Tài liệu Hạch toán chi phí sxkd và doanh thu tại cty phát hành báo chí tw

  • Số trang: 63 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang Lêi më ®Çu Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña ngµnh kÕ to¸n ®i liÒn víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña nÒn s¶n xuÊt, kinh doanh. Khi nÒn s¶n xuÊt, kinh doanh x· héi cµng ph¸t triÓn th× c«ng t¸c kÕ to¸n cµng trë nªn quan träng vµ trë thµnh mét c«ng cô ®¾c lùc, kh«ng thÓ thiÕu trong qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n-íc vµ cña c¸c doanh nghiÖp. Mét doanh nghiÖp muèn ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®Òu ph¶i n¾m b¾t ®­îc c¸c th«ng tin vÒ “chi phÝ ®Çu vµo” vµ “kÕt qu¶ ®Çu ra” mét c¸ch kÞp thêi vµ chÝnh x¸c ®Ó cã thÓ ®­a ra mét quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n cho ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp m×nh. C¸c doanh nghiÖp lu«n mong muèn tèi -u ho¸ hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc, vËn dông tèi ®a c¸c chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p kinh tÕ ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng kinh doanh nh»m gi¶m thiÓu chi phÝ vµ h­íng tíi môc ®Ých “kÕt qu¶ ®Çu ra” cµng cao, cµng tèt, hay ®Ó ®¹t ®­îc môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §iÒu nµy phô thuéc rÊt nhiÒu vµo c«ng t¸c tæ chøc kiÓm so¸t c¸c kho¶n chi phÝ, doanh thu vµ tÝnh to¸n kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú cña doanh nghiÖp. V× thÕ, ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m tíi c¸c yÕu tè chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh trong kú cña m×nh . Trong t×nh h×nh hiÖn nay, sù tån t¹i cña mét doanh nghiÖp chÞu t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè kh¸ch quan còng nh- chñ quan, ®ßi hái c«ng t¸c kÕ to¸n ph¶i cã sù ®iÒu chØnh th-êng xuyªn, phï hîp víi yªu cÇu ®Æt ra nh-ng ph¶i mang tÝnh chÝnh x¸c vµ kÞp thêi. V× thÕ c¸c doanh nghiÖp lu«n ®Æt vÊn ®Ò h¹ch to¸n doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh nh- lµ mét nhiÖm vô thiÕt thùc nhÊt, cã tÝnh chÊt xuyªn suèt trong tÊt c¶ c¸c kh©u ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. Dï bÊt kú lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµo, quy m« kinh doanh ra sao th× h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ còng ®-îc chó träng. Víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô t¹i C«ng ty Ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung -¬ng th× c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ kinh doanh cã tÇm quan träng rÊt lín. Nã võa mang nh÷ng nÐt chung nhÊt trong c«ng t¸c kÕ to¸n c¸c kho¶n môc chi phÝ, doanh thu, kÕt qu¶ cña mét doanh nghiÖp, nh-ng ®ång thêi l¹i ph¶n ¸nh nh÷ng nÐt ®Æc tr-ng riªng cã cña ngµnh B-u ®iÖn vµ cña ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô PHBC t¹i c«ng ty. Nh-ng trong ph¹m vi chuyªn ®Ò nµy t«i xin ®-îc tr×nh bµy vÒ: "C«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu cña ho¹t ®éng ph¸t hµnh b¸o chÝ t¹i C«ng ty Ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung ¦¬ng" d-íi sù gióp ®ì tËn t×nh cña c« gi¸o vµ cña c¸c c¸n bé kÕ to¸n c«ng ty, ®Ó cã thÓ hiÓu thªm vÒ thùc tiÔn c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ cña lo¹i h×nh dÞch vô B-u §iÖn. TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang PhÇn I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu cña c¸c doanh nghiÖp ngµnh B-u ®iÖn I. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña ngµnh B-u ®iÖn cã ¶nh h-ëng ®Õn h¹ch to¸n chi phÝ vµ doanh thu. 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh B-u ®iÖn víi c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n nãi chung vµ ho¹t ®éng PHBC nãi riªng. B-u ®iÖn lµ mét ngµnh kinh tÕ ®Æc biÖt, võa mang tÝnh kinh doanh, võa mang tÝnh phôc vô kinh doanh, lµ mét c«ng cô cña §¶ng vµ Nhµ n-íc trong viÖc truyÒn dÉn c¸c th«ng tin vÒ chÝnh s¸ch kinh tÕ- x· héi, phôc vô nhiÒu ngµnh, nhiÒu lÜnh vùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt ®Æc biÖt, s¶n phÈm B-u ®iÖn lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña qu¸ tr×nh truyÒn t¶i th«ng tin ®¸p øng nhu cÇu cña toµn x· héi. B-u ®iÖn gi÷ vÞ trÝ quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ, gi÷ g×n an ninh vµ trËt tù x· héi. S¶n phÈm B-u ®iÖn kh«ng mang h×nh th¸i vËt chÊt cô thÓ mµ thùc chÊt lµ hiÖu qu¶ cã Ých cña th«ng tin thu ®-îc trong qu¸ tr×nh truyÒn dÉn tõ n¬i nµy tíi n¬i kh¸c. Mét s¶n phÈm dÞch vô B-u ®iÖn hoµn thµnh ph¶i cã Ýt nhÊt hai ®¬n vÞ trong ngµnh tham gia thùc hiÖn. Trong khi ®ã c-íc phÝ (thu nhËp) B-u ®iÖn l¹i chØ ph¸t sinh ë mét trong c¸c ®¬n vÞ tham gia thùc hiÖn dÞch vô ®ã. Mçi ®¬n vÞ B-u ®iÖn chØ thùc hiÖn mét c«ng ®o¹n trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm B-u ®iÖn. Chi phÝ cho mét s¶n phÈm dÞch vô b-u ®iÖn n»m r¶i r¸c ë nhiÒu ®¬n vÞ b-u ®iÖn, song gi¸ b¸n mét s¶n phÈm b-u ®iÖn hoµn thiÖn l¹i chØ ®-îc thùc hiÖn ë mét n¬i - ®ã lµ n¬i ký göi th«ng tin. Do vËy, trong tõng ®¬n vÞ b-u ®iÖn kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®-îc chÝnh x¸c chi phÝ vµ thu nhËp, mµ chØ ®-îc x¸c ®Þnh trong ph¹m vi toµn ngµnh. Nãi c¸ch kh¸c h¹ch to¸n kinh doanh b-u ®iÖn mang tÝnh h¹ch to¸n toµn ngµnh. Trong kinh doanh b-u ®iÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô thùc hiÖn ®ång thêi. ChÝnh v× vËy, ngµnh b-u ®iÖn kh«ng cã s¶n phÈm dë dang hay tån kho. ChØ tiªu chÊt l-îng s¶n phÈm cña ngµnh B-u ®iÖn rÊt quan träng. Muèn thùc hiÖn ®-îc ®iÒu ®ã th× ngµnh B-u ®iÖn ph¶i kh«ng ngõng hoµn thiÖn, n©ng cao chÊt l-îng m¹ng l-íi truyÒn t¶i th«ng tin mét c¸ch ®ång bé, n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ c«ng nh©n, tiÕp thu khoa häc kü thuËt míi hiÖn ®¹i, nh»m sö dông thµnh th¹o kü thuËt míi, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng khèi l-îng s¶n phÈm b-u ®iÖn, ®¹t hiÖu qu¶ cao trong kinh doanh, phôc vô tèt h¬n nhu cÇu x· héi. Nh- vËy, víi nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt cña ho¹t ®éng kinh doanh B-u ®iÖn ®· nªu trªn cã ¶nh h-ëng rÊt lín tíi c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n B-u ®iÖn. HiÖn nay, B-u ®iÖn ch-a x¸c ®Þnh ®-îc khèi l-îng, gi¸ trÞ cña chi phÝ cho tõng c«ng ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm toµn tr×nh. Cho nªn, ngµnh B-u ®iÖn ¸p dông chÕ ®é h¹ch to¸n toµn ngµnh bëi cã sù bao cÊp ®èi víi nhiÒu ®¬n vÞ c¬ së b-u ®iÖn bá ra chi phÝ qu¸ lín l¹i kh«ng cã thu vÒ. Trong khi ®ã, c¸c ®¬n vÞ vÉn ph¶i tån t¹i ®Ó phôc vô nhiÖm vô chÝnh trÞ lµ truyÒn t¶i th«ng tin, tin tøc tíi ng-êi nhËn, kh«ng thÓ lÊy thu bï chi bá ra. V× vËy, ngµnh B-u ®iÖn ®-îc phÐp ph©n phèi l¹i doanh thu gi÷a c¸c ®¬n vÞ trong ngµnh. Trong m¹ng l-íi kinh doanh b-u ®iÖn ë n-íc ta, c¸c b-u ®iÖn TØnh, thµnh phè lµ nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, h¹ch to¸n kinh tÕ t-¬ng ®èi hoµn chØnh. Quan hÖ gi÷a b-u ®iÖn TØnh, thµnh phè vµ Tæng C«ng ty lµ quan hÖ cÊp nép trong néi bé ngµnh. Quan hÖ gi÷a B-u ®iÖn TØnh, thµnh phè víi c¸c B-u ®iÖn HuyÖn vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc lµ mèi quan hÖ gi÷a ®¬n vÞ chÝnh vµ ®¬n vÞ phô thuéc. B-u ®iÖn TØnh trùc tiÕp qu¶n lý vµ thanh to¸n quyÕt to¸n thu, chi víi c¸c b-u ®iÖn HuyÖn vµ c¸c ®¬n vÞ TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang trùc thuéc tØnh. Ngoµi ra, b-u ®iÖn TØnh, thµnh phè cßn cã quan hÖ víi ng©n hµng, c¸c tæ chøc kinh tÕ, ®¬n vÞ kh¸c ngoµi ngµnh. Nh÷ng mèi quan hÖ nµy thÓ hiÖn râ trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ho¹t ®éng kinh doanh b-u ®iÖn. II.H¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh cña ho¹t ®éng PHBC Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh: t- liÖu lao ®éng, ®èi t-îng lao ®éng vµ søc lao ®éng lµ 3 yÕu tè quan träng. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt nãi chung vµ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô nãi riªng lµ qu¸ tr×nh con ng-êi sö dông c«ng cô lao ®éng ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t-îng lao ®éng nh»m t¹o ra s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu x· héi. Trong qu¸ tr×nh nµy c¸c yÕu tè nãi trªn ®· h×nh thµnh nªn c¸c yÕu tè nµy chi phÝ kh¸c nhau, cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm. VËy, chi phÝ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vËt ho¸ vµ hao phÝ lao ®éng sèng cÇn thiÕt mµ doanh nghiÖp ®· bá ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nh- vËy, chi phÝ bá ra ®Ó hoµn thµnh mét s¶n phÈm dÞch vô b-u ®iÖn lµ chi phÝ dÞch vô b-u ®iÖn. 1. Ph©n lo¹i chi phÝ kinh doanh cña ho¹t ®éng PHBC Qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp n¶y sinh nhiÒu lo¹i chi phÝ. §Ó ph©n lo¹i chóng còng cã thÓ dùa vµo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau, tïy thuéc vµo c¸c khÝa c¹nh vµ ®Æc tr-ng lo¹i h×nh kinh doanh, môc ®Ých qu¶n lý chi phÝ cña tõng doanh nghiÖp mµ lùa chän tiªu thøc ph©n lo¹i cho phï hîp. Nh»m n©ng cao chÊt l-îng qu¶n lý chi phÝ, ph¸t huy ®-îc chøc n¨ng kiÓm tra, gi¸m s¸t, tæ chøc vµ cung cÊp th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c phôc vô cho qu¸ tr×nh ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ngµnh B-u ®iÖn cã nh÷ng c¸ch thøc ph©n lo¹i chi phÝ nhsau: 1.1.Ph©n lo¹i theo yÕu tè chi phÝ - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu - Chi phÝ nh©n c«ng - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§) - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c C¸ch ph©n lo¹i nµy sÏ gióp cho viÖc tËp hîp vµ lËp b¸o c¸o vÒ chi phÝ ®-îc thuËn lîi vµ râ rµng, cho biÕt ®-îc chi phÝ cña doanh nghiÖp theo tõng yÕu tè vµ tØ träng cña nã trong tæng chi phÝ. Tõ ®ã gióp cho c«ng t¸c thèng kª, dù ®o¸n nhu cÇu vÒ vèn bæ sung, lµ c¨n cø lËp kÕ ho¹ch quÜ l-¬ng, cung cÊp vËt t-, thiÕt bÞ cho ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô B-u chÝnh- ViÔn th«ng. 1.2. Ph©n lo¹i theo tÝnh chÊt cña yÕu tè chi phÝ trong quan hÖ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Chi phÝ trùc tiÕp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ chi ra cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ®¬n vÞ. Nh÷ng chi phÝ nµy cã thÓ tÝnh trùc tiÕp cho tõng ®èi t-îng chÞu chi phÝ. - Chi phÝ gi¸n tiÕp lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ chi ra cã liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng mµ kh«ng thÓ t¸ch riªng cho bÊt kú ®èi t-îng nµo. C¸ch ph©n lo¹i nµy yªu cÇu ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc ®èi t-îng còng nh- ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh trong ngµnh B-u ®iÖn th× ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ theo tõng ho¹t ®éng kinh doanh nh- ho¹t ®éng kinh doanh b-u chÝnh, ho¹t ®éng kinh doanh viÔn th«ng, ho¹t ®éng kinh doanh ph¸t hµnh b¸o chÝ. 2..Tµi kho¶n sö dông vµ tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ ho¹t ®éng PHBC TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang Víi nh÷ng ®Æc tr-ng riªng cña ngµnh, c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n ë ®©y còng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c víi chÕ ®é kÕ to¸n cña Bé tµi chÝnh ¸p dông cho Doanh nghiÖp nhµ n-íc. Lµ ®¬n vÞ kh«ng tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh t¹o ra mét s¶n phÈm vËt chÊt cô thÓ mµ chØ lµ ®¬n vÞ tham gia thùc hiÖn mét phÇn, mét kh©u cña ho¹t ®éng kinh doanh t¹o ra s¶n phÈm dÞch vô B­u ®iÖn, … .V× vËy, doanh nghiÖp kh«ng sö dông c¸c tµi kho¶n h¹ch to¸n chi phÝ trùc tiÕp nh- TK621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, TK622 – Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp …mµ sö dông nh÷ng tµi kho¶n sau: 2.1. Tµi kho¶n sö dông: a, Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh – TK 154 Tµi kho¶n nµy ®-îc dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh dÞch vô B-u chÝnh – viÔn th«ng, ph¸t hµnh b¸o chÝ vµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô kh¸c. TK 154 cã 4 TK cÊp 2 nh- sau: TK 1541 – Chi phÝ kinh doanh B-u chÝnh: Dïng tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh B-u chÝnh TK 1542 – Chi phÝ kinh doanh ViÔn th«ng: Dïng tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh B-u chÝnh TK 1543 – Chi phÝ kinh doanh Ph¸t hµnh b¸o chÝ: Dïng tËp hîp c¸c chi phÝ trùc tiÕp liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh B-u chÝnh TK 1544 – Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c: Dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô kh¸c nh- : ThiÕt kÕ, x©y l¾p c«ng tr×nh, l¾p ®Æt ®iÖn tho¹i, s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô kh¸c ngoµi dÞch vô B­u ®iÖn… §èi víi tõng lo¹i h×nh chi phÝ ¸p dông cho tõng lo¹i h×nh dÞch vô b-u ®iÖn cßn ®-îc ph©n chia chi tiÕt theo nhiÒu kho¶n môc chi phÝ t-¬ng øng víi tõng s¶n phÈm dÞch vô ®ã. KÕ to¸n ph¶i më sæ chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña tõng nghiÖp vô theo c¸c yÕu tè sau: - Chi phÝ nh©n c«ng: Lµ nh÷ng kho¶n tiÒn ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n viªn tham gia trùc tiÕp s¶n xuÊt, khai th¸c nghiÖp vô, nh-: TiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn… Chi phÝ nh©n c«ng ®-îc h¹ch to¸n chi tiÕt nh- sau:  TiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng bao gåm: L-¬ng cÊp bËc, chøc vô, l-¬ng khuyÕn khÝch theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, l-¬ng b-u t¸ x· ( chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c kh«ng cã l-¬ng b-u t¸ x· ).  B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn. - Chi phÝ vËt liÖu: Ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu( vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô ), nhiªn liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt, khai th¸c c¸c nghiÖp vô vµ söa ch÷a TSC§ dïng trong khai th¸c. Chi phÝ vËt liÖu ®-îc ph¶n ¸nh chi tiÕt nh- sau:  VËt liÖu dïng cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, khai th¸c c¸c nghiÖp vô  VËt liÖu dïng cho söa ch÷a TSC§  Nhiªn liÖu - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: Ph¶n ¸nh chi phÝ vÒ c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt xuÊt dïng cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, khai th¸c c¸c nghiÖp vô. - Chi phÝ khÊu hao TSC§: Ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao TSC§ trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt, khai th¸c c¸c nghiÖp vô 4 TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt, khai th¸c nghiÖp vô. Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ®-îc h¹ch to¸n chi tiÕt nh- sau:  Söa ch÷a TSC§ thuª ngoµi  §iÖn, n­íc … mua ngoµi.  VËn chuyÓn, bèc dì thuª ngoµi  DÞch vô mua ngoµi kh¸c. - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ngoµi nh÷ng chi phÝ trªn ph¸t sinh trùc tiÕp phôc vô s¶n xuÊt, khai th¸c nghiÖp vô. Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ph¶n ¸nh chi tiÕt nh- sau:  Chi b¶o hé lao ®éng  Chi tuyªn truyÒn, qu¶ng c¸o  Chi hoa hång ®¹i lý  Chi bæ tóc, ®µo t¹o  C¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c b. TK 627 – Chi phÝ s¶n xuÊt chung - TK nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung, (kh«ng thÓ ph¶n ¸nh vµo TK 154) phôc vô khai th¸c c¸c nghiÖp vô vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. - TK 627 sö dông ë b-u ®iÖn tØnh ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung cña c¸c b-u ®iÖn huyÖn vµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh ph©n bæ, kÕt chuyÓn vµo chi phÝ kinh doanh trùc tiÕp (TK154). +TK 627 ¸p dông t¹i B-u ®iÖn HuyÖn Bªn Nî: C¸c p s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú Bªn Cã : C¸c kho¶n gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung vµo bªn Nî TK 1363 “Ph¶i thu gi÷a B­u ®iÖn TØnh vµ B­u ®iÖn HuyÖn “ ®Ó thanh to¸n víi B­u ®iÖn TØnh. TK 627 kh«ng cã sè d- cuèi kú +TK 627 ¸p dông t¹i B-u ®iÖn TØnh Bªn Nî : - Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh ë B-u ®iÖn huyÖn - Chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh ë B-u ®iÖn TØnh (nÕu cã) Bªn Cã : Ph©n bæ chi phÝ chung cho chi phÝ nghiÖp vô vµ chi phÝ kinh doanh kh¸c TK 627 kh«ng cã sè d- cuèi kú TK 627 cã c¸c TK cÊp 2 nh- sau: *TK 6271 – Chi phÝ nh©n viªn Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan vµ ph¶i tr¶ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung phôc vô khai th¸c nghiÖp vô vµ kinh doanh kh¸c, bao gåm: Chi phÝ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn… *TK 6272 – Chi phÝ vËt liÖu Ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu, nhiªn liÖu xuÊt dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung phôc vô khai th¸c nghiÖp vô vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. *TK 6273 – Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang Ph¶n ¸nh chi c«ng cô, dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung phôc vô khai th¸c nghiÖp vô vµ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c. *TK 6274 – Chi phÝ khÊu hao TSC§ Ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung *TK 6277 – Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ dÞch vô mua ngoµi cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung, nh- chi phÝ söa ch÷a TSC§ thuª ngoµi, chi phÝ ®iÖn n­íc… *TK 6278 – Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Ph¶n ¸nh chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c ngoµi c¸c chi phÝ trªn do s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung. §èi víi tõng ®¬n vÞ ph¶i më sæ chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung theo yÕu tè vµ néi dung chi phÝ ( TK cÊp 3) c. TK 642 – Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp TK nµy ®-îc dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh t¹i B-u ®iÖn TØnh, chi phÝ qu¶n lý kinh doanh t¹i Tæng C«ng ty. - KÕt cÊu néi dung TK 642 +TK 642 ë B-u ®iÖn TØnh Bªn Nî : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Bªn Cã : KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµo Bªn Nî TK911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh TK 642 cuèi kú kh«ng cã sè d+TK 642 ë Tæng c«ng ty Bªn Nî : Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph¸t sinh t¹i B-u ®iªn TØnh Chi phÝ qu¶n lý ph¸t sinh tËp trung t¹i Tæng c«ng ty Bªn Cã : KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lý ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. TK 642 cuèi kú kh«ng cã sè dTK 642 chi tiÕt nh- sau: *TK 6421 - Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cña ban gi¸m ®èc, nh©n viªn qu¶n lý ë c¸c phßng ban cña ®¬n vÞ. Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý còng ®-îc ph¶n ¸nh chi tiÕt nh- ë TK 154. *TK 6422 - Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ vËt liÖu, nhiªn liÖu dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ cho viÖc söa ch÷a TSC§, c«ng cô, dông cô … *TK 6423 - Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng Ph¶n ¸nh trÞ gi¸ dông cô, ®å dïng v¨n phßng dïng cho c«ng t¸c qu¶n lý *TK 6424 – Chi phÝ khÊu hao TSC§ Ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao TSC§ phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý *TK 6425 - ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi phÝ vÒ thuÕ, phÝ, lÖ phÝ phôc vô cho ho¹t ®éng cña toµn doanh nghiÖp *TK 6426 - Chi phÝ dù phßng Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho, nî ph¶i thu khã ®ßi tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. *TK 6427 - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Ph¶n ¸nh chi phÝ vÒ dÞch vô mua ngoµi, thuª ngoµi phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. Chi phÝ nµy ®-îc ph¶n ¸nh chi tiÕt nh- sau: TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang  Thuª ngoµi söa ch÷a TSC§ phôc vô cho qu¶n lý  §iÖn, n­íc … mua ngoµi  DÞch vô mua ngoµi kh¸c *TK 6428 - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c Ph¶n ¸nh chi phÝ kh¸c thuéc qu¶n lý chung cña ®¬n vÞ ngoµi c¸c chi phÝ kÓ trªn. Chi phÝ nµy ®-îc chi tiÕt ph¶n ¸nh nh- sau:  Chi b¶o hé lao ®éng  Chi bæ tóc ®µo t¹o  Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c . 2.2.Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô B-u ®iÖn a. H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô t¹i B-u ®iÖn HuyÖn * H¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu - Khi nhËp kho vËt liÖu, nhiªn liÖu mua vÒ, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi nh- sau: Nî TK 152: TrÞ gi¸ vËt liÖu mua vÒ nhËp kho Nî TK 133: ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho khèi l-îng vËt liÖu mua vÒ Cã TK 111,112,331… - Khi vËt liÖu, nhiªn liÖu ®-îc xuÊt dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¨n cø theo phiÕu xuÊt kho ®-îc h¹ch to¸n nh- sau: Nî TK 154 : XuÊt vËt liÖu cho ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô Nî TK 627 : XuÊt dïng vËt liÖu cho ho¹t ®éng chung Cã TK 152 : TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng +H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng - C¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng, kÕ to¸n ghi: Nî TK154: TiÒn l-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng kinh doanh Nî TK627: TiÒn l-¬ng c«ng nh©n viªn khèi gi¸n tiÕp Cã TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh theo tiÒn l-¬ng thùc tÕ ®-îc tËp hîp : Nî TK 154, 627: Ph¶n ¸nh chi c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Cã TK 338 (3382, 3383, 3384): TrÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT,KPC§ +H¹ch to¸n c«ng cô, dông cô xuÊt dïng Nî TK 154: Ph¶n ¸nh chi phÝ c«ng cô, dông cô dïng vµo kinh doanh Nî TK 627: Ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 153: TrÞ gi¸ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng +H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 154,627 : Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214 : KhÊu hao TSC§ §ång thêi ghi ®¬n vµo bªn Nî TK 009 Tr-êng hîp chi phÝ khÊu hao do B-u ®iÖn tØnh, thµnh phè trÝch tËp trung vµ ph©n bæ cho c¸c ho¹t ®éng, kh«ng ph©n bæ cho B-u ®iÖn huyÖn th× kÕ to¸n kh«ng h¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao, kh«ng sö dông TK 627(6274) +H¹ch to¸n chi phÝ kh¸c Nî TK 154: Chi phÝ kinh doanh Nî TK 627: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Cã TK 111,112,… 7 TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang +Cuèi kú chi phÝ kinh doanh ®-îc kÕt chuyÓn: Nî TK 154 Nî TK 627 Cã TK 1363 S¬ ®å 1: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh B-u ®iÖn huyÖn ( trang bªn) b. H¹ch to¸n chi phÝ dÞch vô t¹i B-u ®iÖn tØnh - H¹ch to¸n chi phÝ vËt liÖu +Khi nhËp kho vËt liÖu, nhiªn liÖu mua vÒ, c¨n cø vµo phiÕu nhËp kho kÕ to¸n ghi nh- sau: Nî TK 152 : TrÞ gi¸ vËt liÖu mua vÒ nhËp kho Nî TK 133 : ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cho khèi l-îng vËt liÖu mua vÒ Cã TK 111,112,331… +Khi vËt liÖu, nhiªn liÖu ®-îc xuÊt dïng cho s¶n xuÊt vµ qu¶n lý chung phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¨n cø theo phiÕu xuÊt kho ®-îc h¹ch to¸n nh- sau: Nî TK 154 : XuÊt vËt liÖu cho ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô Nî TK 627 : XuÊt dïng vËt liÖu cho ho¹t ®éng chung Cã TK 152 : TrÞ gi¸ vËt liÖu xuÊt dïng S¬ ®å 1: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh B-u ®iÖn huyÖn TK 152, 153 TK 154 1 TK1363 TK 334, 338 5 2 TK627 TK 214 6 3 TK 111, 112 … 4 TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang Chó ý : TK 1363 : Thanh to¸n víi B-u ®iÖn tØnh 1: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, c«ng cô, dông cô 2: Chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng 3: Chi phÝ vÒ khÊu hao TSC§ 4: Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c 5: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 6: Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng +C¨n cø vµo B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn ®Ó tËp hîp vµ ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng, kÕ to¸n ghi: Nî TK154: TiÒn l-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng kinh doanh Nî TK627: TiÒn l-¬ng c«ng nh©n viªn khèi gi¸n tiÕp Cã TK 334 : Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn +C¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh theo tiÒn l-¬ng thùc tÕ ®-îc tËp hîp : Nî TK 154, 627: Ph¶n ¸nh chi c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Cã TK 338 (3382, 3383, 3384): TrÝch c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§ - H¹ch to¸n c«ng cô, dông cô xuÊt dïng Nî TK 154: Ph¶n ¸nh chi phÝ c«ng cô, dông cô dïng vµo kinh doanh Nî TK 627: Ph¶n ¸nh chi phÝ s¶n xuÊt chung Cã TK 153: TrÞ gi¸ c«ng cô, dông cô xuÊt dïng - H¹ch to¸n chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Nî TK 154,627 : Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214 : KhÊu hao TSC§ §ång thêi ghi ®¬n vµo bªn Nî TK 009 - H¹ch to¸n chi phÝ kh¸c Nî TK 154: Chi phÝ kinh doanh Nî TK 627: Chi phÝ chung Cã TK 111,112,… - Cuèi kú chi phÝ ®-îc kÕt chuyÓn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh nh- sau: Sau khi tæng hîp ®-îc c¸c chi phÝ tõ B-u ®iÖn huyÖn vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh t¹i B-u ®iÖn tØnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh dich vô, kÕ to¸n tiÕn hµnh thùc hiÖn viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho tõng dich vô B-u ®iÖn. Gi¸ thµnh dÞch vô B-u ®iÖn tØnh lµ gi¸ thµnh ch-a ®Çy ®ñ( bëi v× t¹i B-u ®iÖn tØnh míi chØ lµ mét c«ng TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang ®o¹n cña qu¸ tr×nh t¹o s¶n phÈm dÞch vô ). Gi¸ thµnh dÞch vô B-u ®iÖn ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p tæng céng chi phÝ vµ cuèi kú ®-îc kÕt chuyÓn nh- sau: Nî TK 154 Cã TK 627 Nî TK 632 Cã TK 154 Cuèi quý, c¨n cø tû lÖ doanh thu cña dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ GTGT, x¸c ®Þnh thuÕ ph©n bæ cho tõng dÞch vô ghi: Nî TK 142, 632 Cã TK 133 - KÕt chuyÓn ®Ó tÝnh kÕt qu¶ kinh doanh trong kú Nî TK 911 Cã TK 632 TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang S¬ ®å 2: S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ taÞ B-u ®iÖn tØnh TK 152, 153 TK 154 TK 632 1 4 TK 334, 338 TK 214 TK627 3 2 5 TK 111, 112 … TK 3363 (1) (1) Chó ý: (1) : C¸c chi phÝ tËp hîp tõ B-u ®iÖn huyÖn 1: TËp hîp chi phÝ kinh doanh PHBC t¹i B-u ®iÖn tØnh 2: TËp hîp chi phÝ chung t¹i B-u ®iÖn tØnh 3: KÕt chuyÓn chi phÝ chung 4: KÕt chuyÓn chi phÝ kinh doanh t¹i B-u ®iÖn tØnh ®Ò x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n c. H¹ch to¸n t¹i Tæng c«ng ty Tæng c«ng ty B-u chÝnh – ViÔn th«ng lµ n¬i thùc hiÖn viÖc tæng hîp chi phÝ, gi¸ thµnh toµn ngµnh ®èi víi c¸c ho¹t ®éng kinh doanh B-u ®iÖn. C¨n cø sè liÖu tæng hîp ®-îc vÒ chi phÝ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng dÞch vô ë c¸c B-u ®iÖn tØnh, thµnh phè, c¸c ®¬n vÞ trung gian vµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh t¹i Tæng TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang c«ng ty ®Ó tæng hîp chi phÝ dÞch vô toµn ngµnh vµ tÝnh gi¸ thµnh hoµn chØnh ( gi¸ thµnh toµn tr×nh ) cña ho¹t ®éng dÞch vô B-u ®iÖn . Gi¸ thµnh dÞch vô toµn ngµnh = Gi¸ thµnh dÞch vô B-u ®iÖn tØnh, thµnh phè + Gi¸ thµnh dÞch vô c¸c ®¬n vÞ trung gian + Chi phÝ dÞch vô ph¸t sinh t¹i Tæng c«ng ty H¹ch to¸n chi phÝ ë tæng c«ng ty : - TËp hîp chi phÝ ph¸t sinh t¹i B-u ®iÖn tØnh : Nî TK 632 Nî TK 642 Cã TK 3361 - Chi phÝ ph¸t sinh t¹i Tæng c«ng ty : Nî TK chi phÝ 154, 642 Cã TK liªn quan (111,112…) - Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ ph¸t sinh t¹i Tæng c«ng ty Nî TK 632 Cã TK 154 - KÕt chuyÓn chi phÝ ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Nî TK 911 Cã TK 632 Cã TK 642 III. H¹ch to¸n doanh thu cña ho¹t ®éng Phbc 1.Kh¸i niÖm Doanh thu b¸n hµng lµ kh¸i niÖm dïng ®Ó chØ gi¸ trÞ s¶n phÈm, hµng ho¸, lao vô, dÞch vô mµ ®¬n vÞ ®· b¸n, ®· cung cÊp cho kh¸ch hµng. §èi víi ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô B-u ®iÖn th× doanh thu ®-îc x¸c ®Þnh lµ doanh thu c-íc dÞch vô B-u chÝnh, ViÔn th«ng, phÝ ph¸t hµnh b¸o chÝ, doanh thu l¾p ®iÖn tho¹i, b¸n s¶n phÈm, hµng ho¸vµ cung cÊp c¸c dÞch vô kh¸c ®· thùc hiÖn. - Néi dung vµ ph¹m vi doanh thu t¹i B-u ®iÖn huyÖn Doanh thu c-íc t¹i b-u ®iÖn HuyÖn còng bao gåm c¸c kho¶n thu ph¸t sinh tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña B-u ®iÖn HuyÖn, tøc lµ doanh thu c-íc dÞch vô B-u chÝnh, ViÔn th«ng, ph¸t hµnh b¸o chÝ vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c…Doanh thu nµy ®­îc ph¸t sinh vµ cuèi kú thanh to¸n néi bé víi b-u ®iÖn TØnh. - Néi dung, ph¹m vi doanh thu B-u ®iÖn TØnh Doanh thu ë B-u ®iÖn TØnh bao gåm doanh thu c-íc vµ doanh thu riªng. Doanh thu c-íc t¹i B-u ®iÖn TØnh lµ doanh thu thùc tÕ toµn ngµnh B-u ®iÖn ph¸t sinh t¹i B-u ®iÖn TØnh. Cßn doanh thu riªng lµ doanh thu do ngµnh ph©n phèi l¹i cho B-u ®iÖn TØnh nh»m bï ®¾p chi phÝ hîp lý, nép thuÕ vµ h×nh thµnh lîi nhuËn ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp. HiÖn nay, doanh thu riªng cña B-u ®iÖn TØnh ®-îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo doanh thu riªng kÕ ho¹ch, doanh thu c-íc kÕ ho¹ch vµ doanh thu c-íc thùc tÕ mµ B-u ®iÖn TØnh ®· thùc hiÖn ®-îc trong kú kinh doanh. PhÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu c-íc thùc tÕ víi doanh thu riªng t¹i B-u ®iÖn tØnh ®-îc thanh to¸n víi Tæng côc. NÕu thu c-íc lín h¬n thu riªng th× B-u ®iÖn TØnh ph¶i nép tiÒn chªnh lÖch cho Tæng côc. Ng-îc l¹i, khi toµn bé doanh thu ph¸t sinh thùc tÕ t¹i doanh nghiÖp kh«ng v-ît qu¸ doanh thu riªng th× B-u ®iÖn TØnh ®-îc Tæng côc cÊp bï. TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang VÒ ph¹m vi, thu c-íc t¹i B-u ®iÖn TØnh gåm c¸c kho¶n thu ph¸t sinh t¹i B-u ®iÖn TØnh vµ thu c-íc t¹i B-u ®iÖn HuyÖn, c«ng ty trùc thuéc. 2.Tµi kho¶n sö dông vµ ph-¬ng thøc h¹ch to¸n 2.1.TK 511 : Doanh thu b¸n hµng TK511 cã 4 TK cÊp 2:  TK5111: Doanh thu b¸n hµng ho¸  TK5112: Doanh thu thµnh phÈm  TK5113: Doanh thu cung cÊp dÞch vô  TK 5114: Doanh thu trî cÊp, trî gi¸ TK 511 ®-îc më vµ sö dông ®ång thêi t¹i B-u ®iÖn huyÖn, B-u ®iÖn TØnh vµ Tæng c«ng ty. *KÕt cÊu néi dung ph¶n ¸nh TK 5113 a. TK 51131: Doanh thu c-íc dÞch vô B-u chÝnh – ViÔn th«ng TK 51131: Ph¶n ¸nh doanh thu c-íc B-u chÝnh – ViÔn th«ng, phÝ ph¸t hµnh b¸o chÝ gäi chung lµ doanh thu c-íc ®· thùc hiÖn. - TK 51131 ¸p dông t¹i B-u ®iÖn HuyÖn Ph¶n ¸nh doanh thu c-íc thùc hiÖn ®-îc trong kú t¹i B-u ®iÖn huyÖn Bªn Nî : - KÕt chuyÓn doanh thu cuèi th¸ng sang Bªn Nî TK336 – “Ph¶i tr¶ gi÷a B­u ®iÖn TØnh vµ B­u ®iÖn HuyÖn “®Ó thanh to¸n víi B-u ®iÖn TØnh. Bªn Cã : - Doanh thu c-íc thùc hiÖn trong kú TK 51131 cuèi kú kh«ng cã sè d- TK 51131 ¸p dông t¹i B-u ®iÖn TØnh Ph¶n ¸nh doanh thu c-íc thùc hiÖn t¹i B-u ®iÖn tØnh gåm doanh thu thùc hiÖn cña c¸c B-u ®iÖn huyÖn,doanh thu thùc hiÖn t¹i B-u ®iÖn tØnh ( B-u ®iÖn tØnh trùc tiÕp thu) Bªn Nî : - PhÇn doanh thu c-íc ®-îc h-ëng - Sè chªnh lÖch gi÷a phÇn doanh thu c-íc thùc hiÖn víi doanh thu c-íc ®-îc h-ëng ph¶i nép vÒ Tæng c«ng ty Bªn Cã : Doanh thu c-íc thùc hiÖn t¹i B-u ®iÖn tØnh Doanh thu c-íc thùc hiÖn t¹i B-u ®iÖn huyÖn TK 51131 cuèi kú kh«ng cã sè d- TK 51131 ¸p dông ë Tæng c«ng ty Ph¶n ¸nh doanh thu c-íc B-u chÝnh – ViÔn th«ng cña toµn khèi h¹ch to¸n phô thuéc ®· thùc hiÖn t¹i c¸c B-u ®iÖn tØnh vµ Tæng c«ng ty Bªn Nî : - C¸c kho¶n gi¶m doanh thu ë B-u ®iÖn tØnh vµ Tæng c«ng ty - KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn vÒ kinh doanh dÞch vô cña khèi h¹ch to¸n phô thuéc. Bªn Cã :- Doanh thu c-íc thùc hiÖn t¹i B-u ®iÖn tØnh - Doanh thu c-íc thùc hiÖn t¹i Tæng c«ng ty TK 51131 cuèi kú kh«ng cã sè db. TK 51132 : Doanh thu kinh doanh kh¸c TK 51132 ph¶n ¸nh doanh thu kinh doanh kh¸c( l¾p ®Æt m¸y ®iÖn tho¹i, fax, x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c dÞch vô kh¸c) ®· thùc hiÖn - TK51132 ë B-u ®iÖn huyÖn Bªn Nî : KÕt chuyÓn doanh thu cuèi th¸ng sang bªn Nî TK 336 ®Ó thanh to¸n víi B-u ®iÖn tØnh Bªn Cã : Doanh thu c-íc thùc hiÖn trong kú 13 TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang - TK 51132 ë B-u ®iÖn tØnh Bªn Nî : KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn sang TK 911 Bªn Cã : Doanh thu c-íc thùc hiÖn trong kú t¹i B-u ®iÖn tØnh vµ B-u ®iÖn huyÖn. - TK 51132 ë Tæng c«ng ty Bªn Nî : C¸c kho¶n gi¶m thu t¹i B-u ®iÖn tØnh KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn Bªn Cã : Doanh thu kh¸c ®-îc thùc hiÖn trrong kú TK 51132 cuèi kú kh«ng cã sè d2.2.TK 512 : Doanh thu néi bé TK nµy sö dông t¹i ë B-u ®iÖn tØnh ®Ó ph¶n ¸nh phÇn doanh thu c-íc B-u chÝnh – ViÔn th«ng ®¬n vÞ ®-îc h-ëng. PhÇn doanh thu c-íc ®¬n vÞ ®-îc h-ëng b»ng (=) doanh thu c-íc ®¬n vÞ thùc hiÖn trõ(-)doanh thu c-íc ph¶i nép Tæng c«ng ty ®Ó ®iÒu tiÕt. C¨n cø phÇn doanh thu c-íc ®-îc h-ëng, ®¬n vÞ x¸c ®Þnh doanh thu thuÇn vÒ kinh doanh dÞch vô B-u chÝnh – ViÔn th«ng KÕt cÊu, néi dung ph¶n ¸nh TK512 – Doanh thu néi bé Bªn Nî : - C¸c kho¶n gi¶m thu - Doanh thu thuÇn cña ®¬n vÞ Bªn Cã : Doanh thu c-íc b-u chÝnh – viÔn th«ng ®¬n vÞ ®-îc h-ëng TK 512 cuèi kú kh«ng cã sè d2.3.C¸c kho¶n gi¶m doanh thu a. TK 531 : Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK 531 dïng ®Ó ph¶n ¸nh trÞ gi¸ cña sè s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®· tiªu thô bÞ kh¸ch hµng tr¶ l¹i do c¸c nguyªn nh©n: vi ph¹m hîp ®ång kinh tÕ ( hµng kÐm phÈm chÊt, kh«ng ®óng quy c¸ch, chñng lo¹i…), vi ph¹m cam kÕt. KÕt cÊu néi dung TK531 Bªn Nî : TrÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i Bªn Cã : KÕt chuyÓn trÞ gi¸ cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i TK 531 kh«ng cã sè d- cuèi kú b. TK 532 : Gi¶m gi¸ hµng b¸n TK 532 ph¶n ¸nh c¸c kho¶n gi¶m gi¸, bít gi¸, håi khÊu cña viÖc b¸n hµng trong h¹ch to¸n. KÕt cÊu néi dung TK 532 Bªn Nî : C¸c kho¶n gi¶m gi¸ hµng b¸n ®· ®-îc chÊp thuËn cho ng-êi mua hµng Bªn Cã : KÕt chuyÓn gi¶m gi¸ hµng b¸n TK 532 cuèi kú kh«ng cã sè d2.4.TK ph¶n ¸nh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng §Ó ph¶n ¸nh thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng, kÕ to¸n sö dông c¸c TK sau: - TK 133 : ThuÕ GTGT ®Çu vµo, më ë B-u ®iÖn huyÖn, tØnh, Tæng c«ng ty - TK 3331: ThuÕ GTGT ®Çu ra, më ë B-u ®iÖn TØnh, Tæng c«ng ty Ngoµi ra, h¹ch to¸n kÕ to¸n ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô Ngµnh B-u ®iÖn cßn sö dông c¸c TK sau: - TK 1363, 3363 (13635, 33635 ) : Ph¶i thu, ph¶i tr¶ gi÷a B-u ®iÖn tØnh vµ B-u ®iÖn huyÖn vÒ thuÕ GTGT - TK 1362, 3362 (13625, 33625 ) : Ph¶i thu, ph¶i tr¶ gi÷a B-u ®iÖn tØnh vµ Tæng c«ng ty vÒ thuÕ GTGT TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang §èi t-îng nép thuÕ GTGT lµ B-u ®iÖn tØnh, Tæng c«ng ty. Hµng th¸ng B-u ®iÖn huyÖn göi b¸o c¸o vµ nép vÒ B-u ®iÖn tØnh ®Ó B-u ®iÖn tØnh nép thuÕ cho ®Þa ph-¬ng vµ Tæng c«ng ty. 3.Tr×nh tù h¹ch to¸n doanh thu ho¹t ®éng PHBC. 3.1.H¹ch to¸n doanh thu a. KÕ to¸n ë B-u ®iÖn huyÖn - §Þnh kú c¨n cø vµo b¶ng kª nép tiÒn thu ngay, b-u côc ghi : Nî TK 111,112 : Tæng tiÒn thanh to¸n Cã TK 511 : PhÇn doanh thu Cã TK 336 (3363) : ThuÕ GTGT - Hµng th¸ng, c¨n cø vµo ho¸ ®¬n thu nî, lËp b¶ng kª, c¨n cø b¶ng kª c«ng nî kh¸ch hµng ®Ó ghi: Nî TK 131 : Tæng tiÒn thanh to¸n Cã TK 511: PhÇn doanh thu Cã TK 336(3363): ThuÕ GTGT - Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn doanh thu vÒ B-u ®iÖn tØnh Nî TK 511 Cã TK 3363 - Cuèi th¸ng kÕt chuyÓn bï trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo víi thuÕ GTGT ®Çu ra, x¸c ®Þnh sè thanh to¸n víi B-u ®iÖn tØnh +) X¸c ®Þnh sè thuÕ ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ vµ kh«ng ®-îc khÊu trõ Nî TK 154 : ThuÕ GTGT kh«ng ®-îc khÊu trõ Nî TK 1363: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã TK 133 ThuÕ GTGT ®Çu vµo +) KÕt chuyÓn bï trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo víi thuÕ gtgt ®Çu ra : Nî TK 3363 Cã TK 1363 S¬ ®å h¹ch to¸n doanh thu t¹i B-u ®iÖn huyÖn TK 3363 TK 511 (7) TK111,112,131 TK 521,531,532 (1) (3) (2) TK133 TK 1363 TK3363 (6) (5) (4) Ghi chó : (1) Doanh thu trong kú (2) ThuÕ GTGT ®Çu ra TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 15 (7) TK1363 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp (3) C¸c kho¶n gi¶m trõ (4) ThuÕ GTGT ®Çu ra cña hµng b¸n tr¶ l¹i (5) ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ (6) Bï trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo vµ ®Çu ra (7) Cuèi kú thanh to¸n víi B-u ®iÖn tØnh §oµn ThÞ Giang b.KÕ to¸n t¹i B-u ®iÖn tØnh - C¨n cø vµo c¸c chøng tõ cã liªn quan, kÕ to¸n B-u ®iÖn tØnh ghi doanh thu: Nî TK 111,112,131 : Tæng tiÒn thanh to¸n Cã TK 511 : PhÇn doanh thu Cã TK 3362 : PhÇn thuÕ GTGT ®Çu ra - Tr-êng hîp doanh thu ph¸t sinh t¹i B-u ®iÖn huyÖn, kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng kª ghi: Nî TK 1363 Cã TK 511 - C¨n cø vµo b¶ng kª thuÕ ®Çu ra ë huyÖn, ph¶n ¸nh thuÕ ®Çu ra ë huyÖn : Nî TK 1363 Cã TK 3362 - C¨n cø vµo b¶ng kª khai thuÕ ®Çu vµo ë B-u ®iÖn huyÖn ghi : Nî TK 133 Cã TK 3363 - Cuèi kú, c¨n cø vµo tû lÖ doanh thu kh«ng chÞu thuÕ GTGT, x¸c ®Þnh thuÕ GTGT ph©n bæ cho dÞch vô kh«ng chÞu thuÕ ghi : Nî TK 142, 632 Cã TK 133 : PhÇn thuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®-îc khÊu trõ - X¸c ®Þnh thuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ toµn tØnh Nî TK 1362 Cã TK 133 -KÕ to¸n doanh thu dÞch vô b-u chÝnh – viÔn th«ng ®-îc h-ëng trong phÇn doanh thu thùc hiÖn: +) NÕu doanh thu thùc hiÖn lín h¬n doanh thu ®-îc h-ëng: Nî TK 511 : Doanh thu thùc hiÖn Cã TK 512 : Doanh thu ®-îc h-ëng Cã TK 3362: Ph¶i tr¶ Tæng c«ng ty +) NÕu doanh thu thùc hiÖn nhá h¬n doanh thu ®-îc h-ëng : Nî TK 511 Nî TK 1362 Cã TK 512 - Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ghi: Nî TK 512 : Doanh thu dÞch vô b-u chÝnh – viÔn th«ng ®-îc h-ëng Nî TK 511 : Doanh thu b¸n hµng ho¸ Cã Tk 911 TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang S¬ ®å h¹ch to¸n doanh thu t¹i B-u ®iÖn tØnh (4) TK 911 TK 512 (6) TK 5112 TK111,112,131 TK521,531,532 (1) (3) (7) (2) TK133 TK 1363 TK3363 (6) (5) (4) Ghi chó : 1: ThuÕ GTGT ®Çu vµo t¹i tØnh 2: ThuÕ GTGT ®Çu vµo t¹i huyÖn 3: ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ 4: ThuÕ GTGT ®Çu vµo kh«ng ®-îc khÊu trõ 5: ThuÕ GTGT ®Çu ra t¹i tØnh 6: ThuÕ GTGT ®Çu ra t¹i huyÖn 7: KÕt chuyÓn bï trõ thuÕ GTGT ®Çu vµo víi thuÕ GTGT ®Çu ra ®Ó thanh to¸n víi Tæng c«ng ty TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang c. KÕ to¸n t¹i Tæng c«ng ty - Tr-êng hîp doanh thu ph¸t sinh t¹i Tæng c«ng ty, kÕ to¸n ghi Nî TK 111, 112,131 Cã TK 511 Cã TK 3331 - Tr-êng hîp doanh thu ph¸t sinh t¹i B-u ®iÖn tØnh, c¨n cø vµo b¸o c¸o cña B-u ®iÖn tØnh, kÕ to¸n lËp b¶ng kª vµ ghi: +) §èi víi ®¬n vÞ cã doanh thu thùc hiÖn lín h¬n phÇn doanh thu ®-îc h-ëng, ghi: Nî TK 336( 33611) : Thanh to¸n vÒ doanh thu riªng Nî TK 1362 : Ph¶i thu cña B-u ®iÖn tØnh Cã TK 511 +) §èi víi ®¬n vÞ cã doanh thu thùc hiÖn nhá h¬n phÇn doanh thu ®-îc h-ëng, ghi: Nî TK 336(33611) : Thanh to¸n vÒ doanh thu riªng Cã TK 3362: Ph¶i tr¶ cña B-u ®iÖn tØnh Cã TK 511 - KÕt chuyÓn thuÕ GTGT ®Çu ra ë B-u ®iÖn tØnh Nî TK 13632 Cã TK 333 - KÕt chuyÓn thuÕ ®Çu vµo cña tØnh Nî TK 133 Cã TK 3362 - KÕt chuyÓn thuÕ ®Çu vµo kh«ng ®-îc khÊu trõ t¹i Tæng c«ng ty Nî TK 632,142 Cã TK 133 - KÕt chuyÓn bï trõ thuÕ ®Çu vµo vµ ®Çu ra t¹i Tæng c«ng ty Nî TK 333 Cã TK 133 - Cuèi kú kÕt chuyÓn doanh thu thuÇn ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh Nî TK 511 Cã TK 911 Chó ý: TK 511 ®-îc më chi tiÕt cho tõng ho¹t ®éng TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang S¬ ®å h¹ch to¸n doanh thu t¹i Tæng c«ng ty TK111,112,131… TK521,531,532 TK511 TK111,112,131 1 1 2 TK333 TK1362 TK911 7 TK33611 4 6 TK3362 5 * Ghi chó : Tµi kho¶n 511 ®-îc më chi tiÕt theo tõng ho¹t ®éng 1: Doanh thu c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ph¸t sinh t¹i Tæng c«ng ty 2: ThuÕ GTGT ®Çu ra t¹i Tæng c«ng ty 3: Chªnh lÖch doanh thu tØnh ph¶i nép 4: PhÇn doanh thu dÞch vô viÔn th«ng tØnh ®-îc h-ëng trong phÇn doanh thu thùc hiÖn 5: PhÇn doanh thu ®iÒu tiÕt cho tØnh 6: C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu ph¸t sinh t¹i tØnh 7: KÕt chuyÓn doanh thu thuÇn *: Chi phÝ ph¸t sinh ë tØnh TK 33611: Thanh to¸n doanh thu riªng TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp §oµn ThÞ Giang PhÇn II. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ, doanh thu t¹i c«ng ty ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung -¬ng 1.§Æc ®iÓm chung cña c«ng ty PHBC t- a, LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn : C«ng ty Ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung -¬ng víi tªn giao dÞch quèc tÕ lµ NATIONAL NEWSPAPERS DISTRIBUTION COMPANY ( viÕt t¾t lµ NNDC ), lµ tæ chøc kinh tÕ - ®¬n vÞ thµnh viªn, trùc thuéc Tæng c«ng ty B-u chÝnh – ViÔn th«ng ViÖt Nam ( gäi t¾t lµ Tæng c«ng ty) theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty ®-îc phª chuÈn t¹i NghÞ ®Þnh 51/ CP ngµy 01/08/1995 cña ChÝnh phñ, lµ mét bé phËn cÊu thµnh cña hÖ thèng tæ chøc vµ ho¹t ®éng Tæng C«ng ty, ho¹t ®éng c«ng Ých vµ ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc ph¸t hµnh b¸o chÝ , cïng c¸c ®¬n vÞ kh¸c trong mét d©y chuyÒn c«ng nghÖ B-u chÝnh – ViÔn th«ng liªn hoµn thèng nhÊt trong c¶ n-íc, cã liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau vÒ tæ chøc m¹ng l-íi, lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh, ph¸t triÓn dÞch vô b-u chÝnh – viÔn th«ng ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kÕ ho¹ch Nhµ n-íc do Tæng c«ng ty giao. C«ng ty ph¸t hµnh b¸o chÝ Trung -¬ng cã trô së chÝnh t¹i 17 phè §inh lÔ, quËn Hoµn KiÕm, TP Hµ Néi. Ngay tõ nh÷ng ngµy ®Çu thèng nhÊt ®Êt n-íc, vai trß cña c«ng t¸c ph¸t hµnh b¸o chÝ ®· ®-îc ®Ò cËp ®Õn. Trung t©m PHBC TW, ®¬n vÞ tiÒn th©n cña ngµnh ph¸t hµnh b¸o chÝ ®· ®-îc thµnh lËp tõ th¸ng 8 n¨m 1977. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc, lÜnh vùc ph¸t hµnh b¸o chÝ còng cã nh÷ng chuyÓn biÕn kh«ng ngõng, sù tån t¹i cña nã kh«ng cßn míi mÎ n÷a. Song song víi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ kinh tÕ ®Êt n-íc lµ nhiÖm vô duy tr× vµ x©y dùng mét nÒn chÝnh trÞ æn ®Þnh, mét x· héi c«ng b»ng v¨n minh … t¹o tiÒn ®Ò cho sù ph¸t triÓn l©u dµi, bÒn v÷ng cña nÒn kinh tÕ. Do vËy, ngµnh PHBC d-íi sù l·nh ®¹o cña ®éi ngò l·nh ®¹o cã kinh nghiÖm, h¬n n÷a ®øng tr-íc rÊt nhiÒu th¸ch thøc míi.V× thÕ, quyÕt ®Þnh Q§64/TCB§ ngµy 16/1/1989 cña Tæng côc B-u ®iÖn ra ®êi ®· thµnh lËp C«ng ty PHBCTW, thay thÕ Trung t©m PHBCTW tr-íc ®©y cho phï hîp víi t×nh h×nh míi. Vµ ®Õn n¨m 1996, theo quyÕt ®Þnh sè 484/Q§- TCB§ ngµy 14/9/1996 cña Tæng côc B-u ®iÖn vÒ viÖc thµnh lËp l¹i C«ng ty PHBC TW cµng chøng minh vai trß quan träng cña lÜnh vùc PHBC nãi chung vµ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ PHBC TW nãi riªng. C«ng ty PHBC TW cã t- c¸ch ph¸p nh©n, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt trong ph¹m vi, quyÒn h¹n cña m×nh; cã ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng , bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh; cã con dÊu theo mÉu dÊu doanh nghiÖp nhµ n-íc; ®-îc më tµi kho¶n ë ng©n hµng vµ kho b¹c nhµ n-íc. Nh-ng ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý cña Tæng c«ng ty, lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cã quyÒn tù chñ kinh doanh theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty; ®-îc Tæng c«ng ty giao quyÒn qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n t-¬ng øng víi nhiÖm vô kinh doanh vµ phhôc vô cña ®¬n vÞ; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®· ®-îc Tæng c«ng ty giao ®Ó b¶o toµn vµ ph¸t triÓn tæng sè vèn do Tæng c«ng ty qu¶n lý; chÞu sù rµng buéc vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi Tæng c«ng ty; cã b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n ; c¸c quü xÝ nghiÖp theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ Quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty. ( trÝch : ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty PHBC TW ). Còng trong ®iÒu lÖ ®-îc phª chuÈn t¹i quyÕt ®Þnh 218/Q§- TCB§/ H§QT ngµy 23/8/1996 cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty B-u chÝnh – ViÔn Th«ng ViÖt nam quy ®Þnh râ chøc n¨ng ho¹t ®éng cña C«ng ty PHBCTW lµ: Tæ chøc, x©y TR-êng Ng«ng ng÷ quèc tÕ 20
- Xem thêm -