Tài liệu Hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp xây lắp tại xn may xk thanh trì

  • Số trang: 86 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa B¶NG Ký HIÖU Vµ CH÷ VIÕT T¾T BHXH BHYT DD DN GTGT H§KD H§TC KCS KK§K KKTX KH KPC§ NCTT NK NVL NVLTT OTK SXC TK TNDN TSC§ Líp K10- KT2 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : B¶o hiÓm x· héi B¶o hiÓm y tÕ Dë dang Doanh nghiÖp GÝa trÞ gia t¨ng Ho¹t ®éng kinh doanh Ho¹t ®éng tµi chÝnh HÖ thèng kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm KiÓm kª ®Þnh kú Kª khai th-êng xuyªn KhÊu hao Kinh phÝ c«ng ®oµn Nh©n c«ng trùc tiÕp NhËp khÈu Nguyªn vËt liÖu Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm S¶n xuÊt chung Tµi kho¶n Thu nhËp doanh nghiÖp Tµi s¶n cè ®Þnh 1 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa LêI Më §ÇU Trong thÕ kû XXI, nÒn kinh tÕ thÕ giíi ®ang ph¸t triÓn víi mét tèc ®é nhanh chãng. Ph¸t triÓn toµn diÖn c¶ vÒ chiÒu réng vµ chiÒu s©u. Qui m« cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi ngµy cµng ®-îc më réng cïng víi sù ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ cña tÊt c¶ c¸c ngµnh nghÒ vµ ngµy cµng xuÊt hiÖn nhiÒu s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao, mÉu m· ®Ñp, gi¸ c¶ phï hîp ®¸p øng nhu cÇu ®a d¹ng cña ng-êi tiªu dïng. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn chung Êy, víi c¸c nguån lùc vµ lîi thÕ cña m×nh, ViÖt Nam cã nhiÒu kh¶ n¨ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, më réng quan hÖ bu«n b¸n vµ hîp t¸c kinh tÕ víi nh÷ng c-êng quèc kinh tÕ – c«ng nghÖ trªn thÕ giíi, ®a ph-¬ng ho¸ quan hÖ, ®a d¹ng ho¸ thÞ tr-êng, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®èi ngo¹i víi tèc ®é cao. Bèn mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña ta hiÖn nay lµ dÇu th«, dÖt may, thuû h¶i s¶n vµ g¹o. Riªng ®èi víi ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may, trong t-¬ng lai, ®©y sÏ lµ mét ngµnh c«ng nghiÖp ®Çy triÓn väng víi nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi lín. Ngµnh c«ng nghiÖp dÖt may nãi chung vµ ngµnh may mÆc nãi riªng lu«n s½n cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi song bªn c¹nh ®ã lµ hµng lo¹t c¸c khã kh¨n kh¸c n¶y sinh. Víi nh÷ng thÞ tr-êng lín nhiÒu tiÒm n¨ng th× c¹nh tranh lu«n lµ yÕu tè tÊt yÕu. Riªng ®èi víi ngµnh may gia c«ng xuÊt khÈu th× n-íc ta lµ mét n-íc cã tiÒm n¨ng rÊt lín bëi nguån nh©n lùc dåi dµo, gi¸ nh©n c«ng rÎ nªn cã søc c¹nh tranh vÒ gi¸ thµnh gia c«ng. Bªn c¹nh chÊt l-îng, mÉu m· cña s¶n phÈm phï hîp víi thÞ hiÕu tiªu dïng th× h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét nh©n tè c¬ b¶n ®Ó doanh nghiÖp cã ®iÒu kiÖn thùc hiÖn viÖc c¹nh tranh víi c¸c ®èi t¸c cã liªn quan trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. H¬n n÷a, khi tiÕn hµnh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt x· héi th× tiÕt kiÖm l¹i lµ mét quèc s¸ch. §Ó cã thÓ x©m nhËp, kh¼ng ®Þnh vµ chiÕm lÜnh vÞ trÝ cao trªn c¸c thÞ tr-êng lín, ngoµi viÖc khai th¸c lîi thÕ vÒ nguån nh©n lùc dåi dµo, vÞ trÝ ®Þa lý, æn ®Þnh vÒ kinh tÕ chÝnh trÞ…th× viÖc c¾t gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng gi¶i ph¸p tèi -u. Môc tiªu chÝnh cña biÖn ph¸p nµy lµ n©ng cao tÝnh c¹nh tranh, tranh chÊp vÞ trÝ dÉn ®Çu vÒ chi phÝ trªn thÞ tr-êng, nh-ng ngoµi ra nã cßn cã nhiÒu t¸c dông lín kh¸c ph¶i kÓ ®Õn nh-: - §¶m b¶o l-îng lîi nhuËn cÇn thiÕt cho c«ng ty - Lµ ®ßn bÈy nh»m æn ®Þnh vµ c¾t gi¶m gi¸ c¶ - TiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, gi¶m l-îng vËt liÖu d- thõa - T¹o ra mét c¬ cÊu tæ chøc ®¸ng tin cËy cho c«ng ty nh»m ®èi phã víi nh÷ng th¸ch thøc trong t-¬ng lai. - ThiÕt lËp kÕ ho¹ch, thùc hiÖn vµ gi¸m s¸t c¸c môc tiªu vµ sù ®æi míi mét c¸ch kiªn ®Þnh. §ång thêi gi¸ thµnh lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh toµn bé ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, do ®ã doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu ®Ó hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ møc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó thùc hiÖn ®-îc c¸c môc tiªu Líp K10- KT2 2 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa cña doanh nghiÖp th× c«ng t¸c kÕ to¸n chung, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng víi t- c¸ch lµ mét c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ ®· ®-îc thùc hiÖn nh- thÕ nµo? lµm ®-îc g×? vµ cã thÓ lµm ®-îc g×? Mong muèn t×m ®-îc c©u tr¶ lêi nh»m môc ®Ých n©ng cao tr×nh ®é lý luËn vµ kh¶ n¨ng nghiªn cøu thùc hµnh cña b¶n th©n, b»ng c¸c kiÕn thøc chuyªn m«n ®· ®-îc häc tËp trong nhµ tr-êng, trong qu¸ tr×nh thùc tËp, em ®· ®i s©u t×m hiÓu, nghiªn cøu vÒ phÇn hµnh kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm may gia c«ng ë XÝ nghiÖp May XuÊt khÈu Thanh Tr×. Tõ ®ã em ®· quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi : “ KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp May XuÊt khÈu Thanh Tr×” cho Chuyªn ®Ò Tèt NghiÖp cña em. Chuyªn ®Ò Tèt NghiÖp cña em gåm 3 néi dung sau : PhÇn thø nhÊt: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. PhÇn thø hai: Thùc tr¹ng kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp May XuÊt khÈu Thanh Tr×. PhÇn thø ba: Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i XÝ nghiÖp May XuÊt khÈu Thanh Tr×. Líp K10- KT2 3 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa PhÇn thø nhÊt Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt i. sù cÇn thiÕt cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt 1. Chi phÝ s¶n xuÊt 1.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt Kh¸i niÖm vÒ chi phÝ s¶n xuÊt: Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú nhÊt ®Þnh (th¸ng, n¨m, quý). Thùc chÊt chi phÝ lµ sù dÞch chuyÓn vèn - dÞch chuyÓn gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµo c¸c ®èi t-îng tÝnh gi¸. Ph©n biÖt gi÷a chi phÝ vµ chØ tiªu: Chi phÝ lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra trong mét kú kinh doanh. Nh- vËy, chØ ®-îc tÝnh lµ chi phÝ cña kú h¹ch to¸n nh÷ng hao phÝ vÒ tµi s¶n vµ lao ®éng cã liªn quan ®Õn khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra trong kú chø kh«ng ph¶i mäi kho¶n chi ra trong kú h¹ch to¸n. Ng-îc l¹i, chi tiªu lµ sù gi¶m ®i ®¬n thuÇn c¸c lo¹i vËt t-, tµi s¶n, tiÒn vèn cña doanh nghiÖp, bÊt kÓ nã ®-îc dïng vµo môc ®Ých g×. Tæng sè chi tiªu trong kú cña doanh nghiÖp bao gåm chi tiªu cho qóa tr×nh cung cÊp, chi tiªu cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vµ chi tiªu cho qu¸ tr×nh tiªu thô. 1.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt lµ néi dung quan träng ®Çu tiªn cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Ó phôc vô cho viÖc tæ chøc theo dâi tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ kiÓm so¸t chÆt chÏ c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. §Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n cÇn thiÕt ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt lµ viÖc s¾p xÕp chi phÝ s¶n xuÊt vµo tõng lo¹i, tõng nhãm kh¸c nhau theo nh÷ng ®Æc tr-ng nhÊt ®Þnh. XuÊt ph¸t tõ c¸c môc ®Ých vµ yªu cÇu kh¸c nhau cña qu¶n lý, chi phÝ s¶n xuÊt còng ®-îc ph©n lo¹i theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè: Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh th× chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc ph©n thµnh 6 yÕu tè: YÕu tè nguyªn vËt liÖu: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô…sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh. Líp K10- KT2 4 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa YÕu tè nhiªn liÖu ®éng lùc sö dông vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. YÕu tè nh©n c«ng: Ph¶n ¸nh tæng sè tiÒn l-¬ng, phô cÊp mang tÝnh chÊt l-¬ng vµ ph¶n ¸nh phÇn BHXH,BHYT,KPC§ trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn chøc. YÕu tè khÊu hao TSC§: ph¶n ¸nh tæng sè khÊu hao TSC§ ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. YÕu tè dÞch vô mua ngoµi: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng vµo s¶n xuÊt kinh doanh. YÕu tè b»ng tiÒn kh¸c: ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ch-a ph¶n ¸nh vµo c¸c yÕu tè trªn dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. Ph©n lo¹i theo c¸ch nµy cho ta biÕt tû träng vµ kÕt cÊu cña tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt mµ doanh nghiÖp ®· dïng vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt trong kú. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh: Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy th× chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc xÕp thµnh mét sè kho¶n môc nhÊt ®Þnh cã c«ng dông kinh tÕ kh¸c nhau ®Ó phôc vô cho yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh vµ ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. Theo quy ®Þnh hiÖn nay, chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm bao gåm 3 kho¶n môc sau: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn, vËt liÖu chÝnh, phô, nhiªn liÖu …tham gia trùc tiÕp vµo viÖc s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm tiÒn l-¬ng phô cÊp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cho c¸c quý BHXH,BHYT vµ KPC§ theo tû lÖ víi tiÒn l-¬ng ph¸t sinh. Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x-ëng s¶n xuÊt(trõ chi phÝ vËt liÖu vµ nh©n c«ng trùc tiÕp). Ngoµi ra khi tÝnh gi¸ thµnh toµn bé th× chØ tiªu gi¸ thµnh cßn bao gåm kho¶n môc chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ chi phÝ b¸n hµng. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, chi phÝ s¶n xuÊt chung ®-îc ph©n lo¹i theo mèi quan hÖ víi s¶n l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Cô thÓ nh- sau: Chi phÝ SXC ®-îc chia thµnh 2 lo¹i: Mét lµ chi phÝ SXC cè ®Þnh lµ chi phÝ s¶n xuÊt gi¸n tiÕp kh«ng thay ®æi theo s¶n l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nh- chi phÝ khÊu hao TSC§ vµ chi phÝ b¶o d-ìng m¸y mãc thiÕt bÞ, chi phÝ hµnh chÝnh trong ph©n x-ëng. Hai lµ chi phÝ SXC biÕn ®æi lµ chi phÝ gi¸n tiÕp thay ®æi trùc tiÕp hoÆc gÇn nh- trùc tiÕp theo s¶n l-îng s¶n phÈm dë dang, vÝ dô nh- chi phÝ nguyªn vËt liÖu, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. Ngoµi hai c¸ch ph©n lo¹i chñ yÕu trªn, chi phÝ s¶n xuÊt cßn ®-îc ph©n lo¹i theo nh÷ng c¸ch sau: Líp K10- KT2 5 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa - Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng trong s¶n xuÊt kinh doanh - Ph©n lo¹i theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ - Ph©n lo¹i theo quan hÖ cña chi phÝ víi khèi l-îng c«ng viÖc vµ s¶n phÈm hoµn thµnh - Ph©n lo¹i theo quan hÖ víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt - Ph©n lo¹i theo kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt cã t¸c dông kiÓm tra, ph©n tÝch qóa tr×nh ph¸t sinh chi phÝ vµ h×nh thµnh gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã dÔ dµng nghiªn cøu ®Ó c¾t gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, n©ng cao søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng lµm c¬ së lËp kÕ ho¹ch kinh doanh vµ dù ¸n cho t-¬ng lai. 2. Gi¸ thµnh s¶n phÈm 2.1. Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®ã lµ qu¸ tr×nh biÕn ®æi c¸c yÕu tè ®Çu vµo thµnh c¸c yÕu tè ®Çu ra hay Input thµnh Output, nh- vËy nã bao gåm 2 mÆt: mÆt hao phÝ s¶n xuÊt vµ mÆt kÕt qu¶ s¶n xuÊt. MÆt hao phÝ s¶n xuÊt ®-îc ph¶n ¸nh qua chØ tiªu chi phÝ s¶n xuÊt vµ mÆt kÕt qu¶ s¶n xuÊt ph¶n ¸nh qua chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa cã liªn quan ®Õn khèi l-îng c«ng t¸c, s¶n phÈm, lao vô ®· hoµn thµnh. ViÖc nghiªn cøu chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm cã vai trß rÊt quan träng, nã liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh trong ®¬n vÞ, chØ cã x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm míi cã c¬ së cho viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. §Ó ®¸p øng nhu cÇu qu¶n lý, h¹ch to¸n, thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng th× viÖc ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét viÖc lµm kh«ng thÓ thiÕu. 2.2. Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm Ph©n lo¹i theo thêi ®iÓm vµ nguån sè liÖu ®Ó tÝnh gi¸ thµnh: Theo tiªu thøc nµy gi¸ thµnh bao gåm: - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc khi b-íc vµo kinh doanh trªn c¬ së gi¸ thµnh thùc tÕ kú tr-íc vµ c¸c ®Þnh møc, dù to¸n chi phÝ cña kú kÕ ho¹ch. GÝa thµnh kÕ ho¹ch ®-îc coi lµ môc tiªu mµ doanh nghiÖp ph¶i cè g¾ng thùc hiÖn hoµn thµnh nh»m ®Ó thùc hiÖn hoµn thµnh môc tiªu chung cña toµn doanh nghiÖp. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: còng nh- gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc còng ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc khi b¾t ®Çu s¶n xuÊt s¶n phÈm. Tuy nhiªn kh¸c víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®-îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc b×nh qu©n tiªn tiÕn vµ kh«ng biÕn ®æi trong suèt c¶ kú kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc l¹i ®-îc x©y dùng trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ hiÖn hµnh t¹i tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong kú kÕ ho¹ch nªn gi¸ thµnh ®Þnh møc lu«n thay ®æi phï hîp víi sù thay ®æi cña c¸c ®Þnh møc chi phÝ ®¹t ®-îc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh Líp K10- KT2 6 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa møc ®-îc xem lµ c¨n cø ®Ó kiÓm so¸t t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc tiªu hao c¸c yÕu tè vËt chÊt kh¸c nhau ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ chØ tiªu ®-îc x¸c ®Þnh sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm trªn c¬ së c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ c¨n cø ®Ó kiÓm tra, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh. Ph©n lo¹i theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ: Theo tiªu thøc nµy gi¸ thµnh ®-îc ph©n lo¹i nh- sau: - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt (cßn gäi lµ gi¸ thµnh c«ng x-ëng): lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n x-ëng s¶n xuÊt (chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung). - Gi¸ thµnh tiªu thô (gi¸ thµnh toµn bé): lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm (chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ qu¶n lý vµ chi phÝ b¸n hµng). Gi¸ thµnh tiªu thô ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh toµn bé cña = s¶n phÈm tiªu thô s¶n xuÊt Chi phÝ + s¶n phÈm Chi phÝ qu¶n lý + doanh nghiÖp tiªu thô s¶n phÈm 3. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi liªn hÖ mËt thiÕt víi nhau. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ tiÒn ®Ò, lµ ®iÒu kiÖn ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, cßn tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ môc ®Ých cuèi cïng cña tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Muèn tÝnh ®-îc gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i dùa vµo chi phÝ s¶n xuÊt ®· tËp hîp ®-îc. Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÝnh, ho¹t ®éng s¶n xuÊt ngoµi c¬ b¶n cña doanh nghiÖp. Cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ bao gåm chi phÝ cã liªn quan ®Õn khèi l-îng cña s¶n phÈm ®· hoµn thµnh trong ®ã bao gåm chi phÝ dë dang ®Çu kú, chi phÝ ph¸t sinh trong kú. Cã thÓ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gÝa thµnh s¶n phÈm qua s¬ ®å d-íi ®©y: Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú CHI PHÝ S¶N XUÊT PH¸T SINH TRONG Kú Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi kú TæNG GI¸ THµNH S¶N PHÈM, DÞCH Vô HOµN THµNH Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh Líp K10- KT2 Chi phÝ = s¶n xuÊt Chi phÝ + dë dang s¶n xuÊt ph¸t sinh 7 Chi phÝ - s¶n xuÊt dë dang ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ®Çu kú NguyÔn ThÞ Thanh Hoa trong kú cuèi kú Khi chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú vµ cuèi kú b»ng nhau hoÆc c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh«ng cã s¶n phÈm dë dang th× tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm b»ng tæng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú. Trong mèi quan hÖ chÆt chÏ ®ã, chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng cã nh÷ng ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n sau: VÒ thêi gian: Gi¸ thµnh chØ g¾n víi mét thêi kú nhÊt ®Þnh cßn chi phÝ s¶n xuÊt th× liªn quan ®Õn nhiÒu kú nh- chi phÝ kú tr-íc chuyÓn sang, chi phÝ kú nµy ph¸t sinh kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ chuyÓn sang kú sau. VÒ s¶n phÈm: Chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng g¾n trùc tiÕp víi s¶n l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú, cßn gi¸ thµnh l¹i ®-îc tÝnh trªn s¶n l-îng b¸n thµnh phÈm hay thµnh phÈm hoµn thµnh. VÒ gi¸ trÞ: Tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng bao gåm nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt ®· chi ra trong kú (chi phÝ chê ph©n bæ ë c¸c kú sau) song gi¸ thµnh s¶n phÈm l¹i tÝnh c¶ chi phÝ ®· chi ra kú tr-íc ®-îc ph©n bæ cho kú nµy. Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú kh¸c tæng gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c¸c s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú. 4. ý nghÜa vµ nhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 4.1. ý nghÜa Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n ph¶n ¸nh chÊt l-îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Qu¶n lý tèt chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu quan träng ®èi víi doanh nghiÖp trong m«i tr-êng kinh tÕ c¹nh tranh nh- hiÖn nay. ViÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh gióp cho viÖc ph¶n ¸nh ®óng t×nh h×nh thùc hiÖn vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú. Trong mét ph¹m vi nhÊt ®Þnh, gi¸ thµnh võa mang tÝnh kh¸ch quan, võa mang tÝnh chñ quan. CÇn ph¶i xem xÐt gi¸ thµnh trªn nhiÒu gãc ®é kh¸c nhau ®Ó x©y dùng chØ tiªu gi¸ thµnh mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. TÝnh kh¸ch quan cña gi¸ thµnh chÝnh lµ tÝnh tÊt yÕu cña sù di chuyÓn vµ kÕt tinh gi¸ trÞ t- liÖu s¶n xuÊt vµ søc lao ®éng trong s¶n phÈm. Nh-ng gi¸ thµnh l¹i lµ mét ®¹i l-îng ®-îc tÝnh to¸n trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt chi ra trong kú nªn nã mang nh÷ng yÕu tè chñ quan nhÊt ®Þnh. Tõ ®ã cho thÊy, gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu chÊt l-îng tæng hîp ph¶n ¸nh nh÷ng tiªu hao trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm nh-ng còng ®ång thêi lµ th-íc ®o n¨ng lùc vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ cña doanh nghiÖp. Víi ý nghÜa ®ã, kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô nhÊt ®Þnh. 4.2. NhiÖm vô. Víi chøc n¨ng th«ng tin vµ kiÓm tra vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh, lµm c¬ së cho viÖc ®Þnh gi¸ vµ ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: Mét lµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi c¸c chi phÝ ph¸t sinh thùc tÕ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹i c¸c ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt, còng nh- trong Líp K10- KT2 8 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa ph¹m vi toµn doanh nghiÖp g¾n liÒn víi c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c nhau còng nh- theo tõng lo¹i s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt. Hai lµ tÝnh to¸n chÝnh x¸c kÞp thêi gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña tõng lo¹i s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô mµ doanh nghiÖp tiÕn hµnh. Ba lµ x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ h¹ch to¸n néi bé cña c¸c ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt. Bèn lµ kiÓm tra chÆt chÏ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc tiªu hao vËt t-, lao ®éng còng nh- t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c dù to¸n chi phÝ nh»m ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c hiÖn t-îng l·ng phÝ, sö dông chi phÝ kh«ng ®óng kÕ ho¹ch, sai môc ®Ých. N¨m lµ cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc ®Þnh gi¸ vµ ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh. LËp c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, tham gia ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p ®Ó tiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh. II. kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt. 1. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 1.1. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Tæ chøc h¹ch to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bao gåm hai giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau. §ã lµ giai ®o¹n h¹ch to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh theo tõng s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm, ®¬n ®Æt hµng, giai ®o¹n c«ng nghÖ, ph©n x-ëng…vµ giai ®o¹n tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi tiÕt s¶n phÈm, s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng ®· hoµn thµnh…theo ®¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh quy ®Þnh. ViÖc ph©n chia nµy xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý, kiÓm tra vµ ph©n tÝch chi phÝ, yªu cÇu h¹ch to¸n kinh doanh néi bé, theo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ cña tõng doanh nghiÖp vµ yªu cÇu tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ®¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh quy ®Þnh. Cã thÓ nãi viÖc ph©n chia qu¸ tr×nh h¹ch to¸n thµnh hai giai ®o¹n lµ do sù kh¸c nhau c¬ b¶n vÒ giíi h¹n tËp hîp chi phÝ trong h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt – tøc lµ ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt – vµ s¶n phÈm hoµn thµnh cÇn ph¶i tÝnh gi¸ thµnh mét ®¬n vÞ – tøc lµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. Nh- vËy, x¸c ®Þnh ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh lµ viÖc x¸c ®Þnh giíi h¹n tËp hîp chi phÝ mµ thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sinh chi phÝ vµ n¬i chÞu chi phÝ. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ph-¬ng ph¸p hay hÖ thèng c¸c ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông ®Ó tËp hîp vµ ph©n lo¹i c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trong ph¹m vi giíi h¹n cña ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ. VÒ c¬ b¶n, ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ bao gåm c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ theo s¶n phÈm, theo ®¬n ®Æt hµng, theo giai ®o¹n c«ng nghÖ, theo ph©n x-ëng, theo nhãm s¶n phÈm…Néi dung chñ yÕu cña c¸c ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ kÕ to¸n më thÎ hoÆc sæ chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi t-îng ®· x¸c ®Þnh, ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ s¶n phÈm cã liªn quan ®Õn ®èi t-îng, hµng th¸ng tæng hîp chi phÝ theo tõng ®èi t-îng. 1.2. Chøng tõ kÕ to¸n C¸c lo¹i chøng tõ sö dông ®Ó kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm: Líp K10- KT2 9 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa Chøng tõ ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng: Bao gåm b¶ng chÊm c«ng, B¶ng thanh to¸n tiÒn l-¬ng, PhiÕu nghØ h-ëng BHXH, B¶ng thanh to¸n BHXH, B¶ng thanh to¸n tiÒn th-ëng, PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh, PhiÕu b¸o lµm thªm giê, Hîp ®ång giao kho¸n, Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng. Chøng tõ ph¶n ¸nh chi phÝ vËt t-: bao gåm PhiÕu mua hµng, Ho¸ ®¬n c-íc vËn chuyÓn, Ho¸ ®¬n c¶ng phÝ, Ho¸ ®¬n gi¸m ®Þnh hµng nhËp khÈu… Chøng tõ ph¶n ¸nh chi phÝ khÊu hao TSC§: bao gåm Biªn b¶n giao nhËn TSC§, ThÎ TSC§, Biªn b¶n thanh lý TSC§, Biªn b¶n ®¸nh gi¸ l¹i TSC§… Chøng tõ ph¶n ¸nh chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Bao gåm Ho¸ ®¬n dÞch vô, Ho¸ ®¬n tiÒn ®iÖn, Ho¸ ®¬n tiÒn n-íc… Chøng tõ ph¶n ¸nh c¸c kho¶n chi b»ng tiÒn kh¸c: gåm c¸c PhiÕu chi, c¸c ho¸ ®¬n dÞch vô… ViÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¶i ®-îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù hîp lý, khoa häc th× míi cã thÓ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi. Tr×nh tù nµy phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña tõng ngµnh, tõng doanh nghiÖp vµ tr×nh ®é c«ng t¸c qu¶n lý. Th«ng th-êng tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt nh- sau: - B-íc 1: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh theo 3 kho¶n môc: chi phÝ NVLTT, chi phÝ NCTT vµ chi phÝ SXC. - B-íc 2: Tæng hîp c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ®· ph¸t sinh, ph©n bæ chi phÝ SXC cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan vµ tiÕn hµnh kÕt chuyÓn c¸c chi phÝ nµy vÒ tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh. - B-íc 3: Tæng hîp toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ®· ph¸t sinh trong kú vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. - B-íc 4: TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú 1.3. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Ph-¬ng ph¸p KKTX lµ ph-¬ng ph¸p theo dâi t×nh h×nh hiÖn cã, biÕn ®éng t¨ng, gi¶m hµng tån kho mét c¸ch th-êng xuyªn, liªn tôc. Do vËy, t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo trong qu¸ tr×nh kinh doanh, kÕ to¸n còng cã thÓ cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ nhËp, xuÊt, tån kho cña tõng lo¹i vËt liÖu s¶n phÈm, hµng ho¸. Ph-¬ng ph¸p chØ thÝch hîp ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh c¸c mÆt hµng cã gi¸ trÞ lín, tÝnh chÊt kü thuËt riªng biÖt v× khèi l-îng ghi chÐp t-¬ng ®èi nhiÒu. 1.3.1. KÕ to¸n chi phÝ NVLTT. Chi phÝ NVLTT bao gåm tÊt c¶ chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu ®-îc sö dông trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¸c lo¹i nguyªn liÖu nµy cã thÓ xuÊt tõ kho ra ®Ó sö dông vµ còng cã thÓ mua vÒ ®-a vµo sö dông ngay hoÆc do tù s¶n xuÊt ra vµ ®-a vµo sö dông ngay. §èi víi nh÷ng vËt liÖu khi xuÊt dïng cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ riªng biÖt (ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt hoÆc s¶n phÈm, lo¹i s¶n phÈm, lao vô…) th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t-îng ®ã. Líp K10- KT2 10 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa Cã mét sè tr-êng hîp do vËt liÖu xuÊt dïng vµ nh©n c«ng trùc tiÕp liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng mµ kh«ng thÓ tæ chøc h¹ch to¸n riªng ®-îc th× kÕ to¸n ph¶i dùa vµo chøng tõ ban ®Çu ®Ó tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh vµ lùa chän nh÷ng ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp ®Ó ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan. Tiªu thøc ph©n bæ th-êng ®-îc sö dông lµ ph©n bæ theo ®Þnh møc tiªu hao, theo hÖ sè, theo träng l-îng, sè l-îng s¶n phÈm… C«ng thøc ph©n bæ nh- sau: Chi phÝ vËt liÖu ph©n bæ = Tæng tiªu thøc ph©n bæ * Tû lÖ (hay hÖ sè) cho tõng ®èi t-îng Tæng chi phÝ vËt = liÖu cÇn ph©n bæ cña tõng ®èi t-îng ph©n bæ Tû lª (hay hÖ sè ) ph©n bæ Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña tÊt c¶ c¸c ®èi t-îng Tµi kho¶n sö dông: TK 621- Chi phÝ NVLTT, TK nµy ®-îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. TK nµy cã néi dung, kÕt cÊu nh- sau: Bªn Nî : Ph¶n ¸nh gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho chÕ t¹o s¶n phÈm. Bªn Cã : Gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt dïng kh«ng hÕt, kÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp. Tr×nh tù kÕ to¸n chi phÝ NVLTT: 151,152,111,112, 331… VËt liÖu dïng trùc tiÕp chÕt t¹o 621 154 KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT s¶n phÈm, tiÕnhµnh lao vô, dÞch vô VËt liÖu kh«ng dïng hÕt nhËp kho hay chuyÓn kú sau 152 2 1.3.2. KÕ to¸n chi phÝ NCTT. Chi phÝ NCTT lµ kho¶n thï lao lao ®éng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c lao vô, dÞch vô nh- tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô vµ c¸c kho¶n trî cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng. Ngoµi ra chi phÝ NCTT cßn bao gåm c¸c quü: BHXH, BHYT, KPC§ do chñ sö dông lao ®éng chÞu vµ ®-îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh theo mét tû lªh nhÊt ®Þnh ®èi víi sè tiÒn l-¬ng ph¸t sinh cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. Líp K10- KT2 11 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa NÕu tiÒn l-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng chÞu chi phÝ vµ kh«ng x¸c ®Þnh mét c¸ch trùc tiÕp cho tõng ®èi t-îng th× ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp. C¸c tiªu thøc ph©n bæ lµ: Møc ph©n bæ chi phÝ tiÒn l-¬ng cña Tæng sè tiÒn l-¬ng c«ng nh©n Khèi l-îng = trùc tiÕp cña c¸c ®èi t-îng * ph©n bæ c«ng nh©n trùc tiÕp Tæng sè khèi l-îng cña tõng cho tõng ®èi t-îng ®èi t-îng ph©n bæ theo tiªu thøc sö dông Trªn c¬ së tiÒn l-¬ng ®-îc ph©n bæ sÏ tiÕn hµnh trÝch BHXH,BHYT vµ KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh ®Ó ®-îc tÝnh vµo chi phÝ. Tµi kho¶n sö dông: TK 622 – Chi phÝ NCTT. Tµi kho¶n nµy còng ®-îc më chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. Tµi kho¶n nµy cã néi dung kÕt cÊu nh- sau: Bªn Nî : Chi phÝ NCTT s¶n xuÊt s¶n phÈm, thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. Bªn Cã : KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT vµo tµi kho¶n tÝnh gi¸ thµnh. Tr×nh tù kÕ to¸n: TK 334 TK 622 TK 154 TiÒn l-¬ng vµ phô cÊp l-ong ph¶i tr¶ cho CNTT s¶n xuÊt TK 338 KÕt chuyÓn chi phÝ NCTT C¸c kho¶n ®ãng gãp theo l-¬ng cña CNTT s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh 1.3.3. KÕ to¸n chi phÝ tr¶ tr-íc: Chi phÝ tr¶ tr-íc (cßn gäi lµ chi phÝ chê ph©n bæ) lµ c¸c kho¶n chi phÝ thùc tÕ ®· ph¸t sinh nh-ng ch-a tÝnh hÕt vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña kú nµy mµ ®-îc tÝnh cho hai hay nhiÒu kú h¹ch to¸n sau ®ã. §©y lµ kho¶n chi phÝ ph¸t sinh mét lÇn qu¸ lín hoÆc do b¶n th©n chi phÝ ph¸t sinh cã t¸c dông tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña nhiÒu kú h¹ch to¸n. Tµi kho¶n sö dông: §Ó theo dâi c¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr-íc, kÕ to¸n sö dông 2 tµi kho¶n: Mét lµ TK !42 – Chi phÝ tr¶ tr-íc Líp K10- KT2 12 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Hai lµ TK 2422 – Chi phÝ tr¶ tr-íc dµi h¹n NguyÔn ThÞ Thanh Hoa TK 142 Chi phÝ tr¶ tr-íc gåm c¸c lo¹i sau: - Gi¸ trÞ c«ng cô dông cô nhá xuÊt dïng thuéc lo¹i ph©n bæ nhiÒu lÇn - Gi¸ trÞ söa ch÷a TSC§ ngoµi kÕ ho¹ch - TiÒn thuª TSC§, ph-¬ng tiÖn kinh doanh…tr¶ tr-íc - Gi¸ trÞ bao b× lu©n chuyÓn, ®å dïng cho thuª - DÞch vô mua ngoµi tr¶ tr-íc - Chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp - Chi phÝ mua b¶o hiÓm tµi s¶n, b¶o hiÓm kinh doanh, lÖ phÝ giao th«ng bÕn b·i... - Chi phÝ vÒ nghiªn cøu thÝ nghiÖm ph¸t minh, s¸ng chÕ... - L·i thuª mua TSC§ ... Néi dung vµ kÕt cÊu cña TK 142 Bªn Nî: C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr-íc thùc tÕ ph¸t sinh Bªn Cã: C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr-íc ®· ph©n bæ vµo chi phÝ kinh doanh D- Nî: C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr-íc thùc tÕ ®· ph¸t sinh nh-ng ch-a ph©n bæ vµo chi phÝ kinh doanh TK 142 chi tiÕt lµm 2 tiÓu kho¶n: 1421: chi phÝ tr¶ tr-íc 1422: chi phÝ chê kÕt chuyÓn TK 242 Chi phÝ tr¶ tr-íc dµi h¹n bao gåm c¸c lo¹i chi phÝ sau: - Chi phÝ tr¶ tr-íc vÒ thuª ho¹t ®éng TSC§ phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh nhiÒu n¨m tµi chÝnh - TiÒn thuª c¬ së h¹ tÇng ®· tr¶ tr-íc cho nhiÒu n¨m vµ phôc vô cho kinh doanh nhiÒu kú - Chi phÝ tr¶ tr-íc phôc vô cho ho¹t ®éng kinh doanh cña nhiÒu n¨m tµi chÝnh - Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp, chi phÝ qu¶ng c¸o ph¸t sinh trong giai ®o¹n tr-íc ho¹t ®éng - Chi phÝ nghiªn cøu cã gi¸ trÞ lín - Chi phÝ cho giai ®o¹n triÓn khai kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ghi nhËn lµ TSC§ v« h×nh - Chi phÝ ®µo t¹o c¸n bé qu¶n lý vµ c«ng nh©n kü thuËt - Chi phÝ di chuyÓn ®Þa ®iÓm kinh doanh hoÆc tæ chøc l¹i doanh nghiÖp Líp K10- KT2 13 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa - Lîi thÕ th-¬ng m¹i trong tr-êng hîp mua l¹i doanh nghiÖp, s¸p nhËp doanh nghiÖp cã tÝnh chÊt mua l¹i - Chi phÝ mua c¸c lo¹i b¶o hiÓm vµ c¸c lo¹i lÖ phÝ mµ doanh nghiÖp mua vµ tr¶ mét lÇn cho nhiÒu niªn ®é kÕ to¸n - C«ng cô dông cô xuÊt dïng mét lÇn víi gi¸ trÞ lín vµ b¶n th©n c«ng cô dông cô tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh trªn mét n¨m tµi chÝnh ph¶i ph©n bæ dÇn vµo c¸c ®èi t-îng chÞu chi phÝ trong nhiÒu n¨m - L·i mua hµng tr¶ chËm, tr¶ gãp, l·i thuª TSC§ thuª tµi chÝnh - Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§ ph¸t sinh mét lÇn qu¸ lín ph¶i ph©n bæ nhiÒu n¨m - C¸c kho¶n kh¸c Néi dung vµ kÕt cÊu cña TK 242 Bªn Nî: C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr-íc dµi h¹n thùc tÕ ph¸t sinh Bªn Cã: C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr-íc dµi h¹n ®· ph©n bæ vµo chi phÝ kinh doanh trong kú D- Nî: C¸c kho¶n chi phÝ tr¶ tr-íc dµi h¹n thùc tÕ ®· ph¸t sinh nh-ng ch-a ph©n bæ vµo chi phÝ kinh doanh. Tr×nh tù kÕ to¸n: TK 111,112,331,… TK142,242 Chi phÝ tr¶ tr-íc thùc tÕ ph¸t sinh TK 635,641,642,627 Ph©n bæ dÇn chi phÝ tr¶ tr-íc vµo c¸c k× h¹ch to¸n TK 641,642 TK 911 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng KC chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ chi phÝ qu¶n lý qu¶n lý vµo TK x¸c ®Þnh kÕt qu¶ 1.3.4. KÕ to¸n chi phÝ ph¶i tr¶. Chi phÝ ph¶i tr¶ (cßn gäi lµ chi phÝ trÝch tr-íc) lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ thùc tÕ ch-a ph¸t sinh nh-ng ®-îc ghi nhËn lµ chi phÝ cña kú h¹ch to¸n. §©y lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ trong kÕ ho¹ch cña ®¬n vÞ mµ do tÝnh chÊt hoÆc yªu cÇu qu¶n lý nªn ®-îc tÝnh tr-íc vµo chi phÝ kinh doanh cho c¸c ®èi t-îng chÞu chi phÝ nh»m b¶o ®¶m cho gi¸ thµnh s¶n phÈm, lao vô, chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp khái ®ét biÕn t¨ng khi nh÷ng kho¶n chi phÝ nµy ph¸t sinh. - TiÒn l-¬ng phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt Líp K10- KT2 14 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - Chi phÝ söa ch÷a TSC§ trong kÕ ho¹ch NguyÔn ThÞ Thanh Hoa - ThiÖt h¹i vÒ ngõng s¶n phÈm trong kÕ ho¹ch - Chi phÝ b¶o hµnh s¶n phÈm trong kÕ ho¹ch - L·i tiÒn vay ch-a ®Õn h¹n tr¶ - TiÒn thuª TSC§, mÆt b»ng kinh doanh, dông cô, c«ng cô…ch-a tr¶ - C¸c dÞch vô mua ngoµi sÏ cung cÊp Tµi kho¶n sö dông: C¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ ®-îc theo dâi vµ ph¶n ¸nh trªn TK 335- Chi phÝ ph¶i tr¶. TK nµy cã néi dung vµ kÕt cÊu nh- sau: Bªn Nî: Chi phÝ ph¶i tr¶ thùc tÕ ph¸t sinh vµ kho¶n ®iÒu chØnh vµo cuèi niªn ®é Bªn Cã: C¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ ®-îc ghi nhËn vµo chi phÝ trong kú theo kÕ ho¹ch D- Cã: C¸c kho¶n chi phÝ ph¶i tr¶ ®· tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh nh-ng thùc tÕ ch-a ph¸t sinh Tr×nh tù kÕ to¸n TK 334 TK 622 TK 335 TiÒn l-¬ng phÐp, l-¬ng ngõng TrÝch tr-íc l-¬ng phÐp l-¬ng viÖc thùc tÕ ph¶i tr¶ ngõng viÖc cña c«ng nh©n xuÊt TK 241, 331, 111 TK 627, 641, 642 C¸c chi phÝ ph¶i tr¶ kh¸c TÝnh tr-íc chi phÝ ph¶i tr¶ thùc tÕ ph¸t sinh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 1.3.5. KÕ to¸n chi phÝ SXC. Chi phÝ SXC lµ chi phÝ phôc vô vµ qu¶n lý s¶n xuÊt g¾n liÒn víi tõng ph©n x-ëng s¶n xuÊt. Chi phÝ SXC lµ lo¹i chi phÝ tæng hîp gåm c¸c kho¶n: chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng, chi phÝ khÊu hao TSC§ dïng ë ph©n x-ëng, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn dïng ë ph©n x-ëng… Chi phÝ SXC ®-îc tËp hîp theo tõng ph©n x-ëng s¶n xuÊt hoÆc bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh. ViÖc tËp hîp ®-îc thùc hiÖn hµng th¸ng vµ cuèi mçi th¸ng mµ tiÕn hµnh ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn vµo ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ. Líp K10- KT2 15 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa NÕu ph©n x-ëng chØ s¶n xuÊt ra mét lo¹i s¶n phÈm duy nhÊt th× toµn bé chi phÝ chung ph¸t sinh ë ph©n x-ëng ®-îc kÕt chuyÓn toµn bé vµo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. NÕu ph©n x-ëng s¶n xuÊt ra hai lo¹i s¶n phÈm trë lªn vµ tæ chøc theo dâi riªng chi phÝ s¶n xuÊt cho tõng lo¹i s¶n phÈm (®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ tõng lo¹i s¶n phÈm) th× chi phÝ SXC ph¶i ®-îc ph©n bæ cho tõng lo¹i s¶n phÈm ®Ó kÕt chuyÓn vµo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm. §Ó tiÕn hµnh ph©n bæ, cã thÓ sö dông c¸c tiªu thøc: tû lÖ tiÒn l-¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt, tû lÖ víi chi phÝ NVLTT, tû lÖ víi chi phÝ trùc tiÕp (gåm chi phÝ NVLTT vµ chi phÝ NCTT), tû lÖ víi sè giê m¸y ch¹y, tû lÖ víi ®on vÞ nhiªn liÖu tiªu hao… §Ó x¸c ®Þnh møc ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng chÞu chi phÝ (tõng lo¹i s¶n phÈm) sö dông c«ng thøc: Møc ph©n bæ Chi phÝ s¶n xuÊt chung chi phÝ s¶n xuÊt chung cho thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng = tõng ®èi t-îng Sè ®¬n vÞ cña Tæng sè ®¬n vÞ cña c¸c ®èi t-îng ®-îc ph©n bæ tÝnh theo tiªu thøc ®-îc lùa chän tõng ®èi t-îng * tÝnh theo tiªu thøc ®-îc lùa chän Tµi kho¶n sö dông: TK 627 – Chi phÝ SXC , më chi tiÕt theo tõng ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt dÞch vô. Néi dung vµ kÕt cÊu cña TK nµy nh- sau: Bªn Nî: Chi phÝ SXC thùc tÕ ph¸t sinh trong kú Bªn Cã: C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ SXC. KÕt chuyÓn hay ph©n bæ chi phÝ SXC vµo chi phÝ s¶n phÈm hay lao vô dÞch vô. TK 627 cuèi kú kh«ng cßn sè d- do ®· kÕt chuyÓn hay ph©n bæ hÕt cho c¸c lo¹i s¶n phÈm dÞch vô lao vô vµ ®-îc chi tiÕt thµnh 6 tiÓu kho¶n: + 6271 – Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng: Ph¶n ¸nh chi phÝ vÒ l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n x-ëng ( qu¶n ®èc, phã qu¶n ®èc, nh©n viªn h¹ch to¸n ph©n x-ëng, thñ kho, b¶o vÖ cña ph©n x-ëng…) vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp cho c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§ trÝch theo tûlÖ víi tiÒn l-¬ng ph¸t sinh. + 6272 – Chi phÝ vËt liÖu: Bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ vÒ vËt liÖu s¶n xuÊt chung cho ph©n x-ëng nh- xuÊt söa ch÷a, b¶o d-ìng m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ cöa, kho tµng, vËt kiÕn tróc (tr-êng hîp tù lµm), c¸c chi phÝ vËt liÖu cho qu¶n lý ph©n x-ëng. + 6273 – Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: Lµ nh÷ng chi phÝ vÒ c«ng cô dông cô s¶n xuÊt dïng trong ph©n x-ëng. Líp K10- KT2 16 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa + 6274 – Chi phÝ khÊu hao TSC§: Ph¶n ¸nh khÊu hao TSC§ thuéc c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh phô nh- m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhµ cöa, kho tµng… + 6277 – Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Bao gåm nh÷ng chi phÝ dÞch vô thuª ngoµi phôc vô cho s¶n xuÊt, kinh doanh cña c¸c ph©n x-ëng, bé phËn nh- chi phÝ söa ch÷a TSC§, n-íc, ®iÖn tho¹i… + 6278 – Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: Lµ nh÷ng chi phi cßn l¹i ngoµi c¸c chi phÝ kÓ trªn nh- chi phÝ héi nghÞ, lÔ t©n, tiÕp kh¸ch, giao dÞch…cña ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt. Ngoµi ra, tuú yªu cÇu qu¶n lý cña tõng doanh nghiÖp, tõng ngµnh, TK 627 cã thÓ më thªn mét sè tiÓu kho¶n kh¸c ®Ó ph¶n ¸nh mét sè néi dung hoÆc yÕu tè chi phÝ. Tr×nh tù h¹ch to¸n: TK 334, 338 TK 627 Chi phÝ nh©n viªn TK 111, 112, 152,… C¸c kho¶n chi gi¶m chi phÝ SXC (phÕ liÖu thu håi, vËt t- xuÊt dïng kh«ng dïng hÕt…) TK 152, 153 Chi phÝ vËt liÖu, dông cô TK 154 Ph©n bæ ( kÕt chuyÓn) chi phÝ SXC cè ®Þnh TK 1421, 335 Chi phÝ theo dù to¸n TK 632 TK 331, 111, 112,… Chi phÝ SXC ®-îc ghi nhËn vµo gi¸ C¸c chi phÝ SXC kh¸c Líp K10- KT2 vèn hµng b¸n 17 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.3.6. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. NguyÔn ThÞ Thanh Hoa C¸c chi phÝ cuèi cïng ®Òu ph¶i ®-îc tæng hîp vµo bªn Nî cña TK 154 Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Tµi kho¶n 154 ®-îc më chi tiÕt theo tõng ngµnh s¶n xuÊt, tõng n¬i ph¸t sinh chi phÝ hay tõng lo¹i s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm, chi tiÕt s¶n phÈm, tõng lo¹i lao vô dÞch vô…cña c¸c bé phËn s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh, s¶n xuÊt kinh doanh phô (kÓ c¶ thuª ngoµi gia c«ng chÕ biÕn). Néi dung ph¶n ¸nh vµ kÕt cÊu cña TK 154 nh- sau: Bªn Nî: TËp hîp c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trong kú (chi phÝ NVLTT, chi phÝ NCTT vµ chi phÝ SXC) Bªn Cã: C¸c tµi kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n phÈm vµ tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ hay chi phÝ thùc tÕ cña s¶n phÈm, lao vô, dÞch vô ®· hoµn thµnh. D- Nî: Chi phÝ thùc tÕ cña s¶n phÈm lao vô dÞch vô dë dang ch-a hoµn thµnh. Tr×nh tù kÕ to¸n: TK 152 TËp hîp CP TK 621 TK 154 KC CP TK 155 Tæng GT s¶n PhÈm hthµnh NVL TT TK 334, 338 NVL TT TK 622 TK 152, 111 TËp hîp CP KC CP C¸c kho¶n ghi NCTT NCTT gi¶m CP SP TK 157 TK 214, 334, 338 Ttttttt TËp hîp CP SXC Líp K10- KT2 TK 627 GT thùc tÕ Göi b¸n KC CP SXC 18 TK 632 GT thùc tÕ Tiªu thô hµng ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa 1.3.7. KÕ to¸n c¸c kho¶n thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt. H¹ch to¸n thiÖt h¹i vÒ s¶n phÈm háng: S¶n phÈm háng lµ s¶n phÈm kh«ng tho¶ m·n c¸c tiªu chuÈn chÊt l-îng vµ ®Æc ®iÓm kü thuËt cña s¶n xuÊt vÒ mÇu s¾c, kÝch cì, träng l-îng, c¸ch thøc l¾p r¸p…Tuú theo møc ®é h- háng mµ s¶n phÈm háng ®-îc chia thµnh 2 lo¹i: Thø nhÊt lµ s¶n phÈm háng cã thÓ söa ch÷a ®-îc: lµ nh÷ng s¶n phÈm háng mµ vÒ mÆt kü thuËt cã thÓ söa ch÷a ®-îc vµ viÖc söa ch÷a ®ã cã lîi vÒ mÆt kinh tÕ. Thø hai lµ s¶n phÈm háng kh«ng thÓ söa ch÷a ®-îc: lµ nh÷ng s¶n phÈm mµ vÒ mÆt kü thuËt kh«ng thÓ söa ch÷a ®-îc hoÆc cã thÓ söa ch÷a ®-îc nh-ng kh«ng cã lîi vÒ mÆt kinh tÕ. Trong quan hÖ víi c«ng t¸c kÕ ho¹ch, c¶ hai lo¹i s¶n phÈm háng nãi trªn l¹i ®-îc chi tiÕt thµnh s¶n phÈm háng trong ®Þnh møc vµ s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc. Nh÷ng s¶n phÈm háng mµ doanh nghiÖp dù kiÕn sÏ xÈy ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc coi lµ háng trong ®Þnh møc, phÇn chi phÝ cho nh÷ng s¶n phÈm nµy ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh phÈm. Cßn s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc lµ nh÷ng s¶n phÈm n»m ngoµi dù kiÕn cña nhµ s¶n xuÊt do c¸c nguyªn nh©n bÊt th-êng nh- m¸y háng, ho¶ ho¹n bÊt chît…nªn chi phÝ cña chóng kh«ng ®-îc céng vµo chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh phÈm mµ th-êng ®-îc xem lµ kho¶n chi phÝ thêi kú, ph¶i trõ vµo thu nhËp. Tr×nh tù kÕ to¸n cña s¶n phÈm háng trong ®Þnh møc: Toµn bé phÇn thiÖt h¹i cña lo¹i s¶n phÈm háng nµy ®-îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ®-îc h¹ch to¸n nh- ®èi víi chÝnh phÈm. Tr×nh tù kÕ to¸n cña s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc: TK 152, 153, 334,… Chi phÝ söa ch÷a TK 1381 SPH§M TK 632 Gi¸ trÞ thÞªt h¹i vÒ s¶n phÈm phÈm háng ngoµi ®Þnh møc TK 154, 155, 157,… Gi¸ trÞ s¶n phÈm háng TK 1381, 152… Gi¸ trÞ thu håi, båi th-êng kh«ng söa ch÷a ®-îc H¹ch to¸n thiÖt h¹i vÒ ngõng s¶n xuÊt: Líp K10- KT2 19 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp NguyÔn ThÞ Thanh Hoa Trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt v× nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan hoÆc kh¸ch quan, c¸c doanh nghiÖp vÉn ph¶i bá ra mét sè kho¶n chi phÝ ®Ó duy tr× ho¹t ®éng nh- tiÒn c«ng lao ®éng, khÊu hao TSC§, chi phÝ b¶o d-ìng…Nh÷ng kho¶n chi phÝ chi ra trong thêi gian nµy ®-îc coi lµ thiÖt h¹i vÒ ngõng s¶n xuÊt. Tµi kho¶n sö dông: Víi nh÷ng kho¶n chi phÝ vÒ ngõng s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch dù kiÕn, kÕ to¸n theo ë TK 335 – chi phÝ ph¶i tr¶ Tr-êng hîp ngõng s¶n xuÊt bÊt th-êng, c¸c chi phÝ bá ra trong thêi gian nµy do kh«ng ®-îc chÊp nhËn nªn ph¶i theo dâi riªng trªn mét trong c¸c TK t-¬ng tù nh- h¹ch to¸n thiÖt h¹i vÒ s¶n phÈm háng ngoµi ®Þnh møc (TK 154,627,1421,1381,…chi tiÕt thiÖt h¹i vÒ ngõng s¶n xuÊt). Cuèi kú sau khi trõ phÇn thu håi, gi¸ trÞ thiÖt h¹i thùc tÕ sÏ trõ vµo thu nhËp nh- kho¶n chi phÝ thêi kú. Tr×nh tù kÕ to¸n: TK 152, 214,334 TK 1421 THNSX TËp hîp chi phÝ chi ra trong Gi¸ trÞ thiÖt h¹i thùc vÒ thêi gian ngõng s¶n xuÊt ngõng s¶n xuÊt TK 632 TK 1381, 152 Gi¸ trÞ thu håi båi th-êng 1.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú: Ph-¬ng ph¸p KK§K lµ ph-¬ng ph¸p kh«ng theo dâi mét c¸ch th-êng xuyªn, liªn tôc vÒ t×nh h×nh biÕn ®éng cña c¸c lo¹i vËt t- hµng ho¸ s¶n phÈm mµ chØ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ tån kho cña chóng trªn c¬ së kÕt qu¶ kiÓm kª. MÆc dï ph-¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n tiÕt kiÖm nh-ng l¹i cã ®é chÝnh x¸c kh«ng cao vµ kh«ng ph¶n ¸nh ®-îc kÞp thêi t×nh h×nh tån kho nªn chØ thÝch hîp víi c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nh÷ng chñng lo¹i hµng ho¸, vËt t- kh¸c nhau, gi¸ trÞ thÊp, th-êng xuyªn xuÊt dïng, xuÊt b¸n. 1.4.1. Tµi kho¶n sö dông. VÒ chi phÝ NVL trùc tiÕp §Ó ph¶n ¸nh c¸c nguyªn vËt liÖu xuÊt dông cho s¶n xuÊt s¶n phÈm, kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 621- Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiªp. c¸c chi phÝ ®-îc ph¶n ¸nh trªn Tk 621 kh«ng ghi theo ×-ng chøng tõ xuÊt dïng nguyªn vËt liÖu mµ ®-îc ghi mét lÇn vµo cuèi kú h¹ch to¸n, sau khi tiÕn hµnh kiÓm kª vµ x¸c ®Þnh ®-îc gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu tån kho vµ ®ang ®i ®-êng. Néi dung ph¶n ¸nh vµ kÕt cÊu cña TK 621 nh- sau: Líp K10- KT2 20 ViÖn §¹i Häc Më Hµ Néi
- Xem thêm -