Tài liệu Hạch toán kế toán tại công ty6 xây dựng số 6

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 273 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Tham gia: 27/02/2015

Mô tả:

Hạch toán kế toán tại công ty6 xây dựng số 6
1 Môc lôc Môc lôc.....................................................................................................1 Danh môc b¶ng biÓu..............................................................................3 B¶ng ký tù viÕt t¾t..............................................................................4 PhÇn I: Tæng quan vÒ ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kÜ thuËt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty X©y dùng sè 6..........................................................................5 1.1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty X©y dùng sè 6..............................................................................................................5 1.2.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty X©y dùng sè 6....................................................................................................6 1.2.1.Chøc n¨ng, nhiÖm vô..........................................................................6 1.2.2.Ngµnh nghÒ, quy m« kinh doanh, ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ trêng............................................................................................................7 1.2.3.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh, §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty X©y dùng sè 6..........................7 1.3.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt- kinh doanh cña c«ng ty X©y dùng sè 6..................................................................9 1.4.T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty X©y dùng sè 6.........................12 PhÇn II: Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i c«ng tyX©y dùng sè 6......................................................................................14 2.1.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty X©y dùng sè 6..................14 2.2.Tæ chøc bé sæ kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty X©y dùng sè 6....................................................................................................16 2.2.1.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n.....................................16 2.2.2.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n....................................16 2.2.3.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng sæ s¸ch kÕ to¸n......................................17 2 2.2.4.Tæ chøc hÖ thèng b¸o c¸o kÕ to¸n......................................................18 2.3. Tæ chøc h¹ch to¸n c¸c phÇn hµnh cô thÓ.................................19 2.3.1.Tæ chøc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ lao ®éng............................................19 2.3.2. Tæ chøc h¹ch to¸n TSC§...................................................................24 2.3.3.Tæ chøc h¹ch to¸n nguyªn vËt liÖu.....................................................29 2.3.4.Tæ chøc h¹ch to¸n thanh to¸n............................................................32 2.3.4.1.KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn......................................................................36 2.3.4.2.KÕ to¸n thanh to¸n...........................................................................37 2.3.5.Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.......38 PhÇn III: Mét sè ®¸nh gi¸ vÒ t×nh h×nh tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty6 X©y dùng sè 6................................................44 3.1.§¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty X©y dùng sè 6..........................................................44 3.2.§¸nh gi¸ cô thÓ vÒ t×nh h×nh tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty X©y dùng sè 6...........................................................................45 3.2.1.Nh÷ng mÆt tÝch cùc trong viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n....................45 3.2.2.Nh÷ng mÆt h¹n chÕ trong viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n....................47 Phô lôc......................................................................................................48 3 Danh môc b¶ng biÓu STT BiÓu 1.1 BiÓu 1.2 BiÓu 1.3 BiÓu 2.1 BiÓu 2.2 BiÓu 2.3 BiÓu 2.4 BiÓu 2.5 BiÓu 2.6 BiÓu 2.7 BiÓu 2.8 BiÓu 2.9 BiÓu 2.10 Tªn b¶ng biÓu S¬ ®å tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý C«ng ty X©y dùng sè 6 S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n C«ng ty X©y dùng sè 6 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung Tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH Tr×nh tù h¹ch to¸n TSC§ Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt NVL Tr×nh tù h¹ch to¸n NVL Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn mÆt Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn göi Tr×nh tù h¹ch to¸n thanh to¸n víi ngêi b¸n Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh Ký hiÖu c¸c ch÷ viÕt t¾t Ch÷ viÕt t¾t Ký hiÖu Trang 8 8 11 14 18 24 28 31 32 34 35 37 44 4 B¶o hiÓm x· héi B¶o hiÓm y tÕ Kinh phÝ c«ng ®oµn Nh©n c«ng trùc tiÕp Nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Tµi s¶n cè ®Þnh BHXH BHYT KPC§ NCTT NVL NVLTT TSC§ PhÇn I Tæng quan vÒ ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kÜ thuËt vµ tæ chøc bé m¸yqu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty X©y dùng sè 6 1.1.LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty X©y dùng sè 6: 5 Tõ n¨m 1971 lµ XÝ nghiÖp X©y l¾p thuéc Liªn hiÖp c¸c XÝ nghiÖp X©y l¾p H¶i Phßng Tõ n¨m 1993, theo NghÞ ®Þnh 388/CP doanh nghiÖp ®îc ®æi tªn thµnh C«ng ty X©y dùng sè 6 trùc thuéc Së X©y dùng H¶i Phßng, theo quyÕt ®Þnh sè 149Q§- TCCQ ngµy 21/1/1993 cña Chñ tÞch UBND thµnh phè H¶i Phßng. Trô së giao dÞch: Sè 29 ®êng Lam S¬n- Lª Ch©n- H¶i Phßng. §iÖn tho¹i: 031.835430 Sè FAX: 031.857160 Chøng chØ hµnh nghÒ x©y dùng: Sè 0302-00-0-0-0014 ngµy 2/6/1997 GiÊy ®¨ng ký kinh doanh: Sè 105563 cÊp ngµy 10/2/1993 vµ bæ sung n¨m 2001 GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký thuÕ: m· sè 0200154857-1 ngµy 16/10/1998 C«ng ty X©y dùng sè 6 lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp, tù chñ, trong s¶n xuÊt kinh doanh. Ngµy ®Çu thµnh lËp, C«ng ty gÆp khã kh¨n chång chÊt, thiÕu vèn, thiÕu c¸n bé qu¶n lý. Tríc t×nh h×nh ®ã, Ban l·nh ®¹o C«ng ty ®· tõng bíc th¸o gì khã kh¨n, lu«n hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh ®îc giao, t¹o ®îc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng s¶n phÈm còng nh tiÕn ®é thi c«ng. §Æc biÖt trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· tróng thÇu nh÷ng c«ng tr×nh lín, nhá trÞ gi¸ nhiÒu tû ®ång nh: x©y dùng ®êng giao th«ng, nhµ v¨n ho¸, bÖnh viÖn, trêng häc... trong vµ ngoµi thµnh phè. C«ng ty ®îc Bé X©y dùng, C«ng ®oµn X©y dùng tÆng B»ng khen vµ cê “§¬n vÞ ®¹t chÊt lîng cao c¸c c«ng tr×nh s¶n phÈm x©y dùng ViÖt Nam”. Trong nh÷ng n¨m qua C«ng ty X©y dùng sè 6 lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô, ®ãng gãp ®Çy ®ñ nghÜa vô víi Nhµ níc. §· ®îc héi ®ång Nhµ níc tÆng thëng: - Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 2 - Hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng 3 - §îc Tæng liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam tÆng nhiÒu b»ng lao ®éng s¸ng t¹o. 6 - §îc Thµnh phè tÆng thëng nhiÒu cê thi ®ua xuÊt s¾c. §ã lµ kÕt qu¶ cña sù phÊn ®Êu vµ tù kh¼ng ®Þnh m×nh cña Ban l·nh ®¹o còng nh sù nç lùc cña tõng thµnh viªn trong c«ng ty. Chóng ta hy väng r»ng trong nh÷ng n¨m tiÕp theo, c«ng ty sÏ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ trong viÖc t×m kiÕm hîp ®ång, më réng s¶n xuÊt vµ uy tÝn cña c«ng ty ngµy cµng ®îc n©ng cao. * VÒ tµi chÝnh: - Vèn ph¸p ®Þnh: 1,7 tû - Vèn huy ®éng: 21 tû ®ång - Cã tµi kho¶n: 710A-03062 phßng giao dÞch T« HiÖu Ng©n hµng C«ng th¬ng Thµnh phè H¶i Phßng Ng©n hµng s½n sµng ®¸p øng vèn cho C«ng ty thi c«ng c¸c c«ng tr×nh cã dù ¸n kh¶ thi. * MÆt b»ng lµm viÖc vµ s¶n xuÊt: - MÆt b»ng lµm viÖc:1.838 m2, trô së lµm viÖc 2 tÇng 400 m2 - Nhµ xëng vµ mÆt b»ng s¶n xuÊt: 1.640 m2 * ThiÕt bÞ m¸y mãc phôc vô thi c«ng: C«ng ty cã ®Çy ®ñ thiÕt bÞ chuyªn dïng ®Ó thi c«ng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c«ng nghiÖp, giao th«ng, thuû lîi vµ c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng c¬ së. * VÒ lao ®éng: C«ng ty cã ®éi ngò kü s, kü thuËt cã nhiÒu kinh nghiÖm tæ chøc thi c«ng vµ lùc lîng c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, s½n sµng tæ chøc, chØ ®¹o thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh trªn mäi ®Þa bµn vµ ®¸p øng ®Çy ®ñ yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Tæng sè c¸n bé c«ng nh©n viªn: 480 ngêi Trong ®ã: - Kü s: 32 ngêi - Trung cÊp: 23 ngêi 7 - C«ng nh©n kü thuËt: 75 ngêi C«ng nh©n hîp ®ång: 350 ngêi. 1.2.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty X©y dùng sè 6: 1.2.1.Chøc n¨ng, nhiÖm vô: C«ng ty X©y dùng sè 6 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc cã t c¸ch ph¸p nh©n, ngµnh nghÒ kinh doanh thuéc ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt quan träng mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Chøc n¨ng cña C«ng ty lµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty trong thêi gian nµy lµ nhËn thÇu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng vµ tæ chøc thi c«ng hîp lý. Thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh ph¶i theo §iÒu lÖ qu¶n lý ®Çu t vµ x©y dùng do Nhµ níc ban hµnh. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô víi nhµ níc, ph¸t triÓn vµ më réng quy m« kinh doanh. §ång thêi kh«ng ngõng më réng thÞ trêng trong níc gãp phÇn thóc ®Èy nÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã ph¶i ®¶m b¶o cho tÊt c¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty cã viÖc lµm, thu nhËp æn ®Þnh. Thùc hiÖn tèt c¸c mÆt nh v¨n ho¸ thÓ thao, kh«ng ngõng quan t©m ®Õn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. 1.2.2.Ngµnh nghÒ, quy m« kinh doanh, ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ trêng * Ngµnh nghÒ s¶n xuÊt chÝnh: - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ d©n dông, kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë, x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng, thuû lîi, x©y dùng c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ n«ng th«n vµ trang trÝ néi thÊt. - T vÊn x©y dùng c¬ b¶n. - Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ ë. 8 - S¶n xuÊt khai th¸c, kinh doanh vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ. - DÞch vô vËn t¶i, hµng ho¸ ®êng bé. - §¹i lý ph©n phèi s¶n phÈm, ký göi hµng ho¸. * Quy m« kinh doanh: C«ng ty thuéc h¹ng doanh nghiÖp võa vµ nhá * §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm: - S¶n phÈm cña C«ng ty lµ nh÷ng c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc..., cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm l©u dµi. - S¶n phÈm ®îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t tõ tríc, do ®ã, tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm thÓ hiÖn kh«ng râ rµng. - S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt( xe m¸y thi c«ng, thiÕt bÞ vËt t, ngêi lao ®éng...)ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. * §Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng: C«ng ty ®îc phÐp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi toµn quèc. 1.2.3.§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt - kinh doanh, ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty X©y dùng sè 6 Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt x· héi vµ sù tiÕn bé nhanh chãng cña khoa häc kü thuËt trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, C«ng ty ®· kh«ng ngõng ®æi míi, hiÖn ®¹i ho¸, gãp phÇn quan träng vµo viÖc n©ng cao n©ng suÊt lao ®éng vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Thêi gian s¶n xuÊt s¶n phÈm l©u dµi, vèn ®Çu t lín, nh©n c«ng thi c«ng c«ng c«ng tr×nh chñ yÕu lµ lao ®éng phæ th«ng vµ c«ng nh©n kü thuËt. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thêng ph©n t¸n theo c¸c c«ng tr×nh, Ýt tËp trung t¹i trô së c«ng ty. 9 C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt chÝnh trong c«ng ty lµ c¸c ®éi x©y dùng 601, 602...vµ c¸c ®éi ®Òu cã m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt nh sau: - §éi trëng c¸c ®éi x©y dùng cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, ph©n c«ng c«ng viÖc cho nh©n viªn cña m×nh, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc C«ng ty, thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n hîp ®ång ®· ký - Nh©n viªn kü thuËt: lµ c¸c kü s cã tr×nh ®é, thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh, kiÓm tra, gi¸m s¸t vÒ kü thuËt thi c«ng, ®¶m b¶o an toµn vµ ®óng tiÕn ®é thi c«ng. - Nh©n viªn kinh tÕ ®éi: theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh t¹i c¸c ®éi vµ tËp hîp c¸c chøng tõ liªn quan tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®éi göi lªn phßng kÕ to¸n cña C«ng ty vµ tÝnh gi¸ thµnh cña c¸c c«ng tr×nh mµ ®éi ®· thùc hiÖn. - C¸c tæ thi c«ng tiÕn hµnh thi c«ng c¸c c«ng tr×nh vµ b¸o c¸o lªn ®éi trëng vÒ tiÕn ®é thi c«ng vµ hoµn thµnh tr¸ch nhiÖm ®îc giao, qu¶n lý c¸c nh©n viªn cña m×nh thi c«ng theo ®óng kü thuËt. BiÓu 1.1: S¬ §å tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh §éi tr­ëng Nh©n viªn kü thuËt Nh©n viªn kinh tÕ ®éi C¸c tæ thi c«ng Quy tr×ng c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty X©y dùng sè 6 ®îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: BiÓu 1.2: 10 Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña c«ng ty x©y dùng sè 6 §Êu thÇu vµ nhËn hîp ®ång x©y l¾p c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh Thanh lý hîp ®ång, bµn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh LËp kÕ ho¹ch vµ dù to¸n c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh Tæ chøc c¸c vÊn ®Ò vÒ nh©n c«ng, vËt liÖu... DuyÖt quyÕt to¸n c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh Tæ chøc thi c«ng c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh NghiÖm thu bµn giao c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh 1.3.Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt - kinh doanh cña c«ng ty X©y dùng sè 6 Bé m¸y C«ng ty tinh gän, linh ho¹t, cã hiÖu lùc cao, lùc lîng thi c«ng ®ång bé, trÎ khoÎ vµ cã tÝnh c¬ ®éng cao, cã hiÖu qu¶. C¨n cø vµo chøc n¨ng nhiÖm vô cña C«ng ty vµ ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng, C«ng ty X©y dùng sè 6 tæ chøc bé m¸y qu¶n lý theo ph¬ng ph¸p trùc tuyÕn. Vµ c¸c bé phËn qu¶n lý cña C«ng ty cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. HiÖn nay C«ng ty cã 4 phßng ban chøc n¨ng. §Ó hiÓu râ h¬n vÒ bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty ta ®i s©u nghiªn cøu chøc n¨ng ho¹t ®éng cña tõng phßng ban: - Phßng tæ chøc lao ®éng- hµnh chÝnh: Chøc n¨ng: Gióp gi¸m ®èc trong viÖc s¾p xÕp bé m¸y cña toµn C«ng ty, thùc hiÖn tèt ®êng lèi chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc, qu¶n lý viÖc thùc hiÖn tiÒn l¬ng, tiÒn thëng cña c¸c ®¬n vÞ trong toµn C«ng ty ®óng víi quy chÕ tiÒn l¬ng cña Nhµ níc. NhiÖm vô: 11 + Tæ chøc tèt c«ng t¸c c¸n bé trong toµn C«ng ty ®Ó cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty, qu¶n lý vµ ®Ò xuÊt bæ nhiÖm c¸n bé theo ®óng thÈm quyÒn. + Tæ chøc c«ng t¸c tuyÓn dông, ký hîp ®ång lao ®éng, gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch cho ngêi lao ®éng, theo dâi, gi¸m s¸t sù biÕn ®éng cña lao ®éng còng nh an toµn thi c«ng + Lµm tèt c«ng t¸c an ninh néi bé, qu¶n lý hå s¬ toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn C«ng ty. + Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thi ®ua khen thëng. - Phßng kü thuËt nghiÖp vô: Chøc n¨ng: theo dâi ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c theo yªu cÇu qu¶n lý cña C«ng ty vµ Nhµ níc NhiÖm vô chÝnh cña phßng kü thuËt nghiÖp vô: + TiÕp thÞ vµ quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c ®Ó tiÕp cËn c¸c dù ¸n + Lµm bµi thÇu vµ tham gia ®Êu thÇu c¸c dù ¸n. NÕu tróng thÇu lµm ph¬ng ¸n tæ chøc thùc hiÖn tr×nh gi¸m ®èc ®Ó duyÖt theo néi dung hîp ®ång ký kÕt víi bªn A + Qu¶n lý c¸c dù ¸n + LËp c¸c biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng sau ®ã hoµn c«ng, ban giao c«ng tr×nh theo tiÕn ®é ®· cam kÕt. + Gi¸m s¸t kü thuËt c«ng tr×nh. + QuyÕt to¸n c«ng tr×nh. - Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: Chøc n¨ng: Lµ phßng tham mu gióp gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua viÖc qu¶n lý tµi chÝnh Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô: + Qu¶n lý viÖc sö dông vèn toµn c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, thêng xuyªn híng dÉn nghiÖp vô, gi¸m s¸t vµ kiÓm tra c«ng t¸c tµi chÝnh 12 kÕ to¸n, viÖc sö dông vèn cña c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc ®Ó ph¸t hiÖn ng¨n chÆn kÞp thêi khi c¸c ®¬n vÞ cã biÓu hiÖn vi ph¹m nguyªn t¾c tµi chÝnh, sö dông vèn kh«ng ®óng môc ®Ých. + Hµng n¨m lµm tèt c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch tµi chÝnh kÕ to¸n vµ thêng xuyªn thùc hiÖn tèt c«ng t¸c thèng kª, b¸o c¸o vµ theo dâi mÆt thu, chi tµi chÝnh cña C«ng ty. QuyÕt to¸n vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng, chÝnh x¸c kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn C«ng ty. + Gi¶i quyÕt tèt vèn ®Ó phôc vô kinh doanh cña toµn C«ng ty ®îc kÞp thêi. + Th«ng qua viÖc qu¶n lý vèn ®Ó qu¶n lý tèt tµi s¶n, trang thiÕt bÞ hiÖn cã cña C«ng ty vµ khai th¸c cã hiÖu qu¶ tµi s¶n ®ã. + Thùc hiÖn tèt chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª. - Phßng kü thuËt vµ qu¶n lý vËt t: Chøc n¨ng: nghiªn cøu lËp kÕ ho¹ch cho viÖc thi c«ng tõng c«ng tr×nh, gi¸m s¸t viÖc thi c«ng vÒ tiÕn ®é còng nh chÊt lîng c«ng tr×nh. NhiÖm vô chÝnh: + C¨n cø vµo kÕ ho¹ch, c«ng viÖc ®Ó giao vËt t. + Ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çu t, dù tr÷ vËt t. + Thanh quyÕt to¸n c«ng tr×nh. - Ngoµi ra cßn cã c¸c ®éi thi c«ng x©y dùng: ®éi 601, 602, 603, 604, 605, 606, 608,612. +C«ng trêng 601, 602, 604: phô tr¸ch thi c«ng c¸c c«ng trêng trong ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. + C«ng trêng 603, 605: phô tr¸ch thi c«ng c¸c c«ng trêng trong ®Þa bµn thµnh phè H¶i Phßng + C«ng trêng 606: phô tr¸ch thi c«ng c¸c c«ng trêng trong ®Þa bµn thµnh phè Qu¶ng Ninh. 13 + C«ng trêng 608, 612; thi c«ng ë c¸c ®Þa bµn ngo¹i tØnh, thµnh kh¸c: Th¸i B×nh, Ninh B×nh... Song khi cã nhiÒu c«ng tr×nh cïng ®îc tiÕn hµnh thi c«ng dån dËp, C«ng ty cã thÓ ®iÒu phèi, thay ®æi ®Þa bµn thi c«ng cña c¸c c«ng trêng ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh chung cña ®¬n vÞ. C¸c phßng ban, c¸c ®éi trong C«ng ty cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, c¸c phßng ban cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn c¸c ®éi thi c«ng c«ng tr×nh vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho hä hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña m×nh ®ång thêi c¸c ®éi lµ ngêi n¾m b¾t qu¸ tr×nh thi c«ng c«ng tr×nh nªn ph¶n ¸nh l¹i ®Ó c¸c phßng ban n¾m v÷ng h¬n t×nh h×nh hiÖn t¹i ®Ó cã biÖn ph¸p chØ ®¹o kÞp thêi. BiÓu1.3: S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý – c«ng ty x©y Phã gi¸m ®èc Kinh doanh dùng sè 6 Gi¸m ®èc 1.4.T×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty: Phã gi¸m ®èc Kü thuËt Trong suèt thêi gian qua C«ng ty X©y dùng sè 6 lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc cã bÒ dµy kinh nghiÖm trong lÜnh vùc x©y l¾p còng ®ang ®øng tríc nh÷ng th¸ch thøc chung cña toµn ngµnh nhng C«ng ty kh«ng ngõng phÊn ®Êu tæ chøc Phßng tµi chÝnh Phßng kü thuËt kü ®Ó ngµyPhßng mét lín m¹nhlao vµ ph¸t triÓn c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, t¹oPhßng dùng vÞ thuËt ®éng hµnh chÝnh kÕ to¸n nghiÖp vô vËt t trÝ v÷ng ch¾c trong ngµnh x©y l¾p. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng x©y dùng C«ng ty ®· vµ ®ang thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh lín nh: C«ng ty th¶m len hµng kªnh H¶i Phßng, khu c«ng nghiÖp Nomura, c«ng tr×nh x¨ng dÇu B12 tæng C«ng ty x¨ng dÇu ViÖt Nam, x©y dùng nhµ 5 tÇng s©n bay B¹ch mai Bé t lÖnh Kh«ng qu©n Hµ Néi. Díi trong mét sè n¨m §éi®©y lµ kÕt qu¶ §éikinh doanh §éi §éi gÇn ®©y: XD XD XD XD 601 602 603 604 §éi XD 605 §éi§éi XDXD 606612 608 14 §¬n vÞ tÝnh: VN§ STT ChØ tiªu 1 2 3 4 Tæng tµi s¶n Tæng NVCSH Doanh thu Lîi nhuËn tríc thuÕ 5 Thu nhËp b×nh qu©n N¨m2000 N¨m2001 N¨m2002 10.711.741.109 10.399.520.594 11.455.735.027 991.594.503 1.002.335.183 1.184.004.107 6.534.304.473 7.514.725.063 8.245.668.341 170.368.142 212.245.127 253.751.237 580.239 680.206 750.000 ngêi/ th¸ng Doanh thu cña C«ng ty trong 3 n¨m qua ®Òu t¨ng: N¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000: 15%, n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001: 9,7% Lîi nhuËn tríc thuÕ n¨m 2001 t¨ng so víi n¨m 2000: 24,56%: n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001: 19,5% Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi/th¸ng ®Òu t¨ng qua c¸c n¨m nhng t¨ng kh«ng ®Òu bëi v× c«ng ty tr¶ l¬ng chñ yÕu theo s¶n phÈm, mµ c¸c c«ng tr×nh thêng kÐo dµi thêi gian. Tæng tµi s¶n vµ tæng NVCSH cã xu híng t¨ng qua c¸c n¨m Nh vËy C«ng ty ho¹t ®éng kinh doanh ngµy cµng cã hiÖu qu¶, ®êi sèng cña c«ng nh©n lao ®éng ngµy cµng ®îc n©ng cao. C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp Nhµ níc nªn h×nh thøc së h÷u vèn thuéc h×nh thøc së h÷u Nhµ níc.C¬ cÊu vèn hiÖn nay phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Vµ t×nh h×nh vèn cña C«ng ty ®îc thÓ hiÖn qua mét sè chØ tiªu sau ®©y: 15 Tæng sè vèn kinh doanh hiÖn cã: 14.455.735.057 Trong ®ã: ®¬n vÞ: VN§ - Vèn cè ®Þnh +Nguyªn gi¸ TSC§ + §· khÊu hao + Gi¸ trÞ cßn l¹i - Vèn lu ®éng + Vèn b»ng tiÒn + TSL§ : : : : : : : 812.345.406 1.255.869.685 (443.524.279) 812.345.406 13.743.389.651 12.212.389.651 1.531.000.000 PhÇn II Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ bé sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty X©y dùng sè 6 2.1.Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty x©y dùng sè 6: C«ng ty X©y dùng sè 6 trùc thuéc Së x©y dùng H¶i Phßng lµ mét ®¬n vÞ h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp. §îc h¹ch to¸n toµn bé ®Çu ra, ®Çu vµo, l·i, lç nh mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh theo luËt doanh nghiÖp. 16 Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo h×nh thøc võa tËp trung võa ph©n t¸n. Phßng kÕ to¸n thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n chung cña C«ng ty, t¹i c¸c ®éi x©y l¾p c¸c nh©n viªn nh©n viªn kinh tÕ ®éi cã nhiÖm vô tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp ph¸t sinh nhng kh«ng tÝnh gi¸ thµnh c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ë ®éi m×nh, cuèi mçi th¸ng tËp hîp tÊt c¶ c¸c ho¸ ®¬n, chøng tõ, hîp ®ång lao ®éng vµ b¶ng dù to¸n ®Þnh møc lªn phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n cña C«ng ty. KÕ to¸n C«ng ty tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, x¸c ®Þnh nghÜa vô víi Nhµ níc vµ b¸o c¸o lªn cÊp trªn cã liªn quan. Gi÷a C«ng ty vµ ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n theo c¬ chÕ kho¸n gän, c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n kÕt qu¶ riªng. M« h×nh bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty: BiÓu 2.1: 17 S¬ ®å bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty x©y dùng sè 6 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n tiÒn KhÊu hao Nguyªn thanh l¬ng TSC§ vËt liÖu to¸n Nh©n viªn kinh tÕ ®éi Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty cã 6 ngêi: - 1 KÕ to¸n trëng - 1 KÕ to¸n tæng hîp kiªm kÕ to¸n khÊu hao TSC§ - 1 KÕ to¸n tiÒn l¬ng - 1 KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu - 1 KÕ to¸n thanh to¸n - 1 Thñ quü Díi c¸c ®éi lµ c¸c nh©n viªn kinh tÕ C¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ®îc ph©n chia tr¸ch nhiÖm râ rµng: 18 • KÕ to¸n trëng lµ ngêi chØ ®¹o, tæ chøc c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n. KiÓm tra gi¸m ®èc toµn bé c¸c mÆt ho¹t ®éng kinh tÕ tµi chÝnh t¹i C«ng ty, tham mu cho gi¸m ®èc ®Ó cã thÓ ®a ra c¸c quyÕt ®Þnh hîp lý. • KÕ to¸n tæng hîp : TËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, tæng hîp c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n nép C«ng ty vµ c¸c ban ngµnh liªn quan. • KÕ to¸n khÊu hao TSC§: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh, tæng hîp sè liÖu mét c¸ch chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi vÒ sè lîng, hiÖn tr¹ng vµ gi¸ trÞ tµi s¶n hiÖn cã t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ di chuyÓn tµi s¶n cè ®Þnh trong néi bé C«ng ty nh»m gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc mua s¾m, ®Çu t, viÖc b¶o qu¶n vµ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh t¹i C«ng ty - Ph¶n ¸nh kÞp thêi gi¸ trÞ hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh trong qu¸ tr×nh sö dông, tÝnh to¸n, ph©n bæ hoÆc kÕt chuyÓn chÝnh x¸c sè khÊu hao vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. - Tham gia kiÓm kª, kiÓm tra ®Þnh kú hay bÊt thêngTSC§, tham gia ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n cè ®Þnh khi cÇn thiÕt, tæ chøc ph©n tÝch t×nh h×nh b¶o qu¶n vµ sö dông TSC§ ë C«ng ty • KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: - Tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c sè lîng, chÊt lîng vµ gi¸ c¶ vËt liÖu t¨ng gi¶m, tån kho theo yªu cÇu qu¶n lý vËt liÖu. - ChÊp hµnh ®Çy ®ñ chÕ ®é h¹ch to¸n ban ®Çu (thñ tôc nhËp, xuÊt) kiÓm tra chÕ ®é b¶o qu¶n, dù tr÷ vµ sö dông vËt liÖu, ph¸t hiÖn vµ ng¨n ngõa c¸c trêng hîp së dông l·ng phÝ, h hao thÊt tho¸t vËt liÖu. - Cung cÊp tµi liÖu cho ph©n tÝch kinh tÕ vÒ vËt liÖu. • KÕ to¸n tiÒn l¬ng: - Tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu: C«ng t¸c ghi chÐp ban ®Çu, xö lý vµ ghi sæ kÕ to¸n c¸c nghiÖp vô liªn quan ®Õn tiÒn l¬ng, BHXH...; tæ chøc 19 cung cÊp th«ng tin, b¸o c¸o vµ ph©n tÝch chi phÝ tiÒn l¬ng, BHXH...; trong chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. - KÕt hîp cïng víi bé phËn lao ®éng tiÒn l¬ng cña C«ng ty ®Ó vËn dông ph¬ng thøc tr¶ l¬ng hîp lý. Tæ chøc tÝnh to¸n vµ x¸c ®Þnh tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho tõng ®èi tîng chÞu chi phÝ ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é vÒ lao ®éng, tiÒn l¬ng quy ®Þnh. • KÕ to¸n thanh to¸n: - Ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi sè hiÖn cã, t×nh h×nh biÕn ®éng vµ sö dông tiÒn, kiÓm tra chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh chÕ ®é thu chi vµ qu¶n lý tiÒn, chÕ ®é thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn. - Theo dâi chi tiÕt tõng kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ theo tõng ®èi tîng, thêng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc, thanh to¸n kÞp thêi c¸c kho¶n nî ph¶i thu vµ ph¶i tr¶. - Ph©n lo¹i c¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ theo thêi gian thanh to¸n vµ theo tõng ®èi tîng ®Ó cã kÕ ho¹ch vµ biÖn ph¸p thanh to¸n phï hîp • Nh©n viªn kinh tÕ ®éi: tËp hîp chi phÝ ë c¸c ®éi vµ göi lªn phßng kÕ to¸n c¸c chøng tõ vµ b¸o c¸o liªn quan. 2.2.Tæ chøc bé sæ kÕ to¸n vµ h×nh thøc kÕ to¸n t¹i c«ng ty x©y dùng sè 6: 2.2.1.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n: 20 §Ó t¹o c¬ së ph¸p lý vµ h¹ch to¸n ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh, C«ng ty ®· sö dông mét hÖ thèng chøng tõ t¬ng ®èi hoµn chØnh vµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. HÖ thèng chøng tõ cña C«ng ty gåm 36 chøng tõ : - VÒ kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng: B¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, phiÕu nghØ hëng BHXH, B¶ng thanh to¸n BHXH, B¶ng thanh to¸n tiÒn thëng, Hîp ®ång lao ®éng, Biªn b¶n thanh lý hîp ®ång - VÒ kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: PhiÕu nhËp kho, PhiÕu xuÊt kho, Biªn b¶n kiÓm nghiÖm, thÎ kho... - VÒ kÕ to¸n tiÒn tÖ: PhiÕu thu, PhiÕu chi, GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng, GiÊy xin thanh to¸n, GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng, B¶ng kiÓm kª quü, Uû nhiÖm chi, GiÊy lÜnh tiÒn mÆt. - VÒ kÕ to¸n TSC§: Biªn b¶n giao nhËn TSC§, ThÎ TSC§, Biªn b¶n thanh lý TSC§, Biªn b¶n giao nhËn TSC§ söa ch÷a lín hoµn thµnh, Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§ - VÒ kÕ to¸n mua hµng, thanh to¸n cã: Ho¸ ®¬n b¸n hµng, Ho¸ ®¬n GTGT... 2.2.2.Tæ chøc vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n: C«ng ty ¸p dông c¸c tµi kho¶n mµ nhµ níc quy ®Þnh theo quyÕt ®Þnh sè1864/1998/Q§-BTC ngµy 16/12/1998 cña Bé tµi chÝnh. HÖ thèng tµi kho¶n C«ng ty X©y dùng sè 6 sö dông: Tµi kho¶n lo¹i 1: TK 111 (1111), 112 (1121), 121,128,... Tµi kho¶n lo¹i 2: TK 211, 214, 241. Tµi kho¶n lo¹i 3: TK 311, 331, 333, 334, 335, 336, 337, 338... Tµi kho¶n lo¹i 4: TK 411, 412, 421, 441, 451. Tµi kho¶n lo¹i 5: TK 511, 515. Tµi kho¶n lo¹i 6: TK 621, 622, 623, 627, 632, 635, 642. Tµi kho¶n lo¹i 7: TK 711
- Xem thêm -