Tài liệu Hạch toán nghiệp vụ kế toán ở doanh nghiệp

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán LỜI MỞ ĐẦU Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· vµ ®ang ph¸t triÓn, chuyÓn dÇn tõ c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa, ®Æt d-íi sù qu¶n lý vÜ m« cña §¶ng vµ Nhµ N-íc. §Æc biÖt n¨m 2006 n-íc ta gia nhËp WTO lµ c¬ héi ®Ó n-íc ta cã dÞp giao l-u vÒ kinh tÕ, v¨n hãa víi c¸c n-íc trªn thÕ giíi. Xu h-íng héi nhËp kinh tÕ toµn cÇu cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh nh- vò b·o cña khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn sÏ mang ®Õn nhiÒu c¬ héi nh-ng còng lµ v« vµn th¸ch thøc ®èi víi doanh nghiÖp. §iÒu nµy ®ßi hái mçi doanh nghiÖp cµn cã sù bøt ph¸, nh¹y bÐn, n¾m b¾t tèt thÞ tr-êng, ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l-îc kinh tÕ ®Ó ®øng v÷ng vµ v-¬n lªn trong m«i tr-êng kinh doanh c¹nh tranh khèc liÖt KÕ to¸n lµ mét bé phËn trong qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh, gi÷ vai trß tÝch cùc trong viÖc ®iÒu hµnh vµ kiÓm so¸t c¸c ho¹t ®éng kinh doanh ®¶m b¶o tÝnh ®ång bé, cung cÊp th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ®iÒu hµnh qu¶n lÝ doanh nghiÖp còng nh- qu¶n lý kinh tÕ vÜ m« cña Nhµ n-íc. C¸c doanh nghiÖp kinh doanh lu«n ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong viÖc s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó gãp phÇn x©y dùng kinh tÕ cña §Êt n-íc. V× vËy, doanh nghiÖp lu«n ph¶i phÊn ®Êu t¨ng c-êng biÖn ph¸p qu¶n lý, tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n trong tÊt c¶ c¸c kh©u kinh doanh. §ã chÝnh lµ nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n ®Ó æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh doanh cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay. Tõ thùc tÕ lµm mét phÇn c«ng viÖc trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty vµ qua nghiªn cøu em xin b¸o c¸o t×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý ë C«ng ty Cổ phần Trang Viên Việt Nam Ngoµi phÇn më ®Çu vµ phÇn kÕt luËn, b¸o c¸o thùc tËp cña em gåm nh÷ng phÇn chÝnh sau: Chƣơng 1: Tổng quan về c«ng ty cổ phần Trang Viªn Việt Nam. Chƣơng 2: Nghiªn cøu tæ chøc qu¶n lý t¹i C«ng ty cæ phÇn Trang Viªn ViÖt Nam Chƣơng 3: NhËn xÐt vµ gi¶i ph¸p. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 1 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán Trong thêi gian thùc tËp, Em ®· cè g¾ng t×m hiÓu thùc tÕ tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty, l¹i ®-îc sù gióp ®ì chØ b¶o tËn t×nh cña ban qu¶n lý còng nh- c¸c phßng ban chøc n¨ng trong c«ng ty vµ c« gi¸o h-íng dÉn §ång ThÞ Cóc .Song v× thêi gian cã h¹n nªn b¸o c¸o thùc tËp cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c c¸n bé trong phßng ban chøc n¨ng C«ng Ty Cổ phần Trang Viên Việt Nam ®Ó em cñng cè ®-îc lý luËn vµ thùc tiÔn bæ sung cho bµi viÕt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp s¾p tíi. Cuèi cïng, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o ĐỒNG THỊ CÚC cïng c¸c c¸n bé vµ nh©n viªn c«ng ty Cổ phần Trang Viên Việt Nam ®· gióp em hoµn thµnh b¸o c¸o thùc tËp nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn Ph¹m Ngäc ¸nh Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 2 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán Chƣơng I TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG VIÊN VIỆT NAM 1.1. Sự hình thành và phát triển của đơn vị. Công ty Cổ phần Trang Viên Việt Nam đƣợc thành lập ngày 26/03/2006 với đội ngũ cán bộ chủ chốt đã từng làm việc tại các doanh nghiệp có năng lực mạnh trong ngành Gara ôtô. Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG VIÊN VIỆT NAM Tên giao dịch quốc tế : TRANG VIEN VIET NAM JOINT STOCK COMPANY Trụ sở : 536 Trƣơng Định – Tân Mai – Hoàng Mai - HN Điện thoại: 04.37856115 Fax: 04378560 Tài khoản: 01200000340001 Tại: Ngân hàng Tiền Phong Mã số thuế: 01027468662 1.2. Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Trang Viên Việt Nam công ty cổ phần thƣơng mại. Dự chỉ mới thành lập và hoạt động trong thời gian chƣa lâu nhƣng công ty đó trở thành một trong những đơn vị uy tín trên thị trƣờng Buôn bán và kinh doanh Dịch vụ ôtô. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu: - Đại lý bán ô tô. - Buôn bán thiết bị phụ tùng ôtô. - Dịch vụ bảo hành, bảo dƣỡng, sửa chữa ô tô. - Dịch vụ vận tải hàng hoá, vận chuyển hành khách. - Lắp ráp các loại xe ôtô - Dịch vụ cho thuê xe ôtô - Dịch vụ xe taxi. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 3 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán 1.3. Nội quy, quy chế của đơn vị. 1.3.1.Những quy định chung. - Tất cả nhân viên công ty Cổ phần Trang Viên Việt Nam phải tuân thủ theo bộ luật lao động Việt Nam và luật pháp của nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và bản nội quy này. - Tất cả việc tuyển dụng, xử lý kỷ luật, giờ làm việc, tăng ca, nghỉ phép, tiền lƣơng, phúc lợi, thƣởng phạt, nghỉ việc đều đƣợc thực hiện theo nội quy của Công ty. Những điều chƣa quy định tại nội quy này đƣợc thực hiện theo bộ luật lao động pháp luật của nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các điều khoản bổ sung của nội quy này. - Nội quy đƣợc lập, lƣu trữ và có hiệu lực kể từ ngày đƣợc Sở Lao động Thƣơng binh và xã hội [TINH, TP] thông qua. 1.3.2.Tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt. - Việc tuyển dụng nhân sự cho các bộ phận do Giám đốc xét duyệt tuyển dụng theo yêu cầu của công việc. Nhƣng số ngƣời tuyển dụng không quá số ngƣời ghi trên bảng nhân sự. Ngƣời đƣợc tuyển dụng phải là công dân Việt Nam có sức khoẻ đầy đủ. Những trƣờng hợp sau đây không đƣợc tuyển dụng: + Nam quá 40 tuổi, nữ quá 40 tuổi hoặc chƣa đủ 18 tuổi tính theo tuổi pháp định thực tế. + Có bệnh truyền nhiễm nguy hiểm hoặc đã có triệu chứng những bệnh đó. + Những ngƣời tâm thần không bình thƣờng hoặc thân thể có khuyết tật không thể đảm nhận công việc. + Những ngƣời phạm pháp do tham ô công quỹ, đang bị truy nã, chờ toà án xét xử, bị án treo hoặc nghiện ngập. - Đã đƣợc tuyển dụng nhƣng sau đó bị trả hiện có hành vi gian trá không khai báo đúng sự thật, vi phạm quy định sẽ bị thải ngay và không đƣợc hƣởng bất cứ khoản bồi thƣờng nào. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 4 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán - Đối với những nhân viên đã ký kết hợp đồng lao động trong thời gian nghỉ thai sản sẽ không đƣợc hƣởng lƣơng, nhƣng đƣợc hƣởng bảo hiểm xã hội. Thời gian nghỉ phép thai sản đƣợc tính vào thâm niên công tác. - Cá nhân muốn xin vào làm việc tại công ty phải đăng ký tại sở lao động và nộp hồ sơ xin việc gồm: + Một đơn xin việc (có dán ảnh và đóng dấu giáp lai của chính quyền địa phƣơng nơi cƣ trú). + Hai bản sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phƣơng và có đóng dấu giáp lai nơi dán ảnh). + Một bản sao hộ khẩu thƣờng trú có công chứng, một bản photo giấy chứng ninh nhân dân(có công chứng). + Một bản sao văn bằng (có công chứng) + Có phiếu khám sức khoẻ + Ảnh 3x4 (4 ảnh) + Phải đi làm đúng thời gian do công ty quy định khi đƣợc tuyển dụng. - Hình thức thử việc: + Do Bộ phận nhân sự dẫn đến hiện trƣờng để sát hạch khả năng ứng đối và kỹ thuật tay nghề. + Trong thời gian thử việc, mức lƣơng tính theo hệ số lƣơng của công việc đƣợc đảm nhận và đƣợc hƣởng 70% mức lƣơng đó. + Trong thời gian thử việc, công ty có quyền đơn phƣơng chấm dứt hợp đồng, nếu không đạt yêu cầu. + 15 ngày trƣớc khi hết thời hạn thử việc, Bộ phận nhân sự phải công bố kết quả thử việc và danh sách những ngƣời đạt tiêu chuẩn tiếp tục làm việc tại công ty. - Các cán bộ, nhân viên đƣợc tuyển dụng chính thức sau khi thử việc, đều phải chấp hành Bản nội quy và các quy định nội bộ khác của công ty. - Kế hoạch đào tạo: nhằm nâng cao trình độ khả năng nghề nghiệp và đào tạo mới trƣớc khi giao phó công việc khác trong công ty, ngƣời sử dụng lao động sẽ tổ chức đào tạo ngƣời lao động vào những lúc thích hợp. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 5 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán 1.3.3.Kỷ luật. - Không đƣợc mang theo chất độc, chất nổ, vũ khí, các loại hung khí…va những vật nguy hiểm vào công ty, ngƣời nào vi phạm sẽ bị buộc thôi việc, trƣờng hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ xử lý theo pháp luật Việt Nam. - Công nhân và nhân viên không đeo bảng tên không đƣợc vào cổng công ty: Bảng tên không đƣợc mƣợn dùng qua lại để vào công ty: Nếu trƣờng hợp cho ngƣời ngoài mƣợn bảng tên để đi vào công ty ảnh hƣởng đến lợi ích của công ty sẽ bị sa thải ngay; trƣờng hợp nghiêm trọng sẽ xử lý theo pháp luật Việt Nam hiện hành. - Bảng tên phải gắn phía bên trái ngực, không đƣợc tự ý gắn nơi khác. Trƣờng hợp phát hiện không đeo bảng tên trong công ty thì xen nhƣ những ngƣời ngoài xƣởng tự ý vào công ty không đƣợc phép và bị xử lý theo quy định. * Quy định về quản lý lao động. - Tất cả công nhân và nhân viên phải đi làm đúng giờ, chỉ đƣợc tan tầm khi chuông reo tan tầm. Ngƣời đi làm trễ phải trình tổ trƣởng xác nhận về đến bộ phận nhân sự nhận thẻ ghi giờ, mới đƣợc vào làm việc, đi trể 3 lần trong tháng ngoài việc nghĩ giờ trừ lƣơng giờ đó, thành tích công tác sẽ bị xếp vào loại kém mà còn bị cắt các khoản khen thƣởng chuyên cần của tháng đó. - Trong giờ làm việc, không đƣợc làm những việc riêng của cá nhân và phải có trách nhiệm cố gắng hoàn thành khối lƣợng công tác đƣợc giao phó. - Trong giờ làm việc, không đƣợc tuỳ ý rời khỏi cƣơng vị công tác, không đƣợc nói chuyện riêng, không đƣợc gây ảnh hƣởng đến công việc của ngƣời khác. - Tuyệt đối tôn trọng và tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. - Không đƣợc tự ý hoặc xúi ngƣời khác lậc xem những hồ sơ,van thƣ, sổ sách biểu mẫu… không thuộc phạm vi trách nhiệm của mình; không đƣợc tuỳ ý tiết lộ bí mật của công ty. - Bất cứ đồ vật gì trong công ty,dù có hay không sử dụng đƣợc, đều không đƣợc mang ra ngoài xƣởng, trƣờng hợp bị bắt gặp mà không có giấy xác nhận Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 6 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán của chủ quản Bộ phận thì bị xem nhƣ hành vi trộm cắp và bị xa thải ngay; trƣờng hợp nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo luật pháp Việt Nam hiện hành. - Trƣớc khi ra về, phải quét dọn sạch sẽ chổ làm của mình, nếu kiểm tra 3 lần trong tháng không quét dọn hoặc quét dọn không sạch sẽ, thành tích công tác sẽ bị xếp vào loại kém và bị trừ các khoản khen thƣởng chuyên cần của tháng đó. - Tất cả nhân viên đi công tác bên ngoài hoặc ra ngoài do việc riêng trong giờ làm việc mà sau đó trở về công ty tiếp tục làm việc thì phải ghi “phiếu ra cổng” (ghi rõ lý do vì việc riêng hay việc công) trình cho chủ quản Bộ phận chấp thuận mới đƣợc ra khỏi cửa. Nhân viên nào vi phạm quy định này, thì công ty không chiệu trách nhiệm đối với tấc cả hành vi của nhân viên đó trong thời gian đi ra ngoài, đồng thời còn xử phạt hành vi vi phạm nội quy của nhân viên đó. - Nghiêm cấm hút thuốc trong phân xƣởng, nơi làm việc. Trƣờng hợp bị phát hiện hút thuốc trên 3 lần trong tháng ở những nơi quy định trên, thành tích công tác sẽ bị xếp loại kém và bị cắt khoản khen thƣởng của tháng đó. 1.3.4.Giờ làm việc, ngày làm việc, ngày nghỉ, giờ nghỉ. (1) Ngày làm việc: + Nhân viên hành chính, nhân viên tác nghiệp:Thời gian làm việc là 26 ngày/tháng. Từ ngày thứ hai đến ngày sáng thứ bảy. Sáng : từ 8h đến 11h30‟ Cơm trƣa và nghỉ ngơi: từ 11h30‟ đến 13h30‟ Chiều: từ 13h30‟ đến 17h. + Nhân viên bảo vệ: Từ ngày thứ hai đến ngày chủ nhật (làm luân phiên thay ca) Ca sáng: từ 6h đến 14h. ( nghỉ 30‟ ăn trƣa) Ca chiều: từ 14h đến 22h. ( nghỉ 30‟ ăn tối) Ca tối: từ 22h đến 6h ( phụ cấp ăn đêm) Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 7 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán + Nhân viên thi công: Tùy thuộc vào tiến độ công trình. (2) Ngày nghỉ lễ: + Tết dƣơng lịch: 1 ngày (1 tháng 1) + Tết âm lịch: 6 ngày (giao thừa, mồng một đến mồng năm) + Ngày thống nhất: 1 ngày (30 tháng 4) + Lao đông quốc tế: 1 ngày (1 tháng 5) + Quốc khánh: 1 ngày (2 tháng 9) Lƣu ý: Các ngày lễ nếu trùng với ngày chủ nhật dƣợc nghỉ bù vào ngày kế tiếp. (3) Nghỉ phép hàng năm - Ngƣời lao động có thời gian làm việc tại công ty đủ 12 tháng thì đƣợc nghỉ phép năm có lƣơng trong 12 ngày; mỗi thâm niên đƣợc nghỉ thêm 1 ngày phép năm. - Nhân viên sản xuất trong cùng một tổ làm việc tối đa cho 2 ngƣời nghỉ phép năm trong cùng 1 ngày. - Nhân viên làm việc chƣa đủ 12 tháng, nếu không nghỉ phép năm theo tỷ lệ thì đƣợc cấp phát số tiền tính theo tỷ lệ và đƣợc cấp trả chung với tiền thƣởng cuối năm trƣớc tết Âm lịch. - Lao động đƣợc tuyển theo thời vụ hoặc tính chất tạm thời không đƣợc hƣởng nghỉ phép năm nhƣng đƣợc hƣởng các quyền lợi đƣợc tính gộp vào tiền công. (4) Việc xin nghỉ phép. - Mọi trƣờng hợp vắng mặt trong giờ làm việc đều phải có “đơn xin phép” đã đƣợc chủ quản phê duyệt. - Thời gian xin phép tính theo giờ, giờ xin phép ngắn nhất nửa giờ. - Khi điền giấy “ Đơn xin nghỉ phép” phải ghi rõ loại phép, nguyên do. Trƣờng hợp xin phép với lý do không chính đáng hoặc ảnh hƣởng đến công việc chung thì chủ quản bộ phận giải quyết theo tình hình thực tế hoặc không chấp Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 8 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán thuận nghỉ phép hoặc rút bớt thời gian xin phép hoặc thay đổi ngày xin nghỉ phép. - Trƣờng hợp xin nghỉ phép dƣới 2 ngày thì do chủ quản bộ phận ký phép; trƣờng hợp trên 3 ngày thì phải qua bộ phận Giám đốc ký phép. + Nghỉ ốm: Đƣợc thực hiện theo điều 39 Luật lao động; Điều 9 NĐ 195 và điều 7 Điều lệ bảo hiểm xã hội. + Nghỉ phép kết hôn: Bản thân đƣợc kết hôn nghỉ 3 ngày Con cái kết hôn đƣợc nghỉ 1 ngày + Nghỉ phép tang: Cha, mẹ (gồm bên chồng hoặc bên vợ); anh em ruột qua đời dƣợc nghỉ 1 ngày có lƣơng. Các trƣờng hợp trên đều phải xuất trình chƣng nhận. + Nghỉ phép sinh: Lao động nữ nghỉ phép sinh trƣớc và sau khi sinh cộng dồn không quá 4 tháng (tính cả ngày nghỉ và lễ pháp định) và đƣợc nghỉ phép 4 tuần trƣớc ngày sinh. Quyền lợi ngƣời lao động nữ đƣợc giải quyết theo điều 141 và điều 144 Luật lao động. Lao động nữ bị sảy thai, nếu thai dƣới 3 tháng đƣợc nghỉ 20 ngày hƣởng trợ cấp; thai trên 3 tháng đƣợc nghỉ 3 ngày hƣởng trợ cấp. + Tai nạn lao động và đau ốm: Công nhân viên không còn khả năng làm việc do ốm hoặc do tai nạn ngoài ý muốn, tai nạn lao động mà dẫn đến một phần hoặc nhiều bộ phận cơ thể bị tổn thƣơng làm giảm khả năng làm việc, tàn tật hoặc do công việc gây nên bệnh nghề nghiệp, đều đƣợc hƣởng chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động vá bệnh nghề nghiệp, riêng công ty cũng trích quỹ phúc lợi để chăm sóc thêm. Về việc bồi hoàn toàn tai nạn lao động, công ty sẽ thực hiện theo quy định hiện hành. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 9 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán 1.3.5.Việc chấm dứt hợp đồng và bồi thường do việc chấm dứt hợp đồng. (1)Do ngƣời lao động đơn phƣơng đề xuất yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động. - Trƣờng hợp ngƣời lao động muốn xin nghỉ việc, chậm nhất phải xin trƣớc 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, chậm nhất trƣớc 30 ngày đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm; chậm nhất 3 ngày đối với hợp đồng lao động có thời hạn dƣới 1 năm thì sẽ đƣợc thanh toán lƣơng và hƣởng các chế độ khác nhau khi có quyết định cho nghỉ việc. - Ngƣời tự ý bỏ việc và ngƣời bị buộc thôi việc đều bị mất tấc cả phúc lợi. Đối với ngƣời tự ý bỏ việc, đƣợc thanh toán tiền lƣơng và chế độ khác nhau khi khấu trừ những khoản bồi thƣờng tổn thất do bỏ việc gây ra. Đới với ngƣời bị buộc thôi việc, sẽ đƣợc thanh toán tiền lƣơng đƣợc hƣởng và các chế độ thanh toán khác sau khi có quyết định thơi việc. „Trừ trƣờng hợp quy định tại điều 85 khoản 1 Điểm C Bộ Luật Lao động”. - Trƣớc khi nghỉ việc, các nhân viên phải đến bộ Phận Nhân sự làm thủ tục nghỉ việc và bàn giao công việc. Trong trƣờng hợp chƣa lsm2 xong thủ tục mà vắng mặt 7 ngày trong 1 tháng hoặc 20 ngày trong 1 năm không có lý do chính đáng công ty sẽ giải quyết theo chế độ quy định. - Những nhân viên nghỉ việc hoặc đƣợc điều động đến làm việc tại bộ phận khác phải bàn giao lại tấc cả dụng cụ cá nhân do mình bảo quản, nếu có mất mác phải bồi thƣờng cho công ty theo giá thực tế. (2) Chấm hợp đồng với nhân viên do lý do của công ty hoặc do các bên khác. - Khi công ty chấm dứt hoặt động hoặc giải thể, do công ty quyết định giải tán toàn thể nhân viên hoặc một số đơn vị sản xuất. - Trƣờng hợp số ngƣời trong các đơn vị sản xuất củaCông ty nhiều hơn so với nhu cầu công việc. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 10 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán - Bị nhiễm bệnh tật: Qua bác sĩ khám sức khoẻ xác nhận nhân viên bị bện kín hoặc có bện truyền nhiễm ảnh hƣởng đến công tác và nguy hại truỳên nhiễm đến những ngƣời làm chung. - Ngƣng việc điều trị: Qua các bác sĩ khám sức khoẻ xác nhận nhân viên bị bện tật cần phải điều trị 12 tháng liền đối với hợp đồng lao động từ 1-3 năm; hoặc điều trị quá nửa thời gian đối với hợp đồng lao động dƣới 1 năm. (3) Bị mất khả năng làm việc do sự cố trong công tác: - Những nhân viên giặp sự cố trong công tác dẫn đến một phần hoặc nhiều bộ phận trên cơ thể trở thành tàn tật không thể đảm nhận tiếp tục các công việc trong công ty. - Trƣờng hợp đến tuổi nghỉ hƣu theo quy định cần phải chấm dứt hợp đồng. - Ngoài các điều quy định nói trên, những trƣờng hợp cần chấm dứt hợp đồng lao động cũng đƣợc công ty chấp nhận . - Công nhân viên không đạt yêu câu trong thời gian thử việc. (4)Tử vong - Chết do công việc: trƣờng hợp chết trong khi đang làm việc cho công ty tại những nơi trong hoặc ngoài công ty. - Chết không phải vì việc công: gồm cả những trƣờng hợp chết trong thời gian làm việc hoặc trong công ty, nhƣng cái chết của nhân viên hoàn toàn không liên quan đến nhiệm vụ công tác của công ty giao cho. 1.3.6. Thưởng, phạt. Thực hiện thƣởng và phạt dựa vào bảng ghi điểm, phiếu ghi công khuyến khích cho nhân viên có thành tích dƣới đây: + Trƣờng hợp mật báo có các trộm cắp mà thực tế có xảy ra và bị bảo vệ bắt quả tang thì công ty tuyệt đối giữ bí mật tên họ của ngƣời mật báo và cấp trả tiền thƣởng 100.000 đồng VN cho ngƣời mật báo, ghi thêm một công nhỏ để khuyên khích. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 11 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán + Thành thật trình báo và nộp lại cho công ty tiền hoa hồng do khách hàng, để đƣa vào quỷ phúc lợi của công ty, ngoài việc khen ngợi cho mỗi lần, đồng thời còn đƣợc cấp thêm tiền thƣởng 10% trích tiền đã nộp tổng cộng trong năm. + Đề ra ý kiến hữu ích, sau khi thực hiện đã mang lại hiệu quả tiết kiệm nguyên liệu vải và phụ liệu cho công ty, thƣởng 100.000 đồng VN. - Công nhân không phận sự (gồm cả tài xế công ty và nhân viên văn phòng) vào nói chuyện chơi trong phòng bảo vệ, nhân viên bảo vệ sẽ bị ghi lỗi nhỏ, nếu tái phạm sẽ bị xử lý nặng. - Sa thải mà không thông báo cho những cán bộ, công nhân vi phạm một trong những sai lầm nghiêm trọng dƣới đây, nếu có phạm pháp sẽ bị đƣa ra cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền giải quyết: + Cán bộ, công nhân vắng mặt 7 ngày trong 1 tháng hoặc 20 ngày trong 1 năm không có lý do chính đáng. + Trộm cắp vật tƣ công ty hoặc xâm chiếm tài sản công ty, tức là tất cả đồ vật trong công ty, dù dùng đƣợc hoặc không dùng đƣợc (dù cho phải tiêu huỷ ) điều không đƣợc man ra khỏi Công ty. + Thâm hụt, khai man công quỹ. + Hút thuốc tại nơi cắm hút thuốc hoặc cố tình gây nổ. + Nghiện ngập, ma tuý. + Gây ẩu đả hoặc hành vi trái với thuần phong mỹ tục tại nơi làm việc. + Đã bị toà xử án. + Say rƣợu, cờ bạc trong xƣởng. + Gây chuyện, đe doạ uy hiếp, sử dụng hoặc làm nhục cán bộ, công nhân công ty hoặc xâm phạm đến nhân phẩm của họ. + Cố tình phá huỷ máy móc, dụng cụ nguyên vật liệu,sản phẩm hoặc vật tƣ khác, văn kiện quan trọng và thông bao của công ty. + Giả danh công ty để lƣờng gạt ngƣời khác hoặc có những hành vi ảnh hƣởng đến uy tính của công ty. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 12 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán + Xúi dục dùng bạo lực uy hiếp ngƣời khác lãn công, bãi công hoặc xin nghỉ. + Truyền bá tin đồn thất thiện làm ảnh hƣởng đến trật tự sản xuất của công ty. + Có hành vi chống lại chỉ thị sản xuất của cấp trên trong phạm vi công việc của mình hoặc làm nhục nhân viên điều hành một cách vô cớ. + Mang theo chất dễ cháy, dễ nổ hoặc vật cấm đi vào Công Ty . + Nhận hối lộ của khách hàng hoặc nhận hoa hồng của ngƣời bán hàng. + Vi phạm nghiêm trong quy chế quản lý khác của công ty. 1.4. Cơ cấu bộ máy quản lý của đơn vị. 1.4.1. Chức năng của từng phòng ban Để quản lý điều hành Công ty, hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh, bộ máy của Công ty đƣợc tổ chức tƣơng đối chặt chẽ, khoa học, giúp cho lãnh đạo công ty có thể nắm bắt đƣợc các thông tin kịp thời và đƣa ra các quyết định về sản xuất kinh doanh một cách chính xác và đúng đắn. Hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty nhƣ sau:  Khối lãnh đạo Công ty bao gồm: - Giám đốc Công ty: cũng là chủ tịch hội đồng quản trị là ngƣời đại diện pháp nhân của Công ty trƣớc pháp luật, là ngƣời có quyền cao nhất, có trách nhiệm quản lý điều hành chung mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cùng với kế toán trƣởng chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. -Phã gi¸m ®èc kinh doanh: cã chøc n¨ng tham m-u cho Gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ giao cho bé phËn thèng nhÊt qu¶n lý gi¸. Thèng kª, tæng hîp vµ tæng kÕt b¸o c¸o, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña toµn C«ng ty. Tæ chøc h¹ch to¸n kinh tÕ néi bé C«ng ty, ph©n tÝch hiÖu qu¶ kinh tÕ, t×m ra nguyªn nh©n vµ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p kh¾c phôc sao cho s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. §ång thêi t×m hiÓu, Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 13 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán nghiªn cøu nhu cÇu cña kh¸ch hµng, thÞ tr-êng s¶n phÈm cña C«ng ty, tiÕn hµnh ®µm ph¸n giao dÞch víi kh¸ch hµng vµ ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång cho C«ng ty  Khối phòng ban Công ty bao gồm: - Phßng kÕ to¸n: Lµ phßng chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc C«ng ty, cã tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh, theo dâi t×nh h×nh tµi s¶n, sù biÕn ®éng cña tµi s¶n trong quan hÖ víi nguån vèn. §ång thêi cung cÊp chÝnh x¸c, kÞp thêi th«ng tin tµi chÝnh phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh cña nhµ qu¶n lý. Trªn c¬ së c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ®-îc chøng minh bëi c¸c chøng tõ gèc, c¸c kÕ to¸n viªn sÏ ph¶n ¸nh vµo c¸c lo¹i sæ s¸ch theo ®óng chÕ ®é kÕ to¸n. §øng ®Çu phßng kÕ to¸n lµ kÕ to¸n tr-ëng cã nhiÖm vô ®iÒu hµnh vµ tæ chøc c«ng viÖc trong phßng kÕ to¸n, h-íng dÉn c¸c kÕ to¸n viªn h¹ch to¸n, kiÓm tra tÝnh to¸n ghi chÐp sæ s¸ch kÕ to¸n - Phßng Kinh Doanh : Gồm có 3 ngƣời, có chức năng điều tra nghiên cứu thị trƣờng, dự đoán tình hình tiêu thụ sản phẩm, tìm nguồn hàng và đối tác kinh doanh để ký kết các hợp đồng. Ngoài những chức năng trên còn có chức năng căn cứ vào nhu cầu của các đơn vị sản xuất trong công ty để dự thảo kế hoạch sau đó trình giám đốc duyệt và lập kế hoạch sản xuất. Các phòng ban khác theo kế hoạch đó để triển khai công việc theo phạm vi chức năng của đơn vị mình. - Phòng Vật tư : Gồm có 3 ngƣời có nhiệm vụ thu mua vật tƣ, căn cứ vào định mức vật tƣ và nhu cầu sử dụng vật tƣ để cung cấp vật tƣ cho sản xuất, quản lý kho vật tƣ chính, nói cách khác phòng vật tƣ có nhiệm vụ thống kê tình hình nhập xuất và sử dụng vật tƣ. - Phßng dÞch vô: Gồm 4 ngƣời cố vấn dịch vụ có nhiệm vụ tìm và giải đáp tất cả những yêu cầu mà khách hàng cần. Tìm hiểu thị hiếu và tƣ vấn về các loại xe phù hợp với nhu cầu mục đích sử dụng của họ. Theo dõi quá trình vận hành xe ô tô của khách hàng, gọi điện chăm sóc nhắc nhỏ họ đến kiểm tra thay dầu…. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 14 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán Sơ đồ1.1. sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty GIÁM ĐỐC (CHỦ TỊCH HĐQT) PHÓ GIÁM ĐỐC PHÒNG KINH DOANH PHÒNG DỊCH VỤ PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH PHÒNG KẾ TOÁN XƢỞNG TỔ SƠN 1.5. TỔ GÒ PHÒNG VẬT TƢ KHO TỔ ĐIỆN TỔ MÁ Y Tổ chức sản xuất kinh doanh của đơn vị. Hiện nay tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty bao gồm 50 ngƣời. Trình độ đại học chiếm 32 ngƣời, tổng công nhân kỹ thuật của Công ty có 100 ngƣời, công nhân bậc 7 có 32 ngƣời, bậc 6 có 30 ngƣời còn lại là công nhân bậc 5,4,3,2 không có công nhân bậc 1. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 15 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán Công ty cổ phần Trang Viên Việt Nam Mẫu số B02 – DN Số 536 Trƣơng Định – Tân mai –HM - HN Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC BTC Ngày 20/06/2003 Bộ trưởng Bộ TC BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Tại ngày 31 tháng 02 năm 2011 Chỉ tiêu Mã số Năm 2010 Năm 2011 (1) (2) (3) (4) 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 32,597,283,1 29,163,229,3 93 86 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 3. Doanh thu thuần về BH và CCDV (10=01-02) 10 32,597,283,1 93 29,163,229,3 4. Giá vốn hàng bán 11 30,706,228,4 27,281,072,9 11 32 5. Lợi nhuận gộp về BH và CCDV (20=10-11) 20 1,891,054,78 2 1,882,156,45 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 344,726,183 430,011,935 7. Chi phí tài chính 22 310,377,065 373,631,810 23 305,372,809 362,225,910 8. Chi phí bán hàng 24 782,061,729 859,313,973 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 422,561,895 394,158,943 10. Lợi nhuận từ HĐKINH DOANH 30=20+(21-22)30 (24-25) 720,780,277 685,063,664 11. Thu nhập khác 31 41,372,980 35,860,261 12. Chi phí khác 32 36,819,099 28,605,673 13. Lợi nhuận khác (40= 31 - 32) 40 4,553,881 7,254,589 14. Tổng lợi nhuận kế toán trƣớc thuế (50= 30 + 40) 50 725,334,158 692,318,252 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 203,093,564 193,849,111 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 0 0 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52) 60 522,240,594 498,469,142 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 - Trong đó: chi phí vay lãi Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 16 86 5 0 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán Hà Nội, ngày 31 tháng02 năm 2011 Người lập biểu Nguyễn Thị Huyền Kế toán trưởng Phạm Thị Diệp Giám Đốc Phan Trắc Long Qua BCTC trên ta có thể thấy công ty hoạt động ổn định và có sự phát triển, tăng dần về doanh thu, giảm chi phí và tăng lợi nhuận. Công ty đã và đang từng bƣớc khẳng định vị trí của mình, tạo dựng uy tín với khách hàng . Công ty đang phấn đấu đạt kết quả cao hơn nữa trong những năm tới. 1.6. Nghiên cứu các nghiệp vụ quản lý ở từng phòng ban, phân xưởng. Mỗi phòng ban đều có những nghiệp vụ riêng của mình nhƣ đã nêu ở trên. Tuy nhiên trong công ty có thêm một số bộ phận nhỏ có chức năng tƣơng tối quan trọng, nhƣ bộ phận kỹ thuật bảo hành, bộ phận lễ tân, bộ phận bán hàng.. 1.6.1. Qu¶n lý nh©n sù. LËp hîp ®ång lao ®éng, tai n¹n lao ®éng, khen th-ëng, kû luËt, t¨ng gi¶m l-¬ng, chuyÓn vÞ trÝ lµm viÖc hay xÐt nghØ viÖc. Theo dâi qu¸ tr×nh häc tËp, t×nh tr¹ng søc khoÎ, qu¸ tr×nh tuyÓn dông, c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i cña c«ng ty. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 17 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán CHƢƠNG 2 HẠCH TOÁN NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN Ở DOANH NGHIỆP 2.1 Những vấn đề chung về hạch toán kế toán 2.1.1 Hình thức kế toán mà đơn vị vận dụng - Niên độ kế toán: bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào 31/12. - Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: Đồng Việt Nam (VNĐ), nếu có phát sinh bằng ngoại tệ thì phải quy đổi ra Việt Nam đồng theo tỷ giá do ngân hàng nhà nƣớc Viêt Nam công bố. - Chế độ kế toán áp dụng: Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam. - Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán máy. - Hạch toán hàng tồn kho: Theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. - Phƣơng pháp khấu hao tài sản cố định: Tài sản của công ty bao gồm cả tài sản cố định hữu hình và tài sản cố định vô hình.Khấu hao tài sản cố định đƣợc tính theo phƣơng pháp đƣờng thẳng. - Phƣơng pháp tính thuế: Theo phƣơng pháp khấu trừ. - Chế độ chứng từ: Các chứng từ kế toán của công ty đƣợc thực hiện đúng biểu mẫu do bộ Tài Chính quy định, theo quy định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài Chính và các văn bản sửa đổi bổ sung. - Chế độ tài khoản: hệ thống tài khoản công ty đang áp dụng đƣợc ban theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài Chính và các văn bản sửa đổi bổ sung. Do công ty có những đặc điểm riêng nên trong quá trình vận dụng có một số điểm khác cho tiện sử dụng và đơn giản hơn. - Sổ sách áp dụng: Công ty áp dụng hình thức kế toán là hình thức Nhật ký chứng từ nên sử dụng một số sổ sách sau: Nhật ký chứng từ, bảng kê chứng từ, sổ cái tài khoản, các loại sổ thẻ kế toán chi tiết…. Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 18 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán - Chế độ báo cáo tài chính: theo quy định cuối mỗi quý, mỗi năm công ty phải lập những mấu báo cáo sau: + Bảng cân đối kế toán. + Báo cáo kết quả kinh doanh. + Thuyết minh báo cáo tài chính. Công ty cổ phần Trang Viên Việt Nam là một công ty cổ phần thƣơng mại có quy mô lớn, yêu cầu quản lý cao, số lƣợng tài khoản sử dụng nhiều cho nên Công ty đã áp dụng hình thức kế toán nhật ký chứng từ. Đặc trƣng cơ bản của hình thức này là “ Nhật ký chứng từ ”là căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp. Đây là hình thức sổ kế toán tƣơng đối phù hợp với Công ty. Tƣơng ứng với hình thức này hệ thống sổ sách Công ty sử dụng đó là: Các nhật ký chứng từ, bảng kê, bảng phân bổ, Sổ cái, các sổ kế toán chi tiết. Nói chung, với hình thức Nhật ký- Chứng từ áp dụng, các phần hành kế toán đều có quá trình ghi sổ và luân chuyển số liệu theo sơ đồ tổng hợp sau đây: Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 19 Báo cáo tốt nghiệp Trường Đh Công Nghiệp Hà Nội Khoa Kế toán Kiểm Toán Chứng từ gốc và bảng phân bổ (1) (3) (2 ) Bảng kê (4 ) NK-Chứng từ Sổ cái Sổ KT chi tiết Bảng tổng hợp Chi tiết Báo cáo tài chính Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu 2.1.2 Tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp Để phù hợp với đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần Trang Viên Việt Nam tổ chức bộ máy kế toán từng phần hành và thành lập một phòng kế toán riêng để thuận lợi cho việc quản lý. Phòng Kế toán của công ty có 6 ngƣời Để phù hợp với đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần Trang Viên Việt Nam tổ chức bộ máy kế toán từng phần hành và thành lập một phòng kế toán riêng để thuận lợi cho việc quản lý. Phòng Kế toán của công ty có 6 ngƣời Phạm Ngọc Ánh Lớp k8.kt15 20 Báo cáo tốt nghiệp
- Xem thêm -