Tài liệu Hạch toán kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong c¬ chÕ thÞ truêng lu«n lu«n vËn ®éng vµ thay ®æi .§èi víi doanh nghiÖp kinh doanh, mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt ®ã lµ ®èi t-îng lao ®éng, vËt liÖu còng vËy nã còng lµ ®èi t-îng lao ®éng nh-ng ®· thÓ hiÖn d-íi d¹ng vËt ho¸ nh- b«ng trong doanh nghiÖp dÖt, da trong doanh nghiÖp ®ãng dµy, v¶i trong doanh nghiÖp may mÆc ... MÆt kh¸c mçi mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ®øng v÷ng ®ßi hái ph¶i hiÓu râ chÝnh m×nh, lµm sao ®Ó thµnh c«ng vµ ph¸t triÓn, lµm sao cã thÓ c¹nh tranh ®-îc víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c tøc lµ ®ßi hái mét doanh nghiÖp ph¶i t¹o ra ®-îc nh÷ng s¶n phÈm mµ uy tÝn cña m×nh ®-îc gi÷ v÷ng ®é tin cËy cao t¹o cho kh¸ch hµng mét sù tin t-ëng khi lµm ¨n víi nhau .V× vËy ph¶i cã nh÷ng s¶n phÈm ®¹t chÊt l-îng tèt ®ång nghÜa víi viÖc chän vËt liÖu ®¹t chÊt l-îng , ®óng tiªu chuÈn . Cho nªn vËt liÖu rÊt quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp, nh-ng chØ mçi vËt liÖu vÉn ch-a ®ñ mµ ph¶i cã c«ng cô dông cô ®Ó t¸c ®éng lªn vËt liÖu t¹o ra s¶n phÈm. NhÊt lµ nh÷ng doanh nghiÖp trong lÜnh vùc s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng may mÆc phôc vô nhu cÇu tiªu dïng. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng trªn ®ång thêi ®-îc sù ®ång ý cña ban gi¸m hiÖu nhµ tr-êng vµ trong thêi gian thùc tÕ t¹i Chi Nh¸nh C«ng Ty 28 t¹i §µ N½ng. Em ®· chän ®Ò tµi " H¹ch to¸n kÕ to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô " ®Ó lµm chuyªn ®Ò tèt nghiÖp. §Ò tµi trªn gåm cã nh÷ng phÇn sau B¸o c¸o gåm cã 3 phÇn : PhÇn I : C¬ së lý luËn cña chuyªn ®Ò . PhÇn II : Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh vµ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n A. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty . B. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n PhÇn III : Nh÷ng ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n kÕ to¸n t¹i ®¬n vÞ. A. §¸nh gi¸ chung. B. Nh÷ng ®ãng gãp Tuy nhiªn ®Ò tµi nµy so víi mét sè ®Ò tµi kh¸c h¬i réng. Song víi tr×nh ®é kiÕn thøc cßn h¹n chÕ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. KÝnh mong sù chØ b¶o vµ ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« cïng c¸c anh, chÞ trong phßng hµnh chÝnh cña Chi Nh¸nh C«ng Ty 28 t¹i §µ N½ng lµm cho ®Ò tµi cµng ngµy hoµn thiÖn h¬n. PHÇN I Lý LUËN C¥ B¶N VÒ VËT LIÖU Vµ C¤ NG Cô DôNG Cô TRONG DOANH NGHIÖP i. VËT LIÖU Vµ C¤ NG Cô DôNG Cô A. VËt liÖu: 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, nguyªn t¾c kÕ to¸n vµ nhiÖm vô cña vËt liÖu: a. Kh¸i niÖm: VËt liÖu lµ mét trong nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tham gia trùc tiÕp vµ th-êng xuyªn vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, ¶nh h-ëng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm. b. §Æc ®iÓm: -Tham gia vµo mét chu k× s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh. -Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vËt liÖu sÏ bÞ tiªu hao toµn bé hoÆc bÞ biÕn ®æi h×nh th¸i vËt chÊt ban ®Çu ®Ó cÊu thµnh thùc thÓ cña s¶n phÈm. - GÝa trÞ cña nã ®-îc tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt c. Nguyªn t¾c kÕ to¸n: Khi nhËp vµ xuÊt vËt liÖu ph¶i tÝnh gi¸ thùc tÕ. §-îc sö dông mét trong hai ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho. - Ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn: tµi kho¶n sö dông sÏ ®-îc ph¶n ¸nh trùc tiÕp trªn tµi kho¶n hµng tån kho. - Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh k×: + GÝa trÞ vËt liÖu sö dông chØ ®-îc tÝnh khi cã gi¸ trÞ tån cuèi k×. + C¸c tµi kho¶n hµng tån kho ®-îc ghi hai lÇn trong k×. + T×nh h×nh biÕn ®éng trong k× ®-îc theo dâi ë tµi kho¶n 611 - KÕ to¸n vËt liÖu ph¶i thùc hiÖn ®ång thêi kÕ to¸n chi tiÕt c¶ vÒ gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. - KÕ to¸n ph¶i ®-îc lËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho. d. NhiÖm vô: -Tæng hîp sè liÖu t×nh h×nh nhËp, xuÊt , tån kho vËt liÖu c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, chñng lo¹i... - H-íng dÉn kiÓm tra c¸c ph©n x-ëng, c¸c kho, më sæ s¸ch cÇn thiÕt vµ h¹ch to¸n vËt liÖu ®óng chÕ ®é, ph-¬ng ph¸p. - Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi vµ kiÓm tra chÆt chÏ t×nh h×nh cung cÊp vËt liÖu, chÕ ®é b¶o qu¶n, c¸c ®Þnh møc dù tr÷, ®Þnh møc tiªu hao, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý vËt liÖu thõa, thiÕu, ø ®äng kÐm phÈm chÊt. - X¸c ®Þnh vËt liÖu tiªu hao vµ ph©n bæ chÝnh x¸c cho ®èi t-îng sö dông. - Tham gia c«ng t¸c kiÓm kª, ®¸nh gi¸ vËt liÖu vµ lËp b¸o c¸o vÒ vËt liÖu 2. Ph©n lo¹i vµ tÝnh gi¸ vËt liÖu: a. Ph©n lo¹i: VËt liÖu cña doanh nghiÖp gåm nhiÒu lo¹i do vËy cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i nh»m qu¶n lý mét c¸ch cã hiÖu qu¶. Gåm cã: - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ nh÷ng yÕu tè vËt chÊt t¹o nªn phÇn chÝnh cña s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt ra. Nguyªn liÖu trùc tiÕp ®-îc nhËn diÖn dÔ dµng trong s¶n phÈm v× nã ®Æc tr-ng cho ®Æc tÝnh dÔ thÊy nhÊt cña c¸i g× ®· ®-îc s¶n xuÊt ra. - Nguyªn vËt liÖu phô: ®-îc sö dông kÕt hîp víi nguyªn vËt liÖu chÝnh ®Ó n©ng cao chÊt l-îng còng nh- tÝnh n¨ng, nã khong cÊu thµnh thùc thÓ chÝnh cña s¶n phÈm mµ nã chØ lµm thay ®æi bªn ngoµi vÒ h×nh d¹ng cña nguyªn vËt liÖu chÝnh. - Nhiªn liÖu: lµ lo¹i vËt liÖu ®-îc dïng ®Ó t¹o ra n¨ng l-îng phôc vô cho sù ho¹t ®éng cña c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ nh-: sÊy, ñi, hÊp... - Phô tïng thay thÕ: lµ nh÷ng lo¹i vËt t- dïng ®Ó thay thÕ, s÷a ch÷a m¸y mãc, thiÕt bÞ ph-¬ng tiÖn vËn t¶i. - VËt liÖu vµ thiÕt bÞ x©y dùng c¬ b¶n, phÕ liÖu thu håi. a. TÝnh gi¸ vËt liÖu: §©y lµ mét vÊn ®Ò quan träng trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n quan träng trong viÖc tæ chøc h¹ch to¸n vËt liÖu.  Kh©u nhËp: - §èi víi vËt liÖu mua ngoµi Gi¸ trÞ vËt liÖu = Gi¸ mua + thuÕ NK + CPKh¸c - c¸c kho¶n gi¶m trõ ( nÕu cã) nhËp kho - §èi víi vËt liÖu mang tÝnh chÊt ®Æc thï th× ph¶i tÝnh ra gi¸ kh«ng cã thuÕ Gi¸ thanh to¸n Gi¸ ch-a thuÕ = 1+% GTGT - VËt liÖu tù s¶n xuÊt : Gi¸ nhËp kho lµ gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n xuÊt vËt liÖu. - VËt liÖu thuª ngoµi chÕ biÕn : Gi¸ nhËp kho = Gi¸ do ®¬n vÞ cÊp + Chi phÝ vËn chuyÓn bèc dì - VËt liÖu nhËn gãp vèn: Gi¸ nhËp kho do héi ®ång ®¸nh gi¸ (®-îc sù chÊp nhËn cña c¸c bªn). - VËt liÖu ®-îc biÕu tÆng: Gi¸ nhËp kho lµ gÝa thùc tÕ trªn thÞ tr-êng.  Kh©u xuÊt: C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp mµ doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän mét trong sè c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt kho sau: - Ph-¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh - Ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn - Ph-¬ng ph¸p nhËp tr-íc, xuÊt tr-íc (FIFO) - Ph-¬ng ph¸p nhËp sau, xuÊt tr-íc (LIFO) - Ph-¬ng ph¸p hÖ sè (gi¸ h¹ch to¸n) Gi¸ thùc tÕ + Gi¸ thùc tÕ vËt vËt liÖu tån ®Çu k× liÖu nhËp trong k× HÖ sè chªnh lÖch = Gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu tån ®Çu k× Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt trong kú nhËp trong kú = Gi¸ h¹ch to¸n vËt liÖu x xuÊt trong kú + gi¸ h¹ch to¸n cña vËt liÖu HÖ sè chªnh lÖch Víi c¸c ph-¬ng ph¸p trªn ®Ó tÝnh ®-îc gi¸ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt kho th× th× ph¶i tÝnh sè l-îng vËt liÖu tån kho thùc tÕ cuèi kú, sau ®ã míi x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt trong kú. Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu tån kho cuèi kú Gi¸ thùc tÕ vËt = Sè l-îng vËt liÖu x §¬n gi¸ vËt liÖu tån kho cuèi kú = gi¸ thùc tÕ vËt liÖu xuÊt dïng liÖu tån ®Çu kú nhËp lÇn cuèi cïng + gi¸ thùc tÕ vËt liÖu - gi¸ thùc tÕ vËt nhËp trong kú B /C«ng cô dông cô: 1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm, cña c«ng cô dông cô: a. Kh¸i niÖm: liÖu tån cuèi kú C«ng cô dông cô lµ nh÷ng t- liÖu lao ®éng kh«ng ®ñ tiªu chuÈn vÒ gi¸ trÞ vµ thêi gian sö dông ®Ó trë thµnh tµi s¶n cè ®Þnh. V× vËy c«ng cô dông cô ®-îc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nh- vËt liÖu. b. §Æc ®iÓm: - Cã thêi gian sö dông kh¸ dµi nªn tham gia vµo nhiÒu chu k× s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - GÝa trÞ c«ng cô dông cô ®-îc ph©n bæ mét, hai hoÆc nhiÒu lÇn vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. 2. Nguyªn t¾c h¹ch to¸n: - Ph¶n ¸nh theo gi¸ thùc - §-îc theo dâi ë tÇng kho, tõng lo¹i. - Ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ ®èi víi c«ng cô dông cô xuÊt dïng nhiÒu k× kinh doanh. §èi víi c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ nhá ph©n bæ mét lÇn §èi víi c«ng cô dông cô cã gi¸ trÞ lín ph©n bæ hai lÇn: lÇn xuÊt ®Çu chØ ph©n bæ 50% gi¸ trÞ, lÇn tiÕp ph©n bæ 50% gi¸ trÞ cßn l¹i cña c«ng cô dông cô khi bé phËn sö dông b¸o háng c«ng cô dông cô. Gi¸ trÞ cña c«ng TrÞ gi¸ phÕ Cô dông cô xuÊt dïng Møc ph©n bæ - liÖu -íc thu = tõng k× Sè k× dù kiÕn ph©n bæ - Gi¸ trÞ cßn l¹i cña c«ng cô dông cô khi ®-îc b¸o háng. GÝa trÞ c«ng cô Gi¸ trÞ cßn l¹i c«ng cô dông cô b¸o háng dông cô b¸o háng = 2 Gi¸ trÞ TiÒn phÕ liÖu - båi thu håi th-êng II. Qóa tr×nh h¹ch to¸n vËt liÖu vµ c«ng cô dông cô: 1. VËt liÖu: a. KÕ to¸n chi tiÕt t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt liÖu: Trong c«ng t¸c kÕ to¸n, kÕ to¸n chi tiÕt vËt liÖu cã ý nghÜa rÊt quan träng ®Ó b¶o qu¶n vËt liÖu vµ kiÓm tra t×nh h×nh cung cÊp sö dông vËt liÖu. KÕ to¸n chi tiÕt ®-îc thùc hiÖn song song cïng mét lóc ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n. Gåm ba ph-¬ng ph¸p: + Ph-¬ng ph¸p thÎ song song + Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn + Ph-¬ng ph¸p sæ sè d-. *Ph-¬ng ph¸p thÎ kho: - ë kho: Thñ kho sö dông thÓ kho ®Ó ghi chÐp. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ nhËp xuÊt ®Ó ghi sè l-îng vËt liÖu vµo kho vµ cuèi ngµy tÝnh ra sè tån kho cña tõng lo¹i vËt liÖu trªn thÎ kho - ë phßng kÕ to¸n: sö dônh sæ chi tiÕt vËt liÖu ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña tõng lo¹i vËt liÖu c¶ vÒ mÆt sè l-îng lÉn gi¸ trÞ. - Hµng ngµy hoÆc ®Þnh k× khi nhËn ®-îc c¸c chøng tõ nhËp xuÊt vËt liÖu ®-îc thñ kho chuyÓn lªn kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh kiÓm tra ghi gi¸ vµ ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt ®Ó lËp b¶ng tæng hîp nhËp xuÊt tån vËt liÖu. - Sè tån trªn c¸c sæ chi tiÕt ph¶i khíp ®óng víi sè tån trªn thÎ kho ChøngtõtõnhËp nhËp Chøng ThÎ kho Sæ chi tiÕt vl B¶ng hîp nhËp xuÊt tån B¶NG TæNG HîP NHËP, XUÊT TåN VËT LIÖU Danh ®iÓm vl tªn vËt liÖu Tån ®Çu th¸ng NhËp trong th¸ng XuÊt hµng th¸ng Tån cuèi th¸ng NVL ChÝnh -VL ChÝnh A -VL ChÝnh B Céng:...... VËt liÖu phô - VL Phô A -VL Phô B Céng:........ Tæng céng Ph-¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n dÔ sö dông, tiÖn lîi khi sö lý b»ng m¸y tÝnh. HiÖn nay ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông phæ biÕn trong c¸c doanh nghiÖp. *Ph-¬ng ph¸p sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn: ë kho: thñ kho vÉn sö dông c¸c thÎ kho ®Î ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån cña tõng lo¹i vËt liÖu vÒ mÆt sè l-îng. Hµng ngµy ThÎ kho Chøng tõ nhËp B¶ng kª nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn B¶ng kª xuÊt Sæ §èi chiÕu lu©n chuyÓn N¨m...... §iÓm Tªn §¬n Sè d- ®Çu danh vËt vÞ §¬n th¸ng 1 vËt liÖu tÝnh gi¸ liÖu Sè Sè l-îng tiÒn Lu©n chuyÓn trong th¸ng 1 Sè d- ®Çu th¸ng2 NhËp XuÊt Sè Sè Sè Sè Sè Sè l-îng tiÒn l-îng tiÒn l-îng tiÒn Ph-¬ng ph¸p nµy còng ®¬n gi¶n dÓ thùc hiÖn nh-ng cã nh-îc ®iÓm lµ khèi l-îng ghi chÐp cña kÕ to¸n dån vµo cuèi th¸ng qu¸ nhiÒu nªn ¶nh h-ëng ®Õn tÝnh kÞp thêi cña viÑc cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n. *Ph-¬ng ph¸p sæ sè d-: §-îc sö dông cho nh÷ng doanh nghiÖp dïng gi¸ h¹ch to¸n ®Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp xuÊt tån. ë kho chØ theo dâi vËt liÖu vÒ sè l-îng cßn ë phßng kÕ to¸n theo dâi vÒ gi¸ trÞ.(theo gi¸ h¹ch to¸n) + ë kho:thñ kho vÉn sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp sè l-îng vËt liÖu nhËp xuÊt tån trªn c¬ së c¸c chøng tõ nhËp xuÊt. Ngoµi ra vµo cuèi th¸ng thñ kho cßn c¨n cø vµo sè tån cña vËt liÖu trªn thÎ kho ®Ó ghi vµo sæ sè d-. Sæ sè d- do phßng kÕ to¸n lËp vµ göi xuèng cho thñ kho vµo ngµy cuèi th¸ng ®Ó ghi sæ. - C¸c chøng tõ nhËp xuÊt sau khi ®· ghi vµo thÎ kho, thñ kho ph¶i ph©n lo¹i theo chøng tõ nhËp, xuÊt ®Ó lËp phiÕu giao cho phßng kÕ to¸n kÌm theo chøng tõ nhËp xuÊt. + ë phßng kÕ to¸n: KÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm theo ®Þnh k× (3-5) ngµy xuèng kho ®Ó kiÓm tra, h-íng dÉn viÖc ghi chÐp cña thñ kho vµ xem xÐt c¸c chøng tõ nhËp xu©t ®· ®-îc thñ kho ph©n lo¹i. - Tõ c¸c chøng tõ ®-îc kÕ to¸n ph¶i ®èi chiÕu víi c¸c chøng tõ kh¸c cã liªn quan , c¨n cø vµo gi¸ h¹ch to¸n ®ang sö dông ®Ó ghi gi¸ vµo c¸c chøng tõ vµ cét sè tiÒn cña phiÕu giao nhËn chøng tõ vµ tiÕn hµnh ghi vµo b¶ng luü kÕ nhËp, xuÊt tån vËt liÖu. - B¶ng luü kÕ nhËp xuÊt tån ®-îc më riªng cho tõng kho vµ mçi danh ®iÓm vËt liÖu ®-îc ghi riªng mét dßng. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ph¶i tæng hîp sè tiÒn nhËp, xuÊt trong th¸ng vµ tÝnh ra sè d- cuèi th¸ng cho tõng lo¹i vËt liÖu trªn luü kÕ . - Sæ sè d- trªn b¶ng luü kÕ ph¶i khíp sè tiÒn kÕ to¸n x¸c ®Þnh trªn sæ sè d- do thñ kho chuyÓn vÒ. S¬ ®å PhiÕu nhËp kho ®Þnh k× PhiÕu giao nhËn Chøng tõ nhËp Hµng ngµy Cuèi th¸ng ThÎ kho Sæ sè d- Hµng ngµy B¶ng luü kÕ nhËp xuÊt tån ®Þnh k× PhiÕu xuÊt kho PhiÕu giao nhËn Chøng tõ gèc PhiÕu giao nhËn chøng tõ nhËp, xuÊt Tõ ngµy...®Õn ngµy...th¸ng...n¨m Nhãm VL Sè l-îng Chøng tõ Sè hiÖu Chøng tõ Sè tiÒn Ngµy...th¸ng...n¨m Ng-êi giao Ng-êi nhËn Sæ sè dN¨m... Kho... Danh Tªn §¬n §¬n ®iÓm vËt vÞ gi¸ VL liÖu tÝnh h¹ch to¸n §Þnh Sè d- ®Çu n¨m Sè d- cuèi ..... møc th¸ng 1 dù tr÷ SL ST SL ST SL ST B¶NG Luü KÕ NHËP, XUÊT, TåN VËT LIÖU Th¸ng...n¨m... NhËp XuÊt Nhãm Tån Tån vËt kho Tõ ngµy... Tõ ngµy... Céng Tõ ngµy... Tõ ngµy... Céng cuèi liÖu ®Çu ®Õn ngµy... ®Õn ngµy... ®Õn ngµy... ®Õn ngµy... th¸ng b. KÕ to¸n tæng hîp t×nh h×nh nhËp, xuÊt vËt liÖu: *C¸c tµi kho¶n liªn quan: TK151: Hµng ®ang mua trªn ®-êng. Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh vËt t-, hµng ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· mua nh-ng cuèi th¸ng ch-a vÒ ®Õn doanh nghiÖp. KÕt cÊu tµi kho¶n nh- sau: + Sè d- bªn Nî + Bªn Nî: GÝa trÞ hµng ho¸, vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®ang ®i trªn ®-êng. +Bªn Cã: hµng ho¸, vËt liÖu, c«ng cô dông cô ®ang ®i trªn ®-êng®· vÒ nhËp kho hoÆc giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng. TK152: Nguyªn liÖu, vËt liÖu. Dïng ®Ó ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu nhËp xuÊt tån. KÕt cÊu tµi kho¶n nh- sau: + Sè d- Nî : Bªn Nî: Nghuyªn liÖu, vËt liÖu t¹i doanh nghiÖp t¨ng do:  Mua ngoµi  NhËn gãp vèn liªn doanh  §-îc biÕu tÆng, tµi trî  S¶n xuÊt thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn.  KiÓm kª ph¸t hiÖn thõa Bªn cã: Nguyªn liÖu, vËt liÖu t¹i doanh nghiÖp gi¶m do: o XuÊt b¸n s¶n, xuÊ tdoanh. o §i gãp vèn liªn doanh. o XuÊt biÕu tÆng tµi trî. o KiÓm kª ph¸t hiÖn thiÕu TK 611 “ Mua hµng” + Bªn Nî: Gi¸ thùc tÕ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông tån ®Çu kú.  Gi¸ thùc tÕ nghuyªn vËt liÖu mua vµo trong kú. + Bªn cã: Gi¸ thùc tÕ nghuyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô tån cuèi kú.  ChiÕt khÊu mua hµng ®-îc h-ëng  Gi¸ thùc tÕ nghuyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô xuÊt trong kú.  TrÞ gi¸ vËt t- hµng ho¸ tr¶ l¹i cho ng-êi b¸n hoÆc ®-îc gi¶m gi¸ *§Çu kú h¹ch to¸n, kÕ to¸n chuyÓn vËt liÖu tån kho vµ vËt liÖu ®ang ®i trªn ®-êng: Nî TK 611 (6111) Cã TK 151,152 Gi¸ thùc tÕ vËt liÖu mua trong kú: Nî TK 6111 Cã TK 111,112,141,331... Cuèi kú kÕ to¸n kiÎm kª vËt tån kho, vËt liÖu mua ®ang ®i trªn ®-êng: Nî TK 151,152 Cã TK 6111 Gi¸ thùc tÕ xuÊt dïng trong kú: Nî TK 621 Cã TK 6111 S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp TK331,111,112,141 Gi¸ trÞ vËt liÖu TK6111 Gi¸ trÞ vËt liÖu TK 621 TK631 KÕt chuyÓn chi t¨ng trong kú dïng ®Ó chÕ t¹o s¶n phÈm phÝ nghuyªn vËt liÖu TK151,152 Gi¸ trÞ vËt liÖu ch-a dïng cuèi kú KÕt chuyÓn gi¸ trÞ vËt liÖu ch-a dïng ®Çu kú *Tr×nh tù h¹ch to¸n: NhËp vËt liÖu Khi mua nguyªn vËt liÖu vµ chÞu thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. Nî TK 152 Nî TK153 Cã TK 111,112,331 Khi nhËp khÈu nghuyªn vËt liÖu kÕ to¸n ph¶n ¸nh hµng nhËp khÈu bao gåm: Sè tiÒn ph¶i tr¶ cho ng-êi b¸n + thuÕ nhËp khÈu + chi phÝ kh¸c Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 111,112,331 Cã TK 3312 : ThuÕ nhËp khÈu . Cã TK 3333 : Chi phÝ kh¸c NÕu doanh nghiÖp mua vËt liÖu råi nh-ng cuèi th¸ng ch-a vÒ kÕ to¸n ghi Nî TK151 Nî TK133 Cã TK111,112,331 Khi vËt liÖu vÒ nhËp kho ghi: Nî TK 152 Cã TK 151 - C¸c kho¶n ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh mua vµ nhËp vËt liÖu tÝnh vµo gi¸ nhËp kho: Nî TK 152 Nî TK 133 Cã TK 111,112... - NÕu ®-îc bªn b¸n gi¶m gi¸ cho sè vËt liÖu ®· mua th× kho¶n gi¶m gi¸ ®-îc ghi gi¶m gi¸ nhËp kho: Nî TK 331 Cã TK 152 - NÕu ®-îc h-ëng kho¶n chiÕt khiÕu do thanh bto¸n sím tiÒn mua vËt liÖu th× kho¶n chiÕt khÊu ®-îc h-ëng tÝnh vµo thu nhËp ho¹t ®éng tµi chÝnh: Nî TK 111,112,331 Cã TK 711 - Khi mua vËt liÖu mµ ph¸t hiÖn cã vËt liÖu thiÕu hoÆc thõa kÕ to¸n ghi: + Tr-êng hîp vËt liÖu vÒ nhËp kho thiÕu so víi ho¸ ®¬n mµ ch-a x¸c ®Þnh ®-îc nguyªn nh©n chê xö lý: Nî TK 152: GÝa trÞ thùc nhËp Nî TK133: ThuÕ gi¸ trÞ gi¸ t¨ng Nî TK 1381: Tµi s¶n thiÕu chê xö lý Cã TK 111,112,331 + Tr-êng hîp vËt liÖu vÒ nhËp kho thõa so víi ho¸ ®¬n: Nî TK 152: gi¸ trÞ thùc nhËp Nî TK 133: thuÕ GTGT Cã TK 331,111: Sè tiÒn thanh to¸n Cã TK3381:Tµi s¶n thiÕu chê xö lý. Tr-êng hîp vËt liÖu thõa mµ doanh nghiÖp gi÷ hé cho bªn b¸n th× ghi: Nî TK 002: VËt t-, hµng ho¸ gi÷ hé, nhËn gia c«ng Cßn khi bªn b¸n nhËn l¹i: Cã TK 002 §èi víi vËt liÖu thuª ngoµi gia c«ng: - Khi xuÊt vËt liÖu giao cho ®¬n vÞ nhËn gia c«ng Nî TK 154: chi phi s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã 152 - C¸c kho¶n thanh to¸n cho ng-êi nhËn chÕ biÕn: Nî TK 154 Cã TK 111,112,331 - Khi nhËp kho trë l¹i c¨n cø vµo gi¸ thùc tÕ vËt liÖu ®· chÕ biÕn xong ghi: Nî TK 152 Cã TK 154 - NhËp vËt liÖu do ®-îc cÊp, nhËn vèn gãp ghi: Nî TK 152 Cã TK 411:nguån vèn kinh doanh Cã TK 111,112: c¸c kho¶n chi phÝ cã liªn quan * Tr×nh tù h¹ch to¸n: XuÊt vËt liÖu - Khi xuÊt vËt liÖu dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh: Nî TK 621 Nî TK 627 Nî TK 642 Nî TK 642 CãTK 152 - khi xuÊt vËt liÖu dïng cÊp cho ®¬n vÞ trùc thuéc hoÆc cho vay m-în trong néi bé ghi: + CÊp cho ®¬n vÞ trùc thuéc: Nî TK 1361 Cã TK 152 + Cho vay, m-în trong néi bé: Nî TK 1368 Cã TK 152 - Khi xuÊt vËt liÖu kÐm phÈm chÊt, ø ®éng ®Ó tiªu thô ghi: + TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt b¸n Nî TK 811: Chi phÝ kh¸c Cã TK 152 + TiÒn b¸n vËt liÖu thu ®-îc Nî TK 111,112,131 Cã TK 711: Thu nhËp kh¸c (gi¸ ch-a thuÕ) Cã TK 3331: thuÕ GTGT - Khi xuÊt vËt liÖu ®Ó gãp vèn liªn doanh( liªn doanh dµi h¹n hoÆc ng¾n h¹n) Nî TK 222,128 Nî TK 412( gi¶m): chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n Cã TK 152 HoÆc Cã TK 412( t¨ng) S¬ ®å h¹ch to¸n tæng qu¸t t×nh h×nh NhËp, xuÊt vËt liÖu TK 111,112,141... VËt liÖu mua ngoµi nhËp kho TK 152 TK 151 NhËp kho vËt liÖu ®i TK138,334,811 VËt liÖu thiÕu chê xö lý TK 154 VËt liÖu xuÊt thuª ®-êng k× tr-íc TK 3333 ThuÕ nhËp khÈu tÝnh vµo gi¸ trÞ vËt liÖu nhËp kho ngoµi gia c«ng TK 331 ChiÕt khÊu mua hµng gi¶m gi¸ hµng b¸n TK411 NhËn cÊp, ph¸t, tÆng th-ëng Gãp vèn liªn doanh TK 338 VËt liÖu thõa khi kiÓm kª TK 154 VËt liÖu thuª ngoµi chÕ TK 338 VËt liÖu thõa khi kiÓm kª TK128,222 VËt liÖu xuÊt gãp vèn liªn doanh TK 412 biÕn nhËp kho TK 412 §¸nh gi¸ t¨ng vËt liÖu §¸nh gi¸ gi¶m vËt liÖu
- Xem thêm -