Tài liệu Hạch toán kt tại cty dv nuôi trông thuỷ sản tw

  • Số trang: 138 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 111 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

B¸o C¸o Tæng Hîp Lêi më ®Çu Trong ®iÒu kiÖn chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, cïng víi sù c¹nh tranh khèc liÖt, môc tiªu hµng ®Çu còng lµ ®iÒu kiÖn- tån t¹i cña mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®ã lµ sinh lîi. §Ó thùc hiÖn môc tiªu ®ã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i kh«ng ngõng vËn ®éng, ph¸t triÓn, ®æi míi ph-¬ng thøc qu¶n lý, c¸ch thøc s¶n xuÊt phï hîp ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt. Do vËy, sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña kÕ to¸n g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt x· héi. NÒn s¶n xuÊt x· héi cµng ph¸t triÓn, kÕ to¸n cµng trë nªn quan träng vµ lµ mét c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n-íc vµ cña doanh nghiÖp. Kh«ng n»m ngoµi quy luËt chung cña sù ph¸t triÓn ®ã, C«ng ty dÞch vô nu«i trång thñy s¶n trung -¬ng ®·, ®ang t×m ra vµ hoµn thiÖn h¬n n÷a m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh, hÖ thèng cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n tµi chÝnh sao cho ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt nh»m cung cÊp nh÷ng th«ng tin thùc sù bæ Ých cho viÖc ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®iÒu hµnh c«ng ty cña gi¸m ®èc c«ng ty . Trong giíi h¹n cña b¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp em xin tr×nh bµy mét sè vÊn ®Ò sau: PhÇn I: §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ, ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty . MÆc dï ®· rÊt cè g¾ng nh-ng do thêi gian h¹n hÑp vµ tr×nh ®é cßn h¹n chÕ nªn bµi viÕt cña em ch¾c ch¾n kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc nh÷ng ý kiÕn nhËn xÐt vµ nh÷ng ®ãng gãp quý b¸u cña thÇy c« vµ c¸c b¹n. B¸o C¸o Tæng Hîp PhÇn I : ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n, h×nh thøc sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh cña c«ng ty 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty : C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc, ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1982 víi tªn gäi lµ c«ng ty vËt t- c¸ gièng TW vµ ®-îc thµnh lËp l¹i doanh nghiÖp nhµ n-íc theo quyÕt ®Þnh sè 252 TS/Q§ - TC ngµy 31 th¸ng 3 n¨m 1993 cña Bé thuû s¶n víi tªn C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng. Nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty Thuû s¶n H¹ long theo quyÕt ®Þnh sè 656/Q§ - BTS ngµy 8/8/2000. C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng cã trô së giao dÞch t¹i Sè 8 NguyÔn C«ng Hoan- ph-êng Ngäc Kh¸nh- quËn Ba §×nh- Hµ Néi. So víi nh÷ng ngµy ®Çu míi thµnh lËp c«ng ty chØ kinh doanh mét sè ngµnh nghÒ chñ yÕu nh-: thu mua thuû h¶i s¶n, nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt cung øng vËt t-, dÞch vô nu«i trång thuû s¶n, cho ®Õn nay ®· bæ xung thªm nhiÒu ngµnh nghÒ kinh doanh míi nh- t- vÊn ®Çu t- vµ quy ho¹ch nu«i trång thuû s¶n, s¶n xuÊt kinh doanh cung øng c¸c lo¹i vËt t- vËt liÖu chuyªn ngµnh nh- thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î HCG, thuèc phßng trÞ bÖnh, s¶n xuÊt gièng ngäc trai, nu«i cÊy ngäc trai c¸ biÓn… * C«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: - T¹i Hµ Néi: X-ëng s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î (thuèc kÝch dôc tè) B¸o C¸o Tæng Hîp - T¹i Qu¶ng Ninh: Trung t©m hç trî ph¸t triÓn thuû s¶n V©n §ån- Qu¶ng Ninh lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o sæ vÒ c«ng ty. - T¹i Hµ B¾c : Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n s«ng cÇu Hµ B¾c lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. - T¹i §µ N½ng : XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hßa HiÖp- TP §µ N½ng lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n b¸o vÒ sæ c«ng ty. 2. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh : a) Tæng sè vèn kinh doanh cña c«ng ty : 16.081.210.337 ® Trong ®ã : Vèn cè ®Þnh : 8.606.905.393 ® Vèn ng©n s¸ch : 7.144.861.035 ® Vèn tù bæ sung : 1.462.044.358 ® Vèn l-u ®éng : 7.474.304.944 ® b) Chøc n¨ng , nhiÖm vô cña c«ng ty : Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay nhiÖm vô chÝnh cña c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng lµ nghiªn cøu nu«i trång thö nghiÖm c¸c lo¹i thuû s¶n cung cÊp trong vµ ngoµi n-íc . Dùa vµo n¨ng lùc thùc tÕ cña c«ng ty th× ta thÊy kÕt qu¶ nghiªn cøu thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc , x©y dùng tèt kÕ ho¹ch n©ng cao hiÖu qu¶ , më réng s¶n xuÊt kinh doanh ®¸p øng ngµy cµng nhiÒu nhu cÇu hµng ho¸ cho x· héi , tù bï ®¾p chi phÝ trang tr¶i vèn vµ nép ng©n s¸ch nhµ n-íc , trªn c¬ së tËn dông vèn s¶n xuÊt øng dông c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo s¶n xuÊt kinh doanh . VÒ nh©n lùc tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc hiÖn nay lµ 152 ng-êi . Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp chiÕm 40 % . Víi nguån lùc vÒ vèn vµ lao ®éng nh- vËy c«ng ty cã nhiÖm vô nh- sau : B¸o C¸o Tæng Hîp TiÕp tôc ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng duy tr× ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n lµ chñ yÕu gãp phÇn b×nh yªn thÞ tr-êng thuû s¶n ®ång thêi ph¸t triÓn kinh doanh tæng hîp vµ nghiªn cøu nu«i trång c¸c lo¹i thuû s¶n . Nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng vµ kh¶ n¨ng s¶n xuÊt nh»m tËp trung vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng s¶n xuÊt më réng thÞ tr-êng tiªu thô c¸c mÆt hµng chñ yÕu t¹o søc c¹nh tranh b»ng chÊt l-îng gi¸ c¶ vµ ph-¬ng thøc phôc vô . Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch thÓ lÖ nhµ n-íc , thùc hiÖn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ n-íc .  Ngµnh- nhãm hµng kinh doanh cña c«ng ty T¹i x-ëng s¶n xuÊt thuèc HCG s¶n xuÊt thuèc kÝch thÝch c¸ ®Î T¹i Qu¶ng Ninh nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i trai cÊy ngäc biÓn. T¹i Hµ B¾c nghiªn cøu nu«i thö nghiÖm s¶n xuÊt trai con gièng vµ nu«i c¸ n-íc ngät T¹i Qu¶ng Nam §µ N½ng s¶n xuÊt t«m gièng Ngoµi ra, ho¹t ®éng kinh doanh thuû s¶n c¸c lo¹i, tham gia xuÊt khÈu thuû s¶n theo h×nh thøc uû th¸c, t- vÊn quy ho¹ch lµ ho¹t ®éng mang l¹i lîi nhuËn cao cho c«ng ty. B¸o C¸o Tæng Hîp Mét sè chØ tiªu kinh tÕ mµ c«ng ty ®· thùc hiÖn ®-îc STT ChØ tiªu N¨m 2003 N¨m 2004 1 Doanh thu b¸n ra 67.025.230.670 54.441.906.194 2 TrÞ gi¸ vèn hµng b¸n 53.015.036.717 35.380.003.610 3 Lîi tøc gép 12.234.894.026 17.391.290.337 4 Chi phÝ l-u th«ng 7.944.696.670 15.188.462.403 5 KÕt qu¶ thu nhËp 4.289.924.356 2.202.827.934 c. §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña c«ng ty : Nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó s¶n xuÊt thuèc HCG lµ n-íc tiÓu phô n÷ cã thai vµ c¸c ho¸ chÊt kh¸c bao gåm : cån , c¸c lo¹i axit , ®ãng vai trß chÊt xóc t¸c t¹o ra s¶n phÈm . B¸o C¸o Tæng Hîp Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt thuèc HCG N-íc tiÓu phô n÷ cã thai ( ®iÒu chØnh ph©n ho¸ b»ng axit axªtic ) Dung dÞch I ( HÊp thô b»ng dung dÞch hçn hîp gåm : NaOH vµ C7H6O2 KÕt qu¶ I ( Ph¶n øng hÊp thô b»ng cån ) KÕt qu¶ II ( Tinh läc b»ng dung dÞch ®Öm ) Dung dÞch II ( KÕt qu¶ b»ng cån ) KÕt qu¶ III : lµm kh« kiÓm nghiÖm , pha chÕ chia liÒu Thµnh phÈm nhËp kho B¸o C¸o Tæng Hîp 3. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. Gi¸m ®èc Trung t©m hç trî nu«i thuû s¶n V©n §ån X-ëng s¶n xuÊt thuèc HCG Phßng tæ chøc hµnh chÝnh XÝ nghiÖp s¶n xuÊt t«m gièng Hoµ HiÖp Phßng tµichÝnh kÕ to¸n Phã gi¸m ®èc Phßng kiÓm ®Þnh xuÊt nhËp khÈu Tr¹i thùc nghiÖm nu«i thuû s¶n S«ng CÇu Phßng kÜ thuËt kÕ ho¹ch Cöa hµng kinh doanh thuû s¶n Nh×n trªn s¬ ®å ta thÊy râ chøc n¨ng cña tõng phßng. Sù s¾p xÕp nµy rÊt khoa häc ®¶m b¶o cung cÊp th«ng tin nhanh chãng kÞp thêi chÝnh x¸c vµ xö lý kÞp thêi c¸c th«ng tin. C¸c phßng ®Òu cã chøc n¨ng riªng cña m×nh vµ ®Òu chÞu sù qu¶n lý cña gi¸m ®èc vµ phã gi¸m ®èc. - Gi¸m ®èc : Do ban l·nh ®¹o tæng c«ng ty Thuû S¶n H¹ Long bæ nhiÖm . Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc héi ®ång qu¶n trÞ , tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña c«ng ty , gi¸m ®èc lµ ng-êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong c«ng ty . - Phã gi¸m ®èc : Cã nhiÖm vô gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng vµ uû quyÒn cña gi¸m ®èc , chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®· ®-îc ph©n c«ng vµ uû quyÒn . B¸o C¸o Tæng Hîp - KÕ to¸n tr-ëng : Phô tr¸ch phßng tµi chÝnh kÕ to¸n , gióp gi¸m ®èc c«ng ty chØ ®¹o tæ chøc , thùc hiÖn c«ng t¸c thèng kª , kÕ to¸n cña c«ng ty cã nhiÖm vô , quyÒn h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt . Bªn c¹nh c¸c phßng sau c«ng ty cßn cã tæ chøc ®¶ng, c«ng ®oµn c¬ së. Gi¸m ®èc qu¶n lý c«ng ty theo nguyªn t¾c tËp trung trªn c¬ së kÕt hîp chÆt chÏ víi c¬ së ®¶ng vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn cho c«ng ®oµn c¬ së ho¹t ®éng. 4. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n : KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n quü tiÒn mÆt KÕ to¸n tiÒn göi ng©n hµng KÕ to¸n hµng ho¸ KÕ to¸n chi phÝ NVL , CCDC KÕ to¸n tæng hîp C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ë ®¬n vÞ trùc thuéc §øng ®Çu lµ kÕ to¸n tr-ëng víi chøc n¨ng phô tr¸ch chung toµn bé c¸c kh©u c«ng viÖc. Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc nhµ n-íc vµ Bé tµi chÝnh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÖm vô kiÓm tra gi¸m s¸t mäi sè liÖu trªn sæ s¸ch kÕ to¸n, ®«n ®èc c¸c bé phËn kÕ to¸n chÊp hµnh cung cÊp th«ng tin ®Ó b¸o c¸o. B¸o C¸o Tæng Hîp KÕ to¸n tæng hîp: cã nhiÖm vô tæng hîp sè liÖu kÕ to¸n tõ c¸c sæ c¸i lËp b¸o c¸o kÕ to¸n cña toµn c«ng ty. KÕ to¸n quü tiÒn mÆt vµ lao ®éng tiÒn l-¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¶n lý thu chi tiÒn mÆt ph©n phèi tiÒn l-¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. KÕ to¸n hµng ho¸: do ®Æc ®iÓm võa s¶n xuÊt võa kinh doanh mÆt hµng thuû s¶n nªn kÕ to¸n hµng ho¸ nhanh n¾m b¾t kÞp thêi c¸c ho¹t ®éng kÕ to¸n ph¸t sinh ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ cã nhiÖm vô theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn nguyªn vËt liÖu ph¶n ¸nh chóng mét c¸ch ®Çy ®ñ vµo c¸c sæ s¸ch kÕ to¸n liªn quan phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh. KÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ trùc thuéc: thùc hiÖn viÖc ghi chÐp kÕ to¸n sau ®ã göi b¸o c¸o lªn phßng kÕ to¸n c«ng ty. 5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n mµ C«ng ty ¸p dông HiÖn nay C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n TW ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n nhËt ký chung víi hÖ thèng sæ s¸ch kh¸ ®Çy ®ñ ®ång thêi sö dông hÖ thèng kÕ to¸n thèng nhÊt ¸p dông cho tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n theo quyÕt ®Þnh sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh víi ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn . Tr×nh tù ghi sæ ®-îc thÓ hiÖn nh- sau: B¸o C¸o Tæng Hîp Chøng tõ gèc Sæ nhËt ký Sæ, thÎ kÕ to¸n chung chi tiÕt Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi chó : Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng hoÆc ®Þnh kú Quan hÖ ®èi chiÕu B¸o C¸o Tæng Hîp PhÇn II: C«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng . §Çu th¸ng 4- 2004 C«ng ty dÞch vô nu«i trång thuû s¶n trung -¬ng cã sè liÖu sau: C«ng ty h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, tÝnh thuÕ VAT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ, tÝnh gi¸ vèn thµnh phÈm theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn, tÝnh nguyªn vËt liÖu xuÊt kho lµ ph-¬ng ph¸p NT- XT. Ho¹t ®éng cña c«ng ty trong th¸ng 4- 2004 nh- sau: B¸o C¸o Tæng Hîp I/ Sè d- ®Çu kú c¸c tµi kho¶n: Tªn tµi kho¶n shtk D- Nî D- Cã 111 TiÒn mÆt 966.755.543 112 TiÒn göi ng©n hµng 471.044.506 131 Ph¶i thu cña kh¸ch hµng 292.070.130 141 T¹m øng 78.321.920 142 Chi phÝ tr¶ tr-íc 10.000.680 152 Nguyªn vËt liÖu tån kho 87.620.800 155 Thµnh phÈm tån kho 46.397.600 211 Tµ× s¶n cè ®Þnh 3.681.617.601 214 Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh 932.119.300 311 Vay ng¾n h¹n 190.795.000 331 Ph¶i tr¶ ng-êi b¸n 333 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c 39.000.000 334 Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 40.000.000 341 Vay dµi h¹n 542.200.000 411 Nguån vèn kinh doanh 1.532.387.900 414 Quü ®Çu t- ph¸t triÓn 160.000.000 421 Lîi nhuËn ch-a ph©n phèi 532.103.000 431 Quü khen th-ëng phóc lîi 102.000.580 441 Nguån vèn ®Çu t- XDCB 691.120.000 Tæng . 872.103.000 5.633.828.780 5.633.828.780 B¸o C¸o Tæng Hîp II/ Sè d- chi tiÕt c¸c tµi kho¶n  TK 131: ph¶i thu cña kh¸ch hµng Stt Tªn kh¸ch hµng Sè tiÒn 1 Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù 69.895.500 2 Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh 59.880.200 3 TT Thuû s¶n C¸i BÌ 59.875.450 4 ¤ng TrÇn V¨n Hµ 40.122.100 5 Anh NguyÔn H¶i Nam 30.321.120 6 Anh TrÇn V¨n Hïng 31.975.760 Céng 292.070.130  TK 331: Ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n Stt Tªn nhµ cung cÊp Sè tiÒn 1 C«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi 420.000.000 2 ¤ng §ç V¨n An 340.000.000 3 C«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc 98.000.000 4 Së ®iÖn lùc Hµ Néi 7.653.000 5 C«ng ty may 10 5.200.000 6 Cöa hµng tæng hîp sè 3 750.000 7 Cöa hµng tæng hîp sè 5 500.000 Céng 872.103.000  TK 152: Nguyªn vËt liÖu Stt Tªn nguyªn vËt liÖu ®vt Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn 1 N-íc tiÓu Bq 1.683 20.000 33.660.000 2 Axªt«n LÝt 1.575 20.000 31.500.000 3 Cån tuyÖt ®èi LÝt 898,432 25.000 22.460.800 Céng 87.620.800 B¸o C¸o Tæng Hîp  TK 155: Thµnh phÈm Tªn s¶n phÈm ®vt Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 1.600 28.998,5 46.397.600 III/ Trong kú cã c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh §VT: VN§ 1. Mua n-íc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ sè 00123 ngµy 01/4 ®· nhËp vµo kho theo PNK 01, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, phiÕu chi sè 01, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn N-íc tiÓu Bq 168 20.000 3.360.000 2. Ngµy 1/4 c«ng ty mua axªt«n cña «ng §ç V¨n An theo H§ sè 00124 ®· nhËp kho, PNK 02, c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PC 02, thuÕ VAT 10 %. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.125 20.000 22.500.000 3. Ngµy 1/4 Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng chuyÓn kho¶n. 4. Ngµy 1/4 Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt theo PT 01. 5. C«ng ty mua 10 bé quÇn ¸o cña C«ng ty may 10 cho c«ng nh©n theo H§ sè 00125 ngµy 2/4 ®· nhËp kho , PNK 03, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%, Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn QuÇn ¸o Bé 10 52.000 520.000 B¸o C¸o Tæng Hîp 6. C«ng ty mua 8.000 lÝt cån tuyÖt ®èi cña c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc theo H§ sè 00126 ngµy 2/4, ®· nhËp kho PNK 04, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000 7.C«ng ty thanh to¸n sè tiÒn cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú tr-íc theo PC sè 03 ngµy 2/4. 8. C«ng ty mua mò cña Cöa hµng tæng hîp sè 3 theo H§ sè 00127 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 05 , c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Mò ChiÕc 20 15.000 300.000 9. C«ng ty mua g¨ng tay cña Cöa hµng tæng hîp sè 5 theo H§ 00128 ngµy 3/4 ®· nhËp kho PNK 06, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn G¨ng tay §«i 30 5.000 150.000 10. C«ng ty mua thªm n-íc tiÓu cña c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi theo H§ 00129 ngµy 4/4 ®· nhËp kho, PNK 07, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn N-íc tiÓu Bq 750 20.000 15.000.000 11. C«ng ty mua thªm axªt«n cña ¤ng §ç V¨n An theo H§ sè 00130 ngµy 4/4, ®· nhËp kho PNK 08, c«ng ty thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng b»ng tiÒn mÆt,theo PC 04, cßn mét nöa c«ng ty tr¶ sau, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.250 20.000 25.000.000 12. TT Thuû s¶n C¸i BÌ thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT 02 ngµy 5/4. 13. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n mét nöa sè tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty b»ng tiÒn mÆt, PT 03 ngµy 5/4. B¸o C¸o Tæng Hîp 14. C«ng ty mua hµng cña C«ng ty Hoµng Long theo H§ sè 00131 ngµy 5/4 ,®· nhËp kho PNK 09 , c«ng ty ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt theo PC 05 , thuÕ VAT 10% . Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Lä thuû tinh C¸i 13.000 350 4.550.000 Nót C¸i 13.000 100 1.300.000 Nh·n C¸i 13.000 50 650.000 Céng 6.500.000 15. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 01 ngµy 6/4, ®¬n vÞ ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Thuèc HCG Van 650 gi¸ b¸n Thµnh tiÒn 34.000 22.100.000 16. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hïng, PXK 02 ngµy 6/4, «ng Hïng ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,PT 04, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Thuèc HCG Van 160 gi¸ b¸n Thµnh tiÒn 34.000 5.440.000 17. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh , PXK 03 ngµy 8/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n 50% b»ng tiÒn mÆt, sè cßn l¹i tr¶ sau, PT 05, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Thuèc HCG Van 550 gi¸ b¸n Thµnh tiÒn 34.000 18.700.000 18.XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ , PXK 04, ngµy 8/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 06, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Thuèc HCG Van 120 gi¸ b¸n Thµnh tiÒn 34.000 4.080.000 19. Anh TrÇn V¨n Dòng thanh to¸n tiÒn t¹m øng ®i mua hµng kú tr-íc, PT 07 ngµy 10/4. B¸o C¸o Tæng Hîp 20. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 08 ngµy 12/4. 21. Anh NguyÔn H¶i Nam thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 09 ngµy 12/4. 22. XuÊt n-íc tiÓu ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 05 ngµy 14/4. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn N-íc tiÓu Bq 1571,9 20.000 31.438.000 23. XuÊt axªt«n ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 06 ng¶y 14/4. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Axªt«n LÝt 1.000 20.000 20.000.000 24. XuÊt cån tuyÖt ®èi ®Ó s¶n xuÊt thuèc , PXK 07 ngµy 14/4. Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Cån tuyÖt ®èi LÝt 8.000 25.000 200.000.000 25. XuÊt nguyªn vËt liÖu phô ®Ó s¶n xuÊt thuèc ,PXK 08 ngµy 14/4 . Tªn hµng ®vt Sè l-îng ®¬n gi¸ Thµnh tiÒn Lä thuû tinh C¸i 13.000 350 4.550.000 Nót C¸i 13.000 100 1.300.000 Nh·n C¸i 13.000 50 650.000 Céng 6.500.000 26. XuÊt quÇn ¸o, gang tay vµ mò mua trong kú ®Ó lµm ®å b¶o hé cho c«ng nh©n , PXK 09, ngµy 14/4. 27.C«ng ty thanh to¸n tiÒn cßn nî kú tr-íc cho c«ng ty may 10 b»ng tiÒn mÆt PC 06, ngµy 15/4. 28.C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî «ng §ç V¨n An kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt theo PC 07 ngµy 15/4. 29. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî së ®iÖn lùc Hµ Néi kú tr-íc theo PC 08 ngµy 16/4. B¸o C¸o Tæng Hîp 30. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 3 kú tr-íc theo PC 09 ngµy 16/4. 31a. TrÝch khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh cho c¸c bé phËn: - Bé phËn s¶n xuÊt: 4.273.200 - Bé phËn b¸n hµng: 1.700.000 - Bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp: 1.500.000 b. TrÝch chi phÝ tr¶ tr-íc cho s¶n phÈm: 7.750.000 32a. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt: b. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho bé phËn qu¶n lý ph©n x-ëng : 20.467.000 8.800.000 33. Ph©n bæ tiÒn l-¬ng cho bé phËn b¸n hµng vµ bé ph©n qu¶n lý doanh nghiÖp: - Bé phËn b¸n hµng: 7.100.000 - Bé phËn QLDN: 7.400.000 34. TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho tõng bé phËn theo tû lÖ quy ®Þnh. 35. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn cho së ®iÖn lùc Hµ Néi b»ng tiÒn mÆt, PC 10 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 2.451.070. 36. Thanh to¸n tiÒn ®iÖn tho¹i theo PC 11 ngµy 20/4 sè tiÒn lµ: 1.290.000 37. NhËp kho thµnh phÈm theo PNK 10 ngµy 20/4. Tªn s¶n phÈm ®vt Sè l-îng Thuèc HCG Van 10.800 38. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú tr-íc theo PC 12 ngµy 21/4. 39. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî cöa hµng tæng hîp sè 5 theo PC 13 ngµy 21/4. 40. Anh TrÇn V¨n Hïng thanh to¸n tiÒn hµng cßn nî kú tr-íc b»ng tiÒn mÆt, PT 10 ngµy 22/4. 41. Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy b»ng tiÒn mÆt, PT 11 ngµy 22/4. B¸o C¸o Tæng Hîp 42. Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy b»ng tiÒn mÆt , theo PT 12 ngµy 22/4. 43. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹m khuyÕn n«ng huyÖn Hång Ngù , PXK 10 ngµy 23/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt , theo PT 13, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 6.000 34.000 204.000.000 44. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 11 ngµy 23/4, «ng Hµ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt,theo PT 14, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 750 34.000 25.500.000 45. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty may 10 kú nµy theo PC 14 ngµy 24/4. 46. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua cån tuyÖt ®èi cho c«ng ty ho¸ chÊt VÜnh Phóc kú nµy, PC 15 ngµy 24/4. 47. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mò cho cöa hµng tæng hîp sè 3 kú nµy theo PC 16 ngµy 25/4. 48. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho cöa hµng tæng hîp sè 5 kú nµy theo PC 17 ngµy 25/4. 49. XuÊt b¸n thuèc HCG cho TT Thuû s¶n C¸i BÌ , ®¬n vÞ ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, PT 15, PXK 12 ngµy 26/4, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 50. XuÊt b¸n thuèc HCG cho «ng TrÇn V¨n Hµ, PXK 13 ngµy 26/4, «ng Hµ ch-a thanh to¸n tiÒn hµng, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 450 34.000 15.300.000 51. XuÊt b¸n thuèc HCG cho Tr¹i c¸ gièng NguyÔn Khanh theo PXK 14 ngµy 27/4, ®¬n vÞ ®· thanh to¸n tiÒn hµng , PT 16 , thuÕ VAT 10%. B¸o C¸o Tæng Hîp Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 550 34.000 18.700.000 52. XuÊt b¸n thuèc HCG cho anh NguyÔn H¶i Nam, theo PXK 15 ngµy 27/4 , Anh Nam ®· thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, theo PT 17, thuÕ VAT 10%. Tªn hµng ®vt Sè l-îng Gi¸ b¸n Thµnh tiÒn Thuèc HCG Van 1.500 34.000 51.000.000 53. C«ng ty mua mét tñ ®«ng theo H§ sè 00132 ngµy 28/3 gi¸ ghi trªn ho¸ ®¬n lµ 50.100.000 ch-a cã thuÕ VAT 10%, chi phÝ vËn chuyÓn l¾p ®Æt 600.000 ch-a VAT 10%, c«ng ty ch-a thanh to¸n tiÒn hµng. 54. C«ng ty thanh to¸n tiÒn hµng cho c«ng ty ho¸ chÊt Hµ Néi kú nµy, PC 18 ngµy 28/4. 55. C«ng ty thanh to¸n nèt tiÒn hµng cßn nî kú nµy cho «ng §ç V¨n An PC 19 ngµy 28/4. 56. ¤ng TrÇn V¨n Hµ thanh to¸n tiÒn hµng kú nµy cho c«ng ty tr-íc h¹n , c«ng ty chÊp nhËn chiÕt khÊu thanh to¸n 1% cho «ng Hµ , PT 18 ngµy 29/4. 57. Thanh to¸n tiÒn l-¬ng cho c«ng nh©n viªn trong x-ëng trong kú b»ng tiÒn mÆt , PC 20 ngµy 29/4. 58. C«ng ty thanh to¸n tiÒn mua tñ ®«ng b»ng tiÒn mÆt , theo PC 21 ngµy 29/4. 59. Ngµy 30/4 , c«ng ty nh-îng b¸n 1 m¸y trén thuèc ®ang dïng cho bé phËn s¶n xuÊt cho «ng TrÇn V¨n B×nh, H§ sè 00133 , gi¸ b¸n ( c¶ thuÕ GTGT 10% ) lµ 15.400.000 . §-îc biÕt nguyªn gi¸ cña TSC§ lµ 300.000.000 , gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ 265.000.000. ¤ng B×nh ®· tr¶ b»ng tiÒn mÆt , PT 19 .
- Xem thêm -