Tài liệu Hạch toán hàng hoá và tiêu thụ hàng hoá ở công ty chế biến và kinh doanh than hà nội

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lêi më ®Çu Ngµy nay, kh«ng mét quèc gia nµo trªn thÕ giíi cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÒn mµ thiÕu c¸c ho¹t ®éng giao lu kinh tÕ quèc tÕ. XuÊt nhËp khÈu trë thµnh chiÕc cÇu nèi quan träng ®Ó mét níc tham gia vµo ®êi sèng kinh tÕ s«i ®éng, ®a d¹ng vµ phong phó cña toµn cÇu nh»m t×m kiÕm c¸c nguån nguyªn liÖu dåi dµo víi chi phÝ thÊp, më réng thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm, thóc ®Èy sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong níc, mang l¹i thu nhËp ngµy cµng cao cho c¸c nhµ s¶n xuÊt, c¸c doanh nghiÖp xuÊt nhËp khÈu, gãp phÇn t¨ng nhanh tèc ®é ph¸t triÓn kinh tÕ vµ n©ng cao vÞ thÕ cña quèc gia trªn trêng quèc tÕ. Víi t c¸ch lµ mét nh©n tè quan träng, kh«ng thÓ thiÕu ®îc cho sù ph¸t triÓn cña th¬ng m¹i quèc tÕ, c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ ®· kh«ng ngõng ®îc ®æi míi vµ hoµn thiÖn víi nh÷ng ph¬ng thøc thanh to¸n an toµn vµ hiÖu qu¶ cho c¸c bªn tham gia, trong ®ã ®îc sö dông nhiÒu nhÊt hiÖn nay lµ ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng tÝn dông chøng tõ. Ph¬ng thøc nµy thËt sù ®· gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo sù ph¸t triÓn cña kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nãi riªng vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung. T¹i ViÖt Nam, cïng víi sù héi nhËp nÒn kinh tÕ ThÕ giíi, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ®· thùc sù bïng næ kÐo theo sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng t¸c thanh to¸n quèc tÕ t¹i c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i. Ph¬ng thøc thanh to¸n b»ng th tÝn dông còng ®îc sö dông ngµy cµng nhiÒu trong thanh to¸n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Qua thùc tÕ t×m hiÓu t¹i Ng©n hµng §«ng ¸ th× h×nh thøc dÞch vô rÊt quan träng, g¾n liÒn vµ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn th¬ng m¹i quèc tÕ, ®ã lµ ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, ®Æc biÖt lµ thanh to¸n quèc tÕ theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Nã kh«ng nh÷ng phôc vô cho viÖc më réng, ph¸t triÓn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, mµ cßn lµ mét yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh sù ph¸t triÓn cña Ng©n hµng. Tõ thùc tiÔn trªn, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Ng©n hµng §«ng ¸” lµm chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp cña m×nh. Víi ®Ò tµi nµy, em hy väng sÏ gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn, hoµn thiÖn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ b»ng ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Ng©n hµng §«ng ¸. KÕt cÊu chuyªn ®Ò gåm 3 ch¬ng: 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1: Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n quèc tÕ vµ thanh to¸n quèc tÕ theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vÒ ho¹t ®éng thanh to¸n tÝn dông chøng tõ t¹i Ng©n hµng §«ng ¸. Ch¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p hoµn thiÖn nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ t¹i Ng©n hµng §«ng ¸. T¸c gi¶ xin tr©n träng bµy tá lßng biÕt ¬n tíi: ThÇy gi¸o híng dÉn : PGS.TS. Lª §øc L÷ - Gi¸o viªn khoa Ng©n hµng Tµi ChÝnh - trêng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n. Ban Gi¸m ®èc vµ c¸c anh chÞ c¸n bé t¹i Phßng Thanh to¸n Quèc tÕ cña Ng©n hµng §«ng ¸ Hµ Néi ®· tËn t×nh gióp ®ì, chØ dÉn t¸c gi¶ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn vµ hoµn thiÖn b¶n chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp nµy. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng 1 nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ thanh to¸n quèc tÕ vµ thanh to¸n quèc tÕ theo ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ 1.1 thanh to¸n quèc tÕ vµ vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ. 1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ thanh to¸n quèc tÕ Thanh to¸n quèc tÕ lµ viÖc thùc hiÖn chi tr¶ b»ng tiÒn liªn quan ®Õn c¸c dÞch vô mua b¸n hµng ho¸ hay cung øng lao vô... gi÷a c¸c tæ chøc hay c¸ nh©n níc nµy víi c¸c tæ chøc hay c¸ nh©n níc kh¸c, hay gi÷a mét quèc gia víi mét tæ chøc quèc tÕ th«ng qua quan hÖ gi÷a c¸c ng©n hµng cña c¸c níc liªn quan. Díi gi¸c ®é kinh tÕ, c¸c quan hÖ quèc tÕ ®îc ph©n chia thµnh hai lo¹i: quan hÖ mËu dÞch vµ quan hÖ phi mËu dÞch. Do ®ã thanh to¸n quèc tÕ còng bao gåm: thanh to¸n phi mËu dÞch vµ thanh to¸n mËu dÞch. - Thanh to¸n phi mËu dÞch: Lµ quan hÖ thanh to¸n ph¸t sinh kh«ng liªn quan ®Õn hµng ho¸ còng nh cung øng lao vô, nã kh«ng mang tÝnh chÊt th¬ng m¹i. §ã lµ nh÷ng chi phÝ cña c¸c c¬ quan ngo¹i giao, ngo¹i th¬ng ë níc së t¹i, c¸c chi phÝ vÒ vËn chuyÓn vµ ®i l¹i cña c¸c ®oµn kh¸ch Nhµ níc, c¸c tæ chøc, c¸ nh©n. - Thanh to¸n mËu dÞch: Kh¸c hoµn toµn víi thanh to¸n phi mËu dÞch, thanh to¸n mËu dÞch ph¸t sinh trªn c¬ së trao ®æi hµng ho¸ vµ c¸c dÞch vô th¬ng m¹i theo gi¸ c¶ quèc tÕ. Th«ng thêng trong nghiÖp vô thanh to¸n mËu dÞch ph¶i cã chøng tõ hµng ho¸ kÌm theo. C¸c bªn mua b¸n bÞ rµng buéc víi nhau bëi hîp ®ång th¬ng m¹i, hoÆc mét h×nh thøc cam kÕt kh¸c (th, ®iÖn giao dÞch...). Mçi hîp ®ång chØ ra mét mèi quan hÖ nhÊt ®Þnh, néi dung hîp ®ång ph¶i quy ®Þnh ®iÒu kiÖn thanh to¸n cô thÓ. Ngoµi hai lo¹i h×nh thanh to¸n nªu trªn, trong thanh to¸n quèc tÕ cßn cã: thanh to¸n vay nî viÖn trî. Thùc chÊt lo¹i thanh to¸n nµy còng lµ thanh to¸n mËu dÞch, nhng chØ kh¸c nhau ë nguån vèn. Thanh to¸n mËu dÞch ®îc thùc hiÖn b»ng nguån vèn tù cã, cßn thanh to¸n vay nî viÖn trî do níc ngoµi cÊp vèn. 1.1.2 Vai trß cña thanh to¸n quèc tÕ 1.1.2.1 §èi víi nÒn kinh tÕ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thanh to¸n quèc tÕ lµ ®ßi hái tÊt yÕu kh¸ch quan trong sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i. Víi sù gia t¨ng m¹nh mÏ cña ho¹t ®éng giao lu quèc tÕ, nhu cÇu hîp t¸c, ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ, trao ®æi hµng hãa... gi÷a c¸c níc gia t¨ng kh«ng ngõng. Tõ ®©y b¾t ®Çu ph¸t sinh c¸c mèi liªn hÖ gi÷a ngêi mua vµ ngêi b¸n, ngêi cho vay vµ ngêi tr¶ nî, ngêi ®Çu t vµ ngêi nhËn ®Çu t... vµ c¸c bªn liªn quan trong quan hÖ quèc tÕ cã sù kh¸c nhau vÒ ®Þa lý, vÒ lo¹i tiÒn sö dông, vÒ tËp qu¸n kinh doanh...v× vËy thanh to¸n quèc tÕ ra ®êi lµ ®ßi hái tÊt yÕu ®Ó gi¶i quyÕt mét phÇn vµ lµm hµi hoµ c¸c mèi quan hÖ ®ã. - Thanh to¸n quèc tÕ lµ mét h×nh thøc dÞch vô quan träng g¾n liÒn víi ho¹t ®éng kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. KÓ tõ khi tiÒn tÖ ra ®êi, ho¹t ®éng thanh to¸n ®· trë thµnh bé phËn riªng nhng l¹i g¾n bã h÷u c¬ víi ho¹t ®éng bu«n b¸n hµng ho¸. Cã thÓ thÊy trªn mét hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸, dÞch vô ®iÒu kho¶n thanh to¸n lu«n lu«n lµ ®iÒu kho¶n kh«ng thÓ thiÕu vµ rÊt quan träng. Thùc hiÖn thanh to¸n nh thÕ nµo liªn quan chÆt chÏ tíi quyÒn lîi, tr¸ch nhiÖm, nghÜa vô cña c¸c bªn trong hîp ®ång. C¸c ®iÒu kho¶n thanh to¸n ®îc quy ®Þnh vµ tháa thuËn mét c¸ch thèng nhÊt vµ chÆt chÏ sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c bªn tham gia tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro, còng nh cã biÖn ph¸p ®Ó phßng ngõa rñi ro. ViÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n thanh to¸n cã nghiªm tóc hay kh«ng ¶nh hëng tíi uy tÝn vµ ®é bÒn v÷ng trong quan hÖ mua b¸n gi÷a c¸c bªn trªn th¬ng trêng. Do ®ã cã thÓ nãi hiÖu qu¶ kinh tÕ trong lÜnh vùc kinh doanh XNK mét phÇn lín nhê vµo chÊt lîng cña kh©u thanh to¸n, tõ ®ã thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i ph¸t triÓn. - Thanh to¸n quèc tÕ lµ thíc ®o, lµ nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh. Thanh to¸n quèc tÕ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn vßng quay vèn cña c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n xuÊt kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, do vËy ¶nh hëng ®Õn doanh thu còng nh lîi nhuËn cña c¸c bªn tham gia. Th«ng qua ho¹t ®éng thanh to¸n, chóng ta cã thÓ ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, uy tÝn còng nh tiÒm lùc cña mçi ®¬n vÞ. ChÝnh v× vËy xem xÐt t×nh h×nh thanh to¸n lµ mét trong nh÷ng c¬ së ®Ó t×m ®èi t¸c, b¹n hµng trong quan hÖ kinh doanh sao cho cã lîi cho m×nh nhiÒu nhÊt. Cã thÓ nãi r»ng, kinh tÕ ®èi ngo¹i cã ®îc më réng hay kh«ng mét phÇn lµ nhê vµo ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cã ®îc thùc hiÖn tèt hay kh«ng. Thanh to¸n quèc tÕ ho¹t ®éng tèt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu, ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong níc, khuyÕn khÝch n©ng cao chÊt lîng hµng ho¸, thùc hiÖn môc tiªu chiÕm lÜnh thÞ trêng xuÊt khÈu cña c¸c quèc gia. 1.1.2.2 §èi víi Ng©n hµng 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi Ng©n hµng, viÖc hoµn thiÖn vµ ph¸t triÓn ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ cã vÞ trÝ vµ vai trß rÊt quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. §©y kh«ng chØ lµ mét dÞch vô thuÇn tuý mµ cßn ®îc coi lµ kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi Ng©n hµng, bæ sung vµ hç trî cho ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c trong Ng©n hµng. Ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ gióp cho Ng©n hµng thu hót thªm nhiÒu kh¸ch hµng cã nhu cÇu thanh to¸n quèc tÕ, phÇn lín lµ c¸c kh¸ch hµng ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. Trªn c¬ së ®ã, Ng©n hµng cã thÓ më réng qui m« ho¹t ®éng, t¨ng thªm nguån thu nhËp, cñng cè kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Trªn ph¬ng diÖn qu¶n lý nhµ níc, th«ng qua ho¹t ®éng thanh to¸n quèc tÕ, ChÝnh phñ thùc hiÖn tèt qu¶n lý nguån ngo¹i tÖ ra vµo cña mét quèc gia dùa trªn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ vµ lµm c¬ së cho viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch tµi kho¸-tiÒn tÖ. Nh vËy, trong xu thÕ ph¸t triÓn hiÖn nay thanh to¸n quèc tÕ cã mét vÞ trÝ rÊt quan träng vµ ®ßi hái c¸c Ng©n hµng ph¶i n©ng cao h¬n n÷a chÊt lîng dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ. Còng chÝnh bëi thanh to¸n quèc tÕ lµ mét lo¹i h×nh dÞch vô kh«ng thÓ thiÕu trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi NHTM, v× thÕ c¸c ng©n hµng còng cã mét vai trß rÊt lín ®Ó ®Èy m¹nh vµ ph¸t triÓn dÞch vô nµy. Nhê cã sù tham gia cña m¹ng líi c¸c ng©n hµng réng lín trªn kh¾p thÕ giíi víi chøc n¨ng lµm trung gian thanh to¸n, viÖc thanh to¸n gi÷a c¸c quèc gia ®îc diÔn ra thuËn lîi, tiÕt kiÖm ®îc thêi gian vµ chi phÝ, tõ ®ã nã thóc ®Èy c¸c quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ph¸t triÓn. Bªn c¹nh ®ã, Ng©n hµng kh«ng chØ thùc hiÖn dÞch vô thanh to¸n quèc tÕ ®¬n thuÇn mµ cßn tham gia vµo viÖc t vÊn vµ hç trî cho c¸c doanh nghiÖp hoµn thiÖn nghiÖp vô nµy tr¸nh nh÷ng rñi ro dùa vµo sù hiÓu biÕt cña ng©n hµng. 1.2 c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu 1.2.1 Kh¸i qu¸t vÒ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn thanh to¸n quèc tÕ Thanh to¸n quèc tÕ ®· xuÊt hiÖn tõ l©u, nhng thùc sù chØ ®îc ph¸t triÓn tõ khi chñ nghÜa t b¶n ra ®êi vµ tõ ®ã ®Õn nay nã trë thµnh mét bé phËn kh«ng thÓ t¸ch rêi cña nÒn kinh tÕ. Quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ ngµy cµng ®îc më réng. Hµng n¨m, mét khèi lîng lín hµng ho¸ ®îc giao lu trªn ThÕ giíi, v× vËy thanh to¸n quèc tÕ lµ mét ®ßi hái kh¸ch quan. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña th¬ng m¹i quèc tÕ, yªu cÇu trong thanh to¸n quèc tÕ ph¶i cã nh÷ng ph¬ng thøc thanh to¸n míi cho phï hîp. Do ®Æc tÝnh thuËn lîi cña h×nh thøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, cïng víi sù ph¸t triÓn cña hÖ thèng Ng©n hµng ë c¸c níc cho nªn trong thanh to¸n quèc tÕ sö dông thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt (tøc chuyÓn kho¶n) lµ chñ yÕu. Sau chiÕn tranh ThÕ giíi lÇn thø 2, hÖ thèng c¸c níc X· héi chñ nghÜa ®îc thµnh lËp, quan hÖ kinh tÕ gi÷a c¸c níc X· héi chñ nghÜa ®îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn th× quan hÖ thanh to¸n còng ®îc më réng. Trong thêi gian ®Çu, Liªn x« lµ n5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 íc cung cÊp hµng ho¸ chñ yÕu cho c¸c níc X· héi chñ nghÜa kh¸c, cho nªn viÖc thanh to¸n hµng hãa míi chØ lµ thanh to¸n Clearing tay ®«i gi÷a Liªn x« víi tõng níc X· héi chñ nghÜa. Sau mét thêi gian, nÒn kinh tÕ cña c¸c níc X· héi chñ nghÜa ®îc phôc håi vµ dÇn dÇn ph¸t triÓn th× quan hÖ trao ®æi hµng ho¸ gi÷a c¸c níc còng ®îc më réng, tõ ®ã h×nh thµnh quan hÖ thanh to¸n Clearing tay ®«i gi÷a c¸c níc X· héi chñ nghÜa víi nhau. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn quan hÖ thanh to¸n quèc tÕ gi÷a ViÖt Nam víi c¸c níc X· héi chñ nghÜa còng b¾t ®Çu tõ chÕ ®é thanh to¸n Clearing hai bªn (ViÖt nam víi Liªn x«, ViÖt nam víi TiÖp kh¾c...), tiÕp ®Õn lµ chÕ ®é thanh to¸n Clearing nhiÒu bªn vµ thanh to¸n Clearing nhiÒu bªn b»ng ®ång Rup chuyÓn kho¶n qua Ng©n hµng Hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ (RCK). Bíc sang nh÷ng n¨m 90, t×nh h×nh ThÕ giíi cã nhiÒu biÕn ®éng trªn c¸c lÜnh vùc kinh tÕ, chÝnh trÞ... Theo xu híng míi, hÖ thèng c¸c níc X· héi chñ nghÜa ngµy cµng gi¶m sót, tan r·..., c¬ chÕ thanh to¸n nhiÒu bªn b»ng RCK kh«ng cßn phï hîp n÷a v× vËy tõ n¨m 1991, ®ång RCK ®· bÞ lo¹i bá khái Ng©n hµng hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ, ®ång thêi Ng©n hµng hîp t¸c kinh tÕ quèc tÕ còng ®îc c¶i tæ l¹i thµnh mét Ng©n hµng th¬ng m¹i khu vùc. Tõ n¨m 1990 trë vÒ tríc, song song víi hÖ thèng thanh to¸n cña khèi c¸c níc X· héi chñ nghÜa th× c¸c níc T b¶n chñ nghÜa còng thiÕt lËp cho riªng m×nh mét hÖ thèng thanh to¸n T b¶n chñ nghÜa. Trong giai ®o¹n hiÖn nay, víi sù t¸c ®éng m¹nh mÏ cña thµnh tùu khoa häc kü thuËt, cïng víi xu híng míi cña thêi ®¹i, quan hÖ quèc tÕ ®· vµ ®ang chuyÓn sang mét thêi kú míi. Sù giao lu hµng ho¸ kh«ng cßn bÞ giíi h¹n bëi chÕ ®é chÝnh trÞ cña mçi quèc gia, thÞ trêng quèc tÕ më réng, viÖc mua b¸n, trao ®æi hµng ho¸, dÞch vô sö dông hÖ thèng gi¸ c¶ thèng nhÊt v× vËy néi dung thanh to¸n quèc tÕ cña mçi níc còng ®æi míi sö dông c¸c ®iÒu kiÖn thanh to¸n (ph¬ng thøc, tiÒn tÖ) thèng nhÊt trªn ph¹m vi toµn ThÕ giíi, kh«ng cßn ph©n biÖt mµu s¾c chÝnh trÞ nh tríc ®©y. 1.2.2 C¸c ph¬ng thøc thanh to¸n quèc tÕ chñ yÕu. 1.2.2.1 Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn. Ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn lµ ph¬ng thøc thanh to¸n, trong ®ã kh¸ch hµng (ngêi tr¶ tiÒn) yªu cÇu Ng©n hµng cña m×nh chuyÓn mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ngêi kh¸c (ngêi hëng lîi) ë mét ®Þa ®iÓm nhÊt ®Þnh b»ng ph¬ng tiÖn chuyÓn tiÒn do kh¸ch hµng yªu cÇu, hoÆc b»ng ®iÖn (Telegaphic tranfer-T/T) hoÆc b»ng th (Mail tranfer-M/T). HiÖn nay c¸c ng©n hµng sö dông h×nh thøc chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn lµ chñ yÕu. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ¦u ®iÓm: Ph¬ng thøc nµy cã thñ tôc ®¬n gi¶n, dÔ thùc hiÖn, phÝ thanh to¸n kh«ng cao nªn thêng ®îc ¸p dông trong nh÷ng trêng hîp sau: - Thanh to¸n nh÷ng l« hµng cã gi¸ trÞ nhá, hai bªn mua b¸n cã sù tin cËy lÉn nhau. - Thanh to¸n trong lÜnh vùc phi mËu dÞch vµ chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu nh phÝ vËn t¶i, tiÒn hoa hång, tiÒn båi thêng. - ChuyÓn tiÒn kiÒu hèi. - ChuyÓn tiÒn ra níc ngoµi ®Ó ®Çu t. Nhîc ®iÓm: bªn c¹nh nh÷ng u ®iÓm nªu trªn th× ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn cßn cã nhiÒu h¹n chÕ nh kh«ng ®¶m b¶o r»ng ngêi b¸n sÏ thu ®îc tiÒn hµng trong trêng hîp thanh to¸n sau vµ kh«ng b¶o b¶m cho ngêi mua nhËn ®îc hµng nh yªu cÇu trong trêng hîp thanh to¸n tríc. 1.2.2.2 Ph¬ng thøc nhê thu. Ph¬ng thøc nhê thu lµ ph¬ng thøc thanh to¸n mµ ngêi b¸n sau khi giao hµng ký ph¸t hèi phiÕu ®ßi tiÒn ngêi mua, råi ®Õn Ng©n hµng nhê thu hé sè tiÒn ghi trªn hèi phiÕu ®ã. C¸c bªn tham gia: - Ngêi b¸n (ngêi hëng lîi). - Ngêi mua (ngêi tr¶ tiÒn). - Ng©n hµng bªn b¸n: Ng©n hµng nhËn sù uû th¸c cña ngêi hëng lîi (ngêi b¸n) ®Ó thùc hiÖn nghiÖp vô uû th¸c thu. - Ng©n hµng bªn mua: lµ Ng©n hµng phôc vô ngêi mua. Ng©n hµng nµy thêng lµ Ng©n hµng ®¹i lý cña Ng©n hµng bªn b¸n vµ ë níc cña ngêi mua. - Ng©n hµng trung gian: §øng ra lµm trung gian thanh to¸n khi Ng©n hµng bªn b¸n vµ Ng©n hµng bªn mua kh«ng cã quan hÖ ®¹i lý víi nhau (Ng©n hµng trung gian cã thÓ cã hoÆc kh«ng). Ph¬ng thøc nhê thu ®îc ph©n thµnh hai lo¹i: ®ã lµ ph¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n vµ ph¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ. 1.2.2.2.1 Ph¬ng thøc nhê thu phiÕu tr¬n. §©y lµ ph¬ng thøc thanh to¸n mµ ngêi b¸n ký ph¸t hèi phiÕu nhê Ng©n hµng thu hé sè tiÒn b¸n hµng ghi trªn hèi phiÕu tõ ngêi mua, mµ kh«ng göi kÌm theo bÊt cø mét chøng tõ th¬ng m¹i nµo. Cïng víi viÖc göi hµng ho¸ cho ngêi mua, ngêi b¸n göi th¼ng bé chøng tõ cho ngêi mua ®Ó ngêi mua ®i nhËn hµng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ph¬ng thøc nµy chØ ®îc ¸p dông trong trêng hîp: - Ngêi b¸n vµ ngêi mua tin cËy lÉn nhau, hoÆc cã quan hÖ liªn doanh víi nhau díi d¹ng c«ng ty mÑ vµ c«ng ty con hoÆc gi÷a c¸c chi nh¸nh. - Thanh to¸n c¸c dÞch vô cã liªn quan tíi xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ nh tiÒn cíc phÝ vËn t¶i, b¶o hiÓm, ph¹t. Do ®ã thanh to¸n nµy kh«ng cÇn thiÕt ph¶i kÌm theo chøng tõ. Ph¬ng thøc nµy Ýt ®îc sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ v× kh«ng ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi b¸n vµ ngêi mua do viÖc nhËn hµng vµ thanh to¸n hoµn toµn t¸ch rêi nhau. 1.2.2.2.2 Ph¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ. Nhê thu kÌm chøng tõ lµ ph¬ng thøc thanh to¸n trong ®ã ngêi b¸n sau khi giao hµng, ký ph¸t hèi phiÕu vµ kÌm theo víi bé chøng tõ göi hµng ho¸ ®Ó nhê Ng©n hµng thu hé tiÒn tõ ngêi mua. Víi ®iÒu kiÖn lµ Ng©n hµng chØ trao bé chøng tõ cho ngêi mua ®Ó ®i nhËn hµng sau khi ngêi mua tr¶ tiÒn, hoÆc ký chÊp nhËn thanh to¸n (trong trêng hîp b¸n chÞu). Trong ph¬ng thøc nhê thu kÌm chøng tõ, ngêi b¸n uû th¸c cho Ng©n hµng ngoµi viÖc thu hé tiÒn cßn cã nhiÖm vô khèng chÕ chøng tõ hµng ho¸ ®èi víi ngêi mua. §©y lµ sù kh¸c nhau c¬ b¶n gi÷a nhê thu phiÕu tr¬n vµ nhê thu kÌm chøng tõ. Víi c¸ch khèng chÕ nµy, quyÒn lîi ngêi b¸n ®îc ®¶m b¶o h¬n. Nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ cña ph¬ng thøc nµy: - Tuy ®· khèng chÕ ®îc quyÒn ®Þnh ®o¹t ®èi víi hµng ho¸ cña ngêi mua nhng cha khèng chÕ ®îc viÖc ngêi mua cã tr¶ tiÒn hay kh«ng. Ngêi mua cã thÓ chËm trÔ hoÆc kh«ng thanh to¸n b»ng c¸ch tr× ho·n viÖc nhËn chøng tõ hµng ho¸ hoÆc kh«ng nhËn hµng ho¸ n÷a. - ViÖc thanh to¸n diÔn ra chËm ch¹p. - Ng©n hµng chØ ®ãng vai trß lµ mét trung gian thu tiÒn hé, cßn kh«ng cã tr¸ch nhiÖm dÕn viÖc tr¶ tiÒn cña ngêi mua. Cã hai lo¹i nhê thu kÌm chøng tõ: - D/P (Document again payment): cã nghÜa Ng©n hµng chØ trao chøng tõ cho ngêi mua khi ngêi mua ®· tr¶ tiÒn. - D/A (Document again acceptance): cã nghÜa Ng©n hµng chØ trao chøng tõ cho ngêi mua khi ngêi mua ký hèi phiÕu chÊp nhËn thanh to¸n. 1.2.2.3 Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. Ngµy nay trong thanh to¸n quèc tÕ, ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ ph¬ng thøc ®îc sö dông phæ biÕn nhÊt trong bu«n b¸n quèc tÕ vµ ®îc coi lµ 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ph¬ng thøc kh¸ hiÖu qu¶. Tuú theo thãi quen vµ th«ng lÖ cña tõng níc mµ TÝn dông chøng tõ ®îc gäi víi nhiÒu tªn kh¸c nhau: Letter of Credit, Credit, Document Credit... ë ViÖt Nam, ngoµi tªn lµ TÝn dông chøng tõ cßn ®îc gäi díi nhiÒu tªn kh¸c nh TÝn dông th, Th tÝn dông, L/C vµ th«ng dông nhÊt lµ tõ “ TÝn dông chøng tõ” (Document Letter of Credit) v× nã thÓ hiÖn ®óng nhÊt ý nghÜa tÝn dông kÌm chøng tõ. Khi ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n nµy, nã ®em l¹i sù b×nh ®¼ng vÒ quyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn tham gia trong qu¸ tr×nh mua b¸n. Cïng víÝ sù tham gia cña c¸c ng©n hµng trong qu¸ tr×nh thanh to¸n, rñi ro ®îc h¹n chÕ vµ chia ®Òu cho ngêi mua vµ ngêi b¸n. §©y còng chÝnh lµ néi dung chÝnh cña ®Ò tµi nghiªn cøu. 1.2.2.3.1 Kh¸i niÖm vµ ®Æc ®iÓm th tÝn dông. Theo ®Þnh nghÜa trong UCP 500 (Quy t¾c vµ thùc hµnh thèng nhÊt tÝn dông chøng tõ, b¶n söa ®æi n¨m 1993, sè xuÊt b¶n 500 do phßng Th¬ng m¹i quèc tÕ Paris ph¸t hµnh), tÝn dông chøng tõ lµ bÊt cø tháa thuËn nµo trong ®ã Ng©n hµng ph¸t hµnh hµnh ®éng theo yªu cÇu vµ chØ thÞ cña kh¸ch hµng (ngêi yªu cÇu më th tÝn dông) hoÆc nh©n danh chÝnh b¶n th©n m×nh ®Ó: - Thanh to¸n cho, hoÆc theo lÖnh cña phÝa thø ba (ngêi hëng lîi) hoÆc chÊp nhËn vµ thanh to¸n hèi phiÕu do ngêi hëng lîi ký ph¸t, hoÆc - Uû quyÒn cho Ng©n hµng kh¸c tr¶ tiÒn, chÊp nhËn vµ thanh to¸n hèi phiÕu. hoÆc - Cho phÐp Ng©n hµng kh¸c chiÕt khÊu chøng tõ quy ®Þnh trong th tÝn dông víi ®iÒu kiÖn chóng phï hîp víi tÊt c¶ c¸c ®iÒu kho¶n vµ ®iÒu kiÖn cña th tÝn dông. Víi gi¸c ®é lµ mét ph¬ng thøc thanh to¸n, tÝn dông chøng tõ cã lîi cho c¶ ngêi mua vµ ngêi b¸n. Ngêi mua yªu cÇu ng©n hµng më mét th tÝn dông trong ®ã ng©n hµng cam kÕt sÏ tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n nÕu hä xuÊt tr×nh cho ng©n hµng mét bé chøng tõ chøng tá r»ng hä ®· giao hµng theo ®óng yªu cÇu cña th tÝn dông. Nh vËy, ngêi b¸n tin ch¾c sÏ nhËn ®îc tiÒn hµng ®· xuÊt khi anh ta thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh lµ lËp vµ xuÊt tr×nh chøng tõ ®Çy ®ñ, ®óng h¹n nh ®· quy ®Þnh trong Th tÝn dông t¹i ng©n hµng ®îc chØ ®Þnh. Cßn ®èi víi ngêi mua th× quyÒn lîi cña anh ta còng ®îc ®¶m b¶o chØ tr¶ tiÒn khi hµng ho¸ ®· ®îc giao thÓ hiÖn qua bé chøng tõ mµ ngêi b¸n xuÊt tr×nh theo L/C. Ng©n hµng kh«ng ®¬n thuÇn lµ mét trung gian thu hé mµ lµ ngêi ®¹i diÖn bªn nhËp khÈu, trùc tiÕp cam kÕt thanh to¸n tiÒn hµng cho bªn xuÊt khÈu. §èi víi ng©n hµng ®©y ®îc coi lµ mét kho¶n tÝn dông cña ng©n hµng ®èi víi ngêi mua v× nÕu ngêi mua kh«ng tr¶ ®îc th× ng©n hµng vÉn ph¶i tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n. Do ®ã 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ng©n hµng ph¶i xem xÐt kh¶ n¨ng thanh to¸n cña ngêi mua tríc khi chÊp nhËn më th tÝn dông. Khi ng©n hµng më th tÝn dông cho ngêi mua vay mét phÇn hoÆc toµn bé gi¸ trÞ cña th tÝn dông lµ ng©n hµng ®· thùc hiÖn mét kho¶n tÝn dông thùc sù. Nhng khi ng©n hµng buéc nhµ nhËp khÈu kÝ quü 100% trÞ gi¸ cña th tÝn dông th× lóc nµy ng©n hµng kh«ng cÊp cho nhµ nhËp khÈu kho¶n tÝn dông b»ng tiÒn nµo mµ chØ cho hä vay uy tÝn cña m×nh b»ng cam kÕt thanh to¸n. TÝnh ®éc lËp cña L/C lµ ®iÒu ®¸ng lu ý nhÊt. Tuy ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së hîp ®ång mua b¸n nhng sau khi ®îc më, nã l¹i hoµn toµn ®éc lËp víi hîp ®ång mua b¸n, cã nghÜa lµ khi thanh to¸n, c¸c ng©n hµng chØ c¨n cø vµo bé chøng tõ mµ th«i. Sù tån t¹i cña bé chøng tõ nµy còng nh sù phï hîp cña nã víi c¸c thêi h¹n tÝn dông, t¹o nªn c¬ së nÒn t¶ng cña tÝn dông kÌm chøng tõ, bëi v× ng©n hµng kh«ng cÇn nh×n thÊy hµng ho¸, mµ chØ xÐt c¸c chøng tõ. TÝnh ®éc lËp cña L/C ®· chi phèi toµn bé c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh thanh to¸n, quy ®Þnh toµn bé quyÒn vµ nghÜa vô cña c¸c bªn tham gia. 1.2.2.3.2 C¸c bªn tham gia: Trong ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ truyÒn thèng cã sù tham gia cña: - Ngêi xin më th tÝn dông (Applicant): lµ ngêi mua, ngêi nhËp khÈu hµng ho¸. - Ngêi hëng lîi th tÝn dông (Beneficiary): lµ ngêi b¸n, ngêi xuÊt khÈu, hay bÊt cø ngêi nµo kh¸c ®îc chØ ®Þnh. - Ng©n hµng më th tÝn dông (Issuing bank): lµ Ng©n hµng ®¹i diÖn cho ngêi nhËp khÈu, cã thÓ cÊp tÝn dông cho ngêi nhËp khÈu. Khi nhËn ®îc bé chøng tõ phï hîp, ng©n hµng më sÏ thay ngêi mua tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi. - Ng©n hµng th«ng b¸o th tÝn dông (Advising bank): thêng lµ Ng©n hµng ®¹i lý cña Ng©n hµng më th tÝn dông hoÆc Ng©n hµng bªn b¸n. §©y lµ Ng©n hµng ë níc ngêi b¸n. - Ng©n hµng x¸c nhËn (Confirming bank), Ng©n hµng chiÕt khÊu (Negotiating bank), Ng©n hµng tr¶ tiÒn (Reimbursing bank): c¸c Ng©n hµng nµy cã thÓ cã hoÆc kh«ng tïy thuéc vµo yªu cÇu cña ngêi mua trong ®¬n xin më th tÝn dông vµ sù uû nhiÖm cña Ng©n hµng më th tÝn dông. 1.2.2.3.3 Quy tr×nh thanh to¸n b»ng tÝn dông chøng tõ. Tïy tõng trêng hîp cô thÓ, tïy vµo yªu cÇu cña ngêi xin më th tÝn dông vµ tïy vµo sù uû nhiÖm cña Ng©n hµng më th tÝn dông mµ trong ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ cã sù tham gia cña bao nhiªu Ng©n hµng, Ng©n hµng nµo lµ Ng©n hµng th«ng b¸o, Ng©n hµng tr¶ tiÒn, Ng©n hµng chÊp nhËn hay Ng©n hµng chiÕt khÊu vµ víi mçi trêng hîp th× tr×nh tù thùc hiÖn cña ph¬ng thøc thanh 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 to¸n tÝn dông chøng tõ còng l¹i kh¸c nhau. Trong khu«n khæ cña môc nµy, em xin tr×nh bµy tr×nh tù thùc hiÖn cña ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ khi cã sù tham gia cña hai Ng©n hµng ®ã lµ Ng©n hµng më th tÝn dông vµ Ng©n hµng th«ng b¸o (lµ Ng©n hµng ®¹i lý cña Ng©n hµng më th tÝn dông ë níc ngêi xuÊt khÈu), trong ®ã Ng©n hµng më th tÝn dông lµ Ng©n hµng tr¶ tiÒn. §©y lµ trêng hîp thêng x¶y ra trong thùc tÕ. S¬ ®å thùc hiÖn. (3) Ng©n hµng më th tÝn dông (5) Ng©n hµng th«ng b¸o th tÝn dông (6) (8) (7) (2) (6) (1) Ngêi NhËp khÈu (5) (4) Ngêi XuÊt khÈu (1). Nhµ xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu tiÕn hµnh giao dÞch th¬ng m¹i. (2) Nhµ nhËp khÈu lµm ®¬n xin më th tÝn dông göi ®Õn Ng©n hµng cña m×nh yªu cÇu më mét th tÝn dông cho ngêi xuÊt khÈu hëng. (3). C¨n cø vµo yªu cÇu vµ néi dung cña ®¬n xin më th tÝn dông vµ hîp ®ång th¬ng m¹i, Ng©n hµng më th tÝn dông sÏ lËp mét th tÝn dông vµ th«ng qua Ng©n hµng ®¹i lý cña m×nh ë níc ngêi xuÊt khÈu ®Ó th«ng b¸o viÖc më th tÝn dông vµ chuyÓn th tÝn dông ®Õn ngêi xuÊt khÈu. (4). Khi nhËn ®îc th«ng b¸o nµy, Ng©n hµng th«ng b¸o sÏ th«ng b¸o cho ngêi xuÊt khÈu toµn bé néi dung th«ng b¸o vÒ viÖc më th tÝn dông ®ã, vµ khi nhËn ®îc b¶n gèc th tÝn dông th× chuyÓn ngay cho ngêi xuÊt khÈu. (5). Ngêi xuÊt khÈu kiÓm tra kü néi dung cña th tÝn dông, nÕu chÊp nhËn th× tiÕn hµnh giao hµng, nÕu kh«ng th× trùc tiÕp hoÆc th«ng qua Ng©n hµng më th tÝn dông ®Ò nghÞ ngêi nhËp khÈu söa ®æi, bæ sung th tÝn dông cho phï hîp víi hîp ®ång. Mäi néi dung söa ®æi ph¶i cã sù x¸c nhËn cña Ng©n hµng më th tÝn dông míi cã hiÖu lùc. V¨n b¶n söa ®æi trë thµnh mét bé phËn cÊu thµnh kh«ng thÓ t¸ch rêi th tÝn dông cò vµ huû bá th tÝn dông cò. Sau khi giao hµng, ngêi xuÊt khÈu lËp bé chøng tõ thanh to¸n theo yªu cÇu cña th tÝn dông, xuÊt tr×nh th«ng qua Ng©n hµng th«ng b¸o cho Ng©n hµng më th tÝn dông xin thanh to¸n. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 (6). Ng©n hµng më th tÝn dông kiÓm tra bé chøng tõ thanh to¸n, nÕu thÊy phï hîp víi th tÝn dông th× tiÕn hµnh thanh to¸n cho ngêi xuÊt khÈu. NÕu thÊy kh«ng phï hîp, Ng©n hµng tõ chèi thanh to¸n vµ göi tr¶ l¹i toµn bé chøng tõ cho ngêi xuÊt khÈu. (7). Ng©n hµng më th tÝn dông ®ßi tiÒn ngêi nhËp khÈu vµ chuyÓn bé chøng tõ hµng ho¸ cho hä. (8). Ngêi nhËp khÈu kiÓm tra chøng tõ, nÕu phï hîp víi th tÝn dông th× tr¶ tiÒn cho Ng©n hµng më th tÝn dông (trong trêng hîp tr¶ tiÒn ngay) hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn (trong trêng hîp tr¶ chËm), nÕu chøng tõ kh«ng phï hîp th× ngêi nhËp khÈu cã quyÒn tõ chèi thanh to¸n. 1.2.2.3.4 Néi dung cña th tÝn dông. Th tÝn dông lµ mét ph¬ng tiÖn thanh to¸n rÊt quan träng trong ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. Kh«ng më ®îc th tÝn dông chøng tõ th× ph¬ng thøc thanh to¸n nµy kh«ng ®îc x¸c lËp vµ ngêi b¸n kh«ng thÓ giao hµng cho ngêi mua. Th tÝn dông lµ mét v¨n b¶n ph¸p lý trong ®ã Ng©n hµng ®øng ra cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n trong mét thêi h¹n nhÊt ®Þnh ®îc quy ®Þnh trong th tÝn dông. a. Néi dung cña th tÝn dông bao gåm: - Sè hiÖu th tÝn dông: mçi th tÝn dông ®Òu ph¶i cã sè hiÖu riªng cña nã. T¸c dông cña sè hiÖu lµ dïng ®Ó trao ®æi th tõ, ®iÖn tÝn cã liªn ®Õn th tÝn dông. Sè hiÖu nµy cßn ®îc dïng ®Ó ghi vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan trong bé chøng tõ thanh to¸n cña th tÝn dông. - §Þa ®iÓm vµ ngµy më th tÝn dông: ®Þa ®iÓm më th tÝn dông lµ n¬i mµ Ng©n hµng më th tÝn dông viÕt cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu. §Þa ®iÓm nµy cã ý nghÜa trong viÖc chän luËt ¸p dông khi x¶y ra tranh chÊp nÕu cã xung ®ét ph¸p luËt vÒ th tÝn dông ®ã. - Ngµy më th tÝn dông lµ ngµy b¾t ®Çu ph¸t sinh sù cam kÕt cña Ng©n hµng më th tÝn dông víi ngêi xuÊt khÈu, lµ ngµy b¾t ®Çu tÝnh thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông vµ cuèi cïng lµ c¨n cø cña ngêi xuÊt khÈu kiÓm tra xem ngêi nhËp khÈu thùc hiÖn viÖc më th tÝn dông cã ®óng h¹n ®· quy ®Þnh trong hîp ®ång hay kh«ng. - Lo¹i th tÝn dông: ®©y lµ néi dung quan träng cã t¸c dông ®iÒu khiÓn tÝnh chÊt, nghiÖp vô, quyÒn lîi cña c¸c bªn tham gia. - Tªn, ®Þa chØ cña nh÷ng ngêi cã liªn quan ®Õn ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ: Ngêi nhËp khÈu (ngêi yªu cÇu më th tÝn dông) vµ ngêi xuÊt khÈu (ngêi hëng lîi th tÝn dông).  12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c Ng©n hµng tham gia trong ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ gåm cã Ng©n hµng më th tÝn dông, Ng©n hµng th«ng b¸o, Ng©n hµng tr¶ tiÒn, Ng©n hµng chiÕt khÊu, Ng©n hµng x¸c nhËn... tïy tõng trêng hîp cô thÓ mµ c¸c Ng©n hµng trªn cã hay kh«ng. Trªn thùc tÕ, trong ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ thêng chØ cã sù tham gia cña Ng©n hµng më th tÝn dông vµ Ng©n hµng th«ng b¸o.  - Sè tiÒn cña th tÝn dông: sè tiÒn cña th tÝn dông võa ®îc ghi b»ng sè võa ®îc ghi b»ng ch÷ vµ thèng nhÊt víi nhau. Kh«ng thÓ chÊp nhËn mét th tÝn dông cã sè tiÒn ghi b»ng sè vµ b»ng ch÷ m©u thuÉn víi nhau. Tªn cña ®¬n vÞ tiÒn tÖ ph¶i râ rµng. dông: Thêi h¹n hiÖu lùc, thêi h¹n tr¶ tiÒn vµ thêi h¹n giao hµng ghi trong th tÝn Thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông lµ thêi h¹n mµ Ng©n hµng më th tÝn dông cam kÕt tr¶ tiÒn cho ngêi xuÊt khÈu, nÕu ngêi xuÊt khÈu xuÊt tr×nh bé chøng tõ thanh to¸n trong thêi h¹n ®ã vµ phï hîp víi nh÷ng quy ®Þnh trong th tÝn dông. Thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông tÝnh tõ ngµy më th tÝn dông ®Õn ngµy hÕt hiÖu lùc cña th tÝn dông.  Thêi h¹n tr¶ tiÒn cña th tÝn dông lµ chØ viÖc tr¶ tiÒn ngay hay tr¶ tiÒn vÒ sau. §iÒu kho¶n nµy hoµn toµn phô thuéc vµo quy ®Þnh cña hîp ®ång. NÕu viÖc ®ßi tiÒn b»ng hèi phiÕu th× thêi h¹n tr¶ tiÒn ®îc quy ®Þnh ë yªu cÇu ký ph¸t hèi phiÕu. Thêi h¹n tr¶ tiÒn cã thÓ n»m trong thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông nÕu nh tr¶ tiÒn ngay hoÆc cã thÓ n»m ngoµi thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông nÕu tr¶ tiÒn cã thêi h¹n.  Thêi h¹n giao hµng còng ph¶i ®îc ghi trong th tÝn dông vµ do hîp ®ång mua b¸n quy ®Þnh. §ã lµ thêi h¹n quy ®Þnh bªn b¸n ph¶i giao hµng cho bªn mua kÓ tõ khi th tÝn dông cã hiÖu lùc. Thêi h¹n giao hµng cã quan hÖ chÆt chÏ víi thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông.  - C¸c néi dung vÒ hµng ho¸ nh tªn hµng, sè lîng, träng lîng, gi¸ c¶, quy c¸ch, phÈm chÊt, bao b×, ký m· hiÖu... - C¸c néi dung vÒ vËn t¶i, giao nhËn hµng ho¸ nh ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng, n¬i göi, n¬i giao nhËn hµng ho¸, c¸ch vËn chuyÓn vµ c¸ch giao hµng... - Nh÷ng chøng tõ mµ ngêi xuÊt khÈu ph¶i xuÊt tr×nh: ®©y lµ néi dung then chèt cña th tÝn dông, lµ b»ng chøng ®Ó chøng minh r»ng ngêi xuÊt khÈu hoµn thµnh nghÜa vô giao hµng vµ lµm ®óng nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh trong th tÝn dông. - TÝnh x¸c thùc cña th tÝn dông: cã hai h×nh thøc ph¸t hµnh th tÝn dông b»ng th vµ b»ng ®iÖn. nÕu lµ ph¸t hµnh b»ng th th× ng¬× ký ph¸t th tÝn dông ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc hµnh vi vµ n¨ng lùc ph¸p lý, nghÜa lµ th tÝn dông ph¶i ®îc ®¹i diÖn 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ng©n hµng cã thÈm quyÒn ký. NÕu th tÝn dông ®îc ph¸t hµnh b»ng ®iÖn th× ph¶i ®¶m b¶o tÝnh ch©n thùc vµ x¸c thùc th«ng qua m· kho¸ (testkey) gi÷a ng©n hµng më vµ ng©n hµng th«ng b¸o. Ngµy nay, c¸c ng©n hµng thêng ¸p dông c¸ch ph¸t hµnh th tÝn dông b»ng ®iÖn võa nhanh, võa ®¶m b¶o an toµn, chÝnh x¸c. - C¸c ®iÒu kiÖn kh¸c. b. C¸c lo¹i th tÝn dông: Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu vèn rÊt phong phó vÒ h×nh thøc hîp ®ång, h×nh thøc vËn chuyÓn hµng ho¸ còng nh chñng lo¹i hµng ho¸ dÉn ®Õn viÖc ¸p dông c¸c h×nh thøc thanh to¸n còng kh¸c nhau. Thªm vµo ®ã sù tin cËy gi÷a ngêi b¸n vµ ngêi mua còng ë nhiÒu cÊp ®é kh¸c nhau, nh÷ng sù kh¸c biÖt nµy dÉn ®Õn sù tån t¹i ®ång thêi cña rÊt nhiÒu lo¹i th tÝn dông.  NÕu ph©n theo lo¹i h×nh th tÝn dông, ta cã: - Th tÝn dông kh«ng huû ngang (Irrevocable Letter of Credit) - Th tÝn dông cã huû ngang (Revocable Letter of Credit)  NÕu ph©n theo ph¬ng thøc sö dông, ta cã: - Th tÝn dông kh«ng huû ngang, kh«ng x¸c nhËn (Unconfirmed Irrevocable L/C) - Th tÝn dông kh«ng huû ngang, cã x¸c nhËn (Confirmed Irrevocable L/C) - Th tÝn dông kh«ng huû ngang, miÔn truy ®ßi (Irrevocable without recouse L/C). - Th tÝn dông tuÇn hoµn (Revolving L/C). - Th tÝn dông víi ®iÒu kho¶n ®á (Red clause L/C). - Th tÝn dông dù phßng (Standby L/C). - Th tÝn dông chuyÓn nhîng (Irrevocable transferable L/C). - Th tÝn dông gi¸p lng (Back to back L/C). - Th tÝn dông ®èi øng (Reciprocal L/C).  NÕu ph©n theo ph¬ng thøc thanh to¸n, ta cã: - Th tÝn dông tr¶ ngay (L/C at sight). - Th tÝn dông tr¶ chËm (Defferred L/C). 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chóng ta sÏ ®i s©u t×m hiÓu mét sè lo¹i th tÝn dông thêng ®îc sö dông trong thanh to¸n quèc tÕ bao gåm: - Th tÝn dông kh«ng huû ngang: lµ lo¹i L/C mµ Ng©n hµng më kh«ng cã quyÒn söa ®æi, bæ sung hoÆc huû bá nã mµ cha cã sù tho¶ thuËn cña c¸c bªn tham gia. NÕu kh«ng ®îc sù ®ång ý cña bªn b¸n th× NH më kh«ng ®îc phÐp thùc hiÖn theo yªu cÇu ®¬n ph¬ng cña bªn mua, do ®ã quyÒn lîi cña bªn b¸n ®îc ®¶m b¶o. §©y lµ lo¹i L/C ®îc sö dông réng r·i trong th¬ng m¹i quèc tÕ ngµy nay. - Th tÝn dông kh«ng huû ngang cã x¸c nhËn: lµ lo¹i th tÝn dông kh«ng thÓ huû ngang ®îc mét Ng©n hµng kh¸c x¸c nhËn theo yªu cÇu cña NH më. Ng©n hµng x¸c nhËn chÞu tr¸ch nhiÖm tr¶ tiÒn cho ngêi hëng lîi nÕu nh Ng©n hµng më th tÝn dông kh«ng tr¶ tiÒn ®îc (bÞ ph¸ s¶n). §èi víi lo¹i th tÝn dông nµy, quyÒn lîi cña ngêi hëng lîi ®îc ®¶m b¶o h¬n. Së dÜ cã lo¹i th tÝn dông nµy lµ do ngêi hëng lîi kh«ng tin tëng vµo Ng©n hµng më th tÝn dông, cho nªn hä yªu cÇu mét ng©n hµng kh¸c cã uy tÝn x¸c nhËn th tÝn dông ®ã, tr¸ch nhiÖm cña Ng©n hµng x¸c nhËn còng nÆng nh tr¸ch nhiÖm cña Ng©n hµng më th tÝn dông. V× vËy, ®Ó ®îc x¸c nhËn th tÝn dông th«ng thêng Ng©n hµng më th tÝn dông ph¶i ký quü mét kho¶n tiÒn t¹i Ng©n hµng x¸c nhËn vµ ph¶i tr¶ phÝ x¸c nhËn kh¸ cao. - Th tÝn dông kh«ng thÓ hñy ngang miÔn truy ®ßi: lµ lo¹i th tÝn dông kh«ng thÓ huû ngang mµ sau khi ngêi b¸n ®îc tr¶ tiÒn th× NH më kh«ng cã quyÒn ®ßi l¹i tiÒn trong bÊt kú trêng hîp nµo. §èi víi lo¹i th tÝn dông nµy, ngêi b¸n ®îc ghi lªn hèi phiÕu ch÷ “ kh«ng ®îc truy ®ßi ngêi ký ph¸t phiÕu ” nhÊt lµ ®èi víi lo¹i hèi phiÕu tr¶ tiÒn sau. Th tÝn dông kh«ng thÓ huû ngang miÔn truy ®ßi còng ®îc sö dông réng r·i trong thanh to¸n quèc tÕ. - Th tÝn dông chuyÓn nhîng: lµ lo¹i th tÝn dông kh«ng thÓ hñy ngang mµ Ng©n hµng tr¶ tiÒn ®îc phÐp tr¶ toµn bé hay mét phÇn sè tiÒn cho mét hay nhiÒu ngêi theo lÖnh cña ngêi hëng lîi ®Çu tiªn. Mét th tÝn dông muèn ®îc chuyÓn nhîng ph¶i cã lÖnh ®Æc biÖt cña Ng©n hµng më th tÝn dông vµ trªn th tÝn dông ph¶i ghi ch÷ “ chuyÓn nhîng ”. Th tÝn dông chuyÓn nhîng chØ ®îc chuyÓn nhîng mét lÇn nhng cã thÓ chuyÓn nhîng cho nhiÒu ngêi. Ngêi ®îc chuyÓn nhîng cã thÓ lµ ë trong níc hoÆc ë ngoµi níc. Chi phÝ chuyÓn nhîng thêng do ngêi hëng lîi thø nhÊt cña th tÝn dông chÞu. Së dÜ cã lo¹i th tÝn dông nµy lµ do cã nhiÒu ngêi trung gian ®øng ra giao dÞch mua b¸n ®Ó hëng hoa hång nhng hä thùc sù kh«ng ph¶i lµ th¬ng nh©n xuÊt nhËp khÈu. Ngoµi ra, cßn v× lý do ngêi cã giÊy phÐp xuÊt khÈu kh«ng nhÊt thiÕt lµ ngêi xuÊt khÈu thùc sù. Cho nªn nh÷ng ngêi trung gian nµy yªu cÇu më th tÝn dông chuyÓn nhîng. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Th tÝn dông tuÇn hoµn: lµ lo¹i th tÝn dông mµ sau khi ®· sö dông xong hoÆc ®· hÕt thêi h¹n hiÖu lùc l¹i tù ®éng cã hiÖu lùc nh cò vµ ®îc tiÕp tôc sö dông sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh. Lo¹i th tÝn dông nµy thêng ®îc dïng trong viÖc mua b¸n nh÷ng mÆt hµng cã sè lîng lín, giao thêng xuyªn, nhiÒu kú trong mét n¨m víi sè lîng Ýt thay ®æi nh»m tr¸nh ®äng vèn bªn mua vµ ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc më th tÝn dông. Cã hai lo¹i th tÝn dông tuÇn hoµn tÝch luü vµ kh«ng tÝch luü. - Th tÝn dông ®iÒu kho¶n ®á: lµ lo¹i th tÝn dông theo ®ã Ng©n hµng ph¸t hµnh cam kÕt øng mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh (30% hoÆc 50%) sè tiÒn cña th tÝn dông cho ngêi hëng lîi khi nhËn ®îc c¸c chøng tõ, th«ng thêng lµ: hèi phiÕu cña sè tiÒn øng tríc, ho¸ ®¬n, cam kÕt tr¶ nî hoÆc cam kÕt giao hµng. Trong rÊt nhiÒu trêng hîp, ngêi hëng ph¶i th¬ng lîng víi Ng©n hµng cña m×nh ®Ó ph¸t hµnh b¶o l·nh th tríc khi nhËn ®îc kho¶n tiÒn theo ®iÒu kho¶n ®á. - Th tÝn dông gi¸p lng: lµ lo¹i th tÝn dông ®îc më ra c¨n cø vµo th tÝn dông kh¸c lµm b¶o ®¶m. Mét th¬ng nh©n dïng th tÝn dông ®îc më thanh to¸n cho m×nh ®Ó më mét th tÝn dông kh¸c cho mét ngêi hëng lîi kh¸c. Hai th tÝn dông nµy ®¹i bé phËn cã néi dung nh nhau, trõ mét sè ®iÓm sau ®©y:  Sè chøng tõ cña th tÝn dông thø hai thêng nhiÒu h¬n. Kim ng¹ch th tÝn dông thø hai Ýt h¬n kim ng¹ch th tÝn dông thø nhÊt, kho¶n chªnh lÖch nµy dµnh cho ngêi trung gian tr¶ chi phÝ më th tÝn dông thø hai vµ hëng hoa hång.  Thêi h¹n giao hµng cña th tÝn dông thø hai sím h¬n thêi h¹n giao hµng cña th tÝn dông thø nhÊt.  Trong ph¬ng thøc mua b¸n trung gian, chuyÓn khÈu ngêi ta thêng dïng th tÝn dông gi¸p lng. - Th tÝn dông ®èi øng: lµ lo¹i th tÝn dông chØ cã hiÖu lùc khi th tÝn dông cña ®èi t¸c më ra. Lo¹i th tÝn dông nµy ®îc sö dông trong ph¬ng thøc mua b¸n hµng ®æi hµng, hoÆc gia c«ng. Trong hai th tÝn dông nµy, sÏ cã mét th tÝn dông më tríc, th tÝn dông nµy ghi nh sau: “ th tÝn dông nµy chØ cã gi¸ trÞ khi ngêi hëng lîi ®· më l¹i mét th tÝn dông ®èi øng cho ngêi më th tÝn dông nµy víi sè tiÒn lµ... ®Ó mua sè hµng ho¸ lµ... ” vµ bªn më th tÝn dông sÏ ghi “ th tÝn dông nµy ®èi øng víi th tÝn dông sè... më ngµy... t¹i Ng©n hµng... “ vµ th«ng b¸o kÞp thêi cho ®èi t¸c biÕt. - Th tÝn dông dù phßng: lµ lo¹i th tÝn dông, trong ®ã ngêi nhËp khÈu sau khi yªu cÇu Ng©n hµng cña m×nh më th tÝn dông cho ngêi xuÊt khÈu hëng còng sÏ yªu cÇu ngêi xuÊt khÈu më th tÝn dông dù phßng cho m×nh hëng. Th tÝn dông dù 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phßng kh«ng gièng nh mét ph¬ng tiÖn cÊp vèn hay lµ ph¬ng tiÖn tr¶ tiÒn mµ lµ mét ph¬ng thøc ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång. NÕu ngêi xuÊt khÈu kh«ng thùc hiÖn ®óng viÖc giao hµng th× ng©n hµng më th tÝn dông dù phßng ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tµi chÝnh ®èi víi nhµ nhËp khÈu. Th tÝn dông dù phßng ra ®êi do yªu cÇu cña nhËp khÈu ngµy cµng cao, ngêi nhËp khÈu ph¶i cÊp tÝn dông tríc cho ngêi xuÊt khÈu (th«ng thêng tõ 10-30% gi¸ trÞ hîp ®ång). Do ®ã, th tÝn dông dù phßng sÏ ®¶m b¶o cho viÖc hoµn tr¶ sè tiÒn ®Æt cäc trong trêng hîp hîp ®ång kh«ng ®îc nhµ nhËp khÈu thùc hiÖn. Lo¹i th tÝn dông nµy thêng ®îc ¸p dông ë Mü. c. QuyÒn lîi vµ nghÜa vô cña nh÷ng ngêi cã liªn quan trong ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. Trong ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ cã ba bªn tham gia cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, ®ã lµ ngêi mua, ngêi b¸n vµ Ng©n hµng.  Ng©n hµng. Ng©n hµng më th tÝn dông: cã nghÜa vô c¨n cø vµo ®¬n xin më th tÝn dông cña ngêi mua ®Ó më th tÝn dông cho ngêi b¸n hëng vµ th«ng b¸o viÖc më th tÝn dông nµy cho ngêi b¸n biÕt. Ng©n hµng më th tÝn dông chÞu tr¸ch nhiÖm thÈm tra c¸c chøng tõ do ngêi b¸n xuÊt tr×nh xem bÒ ngoµi cã phï hîp víi th tÝn dông hay kh«ng. Sau khi kiÓm tra chøng tõ xong, Ng©n hµng më th tÝn dông ph¶i b¸o cho ngêi mua biÕt r»ng Ng©n hµng ®· nhËn ®îc bé chøng tõ hoµn h¶o hay kh«ng hoµn h¶o. Trêng hîp bé chøng tõ hoµn h¶o th× ngêi mua sÏ cã 7 ngµy (®èi víi L/C th«ng thêng) kÓ tõ ngµy ng©n hµng nhËn ®îc bé chøng tõ ®Ó thùc hiÖn viÖc thanh to¸n. Trêng hîp bé chøng tõ kh«ng hoµn h¶o, th× Ng©n hµng ph¶i thùc hiÖn theo chØ thÞ cña ngêi mua, nÕu Ng©n hµng lµm sai th× Ng©n hµng ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm. Sau khi ngêi mua chÊp nhËn tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n, Ng©n hµng sÏ trao bé chøng tõ cho ngêi mua ®Ó ®i nhËn hµng. Ng©n hµng më th tÝn dông th«ng thêng lµ Ng©n hµng ë níc ngêi mua. Ng©n hµng më th tÝn dông ®îc ngêi mua tr¶ mét kho¶n thñ tôc phÝ tõ 0,125% ®Õn 0,5% sè tiÒn cña th tÝn dông.  Ng©n hµng th«ng b¸o: thêng lµ Ng©n hµng ®¹i lý cña Ng©n hµng më th tÝn dông ë t¹i níc ngêi b¸n, cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o th tÝn dông cho ngêi b¸n.  Ng©n hµng tr¶ tiÒn: cã thÓ lµ b¶n th©n Ng©n hµng më th tÝn dông hoÆc cã thÓ lµ mét Ng©n hµng kh¸c ®îc Ng©n hµng më th tÝn dông uû th¸c tr¶ tiÒn cho ngêi b¸n. NÕu tr¶ tiÒn t¹i níc ngêi b¸n th× thêng lµ Ng©n hµng th«ng b¸o ®¶m nhiÖm viÖc tr¶ tiÒn.  Ng©n hµng x¸c nhËn: lµ Ng©n hµng theo yªu cÇu cña Ng©n hµng më th tÝn dông ®øng ra x¸c nhËn tr¶ tiÒn cho Ng©n hµng më th tÝn dông. Së dÜ cã sù x¸c nhËn nµy lµ do ngêi b¸n cha hoµn toµn tin tëng vµo kh¶ n¨ng tr¶ tiÒn cña Ng©n hµng më th tÝn dông.  17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ng©n hµng chiÕt khÊu: lµ Ng©n hµng ®øng ra mua hèi phiÕu cã kú h¹n cha ®Õn h¹n tr¶ tiÒn do ngêi b¸n ký ph¸t cho Ng©n hµng tr¶ tiÒn theo uû quyÒn cña Ng©n hµng më th tÝn dông.  Trong thùc tÕ, nghiÖp vô vÒ tÝn dông chøng tõ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã sù tham gia cña ®Çy ®ñ c¸c Ng©n hµng nãi trªn. Th«ng thêng chØ cã hai Ng©n hµng tham gia vµo qu¸ tr×nh thanh to¸n tÝn dông chøng tõ, ®ã lµ Ng©n hµng më th tÝn dông vµ Ng©n hµng th«ng b¸o.  Ngêi mua. Khi hîp ®ång mua b¸n ¸p dông ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ th× viÖc ngêi mua yªu cÇu Ng©n hµng më th tÝn dông cho ngêi b¸n lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó ngêi b¸n thùc hiÖn hîp ®ång. Ngêi mua ph¶i c¨n cø vµo néi dung cña hîp ®ång mua b¸n ®Ó lµm ®¬n xin më th tÝn dông göi tíi Ng©n hµng. Ngêi mua ph¶i tr¶ mét kho¶n thñ tôc phÝ cho Ng©n hµng më th tÝn dông vµ thêng ph¶i cã mét sè tiÒn ký quü, tû lÖ cao thÊp phô thuéc vµo uy tÝn, tÝnh chÊt hµng ho¸ nhËp khÈu, uy tÝn cña bªn xuÊt khÈu vµ níc xuÊt khÈu. Ngêi mua cã quyÒn tõ chèi hay hoµn tr¶ toµn bé hay mét phÇn cña sè tiÒn th tÝn dông cho Ng©n hµng nÕu xÐt vÒ bÒ ngoµi bé chøng tõ kh«ng phï hîp víi nh÷ng ®iÒu kiÖn cña th tÝn dông. Trong trêng hîp nµy, Ng©n hµng më th tÝn dông ph¶i hoµn toµn chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thiÕu sãt cña m×nh khi kiÓm tra chøng tõ.  Ngêi b¸n. Ngêi b¸n chØ giao hµng khi nµo ®îc biÕt Ng©n hµng phôc vô ngêi mua ®· më th tÝn dông cam kÕt tr¶ tiÒn cho m×nh. Ngêi b¸n ph¶i kiÓm tra th tÝn dông xem cã ®óng víi néi dung hîp ®ång mua b¸n hay kh«ng, nÕu sai víi hîp ®ång mua b¸n hoÆc cã nh÷ng ®iÒu kiÖn g× kh«ng râ rµng, kh«ng cã lîi cho m×nh th× cã quyÒn yªu cÇu ngêi mua söa ®æi hoÆc bæ sung th tÝn dông. Néi dung söa ®æi vµ bæ sung th tÝn dông ph¶i dîc Ng©n hµng më th tÝn dông x¸c nhËn th× míi cã hiÖu lùc thanh to¸n. Sau khi giao hµng, ngêi b¸n ph¶i lËp ®Çy ®ñ c¸c chøng tõ theo yªu cÇu cña th tÝn dông vµ xuÊt tr×nh cho Ng©n hµng trong thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông. Ngêi b¸n chØ thu ®îc tiÒn nÕu nh Ng©n hµng thÊy c¸c chøng tõ ®ã vÒ h×nh thøc phï hîp víi c¸c ®iÒu kiÖn cña th tÝn dông. d. VËn dông ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ trong hîp ®ång th¬ng m¹i quèc tÕ. Trong th¬ng m¹i quèc tÕ, ph¬ng thøc thanh to¸n ®îc sö dông phæ biÕn nhÊt lµ ph¬ng thøc tÝn dông chøng tõ. Ph¬ng thøc nµy ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi xuÊt 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khÈu thu ®îc ®óng, ®ñ tiÒn hµng ho¸, dÞch vô vµ ®¶m b¶o cho ngêi nhËp khÈu chØ ph¶i thanh to¸n khi ngêi b¸n ®· giao hµng, lËp hoµn chØnh bé chøng tõ thanh to¸n. Khi sö dông ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ trong viÖc ®µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång th¬ng m¹i quèc tÕ, chóng ta cÇn ®Æc biÖt chó ý tíi mét sè néi dung quan träng trong ®iÒu kho¶n thanh to¸n sau: - Lo¹i th tÝn dông: lo¹i th tÝn dông tèt nhÊt ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ngêi b¸n lµ lo¹i th tÝn dông kh«ng thÓ huû bá, cã x¸c nhËn vµ miÔn truy ®ßi. V× lo¹i th tÝn dông nµy ®¶m b¶o ch¾c ch¾n thu ®îc tiÒn, æn ®Þnh vµ kh«ng ph¶i truy hoµn l¹i tiÒn. §èi víi ngêi mua th× kh«ng nªn chÊp nhËn lo¹i th tÝn dông nªu trªn. Trªn thùc tÕ, lo¹i th tÝn dông kh«ng huû ngang thêng ®îc ngêi mua vµ ngêi b¸n sö dông nhiÒu nhÊt. - Ng©n hµng më th tÝn dông vµ Ng©n hµng x¸c nhËn: Ng©n hµng më th tÝn dông ph¶i lµ ng©n hµng cã ®Þa vÞ vµ uy tÝn trªn trêng quèc tÕ. Khi ngêi xuÊt khÈu cha tin cËy l¾m vµo Ng©n hµng më th tÝn dông th× nªn yªu cÇu Ng©n hµng më th tÝn dông ph¶i cã mét Ng©n hµng kh¸c x¸c nhËn. Trong trêng hîp sö dông th tÝn dông x¸c nhËn, chóng ta cÇn ph¶i quy ®Þnh râ nh÷ng phÝ tæn do ph¶i ®Æt tiÒn tríc cho Ng©n hµng x¸c nhËn (nÕu cã) vµ tr¶ thñ tôc phÝ x¸c nhËn do ai chÞu. Th«ng thêng vµ hîp lý, nh÷ng phÝ tæn nµy ®îc tÝnh cho ngêi b¸n v× hä lµ ngêi ®a ra yªu cÇu x¸c nhËn th tÝn dông. - Ngµy më th tÝn dông vµ ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông: Ngêi mua thêng muèn më th tÝn dông chËm, cµng gÇn s¸t ngµy giao hµng cµng tèt, ®Ó ®ì bÞ ø ®äng vèn. Ngêi b¸n th× ngîc l¹i muèn th tÝn dông ®îc më cµng sím cµng tèt, ®Ó kÞp thêi gian lµm hµng. §èi víi thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông còng vËy. NÕu bé chøng tõ thanh to¸n kh«ng ®îc xuÊt tr×nh trong thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông th× ngêi b¸n sÏ kh«ng ®ßi ®îc tiÒn tõ Ng©n hµng më th tÝn dông. V× vËy, ngêi b¸n thêng muèn kÐo dµi thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông, ®Ó cã ®ñ thêi gian chuÈn bÞ bé chøng tõ thanh to¸n sau khi giao hµng. Cßn ngêi mua th× l¹i muèn rót ng¾n thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông ®Ó tr¸nh ®äng vèn vµ thóc ®Èy ngêi b¸n nhanh chãng thùc hiÖn nghÜa vô hîp ®ång. Khi quy ®Þnh thêi h¹n hiÖu lùc cña th tÝn dông cÇn chó ý ®¶m b¶o mét kho¶ng thêi gian hîp lý ®ñ ®Ó ngêi b¸n giao hµng xong, lËp bé chøng tõ thanh to¸n chuyÓn tíi Ng©n hµng. Ngoµi viÖc quy ®Þnh ngµy hÕt h¹n th tÝn dông lµ mét ngµy cô thÓ, cÇn quy ®Þnh sè ngµy tèi ®a ph¶i xuÊt tr×nh chøng tõ kÓ tõ ngµy giao hµng xong. NÕu trong th tÝn dông kh«ng quy ®Þnh thêi h¹n nµy th× theo UCP 500 lµ 21 ngµy. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Thêi gian nhËn ®îc tiÒn sau khi giao chøng tõ: ngêi b¸n cÇn gi¶m thêi gian nµy ®Ó thu håi vèn nhanh b»ng c¸ch tháa thuËn ®Þa ®iÓm kiÓm tra chøng tõ lµ ë níc ngêi b¸n vµ / hoÆc ®Þa ®iÓm thanh to¸n lµ ë níc ngêi b¸n vµ / hoÆc ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn b»ng ®iÖn. §èi víi ngêi mua th× quy ®Þnh ngîc l¹i sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho hä nhËn ®îc ngay chøng tõ khi thanh to¸n, vµ nÕu quy ®Þnh tr¶ tiÒn b»ng ®iÖn th× ph¶i yªu cÇu ngêi b¸n thanh to¸n tiÒn ®iÖn phÝ. - Bé chøng tõ thanh to¸n lµ vÊn ®Ò quan träng nhÊt trong ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. Ngêi nhËp khÈu khi yªu cÇu vÒ chøng tõ trong th tÝn dông ph¶i chó ý lµm sao ®Ó ®¶m b¶o nhËn ®îc hµng ®óng nh tháa thuËn trong hîp ®ång. Bé chøng tõ ph¶i bao gåm: vËn ®¬n, ho¸ ®¬n th¬ng m¹i, phiÕu ®ãng gãi, giÊy chøng nhËn xuÊt xø, giÊy chøng nhËn chÊt lîng, giÊy chøng nhËn sè lîng. Ngoµi ra, tïy thuéc vµo tõng trêng hîp, ngêi hëng lîi cã thÓ ph¶i yªu cÇu c¸c chøng tõ kh¸c nh: giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm hoÆc b¶o hiÓm ®¬n, giÊy chøng nhËn kiÓm dÞch vµ giÊy chøng nhËn vÖ sinh.  Ngêi xuÊt khÈu cÇn chó ý kiÓm tra th tÝn dông ®îc më cã phï hîp víi hîp ®ång th¬ng m¹i hay kh«ng, tr¸nh viÖc ngêi mua lîi dông ®a vµo nh÷ng ®iÒu kho¶n kh«ng quy ®Þnh trong hîp ®ång g©y bÊt lîi cho ngêi b¸n. Ngay sau khi giao hµng, ngêi xuÊt khÈu ph¶i nhanh chãng lËp bé chøng tõ thanh to¸n, xuÊt tr×nh cho Ng©n hµng ®Ó ®îc thanh to¸n, chÊp nhËn hoÆc chiÕt khÊu. Khi lËp bé chøng tõ ph¶i hÕt søc lu ý, t×m mäi c¸ch ®Ó cã ®îc bé chøng tõ phï hîp víi th tÝn dông.  1.2.2.3.5 C¸c chøng tõ c¬ b¶n cña ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ. Trong ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ cã mét néi dung quan träng, ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn kÕt qu¶ cuèi cïng cña qu¸ tr×nh thanh to¸n ®ã lµ bé chøng tõ quy ®Þnh trong th tÝn dông mµ ngêi b¸n ph¶i xuÊt tr×nh t¹i Ng©n hµng. Th«ng thêng bé chøng tõ ®îc quy ®Þnh gåm nh÷ng chøng tõ c¬ b¶n sau: a. Hèi phiÕu. Hèi phiÕu lµ mét tê mÖnh lÖnh tr¶ tiÒn v« ®iÒu kiÖn do mét ngêi ký ph¸t cho mét ngêi kh¸c, yªu cÇu ngêi nµy khi nh×n thÊy hèi phiÕu hoÆc ®Õn mét ngµy cô thÓ nhÊt ®Þnh hoÆc ®Õn mét ngµy cã thÓ x¸c ®Þnh trong t¬ng lai, ph¶i tr¶ mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh cho mét ngêi nµo ®ã hoÆc theo lÖnh cña ngêi nµy tr¶ cho mét ngêi kh¸c hoÆc tr¶ cho ngêi cÇm phiÕu. §Æc ®iÓm cña hèi phiÕu: - Hèi phiÕu cã tÝnh trõu tîng. - Hèi phiÕu cã tÝnh b¾t buéc tr¶ tiÒn. 20
- Xem thêm -