäng tyVáûtTæ Thæï Liãûu Âaì Nàông theo quyãút âënh 1065QÂ/TCCBÂT ngaìy 20 /12/1994 Cuía bäü cäng nghiãûp nàûng vaì âæåüc cáúp chæïng nháûn säø âàng kyï kinh doanh säú 109669 do uíy ban kãú hoaûch tènh QNÂN cáúp ngaìy 29/12/1994.Hiãûn nay tãn giao dëch cuìa cäng ty laí :” Central VietNam metal and material company “.Truû såì chênh âàûc åí 16 thaïi phiãn Âaì Nàông. Cäng ty KK vaì VTTHTM laì mäüt doanh nghiãûp nhaì næåïc coï mäüt tæ caïch phaïp nhán ,thæûc hiãûn chãú âäü haûch toaïn kãú toaïn âäüc láûp ,âæåüc pheïp måí taìi khoaín giao dëch åí ngán haìng trong næåïc .Cäng ty hoaût âäüng trong khuän khäø cuía phaïp luáût vaì chëu sæû quaín lyï træûc tiãúp cuía täøng cäng ty theïp viãût nam .Trong nhæîng nàm måïi thaình láûp cäng ty ,bãn caûnh mäüt säú thuáûn låüi vãö väún cå såí váût cháút vaì nguäön nhán læûc do håüp nháút hai cäng ty maì coï ,cäng ty coìn gàûp caïc khoï khàn do mäi træåìng kinh doanh coï sæû thay âäøi ,thãm vaìo âoï cäng ty chæa hoaìn thiãûn bäü maïy täø chæïc vaì cå cáúu quaín lyï cuía cäng ty ,caïc nhán viãn chæa quen våïi mäi træåìng laìm viãûc måïi .Do âoï ,trong nhæîng nàm 1995,1996 hiãûu quaí kinh doanh cuía cäng ty chæa cao .Tæì nàm 1997 tråí âi ,ban laînh âaûo cäng ty âaî tçm moüi caïch âãø khàõc phuûc nhæîng âiãøm yãúu vaì tçm phæång phaïp quaín lyï vaì âiãöu haình måïi thêch håüp hån trong tçnh hçnh måïi .Cäng ty bàõt âáöu måí räüng thi træåìng kinh doanh âa daûng hoïa màût haìng kinh doanh .Vç váûy ,caïc hoaût âäüng cuía cäng ty bàõt âáöu âi vaìo nãö nãúp ,væång ra chiãúm pháön låïn åí nhiãöu thë træåìng .Hiãûn nay,thë pháön cuía cäng ty chiãúm tyí troüng cao åí caïc thaình phäú vaì caïc tènh thaình phäú låïn trong caí næåïc.Trong âoï phaíi kãø âãún 3 thë træåìng låïn laì : thë træåìng phêa bàõc våïi truû såí chênh laì chi nhaïnh Haì Näüi ,thë træåìng miãön trung våïi truû såí chênh laì vàn phoìng cäng ty ,thç træåìng miãön nam våïi truû såí chênh chi nhaïnh TP Häö Chê Minh.ÅÍ 3 thë træåìng thë pháön cuía cäng ty chiãúm mäüt tyí âaïng kãø . 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nàm 2001 Nàm 2002 MB MTR MN Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  Bãn caûnh âoï mäüt màût cäng ty tiãún haình caíi tiãún quy trçnh saín xuáút vaì luän hoaìn thiãûn täút hån hãû thäúng maûng læåïi kinh doanh cuía mçnh .Mäüt thaình cong låïn nháút cuía táûp thãø vaì ban laînh âaûo cäng ty laì âaî xáy dæûng thaình cäng quy trçnh quaín lyï cháút læåüng ISO 9002 phiãn baín 2000 âaî âæa mäüi hoaût âäüng cuía cäng ty vaìo nãö nãúp roî raìng vaì goïp pháön náng cao hiãûu quaí cäng taïc quaín lyï taûi âån vë . 2.ÂÀÛC ÂIÃØM HOAÛT ÂÄÜNG CUÍA CTY: Cäng Ty Kim Khê & Váût Tæ Täøng Håüp Miãön Trung laì dån vë væìa hoaût âäüng trong lénh væûc saín xuáút væìa hoaût âäüng trong lénh væûc thæång maûi .Cäng ty tiãún haình nháûp caïc phäi theïp trong næåïc vaì næåïc ngoaìi (chuí yãúu )vaì caïn thaình caïc loaûi theïp khaïc nhau phuûc vuû cho thë træåìng näüi âia viãûc saín xuáút theïp âæåüc thæûc hiãûn taûi nhaì maïy caïn theïp miãön trung – âån vë træûc thuäüc cäng ty .Bãn caûnh âoï ,cäng ty tiãún haình mua caïc saín pháøm caïc cäng ty khaïc va baïn laûi cho khaïch haìng thäng qua caïc chi nhaïnh vaì caïc cæía haìng räüng khàõp caí næåïc . Cäng ty kim khê vaì váût tæ täøng håüp kinh doanh ráút nhiãöu lénh væûc bao gäöm caïc màût haìng chuí yãúu : - Lénh væûc kinh doanh thæång maûi : Sàõt theïp xáy duûng : tæì 0,6 âãún 0,32 ,theïp hçnh L ,U ,V, caïc kêch cåî ,caïc loaûi âinh neûp ,theïp táúm duìng âãø âoïng taìu cäng ty khai thaïc nguäön haìng naìy taûi nhaì maïy caïn theïp miãön trung vaì cuía caïc cäng ty khaïc trong caí næåïc .Âáy laì màût haìng kinh doanh chuí yãúu cuía cäng ty vaì noï chiãúm pháön låïn trong doanh säú baïn ra cuía cäng ty . -Lénh væûc kinh doanh xuáút nháûp kháøu : chuí yãúu laì hoaût âoüng phäi theïp vãö phuûc vuû cho quaï trçnh saín xuáút taûi nhaì maïy caïn theïp miãön trung . -Lénh væûc saín xuáút : hoaût âäüng saín xuát chuí yãúu åí Nhaì Maïy Caïn Theïp Miãön Trung màût haìng chuí yãúu laì theïp xáy dæûng . -Lénh væûc dëch vuû : cäng ty kinh doanh caïc dëch vuû khaïch saûn nhaì haìng ,kinh donh kho baîi .caïc dëch vuû naìy âaî goïp pháön taûo sæû thuáûn låë trong cäng taïc quaín trë doanh nghiãûp vaì hoaût âäüng coï laîi . khaïch haìng mua sæí duûng :bao gäöm häü gia âçnh caïc cäng ty mua vãö âãø xaay dæûng haû táön .Loaûi kgaïch haìng naìy cäng ty êt baïn chëu .Do âoï ,âaî taûo ra cho cäng ty thu häöi nhanh väún ,cäng ty nen khai thaïc maûnh hån næîa viãût tiãu thuû âäúi våïi màût haìng naìy . Nhaì cung cáúp : Hiãûn nay ,nguäön haìng cuía cäng ty khai thaïc owr ráút nhiãöu cå såí khaïc nhau ,kãø caí nhæîng nhaì cung cáúp trong Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  næåïc liãn doanh vaì caí næåïc ngoaìi.Coï thãø klhaïi quaït mäüt säú nhaì cung cáúp låïn cuía cäng ty nhæ sau : Cäng ty gang theïp thaïi nguyãn : Âaím baío nguäön haìng tiãu thuû phêa bàõc cuía cäng ty våïi cäng xuáút 200000 táún 1 nàm ,cå såí âáût taûi haío phoìng saín pháøm chuí yãúu laì thãúp chæc L ,U ,Y .Âay laì mäüt cäng ty låïn trong nghaình theïp vaì coï uy tên âäúi våïi thë træånmgf viãût nam saín phaím theïp coï cháút læåüng cao vaì âæåüc mäüi ngæåìi æa chuäüng . cäng ty lien doanh saín xuáút theïp viãût uïc (VINASTEEL): coï truû såí âàût taûi haíi phoìng coï cäng xuáút thiãút kãú 180000 táún /nàm .Chuí yãúu saín xuáút caïc loaûi theïp xáy dæûng tæì 0 10 tråí len . Hiãûn nay coï nhaì phán phäúi chênh thæïc taûi miãön trung . Cäng ty liãn doanh theïp viãût nháût (VINAKYOEL): saín xuáút caïc loaûi theïp troìn tæì 6 tråí lãn cå såí chênh âàût taûi vuîng taìu .Thë træåìng chênh cuía cäng ty laì TP Häö Chê Minh ,âäöng bàòng säng cæíu long ,vaì coï âaûi lyï kinh doanh taûi Âaì Nàông .Cäng ty liãn doanh theïp VINAPOSCO STEEL : laì liãn doanh giæîa táûp âoaìn posco – Haìn Quäúc våi täøng cäng ty theïp viãût nam .coï cäng xuáút 200000 táún /nàm .Saín pháøm chênh laì caïc loaûi theïp âang âæåüc khaïch haìng æa chuäüng nháút hiãûn nay. Ngoaìi ra ,cäng ty coìn coï quan hãû mäüt säú nhaì cung cáúp khaïc nhæ nhaì maïy theïp NASTEEL våïi cäng xuáút 120000táún /nàm ,saín pháøm chênh laì CT3,LX.Cäng ty theïp miãön nam våïi cäng xuáút 240000táún /nàm ,saín pháøm chênh laì caïc loaûi theïp troìn 6 âãún tron 30 vaì caïc loaûi theïp U 40 vaì U 50 Hiãûn nay saín pháøm cuía nhaì maïy caïn theïp miãön trung – âån vë træûc thuäüc cäng ty cuîn g coï cháút læåüng täút âaím baío cho caïc cäng trçnh .Hiãûn nay giæî vai troì quan troüng trong chiãún læåüc kinh doanh cuía cäng ty âaím baìo hoaût âäüng kinh doanh cuía cäng ty xaíy ra liãn tuûc khi màût haìng theïp bë khan hiãúm .Hiãûn nay, saín læåüng cung cáúp cuía nhaì maïy cung cáúp âæåüc 6% täøng nhu cáöu læåüng haìng cuía cäng ty . Âäúi thuí caûnh tranh . Våïi dàûc âiãøm kinh doanh cuía cäng ty coï thãø thaïy nhæîng nhaì cung cáúp cuía cäng ty cuîng chênh laì âäúi thuí caûnh tranh cuía cäng ty trong vieûc tiãu thu saín phaím haìng hoïa cuía cängty ngoaìi viãûc khai thaïc nguäön haìng taûi nhaì maïy caïn theïp miãön trung ,cängty coìn mua caïc saín pháøm cuía caïc dån vë cuìng nghaình âãø baïn ra thë træåìng .Coï thãø kãø ra mäüt säú âäúi thuí caûnh tranh cuía chênh cäng ty hiãûn nay . Taûi khu væûc miãön trung cängty theïp âaì nàông ,coï âëa chè âoïng taûi khu cäng nghiãûp hoìa khaïnh ,chuyãn kinh doanh theïp xáy dæûng .Nhæng hiãûn nay chiãúm mäüt thë phaìn ráút nhoí trong khu væûc mieìn trung nhæng khäng âaïn lo ngaûi cho cäng ty . Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  Nhaì phán phäúi chênh thæïc cuía nhaì maïy liãn doanh Vinateel taûi miãön trung laì cäng ty TNHH Minh Toaìn .Hiãûn nay cäng ty naìy kinh doanh raït coï hiãûu quaí chia seî thë pháön våïi cäng ty ,laì mäüt âäúi thuí caûnh tranh låïn våïi cäng ty . Taûi khu væûc phêa nam coï cäng ty Kim Khê Bàõc Thaïi coï trruû såí doïng taûi TP Häö Chê Minh cuîng laì âoïi thuí caûnh tranh låïn cuía cäng ty . Ngoaìi ra âäúi thuí caûnh tranh cuía äng ty coìn laì nhæîng nhaì kinh doanh tæ nhán ,kinh doanh våïi khäúi læåüng buän baïn nhoí nhæng hiãûu quaí ,æu âiãøm cuía loaûi kinh doanh naìy laì chi phê tháúp ,âaïp æïng nhanh nhu cáöu thë træåìng . II/. CHÆÏC NÀNG, NHIÃÛM VUÛ VAÌ PHÆÅNG HÆÅÏNG HOAÛT ÂÄÜNG CUÍA CTY: 1. CHÆÏC NÀNG CUÍA CTY: Do âàûc âiãøm täø chæïc kinh doanh cuía cäng ty theo loaûi hçnh doanh nghiãûp væìa saín xuáút væìa kinh doanh thæång maûi vaì laûi laì kãút quaí cuía sæû xaïc nháûp cuía hai cäng ty cuî nãn chæïc nàng hoaût âäüng cuía cäng ty tæång âäúi räüng bao gäöm: - Täø chæïc saín xuáút kinh doanh caïc màût haìng theïp gäöm : - Theïp saín xuáút trong næåïc Kinh doanh phäi theïp xuáút kháøu ,sàõt theïp thæï liãûu vaì nhæûa âæåìng - Täø chæïc saín xuáút caïc loaûi theïp xáy dæûng vaì nguäön nguyãn liãûu chuí yãúu laì tæì phäi theïpæ nháûp kháøu . - Täø chæïc kinh doanh nhaì haìng ,khaïch saûn baîi cho thuã. 2.NHIÃÛM VUÛ CUÍA CTY: Âaím baío thæûc hiãûn caïc chæïc nàng trãn ,cäng ty âaî xaïc âënh nhæîng nhiãûmvuû cuû thãø nhæ sau : - Xáy dæûng chiãún læåüc kinh doanh daìi haûn trçnh cáúp rãn duyãût .trãn cå såí nhæîng chiãún læåüc âaî xáy dæûng tiãún haình xáy dæûng caïc kãú hoaûch daìi haûn ,kãú hoaûch ngàõn haûng vaì nhæîng kãú hoaûch taïc nghiãûp .Triãøn khai nhæîng kãú hoaûch theo sæû chè âaûo træûc tiãúp cuía cáúp trãn. - Nháûn väún vaì sæí duûng hiãûu quaí väún do nhaì næåïc giao ,chuí âoüng sæí duûng nguäön väún cáúp trãn giao vaì tiãún haình vay väún åí caïc ngan haìng trong næåïc phuûc vuû cho yãu cáöu kinh doanh . - Âiãöu tra nghiãn cæïu thë træåìng ,nhàõm bàõt âæåüc nhu cáöu vãö sæí duûng caïc loaûi theïp xáy dæûng vaì caïc haìng hoïa cuìng loaûi âãø coï chênh saïch baïn vaì dæû træî haìng hoïa cho thêch håüp. - Täø chæïc kinh doanh caïc màût haìng the chæïc nàng cuía cängty ,tiãúp nháûn haìng nháûp kháøu cuía täøng cäng ty taûi Âaì Nàông . Chuyãn Âãö Thæûc Táûp Täút Nghiãûp GVHD: Ngä Táún Thiãûn  Thæûc hiãûn caïc chênh saïch ,caïc quyãút âënh cuía vãö täø chæïc quaín lyï caïn bäü ,sæí duûng vaì âaín baío cäng taïc an toaìn lao âoüng ,baío vãû an toaìn mäi træåìng anninh chênh trë ,cháúp haình nghiãm chènh caïc quy âënh vãö phaïp luáût liãn quan âãún hoaût âäüng saín xuáút kinh doanh taûi cäng ty . - Tiãún haình náng cao âäüi nguî cuía âäüi nguî nhán viãn ,tiãúp tuûc âaìo taûo bäø xung kyî nàng laìm viãûc ,náng cao trçnh âäü quaín lyï cuía nhán viãn âãø thêch nghi våïi caïc hoaût âoüng kinh doanh måïi.Màûc khaïc tiãún haình tuyãøn duûng vaì bäöi dæåîng caïn bäü cäng nhán viãn treí ,coï nàng læûc âãø thæìa kãú vaì phaït huy nàng læûc kinh doanh cuía cäng ty . 3.PHÆÅNG HÆÅÏNG HOAÛT ÂÄÜNG CUÍA CTY TRONG NHÆÎNG NÀM TÅÏI: Tiãúp tuûc phaït huy näüi læûc cuía toaìn thãø cäng ty ,tiãúp tuûc hoaìn thiãûn maûng læåïi kinh doanh cuía cäng ty âãø taûo thãú maûnh trong thë træåìng näüi âëa ,taûo thãú âæïng væîng chàõc trãn thë træåìng .Trong âoï táûp trung caíi thiãûn bäü maïy quaín lyï ,náng cao cháú læåüng lao âäüng laì váún âãö troüng tám haìng âáöu .Chuáøn bë mäüi màût cuía cäng ty âãø chuáøn bë tiãún trçnh häüi nháûp theo quy trçnh CEPT vaìo nàm 2006 .Nhæîng phæång hæåïng âoï cuía cäng ty âaî vaì âang âæåüc cuû thãø hoïa bàòng biãûn påhaïp chênh saïch nhæ sau : Tiãúp tuûc hoaìn thiãûn maûng læåïi kinh donh cuía cäng ty theo hæåïng náng cao quy mä cuía caïc cæía haìng nhàòm giaím chi phê baïn haìng vaì chi phê quaín lyï doanh nghiãûp goïp pháön giaím giaï baïn tàng vë thãú caûnh tranh cuía cng ty trãn thë træåìng . Chuáøn bë mäüi âiãöu kiãûn (chuáøn bë vãö con ngæåìi, vãö thuí tuûc,nghiãn cæïu khaío saït thë træåìng ...)tiãún haình måí chi nhaïnh åí næåïc ngoaìi maì cuû thãø laì Liãn Bang Nga vaì caï thë thë træåìng khaïc . Âáøy maûnh kinh doanh theïp phãú liãûu ,âáy la màût haìng cuía cäng ty âàûc biãût quan tám ,trong âoï váùn chuï troüng khai thaïc nguäön theïp taûikhu væûc miãön trung . Tiãúp tuûc trçm kiãúm thãm nhæîng baûn haìng ,nhaì cung cáúp måïi åí næåïc ngoaìi ,nàòm laìm phong phuï thãm nguäön haìng taûi cäng ty .Âáøy maûnh kinh doanh caïc loaûi theïp cháút læåüng cao nháûp kháøu tæì næåïc ngoaìi vç nhu cáöu vãö loaûi theïp naìy næåïc ta trong nhæîng nàm tåïi tàng dáön. Bãn caûnh viãûc khai thaïc caïc nguäön haìng tæì caïc cängty khaïc .Cäng ty váùn têch cæûc khai thaïc caïc nguäön haìng näüi læûc taûi Nhaì Maïy Caïn Theïp Miãön Trung .Màûc dáöu hiãûn nay læåüng haìng cuía nhaì maïy chè måïi âaïp æïng âæåüc 6% nhu cáöu haìng hoïa cuía cäng ty .Tiãúp tuûc náng cao nàng læûc saín xuáút cuía nhaì maïy ,láûp baíng baïo caïo khaí thi vãö viãût âáöu tæ loì nung cäng suáút låïn taûi nhaì maïy .Âaayr maûnh caïc phong traìo phaït huy saïng kiãún ,caíi tiãún kyî thuáût âãø tàng thåìi -
- Xem thêm -