Tài liệu Hạch toán nghiệp vụ kế toán tại công ty tnhh thương mại và phát triển công nghệ bách khoa 4.

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng n¨m qua b»ng viÖc chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®a thµnh phÇn cã sù qu¶n lý cña Nhµ N-íc, nh÷ng thay ®æi vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ x· héi ®· ®em theo nh÷ng biÕn ®æi s©u s¾c cña ®êi sèng kinh tÕ x· héi. §iÒu nµy ®ång nghÜa víi sù thay ®æi trong tÊt c¶ c¸c ngµnh, lÜnh vùc kinh tÕ cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cã thÓ nãi b-íc tiÕn nh¶y vät nµy lµ yÕu tè chñ ®¹o vµ ngµy cµng ®ãng gãp vai trß quan träng trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa- hiÖn ®¹i hãa ®Êt n-íc. Ngµnh c«ng nghÖ th«ng tin c¬ b¶n lµ mét trong nh÷ng ngµnh quan träng cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. §©y lµ ngµnh chiÕm tû träng ®Çu t- kh«ng nhá trong tæng vèn ®Çu t- cña c¶ n-íc vÒ c¶ quy m« vµ chÊt l-îng. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm sao qu¶n lý ®-îc ®ång vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ ®Ó phôc vô tèt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vµ toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy c¸c C«ng ty cÇn ph¶i cã th«ng tin phôc vô cho qu¶n lý. V× vËy, viÖc thu thËp c¸c th«ng tin vµ cã bé m¸y qu¶n lý tèt sÏ cã vai trß quan träng trong sù ph¸t triÓn chung cña c¸c ngµnh kinh tÕ. B¸o c¸o thùc tËp ngoµi lêi nãi ®Çu vµ kÕt luËn gåm cã 3 phÇn chÝnh sau:  PhÇn 1: Tæng quan chung vÒ C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4.  PhÇn 2: H¹ch to¸n nghiÖp vô kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4.  PhÇn 3: NhËn xÐt nh÷ng -u, nh-îc ®iÓm vµ cho c¸c gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4. Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 1 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò chung vµ t×m hiÓu thùc tÕ ®Ó hoµn thiÖn b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp em ®· nhËn ®-îc h-íng dÉn cña C« gi¸o vµ sù gióp ®ì t¹o ®iÒu kiÖn cña C«ng ty cïng c¸n bé phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch khoa 4. MÆc dï ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh-ng víi kh¶ n¨ng cã h¹n thêi gian tiÕp xóc víi thùc tÕ ch-a nhiÒu nªn kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o, c¸c c¸n bé kÕ to¸n ®Ó em ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n. Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n sù gióp ®ì, h-íng dÉn tËn t×nh vµ chu ®¸o cña c« gi¸o TrÇn Thanh Xu©n, cïng c¸c thÇy c« khoa Kinh tÕ tr-êng Trung häc kü thuËt vµ nghiÖp vô Hµ Néi vµ c¸c c¸n bé phßng Tµi chÝnh- kÕ to¸n trong C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 2 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 1: Tæng quan chung vÒ c«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4. 1- Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4. 1.1- Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4. C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4, ®-îc thµnh lËp tõ ngµy 16/04/2000. Tªn giao dÞch lµ: bach khoa 4 technology development company. Tªn viÕt t¾t: bk4 co,.ltd M· sè thuÕ: 0101176391 Trô së chÝnh: Sè 84/116 Nh©n Hoµ, Nh©n ChÝnh, Thanh Xu©n, Hµ Néi. C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4 ra ®êi lµ s- kÕt hîp cña nhãm kü s- c«ng nghÖ th«ng tin b¸ch khoa n¨ng ®éng, s¸ng t¹o.Víi ph-¬ng ch©m ho¹t ®éng cña c«ng ty lµ kinh doanh b»ng kü thuËt nªn c«ng ty ®· ®i s©u vµo ®µo t¹o vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ ®ång thêi cung cÊp c¸c s¶n phÈm vµ dÞch vô chÊt l-îng cao.Víi ph-¬ng ch©m ®ã c«ng ty ®· ®-îc sù ®ãn nhËn cña ®«ng ®¶o kh¸ch hµng vµ c«ng ty ®· trë thµnh ®èi t¸c cña c¸c h·ng lín hµng ®Çu trªn thÕ giíi nh-: Dell, Compaq, IBM. Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 3 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2- Ngµnh nghÒ ®¨ng ký kinh doanh cña C«ng ty Cung cÊp c¸c thiÕt bÞ ®iÖn tö tin häc viÔn th«ng, thiÕt bÞ ®iÖn l¹nh, tù ®éng ho¸ cña c¸c h·ng nh-: DELL - IBM - HP - SAMSUNG - LG ... ThiÕt kÕ, l¾p ®Æt hÖ thèng m¹ng m¸y tÝnh. Cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p vÒ m¹ng. ThiÕt kÕ l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ trung t©m, côc bé, hÖ thèng ®iÖn tho¹i, tæng ®µi, b¨ng truyÒn tù ®éng ho¸. ThiÕt kÕ phÇn mÒm cho c¸c doanh nghiÖp, trang web vµ c¸c øng dông trªn m¹ng. T- vÊn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ trong lÜnh vùc ®iÖn t- tin häc viÔn th«ng. Cung cÊp c¸c gi¶i ph¸p vÒ m¹ng, hÖ thèng b¶o tr× m¸y tÝnh, hÖ thèng m¹ng, dÞch vô chuyÓn giao c«ng nghÖ, dÞch vô ®µo t¹o trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin. 1.3- NhiÖm vô * VÒ s¶n xuÊt- kinh doanh H-íng nhiÖm vô vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®a ngµnh nghÒ, ®a lÜnh vùc, hîp t¸c kinh doanh, ®Çu t- víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n-íc. Më réng s¶n xuÊt kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc víi qui m« lín vµ liªn tôc t¨ng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo. §Çu t- trang thiÕt bÞ, ®æi míi qui tr×nh c«ng nghÖ, n©ng cao tay nghÒ ®éi ngò c«ng nh©n viªn. NhËp khÈu thiÕt bÞ ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. * VÒ v¨n ho¸- x· héi X©y dùng ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ tr×nh ®é. X©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ c«ng nghiÖp, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c xanh s¹ch ®Ñp ë C«ng ty. Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 4 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H-ëng øng c¸c phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, phong trµo ñng hé c¸c ®ång bµo bÞ thiªn tai lò lôt. TÝch cùc phßng chèng c¸c tÖ n¹n x· héi. * VÒ ChÝnh trÞ Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c gi¸o dôc t- t-ëng, chÝnh trÞ. VËn ®éng c¸n bé c«ng nh©n viªn h-ëng øng tÝch cùc tham gia cuéc vËn ®éng x©y dùng chØnh ®èn §¶ng, thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®oµn. *VÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, ch¨m lo ®êi sèng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. ChÊp hµnh tèt chñ ch-¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ N-íc 2- C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4 2.1- M« h×nh tæ chøc qu¶n lý * Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 5 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (S¬ ®å 01) S¬ ®å qu¶n lý cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Hµnh chÝnh, nh©n sù Phßng kinh doanh Phßng b¶o hµnh Phßng ban liªn quan Phßng§Êu thÇu 2.2- Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng ban. - Chñ tÞch H§QT: Lµ ng-êi ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng cña C«ng ty - Gi¸m ®èc: Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiªm chung, cã quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty ®óng kÕ ho¹ch, ®óng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc vµ nghÞ quyÕt cña C«ng ty ®Ò ra. - Phã gi¸m ®èc: ChÞu tr¸ch nhiÖm gióp ®ì gi¸m ®èc trong viÖc qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh c¸c c«ng viÖc cña C«ng ty. Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 6 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: ChÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý toµn bé tµi s¶n cña ®¬n vÞ, lµ bé phËn tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c«ng t¸c tµi chÝnh - kÕ to¸n. §¶m b¶o ph¶n ¸nh ®óng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong toµn C«ng ty. Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh, kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho c¸c bé phËn kh¸c sö dông th«ng tin. - Hµnh chÝnh, nh©n sù: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c c«ng viÖc hµnh chÝnh cña ®¬n vÞ, cã chøc n¨ng tham m-u cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ c¸c mÆt nh- c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù,… - Phßng kinh doanh: ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty, lùa chän ph-¬ng ¸n kinh doanh phï hîp. - C¸c phßng ban liªn quan: Cã nhiÖm vô hç trî cho c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty. - Phßng b¶o hµnh: Cã nhiÖm vô söa ch÷a, trao ®æi nh÷ng thiÕt bÞ cã vÊn ®Ò trong viÖc nhËp, xuÊt hµng ho¸ cña c«ng ty. - Phßng kü thuËt: Phôc vô cho qu¸ tr×nh chuyÓn giao c«ng nghÖ trong viÖc mua b¸n hµng ho¸ cña c«ng ty. 3- Tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4 C«ng nghÖ th«ng tin c¬ b¶n lµ ngµnh t¹o ra nh÷ng hiÖu qu¶ to lín cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Lµ mét c«ng ty TNHH vµ th-¬ng m¹i nªn C«ng ty cã nh÷ng ®Æc ®iÓm sau: C«ng ty kinh doanh trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin nªn ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty theo ®¬n ®Æt hµng, mang tÝnh chÊt ký kÕt hîp ®ång theo yªu cÇu Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 7 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña kh¸ch hµng. §èi t-îng kinh doanh lµ c¸c c¸ nh©n, tËp thÓ cã nhu cÇu trong lÜnh vùc c«ng nghÖ th«ng tin. Ph¹m vÞ ho¹t ®éng cña C«ng ty lµ kh¸ réng nªn ®Ó phï hîp víi ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo h×nh thøc c¸c phßng ban, chÞu sù qu¶n lý tËp trung cña ban l·nh ®¹o C«ng ty. (S¬ ®å 02) Quy tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty: thÇu®Æt §¬n mua hµng B¸o gi¸ cho KH Hîp ®ång kinh tÕ NghiÖm thu kü thuËt, bµn giao hµng ho¸ Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 8 Tæ chøc thùc hiÖn ®¬n hµng Giao cho c¸c bé phËn liªn quan B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn 2: Ho¹ch to¸n nghiÖp vô vµ kÕ to¸n t¹i c«ng ty TNHH th-¬ng m¹i vµ ph¸t triÓn c«ng nghÖ B¸ch Khoa 4. 1- Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ h¹ch to¸n. 1.1- H×nh thøc kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông: - Niªn ®é kÕ to¸n : b¾t ®Çu tõ ngµy 1/1 kÕt thóc vµo ngµy 31/12. - Kú b¸o c¸o tµi chÝnh : 1 n¨m - §¬n vÞ tiÒn tÖ sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n : ®ång ViÖt Nam (VN§) - Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho : ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. - Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT : theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ - Ph-¬ng ph¸p khÊu hao TSC§ : theo ®-êng th¼ng C«ng ty ®ang ¸p dông h¹ch to¸n theo h×nh thøc sæ nhËt ký chung. XuÊt ph¸t tõ chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ nÐt ®Æc thï cña C«ng ty, cã thÓ thÊy tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n cña C«ng ty mang nÆng tÝnh tËp trung ®ã lµ: Mäi chi phÝ, doanh thu ph¸t sinh trong kú ®Òu ®-îc kÕ to¸n cña mçi phßng ban tËp hîp vµo cuèi mçi quý, c¨n cø vµo h¹n møc ®-îc h-ëng, C«ng ty trùc tiÕp phª duyÖt nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh ®ã cho tõng phßng ban. Tõ ®ã lµm nguån sè liÖu ®Ó kÕ to¸n C«ng ty tËp hîp chi phÝ, doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. ChÝnh v× vËy mµ mäi chi phÝ ph¸t sinh ë mçi phßng ban khi ch-a ®-îc C«ng ty phª duyÖt vµ quyÕt to¸n th× ®Òu ®-îc coi lµ chi phÝ chê phª duyÖt. Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 9 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (S¬ ®å 03) S¬ ®å tæ chøc h¹ch to¸n cña C«ng ty theo h×nh thøc NhËt ký chung Chøng tõ gèc NKBH, NK thu tiÒn, NK chi tiÒn NhËt ký chung Sæ c¸i tµi kho¶n 156,157,632,131,511,5 12,521,531,532,641,64 2,911 Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK 156,157,632,511,512,531,532,64 2,911 B¶ng tæng hîp chi tiÕt 632,511,… B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh : ghi hµng ngµy : ghi cuèi th¸ng : ®èi chiÕu sè liÖu 1.2- Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty. C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô ®Æc thï vµ quy chÕ ho¹t ®éng SXKD cña C«ng ty mµ bé m¸y kÕ to¸n ®-îc tæ chøc nh- sau: Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 10 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (S¬ ®å 04) S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n KÕ to¸n tr-ëng (1 ng-êi ) KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n c«ng nî (1 ng-êi) (1 ng-êi) KÕ to¸n b¸n hµng KÕ to¸n thanh to¸n ( 1 ng-êi) (1 ng-êi) Nh©n viªn kÕ to¸n cña 3 phßng ban Thñ quü ( 1 ng-êi) ( 3 ng-êi ) : Quan hÖ trùc tuyÕn : Quan hÖ chøc n¨ng (Nguån: Phßng Tµi chÝnh - kÕ to¸n) - KÕ to¸n tr-ëng: Lµ nh÷ng ng-êi phô tr¸ch chung, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc c«ng ty vÒ mäi ho¹t ®éng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty, tæ chøc kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÕ ®é ghi chÐp ban ®Çu, tæ chøc b¶o qu¶n hå s¬, chÕ ®é kÕ to¸n, l-u gi÷ th«ng tin.... Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 11 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KÕ to¸n tæng hîp: ChÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc kÕ to¸n tr-ëng vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ®-îc giao, xö lý c¸c sè liÖu, tËp hîp toµn bé sè liÖu cña c¸c kÕ to¸n phµn hµnh kh¸c, lªn b¸o c¸o tæng hîp göi cho kÕ to¸n tr-ëng. §Þnh kú lËp c¸c tê khai thuÕ, b¸o c¸o göi c¬ quan thuÕ ®óng thêi gian quy ®Þnh. - KÕ to¸n b¸n hµng: Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô mua b¸n ph¸t sinh hµng ngµy, lËp c¸c chøng tõ xuÊt nhËp hµng ho¸, tËp hîp sè liÖu kÕ to¸n ®Ó b¸o c¸o víi kÕ to¸n tæng hîp - KÕ to¸n thanh to¸n: Thùc hiÖn c¸c bót to¸n thu chi ph¸t sinh hµng ngµy, kiÓm tra c¸c chøng tõ ®Ò nghÞ thu chi sao cho phï hîp víi quy chÕ thu chi cña c«ng ty. Hµng ngµy lªn b¸o c¸o vµ göi cho kÕ to¸n tæng hîp. - KÕ to¸n c«ng nî: Hµng ngµy, theo dâi viÖc ph¸t sinh c«ng nî víi kh¸ch hµng vµ nhµ cung cÊp. ChÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c«ng nî cho nhµ cung cÊp khi ®Õn h¹n. §èi víi c«ng nî ph¶I thu, cã tr¸ch nhiÖm ®èi chiÕu c«ng nî víi kh¸ch hµng, ®«n ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm thu håi nh÷ng c«ng nî ph¶i thu ®Õn h¹n vµ qu¸ h¹n. - Thñ quü: Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm thu chi hµng ngµy dùa trªn c¸c chøng tõ thu chi cña kÕ to¸n thanh to¸n ®· lËp. Hµng ngµy ®èi chiÕu sè tån quü víi kÕ to¸n thanh to¸n. 1.3- Chøng tõ, sæ chi tiÕt, sæ tæng hîp vµ c¸c lo¹i b¸o c¸o kÕ to¸n. * Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n : C«ng ty ¸p dông hÖ thèng chøng tõ theo quyÕt ®Þnh sè 15/2006/Q§-BTC ngµy 20/03/2006 cña bé tr-ëng Bé Tµi ChÝnh. Chøng tõ kÕ to¸n lµ tµi liÖu gèc cã tÝnh b»ng chøng ph¸p lý vµ ®-îc lËp ë nhiÒu bé phËn, c¸c n¬i kh¸c nhau c¶ trong vµ ngoµi c«ng ty. Néi dung cña c¸c chøng tõ ph¶i chøa ®Çy ®ñ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt. Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 12 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tªn chøng tõ Sè hiÖu chøng tõ B¶ng chÊm c«ng 01a - L§TL B¶ng chÊm c«ng lµm them giê 01b - L§TL B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng 02 - L§TL B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng 03 - L§TL GiÊy ®i ®-êng 04 - L§TL PhiÕu x¸c nhËn c«ng viÖc hoÆc s¶n phÈm hthµnh 05 - L§TL B¶ng thanh to¸n tiÒn lµm them giê 06 - L§TL B¶ng thanh to¸n tiÒn thuª ngoµi 07 - L§TL Hîp ®ång giao kho¸n 08 - L§TL Biªn b¶n thanh lý (nghiÖm thu) hîp ®ång giao 09 - L§TL kho¸n B¶ng kª trÝch nép theo l-¬ng 10 - L§TL B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ BHXH 11 - L§TL PhiÕu nhËp kho 01 - VT PhiÕu xuÊt kho 02 - VT Biªn b¶n nghiÖm thu v©t t-, c«ng cô, s¶n phÈm, 03 - VT hµng ho¸ Biªn b¶n kiÓn kª vËt t-, c«ng cô, s¶n phÈm, 05 - VT hµng ho¸ B¶ng kª mua hµng 06 - VT B¶ng ph©n bæ CCDC 07 - VT Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 13 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhiÕu thu 01 - TT PhiÕu chi 02 - TT GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng 03 - TT GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng 04 - TT GiÊy ®Ò nghÞ thanh to¸n 05 - TT B¶ng kiÓm kª quü (VN§) 08a - TT B¶ng kª chi tiÒn 09 - TT Biªn b¶n giao nhËn TSC§ 01 - TSC§ Biªn b¶n thanh lý TSC§ 02 - TSC§ Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín h/thµnh 03 - TSC§ Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ 04 - TSC§ Biªn b¶n kiÓm kª TSC§ 05 - TSC§ B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ 06 - TSC§ GiÊy chøng nhËn nghØ èm h-ëng BHXH Ho¸ ®¬n GTGT 01 - GTGT - 3LL … … * Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n : HiÖn nay, C«ng ty ¸p dông theo h×nh thøc sæ "NhËt ký chung" (s¬ ®å 3). Hµng ngµy, c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®· kiÓm tra kÕ to¸n vµo sæ nhËt ký chung theo tõng lo¹i nghiÖp vô vµ theo thø tù thêi gian. §ång thêi vµo sæ nhËt ký b¸n hµng, nhËt ký thu tiÒn, nhËt ký chi tiÒn. Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 14 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn mÆt ®ång thêi kÕ to¸n ghi vµo sæ quü, c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn ®èi t-îng cÇn h¹ch to¸n chi tiÕt th× ghi vµo sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt. C¨n cø vµo sæ thÎ kÕ to¸n chi tiÕt kÕ to¸n lËp b¶ng kÕ to¸n chi tiÕt. C¨n cø vµo sæ nhËt ký chung ®· ®-îc lËp ®Ó ghi vµo sæ sæ c¸i c¸c tµi kho¶n. Cuèi th¸ng, c¨n cø vµo sæ c¸i kÕ to¸n lËp b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh. Sau ®ã , kÕ to¸n ®èi chiÕu sè liÖu ë b¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh víi sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n, b¶ng tæng hîp chi tiÕt víi sæ c¸i tr-íc khi lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. Sau khi ®èi chiÕu kiÓm tra kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¸o c¸o tµi chÝnh. * Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n : C«ng ty lËp b¸o c¸o tµi chÝnh theo quyÕt ®Þnh sè 15 ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2006 bao gåm : - B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MÉu sè B01 – DN - KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh MÉu sè B02 – DN - B¸o c¸o l-u chuyÓn tiÒn tÖ MÉu sè B03 – DN - Thuyªt minh b¸o c¸o tµi chÝnh MÉu sè B09 - DN C«ng ty lËp ®Çy ®ñ c¸c b¸o c¸o trªn vµ cuèi n¨m nép b¸o c¸o ®ã cho c¬ quan thuÕ cña Nhµ n-íc. 2- C¸c phÇn hµnh kÕ to¸n t¹i C«ng ty. 2.1- H¹ch to¸n TSC§. a- §Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô. * §Æc ®iÓm t×nh h×nh tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty. - Tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty ®-îc h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau, do mua míi, ®-îc cÊp trªn cÊp, trao ®æi ... Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 15 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - TSC§ tham gia vµo nhiÒu chu kú s¶n xuÊt kinh doanh nh-ng vÉn kh«ng thay ®æi h×nh thøc vËt chÊt ban ®Çu. Trong qu¸ tr×nh tham gia vµo c¸c chu kú s¶n xuÊt kinh doanh, TSC§ bÞ hao mßn dÇn vµ gi¸ trÞ hao mßn ®ã ®-îc chuyÓn dÞch tõng phÇn vµo chi phÝ qu¶n lý kinh doanh víi h×nh thøc khÊu hao. - TSC§ ph¶i tr¶i qua rÊt nhiÒu chu kú qu¶n lý kinh doanh míi hoµn thµnh ®ñ mét vßng quay cña sè vèn ®Çu t- mua TSC§ lóc ban ®Çu. * NhiÖm vô cña kÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh trong C«ng ty. - Ghi chÐp ph¶n ¸nh tæng hîp chÝnh x¸c kÞp thêi gi¸ trÞ sè l-îng tµi s¶n cè ®Þnh, hiÖn cã t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ hiÖn tr¹ng cña TSC§ trong ph¹m vi toµn doanh nghiÖp còng nh- tõng bé phËn sö dông TSC§. - T¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp th«ng tin ®Ó kiÓm tra gi¸m s¸t th-êng xuyªn viÖc gi÷ g×n, b¶o qu¶n, b¶o d-ìng TSC§ vµ kÕ ho¹ch ®Çu t- míi TSC§. - TÝnh to¸n vµ ph©n bè chÝnh x¸c møc khÊu hao TSC§ vµo chi phÝ ho¹t ®éng kinh doanh theo møc ®é hao mßn cña TSC§ vµ chÕ ®é tµi chÝnh quy ®Þnh. b- Chøng tõ sæ s¸ch ¸p dông: - Chøng tõ sö dông: Biªn b¶n giao nhËn TSC§ , biªn b¶n thanh lý TSC§ , biªn b¶n kiÓm kª, phiÕu xuÊt kho , ho¸ ®¬n ... - Sæ tæng hîp : sæ c¸i TK 211. - Sæ chi tiÕt : dïng sæ tµi s¶n cè ®Þnh. c- Ph©n lo¹i vµ ®¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty. * Ph©n lo¹i: §Ó thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý C«ng ty ®· ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n lo¹i TSC§ theo h×nh th¸i biÓu hiÖn vµ ®Æc tr-ng kinh tÕ: - TSC§ h÷u h×nh bao gåm: cöa hµng, «t«, nhµ kho, m¸y mãc thiÕt bi… - TSC§ v« h×nh bao gåm: quyÒn sö dông ®Êt, phÇn mÒm m¸y tÝnh, giÊy phÐp kinh doanh, quyÒn sö dông hîp ®ång… Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 16 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 * §¸nh gi¸ tµi s¶n cè ®Þnh: TSC§ cña c«ng ty ®-îc ®¸nh gi¸ theo nguyªn gi¸. Nguyªn gi¸ TSC§ lµ toµn bé chi phÝ thùc tÕ ®· chi ra ®Ó cã TSC§ cho tíi ®-a TSC§ vµo ho¹t ®éng b×nh th-êng . Nãi c¸ch kh¸c lµ gi¸ trÞ ban ®Çu , ®Çy ®ñ cña tµi s¶n cè ®Þnh khi ®-a vµo sö dông. d- Ph-¬ng ph¸p tÝnh khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cña C«ng ty. C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p khÊu hao tuyÕn tÝnh cè ®Þnh (KhÊu hao ®-êng th¼ng). Theo ph-¬ng ph¸p nµy, møc khÊu hao c¬ b¶n hµng n¨m cña TSC§ lµ ®Òu nhau trong suèt thêi gian sö dông TSC§ vµ ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: NG MK = -----T Trong ®ã: MK : Møc khÊu hao c¬ b¶n b×nh qu©n hµng n¨m cña TSC§ NG: Nguyªn gi¸ TSC§ T: Thêi gian sö dông TSC§ Tû lÖ khÊu hao hµng n¨m (Tk) ®-îc x¸c ®inh nh- sau: MK TK = ----- 1 HoÆc Tk NG = --T 2.2- Ho¹ch to¸n c«ng cô dông cô a- §Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô. * §Æc ®iÓm. Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 17 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CCDC tham gia nhiÒu vµo chu kú SXKD vµ gi¸ trÞ bÞ hao mßn dÇn trong qu¸ tr×nh sö dông. Khi tham gia vµo ho¹t ®éng SXKD th× nã gi÷ nguyªn h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu cho ®Õn khi h- háng. CCDC bao gåm: bµn ghÕ, m¸y ph«t«, tñ v¨n phßng… * NhiÖm vô. - Tæ chøc ghi chÐp vÒ sè liÖu t×nh h×nh thu mua, vÈn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ ph©n bæ t×nh h×nh sö dông CCDC cho tõng phßng ban, ph¶n ¸nh ®óng gi¸ trÞ thùc tÕ cña CCDC nhËp kho. - Hµng th¸ng, kiÓm kª CCDC vµ xö lý kÕt qu¶ kiÓm kª. b- Chøng tõ sæ s¸ch ¸p dông: - Chøng tõ sö dông: PhiÕu nhËp kho; phiÕu xuÊt kho; biªn b¶n kiÓm kª vËt t-, c«ng cô; biªn b¶n nghiÖm thu CCDC, b¶ng ph©n bæ CCDC,…. - Sæ tæng hîp : sæ c¸i TK 153. - Sæ chi tiÕt : dïng sæ chi tiÕt CCDC. 2.3- H¹ch to¸n vËt t-, hµng ho¸ a- §Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô * §Æc ®iÓm: Kinh doanh hµng ho¸ trong doanh nghiÖp th-¬ng m¹i lµ sù tæng hîp c¸c ho¹t ®éng thuéc qu¸ tr×nh mua b¸n, trao ®æi vµ dù tr÷ hµng ho¸. §èi t-îng kinh doanh lµ c¸c lo¹i hµng ho¸ ph©n theo tõng ngµnh hµng nh-: vËt t-, thiÕt bÞ, …Qu¸ tr×nh kinh doanh hµng ho¸ thùc hiÖn theo hai ph-¬ng thøc b¸n bu«n vµ b¸n lÎ. * NhiÖm vô: C«ng t¸c kÕ to¸n hµng ho¸ cña doanh nghiÖp th-êng gåm 3 phÇn c¬ b¶n ®ã lµ: KÕ to¸n mua hµng, dù tr÷ hµng ho¸ vµ qu¸ tr×nh b¸n hµng. Hµng ho¸ trong doanh nghiÖp ®-îc h¹ch to¸n theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª th-êng xuyªn. KÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho lµ theo dâi, ph¶n ¸nh t×nh h×nh lu©n chuyÓn Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 18 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña tõng hµng qua kho. HiÖn nay, doanh nghiÖp ®ang ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n thÎ song song. c- KÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho theo h¹ch to¸n thÎ song song t¹i C«ng ty. (S¬ ®å 05) S¬ ®å h¹ch to¸n thÎ song song Chøng tõ PhiÕu nhËp kho ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho Sæ chi tiÕt hµng ho¸ B¸o c¸o nhËp, xuÊt, tån Ghi chó: : Ghi hµng ngµy. : Ghi cuèi th¸ng. : Quan hÖ ®èi chiÕu. T¹i C«ng ty sö dông kÕ to¸n m¸y ®Ó h¹ch to¸n vµ sö dông ®¬n gi¸ xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh, khi kÕ to¸n m¸y cËp nhËt chøng tõ vÒ nhËp hµng ho¸, m¸y tÝnh sÏ tù tÝnh ra ®¬n gi¸ xuÊt kho cho tõng lo¹i hµng ho¸. Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 19 B¸o c¸o thùc tËp Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.4- H¹ch to¸n tiÒn l-¬ng a- §Æc ®iÓm vµ nhiÖm vô. - Ghi chÐp ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu vÒ sè l-îng lao ®éng,thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña tõng ng-êi, tõng bé phËn mét c¸ch chÝnh x¸c kÞp thêi. - TÝnh vµ ph©n bæ chÝnh x¸c tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cho tõng nh©n viªn, tõng bé phËn trong C«ng ty. - H-íng dÉn kiÓm tra c¸c nh©n viªn kÕ to¸n c¸c phßng ban liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn ®Çy ®ñ viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu vÒ lao ®éng tiÒn l-¬ng theo ®óng quy ®Þnh . - LËp c¸c b¸o c¸o vÒ lao ®éng, tiÒn l-¬ng kÞp thêi chÝnh x¸c. Tham gia ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông lao ®éng c¶ vÒ sè l-îng, thêi gian, n¨ng suÊt. Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p thÝch hîp ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. - Ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n lý sö dông quü tiÒn l-¬ng t¹i c«ng ty, x©y dùng ph-¬ng ¸n tr¶ l-¬ng hîp lý nh»m kÝch thÝch ng-êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng tiÕt kiÖm chi phÝ n©ng cao chÊt l-îng lao ®éng. b- C¸c h×nh thøc tr¶ l-¬ng t¹i C«ng ty. * C«ng ty ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo sè ngµy c«ng lµm viÖc trong th¸ng Hµng th¸ng, bé phËn hµnh chÝnh nh©n sù sÏ lªn b¶ng tæng hîp sè ngµy c«ng lµm viÖc trong th¸ng cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Bé phËn kÕ to¸n sÏ tÝnh l-¬ng theo b¶ng l-¬ng c¬ b¶n céng víi c¸c lo¹i phô cÊp vµ tÝnh theo sè ngµy c«ng thùc tÕ lµm viÖc cña mçi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Tæng sè ngµy c«ng quy ®Þnh h-ëng toµn bé l-¬ng cña mçi nh©n viªn trong c«ng ty sÏ ®-îc tÝnh b»ng sè ngµy trong th¸ng trõ ®i c¸c ngµy chñ nhËt vµ c¸c ngµy lÔ ®-îc h-ëng nguyªn l-¬ng theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc. C«ng thøc tÝnh l-¬ng nh- sau: L-¬ng thêi gian = Sè c«ng ë b¶ng chÊm c«ng x Tæng l-¬ng c¬ b¶n Sè ngµy c«ng quy ®Þnh lµm viÖc trong th¸ng Vò ThÞ KiÒu Trang - Líp: KT3 -K08 20 B¸o c¸o thùc tËp
- Xem thêm -