Tài liệu Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty tnhh tm & pt thiều hiền

  • Số trang: 78 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Vèn b»ng tiÒn lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò ®Çu tiªn cho mét doanh nghiÖp h×nh thµnh vµ tån t¹i, lµ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp hoµn thµnh còng nhthùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay ph¹m vi ho¹t ®éng cña doang nghiÖp kh«ng cßn bÞ giíi h¹n ë trong n-íc mµ ®· ®-îc më réng, t¨ng c-êng hîp t¸c víi nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi. Do ®ã, quy m« vµ kÕt cÊu cña vèn b»ng tiÒn rÊt lín vµ phøc t¹p, viÖc sö dông vµ qu¶n lý chóng cã ¶nh h-ëng lín ®Õn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c, kÕ to¸n lµ c«ng cô ®Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý c¸c ho¹t ®éng tÝnh to¸n kinh tÕ vµ kiÓm tra viÖc b¶o vÖ tµi s¶n, sö dông tiÒn vèn nh»m ®¶m b¶o quyÒn chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp chia ra lµm nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh nh-ng gi÷a chóng cã mèi quan hÖ h÷u c¬ g¾n bã t¹o thµnh mét hÖ thèng qu¶n lý thùc sù cã hiÖu qu¶ cao. Th«ng tin kÕ to¸n lµ nh÷ng th«ng tin vÒ tÝnh hai mÆt cña mçi hiÖn t-îng, mçi qu¸ tr×nh : Vèn vµ nguån, t¨ng vµ gi¶m ... Mçi th«ng tin thu ®-îc lµ kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh cã tÝnh hai n¨m: th«ng tin vµ kiÓm tra. Do ®ã, viÖc tæ chøc h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn lµ nh»m ®-a ra nh÷ng th«ng tin ®Çy ®ñ nhÊt, chÝnh x¸c nhÊt vÒ thùc tr¹ng vµ c¬ cÊu cña vèn b»ng tiÒn, vÒ c¸c nguån thu vµ sù chi tiªu cña chóng trong qu¸ tr×nh kinh doanh ®Ó nhµ qu¶nlý cã thÓ n¾m b¾t ®-îc nh÷ng th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt, ®-a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh tèi -u nhÊt vÒ ®Çu t-, chi tiªu trong t-¬ng lai nh- thÕ nµo. Bªn c¹nh nhiÖm vô kiÓm tra c¸c chøng tõ, sæ s¸ch vÒ t×nh h×nh l-u chuyÓn tiÒn tÖ, qua ®ã chóng ta biÕt ®-¬c hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®¬n vÞ m×nh. Thùc tÕ ë n-íc ta trong thêi gian qua cho thÊy ë c¸c doanh nghiÖp, ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp nhµ n-íc, hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Çu t- nãi chung vµ vèn b»ng tiÒn nãi riªng cßn rÊt thÊp , ch-a khai th¸c hÕt hiÖu qu¶ vµ tiÒm n¨ng sö Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dông chóng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng t¸c h¹ch to¸n bÞ bu«ng láng kÐo dµi. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng vÇn ®Ò trªn vµ th«ng qua mét thêi gian thùc tËp em xin chän ®Ò tµi sau ®Ó ®i s©u vµo nghiªn cøu vµ viÕt b¸o c¸o:“H¹ch to¸n kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn t¹i c«ng ty TNHH TM & PT ThiÒu HiÒn” Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn Thø nhÊT:§Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña c«ng ty TNHH Th-¬ng m¹i & ph¸t triÓn thiÒu hiÒn I. Vµi nÐt kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn: 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn ®-îc thµnh lËp tõ ngµy 28/11/2001 vµ chÝnh thøc ®-îc cÊp giÊy phÐp kinh doanh vµo ngµy 02/08/2001 theo sè 127173,cho ®Õn nay c«ng ty ®· cã 7 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, víi chøc n¨ng chuyªn kinh doanh c¸c lo¹i b×nh läc n-íc Inox, bån chøa,®å gia dông...phôc vô cho nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña x· héi.C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i Tr-¬ng §Þnh-HBT-Hµ Néi. Hµng n¨m c«ng ty lu«n hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra, n¨m sau cao h¬n n¨m tr-íc vµ lµ mét trong nh÷ng ®¬n vÞ kinh doanh cã ®ãng gãp kh«ng nhá vµo NSNN. Do khèi l-îng c«ng viÖc ngµy mét lín,nhiÒu h¬n tr-íc, sè l-îng c«ng nh©n viªn ngµy mét t¨ng.V× vËy c«ng ty ®· quyÕt ®Þnh më réng kinh doanh ra c¸c tØnh thµnh trong n-íc. Tõ khi ®-îc thµnh lËp tíi nay C«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn lu«n ¸p dông nh÷ng h×nh thøc kinh doanh míi nhÊt vµ qu¸ tr×nh t×m hiÓu thÞ tr-êng nªn c¸c mÆt hµng cña c«ng ty kinh doanh lu«n ®-îc thÞ tr-êng chÊp nhËn vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy mét n©ng cao. 2. Vai trß chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty: + NhiÖm vô c¬ b¶n, chøc n¨ng cña C«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn: - C«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn ®-îc giao nhiÖm vô c¬ b¶n chuyªn kinh doanh b×nh läc n-íc, b×nh chøa, bån chøa, ®å gia dông Inox vµ b»ng nhùa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Víi nhiÖm vô vµ chøc n¨ng nµy th× c«ng ty ®· ®em hÕt kh¶ n¨ng ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô, ®a d¹ng mÉu m·,chñng lo¹i c¸c s¶n phÈm t¹o nhiÒu viÖc lµm cho c«ng nh©n viªn. + Vai trß cña c«ng ty: Cung cÊp ra thÞ tr-êng c¸c mÆt hµng b×nh chøa,bån n-íc,®å gia dông...phôc vô nhu cÇu trªn toµn quèc vµ xuÊt khÈu sang c¸c n-íc trong khu vùc...t¹o nªn sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i hµng ho¸ trªn thÞ tr-êng trong n-íc. 3. ThuËn lîi vµ khã kh¨n cña c«ng ty: 3.1. ThuËn lîi: + Thø nhÊt: Víi quyÒn sö dông diÖn tÝch mÆt b»ng th× c«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn cã rÊt nhiÒu thuËn lîi ®Ó x©y dùng v¨n phßng ®¹i lý lín,nhá ®Ó më réng kinh doanh phôc vô nhu cÇu kinh doanh ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty m×nh. + Thø hai:C«ng ty cã trô së chÝnh t¹i Hµ Néi lµ thñ ®«- tr¸i tim cña c¶ n-íc, lµ trung t©m v¨n ho¸, kinh tÕ, chÝnh trÞ nªn c«ng ty hÊp dÉn c¸c nhµ ®Çu t- n-íc ngoµi ®ång thêi thu hót cho m×nh nguån lao ®éng lín.Trong sè c«ng nh©n viªn cña c«ng ty nhiÒu ng-êi cã tr×nh ®é §H, C§, THCN; cßn c«ng nh©n kinh doanh ®Òu ®· ®-îc ®µo t¹o nghiÖp vô b¸n hµng.§ång thêi víi viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i s¶n phÈm cã mÉu m· ®Ñp, chÊt l-îng cao nªn ®· thu hót ®-îc sù chó ý cña kh¸ch hµng trong n-íc còng nh- ngoµi n-íc; uy tÝn cña c«ng ty ngµy mét n©ng cao trªn thÞ tr-êng. + Thø ba: Ban l·nh ®¹o c«ng ty lu«n quan t©m t×m tßi vµ më réng thÞ tr-êng còng nh- quan t©m ®Õn ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty nªn c«ng nh©n viªn cã viÖc lµm æn ®Þnh, t¨ng thu nhËp,®êi sèng ®-îc n©ng cao. Tõ ®ã hä ®· ®em hÕt nhiÖt t×nh vµ kh¶ n¨ng cña m×nh vµo qu¸ tr×nh kinh doanh cña c«ng ty,®-a c¸c s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn cao ®Õn tay kh¸ch hµng, thÞ tr-êng ngµy cµng më réng. 3.2 Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi th× C«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn còng gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n nhÊt ®Þnh: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Thø nhÊt: Do n»m trong guång quay cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nªn c«ng ty lu«n ph¶i c¹nh tranh víi c¸c mÆt hµng cïng chñng lo¹i trªn thÞ tr-êng. + Thø hai: C«ng nh©n cÇn cï, chÞu khã häc hái kinh nghiÖm nh-ng ch-a cã t¸c phong c«ng nghÞªp,ch-a n¨ng ®éng trong kinh doanh. + Thø ba:Dï ®-îc sù quan t©m cña c¸c cÊp c«ng ty ®· ®Çu t- c¬ së h¹ tÇng, vËt chÊt nh-ng vÉn cßn thiÕu thèn vµ gÆp khã kh¨n nªn ®· h¹n chÕ phÇn nµo kÕt qu¶ kinh doanh. Tuy nhiªn víi nh÷ng lîi thÕ mµ c«ng ty cã ®-îc th× c«ng ty vÉn tiÕp tôc ph¸t huy m¹nh h¬n n÷a vµ c«ng ty sÏ kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n nµy trong t-¬ng lai. 4. Mét sè chØ tiªu ®¹t ®-îc: - MÆc dï lµ mét c«ng ty TNHH võa kinh doanh vµ tiªu thô s¶n phÈm ®Õn tay ng-êi tiªu dïng nh-ng vÉn ®-îc ng-êi tiªu dïng b×nh chän vµ sö dông ngµy mét nhiÒu h¬n.Qua ®ã kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ thÕ cña c«ng ty còng nhth-¬ng hiÖu cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng. - ChÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng chØ ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng cao nhÊt mµ cßn ë gi¸ c¶ hîp lý phï hîp víi tói tiÒn cña ng-êi tiªu dïng. Víi ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh- vËy, c«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn ®· ®¹t ®-îc doanh thu tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ lµ t-¬ng ®èi lín. Do vßng quay cña vèn nhanh nªn tæng doanh thu cña c¸c n¨m ®· t¨ng dÇn. N¨m 2002 doanh thu chØ ®¹t 17 tû ®ång ®Õn n¨m 2012 ®· t¨ng lªn 22 tû ®ång. Nh- vËy ®· t¨ng gÊp 1,3 lÇn. Doanh thu t¨ng m¹nh nªn lîi nhuËn cña c«ng ty ®¹t ®-îc còng t¨ng; N¨m 2012 ®· t¨ng so víi n¨m 2002 lµ 1,3 lÇn. Do c«ng viÖc cña c«ng ty ngµy mét nhiÒu nªn sè c«ng nh©n viªn còng t¨ng. N¨m 2002 chØ cã 200 lao ®éng ®Õn n¨m 2012 ®· t¨ng lªn 220 lao ®éng. Thu nhËp b×nh qu©n theo ®Çu ng-êi t¨ng dÇn theo thêi gian. Cô thÓ ®-îc thÓ hiÖn theo b¶ng sau: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §V: 1000 ® Mét sè th«ng tin vÒ tµi chÝnh cña c«ng ty N¨m 2002 N¨m 2003 N¨m 2004 Tæng doanh thu 17.000.000 18.000.000 22.000.000 Tæng lîi nhuËn 850.000 900.000 1100.000 ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n-íc 350.000 370.000 450.000 Lao ®éng(ng-êi) 150 150 170 Thu nhËp b×nh qu©n 870 910 1.181.000 Tæng vèn 19.100.000 18.350.000 17.780.000 Vèn cè ®Þnh 17,000,000 15.150.000 13.080.000 Vèn l-u ®éng 2.000.000 II. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty: 3.200.000 4.700.000 1. §-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Gi¸m ®èc kinh doanh Marketing Gi¸m ®èc tµi chÝnh KÕ to¸n Chi nh¸nh ph©n phèi hµng ho¸ 2. Vai trß chøc n¨ng cña tõng bé phËn: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi cã quyÒn quyÕt ®Þnh cao nhÊt trong c«ng ty, chøc n¨ng th©u tãm mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. - Phã gi¸m ®èc: hç trî cho gi¸m ®èc ®ång thêi trùc tiÕp qu¶n lý vÒ lao ®éng nh©n sù cïng víi ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý trùc tiÕp vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ c«ng t¸c kÕ to¸n cña ®¬n vÞ. - Phßng kinh doanh maketing: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ c¸c chiÕn l-îc qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng. Víi c¸ch bè trÝ khoa häc nµy ®· ®¶m b¶o ®-îc sù ho¹t ®éng liªn tôc, th«ng suèt cña c«ng ty. III. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: I. S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ: KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n c«ng nî Thñ quü KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n l-¬ng KÕ to¸n tr-ëng lµ ng-êi n¾m quyÒn ®iÒu hµnh trong phßng, giao nhiÖm vô cho tõng kÕ to¸n viªn chÞu tr¸ch nhiÖm tõng kh©u hoÆc tõng phÇn c«ng viÖc trong kh©u ®ã.Tõ ®ã h×nh thµnh mèi quan hÖ gi÷a kÕ to¸n tr-ëng víi c¸c nh©n viªn kÕ to¸n trong phßng. C¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp c¸c phÇn kÕ to¸n ®-îc giao. §ång thêi còng cã tr¸ch nhiÖm gióp ®ì lÉn nhau ®Ó hoµn thµnh c«ng viÖc cña phßng kÕ to¸n. II. H×nh thøc kÕ to¸n ®¬n vÞ ¸p dông: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. C«ng ty TNHH TM&PT ThiÒu HiÒn ²p dông h×nh thøc kÕ to²n “chøng tõ ghi sæ” theo chÕ ®é chøng tõ Q§ sè 1141/TC/Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 cña Bé Tµi chÝnh. - Tr×nh tù Chøng tõ gèc 1 1 1 Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt Sæ quü Chøng tõ ghi sæ 4 2a 2 3 B¶ng tæng hîp chi tiÕt 2b Sæ c¸i Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ B¶ng ®èi chiÕu sè ph¸t sinh 4 5 4 B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n vµ c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n 5 : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu *.¦u ®iÓm: Víi h×nh thøc nµy th× cã nhiÒu -u ®iÓm, sæ ®¬n gi¶n, râ rµng, dÔ lµm, thuËn lîi cho viÖc ph©n c«ng lao ®éng kÕ to¸n vµ ¸p dông c¸c ph-¬ng tiÖn kü thuËt trong tÝnh to¸n. Tuy nhiªn nã còng cßn tån t¹i mét sè h¹n chÕ. Ngoµi h×nh thøc nµy th× mét sè Doanh nghiÖp cßn ¸p dông c¸c h×nh thøc kÕ to¸n kh¸c nh-: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H×nh thøc kÕ to¸n: nhËt ký chung,nhËt ký sæ c¸i,nhËt ký chøng tõ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn Thø Hai:Mét Sè VÊn §Ò Lý LuËn c¬ B¶n VÒ H¹ch To¸n KÕ To¸n Vèn B»ng TiÒn &Thùc Tr¹ng C«ng T¸c KÕ To¸nVèn B»ng TiÒn T¹i C«ng Ty TNHH TM & PT ThiÒu HiÒn Ch-¬ng I:Mét sè vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn. I. Tæng qu¸t vÒ vèn b»ng tiÒn 1. Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i vèn b»ng tiÒn: Vèn b»ng tiÒn lµ toµn bé c¸c h×nh thøc tiÒn tÖ hiÖn thùc do ®¬n vÞ së h÷u, tån t¹i d-íi h×nh th¸i gi¸ trÞ vµ thùc hiÖn chøc n¨ng ph-¬ng tiÖn thanh to¸n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Vèn b»ng tiÒn lµ mét lo¹i tµi s¶n mµ doanh nghiÖp nµo còng cã vµ sö dông. Theo h×nh thøc tån t¹i vèn b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp ®-îc chia thµnh: - TiÒn ViÖt Nam: lµ lo¹i tiÒn phï hiÖu. §©y lµ c¸c lo¹i giÊy b¹c do Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam ph¸t hµnh vµ ®-îc sö dông lµm ph-¬ng tiÖn giao dÞch chÝnh thøc ®èi víi toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Ngo¹i tÖ: Lµ lo¹i tiÒn phï hiÖu. §©y lµ c¸c lo¹i giÊy b¹c kh«ng ph¶i do Ng©n hµng Nhµ n-íc ViÖt Nam ph¸t hµnh nh-ng ®-îc phÐp l-u hµnh chÝnh thøc trªn thÞ tr-ßng ViÖt nam nh- c¸c ®ång: ®« lµ Mü (USD), b¶ng Anh (GBP), phr¨ng Ph¸p ( FFr), yªn NhËt ( JPY), ®« lµ Hång K«ng ( HKD), m¸c §øc ( DM) ... - Vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý: lµ tiÒn thùc chÊt, tuy nhiªn ®-îc l-u tr÷ chñ yÕu lµ v× môc tiªu an toµn hoÆc mét môc ®Ých bÊt th-êng kh¸c chø kh«ng ph¶i v× môc ®Ých thanh to¸n trong kinh doanh. - NÕu ph©n lo¹i theo tr¹ng th¸i tån t¹i ,vèn b»ng tiÒn cña doanh nghiÖp bao gåm: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - TiÒn t¹i quü: gåm giÊy b¹c ViÖt Nam, ngo¹i tÖ ,b¹c vµng, kim khÝ quý, ®¸ quý, ng©n phiÕu hiÖn ®ang ®-îc gi÷ t¹i kÐt cña doanh nghiÖp ®Ó phôc vô nhu cÇu chi tiªu trùc tiÕp hµng ngµy trong s¶n xuÊt kinh doanh. - TiÒn göi ng©n hµng: lµ tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i tÖ , vµng, b¹c, kim khÝ quý ®¸ quý mµ doanh nghiÖp ®ang göit¹i tµi kho¶n cña doanh nghiÖp t¹i Ng©n hµng. - TiÒn ®ang chuyÓn: lµ tiÒn ®ang trong qu¸ tr×nh vÇn ®éng ®Ó hoµn thµnh chøc n¨ng ph-¬ng tiÖn thanh to¸n hoÆc ®ang trong qu¸ tr×nh vËn ®éng tõ tr¹ng th¸i nµy sang tr¹ng th¸i kh¸c. 2. §Æc ®iÓm vèn b»ng tiÒn vµ nhiÖm vô, nguyªn t¾c h¹ch to¸n: §Æc ®iÓm vèn b»ng tiÒn. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vèn b»ng tiÒn võa ®-îc sö dông ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vÒ thanh to¸n c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp hoÆc mua s¾m vËt t-, hµng ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh, võa lµ kÕt qu¶ cña viÖc mua b¸n hoÆc thu håi c¸c kho¶n nî. ChÝnh v× vËy, quy m« vèn b»ng tiÒn lµ lo¹i vèn ®ãi hái doanh nghiÖp ph¶i qu¶n lý hÕt søc chÆt chÏ v× vèn b»ng tiÒn cã tÝnh lu©n chuyÓn cao nªn nã lµ ®èi t-îng cña sù gian lËn vµ ¨n c¾p. V× thÕ trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn, c¸c thñ tôc nh»m b¶o vÖ vèn b»ng tiÒn khái sù ¨n c¾p hoÆc l¹m dông lµ rÊt quan träng, nã ®ßi hái viÖc sö dông vèn b»ng tiÒn cÇn ph¶i tu©n thñ c¸c nguyªn t¾c chÕ ®é qu¶n lý tiÒn tÖ thèng nhÊt cña Nhµ n-íc. Ch¼ng h¹n tiÒn mÆt t¹i quü cña doanh nghiÖp dïng ®Ó chi tiªu hµng ngµy kh«ng ®-îc v-ît qu¸ møc tån quü mµ doanh nghiÖp vµ Ng©n hµng ®· tho¶ thuËn theo hîp dång th-¬ng m¹i, khi cã tiÒn thu b¸n hµng ph¶i nép ngay cho Ng©n hµng. NhiÖm vô. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm nªu trªn, h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - Theo dâi t×nh h×nh thu, chi, t¨ng, gi¶m, thõa, thiÕu vµ sè hiÖn cã cña tõng lo¹i vèn b»ng tiÒn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Gi¸m ®èc th-êng xuyªn t×nh h×nh thùc hiÖn chÕ ®é qu¶n lý tiÒn mÆt, kû luËt thanh to¸n, kû luËt tÝn dông. - H-íng dÉn vµ kiÓm tra viÖc ghi chÐp cña thñ quü, th-êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu cña thñ quü vµ kÕ to¸n tiÒn mÆt. - Tham gia vµo c«ng t¸c kiÓm kª quü tiÒn mÆt, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kiÓm kª kÞp thêi. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn mÆt bao gåm : - H³ch to²n kÕ to²n ph°i sö dông thèng nhÊt mét ®¬n vÞ gi² trÞ l¯ “®ång ViÖt nam” ®Ó ph°n ²nh tæng hîp c²c lo³i vèn b´ng tiÒn. - NghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh b´ng ngo³i tÖ ph°i quy ®æi ra “®ång ViÖt Nam” ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. §ång thêi ph¶i theo dâi c¶ nguyªn tÖ cña c¸c lo¹i ngo¹i tÖ ®ã. - §èi víi vµng b¹c, kim khÝ quý ®¸ quý ph¶n ¸nh ë tµi kho¶n vèn b»ng tiÒn chØ ¸p dông cho doanh nghiÖp kh«ng kinh doanh vµng b¹c, kim khÝ quý ®¸ quý ph¶i theo dâi sè l-îng träng l-îng, quy c¸ch phÈm chÊt vµ gi¸ trÞ cña tõng lo¹i, tõng thø. Gi¸ nhËp vµo trong kú ®-îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ, cßn gi¸ xuÊt cã thÓ ®-îc tÝnh theo mét trong c¸c ph-¬ng ph¸p sau: + Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ b×nh qu©n gia quyÒn gi÷a gi¸ ®Çu kú vµ gi¸ c¸c lÇn nhËp trong kú. + Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nhËp tr-íc, xuÊt tr-íc. + Ph-¬ng ph¸p gi¸ thùc tÕ nhËp sau, xuÊt tr-íc. - Ph¶i më sæ chi tiÕt cho tõng lo¹i ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý theo ®èi t-îng, chÊt l-îng ... Cuèi kú h¹ch to¸n ph¶i ®iÒu chØnh l¹i gi¸ trÞ ngo¹i tÖ vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý theo gi¸ vµo thêi ®iÓm tÝnh to¸n ®Ó cã ®-îc gi¸ trÞ thùc tÕ vµ chÝnh x¸c. NÕu thùc hiÖn ®óng c¸c nhiÖm vô vµ nguyªn t¾c trªn th× h¹ch to¸n vèn b»ng tiÒn sÏ gióp cho doanh nghÖp qu¶n lý tèt vèn b»ng tiÒn, chñ ®éng trong viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu chi vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ cao. II. Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vèn b»ng tiÒn: 1. Lu©n chuyÓn chøng tõ: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó thu thËp th«ng tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vÒ tr¹ng th¸i vµ biÕn ®éng cña tµi s¶n cô thÓ nh»m phôc vô kÞp thêi ban l·nh ®¹o, chØ ®¹o ®iÒu hµnh kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ lµm c¨n cø ghi sæ kÕ to¸n, cÇn thiÕt ph¶i sö dông chøng tõ kÕ to¸n. Chøng tõ kÕ to¸n lµ nh÷ng ph-¬ng tiÖn chøng minh b»ng v¨n b¶n cô thÓ tÝnh hîp ph¸p cña nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh. Mäi ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh trong doanh nghiÖp ®Òu ph¶i lËp chøng tõ hîp lÖ chøng minh theo ®óng mÉu vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n, néi dung ghi chÐp quy ®Þnh. Mét chøng tõ hîp lÖ cÇn chøa ®ùng tÊt c¶ c¸c chØ tiªu ®Æc tr-ng cho nghiÖp vô kinh tÕ ®ã vÒ néi dung, quy m«, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm x¶y ra nghiÖp vô còng nh- ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nghiÖp vô, ng-êi lËp chøng tõ ... Còng nh- c¸c lo¹i chøng tõ ph¸t sinh kh¸c, chøng tõ theo dâi sù biÕn ®éng cña vèn b»ng tiÒn lu«n th-êng xuyªn vËn ®éng, sù vËn ®éng hay sù lu©n chuyÓn ®ã ®-îc x¸c ®Þnh bëi kh©u sau: - T¹o lËp chøng tõ : Do ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra th-êng xuyªn vµ hÕt søc ®a d¹ng nªn chøng tõ sö dông ®Ó ph¶n ¸nh còng mang nhiÒu néi dung, ®Æc ®iÓm kh¸c nhau. Bëi vËy, tuú theo néi dung kinh tÕ, theo yªu cÇu cña qu¶n lý lµ phiÕu thu, chi hay c¸c hîp ®ång ... mµ sö dông mét chøng tõ thÝch hîp. Chøng tõ ph¶i lËp theo mÉu nhµ n-íc quy ®Þnh vµ cã ®Çy ®ñ ch÷ ký cña nh÷ng ng-êi cã liªn quan. - KiÓm tra chøng tõ : Khi nhËn ®-îc chøng tõ ph¶i kiÓm tra tÝnh hîp lÖ, hîp ph¸p, hîp lý cña chøng tõ : C¸c yÕu tè ph¸t sinh chøng tõ, ch÷ ký cña ng-êi cã liªn quan, tÝnh chÝnh x¸c cña sè liÖu trªn chøng tõ. ChØ sau khi chøng tõ ®-îc kiÓm tra nã míi ®-îc sö dông lµm c¨n cø ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. - Sö dông chøng tõ cho kÕ to¸n nghiÖp vô vµ ghi sæ kÕ to¸n: cung cÊp nhanh th«ng tin cho ng-êi qu¶n lý phÇn hµnh nµy: + Ph©n lo¹i chøng tõ theo tõng lo¹i tiÒn, tÝnh chÊt, ®Þa ®iÓm ph¸t sinh phï hîp víi yªu cÇu ghi sæ kÕ to¸n. + LËp ®Þnh kho¶n vµ ghi sæ kÕ to¸n chøng tõ ®ã. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - B¶o qu¶n vµ sö dông l¹i chøng tõ trong kú h¹ch to¸n: trong kú h¹ch to¸n, chøng tõ sau khi ghi sæ kÕ to¸n ph¶i ®-îc b¶o qu¶n vµ cã thÓ t¸i sö dông ®Ó kiÓm tra, ®èi chiÕu sè liÖu gi÷a sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt. - L-u tr÷ chøng tõ : Chøng tõ võa lµ c¨n cø ph¸p lý ®Ó ghi sæ kÕ to¸n, võa lµ tµi liÖu lÞch sö kinh tÕ cña doanh nghiÖp. V× vËy, sau khi ghi sæ vµ kÕt thóc kú h¹ch to¸n, chøng tõ ®-îc chuyÓn sang l-u tr÷ theo nguyªn t¾c. + Chøng tõ kh«ng bÞ mÊt. + Khi cÇn cã thÓ t×m l¹i ®-îc nhanh chãng. + Khi hÕt thêi h¹n l-u tr÷, chøng tõ sÏ ®-îc ®-a ra huû. 2. H¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i quü: Mçi doanh nghiÖp ®Òu cã mét l-îng tiÒn mÆt t¹i quü ®Ó phôc vô cho nhu cÇu chi tiªu trùc tiÕp hµng ngµy trong s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng th-êng tiÒn gi÷ t¹i doanh nghiÖp bao gåm : giÊy b¹c ng©n hµng VIÖt Nam, c¸c lo¹i ngo¹i tÖ , ng©n phiÕu, vµng b¹c, kim lo¹i quý ®¸ quý ... §Ó h¹ch to¸n chÝnh x¸c tiÒn mÆt, tiÒn mÆt cña doanh nghiÖp ®-îc tËp trung t¹i quü. Mäi nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn thu, chi tiÒn mÆt, qu¶n lý vµ b¶o qu¶n tiÒn mÆt ®Òu so thñ quü chÞu tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn. Ph¸p lÖnh kÕ to¸n, thèng kª nghiªm cÊm thñ quü kh«ng ®-îc trùc tiÕp mua, b¸n hµng ho¸, vËt t-, kiªm nhiÖm c«ng viÖc tiÕp liÖu hoÆc tiÕp nhiÖm c«ng viÖc kÕ to¸n. 2.1. Chøng tõ sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn mÆt: ViÖc thu chi tiÒn mÆt t¹i quü ph¶i cã lÖnh thu chi. LÖnh thu, chi nµy ph¶i cã ch÷ ký cña gi¸m ®èc (hoÆc ng-êi cã uû quyÒn) vµ kÕ to¸n tr-ëng. Trªn c¬ së c¸c lÖnh thu chi kÕ to¸n tiÕn hµnh lËp c¸c phiÕu thu - chi. Thñ quü sau khi nhËn ®-îc phiÕu thu - chi sÏ tiÕn hµnh thu hoÆc chi theo nh÷ng chøng tõ ®ã. Sau khi ®· thùc hiÖn xong viÖc thu - chi thð quü ký tªn ®ãng dÊu “§± thu tiÒn” hoÆc “ §± chi tiÒn” trªn c²c phiÕu ®ã, ®ång thêi sö dông phiÕu thu vµ phiÕu chi ®ã ®Ó ghi vµo sæ quü tiÒn mÆt kiªm b¸o caã quü. Cuèi ngµy thñ quü kiÓm tra l¹i tiÒn t¹i quü, ®èi chiÕu víi b¸o c¸o quü råi nép b¸o c¸o quü vµ c¸c chøng tõ cho kÕ to¸n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngoµi phiÕu chi, phiÕu thu lµ c¨n cø chÝnh ®Ó h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 111 cßn cÇn c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan kh¸c kÌm vµo phiÕu thu hoÆc phiÕu chi nh- : GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, giÊy thanh to¸n tiÒn tiÒn t¹m øng, ho¸ ®¬n b¸n hµng, biªn lai thu tiÒn ... Ta cã phiÕu thu, phiÕu chi vµ sæ quü tiÒn mÆt nh- sau: §¬n vÞ: PhiÕu thu Ngµy ................. Nî ............... Cã ................ Sè ................... MÉu 01-TT. Q§ sè 1141 TC/ C§KT Ngµy 1/ 11/ 1995 cña BTC. Hä vµ tªn ng-êi nép : ...................................... §Þa chØ : ...................................... Lý do nép : ..................................... Sè tiÒn : .................................... (ViÕt b»ng ch÷) .................................................................................................................. KÌm theo ........................chøng tõ gèc. Ngµy th¸ng n¨m. Thñ tr-ëng ®¬n vÞ KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp biÓu Ng-êi nép Thñ quü Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¬n vÞ: Sè: .............KT/ KR Ngµy: .................. PhiÕu chi TK Nî Tr¶ cho: .............................................................. Do «ng (bµ) ....................................................... CMT ............cÊp ngµy......................................... ................................. ..................... ký nhËn. DiÔn gi¶i: .................................................... ......................... ® ........................ KÌm ..................................chøng tõ gèc. Ngµy Ngµy .................. Ng-êi nhËn ký tªn: .... Tr-ëng phßng kÕ to¸n Th¸ng KiÓm so¸t Thñ quü N¨m Ng-êi lËp phiÕu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sæ quü tiÒn mÆt (Kiªm b¸o c¸o quü) Ngµy ......th¸ng .......n¨m.... Sè hiÖu chøng tõ Thu DiÔn gi¶i Sè tiÒn Chi Thu Chi Sè d- ®Çu ngµy Ph¸t sinh trong ngµy ....................................... Céng ph¸t sinh Sè d- cuèi ngµy KÌm theo ............. chøng tõ thu ............ chøng tõ chi. Ngµy ...........th¸ng...........n¨m.... Thñ quü ký Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2. Tµi kho¶n sö dông vµ nguyªn t¾c h¹ch to¸n: Tµi kho¶n ®Ó sö dông ®Ó h¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i quü lµ TK 111 “TiÒn mÆt”. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n nµy bao gåm: Bªn nî: + C¸c kho¶n tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý nhËp quü, nhËp kho. + Sè thõa quü ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. + Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ t¨ng khi ®iÒu chØnh. Bªn cã: + C¸c kho¶n tiÒn mÆt ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, kim khÝ quý, ®¸ quý, vµng , b¹c hiÖn cßn tån quü. + Sè thiÕu hôt ë quü ph¸t hiÖn khi kiÓm kª. + Chªnh lÖch tû gi¸ ngo¹i tÖ gi¶m khi ®iÒu chØnh. - D- nî : C¸c kho¶n tiÒn, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ,vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý hiÖn cßn tån quü. Tµi kho¶n 111 gåm 3 tµi kho¶n cÊp 2. - T¯i kho°n 111.1 “ TiÒn ViÖt Nam” ph°n ²nh t×nh h×nh thu, chi, thõa , thiÕu, tån quü tiÒn ViÖt Nam, ng©n phiÕu t¹i doanh nghiÖp. - Tµi kho¶n 111.2 “ TiÒn ngo³i tÖ” ph°n ²nh t×nh h×nh thu chi, thõa, thiÕu, ®iÒu chØnh tû gi¸, tån qòy ngo¹i tÖ t¹i doanh nghiÖp quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam. - T¯i kho°n 111.3 “V¯ng, b³c, kim khÝ quý, ®² quý” ph°n ²nh gi² trÞ v¯ng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý nhËp, xuÊt thõa, thiÕu , tån quü theo gi¸ mua thùc tÕ. C¬ së ph¸p lý ®Ó ghi Nî Tk 111 lµ c¸c phiÕu thu cßn c¬ së ®Ó ghi Cã TK 111 lµ c¸c phiÕu chi. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n tiÒn mÆt t¹i quü trªn Tk 111: - ChØ ph¶n ¸nh vµo tµi kho¶n 111 sè tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý thùc tÕ nhËp, xuÊt quü. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c kho¶n tiÒn, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý do ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n kh¸c ký c-îc, ký quü t¹i ®¬n vÞ th× qu¶n lú vµ h¹ch to¸n nh- c¸c lo¹i tµi s¶n b»ng tiÒn cña ®¬n vÞ. Riªng vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý tr-íc khi nhËp quü ph¶i lµm ®Çy ®ñ c¸c thñ tôc vÒ c©n ®o ®ong ®Õm sè l-îng, träng l-îng vµ gi¸m ®Þnh chÊt l-îng, sau ®ã tiÕn hµnh niªm phong cã x¸c nhËn cña ng-êi ký c-îc, ký quü trªn dÊu niªm phong. - Khi tiÕn hµnh nhËp quü, xuÊt quü ph¶i cã phiÕu thu, chi hoÆc chøng tõ nhËp, xuÊt vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý vµ cã ®ñ ch÷ ký cña ng-êi nhËn, ng-êi giao, ng-êi cho phÐp xuÊt, nhËp quü theo quy ®Þnh cña chÕ ®é chøng tõ h¹ch to¸n. - KÕ to¸n quü tiÒn mÆt chÞu tr¸ch nhiÖm më sæ vµ gi÷ sæ quü, ghi chÐp theo tr×nh tù ph¸t sinh c¸c kho¶n thu, chi tiÒn mÆt, ng©n phiÕu, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý, tÝnh ra sè tiÒn tån quü ë mäi thêi ®iÓm. Riªng vµng, b¹c, kim khÝ qóy, ®¸ quý nhËn ký c-îc ph¶i theo dâi riªng trªn mét sæ hoÆc trªn mét phÇn sæ. - Thñ quü lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n, b¶o qu¶n vµ thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô xuÊt nhËp tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng, b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý t¹i quü. Hµng ngµy thñ quü ph¶i th-êng xuyªn kiÓm kª sè tiÒn tån quü thùc tÕ vµ tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi sè liÖu trªn sæ quü, sæ kÕ to¸n. NÕu cã chªnh lÖch kÕ to¸n vµ thñ quü ph¶i tù kiÓm tra l¹i ®Ó x¸c ®Þnh nguyªn nh©n vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p xö lý chªnh lÖch trªn c¬ së b¸o c¸o thõa hoÆc thiÕu hôt. 2.2.1 KÕ to¸n kho¶n thu chi b»ng tiÒn VIÖt Nam: a) C¸c nghiÖp vô t¨ng : Nî TK 111(111.1) : Sè tiÒn nhËp quü. Cã TK 511 : Thu tiÒn b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô dÞch vô. Cã TK 711 : Thu tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh. Cã TK 721 : Thu tiÒn tõ ho¹t ®éng bÊt th-êng. Cã TK 112 : Rót tiÒn tõ ng©n hµng. Cã TK 131, 136, 141 : Thu håi c¸c kho¶n nî ph¶i thu. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -