Tài liệu Hạch toán lưu chuyển hàng hoá tại công ty cổ phần cung ứng tàu biển tm và dl

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

 Chuyãn âãö täút nghiãûp Låìi Måí Âáöu Váún âãö cáúp baïch haìng âáöu hiãûn nay âäúi våïi caïc doanh nghiãûp laì phaíi taûo cho mçnh mäüt vë thãú væîng chàõc trãn thæång træåìng. Våïi sæï caûnh tranh khäúc liãût nhæ hiãûn nay âaî âáøy khäng êt doanh nghiãûp âi vaìo con âæåìng phaï saín, nhæng cuîng âaî taûo ra nhæîng thuáûn låüi âãø caïc doanh nghiãûp væån lãn. Trong âoï yãúu täú quan troüng taûo nãn sæû thaình cäng chênh laì näø læûc cuía baín thán caïc doanh nghiãûp. Viãûc læu chuyãøn haìng hoaï laì hoaût âäüng chuí yãúu vaì quan troüng nháút cuía caïc doanh nghiãûp thæång maûi. Vç quaï trçnh naìy âæåüc thæûc hiãûn täút seî phaín aïnh cháút læåüng hiãûu quaí kinh doanh cuía doanh nghiãûp, aính hæåíng træûc tiãúp âãún tçnh hçnh thæûc hiãûn caïc kãú hoaûch nhæ: kãú hoaûch lao âäüng, låüi nhuáûn tiãön læång, kãú hoaûch låüi nhuáûn. Täø chæïc cäng taïc kãú toaïn læu chuyãøn haìng hoaï mäüt caïch khoa hoüc, håüp lyï, phuì håüp våïi âiãöu kiãûn cuû thãø cuía doanh nghiãûp seî coï yï nghéa thiãút thæûc trong quaín lyï vaì âiãöu haình hoaût âäüng cuía doanh nghiãûp , âoïng vai troì quan troüng trong viãûc thu nháûn, xæí lyï Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp vaì cung cáúp thäng tin cuía kãú toaïn vãö quaï trçnh naìy mäüt caïch chênh xaïc vaì âáöy âuí cho caïc nhaì quaín lyï âãø tæì âoï coï nhæîng giaíi phaïp vaì âënh hæåïng phæång aïn kinh doanh coï hiãûu quaí. Våïi táöm quan troüng cuía cäng taïc haûch toaïn læu chuyãøn haìng hoaï cuìng våïi sæû mong moíi hoüc hoíi cuía baín thán. Trong thåìi gian thæûc táûp, tçm hiãøu cäng taïc kãú toaïn taûi Cäng ty kãút håüp giæîa lyï luáûn vaì thæûc tiãùn em âaî choün âãö taìi "Haûch Toaïn Læu Chuyãøn Haìng Hoaï Taûi Cäng Ty Cäø Pháön Cung Æïng Taìu Biãøn Thæång maûi vaì du lëch Âaì Nàông " Baïo caïo âæåüc chia laìm bäún pháön: Pháön I: Nhæîng váún âãö chung vãö Cäng ty cäø pháön cung æïng taìu biãøn thæång maûi vaì du lëch Âaì Nàông. Pháön II: Näüi dung vaïo caïo cäng taïc kãú toaïn læu chuyãøn haìng hoaï taûi Cäng ty Pháön III: Âaïnh giaï caïc chè tiãu trãn baïo caïo taìi chênh Pháön IV: nhæîng nháûn xeït vaì yï kiãún âãö xuáút nhàòm hoaìn thiãûn haûch toaïn læu chuyãøn haìng hoaï taûi Cäng ty Em xin chán thaình caím ån sæû giuïp âåî nhiãût tçnh cuía caïc tháöy cä vaì caïc cä, chuï anh chë cäng taïc taûi Cäng ty ty cäø pháön cung æïng taìu biãøn thæång maûi vaì du lëch Âaì Nàông âaî giuïp em hoaìn thaình baïo caïo naìy. Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp Em xin chán thaình caím ån. Âaì Nàông, thaïng 9 nàm 2003 Hoüc sinh thæûc hiãûn Nguyãùn Thë Ly Na PHÁÖN I: NHÆÎNG VÁÚN ÂÃÖ CHUNG VÃÖ CÄNG TY CÄØ PHÁÖN CUNG ÆÏNG TAÌU BIÃØN THÆÅNG MAÛI VAÌ DU LËCH ÂAÌ NÀÔNG. I/ Sæû ra âåìi vaì phaït triãøn cuía Cäng ty 1/ Sæû ra âåìi: Tiãön thán cuía Cäng ty cäø pháön cung æïng taìu biãøn thæång maûi vaì du lëch Âaì Nàông laì Cäng ty cung æïng taìu biãøn Quaíng Nam - Âaì Nàông, âæåüc thaình láûp ngaìy 12/9/1978 cuía UBND tènh QNÂN Cäng ty cung æïng taìu biãøn vuû Âaì Nàông laì mäüt doanh nghiãûp Nhaì næåïc âæåüc thaình láûp theo quyãút âënh säú 2888/QÂ - UB ngaìy 9/10/1992 cuía UBND tènh Quaíng Nam - Âaì Nàông vaì quyãút âënh säú 5484/QÂ - UB ngaìy 31/12/1997 vãö viãûc âäøin tãn Cäng ty thaình Cäng Ty Cäø Pháön Cung Æïng Taìu Biãøn Thæång maûi vaì du lëch Âaì Nàông Theo quyãút âënh säú 23/2000/QÂ - UB ngaìy 1/3/2000 vãö viãûc âäøi tãn Cäng ty thaình Cäng Ty Cäø Pháön Cung Æïng Taìu Biãøn Thæång maûi vaì du lëch Âaì Nàông. Tãn giao dëch quäúc tãú : DANANG SHIPCHANCO Truû såí chênh : 34 Baûch Âàòng, quáûn Haíi Cháu - thaình phäú Âaì Nàông Taìi khoaín thæång : 004.100.000.0547 Ngán haìng ngoaûi Taìi khoaín tiãön ngoaûi tãû Ngán haìng ngoaûi thæång Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na : 004.131.001.1812  Chuyãn âãö täút nghiãûp Âiãûn thoaûi 821258 : 0511 823440 Fax: 0511 Väún ban âáöu : 5.304.000.000 VNÂ Loaûi hçnh doanh nghiãûp : Cäng ty cäø pháön Säú læåüng cäng nhán viãn : 120 ngæåìi Trçnh âäü CBCNV : âäüi nguî caïn bäü CNV coï tay nghãö cao, luän hoüc hoíi vaì tiãúp thu nhæîng tiãún bäü khoa hoüc kyî thuáût måïi. 2/ Quaï trçnh phaït triãøn cuía Cäng ty Cäng ty âæåüc thaình láûp tæì nàm 1978, nhiãûm vuû chuí yãúu cuía Cäng ty laì cung æïng moüi yãu cáöu vaì dëch vuû haìng hoaï cuîng nhæ moüi yãu áöu sinh hoaût cuía taìu biãøn næåïc ngoaìi vaì trong næåïc cáûp vaìo caíng â. Tæì khi nãön kinh tãú næåïc ta chyuãøn âäøi tæì cå chãú bao cáúp sang cå chãú thë træåìng, Cäng ty âaî gàûp phaíi nhæîng thåìi cå vaì thaïch thæïc måïi. Âãø hoaìn nháûp cuìng våïi sæû phaït triãøn cuía nãön kinh tãú, Cäng ty âang tæìng bæåïc âa daûng hoïa caïc loaûi hçnh dëch vuû vaì khäng ngæìng náng cao cháút læåüng phuûc vuû. Caïc dëch vuû chuí yãúu cuía Cäng ty: cung æïng taìu biãøn khaïch saûn, dëch vuû dáöu khê, âaûi lyï dáöu nhåìn, baïn haìng miãùn thuãú kho ngoaûi quan, âaûi lyï taìu biãøn, mäi giåïi haìng haíi, kinh doanh xuáút nháûp kháøu. Dëch vuû cung æïng taìu biãøn laì laì hoaût âäüng dëch vuû thu ngoaûi tãû (xuáút kháøu taûi chäù) mang tênh cháút truyãön thäúng cuía Cäng ty. Nhiãöu nàm qua dëch vuû naìy âaî âem laûi hiãûu quaí låïn cho Cäng ty. Cuîng chênh vç hiãûu quaí noï maûng laûi nãn dëch vuû naìy bë caûnh tranh quyãút liãût tæì caïc doanh nghiãûp coï cuìng lénh væûc kinh doanh. Nhoaìi hoaût âäüng naìy Cäng ty cuîng âaî täø chæïc täút caïc dëch vuû tæång häø khaïc âãø tàng doanh thu . Nhçn chung, trong quaï trçnh hoaût âäüng bnãn caûnh nhæîng thuáûn låüi nhæ âæåüc sæû quan tám cuía caïc cáúp laînh âaûo vaì caï cå quan ban ngaình, sæû âoaìn kãút nháút trê cuía toaìn thãø caïn bäü cäng nhán viãn nãn Cäng ty âaî âaût âæåüc mäüt säú thaình quaí âaïng kãø. Tuy nhiãn, Cäng ty cuîng gàûp nhæîng khoï khàn, nhæîng nàm gáön âáy cuäüc khuíng hoaíng taìi chênh khu væûc âaî Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp coï nhæîng taïc âäüng nmaûnh meî âãún tçnh hçnh kinh doanh cuía Cäng ty. Sæû caûnh tranh ngaìyb caìng quãút liãût trong táút caí caïc dëch vuû nháút laì trãn lénh væûc cung æïng taìu biãøn, khaïch saûn, du lëch, nguäön väún väún læu âäüng chæa âaïp æïng âæåüc nhu cáöu kinh doanh cuía Cäng ty Tuy váûy, âäúi våïi tæìng dëch vuû, Cäng ty âaî coï chè âaûo cuû thãø åí nhæîng hæåïng kinh doanh måïi, caïc âån vë cå såí âaî chuí âäüng têch cæûc tçm nguäön haìng, khaïch haìng... nãn nhçn chung âaî coï nhæîng biãøu hiãûn têch cæûc trong phæoång aïn kinh doanh, måïi cuía Cäng ty tæìng bæåïc thaïo gåî âæåüc nhæîng khoï khàn tæû væån lãn tçm âæåüc vë thãú væîng chàõc trãn thë træåìng. Cäng ty laì mäüt trong nhæîng âån vë coï thu nháûp äøn âënh cuía ngaình thæång maûi. II/ Chæïc nàng vaì nhiãûm vuû cuía Cäng ty a/ Chæïc nàng: Cäng Ty Cäø Pháön Cung Æïng Taìu Biãøn Thæång maûi vaì du lëch Âaì Nàông laì Cäng ty kinh doanh dëch vuû trãn lénh væûc räüng låïn. Nãn våïi 4 âån vë cå såí, Cäng ty âaî täø chæïc mäüt maûng læåïi kinh doanh coï hiãûu quaí âãø coï thãø quaín lyï chàût cheî cäng viãûc kinh doanh vaì âaïp æïng háöu hãút caï nhu cáöu cuía khaïch haìng. Så âäö maûng læåïi kinh doanh taûi Cäng ty Cäng ty XN cung æïng taìu biãøn, dáöu khê Täø laìm taìu Âäüi canä Trung tám TM xuáút nháûp kháøu Täø Baío vãû kho Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na Nhaì khaïch 34 Cæía haìng miãùn thuãú Khaïch saûn Säng Haìn  Chuyãn âãö täút nghiãûp b/ Nhiãûm vuû : - + Xê nghiãûp cung æïng dëch vuû taìu biãøn, dáöu khê, âaïp æïng caïc yãu cáöu cuía taìu nhæ: cung cáúp xàng, næåïc ngoüt, thæûc pháøm... vaì aïc nhu cáöu khaïc cuía taìu. Âån vë gäöm 3 bäü pháûn: Täø laìm taìu: Sån sæía, goì rè taìu, laìm måïi + Âäü ca nä: Váûn chuyãøn cung cáúp dáöu, næåïc thæûc pháøm cho taìu + Täø baío vãû kho : træûc baío vãû kho haìng - Trung tám thæång maûi xuáút nháûp kháøu: kinh doanh caïc màût haìng våïi nhiãöu chuíng loaûi khcs nhau: haìng myî nghãû, haût dæa, voî täm khä, sàõn laït, xi màng, tän cuäün maû maìu... caïc màût haìng naìy âaî näüp thuãú nháûp kháøu. Nhaì khaïch 34: phuûc vuû nåi åí cho moüi khaïch haìng - Cæía haìng miãùn thuãú: baïn caïc màût haìng ræåüu, thuäúc laï... cho caïc âäúi tæåüng laì khaïch næåïc ngoaìi vaì khäng phaíi näüp thuãú GTGT. Caïc màût haìng naìy âæåüc âån vë nháûp tæì næåïc ngoaìi vãö baïn theo âuïng giaï nháûp vaì àn hoa häöng trãn doanh säú baïn haìng - Khaïch saûn Säng Haìn: phuûc vuû caïc dëch vuû vãö àn, nguí, uäúng, Massage... cho táút caí khaïch haìng III/ Täø chæïc bäü maïy quaín lyï vaì täø chæïc cäng taïc haûch toaïn åí Cäng ty : a/ Täø chæïc bäü maïy quaín lyï Bäü maïy quaín lyï cuía Cäng Ty Cäø Pháön Cung Æïng Taìu Biãøn Thæång maûi vaì du lëch Âaì Nàôngd täø chæïc theo cå cáúu træûc tuãún vaì chæïc nàng nhàòm âaím baío tênh hiãûu quaí, thäúng nháút vaì phuì håüp våïi hoaût âäüng kinh doanh taûi Cäng ty  så âäö täø chæïc bäü maïy quaín lyï taûi Cäng ty : Häüi âäöng quaín trë Hsth: Nguyãùn Thë LyTäøng Na giaïm âäúc Kiãm C.tëch  Chuyãn âãö täút nghiãûp Hiãûn nay , âæïng âáöu Cäng ty laì HÂQT, sau âoï âãún täøng giaïm âäúc (kiãm chuí tëch HÂQT) . Dæåïi täøng giaïm âäúc laì phoï giaïm âäúc vaì phoìng ban laìm tham mæu cho giaïm âäúc . å mäøi phoìng ban âãöu coï træåíng phoìng, phoï phoìng træûc tiãúp chè âaûo âãöu haình moüi hoaût âäüng kinh doanh cuía âån vë vaì chiãûu traïch nhiãûm træåïc laính âaûo cuía Cäng ty .  Chæïc nàng nhiãûm vuû cuía bäü maïy quaín lyï : - Häüi âäöng quaí trë :laì cáúp coï tháøm quyãön cao nháút cuía Cäng ty nhán danh cängty âãø quyãút âënh moüi váún âãö liãn quan âãún muûc âêch, quyãön låüi cuía Cäng ty tæì nhæîng váún âãö thuäüc tháøm quyãön cuía âaûi häüi âäöng cäø âäng . - Täøng giaïm âäúc :laì ngæåìi coï quyãön âãöu haình hoaût âäüng hàòng ngaìy cuía Cäng ty vaì theo doíi hoaût âäüng kinh doanh cuía caïc âån vë træûc thuäüc. - Phoìng haình chênh toíng håüp : phuû traïch cäng taïc täø chæïc haình chênh, quaín trë täø chæïc xáy dæûng caïc chè tiãu, täø chæïc quaín lyï vaì theo doíi cäng taïc kãú toaïn trong Cäng ty - Phoìng kãú toaïn taìi vuû : täø chæïc haûch toaïn toaìn bäü quaï trçnh kinh doanh cuía Cäng ty, xaïc âënh Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp kãút quaí kinh doanh, phán têch âaïnh giaï hoaût âäüng kinh doanh cuía âån vë . Phoìng kãú toaïn Cäng ty coìn træûc tiãúp laìm viãûc våïi caïc kãú toaïn âån vë træûc thuäüc vaì theo doíi cäng taïc kãú toaïn åí caïc âån vë âoï . - Caïc âån vë træûc thuûäc : hiãûn nay Cäng ty aïp duûng hçnh thæïc læång khoaïn nãn cäng taïc quaín lyï åí caïc âån vë cå såí täút hån, phaït huy âæåüc tênh nàng âäüng, saïng taûo, tiãöm kiãúm thë træåìng, chuí âäüng trong phæång aïn kinh doanh âãø âaût dæåüc hiãûu quaí cao . tuy nhiãn, moüi hoaût âäüng âæåüc thæûc hiãûn theo phæång aïn chung cuía Cäng ty b/ - Täø chæïc cäng taïc haûch toaïn : Thë træåìng bäü maïy kãú toaïn taûi Cäng ty Cäng viãûc kãú toaïn âæåüc thæûc hiãûn táûp trung åí phoìng kãú toaïn taìi vuû. Åí caïc âån vë træûc thuäüc, khi caïc nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh , kãú toaïn âån vë cå såí chè thæûc hiãûn kháu ghi cheïp ban âáöu, thu tháûp chæïng tæì, ghi säø âån räöi chuyãøn lãn phoìng kãú toaïn taìiKãú vuûtoaïn âãø haûch toaïn træåíng Kãú toaïn täøng håüp (kiãm phoï phoìng) Kãú toaïn tiãön màût Kãú toaïn taìi saín, haìng hoaï kiãm kãú toaïn Ngán haìng Kãú toaïn doanh thu kiãm cäng nåü ngæåìi mua Kãú toaïn chi phê kiãm thuí quyî Kãú toaïn  Chæïc nàng, nhiãûm âån vuû vë cuía caïn bäü cäng nhán viãn trong bäü maïy kãú toaïn cå såí - Kãú toaïn træåíng: laì ngæåìi âiãöu haình chè toaìn bäü cäng viãûc cuía phoìng kãú toaïn, giaïm hoaût âäüng taìi chênh cuía Cäng ty vaì laì ngæåìi lyï âàõc læûc cuía giaïm âäúc trong viãûc tham gia kãú hoaûch taìi chênh vaì kyï kãút håüp âäöng kinh Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na âaûo saït tråü caïc tãú,  Chuyãn âãö täút nghiãûp chëu traïch nhiãûm våïi cáúp trãn vãö säú liãûu kãú toaïn. - Kãú toaïn täøng håüp: Coï nhiãûm vuû täøng håüp caïc säú liãûu kãú toaïn vaìo säø caïi, láûp baïo caïo quyãút toaïn, thay thãú kãú toaïn træåíng, giaíi quyãút cäng viãûc kãú toaïn khi khi bkkt træåíng vàõng màût - Kãú toaïn tiãön màût: coï nhiãûm vuû phaín aïnh tçnh hçnh thu chi täön quyî tiãön màût, láûp baíng cán âäúi säú phaït sinh, så âäö chæî T vaì näüp cho kãú toaïn täøng håüp - Kãú toaïn taìi saín haìng hoaï kiãm kãú toaïn Ngán haìng: theo doîi ghi cheïp caïc nghiãûp vuû liãn quan âãún taìi saín, haìng hoaï âäöng thåìi theo doîi tçnh hçnh tiãön gæîi Ngán haìng, laìm thuí tuûc vay, thanh toaïn, näüp sec, ruït tiãön màût. - Kãú toaïn doanh thu kiãm cäng nåü ngæåìi mua: theo doîi phaïn aïnh doanh thu, caïc khoaín nåü phaíi thu, phaíi traí vaìo säø chi tiãút, láûp baíng täøng håüp chi tiãút doanh thu, så âäö chæî T vaì näüp cho kãú toaïn täøng håüp - Kãú toaïn chi phê kiãn thuí quyî: coï nhiãûm vuû thu, chi tiãön màût näüp vaì ruït tiãön tæì Ngán haìng, ghi cheïp thuí quyî vaì ruït ra säú dæ haìng ngaìy. Ngoaìi ra coìn laìm cäng taïc phán têch chi phê chi tiãút cho tæìng âån vë Cäng ty - Hçnh thæïc kãú toaïn taûi Cäng ty Så âäö: Säø quyî Chæïng tæì gäúc Säø chi tiãút Så âäö chæî T caïc Tk chi tiãút Säø caïi Ghi haìng ngaìy Ghi cuäúi thaïng Ghi cuäúi quyï Baíng CÂKT Quan hãû âäúi chiãúu Baïo caïo Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na KT Baín kã ctæì, hoïa âån hh , dëch vuû baïn ra  Chuyãn âãö täút nghiãûp  Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì Haìng ngaìy, khi coï nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh, tæì chæïng tæì gäúc kãú toaïn âån vë cå såí táûp håüp laûi vaì lãn baíng kã hoïa âån chæïng tæì haìng hoaï dëch vuû baïn ra (chè coï åí pháön haình doanh thu, åí âáy láûp baíng kã nhæ váûy nhàòm âãø táûp håüp nhiãöu hoïa âån laûi âãø thay âäøi dãù daìng chæïng tæì, thuáûn tiãûn cho viãûc thanh toaïn tiãön). Riãng âäúi våïi så cung æïng taìu biãøn dáöu khê coìn coï baíng theo doîi thanh toaïn taìu. Vaìi ngaìy hoàûc âënh kyì kãú toaïn âån vë cå såí näüp toaìn bäü chæïng tæì, baíng kã lãn phoìng taìi vuû âãø kãú toaïn caïc pháön haình ghi säø tæång æïng. Tæì baíng kã vaì chæïng tæì gäúc kãú toaïn kiãøm tra laûi láön næîa vaì lãn säø chi tiãút caïc taìi khoaín liãn quan. Âäöng thåìi thuí quyî ghi vaìo säø quyî vaì âäúi chiãúu våïi säø chi tiãút tiãön màût Cuäúi thnaïg tæì caïc säø chi tiãút kãú toaïn lãn så âäö chæî T caïc taìi khoaín cuû thãø, kãú toaïn doanh thu âäöng thåìi phaíi láûp baíng täøng håüp chi tiãút doanh thu caïc âån vë âäúi chiãúu våïi taìi khoaín liãn quan. Tæì âoï så âäö chæî T kãú toaïn täøng håüp táûp håüp vaì lãn så âäö chæî T coìn laûi, sau âoï lãn säø caïi cuía tæìng taìi khoaín cuû thãø. Cuäúi quyï kãú toaïn täøng håüp táûp håüp säú liãûu cuía caí ba thaïng láûp BCÂKT vaì baïo caïo kãút quaí kinh doanh quyï IV/ Nhæîng thuáûn låüi vaì khoï khàn cuía Cäng ty a/ Thuáûn låüi Bãn caûnh nhæîng thuáûn låüi laì âæåüc sæû häù tråü cuía caïc chênh saïch æu âaîi do Nhaì næåïc ban haình, âæåüc sæû quan tám giuïp cuía UBND vaì caïc ban ngaình chæïc nàng cuía thaình phäú, CBCNV coï tay nghãö cao, sæû âoaìn kãút nháút trê cuía toaìn bäü cäng nhán viãn, nãn Cäng ty âaî âaût âæåüc mäüt säú thaình quaí âaïng kãø trong hoaût âäüng kinh doanh. b/ khoï khàn: Nhæîng nàm gáön âáy cuäüc khuyíng hoaíng taìi chênh kãút chuyãøn âaî coï nhæîng taïc âoüng maûnh meî âãún tçnh hçnh kinh doanh cuía Cäng ty. Sæû caûnh tranh ngaìy Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp caìng quyãút liãût trong táút caí caïc dëch vuû nháút laì trãn lénh væûc cung æïng taìu biãøn, khaïch saûn, du lëch, nguäön väún læu âäüng chæa âaïp æïng âæåüc nhu cáöu kinh doanh cuía Cäng ty, gàûp khoï khàn låïn trong cäng taïc sàõp xãúp bäú trê laûi lao âäüng håüp lyï âãø thuïc âáøy kinh doanh phaït triãøn. Âäöng thåìi do sæû kãú thæìa âäüi nguî lao âäüng cuía Cäng ty cuî âãø laûi. Don âoï hiãûn nay læûc læåüng lao âäüng cuía Cäng ty háöu hãút laì låïn tuäøi, sæïc khoíe giaím suït, nàng læûc chuyãn män khäng phuì håüp, khoï âaïp æïng âæåüc nhæîng yãu cáöu måïi nhu cáöu cu. V/ Kãút quaí hoaût âäüng kinh doanh cuía Cäng ty trong nhæîng nàm 2001/2002 a/ Mäüt säú chè tiãu cå baín: ÂVT: Triãûu âäöng Chè tiãu 2001 2002 2001/2002 Säú tiãön Täúc âäü (%) Täøng thu doanh 25.589.565. 27.746.450. 2.156.894. 705 640 965 8,42 Täøng phê chi 23.499.673. 25.665.258. 2.165.585. 103 495 392 9,22 Täøng nhuáûn låüi 199.257.093 266.402.312 27.145.219 13,6 Näüp saïch ngán 653.111.268 963.162.953 310.051.68 5 47,5 b/ Nháûn xeït âaïnh giaï Qua baíng säú liãûu trãn tçnh hçnh kãút quaí kinh doanh cuía Cäng ty - Låüi nhuáûn cuía Cäng ty nàm 2002 ;aì 226.402.312, nàm 2001 laì 199.257.093. nhæ váûy låüi nhuáûn nàm 2002 so våïi nàm 2001 tàng 27.145.219 æïng våïi täúc âäü tàng laì 13,6%. Såí dé låüi nhuáûn tàng nhæ váûy laì do taïc âäüng cuía caïc nhán täú sau: + Doanh säú baïn ra cuía Cäng ty nàm 2002 tàng cao hån so våïi nàm 2001 våïi mæïc tàng 2.156.894.935 æïng våïi täúc âäü tàng 8,42%. Âaût âæåüc kãút quaí Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp naìy laì do Cäng ty coï biãûn phaïp quaín lyï täút cäng viãûc baïn haìng, âáøy maûnh tiãu thuû caïc màût haìng trãn thë træåìng + Täøng chi phê nàm 2002/2001 tàng 2.165.585.932 æïng våïi täúc âäü tàng 9,22% Caïc khoaín näüp cho ngán saïch Nhaì næåïc nàm 2002/2001 tàng 310.051.685, æïng våïi tyí lãû 17,5%. Âiãöu naìy thãø hgiãûn nàm 2002 Cäng ty âáøy maûnh hoaût âäüng xuáút nháûp kháøu nãn laìm cho caïc khoaín thuãú tàng lãn Tuy nhiãn, täúc âäü tàng cuía chi phê nhanh hån täúc âäü tàng cuía doanh säú baïn ra. Âiãöu naìy chæïng toí Cäng ty cáön coï nhiãöu biãûn phaïp täút hån trong cäng taïc täø chæïc vaì quaín lyï chi phê sao cho täúc âäü tàng cuía doanh säú baïn ra låïn hån täúc âäü tàng cuía chi phê. Coï nhæ váûy låüi nhuáûn cuía Cäng ty måïi âaût âãún mæïc täúi âa. PHÁÖN II: NÄÜI DUNG VAÏO CAÏO CÄNG TAÏC KÃÚ TOAÏN LÆU CHUYÃØN HAÌNG HOAÏ TAÛI CÄNG TY I/ Täø chæïc chæïng tæì kãú toaïn Caïc loaûi chæïng tæì sæí duûng thæûc tãú taûi Cäng ty  Phiãúu nháûp kho: + Cäng duûng: Duìng âãø theo doîi chàût cheî säú læåüng , cháút læåüng haìng hoaï, nguyãn váût liãûu nháûp kho duìng laìm càn cæï âãø ghi vaìo caïc säø saïch coï liãn quan vaì laì cå såí âãø kiãøm tra khi cáön thiãút + Phæång phaïp sæí duûng Tiãön læång: Aïp duûng cho moüi træåìng håüp nháûp kho. Riãng træåìng håüp nháûp kho thaình pháøm gia cäng thç sæí duûng phiãúu nháûp kho thaình pháøm gia cäng Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp + Traïch nhiãûm ghi cheïp: phiãúu nháûp kho do caïn bäü nghiãûp vuû láûp dæûa vaìo chæïng tæì cuía bãn giao vcaì thæûc tãú kiãøm nháûn láûp thaình 4 liãn (1 læu, 1 giao thuí kho, 1 giao kãú toaïn, 1 giao âån vë giao haìng )  Phiãúu xuáút kho + Cäng duûng: duìng âãø theo doîi chàût cheî tçnh hçnh sæí duûng haìng hoaï nguyãn váût liãûu xuáút kho vaì duìng laìm càn cæï ghi vaìo säø saïch coï liãn quan âãø kiãøm tra khi cáön thiãút + Phæång phaïp sæí duûng : aïp duûng cho moüi træåìng håüp xuáút baïn haìng hoaï coï sæí duûng hoïa âån baïn haìng, hoïa âån GTGT. + Traïch nhiãûm ghi cheïp: phiãúu xuáút kho bäü nghiãûp vuû láûp do caïn  Baíng kã baïn leí haìng hoaï, dëch vuû + Cäng duûng: baíng kã baïn leí haìng hoaï , dëch vuû duìng cho caïc cå såí kinh doanh coï baïn leí haìng hoaï dëch vuû khäng thuäüc dieûn phaíi láûp hoïa âån baïn haìng. + Phæång phaïp sæí duûng : bäü pháûn kãú toaïn phán loaûi doanh thu haìng hoaï dëch vuû baïn leí theo tæìng láön baïn haìng hoaï vaì theo thuãú suáút, thuãú GTGT, tênh doanh thu vaì thuãú GTGT phaíi näüp cuía haìng hoaï, dëch vuû baïn ra theo qui âënh + Traïch nhiãûm ghi cheïp: ngæåìi baïn haìng hoaï dëch vuû phaíi näüp baíng kã haìng hoaï baïn leí, baïn leí theo tæìng láön, theo tæìng loaûi haìng, cuäúi ngaìy phaíi láûp baíng kã gåíi bäü pháûn kãú toaïn laìm càn cæï tênh doanh thu vaì thuãú GTGT  Hoïa âån GTGT + Cäng duûng vaì phæång phaïp sæí duûng : hoïa âån gtgt laì loaûi hoïa âån sæí duûng cho caïc täø chæïc, caïch tênh thuãú theo phæång phaïp kháúu træì, baïn haìng hoaï dëch vuû våïi säú læåüng låïn + Traïch nhiãûm ghi cheïp: hoïa âån GTGT do ngæåìi baïn láûp khi baïn haìng hàûoc cung æïng lao vuû, dëch vuû thu tiãön. Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp Mäùi loaûi hoïa âån hoaï, dëch vuû coï cuìng hoü tãn, âëa chè, maî säú haìng vaì mua haìng, hçnh âæåüc láûp cho nhæîng haìng thuãú suáút, hoïa âån ghi roî thuãú, täø chæïc caï nhán baïn thæïc thanh toaïn. II/ Täø chæïc haûch toaïn trãn taìi khoaín kãú toaïn 1/ Taìi khoaín sæí duûng - TK 156 "Haìng hoaï " + Cäng duûng: taìi khoaín naìy duìng âãø phaín aïnh säú læåüng haìng hoaï nháûp, xuáút, täön kho trong kyì Tk 156 Nåü coï * Säú phaït sinh: giaï trë thæûc tãú tàng do biãúu tàûng, mua sàõm âæåüc cáúp trãn cáúp, nháûn goïpp väún lien doanh.. * Giaï thæûc tãú cuía haìng hoaï giaím do xuáút kho haìng hoaï SÂÂK: * Giaï trë haìng hoaï traí laûi cho ngæåìi baïn * Giaï trë haìng hoaï thæìa phaït hiãûn kiãøm kã hoàûc âaïnh giaï tàng taìi saín *Ghi haìng hoaï thiãúu, phaït hiãûn khi kiãøm kã hoàûc âaïnh giaï giaím SDCK: phaín aïnh giaï haìng hoaï trë thæûc tãú haìng hoaï täön kho vaìo thåìi âiãøm cuäúi kyì - TK 511 "Doanh thu baïn haìng " + Cäng duûng: Tk naìy phaín aïnh vaì theo doîi doanh thu vaì doanh thu thuáön âæåüc hæåíng trong kyì Tk 511 Nåü coï - Caïc khoaín giaím - Doanh thu âæåüc gaïi haìng hoaï baïn hæåíng trong kyì bë traí laûi, thuãú vãö baïn saín pháøm Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp xuáút nháûp kháøu, haìng hoaï thuãú TTÂB phaíi näüp K/c doanh thuáön trong kyì thu Taìi khoaín naìy âæåüc chi tiãút thaình: TK 51111 : Doanh thu baïn haìng TK 51112 : Doanh thu âaûi lyï Castrol TK 51113 : Doanh thu haìng miãùn thuãú TK 51114 : Doanh thu âaûi lyï haìng haíi TK 5113 - : Doanh thu dëch vuû TK 531 "Haìng hoaï bë traí laûi" + Cäng duûng: duìng âãø phaín aïnh vaì theo doîi doanh thu cuía säú haìng baïn bë traí laûi trong kyì Tk 531 Nåü coï - Doanh thu haìng - Cuäúi kyì kãút baïn bë traí laûi chuyãøn doanh thu haìng baïn bë traí laûi sang TK 511 - TK 532 "Giaím giaï haìng baïn " + Cäng duûng: Taìi khoaín naìy duìng âãø phaín aïnh vaì theo doîi giaï trë cuía säú haìng baïn bë giaím giaï Tk 532 Nåü coï - Doanh thu cuía säú Cuäúi kyì kãút haìng bë giaím giaï chuyãøn doanh thu haìng giaím giaï sang TK 511 2/ Váûn duûng haûch toaïn mäüt säú nghiãûp vuû kãú toaïn læu chuyãøn haìng hoaï taûi Cäng ty 2.1/ Haûch toaïn nghiãûp vuû mua haìng 2.1.1/ Phæång thæïc mua haìng Cäng ty mua haìng theo tæìng lä taûi âëa âiãøm ngæåìi baïn räöi sang baïn laûi lä haìng âoï cho ngæåìi mua khaïc, phæång thæïc nháûn haìng chuyãøn haìng tuìy Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp tæìng træåìng håüp cuû thãø. Âäúi våïi haìng nháûp kháøu Cäng ty täø chæïc nháûn haìng tæì ngæåìi baïn ngay taûi caíng vaì chuyãøn haìng vãö kho cuía Cäng ty. Âäúi våïi caïc loaûi haìng näng saín, Cäng ty aïp duûng phæång phaïp thu mua tæì ngæåìi saín xuáút hoàûc laì ngæåìi mua haìng thäng qua mäüt âáöu mäúi trung gian. Âäúi våïi caïc loaûi haìng hoaï duìng âãø phuûc vuû hoaût âäüng kinh doanh khaïch saûn Säng Haìn thç Cäng ty aïp duûng phæång thæïc khoïan cho CBCNV thu mua tæì caïc chåü, quáöy haìng khaïc caïn bäü thu mua chëu traïch nhiãûm vãö haìng hoaï âoï. 2.1.2/ Haûch toaïn nghiãûp vuû mua haìng a/ Chæïng tæì haûch toaïn haìng mua: Bao gäöm hoïa âån baïn haìng, khäng thuãú, thuãú khoaïn, hoïa âån GTGT. Biãn baín giao nháûn haìng hoaï, phiãúu nháûp kho, hoïa âån cæåïc váûn chuyãøn, phiãúu kã mua haìng b/ Trçnh tæû luán chuyãøn chæïng tæì : Hàòng ngaìy khi coï nghiãûp vuû kinh tãú phaït sinh, càn cæï vaìo hoïa âån baïn haìng, hoïa âån GTGT vaì caïc chæïng tæì liãn quan khaïc sau khi laìm thuí tuûc kiãøm nháûn, thu kho âån vë cå såí xaïc nháûn säú thæûc tãú vaì ghi vaìo theí kho. Vaìi ngaìy sau thuí kho chuyãøn toaìn bäü chæïng tæì gäúc vãö phoìng kãú toaïn taìi vuû âãø kãú toaïn pháön haình ghi säø tæång æïng. Taûi phoìng kãú toaïn, kãú toaïn haìng hoaï lãn säø chi tiãút theo doîi chuíng loaûi vaì âån giaï cuía tæìng loaûi haìng hoaï. Cuäúi thaïng tæì säø chi tiãút kãú toaïn haìng hoaï lãn så âäö chæî T caïc taìi khoaín cuû thãø räöi näüp cho kãú toaïn täøng håüp. c/ Säø saïch ghi cheïp: Âãø theo doîi læåüng haìng hoaï mua vaìo kãú toaïn sæí duûng cac loaûi säø sau: baíng kã hoïa âån chæïng tæì haìng hoaï mua vaìo, säø chi tiãút taìi khoaín 331 theo doîi caïc khoaín phaíi traí, säø chi tiãút 156 theo doîi læåüng haìng hoaï mua vaìo. d/ Haûch toaïn nghiãûp vuû mua haìng d1/ Haûch toaïn giaï mua taûi Cäng ty Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp - Træåìng håüp mua haìng cuía caïc âån vë trong næåïc Cäng ty thæåìng xuyãn mua haìng våïi khäúi læåüng låïn nhoí khaïc nhau. Âàûc âiãøm cuía Cäng ty laì khäng coï træåìng håüp mua haìng âæåüc hæåíng chiãút kháúu vaì khäng æïng træåïc tiãön mua cho ngæåìi baïn. VD: ngaìy 15/9/2002 Khaïch saûn Säng Haìn nháûp khàn Thaïi våïi säú læåüng 300 chiãúc, âån giaï 1350 âäöng/chiãúc. Thuäúc laì con ngæûa 50goïi, âån giaï 8730â/goïi. Thuãú GTGT 10% tiãön haìng âaî thanh toaïn cho ngæåìi baïn (phiãúu chi säú 10 haìng vãö nháûp kho âuí) Kãú toaïn càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc säú 0456, láûp baíng kã pháön phuû luûc, kãú toaïn tieïn haình âënh khoaín KSSH: Nåü TK156 : 841500 Nåü TK 133 : 84150 Coï TK 111: 925650 Trong âoï khàn Thaïi: 300x1350 = 405.000 Thuäúc laï 50 x 8730 = 436500 Täøng trë giaï mua chæa thuãú 841500 Thuãú GTGT 10% 84150 VD2: Ngaìy 20 thaïng 9/2002 khaïch saûn Säng Haìn nháûp chàn TQ 8 caïi, âån giaï 800.000â/caïi, quaût treo tæåìng 5 caïi âån giaï 180.000â/caïi thuãú suáút thuãú GTGT 10%. Haìng nháûp âuí tiãön haìng âaî thanh toaïn cho ngæåìi baïn bàòng tiãön màût Chàn TQ: 8 caïi x 800.000 = 6.400.000 Quaût treo tæåìng 5 caïi x 180.000 = 900.000 Täøng trë giaï mua chæa thuãú VAT = 7.300.000 Thuãú VAT 10% 730.000 Càn cæï vaìo chæïng tæì gäúc, baíng kã kãú toaïn Cäng ty haûch toaïn chi tiãút nhæ sau: Kãú toaïn tiãún haình âënh khoaín Nåü TK156 : 7.300.000 Nåü TK 133 : Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na 730.000  Chuyãn âãö täút nghiãûp Coï TK 1121: 8.030.000 Âäöng thåìi kãú toaïn tiãön màût lãn säø chi tiãút ghi coï tiãön màût, ghi coï TGNH cuìng våïi kãú toaïn tiãön màût thç kãú toaïn haìng hoaï lãn säø chi tiãút taìi khoaín 156 - Træåìng håüp nháûn haìng âaûi lyï: Cäng ty tiãún haình nháûn haìng âaûi lyï khaïc våïi caïc Cäng ty, doanh nghiãûp thæång maûi khaïc, khaïc våïi lyï thuyãút åí chäù ngay caí tãn cuía viãûc mua baïn âaûi lyï cuîng âaî khaïc coï tãn: haìng hoaï âaûi lyï giao nháûn. Åí Cäng ty chè laìm nhiãûm vuû nháûn haìng cuía âaûi lyï vaì giao haìng cho khaïch haìng. Khi Cäng ty coï âån âàût haìng âaûi lyï seî giao haìng cho Cäng ty vaì khi giao haìng thç âaûi lyï viãút phiãúu xuáút kho âi âæåìng, coìn Cäng ty seî láûp phiãúu nháûn haìng âaûi lyï. Taûi âáy, kãú toaïn Cäng ty khäng haûch toaïn cuû thãø nåü TK 003 hay nåü TK 156. Âàûc âiãøm khaïc næîa laì Cäng ty láûp phiãúu nháûp haìng nhæng chè coï vãö säú læåüng haìng, khäng âån giaï, khäng tênh thaình tiãön thanh toaïn. Vd: Ngaìy 30/9/2002 Cäng ty nháûp haìng âaûi lyï dáöu Castrol TL x 68 dáöu castrol MP x 40. Kãú toaïn láûp phiãúu nháûp (haìng âaûi lyï) (xem máùu phuû luûc) - Træåìng håüp nghiãn cæïu haìng hoaï : Khi nháûp kháøu haìng hoaï âiãöu kiãûn cå såí giao haìng maì Cäng ty aïp duûng laì giao haìng theo giaï CIF. Hçnh thæïc nháûp kháøu cuía Cäng ty laì nháûp kháøu træûc tiãúp . Vd1: ngaìy 8/9/20020 xê nghiãûp cung æïng taìu biãøn nháûp haût dæa, nguyãn liãûu våïi säú læåüng 238,96 táún âån giaï 200USD/táún. Gaûch äúp laït 502,5m2, âån giaï: 8USD/m2 . Thuãú nháûp kháøu 30% thuãú GTGT haìng nháûp kháøu 10% âaî näüp bàòng tiãön gåíi Ngán haìng. Ngaìy 14/9/2002 xê nghiãûp âaî thanh toaïn tiãön haìng cho bãn baïn haìng gåíi tiãön Ngán haìng ngoaûi tãû. Biãút tyí giaï thæûc tãú 15000 âäöng/USD, tyí giaï haûch toaïn Cäng ty âang sæí duûng trong thaïng 14480â/USD. Kãú toaïn càn cæï vaìo tåì khai haíi quan säú 214/NK/KD/KVI, PACKING LIST, COMMER CIAL, INVOLCE, Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na  Chuyãn âãö täút nghiãûp phiãúu nháûp kho sä s7 (xem phuû luûc) kãú toaïn tiãún haình âënh khoaín. trë giaï haìng nháûp kháøu (tyí giaï thæûc tãú). Haût dæa nguyãn liãûu: 15000â/USD = 716880000 Gaûch äúp laït: 60300000Âaì Nàông 23896 x 200 USD/ x 502,5m2 x 8USD/m2 x 15000â/USD = Phaíi traí ngæåìi baïn (tyí giaï haûch toaïn) Haût dæa nguyãn liãûu : 238,96 692028.160 Gaûch äúp laït: 502,5m2 x 8 x 200 x 14480 = x 14480 =58209600 Thuãú nghiãn cæïu phaíi näüp (716880000 + 60.300.000) x 30% = 233154.000 Thuãú GTGT phaíi näüp [(716880000 + 60.300.000) + 233154000 ] x 10% = 101033.400 + Phaín aïnh giaï trë haìng nháûp kháøu Nåü TK156 : 771.162.000 Coï TK 331 : Coï TK 331 : 26.942.240 750.237.760 + Phaín aïnh thuãú nháûp kháøu phaíi näüp Nåü TK156 : 233.154.000 Coï TK 3333 : 233.154.000 + Phaín aïnh näüp thuãú GTGT Nåü TK133 : 101.033.400 Coï TK 33312 : 101.033.400 + Näüp caïc loaûi thuãú : Nåü TK3333 : 233.154.000 Nåü TK33312 : 101.033.400 Coï TK 112 : 331.187.000 + Thanh toaïn tiãön haìng cho bãn baïn: Nåü TK331 : 750.237.760 Coï TK 1122 : Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na 750.237.760  Chuyãn âãö täút nghiãûp Âäöng thåìi ghi coï TK 007 51812USD Vd2: ngaìy 12/9/2002 xê nghiãûp cung æïng taìu biãøn nháûp dáöu 6671,70USD, thuãú nháûp kháøu cæía haìng 40% thuãú GTGT haìng nháûp kháøu 10% âaî näüp = TGNH tyí giaï haûch toaïn Cäng ty sæí duûng trong thaïng 14.500 âäöng/USD tyí giaï thæûc tãú: 15.000â/USD. Xê nghiãûp âæa thanh toaïn tiãön haìng cho bãn baïn. Kãú toaïn tiãún haình âënh khoaín Âënh giaï thæûc tãú haìng nháûp kháøu : 6671,70 x 15.000 = 100.075.500 Phaíi traí 96.739.650âäöng ngæåìi baïn: Chãnh lãûch tyí giaï: 3.335.850 6671,70 x 14500 = 100.075.500 - 96.739.650 = Thuãú nháûp kháøu phaíi näüp: 100.075.500 x 40% = 40.030.200 Thuãú GTGT phaíi näüp : (100.075.500 x 10% = 14.010.570â - 100.075.000 Coï TK 413: 3.335.850 Coï TK 3:31 96.739.650 Phaín aïnh thuãú nháûp kháøu: Nåü TK156 : 40.030.200 Coï TK 3333: - 40.030.200) Phaín aïnh giaï trë haìng nháûp kháøu: Nåü TK156 : - + 40.030.200 Phaín aïnh näüp thuãú GTGT: Nåü TK133 : 14.010.570 Coï TK 33312: 14.010.570 - Näüp caïc loëa thuãú : Nåü TK3333 : 40.030.200 Nåü TK 33312: 14.010.570 Coï TK 112: Hsth: Nguyãùn Thë Ly Na 54.040.770
- Xem thêm -