Tài liệu Hạch toán kế toán cfsx và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty cầu 12

  • Số trang: 35 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, mét vÊn ®Ò lu«n lµm ®au ®Çu c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp ®ã lµ lµm sao ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, lîi nhuËn n¨m sau t¨ng cao h¬n n¨m tr-íc, kh«ng nh÷ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ bá ra mµ cßn ph¶i cã tÝch luü, ®¶m b¶o qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt. §èi víi doanh nghiÖp (DN) XDCB nãi riªng th× hiÖu qu¶ kinh doanh cµng lµ vÊn ®Ò sèng cßn, ®Æc biÖt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ thùc tr¹ng ®Êu thÇu víi gi¸ tróng thÇu qu¸ thÊp, l·i vay ng©n hµng ngµy cµng cã xu h-íng t¨ng lªn trong khi ®ã nguån vèn thanh to¸n l¹i v« cïng chËm trÔ. §Ó DNcã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn ®-îc th× kh«ng nh÷ng DN XDCB mµ tÊt c¶ c¸c DNthuéc mäi lÜnh vùc kinh doanh ®Òu ph¶i kh«ng ngõng c¶i tiÕn s¶n xuÊt, ¸p dông c«ng nghÖ tiªn tiÕn, gi¶m tèi ®a CFSX kinh doanh,... b»ng mäi biÖn ph¸p ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña DN. ChÝnh v× thÕ, qu¶n lý chÆt chÏ CFSX kinh doanh lµ mét trong nh÷ng biÖn ph¸p ®Çu tiªn thiÕt thùc nhÊt cña DN, kh«ng nh÷ng gióp DNcã thÓ h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng lîi nhuËn mµ cßn cã thÓ gióp DN®Þnh ra ®-îc gi¸ ®Êu thÇu phï hîp, n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Qua qu¸ tr×nh t×m hiÓu vÒ mÆt lý luËn, thùc tiÔn t¹i C«ng ty cÇu 12, nhËn thÊy tÇm quan träng cña vÊn ®Ò trªn, em chän ®Ò tµi: "H¹ch to¸n kÕ to¸n CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng t¹i C«ng ty CÇu 12". ®Ó lµm ®Ò tµi nghiªn cøu cho chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Trong ph¹m vi nghiªn cøu, chuyªn ®Ò chØ ®i s©u t×m hiÓu c¸ch h¹ch to¸n CFSX cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh c¬ b¶n cña c«ng ty lµ thi c«ng x©y dùng CÇu. Môc ®Ých cña chuyªn ®Ò lµ vËn dông lý luËn vÒ h¹ch to¸n CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p vµo viÖc nghiªn cøu thùc tiÔn c«ng t¸c nµy t¹i C«ng ty CÇu 12. Chuyªn ®Ò ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 phÇn : PhÇn I: Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cÇu 12 PhÇn II: H¹ch to¸n CFSX & TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p PhÇn III: T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc h¹ch to¸n CFSX & tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p ë c«ng ty cÇu 12. PhÇn IV: T×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. PhÇn I Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cÇu 12 I. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty cÇu 12 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty cÇu 12 C«ng ty cÇu 12 lµ mét doanh nghiÖp nhµ n-íc thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng c«ng tr×nh giao th«ng 1-Bé giao th«ng vËn t¶i. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ Bridge Construction Company No.12.ViÕt t¾t lµ CC12. Trô së chÝnh: ThÞ trÊn Sµi §ång, Gia L©m - Hµ Néi. TiÒn th©n cña C«ng ty cÇu 12 lµ mét ®éi cÇu chñ lùc chØ cã 48 ng-êi mang tªn lµ ®éi cÇu 2 víi c¬ së vËt chÊt nghÌo nµn. H¬n 50 n¨m qua, C«ng ty CÇu 12 ®· söa ch÷a míi vµ x©y dùng míi trªn 220 l-ît chiÕc cÇu lín nhá ®-îc ¸p dông víi tÊt c¶ c¸c lo¹i kÕt cÊu vµ thi c«ng b»ng gi¶i ph¸p ®· cã ë ViÖt Nam. Qu¸ tr×nh x©y dùng vµ tr-ëng thµnh ®Õn nay c«ng ty ®· ®-îc nhµ n-íc tÆng th-ëng 41 huy ch-¬ng c¸c lo¹i, 4 c¸ nh©n anh hïng lao ®éng vµ 2 lÇn ®-îc tuyªn d-¬ng ®¬n vÞ Anh hïng lao ®éng (1985-1997) vµ gÇn ®©y nhÊt, n¨m 2002, C«ng ty ®-îc tuyªn d-¬ng Anh hïng Lùc l-îng vò trang. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, c«ng ty ®· më réng quy m« vµ ®Þa bµn kinh doanh, hîp t¸c liªn doanh víi mét sè h·ng, c«ng ty n-íc ngoµi ®Ó tham gia ®Êu thÇu vµ thi c«ng mét sè c«ng tr×nh trong n-íc vµ n-íc ngoµi cã quy m« lín vµ kü thuËt phøc t¹p. 2. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh 2.1.§Æc ®iÓm vÒ quy tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh CC12 cã nh÷ng ®Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu sau: - S¶n phÈm ®¬n chiÕc vµ ®ßi hái yªu cÇu kü thuËt cao, ®Þa bµn s¶n xuÊt kinh doanh réng trªn kh¾p c¶ n-íc. - Chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm dµi, thêi gian thi c«ng mét c©y cÇu th-êng tõ 1 ®Õn 3 n¨m. - Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®ßi hái ®¬n vÞ ph¶i cã tr×nh ®é kü thuËt cao, thiÕt bÞ thi c«ng tiªn tiÕn vµ ph¶i tu©n theo mét quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt nhÊt ®Þnh tuú thuéc vµo tõng c«ng tr×nh theo yªu cÇu cña chñ ®Çu t-. 2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn (s¬ ®å 1) §Ó ®¸p øng ®-îc yªu cÇu thi c«ng c«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc: - 2 chi nh¸nh c«ng ty t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ §µ N½ng - §éi thi c«ng c¬ giíi chÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi qu¶n lý m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty. - X-ëng söa ch÷a: Ho¹t ®éng nh- mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt phôc vô cho viÖc söa ch÷a xe vµ c¸c thiÕt bÞ thi c«ng cña c«ng ty - X-ëng gia c«ng c¬ khÝ: Chuyªn gia c«ng, chÕ söa vËt t- thi c«ng. Cã 16 ®éi c«ng tr×nh cã tªn tõ ®éi 1 ®Õn ®éi 16, cã nhiÖm vô trùc tiÕp thi c«ng c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh theo hîp ®ång ®· ký kÕt, theo tiÕn ®é vµ yªu cÇu kü thuËt mµ c«ng ty ®-a ra. (Xem s¬ ®å 1) 4. §Æc ®iÓm chñ yÕu vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty cÇu 12 Bé m¸y kÕ to¸n ¸p dông ë c«ng ty theo h×nh thøc tËp trung, mäi chøng tõ ®Òu ®-îc göi vÒ phßng kÕ to¸n cña c«ng ty vµ h¹ch to¸n tËp trung t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty. H×nh thøc sæ kÕ to¸n ®-îc ¸p dông ë c«ng ty lµ h×nh thøc NhËt ký chung KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n c«ng nî, TSC§ KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ KÕ to¸n thanh to¸n vèn KÕ to¸n giao dÞch NH KÕ to¸n thuÕ KÕ to¸n tæng hîp vµ tÝnh GT KÕ to¸n vËt t- Thñ quü kiªm KT b¶o hiÓm Nh©n viªn kÕ to¸n ë c¸c ®éi, chi nh¸nh trùc thuéc S¬ chuyÓn ®å 2: Béchøng m¸y kÕ c«ng ty cÇu 12 s¬ ®å 3) S¬ ®å lu©n tõ to¸n néi bé C«ng ty (xem HÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh cña c«ng ty ®-îc lËp ®Þnh kú 3 th¸ng mét lÇn bao gåm: + B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n + B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh + ThuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n hµng tån kho c«ng ty ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Ph-¬ng ph¸p tÝnh thuÕ GTGT c«ng ty ¸p dông lµ ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. HÖ thèng tµi kho¶n sö dông: C«ng ty hiÖn nay sö dông c¸c tµi kho¶n vµ mÉu biÓu theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh ban hµnh ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §ã lµ c¸c tµi kho¶n: 136Ph¶i thu néi bé, 621- Chi phÝ NVL trùc tiÕp, TK 622- TK Nh©n c«ng trùc tiÕp, TK 627CFSX chung, TK 623- Chi phÝ m¸y thi c«ng, TK 154- CFSX kinh doanh dë dang vµ c¸c tµi kho¶n cã liªn quan kh¸c. PhÇn Ii h¹ch to¸n cfsx & tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p I. §Æc tr-ng tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ngµnh XDCB nãi chung vµ x©y dùng cÇu nãi riªng 1.§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngµnh XDCB. XDCB lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®éc lËp quan träng mang tÝnh chÊt c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt cho nÒn kinh tÕ. S¶n phÈm x©y dùng lµ c¸c c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian sö dông l©u dµi, cã gi¸ trÞ lín. Trong XDCB th× x©y dùng cÇu vÉn ®-îc coi lµ chñ lùc bëi tÝnh phøc t¹p vÒ nhiÒu mÆt cña nã. Mçi mét c«ng tr×nh cÇu kh«ng nh÷ng cã gi¸ trÞ vÒ mÆt kü thuËt, mü thuËt vµ giao th«ng mµ cßn cã ý nghÜa kinh tÕ rÊt lín ®ång thêi nã còng thÓ hiÖn tr×nh ®é ph¸t triÓn h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt, kü thuËt cña mét quèc gia. Còng nh- nh÷ng s¶n phÈm x©y dùng kh¸c, s¶n phÈm cÇu lµ s¶n phÈm x©y dùng mang tÝnh ®éc lËp t-¬ng ®èi, mçi c«ng tr×nh cÇu ®-îc x©y dùng theo thiÕt kÕ, kü thuËt vµ gi¸ trÞ dù to¸n riªng. MÆt kh¸c gi¸ b¸n s¶n phÈm cÇu l¹i ®-îc x¸c ®Þnh tõ tr-íc khi s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt vµ kh«ng hoµn toµn tu©n theo qui luËt cung cÇu nh- nh÷ng hµng ho¸ th«ng th-êng kh¸c v× thÕ tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm kh«ng thÓ hiÖn râ. Qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng cÇu ®-îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n phô thuéc vµo quy m«, tÝnh chÊt phøc t¹p vµ kü thuËt cña tõng c«ng tr×nh. C¸c c«ng tr×nh cÇu ®Òu ®-îc tiÕn hµnh thi c«ng theo hîp ®ång kinh tÕ vµ thiÕt kÕ kü thuËt ®· ®-îc duyÖt, qu¸ tr×nh thi c«ng phô thuéc rÊt lín vµo yªu cÇu cña kh¸ch hµng vµ ph¶i tu©n thñ theo nh÷ng qui ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ XDCB còng nh- lµ tiÕn ®é, kü thuËt, mü thuËt cña c«ng tr×nh. V× thÕ nh÷ng ®Æc ®iÓm ®ã còng cã t¸c ®éng lín tíi c«ng t¸c kÕ to¸n ®Æc biÖt lµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. 2. Sù cÇn thiÕt vµ yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý, h¹ch to¸n CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng. ViÖc ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chØ cã thÓ dùa trªn gi¸ thµnh s¶n phÈm chÝnh x¸c. Song tÝnh chÝnh x¸c gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i chÞu ¶nh h-ëng cña kÕt qu¶ tæng hîp chi phÝ x©y l¾p. Do vËy tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®Ó ®¶m b¶o x¸c ®Þnh ®óng néi dung vµ chi phÝ cÊu thµnh trong gi¸ thµnh, l-îng gi¸ trÞ, yÕu tè chi phÝ ®· dÞch chuyÓn vµo s¶n phÈm hoµn thµnh lµ rÊt quan träng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c h¹ch to¸n CFSX vµ tÝnh ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, kÕ to¸n cÇn ph¶i ®¸p øng ®-îc c¸c nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - X¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng kÕ to¸n CFSX vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt, kinh doanh, tæ chøc cña ®¬n vÞ. - Tæ chøc kÕ to¸n chi phÝ x©y l¾p theo ®èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p ®· x¸c ®Þnh trªn sæ s¸ch kÕ to¸n. - Thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p kÞp thêi chÝnh x¸c. HiÖn nay trong lÜnh vùc XDCB chñ yÕu ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®Êu thÇu x©y dùng, v× vËy ®Ó tróng thÇu c«ng ty ph¶i x©y dùng ®-îc gi¸ thÇu hîp lý cho c«ng tr×nh dùa trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸ XDCB do Nhµ n-íc ban hµnh. §ång thêi ph¶i b¶o ®¶m s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ x©y dùng cã thÓ gi¶m bít ®-îc vèn l-u ®éng vµo s¶n xuÊt hoÆc cã thÓ më réng thªm s¶n xuÊt s¶n phÈm phô. Bëi vËy, nhiÖm vô chñ yÕu ®Æt ra cho c«ng t¸c h¹ch to¸n CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng t¸c x©y l¾p lµ: X¸c ®Þnh hîp lý ®èi t-îng tËp hîp CFSX vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh phï hîp ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh nghiÖp, tho¶ m·n yªu cÇu qu¶n lý ®Æt ra, vËn dông c¸c ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh khoa häc vµ hîp lý ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®ñ CFSX cho c«ng tr×nh XDCB hoµn thµnh, ®Ó tõ ®ã cã thÓ cung cÊp mét c¸ch kÞp thêi, chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ sè liÖu cÇn thiÕt cho c«ng t¸c qu¶n lý CFSX, gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh doanh. II.KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ trong doanh nghiÖp x©y dùng 1. §èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp CFSX. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm; yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp CFSX phï hîp. ViÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ phï hîp ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp lµ c¨n cø quan träng ®Ó tæ chøc c«ng t¸c ghi chÐp, tËp hîp chøng tõ, më sæ chi tiÕt, tæng hîp sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh. §èi víi doanh nghiÖp x©y dùng, do ®Æc tr-ng kü thuËt thi c«ng tæ chøc s¶n xuÊt riªng nªn ®èi t-îng kÕ to¸n CFSX th-êng x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc tõng ®¬n ®Æt hµng. 2. Tr×nh tù kÕ to¸n tËp hîp vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. a. KÕ to¸n tËp hîp vµ h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu (NVL) trùc tiÕp Chi phÝ NVL trùc tiÕp bao gåm NVL chÝnh, NVL phô ®-îc xuÊt dïng trùc tiÕp cho viÖc chÕ t¹o s¶n phÈm Trong ngµnh XDCB, chi phÝ NVL chÝnh chiÕm tû träng lín, tõ 60% ®Õn 70% trong tæng chi phÝ x©y dùng. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 621- Chi phÝ NVL trùc tiÕp. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: TK 152 TK 621 TK 154(chi tiÕt) XuÊt kho NVL dïng cho s¶n xuÊt Ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT cho tõng ®èi t-îng, h¹ng môc CT,… Tk 111, 141, 331,… XuÊt dïng NVL mua vµo kh«ng qua kho Tk 133 ThuÕ GTGT khÊu trõ §èi víi DN nép thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ, gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng bao gåm thuÕ GTGT. NÕu DN sö dông nguyªn vËt liÖu dïng ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng chÞu thuÕ GTGT hoÆc DN nép thuÕ theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp th× trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh bao gåm c¶ thuÕ GTGT. Do chuyªn ®Ò cã h¹n chÕ vÒ ®é dµi nªn d-íi ®©y sÏ tr×nh bµy c¸ch thøc h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh chi phÝ cña c¸c DN nép thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ thuÕ GTGT. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô ph¸t sinh chñ yÕu: (®èi víi doanh nghiÖp nép thuÕ GTGT theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ) 1. XuÊt nguyªn vËt liÖu sö dông cho ho¹t ®éng x©y l¾p: Qua kho: Nî TK 621- Chi phÝ NVLTT Cã TK 152- Nguyªn liÖu, vËt liÖu mua xuÊt dïng kh«ng qua kho: Nî TK 621- Chi phÝ NVLTT Nî TK 1331- ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã TK 331, 141, 111, 112,… 2. T¹m øng chi phÝ ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (tr-êng hîp ®¬n vÞ nhËn kho¸n kh«ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n riªng): Khi b¶n quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao ®-îc duyÖt, ghi: Nî TK 621- Chi phÝ NVLTT Cã TK 141- T¹m øng 3. Cuèi kú kÕ to¸n, c¨n cø vµo c¸c b¶ng ph©n bæ tÝnh cho ®èi t-îng sö dông nguyªn vËt liÖu (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh cña ho¹t ®éng x©y l¾p), kÕt chuyÓn chi phÝ NVL cho tõng ®èi t-îng, ghi: Nî TK 154- Chi phÝ SXKD doanh dë dang (chi tiÕt theo ®èi t-îng) Cã TK 621- Chi phÝ NVLTT Tr-êng hîp nguyªn liÖu xuÊt dïng cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ, kh«ng thÓ tæ chøc kÕ to¸n riªng ®-îc th× ph¶i ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng liªn quan. Tiªu thøc ph©n bæ th-êng ®-îc sö dông lµ ph©n bæ theo ®Þnh møc tiªu hao, theo hÖ sè, theo träng l-îng, sè l-îng s¶n phÈm. b. KÕ to¸n tËp hîp vµ h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong XDCB gåm: tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, trî cÊp, th-ëng th-êng xuyªn cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y dùng. Chi phÝ nh©n c«ng ®-îc tÝnh vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh chñ yÕu theo ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp. Trong tr-êng hîp chi phÝ nh©n c«ng liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh th× cã thÓ ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng chÞu chi phÝ nh©n c«ng theo tiªu thøc thÝch hîp (nh- ®Þnh møc tiÒn l-¬ng cña mçi c«ng tr×nh, theo hÖ sè tû lÖ víi khèi l-îng x©y dùng hoµn thµnh). §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Tµi kho¶n nµy cã thÓ më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Riªng ®èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p, kh«ng h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 622 c¸c kho¶n trÝch b¶o hiÓm x· héi, BHYT, kinh phÝ C§ tÝnh trªn quü l-¬ng nh©n c«ng trùc tiÕp cña ho¹t ®éng x©y l¾p. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Tk 334 TK 622 L-¬ng chÝnh, l-¬ng phô ph¶i tr¶ cho CN trùc tiÕp s¶n xuÊt 1. TK 154 (chi tiÕt) Ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi t-îng (c«ng tr×nh, h¹ng môc CT) Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chÝnh: C¨n cø vµo b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ l-¬ng, h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng ®èi t-îng (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh): Nî TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (chi tiÕt) Cã TK 334- Ph¶i tr¶ CNV 2. T¹m øng chi phÝ nh©n c«ng ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (®¬n vÞ nhËn kho¸n kh«ng h¹ch to¸n riªng), c¨n cø vµo b¶n quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao cã chi phÝ l-¬ng nh©n c«ng trùc tiÕp, h¹ch to¸n: Nî TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 141- T¹m øng 3. Cuèi kú kÕ to¸n, tÝnh ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh: Nî TK 154- Chi phÝ SXKD dë dang Cã TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp c. KÕ to¸n tËp hîp vµ h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng M¸y thi c«ng lµ mét lo¹i m¸y ®Æc tr-ng trong ngµnh x©y dùng, ®ãng vai trß lµ TSC§ vµ ®-îc sö dông trùc tiÕp vµo viÖc thùc hiÖn c¸c khèi l-îng x©y l¾p nh-: cÇn cÈu, m¸y khoan, m¸y trén bª t«ng,... §Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. TK 623 dïng ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng phôc vô trùc tiÕp cho ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh trong tr-êng hîp doanh nghiÖp thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh theo ph-¬ng thøc thi c«ng hçn hîp võa thñ c«ng võa kÕt hîp b»ng m¸y. C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn l-¬ng ph¶i tr¶ cña c«ng nh©n sö dông xe, m¸y thi c«ng kh«ng ®-îc h¹ch to¸n vµo TK 623. TK 623 cã 6 tµi kho¶n cÊp 2: 6231, 6232, 6233, 6234, 6237, 6238. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng phô thuéc vµo h×nh thøc sö dông m¸y thi c«ng: + Tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng biÖt vµ cã ph©n cÊp h¹ch to¸n cho ®éi m¸y thi c«ng th× cã thÓ tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n lao vô m¸y lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn. + Tr-êng hîp ®¬n vÞ cã m¸y vµ tù tæ chøc thi c«ng, kh«ng ph©n cÊp h¹ch to¸n ®èi víi ®éi m¸y thi c«ng th× kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vµo TK 623- Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. + §èi víi ®¬n vÞ ®i thuª m¸y thi c«ng: Chi phÝ thuª m¸y thi c«ng kh«ng kÌm c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y vµ phôc vô m¸y. §¬n vÞ ®i thuª ph¶i tr¶ cho ®¬n vÞ thuª kho¶n tiÒn theo quy ®Þnh cña hîp ®ång. D-íi ®©y tr×nh bµy mét sè nghiÖp vô chñ yÕu ph¸t sinh trong tr-êng hîp tæ chøc ®éi xe m¸y thi c«ng riªng nh-ng kh«ng tæ chøc kÕ to¸n riªng cho ®éi: 1. Sè tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn xe m¸y thi c«ng (kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§): Nî TK 6231- Chi phÝ nh©n c«ng Cã TK 334- Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn 2. XuÊt kho vËt liÖu dïng cho m¸y thi c«ng: Nî TK 6232- Chi phÝ vËt liÖu Cã TK 152,153 3. TrÝch khÊu hao xe, m¸y thi c«ng sö dông ë ®éi xe, m¸y thi c«ng: Nî TK 6234- Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng Cã TK 214- Hao mßn TSC§ 4. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi (söa ch÷a xe, m¸y thi c«ng, tiÒn thuª m¸y, …), chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Nî TK 6237, 6238 Cã TK 111,112, 331,… 5. Tr-êng hîp t¹m øng chi phÝ xe, m¸y thi c«ng ®Ó thùc hiÖn gi¸ trÞ kho¸n x©y l¾p néi bé (®¬n vÞ nhËn kho¸n kh«ng h¹ch to¸n kÕ to¸n riªng), khi b¶n quyÕt to¸n t¹m øng vÒ gi¸ trÞ khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh ®· ®-îc duyÖt, ghi: Nî TK 623- Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 141- T¹m øng 6. C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ sö dông xe, m¸y tÝnh cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, kÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng tõng c«ng tr×nh, HMCT: Nî TK 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 623- Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: TK 334 Tk 623 Tk 154 L-¬ng tr¶ cho CN sö dông m¸y thi c«ng TK 152,153 VËt liÖu sö dông cho m¸y thi c«ng Ph©n bæ, kÕt chuyÓn CF sö dông m¸y thi c«ng tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc CT TK 214 TrÝch khÊu hao m¸y thi c«ng TK 111,112,331 CF dÞch vô mua ngoµi, CF kh¸c sö dông cho xe, m¸y thi c«ng d. KÕ to¸n tËp hîp vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung CFSX chung lµ nh÷ng chi phÝ qu¶n lý vµ phôc vô chung cho ®éi c«ng tr×nh ngoµi chi phÝ NVL trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung sö dông tµi kho¶n 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung víi 6 tµi kho¶n cÊp 2: 6271 ,6272 ,6273 ,6274, 6277, 6278. + TK 6271-Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng gåm: l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ®éi vµ c¸c kho¶n trÝch nh- BHXH, BHYT, KFC§. §èi víi ho¹t ®éng x©y l¾p, chi phÝ nh©n viªn ®éi c«ng tr×nh bao gåm c¶ c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cña CN trùc tiÕp s¶n xuÊt, CN ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. + TK 6272- Chi phÝ vËt liÖu: ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vËt liÖu cho qu¶n lý ®éi + TK 6273- Chi phÝ DC s¶n xuÊt: c¸c c«ng cô DC s¶n xuÊt dïng chung cho ®éi. + TK 6274- Chi phÝ khÊu hao TSC§ + TK 6277- Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi bao gåm nh÷ng chi phÝ ®iÖn n-íc, ®iÖn tho¹i phôc vô qu¶n lý ®éi. + TK 6278- Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: chi phÝ héi nghÞ, tiÕp kh¸ch giao dÞch,... Kho¶n môc chi phÝ nµy th-êng ®-îc tËp hîp riªng theo tõng ®éi c«ng tr×nh vµ ®-a th¼ng vµo gi¸ thµnh c«ng tr×nh ®éi thi c«ng. NÕu kho¶n môc nµy liªn quan ®Õn nhiÒu c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh th× cÇn thiÕt ph¶i ph©n bæ chi phÝ nµy cho tõng ®èi t-îng theo tiªu thøc phï hîp (ph©n bæ theo ®Þnh møc, theo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ …) S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: TK 334, 338 Tk 627 TK 154 L-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch BHXH, YT, C§ cña NV qu¶n lý, CN sö dông m¸y TC, CN trùc tiÕp x©y l¾p Tk 152,153, 142 Chi phÝ VL, CCDC ph©n bæ sö dông chung cho ph©n x-ëng, ®éi Ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ chung cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc CT TK 214 TrÝch khÊu hao TSC§ thuéc ®éi, ph©n x-ëng, TK 111,112… Chi phÝ DVMN, chi phÝ kh¸c ë ph©n x-ëng H¹ch to¸n mét sè nghiÖp vô chñ yÕu: 1. TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n x-ëng, qu¶n lý ®éi vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n x-ëng, CN trùc tiÕp x©y l¾p, CN sö dông m¸y thi c«ng: Nî TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung ( 6271) Cã TK 334- Ph¶i tr¶ CNV Cã TK 338- Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c (3382, 3383, 3384) 2. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, CCDC xuÊt dïng cho ph©n x-ëng: Nî TK 6272, 6273 Cã TK 152, 153 3. TrÝch khÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ x-ëng thuéc ph©n x-ëng s¶n xuÊt, ®éi: Nî TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung (6274) Cã TK 214- Hao mßn TSC§ 4. C¸c kho¶n chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, chi phÝ kh¸c dïng cho ph©n x-ëng, ®éi (nh- ®iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i, chi phÝ tiÕp kh¸ch, …) Nî TK 6277, 6278 Nî TK 133 Cã TK 111,112, 331, 141,… Iii. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1. §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh ®¬n chiÕc th× tõng lo¹i s¶n phÈm hoµn thµnh, tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh lµ mét ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p, ®èi t-îng kÕ to¸n chi phÝ vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ trïng nhau, cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao. Ngoµi ra, doanh nghiÖp x©y dùng do tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, qui m« s¶n xuÊt lín, chu k× s¶n xuÊt dµi nªn kú tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp lµ vµo cuèi mçi quÝ hoÆc lµ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao. 2. §¸nh gi¸ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang cuèi kú Tr-íc khi tÝnh gi¸ thµnh th× chóng ta cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc CFSX dë dang cuèi kú. ViÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang trong s¶n xuÊt x©y l¾p phô thuéc vµo ph-¬ng thøc thanh to¸n khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh gi÷a bªn nhËn thÇu vµ bªn giao thÇu vµ yªu cÇu qu¶n lý cña tõng DN. NÕu quy ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý (x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ dù to¸n) th× s¶n phÈm dë dang lµ c¸c khèi l-îng x©y l¾p ch-a ®¹t tíi ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý ®· quy ®Þnh vµ ®-îc tÝnh gi¸ theo chi phÝ thùc tÕ trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã cho c¸c giai ®o¹n, khèi l-îng c«ng viÖc ®· hoµn thµnh vµo giai ®o¹n cßn dë dang theo gi¸ dù to¸n cña chóng. a. Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë theo chi phÝ dù to¸n Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc ¸p dông trong tr-êng hîp ®èi t-îng tËp hîp CFSX vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh trïng nhau. Chi phÝ thùc tÕ Chi phÝ thùc tÕ cña + cña KLXL ph¸t KLXL DD ®Çu kú Gi¸ trÞ cña sinh trong kú Chi phÝ thùc tÕ KLXL DD KLXL dë dang = Chi phÝ cña KLXL Chi phÝ cña KLXL * cuèi kú theo cuèi kú hoµn thµnh bµn dë dang cuèi kú dù to¸n + giao trong kú theo theo dù to¸n dù to¸n b. Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo tû lÖ hoµn thµnh t-¬ng ®-¬ng Ph-¬ng ph¸p nµy chñ yÕu ¸p dông víi viÖc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cña c«ng t¸c l¾p ®Æt. Theo ph-¬ng ph¸p nµy, chi phÝ thùc tÕ cña khèi l-îng l¾p ®Æt dë dang cuèi kú ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: Chi phÝ thùc tÕ Chi phÝ thùc tÕ cña Gi¸ thµnh dù to¸n + cña KLXL thùc Chi phÝ thùc tÕ KLXL DD ®Çu kú cña KLXL DD hiÖn trong kú KLXL dë dang = * cuèi kú theo møc cuèi kú Tæng gi¸ trÞ dù to¸n cña c¸c giai ®o¹n XD ®é hoµn thµnh tÝnh theo møc ®é hoµn thµnh 3. Néi dung kÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.1 C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh chñ yÕu trong kinh doanh x©y l¾p Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét ph-¬ng ph¸p hay mét hÖ thèng ph-¬ng ph¸p dïng ®Ó tËp hîp toµn bé nh÷ng chi phÝ chi ra cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô ®· hoµn thµnh theo tõng ®èi t-îng cô thÓ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña khèi l-îng s¶n phÈm lao vô hoµn thµnh ®ã. Tuú vµo ®Æc ®iÓm tËp hîp chi phÝ vµ ®èi t-îng tÝnh gÝa thµnh, c¸c DN lùa chän mét trong c¸c ph-¬ng thøc tÝnh gi¸ thµnh phï hîp. §èi víi DN XDCB cã c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh chñ yÕu sau: a. Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp (ph-¬ng ph¸p gi¶n ®¬n) Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trªn ®-îc sö dông phæ biÕn trong c¸c c«ng ty x©y l¾p hiÖn nay v× s¶n xuÊt thi c«ng mang tÝnh ®¬n chiÕc, ®èi t-îng tËp hîp CFSX phï hîp víi ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. H¬n n÷a, ¸p dông ph-¬ng ph¸p nµy cho phÐp cung cÊp kÞp thêi sè liÖu gi¸ thµnh trong mçi thêi kú b¸o c¸o vµ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n, thùc hiÖn dÔ dµng. NÕu s¶n phÈm dë dang kh«ng cã hoÆc qu¸ Ýt vµ æn ®Þnh kh«ng cÇn ®¸nh gi¸ th× tæng CFSX tËp hîp trong kú cho ®èi t-îng tÝnh gi¸ (C) lµ tæng gi¸ thµnh cña s¶n phÈm hoµn thµnh (Z) t-¬ng øng trong kú. C«ng thøc: Z=C NÕu cuèi kú cã nhiÒu s¶n phÈm dë dang, kh«ng cè ®Þnh vµ cÇn tæ chøc ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang. Khi ®ã c«ng thøc tÝnh gi¸ thµnh sÏ lµ: Z = C + (D®K - DCK) DDK : Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú DCK : Gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang cuèi kú C: Chi phÝ tËp hîp trong kú b. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ theo ®¬n ®Æt hµng Theo ph-¬ng ph¸p nµy, hµng th¸ng CFSX thùc tÕ ph¸t sinh ®-îc tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng vµ khi nµo hoµn thµnh c«ng tr×nh th× CFSX tËp hîp ®-îc chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng ®ã. C«ng thøc: ZH = di * C di di: gi¸ dù to¸n cña h¹ng môc thø i ZH : lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña h¹ng môc c«ng tr×nh thø i C : lµ tæng chi phÝ tËp hîp cho toµn bé ®¬n vÞ tÝnh vµo gi¸ thµnh C1 + C2 + ...+ Ci + DdK - DcK C1, C2 , ... Ci : Chi phÝ x©y l¾p c¸c giai ®o¹n D®K , DcK : Chi phÝ thùc tÕ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú, cuèi kú. 3.2 KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. a. Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p sö dông tµi kho¶n 154-Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®èi víi DN h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n kª khai th-êng xuyªn phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Tµi kho¶n 154 cã 4 tµi kho¶n cÊp 2: + 1541- X©y l¾p: Dïng ®Ó tËp hîp chi phÝi, tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang cuèi kú. + 1542- S¶n phÈm kh¸c: Dïng tËp hîp chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ s¶n phÈm kh¸c dë dang cuèi kú. +1543- DÞch vô: Dïng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô vµ ph¶n ¸nh chi phÝ dÞch vô dë dang cuèi kú. + 1544- Chi phÝ b¶o hµnh x©y l¾p: Dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ b¶o hµnh c«ng tr×nh x©y dùng l¾p ®Æt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú vµ gi¸ trÞ c«ng tr×nh b¶o hµnh x©y l¾p cßn dë dang cuèi kú. KÕ to¸n sau khi tËp hîp chi phÝ vËt liÖu, chi phÝ nh©n c«ng, chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng, chi phÝ chung th× tiÕn hµnh kÕt chuyÓn chi phÝ sang bªn nî TK 154Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. + KÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp tõng c«ng tr×nh, kÕ to¸n h¹ch to¸n: Nî Tk 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (chi tiÕt) Cã TK 621- Chi phÝ NVLTT + KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Nî Tk 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (chi tiÕt) Cã TK 621- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp + KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: Nî Tk 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (chi tiÕt) Cã TK 623- Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng + KÕt chuyÓn chi phÝ chung cho tõng c«ng tr×nh: Nî Tk 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (chi tiÕt) Cã TK 627- Chi phÝ s¶n xuÊt chung Sau khi tÝnh ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, kÕ to¸n h¹ch to¸n gi¸ vèn khèi l-îng x©yl¾p hoµn thµnh bµn giao trong kú: Nî Tk 632- Gi¸ vèn hµng b¸n Cã TK 154- Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Tk 621 TK 154 (chi tiÕu) K/c CF NVLTT cho tõng CT, HMCT Tk 622 K/C CF nh©n c«ng trùc tiÕp KÕt chuyÓn gi¸ vèn c¸c c«ng tr×nh, HMCT hoµn thµnh trong kú Tk 632 TK 623 K/C CF sö dông m¸y thi c«ng Tk 627 KC chi phÝ chung PhÇn Iii T×nh h×nh thùc tÕ tæ chøc h¹ch to¸n CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh x©y l¾p ë c«ng ty cÇu 12. a. KÕ to¸n tËp hîp CFSX 1. §Æc ®iÓm CFSX ë C«ng ty CÇu 12 §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh, ë C«ng ty CÇu 12 ph©n chia mäi CFSX ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ: + Chi phÝ NVL: th-êng chiÕm 60%-70% + Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: th-êng chiÕm 10%-15%. Vµ phÇn cßn l¹i lµ CFSX chung vµ chi phÝ m¸y thi c«ng. 2. §èi t-îng kÕ to¸n CFSX. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm ngµnh, ®iÒu kiÖn cô thÓ vµ yªu cÇu qu¶n lý, ë C«ng ty cÇu 12 ®èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ ®-îc x¸c ®Þnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. §Ó minh ho¹ ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh vµ qu¸ tr×nh h¹ch to¸n chi phÝ, chuyªn ®Ò ®Ò cËp toµn bé t- liÖu h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cho c«ng tr×nh cÇu CÈm LÖ quý 1/2002. C«ng tr×nh khëi c«ng tõ ngµy 02/01/2001 vµ hoµn thµnh bµn giao chÝnh thøc ngµy 29/04/2002. 3.Tr×nh tù h¹ch to¸n CFSX ë C«ng ty CÇu 12 . 3.1 H¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp: a. §Æc ®iÓm chi phÝ NVL trùc tiÕp ë c«ng ty cÇu 12: CFNVLTT ë C«ng ty CÇu 12 bao gåm chi phÝ NVL chÝnh nh-: thÐp, xi m¨ng,.... Chi phÝ vËt liÖu phô nh- que hµn, phô gia, .... Chi phÝ vËt t- kÕt cÊu nh- vµnh t«n nèi cèt thÐp, neo cÇu, khe co gi·n ,... b. Chøng tõ kÕ to¸n sö dông: C¸c chøng tõ kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ NVL lµ: Ho¸ ®¬n mua hµng, ho¸ ®¬n vËn chuyÓn, biªn nhËn trong tr-êng hîp mua hµng cña n«ng d©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, phiÕu xuÊt kho, vµ c¸c giÊy tê cã liªn quan kh¸c. c. Tµi kho¶n kÕ to¸n vµ sæ kÕ to¸n sö dông §Ó h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp, t¹i c«ng ty sö dông TK 621- Chi phÝ NVL trùc tiÕp vµ c¸c tµi kho¶n liªn quan nh- TK 1362, TK 154,... T-¬ng øng kÕ to¸n sö dông c¸c sæ tæng hîp vµ sæ chi tiÕt TK 621, TK 136, sæ NhËt ký chung,… d. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng C«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho lµ ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. §èi víi phÇn vËt t- c«ng ty cÊp, gi¸ trÞ vËt t- xuÊt dïng trong kú h¹ch to¸n ®-îc tÝnh theo gi¸ b×nh qu©n gia quyÒn. §èi víi phÇn vËt t- c«ng tr-êng tù mua, gi¸ xuÊt kho lµ gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. e. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp: Tk 152- TK 136- PTNB NVL (chi tiÕt theo ®éi c«ng tr×nh) VËt t- c«ng ty cÊp Tk 621- CF NVLTT Gi¸ trÞ vËt t- dïng cho c«ng tr×nh Tk 154- Chi phÝ SXKDD PB vµ kÕt chuyÓn CF NVLTT cña CT f. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp vµ h¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp ë C«ng ty CÇu 12, do ®Æc thï qu¶n lý cã giao kho¸n tíi c¸c ®éi, c«ng tr-êng nªn C«ng ty chØ cung cÊp mét sè vËt t- chÝnh vµ vËt t- ®Æc chñng, cßn l¹i c¸c vËt t- nhá lÎ th× c¸c c«ng tr-êng ®-îc phÐp tù mua trong kinh phÝ ®· ®-îc giao kho¸n. §Ó h¹ch to¸n gi¸ trÞ vËt t- ®· xuÊt cho ®éi c«ng tr×nh, kÕ to¸n c«ng ty c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho cña kho c«ng ty, c¸c biªn b¶n giao nhËn vËt t- gi÷a nh©n viªn vËt t- c«ng ty vµ c«ng tr-êng,... vµ c¸c tµi liÖu kh¸c víi bót to¸n h¹ch to¸n ghi nî TK 1362- Ph¶i thu néi bé (chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh) vµ ghi cã TK 152, 153. §èi víi ®éi c«ng tr×nh, c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho liªn 3 cña phßng vËt t- c«ng ty vµ sè l-îng vËt t- thùc tÕ, kÕ to¸n vµ thñ kho c«ng tr-êng lËp biªn b¶n giao nhËn vËt t-, phiÕu nhËp kho vµ nhËp sè vËt t- nµy vµo kho c«ng tr-êng. §èi víi vËt t- nhá lÎ ®éi ®-îc phÐp mua trùc tiÕp t¹i c«ng tr-êng còng ®-îc nhËp kho t¹i kho c«ng tr-êng vµ ®-îc xuÊt dïng trùc tiÕp cho thi c«ng c«ng tr×nh. Tr×nh tù nhËp kho, xuÊt kho còng nh- mäi chøng tõ sö dông ®Òu gièng nh- tr×nh tù nhËp, xuÊt kho trªn c«ng ty. §èi víi phÇn vËt t- nhËn cña c¸c ®éi c«ng tr×nh kh¸c th× c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho, biªn b¶n giao nhËn vËt t- vµ phiÕu b¸o nî gi÷a c¸c ®éi, kÕ to¸n ®éi, c«ng tr-êng còng thÓ hiÖn nhËp xuÊt b×nh th-êng nh- ®èi víi vËt t- ®éi tù mua. Gi¸ trÞ vËt t- b¸o nî gi÷a c¸c ®éi c«ng tr×nh sÏ ®-îc kÕ to¸n c«ng ty h¹ch to¸n ghi t¨ng nî ph¶i thu cña ®éi c«ng tr×nh nhËn vµ gi¶m nî ph¶i thu cña ®éi c«ng tr×nh xuÊt vËt t- th«ng qua tr×nh tù h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 1362- Ph¶i thu néi bé. T¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty, sau khi ®èi chiÕu kiÓm tra tÊt c¶ c¸c chøng tõ gèc liªn quan nh- phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, biªn b¶n giao nhËn vËt t-, hîp ®ång kinh tÕ, ho¸ ®¬n mua hµng, ... víi sè liÖu thÓ hiÖn trªn b¸o c¸o quyÕt to¸n cña ®éi, c«ng tr-êng, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ sÏ tæng hîp vµ h¹ch to¸n ghi sæ sè liÖu kÕ to¸n trong quý cña c«ng tr-êng. §èi víi phÇn gi¸ trÞ NVL xuÊt dïng trong quý cña ®éi, c«ng tr-êng th× c¨n cø ®Ó kÕ to¸n ghi sæ lµ b¶ng tæng hîp nhËp - xuÊt - tån kho thÓ hiÖn trªn b¸o c¸o quyÕt to¸n cña ®éi thi c«ng c«ng tr×nh ®ã. §èi víi c¸c ®éi c«ng tr×nh ®-îc giao kho¸n thi c«ng nhiÒu c«ng tr×nh nhá lÎ th× chi phÝ NVL trùc tiÕp sÏ ®-îc theo dâi vµ tËp hîp riªng cho tõng c«ng tr×nh cña ®éi thi c«ng. Riªng ®èi víi chi phÝ NVL cña ®éi thi c«ng c¬ giíi sÏ ®-îc h¹ch to¸n vµo TK 6232- Chi phÝ nhiªn vËt liÖu m¸y nh- lµ mét kho¶n chi phÝ phôc vô m¸y thi c«ng vµ sÏ ®-îc ph©n bæ cho c¸c c«ng tr×nh trong phÇn ph©n bæ chi phÝ m¸y thi c«ng. Chi phÝ nhiªn vËt liÖu cña X-ëng söa ch÷a sÏ ®-îc tËp hîp vµo TK 335- Chi phÝ ph¶i tr¶. Chi phÝ NVL cña X-ëng gia c«ng c¬ khÝ sÏ ®-îc tËp hîp vµ theo dâi chi tiÕt cho tõng s¶n phÈm gia c«ng hoµn thµnh trong kú vµ ®-îc h¹ch to¸n vµo TK 2412- XD c¬ b¶n dë dang. PhÇn chi phÝ vËt liÖu chung (nÕu cã) sÏ ®-îc ph©n bæ cho tõng s¶n phÈm gia c«ng trong kú theo tiªu thøc thÝch hîp (theo CF NVL dïng cho gia c«ng trong kú) 3.2 H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp a. Néi dung vµ tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông: ë C«ng ty CÇu 12, kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm tiÒn l-¬ng chÝnh, tiÒn l-¬ng phô, phô cÊp cña c«ng nh©n trùc tiÕp h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. b. Chøng tõ sö dông: B¶ng chÊm c«ng, b¶ng thanh to¸n l-¬ng, phiÕu b¸o ca, b¶ng ph©n bæ l-¬ng… c.Sæ kÕ to¸n sö dông: Sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp TK 334, TK 622, TK 1362, ….. vµ sæ nhËt ký chung. d. H×nh thøc tr¶ l-¬ng: HiÖn nay C«ng ty CÇu 12 ¸p dông hai h×nh thøc tiÒn l-¬ng: + L-¬ng kho¸n (L-¬ng s¶n phÈm): ¸p dông ®èi víi c¸c bé phËn trùc tiÕp thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh theo khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh vµ ®¬n gi¸ nh©n c«ng kho¸n. + L-¬ng thêi gian: ¸p dông cho bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp. e. S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Tk 136- Ph¶i thu néi bé Tk 334- Ph¶i tr¶ CNV L-¬ng vµ c¸c kho¶n cã t/c l-¬ng ®· chi cho CN Tk 622-Chi phÝ NCTT Ph©n bæ CF NC trùc tiÕp cho c¸c c«ng tr×nh Tk 154- CF SXKDDD KÕt chuyÓn CFNCTT c¸c CT f. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë C«ng ty CÇu 12: Do ®Æc tr-ng cña doanh nghiÖp XDCB, mäi chi phÝ ®Òu ph¶i theo dù to¸n vµ gi¸ Bill thÇu nªn ®¬n gi¸ l-¬ng cña tõng c«ng viÖc cô thÓ còng nh- quü l-¬ng ®-îc h-ëng cña c«ng tr×nh thi c«ng cô thÓ ®· ®-îc x¸c ®Þnh ngay khi b¾t ®Çu thi c«ng c«ng tr×nh. ë d-íi ®éi, c«ng tr-êng, c¸c tæ tr-ëng s¶n xuÊt theo dâi t×nh h×nh lao ®éng cña c«ng nh©n trong tæ, ghi vµo b¶ng chÊm c«ng. Sau ®ã, cuèi th¸ng c¨n cø vµo b¶ng chÊm c«ng vµ b¶n nghiÖm thu khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh trong th¸ng cña ®éi, kÕ to¸n tÝnh ra tæng s¶n l-îng l-¬ng kho¸n mµ c¶ tæ, c¶ ®éi ®-îc h-ëng. C¸ch tÝnh nh- sau: L-¬ng kho¸n cña Khèi l-îng c«ng §¬n gi¸ nh©n c«ng cña h¹ng môc c«ng viÖc = viÖc (i) hoµn thµnh * c«ng viÖc (i) hoµn thµnh (i) hoµn thµnh theo kho¸n theo kho¸n §¬n gi¸ nh©n c«ng kho¸n ®-îc x©y dùng trªn c¬ së ®¬n gi¸ qui ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn thi c«ng cô thÓ cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. C¸ch tÝnh l-¬ng ë c¸c ®éi, c«ng tr-êng nh- sau: Tr-íc hÕt thùc hiÖn tÝnh l-¬ng theo cÊp bËc cña tõng c«ng nh©n: L-¬ng cÊp bËc = cña CN i Møc l-¬ng tèi thiÓu theo qui ®Þnh * CÊp bËc l-¬ng cña CN i Sè ngµy c«ng theo chÕ ®é quy ®Þnh * Sè ngµy c«ng lao ®éng thùc tÕ cña CN i Sau ®ã thùc hiÖn tÝnh hÖ sè n¨ng suÊt theo kho¸n: Tæng l-¬ng kho¸n ®-îc h-ëng HÖ sè trong th¸ng cña tæ, ®éi n¨ng suÊt = theo kho¸n Tæng sè l-¬ng cÊp bËc cña tæ, ®éi L-¬ng kho¸n L-¬ng cÊp bËc cña HÖ sè n¨ng suÊt = * cña CN i CN i theo kho¸n Ngoµi l-¬ng kho¸n, c¸c kho¶n phô cÊp tr¸ch nhiÖm, phô cÊp ®éc h¹i, c«ng t¸c phÝ, phÐp n¨m, ... còng ®-îc tÝnh vµ tr¶ vµo l-¬ng. Riªng tiÒn ¨n ca hai, ca ba ®-îc chÊm theo phiÕu b¸o ca thùc tÕ vµ ®-îc tr¶ riªng ngoµi l-¬ng. Nh©n viªn kÕ to¸n ®éi còng thùc hiÖn tÝnh c¸c kho¶n gi¶m trõ nh- BHXH, KPC§, BHYT trÝch trªn tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt theo tû lÖ 6% do ng-êi lao ®éng chÞu nh- chÕ ®é quy ®Þnh. Sau khi ®· tËp hîp ®Çy ®ñ l-¬ng vµ s¶n l-îng thùc hiÖn cña c¸c ®éi, c«ng tr-êng trong toµn c«ng ty, kÕ to¸n thùc hiÖn ph©n bæ l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña tõng ®éi, c«ng tr×nh theo s¶n l-îng thùc hiÖn. C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nh- 15% BHXH, 2%KPC§, 2% BHYT ®-îc ph©n bæ theo l-¬ng, cã ®èi chiÕu víi sè ph¶i nép thùc tÕ cho c¬ quan BHXH. ViÖc ph©n bæ l-¬ng ®-îc thùc hiÖn vµ ®-îc h¹ch to¸n theo tõng th¸ng. Cô thÓ c¸ch thøc ph©n bæ l-¬ng vµ trÝch c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng t¹i C«ng ty cÇu 12 nh- sau: - C¨n cø trªn s¶n l-îng thùc hiÖn thùc tÕ tõng th¸ng cña ®éi, kÕ to¸n l-¬ng tÝnh ra ®-îc l-¬ng ®-îc h-ëng trong th¸ng cña ®éi. Hµng n¨m, Tæng c«ng ty ®Òu c¨n cø vµo NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó ra quyÕt ®Þnh vÒ møc l-¬ng ®-îc h-ëng - - cña tõng ®¬n vÞ thµnh viªn. §èi víi C«ng ty cÇu 12 n¨m 2002, Tæng c«ng ty cho phÐp ®-îc h-ëng 128 ®ång tiÒn l-¬ng/ 1000 ®ång s¶n l-îng. Sau khi ®· tÝnh ®-îc l-¬ng ®-îc h-ëng trong th¸ng cña ®éi, kÕ to¸n thùc hiÖn tÝnh l-¬ng trùc tiÕp vµ l-¬ng gi¸n tiÕp cho c¸c ®éi, trong ®ã l-¬ng trùc tiÕp tÝnh b»ng 95% l-¬ng ®-îc h-ëng trong th¸ng cña ®éi, cßn l¹i 5% lµ l-¬ng gi¸n tiÕp. TiÕp theo kÕ to¸n thùc hiÖn trÝch c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. §èi víi KPC§, kÕ to¸n trÝch b»ng 2% l-¬ng th¸ng cña ®éi. BHYT ®-îc trÝch b»ng 2% BHXH. Riªng tæng sè tiÒn BHXH ph©n bæ cho c¸c ®éi lµ sè liÖu BHXH thùc tÕ ph¶i nép trong th¸ng cho c¬ quan b¶o hiÓm. C¨n cø vµo sè liÖu nµy, kÕ to¸n ph©n bæ BHXH ph¶i nép cho c¸c ®éi c«ng tr×nh víi c«ng thøc nh- sau: L-¬ng ®-îc h-ëng trong th¸ng theo Sè BHXH ph¶i Tæng sè tiÒn s¶n l-îng thùc hiÖn cña ®éi CT trÝch nép trong BHXH cÇn = * th¸ng cña ®éi ph©n bæ trong Tæng quü l-¬ng thùc hiÖn c¶ th¸ng c«ng tr×nh th¸ng cña toµn c«ng ty §Ó minh ho¹ c¸ch thøc ph©n bæ l-¬ng t¹i c«ng ty, b¸o c¸o ®-a ra b¶ng ph©n bæ l-¬ng vµ trÝch c¸c quü cña th¸ng 1 n¨m 2003 (MÉu sè 9). C¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ l-¬ng, kÕ to¸n c«ng ty h¹ch to¸n ghi sæ phÇn chi phÝ nh©n c«ng cña c¸c ®éi c«ng tr-êng víi bót to¸n ghi nî TK 622, TK 6231, TK 335, TK 2412 vµ ghi cã c¸c TK 3383,3382,3384,TK 334. Sè liÖu trªn còng ®ång thêi ®-îc thÓ hiÖn trªn c¸c sæ chi tiÕt vµ sæ tæng hîp TK 334 (MÉu sè 7,8), TK 622 (MÉu sè 10,11) vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c cã liªn quan. Sè liÖu ph©n bæ l-¬ng cho c«ng tr×nh cÇu CÈm LÖ quÝ 1 n¨m 2002 ®-îc thÓ hiÖn trªn c¸c sæ TK 334, TK 622 vµ c¸c tµi kho¶n kh¸c víi bót to¸n: Nî TK 622-Chi phÝ NCTT 129.281.974 Cã TK 334-Ph¶i tr¶ CNV 120.982.031 Cã TK 3383 -BHXH 5.139.440 Cã TK 3382-KPC§ 2.619.510 Cã TK 3384-BHYT 540.993 (Xem sæ chi tiÕt TK 622(MÉu sè 10,11), TK 334 (MÉu sè 7,8)) Do ph©n bæ dùa trªn s¶n l-îng thùc hiÖn cña tõng ®éi, c«ng tr-êng nªn sè liÖu chi l-¬ng thùc tÕ vµ sè liÖu l-¬ng ph©n bæ cña tõng th¸ng kh«ng khíp nhau, cã thÓ nhiÒu h¬n hoÆc Ýt h¬n. Nh-ng nh×n chung tæng quü l-¬ng chi tr¶ thùc tÕ cña c¶ c«ng tr×nh vµ quü l-¬ng ph©n bæ lµ t-¬ng ®-¬ng nhau. Nh- vËy, viÖc tÝnh l-¬ng vµ h¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cña c¸c ®éi, c«ng tr×nh ë c«ng ty thùc hiÖn t-¬ng ®èi phøc t¹p vµ kh«ng ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña chi phÝ tõng c«ng tr×nh.
- Xem thêm -