Tài liệu Hạch toán kt tổng hợp tại xn dệt may xnk và dịch vụ tổng hợp

  • Số trang: 158 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

lêi më ®Çu KÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng thùc tiÔn quan träng nhÊt trong qu¶n lý kinh tÕ. Mçi nhµ ®Çu t- hay mét c¬ së kinh doanh cÇn ph¶i dùa vµo c«ng t¸c kÕ to¸n ®Ó biÕt t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ kinh doanh. HiÖn nay n-íc ta ®ang trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ m¹nh mÏ sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc. C«ng t¸c qu¶n lý kinh tÕ ®ang ®øng tr-íc yªu cÇu vµ néi dung qu¶n lý cã tÝnh chÊt míi mÎ, ®a d¹ng vµ kh«ng Ýt phøc t¹p. Lµ mét c«ng cô thu thËp xö lý vµ cung cÊp th«ng tin vÒ c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cho nhiÒu ®èi t-îng kh¸c nhau bªn trong còng nh- bªn ngoµi doanh nghiÖp nªn c«ng t¸c kÕ to¸n còng tr¶i qua nh÷ng c¶i biÕn s©u s¾c, phï hîp víi thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ. ViÖc thùc hiÖn tèt hay kh«ng tèt ®Ìu ¶nh h-ëng ®Õn chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý. C«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh, gi÷a chóng cã mèi liªn hÖ, g¾n bã víi nhau t¹o thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c, tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc vµ hîp lý lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng trong viÖc ®iÒu hµnh, chØ ®¹o s¶n xuÊt kinh doanh. Qua qu¸ tr×nh häc tËp m«n kÕ to¸n doanh nghiªp s¶n xuÊt vµ t×m hiÓu thùc tÕ t¹i XÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp, ®ång thêi ®-îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o còng nh- c¸c c« chó kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp. Em ®· chän ®Ò tµi : " Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp t¹i XÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp " B¸o c¸o gåm 3 phÇn : PhÇn I : Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp PhÇn II : Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp PhÇn III : Mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n cña xÝ nghiÖp Do thêi gian thùc tËp cßn Ýt vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n cßn han chÕ nªn b¶n b¸o c¸o thùc tËp kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù ®ãng gãp cña thÇy c« vµ c¸c b¹n ®Ó hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. B¸o c¸o kÕ to¸n 1 PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ xÝ nghiÖp dªt may xuÊt nhËp khÈuvµ dÞch vô tæng hîp I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp. Tªn xÝ nghiÖp : XÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp Thuéc c«ng ty : C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ §Þa chØ XN §iÖn tho¹i : 105 Tr-êng Chinh - Hµ Néi : 04.8685841 Theo quyÕt ®Þnh sè 36/2000 Q§UB ngµy 14/4/2000 cña UBND thµnh phè Hµ Néi vÒ viÖc viÖc s¸t nhËp C«ng ty kinh doanh xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ vµ C«ng ty s¶n xuÊt v©t liÖu x©y d-ng Hµ Néi. Cho phÐp C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ ®-îc thµnh lËp XÝ nghiÖp DÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp. XÝ nghiÖp kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ chñ yÕu sau : _ Tæ chøc s¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm vÒ dÖt may _ C¸c dÞch vô vÒ th-¬ng m¹i + Cung cÊp vËt liÖu x©y dùng + VËn chuyÓn kho b·i + DÞch vô mua b¸n, ký göi vËt t+ Kinh doanh n-íc gi¶i kh¸t, n-íc tinh khiÕt _ X©y dùng cÇu ®-êng [ II. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña XÝ nghiÖp. _ Lµ xÝ nghiÖp mang tÝnh chÊt ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp cã quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c nh-ng vÉn trùc thuéc C«ng ty vËt liÖu x©y dùng vµ xuÊt nhËp khÈu Hång Hµ, nªn hµng n¨m xÝ nghiÖp vÉn ph¶i x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó b¸o c¸o nªn c«ng ty. C«ng ty sÏ tæ chøc chØ ®¹o m¹ng l-íi l-u th«ng hµng ho¸, ph©n phèi, hç trî vµ gióp ®ì tuyÕn d-íi _ XÝ nghiÖp cã nhiÖm vô sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®óng chÕ ®ä hiÖn hµnh. _ Tu©n thñ hîp ®ång kinh tÕ ®· ký, ®¶m b¶o ch÷ tÝn ®èi víi b¹n hµng. _ N¾m b¾t kh¶ n¨ng s¶n xuÊt kinh doanh, nhu cÇu cña thÞ tr-êng ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh hîp lý. _ ChÊp hµnh vµ thùc hiÖn nghiªm chØnhchÕ ®ä nép ng©n s¸ch nhµ n-íc, ®ång thêi ®¶m b¶o quyÒn lîi hîp ph¸p cho ng-êi lao ®éng. B¸o c¸o kÕ to¸n 2 III. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña xÝ nghiÖp thuéc c¬ cÊu qu¶n lý trùc tuyÕn. Bé m¸y qu¶n lý cña xÝ ngiÖp ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau : Gi¸m ®èc fhh bfjhbd Phßng Phßng Phßng Phßng dbf tµi x©y dÞch tæ chøc dvvf chÝnh dùng ghjhjh hµnh vô uyguúg chÝnh giao gc th«ng fhgjhg hfhg jfhhf bffggfg 2. Chøc n¨ng nhiÖm vô c¬ b¶n cña tõng bé phËn qu¶n lý _ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp : Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc c«ng ty, tr-íc ph¸p luËt nhµ n-íc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp . Gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong xÝ nghiÖp , phô tr¸ch chung qu¶n lý toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp . C¸c ho¹t cô thÓ nh- : + C«ng t¸c c¸n bé lao ®éng, tiÒn l-¬ng + C«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, tiÒn l-¬ng + C«ng t¸c kÕ ho¹ch vËt t- tiªu thô. . . . _ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh : Gióp viÖc cho gi¸m ®èc trong c¸c ho¹t ®éng nh- : + Tæ chøc c¸n bé lao ®éng, tiÒn l-¬ng + So¹n th¶o quy chÕ tuyÓn dông vµ sö dông lao ®éng B¸o c¸o kÕ to¸n 3 + §µo t¹o, båi d-ìng, tuyÓn dông ®iÒu phèi vµ sö dông nh©n lùc hîp lý + Gi¶i quyÕt c¸c chÝnh s¸ch vÒ lao ®éng + C«ng t¸c hå s¬ nh©n sù, b¶o vÖ an toµn néi bé + Tæ chøc thùc hiÖn ®óng ®¾n c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn vÒ c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng, y tÕ, søc khoÎ... _ Phßng tµi chÝnh : Cã nhiÖm vô tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh gi¸ c¶ , h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô nh»m gãp phÇn b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn s¶n xuÊt . Gi¸m s¸t ®Çy ®ñ , kÞp thêi vµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh trong kú. ChÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p lÖnh thèng kª kÕ to¸n vµ tµi chÝnh chña nhµ n-íc. + Tham m-u cho gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vÒ kÕ ho¹ch thu chi , cËp nhËt chøng tõ, theo dâi sæ s¸ch vµ kiÓm tra c¸c chÕ ®é tµi chÝnh kÕ to¸n. + Cung cÊp sè liÖu cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ c«ng t¸c thèng kª. _ Phßng x©y dùng giao th«ng : thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô do c«ng ty giao, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt chÊt l-îng vµ tiÕn ®ä c«ng tr×nh. TiÕp nhËn vµ qu¶n lý vËt t-, kiÓm tra ®«n ®èc hµng ngµy qu¸ tr×nh thi c«ng ®óng thiÕt kÕ , ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng tr×nh. _ Phßng dÞch vô : Cã nhiÖm vô b¸n hµng,qu¶ng c¸o, giíi thiÖu vµ b¸n c¸c s¶n phÈm. Mçi phßng ban cña xÝ nghiÖp ®Òu cã chøc n¨ng nhiÖm vô kh¸c nhau nh-ng ®Òu cã môc ®Ých chung lµ tham m-u cho gi¸m ®èc ®Ó ®-a ra quyÕt ®Þnh kinh doanh ®óng ®¾n vµ hîp lý nhÊt. IV. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm kinh doanh cña ®¬n vÞ XÝ nghiÖp quyÕt ®Þnh chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng kÕ to¸n nh- sau: - Phßng kÕ to¸n tµi vô tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc qu¶n lý tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm lËp kÕ ho¹ch thu chi tµi chÝnh, kÕ ho¹ch vay vèn ng©n hµng ®¶m b¶o c©n ®èi tµi chÝnh phôc vô cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. - KiÓm tra viÖc sö dông b¶o qu¶n tµi s¶n vËt t-, tiÒn vèn ®ång thêi ph¸t hiÖn vµ ng¨n chÆn kÞp thêi c¸c hµnh ®éng tham « l·ng phÝ ph¹m vi chÝnh s¸ch kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n-íc. - Cung cÊp sè liÖu cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, kiÓm tra vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ nh»m phôc vô cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ c«ng t¸c thèng kª. B¸o c¸o kÕ to¸n 4 1. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr-ëng Thñ quü c c KÕ to¸n TGNH vµ tiÒn vay KÕ to¸n c«ng nî ng-êi mua vµ ng-êi b¸n KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n kho hµng 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng kÕ to¸n. _ KÕ to¸n tr-ëng : Cã nhiÖm vô tham m-u cho gi¸m ®èc, tæ chøc l·nh ®¹o chung cho tõng phßng, bè trÝ c«ng viÖc cho tõng kÕ to¸n viªn. Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm thùc thi h-íng dÉn thi hµnh chÝnh s¸ch, chÕ ®é tµi chÝnh còng nh- chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh c¸c quan hÖ tµi chÝnh víi c¸c ®¬n vÞ ng©n hµng vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. _ KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng vµ tiÒn vay : C¨n cø vµo sæ phô cña ng©n hµng, hµng ngµy ghi b¸o nî , b¸o cã cho c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. Theo dâi sè d-, uû nhiÖm thu chi, tr¶ khÕ ®óng han. Cuèi th¸ng lªn nhËt ký chøng tõ sè 2, 3. 4. _ KÕ to¸n c«ng nî ng-êi mua vµ ng-êi b¸n : Theo dâi tiÒn hµng cña kh¸ch, t×nh h×nh thanh to¸n víi c¸c ®¬n vÞ ®ã. Cuèi th¸ng vµo sæ chi tiÕt cho tõng ®¬n vÞ vµ lªn nhËt ký chøng tõ sè 5. B¸o c¸o kÕ to¸n 5 _ KÕ to¸n kho hµng : Theo dâi l-îng hµng nhËp, xuÊt, tån trong th¸ng. Vµo sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, thµnh phÈm, hµng ho¸, lªn b¶ng kª sè 8. _ KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh : Theo dâi t×nh h×nh t¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. Vµo sæ chi tiÕt tµi s¶n cè ®Þnh vµ lªn nhËt ký chøng tõ sè 9, b¶ng ph©n bæ sè 3. _ Thñ quü : Cã nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt hµng ngµy c¨n cø vµo phiÕu thu, phiÕu chi. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quü cña xÝ nghiÖp. 3. HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n ¸p dông ë xÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp. H×nh thøc sæ kÕ to¸n : H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ xÝ nghiÖp ¸p dông lµ h×nh thøc nhËt ký chøng tõ. Tr×nh tù ghi sæ theo s¬ ®å : Chøng tõ gèc Sæ quü B¶ng ph©n bæ B¶ng kª nhËt ký –chøng tõ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ C¸i Sæ tæng hîp chi tiÕt B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi ngµy Quan hÖ ®èi chiÕu ViÖc ghi chÐp hµng ngµy ®-îc tiÕn hµnh theo thñ tôc quy ®inh. C¨n cø vµo chøng tõ gèc (®· kiÓm tra ), kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª, b¶ng ph©n bæ nhËt ký chøng tõ liªn quan. Riªng c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn tiÒn mÆt ph¶i ghi vµo sæ quü liªn quan ®Õn sæ (thÎ) chi tiÕt th× trùc tiÕp ghi vµo sæ (thÎ ) chi tiÕt ®ã. B¸o c¸o kÕ to¸n 6 Cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ, lÊy sè liÖu ghi vµo b¶ng kª vµ nhËt ký cã liªn quan. §ång thêi céng c¸c b¶ng kª, sæ chi tiÕt, lÊy sè liÖu ghi vµo nhËt ký chøng tõ sau ®ã vµo sæ C¸i. Cuèi kú lÊy sè liÖu sæ C¸i, nhËt ký chøng tõ b¶ng tæng hîp chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng c©n ®èi vµ b¸o c¸o kÕ to¸n kh¸c. H×nh thøc nhËt ký mµ C«ng ty ¸p dông phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ phï hîp víi tr×nh ®é, vµ kh¶ n¨ng cña c¸n bé kÕ to¸n. §©y lµ h×nh thøc kÕ to¸n ®-îc x©y dùng trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n tæng hîp vµ kÕ to¸n chi tiÕt ®¶m b¶o ®-îc c¸c mÆt hµng kÕ to¸n ®-îc tiÕn hµnh song song. ViÖc kiÓm tra sè liÖu cña C«ng ty ®-îc tiÕn hµnh th-êng xuyªn, ®ång ®Òu ë tÊt c¶ c¸c kh©u vµ trong tÊt c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n, ®¶m b¶o sè liÖu chÝnh x¸c, kÞp thêi nh¹y bÐn yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty. B¸o c¸o kÕ to¸n 7 PhÇn II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i xÝ nghiÖp dÖt may xuÊt nhËp khÈu vµ dÞch vô tæng hîp Th¸ng 4 /2004 xÝ nghiÖp dÖt may XNK & dÞch vô tæng hîp cã tµi liÖu sau : Nhµ m¸y h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ vµ tÝnh gi¸ vèn theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn .TÝnh NVL xuÊt kho theo ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc xuÊt tr-íc : Ho¹t ®éng cña XN trong th¸ng I. D- ®Çu kú c¸c tµi kho¶n : SHT K 111 112 131 141 142 152 154 155 211 214 311 331 334 411 421 415 B¸o c¸o kÕ to¸n Tªn tµi kho¶n tiÒn mÆt TiÒn göi ng©n hµng Ph¶i thu cña kh¸ch hµng T¹m øng Chi phÝ tr¶ tr-íc Nguyªn vËt liÖu tån kho Chi phÝ SXKD dë dang Thµnh phÈm tån kho TSC§ h÷u h×nh Hao mßn TSC§ Vay ng¾n h¹n Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n Ph¶i tr¶ CNV Nguån vèn kinh doanh Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi Quükhen th-ëng phóc lîi Tæng 8 D- nî D- cã 50.850.000 458.963.000 78.179.000 92.700.000 141.052.394 429.022.875 183.074.236 211.623.950 2.543.096.010 4.188.561.465 415.318.785 1.651.123.401 184.150.962 140.510.169 600.679.925 1.043.560.223 153.218.000 4.188.561.465 Sè d- chi tiÕt c¸c tµi kho¶n : * TK131 ; Ph¶i thu cña kh¸ch hµng STT Tªn kh¸ch hµng 1 C«ng ty cæ phÇn ViÖt An 2 C«ng ty th-¬ng m¹i & dichÞ vô H»ng Th¶o 3 XN dÖt may Phó H-ng 4 Siªu thÞ Seoul 5 Cöa hµng thêi trang Anh Ph-¬ng Tæng * TK 311 : Vay ng¾n h¹n STT Tªn kh¸ch hµng 1 Ng©n hµng ViÖtComBank 2 Ng©n hµng NN&PTNT 3 C«ng ty CP TM Th¸i B×nh 4 C«ng ty x©y dùng Vinacolex 5 Tæng c«ng ty dÖt may VN Tæng * TK 331 : Ph¶i tr¶ cho kh¸ch hµng STT Tªn kh¸ch hµng 1 C«ng ty TNHH B¶o Long 2 X-ëng may Lª H÷u Thä 3 C«ng ty TNHH Thiªn Ng©n 4 C«ng ty bao b× Thµnh §¹t 5 C«ng ty sao Ph-¬ng B¾c Tæng * TK 141 : T¹m øng STT Tªn nh©n viªn 1 §Æng NhËt Minh 2 PhÝ Hång Nhung 3 TrÇn ThÞ Lan Tæng B¸o c¸o kÕ to¸n D- ®Çu kú 7.350.000 14.320.000 20.240.000 27.500.000 8.769.000 78.963.000 Sè tiÒn 512.469.723 341.333.121 197.320.557 284.877.915 315.122.085 1.651.123.401 D- ®Çu kú 19.036.000 84.999.198 16.000.000 15.612.764 48.503.000 Sè tiÒn 22.750.000 34.754.000 35.196.000 92.700.000 9 * TK 155 : Thµnh PhÈm ST T 1 2 3 4 5 6 Tªn s¶n phÈm §VT ¸o s¬ mi nam dµi tay ¸o s¬ mi nam céc tay QuÇn dµi nam QuÇn dµi n÷ ¸o s¬ mi n÷ dµi tay ¸o s¬ mi n÷ ng¾n tay Tæng chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc chiÕc Sè l-îng 1.300 850 750 500 1.600 900 gi¸vèn 42.650 31.069 46.850 35.090 32.143 28.510 Thµnh tiÒn 55.445.000 26.408.650 35.137.500 17.545.000 51.428.800 25.659.000 TK 152 Nguyªn vËt liÖu : STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Tªn NVL V¶i sîi V¶i th« V¶i dÖt kim Cóc to Cóc nhá Chun b¶n to chun b¶n nhá ChØ mÇu ChØ tr¾ng PhÊn DÇu Tæng §VT m m m kg kg m m cuén cuén hép hép Sè l-îng 13.772 17.058 9.278 46 60 5.586 12.359 377 482 92 270 §¬n gi¸ 10.560 8.980 11.042 31.012 29.510 563 491 13.112 12.918 8.005 13.502 Thµnh tiÒn 145.432.320 153.180.840 102.447.676 1.426.552 1.770.600 3.144.918 6.068.269 4.943.224 6.226.476 736.460 3.645.540 II. Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh : 1. Ngµy 1/4 c«ng ty TM & dÞch vô H»ng Th¶o thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr-íc cho XN phiÕu thu sè 104 2. Ngµy 2/4 XN nhËp mua v¶i cña c«ng ty Mai H©n theo H§ sè 006893 pNK sè 102 , XN ch-a thanh to¸n . Tªn hµng Sè l-îng §¬n gi¸ V¶i sîi 42/2 PE 17.600 10.580 V¶i dÖt kim 12.300 11.040 B¸o c¸o kÕ to¸n 10 3. Mua d©y kÐo cña XN Hïng Anh theo H§ sè 007694 ngµy 2/4 PNK sè 103 Xn ch-a thanh to¸n tiÒn hµng. Tªn hµng Sè l-îng ( chiÕc ) §¬n gi¸ Kho¸ dµi 1.020 1.560 Kho¸ ng¾n 3.410 1.021 4. Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ; 150.000.000 phiÕu thu 105 5. NhËp mua chØ mÇu theo H§ sè 029442 ngµy 2/4 PNK sè 104 XN ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , phiÕu chi sè 95 Tªn hµng Sè l-îng ( cuén ) §¬n gi¸ ChØ mÇu 912 13.154 6. XuÊt b¸n trùc tiÕp cho cöa hµng thêi trang Anh Ph-¬ng PXK sè 116 ngµy 2/4 , phiÕu thu sè 106 XN tÝnh vµ tr¶ chiÕt khÊu 1% cho cöa hµng b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 96 STT Tªn s¶n phÈm sè l-îng ( chiÕc) gi¸ b¸n 1 S¬ mi nam dµi tay 150 71.500 2 S¬ mi n÷ dµi tay 280 55.000 3 QuÇn nam 195 78.000 7. XuÊt v¶i sîi ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm PXK sè 117 ngµy 3/4 STT Tªn s¶n phÈm sè l-îng (m) ®¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 4.125 10.560 2 Bé ®å n÷ 5.367 10.560 3 Bé ®å trÎ em 1.854 10.560 8. XuÊt v¶i th« ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm PXK sè 118 ngµy 3/4 STT Tªn s¶n phÈm sè l-îng ( m) ®¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 3.883,0 8.980 2 Bé ®å n÷ 6.138,0 8.980 3 Bé ®å trÎ em 3.229,5 8.980 9. XuÊt chØ tr¾ng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm PXK sè 119 ngµy 3/4 STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng ( cuén ) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 115 12.918 2 Bé ®å n÷ 231 12.918 3 Bé ®å trÎ em 95 12.918 10. XuÊt chØ mµu ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm , PXK sè 120 ngµy 3/4 STT Tªn s¶n phÈm sè l-îng (cuén ) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 170 13.112 2 Bé ®å n÷ 207 13.112 3 Bé ®å trÎ em 239 13.154 B¸o c¸o kÕ to¸n 11 11. XuÊt göi b¸n cho cöa hµng 95/6 Phan Chu Trinh ,PXk sè 121 ngµy 4/4 STT Tªn s¶n phÈm §VT Sè l-îng Gi¸ b¸n 1 S¬ mi n÷ dµi tay chiÕc 230 55.000 2 S¬ mi n÷ N.tay chiÕc 310 50.000 3 QuÇn dµi n÷ chiÕc 250 59.500 12. XÝ nghiÖp thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty TNHH B¶o Long PhiÕu chi sè 97 13.Vay ng¾n h¹n ng©n hµng Vietcombank :250.000.000 vÒ nhËp quü tiÒn mÆt , phiÕu thu sè 107 ngµy 5/4 14. Ngµy 5/4 XÝ nghiÖp thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty Mai H©n phiÕu chi sè 98 15. XuÊt phÊn ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm , PXK sè 112 ngµy 5/4. STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng ( hép ) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 25 8.005 2 Bé ®å n÷ 43 8.005 3 Bé ®å trÎ em 17 8.005 16. Mua suèt chØ cña c«ng ty TNHH Th¸i Hµ theo H§ sè 0145173 ngµy 5/4 , PXK sè 105 XN ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 99 STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng (chiÕc ) §¬n gi¸ 1 Suèt chØ 1.750 423 17. NhËp mua tói ®ùng quÇn ¸o cña c«ng ty bao b× Mai Linh theo H§ sè 015420 ngµy 5/4 , PNK sè 106 , phiÕu chi sè 100 Tªn hµng Sè l-îng ( chiÕc ) §¬n gi¸ Tói ®ùng quÇn ¸o 15.841 350 18. XuÊt b¸n cho c«ng ty CP Nam S¬n , phiÕu xuÊt kho sè 123 ngµy 6/4 c«ng ty ®· thanh to¸n cho XN b»ng tiÒn göi ng©n hµng XN tÝnh vµ tr¶ chiÕt khÊu 2% cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè 101. STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng ( chiÕc ) Gi¸ b¸n 1 s¬ mi nam dµi tay 750 71.500 2 S¬ mi nam ng¾n tay 500 59.000 3 S¬ mi n÷ dµi tay 430 55.000 4 S¬ mi n÷ ng¾n tay 345 50.000 19. XuÊt suèt chØ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm , PXK sè 124 ngµy 6/4 STT tªn s¶n phÈm Sè l-îng ( chiÕc ) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 510 423 2 Bé ®å n÷ 325 423 3 Bé ®å trÎ em 219 423 B¸o c¸o kÕ to¸n 12 20. XuÊt cóc bÐ ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm , PXK sè 125 ngµy 6/4. STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng ( kg) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 20 29.510 2 Bé ®å n÷ 13 29.510 3 Bé ®å trÎ em 15 29.510 21. XuÊt cóc to ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm . PXK sè 126 ngµy 6/4 STT Tªn s¶n phÈm Sè ®¬n gi¸ l-îng ( kg) 1 Bé ®å nam 17 31.012 2 Bé ®å n÷ 5 31.012 22. XuÊt d©y chun b¶n to ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm , PXK sè 127 ngµy 7/4 STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng (m) §¬n gi¸ 1 Bé ®å nam 3.120 491 2 Bé ®å n÷ 5.149 491 3 Bé ®å trÎ em 2.567 491 23. XuÊt tói ®ùng quÇn ¸o ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm ,PXK sè 128 ngµy 7/4 STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng ( §¬n gi¸ chiÕc ) 1 Bé ®å nam 3.640 350 2 Bé ®å n÷ 6.392 350 3 Bé ®å trÎ em 3.389 350 24. Cöa hµng 95/6 Phan Chu Trinh thanh to¸n tiÒn hµng , phiÕu thu sè 108 ngµy 8/4 .Nhµ m¸y tÝnh vµ tr¶ tiÒn hoa hång 2% cho cöa hµng , phiÕu chi sè 102 25. T¹m øng cho anh Ng« ViÕt Thanh ®i c«ng t¸c lµ : 8.750.000 , PhiÕu chi sè 103 ngµy 9/4. 26. XÝ nghiÖp thanh to¸n tiÒn cho x-ëng may Lª H÷u Thä ,PC sè 104 27. XÝ nghiÖp thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty TNHH Thiªn Ng©n , PC sè 105 ngµy 9/4. 28. Siªu thÞ Seoul thanh to¸n tiÒn hµng cho xÝ nghiÖp ,PT sè 109 ngµy 10/4. 29. C«ng ty Cæ phÇn ViÖt Anh thanh to¸n tiÒn hµng cho xÝ nghiÖp , PT sè 110 ngµy 10/4. 30. XuÊt b¸n trùc tiÕp cho cöa hµng 23 Lª Träng TÊn ,PXK sè 129 ngµy 11/4 , cöa hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , phiÕu thu sè 111. XÝ nghiÖp ®· tr¶ tiÒn triÕt khÊu 1% cho kh¸ch hµng b»ng tiÒn mÆt , PC sè 106. STT Tªn s¶n phÈm §VT Sè l-îng Gi¸ b¸n 1 S¬ mi n÷ dµi tay chiÕc 300 55.000 2 QuÇn nam chiÕc 450 78.000 3 QuÇn n÷ chiÕc 250 59.500 B¸o c¸o kÕ to¸n 13 31. XÝ nghiÖp thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty Sao Ph-¬ng B¾c ,PC sè 107 ngµy 11/4. 32. TrÝch chi phÝ tr¶ tr-íc cho tõng s¶n phÈm STT Tªn s¶n phÈm sè tiÒn 1 Bé ®å nam 1.356.200 2 Bé ®å n÷ 2.233.150 3 Bé ®å trÎ em 1.965.000 33. TrÝch KHTSC§ cho tõng bé phËn STT Bé phËn Sè tiÒn 1 D©y chuyÒn s¶n xuÊt bé ®å 21.438.634 nam 2 D©y chuyÒn s¶n xuÊt bé ®å 29.307.450 n÷ 3 D©y chuyÒn s¶n xuÊt bé ®å 17.542.183 trÎ em 4 Bé phËn b¸n hµng 965.412 5 Bé phËn qu¶n lý doanh 1.896.373 nghiÖp 34. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . STT Tªn s¶n phÈm Sè tiÒn 1 Bé ®å nam 22.454.211 2 Bé ®å n÷ 31.683.726 3 Bé ®å trÎ em 16.454.211 35. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho bé phËn qu¶n lý ph©n x-ëng . STT Tªn s¶n phÈm Sè tiÒn 1 Bé ®å nam 3.020.000 2 Bé ®å n÷ 3.126.500 3 Bé ®å trÎ em 2.250.000 36. TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho : - Bé phËn b¸n hµng : 2.115.158 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp : 5.931.820 37. TrÝch BHXH,BHYT ,KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh 38. PhÕ liÖu thu håi nhËp kho STT Tªn s¶n Sè tiÒn phÈm 1 Bé ®å nam 2.415.310 2 Bé ®å n÷ 5.018.435 3 Bé ®å trÎ 1.765.892 em B¸o c¸o kÕ to¸n 14 39. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn , phiÕu chi sè 108 ngµy 19/4 VAT 10% STT Tªn s¶n Sè tiÒn phÈm 1 Bé ®å nam 562.135 2 Bé ®å n÷ 539.600 3 Bé ®å trÎ 413.258 em 40. Thanh to¸n tiÒn n-íc , PC sè 109 ngµy 19/4 VAT 5%. STT Tªn s¶n phÈm Sè tiÒn 1 Bé ®å nam 165.360 2 Bé ®å n÷ 240.187 3 Bé ®å trÎ em 152.109 41. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i ,phiÕu chi sè 110 ngµy 20/4 STT Tªn s¶n phÈm Sè tiÒn 1 Bé ®å nam 102.070 2 Bé ®å n÷ 125.786 3 Bé ®å trÎ em 97.850 42. NhËp kho thµnh phÈm ,PNK sè 107 ngµy 20/4 STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng Gi¸ vèn 1 Bé ®å nam 3.640 37.913,8 2 Bé ®å n÷ 6.392 30.057,9 3 Bé ®å trÎ em 3.389 28.542,5 43. XuÊt göi b¸n cho cöa hµng 25 Bµ TriÖu ,PXK sè 130 ngµy 21/4 STT tªn s¶n phÈm Sè l-îng Gi¸ b¸n 1 Bé ®å nam 650 63.450 2 Bé ®å n÷ 1.010 52.000 3 Bé ®å trÎ em 415 48.000 44. Tr¶ tiÒn chi phÝ lµm vÖ sinh ,PC sè 111 ngµy 21/4 sè tiÒn 1.515.700 45. Mua dÇu sÊy cña c«ng ty Thiªn Tr-êng theo hîp ®ång sè 005313 ngµy 22/4 Gi¸ ch-a thuÕ lµ 1.750.000 VAT 10% XN ch-a thanh to¸n tiÒn hµng . 46. Anh Ng« ViÕt Thanh thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng trong kú PhiÕu thu sè 111 ngµy 22/4 ; 625.400® 47. XuÊt göi b¸n siªu thÞ Hµ Néi Marko ,PXK sè 131 ngµy 23/4 STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng gi¸ b¸n 1 Bé ®å nam 410 63.450 2 Bé ®å n÷ 620 52.000 3 Bé ®å trÎ em 395 48.000 4 S¬ mi nam dµi tay 155 71.500 48. Rót TGNH vÒ nhËp quü tiÒn mÆt ;100.000.000 PT sè 112 49. Thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho CBCNV nhµ m¸y PC sè 112 ngµy 25/4 B¸o c¸o kÕ to¸n 15 50. XuÊt b¸n trùc tiÕp cho cöa hµng b¸ch ho¸ tæng hîp Thanh Xu©n ,PXK sè 132 ngµy 25/4 cöa hµng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt sau khi ®· trõ chiÕt khÊu 1%. 51. XuÊt göi b¸n cöa hµng Hanosimex 19 NguyÔn L-¬ng B»ng ,PXK sè 133 ngµy 25/4 STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng Gi¸ b¸n 1 Bé ®å nam 185 63.450 2 Bé ®å n÷ 185 52.000 3 Bé ®å trÎ em 205 48.000 52. C«ng ty TNHH dÖt may tr¶ tr-íc tiÒn hµng ,PT sè 1 ngµy 26/4 sè tiÒn 17.095.000 53. NhËp mua v¶i kaki cña c«ng ty Mai H©n theo H§ sè 006493 ngµy 26/4. PNK sè 109 , XN ch-a thanh to¸n tiÒn hµng . STT Tªn hµng Sè l-îng §¬n gi¸ 1 v¶i Kaki 1.500 15.430 54. NhËp mua lôa t¬ t»m cña c«ng ty Huª Silk theo H§ sè 049153 ngµy 26/4 NK sè 110 XN ch-a thanh to¸n . STT Tªn hµng Sè l-îng §¬n gi¸ 1 Lôa Tr¬n 2.500 17.650 2 Lôa hoa 2.815 18.410 55. Mua kho¸ ®ång cña c«ng ty B¾c Ninh theo H§sè 001372 ngµy 26/4 PNK sè 111 XN ®· thanh to¸n 50% tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt phiÕu chi sè ....... sè cßn l¹i ch-a thanh to¸n . STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng §¬n gi¸ 1 Kho¸ ®ång 1.350 2.570 56. Thanh lý 1 nhµ v¨n phßng ®· h- háng & khÊu hao hÕt Nguyªn gi¸ 180.000.000 . Chi phÝ thanh lý thuª ngoµi ph¶i tr¶ 1.050.000 57. Thu tiÒn mÆt b¸n phÕ liÖu thanh lý :2.543.000 PhiÕu thu sè 115 ngµy 27/4 58. XuÊt göi b¸n cho cöa hµng Hång Nhung, PXK sè 134 ngµy 27/4 STT Tªn s¶n phÈm Sè l-îng Gi¸ b¸n 1 Bé ®å nam 110 63.450 2 Bé ®å n÷ 85 52.000 3 Bé ®å trÎ em 49 48.000 59. Cöa hµng thêi trang Anh Ph-¬ng thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho XN , phiÕu thu sè 116 ngµy 28/4. 60.Siªu thÞ Hµ Néi Marko thanh to¸n tiÒn hµng , PhiÕu thu sè ... ngµy 28/4 .Nhµ m¸y tÝnh vµ tr¶ tiÒn hoa hång 3% cho siªu thÞ b»ng tiÒn mÆt , phiÕu chi sè .... 61. XN thanh to¸n tiÒn cho c«ng ty bao b× thµnh ®¹t , PC sè 116 ngµy 28/4 B¸o c¸o kÕ to¸n 16 62. XuÊt b¸n trùc tiÕp cho c«ng ty V¹n Xu©n c«ng ty ®· tr¶ tr-íc 50% tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt , phiÕu thu sè ... sè cßn l¹i cßn nî . STT Tªn s¶n phÈm sè l-îng Gi¸ b¸n 1 Bé ®å nam 103 63.450 2 Bé ®å n÷ 149 52.000 3 Bé ®å trÎ em 75 48.000 63. Cöa hµng Hanosimex thanh to¸n tiÒn hµng nhµ m¸y göi b¸n trong kú ,nhµ m¸y ®· thu tiÒn sau khi trõ 2% hoa hång cho cöa hµng 64. XN ®Æt tr-íc tiÒn mua hµng cho c«ng ty TNHH Ph-¬ng §«ng ,PC sè 117 ngµy 29/4 sè tiÒn : 17.932.500 65. XN thanh to¸n tiÒn cßn nî trong kú cho xÝ nghiÖp Hïng Anh ,PhiÕu chi sè 118 ngµy 30/4. 66. C«ng ty V¹n Xu©n thanh to¸n nèt sè tiÒn cßn nî trong kú phiÕu thu sè 120 ngµy 30/4. 67. XN thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty Hue Silk , PhiÕu chi sè 119 ngµy 30/4. 68. Cöa hµng Hång Nhung thanh to¸n tiÒn hµng XN göi b¸n trong kú ,XN ®· thu tiÒn sau khi trõ 1% hoa hång cho cöa hµng , phiÕu thu sè ... ngµy 30/4. B¸o c¸o kÕ to¸n 17 C¸c chøng tõ gèc Sè TT 1 NghiÖp vô 1: PhiÕu thu 2 3 4 5 NghiÖp vô 2: -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ GTGT -Bªn b¸n kiÓm nghiÖm -PhiÕu nhËp kho NghiÖp vô 3: -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT -PhiÕu nhËp kho -Biªn b¶n kiÓm nghiÖm NghiÖp vô 4: -PhiÕu thu -GiÊy b¸o cã NghiÖp vô 5 : -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT -PhiÕu nhËp kho -PhiÕu chi B¸o c¸o kÕ to¸n Sè Sè TT TT 20 NghiÖp vô 20 : 39 NghiÖp vô 50 : -PhiÕu thu -PhiÕu xuÊt kho -Ho¸ ®¬n b¸n hµng -Ho¸ ®¬n b¸n bµng -PhiÕu thu 21 NghiÖp vô 21 : 40 NghiÖp vô 51 : -GiÊy ®Ò nghÞ t¹m -PhiÕu xuÊt kho øng -PhiÕu chi 22 NghiÖp vô 22: -PhiÕu chi 41 NghiÖp vô 52 : -PhiÕu thu 23 NghiÖp vô 23: -PhiÕu chi 42 NghiÖp vô 53,54, 55 : -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT -PhiÕu nhËp kho -Biªn b¶n kiªm nghiÖm 43 NghiÖp vô 56,57 : -Biªn b¶n thanh ly TSC§ -PhiÕu thu 24 NghiÖp vô 24: -PhiÕu thu 18 6 7 -Biªn b¶n kiÓm nghiÖm NghiÖp vô 6 : -Hép ®¬n b¸n hµng -PhiÕu xuÊt kho -PhiÕu chi NghiÖp vô 7 : -PhiÕu xuÊt kho 8 NghiÖp vô 8 : -PhiÕu xuÊt kho 9 NghiÖp vô 9 : -PhiÕu xuÊt kho 10 NghiÖp vô 10 : -PhiÕu xuÊt kho 11 NghiÖp vô 11: -PhiÕu xuÊt kho 12 NghiÖp vô 12 : -PhiÕu chi 13 NghiÖp vô 13: -PhiÕu thu -Hîp ®ång tÝn dông 14 NghiÖp vô 14 : -PhiÕu chi 15 NghiÖp vô 15 : B¸o c¸o kÕ to¸n 25 NghiÖp vô 25 : -PhiÕu thu 44 NghiÖp vô 58 : -PhiÕu xuÊt kho 26 NghiÖp vô 26 : 45 NghiÖp vô 59 : -Ho¸ ®¬n b¸n hµng -PhiÕu thu -PhiÕu xuÊt kho -PhiÕu thu -PhiÕu chi 27 NghiÖp vô 27 : 46 NghiÖp vô 60 : -PhiÕu chi -Ho¸ ®¬n b¸n hµng -PhiÕu thu -PhiÕu chi 28 NghiÖp vô 28 : 47 NghiÖp vô 61 : -B¶ng trÝch & ph©n -PhiÕu chi phèi khÊu hao -B¶ng ph©n bè tiÒn l-¬ng & BHXH 29 NghiÖp vô 29 : 48 NghiÖp vô 62 : -PhiÕu nhËp kho -Hîp ®ång b¸n hµng -PhiÕu xuÊt kho -PhiÕu thu 30 NghiÖp vô 30 => 49 NghiÖp vô 63 : nghiÖp vô 41 -PhiÕu thu -PhiÕu chi -Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn -Ho¸ ®¬n tiÒn n-íc -Ho¸ ®¬n dvô b-u chÝnh VT 31 NghiÖp vô 42 : 50 NghiÖp vô 64 : -PhiÕu nhËp kho -PhiÕu chi 32 NghiÖp vô 43 : 51 NghiÖp vô 65 : -PhiÕu xuÊt kho -PhiÕu chi 33 34 NghiÖp vô 44 : -PhiÕu chi NghiÖp vô 45 : 19 52 NghiÖp vô 66 : -PhiÕu thu 53 NghiÖp vô 67 : -PhiÕu xuÊt kho 16 NghiÖp vô 16 : -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT -Biªn b¶n kiÓm nghiÖm -PhiÕu chi 17 NghiÖp vô 17 : -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT -Biªn b¶n kiÓm nghiÖm -PhiÕu chi 18 NghiÖp vô 18 : -PhiÕu xuÊt kho -Ho¸ ®¬n b¸n hµng -Gi¸y b¸o nî -PhiÕu chi 19 NghiÖp vô 19 : -PhiÕu xuÊt kho B¸o c¸o kÕ to¸n 35 -Hîp ®ång mua hµng -Ho¸ ®¬n thuÕ VAT NghiÖp vô 46 : -PhiÕu thu -GiÊy thanh to¸n t¹m øng 36 NghiÖp vô 47 : -PhiÕu xuÊt kho 37 NghiÖp vô 48 : -GiÊy b¸o cã -PhiÕu thu 38 NghiÖp vô 49 : -PhiÕu chi 20 -PhiÕu chi 54 NghiÖp vô 68 : -Ho¸ ®¬n b¸n hµng -PhiÕu thu
- Xem thêm -