Tài liệu Hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp tại cty xd hà nam

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Đã đăng 976 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ®Êt n-íc ta ®ang chuyÓn m×nh theo c¬ chÕ míi. ViÖc hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së h¹ tÇng trong thùc tÕ ®ang diÔn ra rÊt nhanh ë kh¾p n¬i lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt n-íc tõng ngµy. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ khèi l-îng s¶n phÈm cña ngµnh x©y l¾p ngµy cµng lín ®ång thêi sè vèn ®Çu t- cho ngµnh còng gia t¨ng kh«ng ngõng. VÊn ®Ò ®Æt ra vµ thu hót sù quan t©m cña nhiÒu ng-êi lµ lµm sao ®Ó qu¶n lý vèn mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt, kh¾c phôc t×nh tr¹ng l·ng phÝ, thÊt tho¸t vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh x©y l¾p. Còng gièng nh- mét sè doanh nghiÖp Nhµ n-íc kh¸c, chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ th-íc ®o tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp x©y l¾p. D-íi gãc ®é qu¶n lý kinh tÕ vÜ m«, h¹ch to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh ®óng gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gióp doanh nghiÖp cã c¸i nh×n chÝnh x¸c vÒ thùc tr¹ng, kh¶ n¨ng cña m×nh. Th«ng qua nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do kÕ to¸n cung cÊp, nh÷ng nhµ qu¶n lý n¾m ®-îc chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm tõng lo¹i ho¹t ®éng, tõng s¶n phÈm còng nh- kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông tµi s¶n vËt t-, nh©n lùc... tõ ®ã s¶n xuÊt khoa häc, hiÖu qu¶ nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng. Khi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× míi ®¶m b¶o hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ thu ®-îc lîi nhuËn. ChÝnh v× vËy h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vèn ®· lµ mét phÇn hµnh c¬ b¶n cña c«ng t¸c kÕ to¸n l¹i cµng cã ý nghÜa quan träng ®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, em ®· chän ®Ò tµi "Thùc tr¹ng vµ gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam". Néi dung cña chuyªn ®Ò gåm cã hai phÇn: Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung PhÇn I: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. PhÇn II: Gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. Sau mét thêi gian thùc tËp, em ®· hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy nhê cã sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« gi¸o TS. NguyÔn ThÞ Lêi vµ cña c¸c anh chÞ trong phßng tµi vô cña C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. Tuy nhiªn do tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, chuyªn ®Ò ch¾c ch¾n sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®-îc sù chØ b¶o, gióp ®ì cña c« gi¸o h-íng dÉn ®Ó chuyªn ®Ò ®-îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Sinh viªn L¹i Mai Dung Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung PhÇn I Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam I. §Æc ®iÓm t×nh h×nh chung cña ®¬n vÞ. 1.1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam lµ mét doanh nghiÖp 100% vèn Nhµ n-íc trùc thuéc Së x©y dùng tØnh Hµ Nam qu¶n lý, cã trô së chÝnh t¹i quèc lé 1Aph-êng Hai Bµ Tr-ng - thÞ x· Phñ Lý - Hµ Nam. C«ng ty cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n, cã tµi kho¶n riªng, cã con dÊu riªng vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ®-îc thµnh lËp tõ n¨m 1970 khi ®ã lÊy tªn lµ C«ng ty x©y dùng sè 2 Hµ Nam Ninh. N¨m 1990 ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng sè 2 Hµ Nam. N¨m 1997 ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y dùng vµ kinh doanh nhµ ë Hµ Nam vµ ®Õn n¨m 2001 theo quyÕt ®Þnh sè 1073/Q§/UB cña UBDN tØnh Hµ Nam ngµy 13/10/2001 ®æi tªn thµnh C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam. NhiÖm vô chÝnh cña C«ng ty lµ: x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, trô së lµm viÖc cña c¸c c¬ quan, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng cì nhá. - X©y dùng vµ kinh doanh nhµ ë phôc vô cho nh©n d©n. - Gia c«ng s¶n xuÊt c¸c cÊu kiÖn bª t«ng s¾t thÐp phôc vô cho x©y dùng. - Mua vËt t- vËt liÖu phôc vô x©y dùng vµ nh-îng b¸n vËt t- vËt liÖu kh«ng cÇn dïng. Nh- vËy tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n, nhiÒu thêi kú khã kh¨n víi sù nghiÖp ®æi míi cña ®Êt n-íc cho ®Õn nay c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam vÉn lu«n ®øng v÷ng vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®-îc vÞ trÝ cña m×nh. KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty qua c¸c thêi kú lu«n b¶o toµn vèn vµ cã l·i. Trong s¶n xuÊt kinh doanh, ®¬n vÞ lu«n lÊy chÊt l-îng s¶n phÈm uy tÝn kh¸ch hµng lµm -u tiªn hµng ®Çu, coi ®ã lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. C«ng ty lu«n ®-îc c¸c chñ ®Çu t- ®¸nh gi¸ tèt vÒ tiÕn ®é chÊt l-îng, kü thuËt vµ mü thuËt cña s¶n phÈm, hoµn thµnh nhiÖm vô cña cÊp trªn giao . Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn nay, c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ®· thi c«ng bµn giao nhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng chÊt l-îng cao, bµn giao ®óng tiÕn ®é, gi¸ c¶ hîp lý. C«ng ty ®· gãp mét phÇn kh«ng nhá vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc, t¹o c«ng viÖc æn ®Þnh cho ng-êi lao ®éng. C«ng ty ®· ®-îc Së x©y dùng Hµ Nam tÆng b»ng khen "§· cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong phong trµo thi ®ua". 1.2.§Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty. M« h×nh tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty ®-îc thÓ hiÖn qua s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc c«ng ty Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt Phßng KH KT_ KT §éi XD sè 1 Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh Phßng VËt tThiÕt bÞ §éi XD sè 1 §éi XD sè 1 Phßng tæ Chøc hµnh chÝnh §éi XD sè 1 Phßng kÕ to¸n tµi vô §éi XD sè 1 S¬ ®å 1- S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty HiÖn nay ®øng ®Çu bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty lµ Gi¸m ®èc, gióp viÖc gi¸m ®èc cã 2 PG§ vµ hÖ thèng c¸c phßng ban chøc n¨ng. Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt, tr-íc Së x©y dùng Hµ Nam vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty. Gi¸m Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt vµ lµ ng-êi phô tr¸ch chung toµn bé ho¹t ®éng cña C«ng ty, phô tr¸ch trùc tiÕp c«ng t¸c tµi chÝnh cña C«ng ty. Quan hÖ giao dÞch víi kh¸ch hµng, t×m kiÕm ®èi t¸c vµ ký c¸c hîp ®ång kinh tÕ. Trùc tiÕp ®iÒu hµnh c¸c PG§, tr-ëng c¸c phßng ban, ®éi tr-ëng c¸c ®éi x©y dùng. Phã gi¸m ®èc s¶n xuÊt ®-îc gi¸m ®èc ph©n c«ng phô tr¸ch s¶n xuÊt, an toµn lao ®éng cho con ng-êi, thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng. NhiÖm vô lµ khai triÓn thi c«ng x©y dùng sau khi hîp ®ång kinh tÕ A- B ®· ký, qu¸n xuyÕn, kiÓm tra ®«n ®èc c¸c ®éi s¶n xuÊt thi c«ng c«ng tr×nh theo tiÕn ®é thi c«ng ®· ®-îc duyÖt. Thi c«ng theo ®óng quy tr×nh, quy ph¹m kü thuËt, ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ an toµn cho ng-êi lao ®éng. Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh ®-îc gi¸m ®èc ph©n c«ng phô tr¸ch vÒ hµnh chÝnh, ®êi sèng, an toµn c¬ quan. NhiÖm vô cña PG§ hµnh chÝnh lµ th-êng trùc c¬ quan trùc tiÕp gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc hµnh chÝnh, ®i häp thay cho gi¸m ®èc c¸c cuéc häp vÒ phong trµo vµ c¸c ®oµn thÓ quÇn chóng. Theo dâi qu¶n lý vµ cã kÕ hoach söa ch÷a nhµ cöa, ph-¬ng tiÖn lµm viÖc cho v¨n phßng C«ng ty, tiÕp kh¸ch khi gi¸m ®èc ®i c«ng t¸c v¾ng, th¨m hái, ®èi néi, ®èi ngo¹i khi ®-îc gi¸m ®èc ph©n c«ng. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c phßng Phßng kÕ ho¹ch-kinh tÕ -kü thuËt: §i s©u c«ng viÖc lµm hå s¬ ®Êu thÇu ®¶m b¶o chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ c¸c b¶n vÏ vµ c¸c sè liÖu cã liªn quan. X©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh dµi h¹n vµ ng¾n h¹n, ho¹ch ®Þnh c¸c chiÕn l-îc kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ ®Ò xuÊt c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt nh»m c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l-îng c«ng tr×nh, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Phßng vËt t- thiÕt bÞ: §¶m b¶o cung øng ®Çy ®ñ kÞp thêi ®ång bé c¸c lo¹i vËt t- cho s¶n xuÊt. Tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ nguån vËt t-, chñng lo¹i, sè l-îng vËt t-, tæ chøc giao dÞch vËn chuyÓn cÊp ph¸t vËt t- kÞp thêi cho c¸c tæ ®éi s¶n xuÊt. Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung Tham m-u cho gi¸m ®èc vÒ t×nh h×nh lao ®éng, nhu cÇu lao ®éng, cô thÓ ho¸ c¸c chÝnh s¸ch ph¸p luËt lao ®éng ®èi víi ng-êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. Gióp ®ì gi¸m ®èc x¾p xÕp, tæ chøc c¸n bé trong c«ng ty, tuyÓn chän vµ bè trÝ nguån nh©n lùc. Qu¶n lý c¬ së vËt chÊt trang bÞ hµnh chÝnh. Gi¶i quyÕt c¸c thñ tôc v¨n th- vµ c¸c c«ng viÖc ph¸t sinh hµng ngµy cña doanh nghiÖp. Phßng kÕ to¸n tµi vô: Cã nhiÖm vô tæng hîp toµn bé sè liÖu, x¸c ®Þnh chÝnh x¸c kÕt qu¶ kinh doanh th«ng qua tËp hîp, tÝnh to¸n ®óng chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm, thùc hiÖn thu chi, thanh to¸n ®óng chÕ ®é, ®óng ®èi t-îng gióp cho Gi¸m ®èc qu¶n lý, sö dông mét c¸ch khoa häc tiÒn vèn, theo dâi c«ng nî víi c¸c bªn, c¸c ®éi x©y dùng ®Ó kÞp thêi thu håi vèn, thanh to¸n ®óng thêi gian quy ®Þnh, h-íng dÉn kiÓm tra c¸c ®éi x©y dùng më sæ s¸ch thu thËp chøng tõ ban ®Çu. C¸c ®éi tr-ëng s¶n xuÊt: Cã chøc n¨ng tæ chøc qu¶n lý vµ thi c«ng theo hîp ®ång thiÕt kÕ ®-îc duyÖt do c«ng ty ký kÕt. Bè trÝ ng-êi vµ qu¶n lý xe m¸y, thiÕt bÞ thi c«ng hîp lý tiÕt kiÖm vËt t- nhiªn liÖu ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. Th-êng xuyªn kiÓm tra ®«n ®èc theo dâi mäi ho¹t ®éng t¹i c«ng tr×nh ®¶m b¶o chÊt l-îng tiÕn ®é theo ®óng yªu cÇu cña c«ng ty. 1.3. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty §Æc ®iÓm cña x©y l¾p cã ¶nh h-ëng lín ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y dùng, ®ã lµ s¶n phÈm trong x©y dùng nãi chung vµ cña c«ng ty x©y dùng nãi riªng lµ nh÷ng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng d©n dông vµ c«ng nghiÖp thuéc x©y dùng c¬ b¶n... Cã quy m«, c¬ cÊu phøc t¹p, s¶n phÈm ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt l©u dµi víi quy m« lín ®ßi hái mét khèi l-îng vÒ quy m« vµ chñng lo¹i c¸c yÕu tè vµ nh©n tè ®Çu vµo ph¶i cã kÕ ho¹ch n¨m. §Æc ®iÓm nµy lµm cho viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p kh¸c víi doanh nghiÖp kh¸c ë chç: s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i lËp dù to¸n (dù to¸n thiÕt kÕ, dù to¸n thi Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung c«ng). Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p ph¶i so s¸nh dù to¸n, ph¶i lÊy dù to¸n lµm th-íc ®o. S¶n phÈm tiªu thô theo gi¸ dù to¸n (gi¸ thanh to¸n víi bªn chñ ®Çu t- ) hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi bªn chñ ®Çu t- (gi¸ tho¶ thuËn nµy còng ®-îc x¸c ®Þnh trªn dù to¸n c«ng tr×nh). MÆt kh¸c s¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt chÞu nhiÒu ¶nh h-ëng cña ®Þa ph-¬ng n¬i ®Æt s¶n phÈm (®Þa h×nh, ®Þa chÊt, thuû v¨n, thêi tiÕt khÝ hËu, thÞ tr-êng c¸c yÕu tè ®Çu vµo). H¬n n÷a c¸c ®iÒu kiÖn cña s¶n xuÊt nh-: xe m¸y thiÕt bÞ...ng-êi lao ®éng ph¶i ®-îc chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æt s¶n phÈm. §Æc ®iÓm nµy lµm cho c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông h¹ch to¸n nh- vËt t- tµi s¶n cña c«ng ty dÔ mÊt m¸t, h- háng . Ngoµi ®Æc ®iÓm x©y l¾p, viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty cßn chÞu nhiÒu ¶nh h-ëng cña quy tr×nh x©y l¾p. Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty S¶n phÈm cña c«ng ty rÊt ®a d¹ng cã thÓ lµ c¸c c«ng tr×nh d©n dông, c¸c c«ng tr×nh giao th«ng thuû lîi, nhµ ë phôc vô nh©n d©n... D-íi ®©y chØ minh häa quy tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông: NhËn mÆt b»ng §æ cét, dÇm sµn, x©y t-êng c¸c tÇng trªn Thi c«ng mãng §æ cét , dÇm, sµn, x©y t-êng tÇng 1 Thi c«ng m¸i Hoµn thiÖn tõ m¸i xuèng tÇng 1 S¬ ®å 2 - S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông 1.4. §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng, ë C«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung, ë c¸c ®éi thi c«ng chØ cã nh©n viªn kinh tÕ thu nhËn chøng tõ nép vÒ phßng kÕ to¸n cña C«ng ty. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam KÕ to¸n tr-ëng Kiªm kÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n gi¸ thµnh KÕ to¸n ®éi XD sè 1 KÕ to¸n ®éi XD sè 2 KÕ to¸n tiÒn l-¬ng KÕ to¸n ®éi XD sè 3 Thñ quü KÕ to¸n ®éi XD sè 4 KÕ to¸n ®éi XD sè 5 S¬ ®å 4 - S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 4 ng-êi cïng víi trang bÞ ph-¬ng tiÖn kü thuËt tÝnh to¸n ®Ó thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña C«ng ty. Phßng kÕ to¸n ph©n c«ng c«ng viÖc nh- sau: - KÕ to¸n tr-ëng (®ång thêi lµ kÕ to¸n tæng hîp): Lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc c«ng ty vµ c¸c c¬ quan ph¸p luËt Nhµ n-íc vÒ toµn bé c«ng viÖc cña m×nh còng nh- toµn bé th«ng tin cung cÊp. KÕ to¸n tr-ëng lµ kiÓm so¸t viªn tµi chÝnh cña c«ng ty cã nhiÖm vô theo dâi chung, chÞu tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn tæ chøc ph©n c«ng kiÓm tra c¸c c«ng viÖc cña nh©n viªn kÕ to¸n thùc hiÖn. - KÕ to¸n tiÒn l-¬ng (kiªm kÕ to¸n thanh to¸n): NhiÖm vô lµ ghi chÐp kÞp thêi trªn hÖ thèng sæ s¸ch chi tiÕt tæng hîp cña phÇn hµnh c¸c kho¶n nî ph¶i thu theo thêi gian thanh to¸n, ph©n lo¹i t×nh h×nh c«ng nî (nî trong h¹n, nî qu¸ h¹n, nî ®Õn h¹n) ®Õ qu¶n lý tèt c«ng nî. Cã nhiÖm vô ghi chÐp tÝnh ra tæng sè tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn (bao gåm tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng phô cÊp khu vùc ...) vµ Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng sö dông. TrÝch b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn theo tû lÖ quy ®Þnh . - KÕ to¸n gi¸ thµnh: Phô tr¸ch theo dâi c«ng viÖc nhËp xuÊt kho nguyªn vËt liÖu vµ c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu tån kho kh«ng xuÊt hÕt, viÕt ho¸ ®¬n thanh to¸n cho qu¸ tr×nh nghiÖm thu c«ng tr×nh, th«ng b¸o gi¸ bµn giao cña c¸c lo¹i c«ng tr×nh x©y dùng . - Thñ quü: Cã nhiÖm vô thu chi tiÒn mÆt trªn c¬ së nh÷ng chøng tõ hîp lý, hîp ph¸p nh- thanh to¸n tiÒn mua nguyªn vËt liÖu, thanh to¸n thï lao (tiÒn c«ng, tiÒn l-¬ng) cho c«ng nh©n viªn. Ghi sæ quü lËp b¸o c¸o quü cuèi ngµy cïng víi chøng tõ gèc nép l¹i cho kÕ to¸n . 1.5. H×nh thøc sæ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ¸p dông trong doanh nghiÖp. - C«ng ty hiÖn ®ang ¸p dông chÕ ®é kÕ to¸n theo quyÕt ®Þnh sè 1864/1998/Q§ - BTC ban hµnh ngµy 16/12/1998. - H×nh thøc sæ kÕ to¸n ¸p dông t¹i ®¬n vÞ lµ h×nh thøc chøng tõ ghi sæ, h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. - HÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n C«ng ty ¸p dông phï hîp vµ tu©n thñ theo nguyªn t¾c ®-îc quy ®Þnh trong quyÕt ®Þnh 1141/TC - Q§/C§KT ngµy 01/11/1995 vµ quyÕt ®Þnh 1864/1998/Q§ - BTC. Do ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong lÜnh vùc x©y dùng nªn mét sè tµi kho¶n ®-îc më chi tiÕt t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý. Cô thÓ lµ c¸c tµi kho¶n chi phÝ 621, 622, 627 ®-îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. ViÖc m· ho¸ hÖ thèng tµi kho¶n chi tiÕt chi phÝ t¹i C«ng ty ®-îc thùc hiÖn nh- sau: C¸c tµi kho¶n chi phÝ 621, 622, 627 ®-îc thªm ba sè vµo phÝa sau ®Ó chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. VÝ dô: TK 621 - 028 lµ sè hiÖu tµi kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp chi tiÕt cho c«ng tr×nh tr-êng PTTH Lý Nh©n, TK 621 - 029 lµ sè hiÖu tµi kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cña c«ng tr×nh B-u ®iÖn tØnh Hµ Nam ... C¸c tµi kho¶n 154, 632 kh«ng ®-îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. - HÖ thèng sæ kÕ to¸n cña C«ng ty bao gåm: Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung + C¸c chøng tõ ghi sæ + Sæ chi tiÕt ph¸t sinh tµi kho¶n + B¶ng tæng hîp chi tiÕt + Sæ c¸i c¸c tµi kho¶n + C¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty nh- sau: Chøng tõ gèc vÒ chi phÝ vµ c¸c b¶ng ph©n bæ Sæ ®¨ng ký CTGS LËp chøng tõ ghi sæ Sæ chi tiÕt TK 621, 622, 627, ... Sæ c¸i TK 621, 622, 627, 154... B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¶ng tÝnh gi¸ thµnh vµ c¸c b¶ng tæng hîp chi tiÕt chi phÝ B¸o c¸o kÕ to¸n S¬ ®å 5 - Tr×nh tù h¹ch to¸n CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trªn hÖ thèng sæ kÕ to¸n Ghi hµng ngµy Ghi cuèi kú §èi chiÕu kiÓm tra * Chøng tõ gèc: Mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh t¹i C«ng ty ®Òu cã chøng tõ kÕ to¸n lµm c¬ së cho viÖc ghi sæ kÕ to¸n. C¸c chøng tõ kÕ to¸n ¸p Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung dông t¹i c«ng ty ®Òu tu©n thñ theo chÕ ®é chøng tõ kÕ to¸n hiÖn hµnh. Ngoµi ra C«ng ty cßn sö dông c¸c chøng tõ ®Æc thï nh-: hîp ®ång giao kho¸n, hîp ®ång thuª m¸y, b¶n thanh lý hîp ®ång. Hµng ngµy khi c¸c chøng tõ gèc ®-îc tËp trung vÒ phßng kÕ to¸n, kÕ to¸n tr-ëng kiÓm tra tÝnh ®Çy ®ñ vµ hîp ph¸p cña c¸c chøng tõ sau ®ã ký duyÖt, thùc hiÖn ph©n lo¹i chøng tõ vµ giao cho c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh. * Chøng tõ ghi sæ: KÕ to¸n phÇn hµnh sau khi nhËn ®-îc chøng tõ gèc tiÕn hµnh lËp c¸c chøng tõ ghi sæ theo mÉu sau: MÉu 1: Chøng tõ ghi sæ Sè: Ngµy... th¸ng... n¨m... STT DiÔn gi¶i Sè tiÒn TK§¦ Nî Cã Tæng Ng-êi lËp biÓu KÕ to¸n tr-ëng * Sæ chi tiÕt tµi kho¶n: KÕ to¸n phÇn hµnh sau khi lËp c¸c chøng tõ ghi sæ tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt tµi kho¶n chi phÝ ph¸t sinh theo tõng ®èi t-îng cã mÉu nh- sau: Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 028 - C«ng tr×nh x©y dùng B-u ®iÖn tØnh Chøng tõ SH DiÔn gi¶i NT TK§¦ Sè tiÒn Nî Cã D- ®Çu kú Ph¸t sinh trong kú D- cuèi kú Ngµy... th¸ng... n¨m.... KÕ to¸n ghi sæ Chuyªn ®Ò thùc tËp KÕ to¸n tr-ëng L¹i Mai Dung * B¶ng tæng hîp chi tiÕt chi phÝ: B¶ng nµy cã mÉu nh- sau vµ ®Ó tæng hîp chi phÝ cña tÊt c¶ c¸c ®èi t-îng (tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh chø kh«ng chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh) B¶ng tæng hîp chi phÝ STT Tªn c«ng tr×nh 1 B-u ®iÖn tØnh 2 Tr-êng PTTH Lý Nh©n 3 Sè d- Chi phÝ trong n¨m §Çu Cuèi kú kú 621 622 627 Tæng céng Tr¹i ong Ba Sao 4 5 ... Céng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y l¾p Hµ nam. A - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt 1. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. §Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh chÝnh x¸c c«ng viÖc ®Çu tiªn ®ßi hái nhµ qu¶n lý ph¶i lµm lµ x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. Do tÝnh chÊt s¶n xuÊt phøc t¹p, quy tr×nh c«ng nghÖ liªn tôc, lo¹i h×nh s¶n xuÊt ®¬n chiÕc, s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng nªn C«ng ty x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. 2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt t¹i ®¬n vÞ. Cã nhiÒu c¸ch ®Ó ph©n lo¹i chi phÝ trong doanh nghiÖp x©y l¾p ®ã lµ: Ph©n lo¹i theo yÕu tè chi phÝ, ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung thµnh s¶n phÈm vµ ph©n lo¹i theo c¸ch øng xö cña chi phÝ. T¹i c«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ph©n lo¹i chi phÝ theo kho¶n môc. C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ møc ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi t-îng nh»m phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt theo ®Þnh møc, cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh, lµm tµi liÖu tham kh¶o ®Ó lËp ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm kú sau. Gi¸ thµnh cña s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc h×nh thµnh tõ c¸c kho¶n môc chi phÝ sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Lµ chi phÝ cña c¸c vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc bé phËn rêi, vËt liÖu lu©n chuyÓn tham gia cÊu thµnh thùc thÓ s¶n phÈm x©y l¾p hoÆc gióp cho viÖc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh khèi l-îng x©y l¾p (kh«ng kÓ vËt liÖu phô cho m¸y mãc, ph-¬ng tiÖn vµ vËt liÖu tÝnh trong chi phÝ s¶n xuÊt chung). Cã thÓ kÓ ra nh-: v«i, c¸t, xi m¨ng, s¾t thÐp, giµn gi¸o cèp pha, g¹ch ngãi, s¬n... - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Lµ toµn bé tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, phô cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh, c«ng nh©n phôc vô thi c«ng (kÓ c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn, bèc dì vËt ttrong ph¹m vi mÆt b»ng thi c«ng, c«ng nh©n chuÈn bÞ thi c«ng vµ thu dän hiÖn tr-êng). Trong sè ®ã tÝnh c¶ lao ®éng trong biªn chÕ vµ lao ®éng thuª ngoµi. Kho¶n môc nµy kh«ng bao gåm tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng vµ c«ng nh©n viªn vËn chuyÓn ngoµi ph¹m vi c«ng tr×nh. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong tõng ®éi x©y l¾p bao gåm l-¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi, trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè l-¬ng c«ng nh©n viªn chøc cña ®éi, khÊu hao TSC§ dïng chung cho ®éi, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. KÕ to¸n theo dâi chi tiÕt chi phÝ theo tõng ®éi x©y l¾p. 3. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. 3.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp * Néi dung chi phÝ NVL trùc tiÕp t¹i ®¬n vÞ Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung Kho¶n môc nµy th-êng chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt vµ ¶nh h-ëng lín tíi kho¶n môc gi¸ thµnh. XuÊt ph¸t tõ c¬ chÕ kho¸n mµ C«ng ty ¸p dông, C«ng ty sau khi ký ®-îc c¸c hîp ®ång x©y dùng míi tiÕn hµnh giao kho¸n cho c¸c ®éi x©y dùng. C¸c ®éi x©y dùng tù tæ chøc cung øng vËt t-, nh©n lùc ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh. Tr-êng hîp c¸c ®éi kh«ng thÓ tù ®¶m b¶o ®-îc nguån vËt t- th× cã thÓ yªu cÇu C«ng ty gióp ®ì. V× vËy, nguån cung øng vËt t- chñ yÕu cho c¸c ®éi x©y dùng thi c«ng c«ng tr×nh lµ nguån vËt liÖu mua ngoµi. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay viÖc cung cÊp vËt liÖu t-¬ng ®èi dÔ dµng, C«ng ty ¸p dông c¸ch tæ chøc nµy cho phÐp c¸c ®éi cã thÓ chñ ®éng nguån vËt liÖu, thuËn tiÖn cho ho¹t ®éng thi c«ng, tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ l-u kho, b¶o ®¶m vµ ®Èy nhanh tèc ®é quay vßng vèn. N¨m 2002 võa qua, tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu t¹i C«ng ty lµ 16.957.079.800 ®ång trong tæng chi phÝ 19.918.150.792 ®ång chiÕm 85% tæng chi phÝ. §iÒu nµy cho thÊy chi phÝ vÒ vËt liÖu chiÕm phÇn lín trong tæng chi phÝ còng nh- gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p. Do ®ã qu¶n lý tèt chi phÝ vÒ vËt liÖu sÏ gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. §©y còng chÝnh lµ nhiÖm vô ®Æt ra cho c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i C«ng ty. * Tµi kho¶n sö dông, chøng tõ vµ quy tr×nh lu©n chuyÓn chøng tõ: §Ó h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n sö dông TK 621 ®-îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh. Khi cã nhu cÇu vËt t- cho thi c«ng, c¨n cø vµo b¶ng kÕ ho¹ch mua vËt t- vµ phiÕu b¸o gi¸ kÌm theo cã x¸c nhËn cña phßng kÕ ho¹ch, kÕ to¸n ®éi lËp phiÕu chi cÊp tiÒn cho ®éi ®i mua vËt t-. VËt t- mua vÒ ®-îc thñ kho ®éi vµ nh©n viªn cung øng kiÓm tra vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vËt t-, sau ®ã lµm thñ tôc nhËp kho t¹i c«ng tr-êng. V× C«ng ty nép thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ nªn ho¸ ®¬n mua vËt t- sÏ lµ H§GTGT. PhÇn thuÕ GTGT sÏ ®-îc t¸ch riªng khái chi phÝ vËt t- cho c«ng tr×nh. PhÇn thuÕ nµy do C«ng ty h¹ch to¸n vµo TK133 - ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ. Khi cã nhu cÇu vËt t- cho thi c«ng, thñ kho c«ng tr-êng sÏ lËp phiÕu xuÊt kho. MÉu nh- sau: Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung §¬n vÞ: C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam MÉu sè: 02 VT Ban hµnh theo Q§ sè 1141 TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 cña Bé Tµi ChÝnh PhiÕu xuÊt kho Ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2002 Sè: 120 Nî: Cã: - Hä vµ tªn ng-êi nhËn: D-¬ng Anh Dòng - Lý do xuÊt kho: XuÊt kho cho thi c«ng mãng c«ng tr×nh tr-êng PTTH Lý Nh©n. - XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh tr-êng PTTH Lý Nh©n. STT Tªn vËt t- A B 1 §¬n vÞ Sè l-îng §¬n gi¸ Thµnh tiÒn D 1 2 3 Xi m¨ng kg 10500 500 5.250.000 2 C¸t vµng m3 120 40.000 4.800.000 3 C¸t ®en m3 90 28.000 2.520.000 tÝnh Tæng 12.570.000 Tæng sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): M-êi hai triÖu n¨m tr¨m b¶y m-¬i ngµn ®ång ch½n. Ng-êi nhËn Thñ kho Thñ tr-ëng ®¬n vÞ VËt t- sö dông cho thi c«ng ®-îc h¹ch to¸n theo gi¸ thùc tÕ. Gi¸ thùc tÕ vËt t- bao gåm gi¸ mua, chi phÝ vËn chuyÓn, bèc dì. T¹i kho c«ng tr-êng, kÕ to¸n sö dông ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ cña vËt liÖu xuÊt dïng. KÕ to¸n ®éi theo dâi t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt t- trªn sæ chi tiÕt vËt liÖu. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt vËt liÖu vµ lËp b¶ng tæng hîp xuÊt vËt t-. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung B¶ng tæng hîp xuÊt vËt t- th¸ng 10/2002 C«ng tr×nh: Tr-êng PTTH Lý Nh©n STT Tªn vËt t- §VT Sè l-îng Thµnh tiÒn 1. - Xi m¨ng Kg 11.000 5.500.000 2. - C¸t vµng M3 120 4.800.000 3. - C¸t ®en M3 90 2.520.000 4. - D©y thÐp m 500 195.000 5. ................ Tæng céng 200.500.000 Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi tËp hîp c¸c chøng tõ gèc cïng c¸c chøng tõ cã liªn quan nép lªn phßng tµi vô cña c«ng ty. C¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc kÕ to¸n c«ng ty ghi chøng tõ ghi sæ. Tõ chøng tõ ghi sæ vµ c¸c chøng tõ gèc, kÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt, sæ c¸i tµi kho¶n 621. Cuèi mçi quý, kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµo TK 154 vµo chøng tõ ghi sæ vµ c¸c chøng tõ ghi sæ kh¸c cã liªn quan. Chøng tõ ghi sæ Sè: 110 Ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2002 STT 1. DiÔn gi¶i Sè tiÒn TK §¦ Chi phÝ NVL trùc tiÕp cho 621 Nî Cã 200.500.000 c«ng tr×nh tr-êng PTTH Lý 152 200.500.000 Nh©n. Tæng Chuyªn ®Ò thùc tËp 200.500.000 200.500.000 L¹i Mai Dung Sæ chi tiÕt nguyªn vËt liÖu quý iv/2002 TK621- 028 : C«ng tr×nh tr-êng PTTH Lý Nh©n Chøng tõ SH DiÔn gi¶i NT §¦ D- ®Çu kú H§ Sè tiÒn TK Nî Cã 0 1/10 Mua c¸t cho thi c«ng 111 18.500.000 5/10 XuÊt xi m¨ng cho thi c«ng 152 5.250.000 123 PXK 120 .................... 31/10 Céng ph¸t sinh th¸ng 10 200.500.000 ........................ 31/11 Céng ph¸t sinh th¸ng 11 118.000.000 ........................... 31/12 Céng ph¸t sinh th¸ng 12 31/12 KÕt chuyÓn CFNVL quý 154 105.200.000 423.700.000 IV Tæng ph¸t sinh D- cuèi kú Chuyªn ®Ò thùc tËp 423.700.000 423.700.000 0 L¹i Mai Dung Sæ c¸i TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp CTGS SH DiÔn gi¶i NT §¦ D- ®Çu kú 110 31/10 CPNVLTT c«ng tr×nh Sè tiÒn TK Nî Cã 0 152 200.500.000 152 120.700.000 tr-êng PTTH Lý Nh©n 117 31/10 CPNVLTT c«ng tr×nh B-u ®iÖn tØnh ................ 315 31/12 KÕt chuyÓn chi phÝ 154 423.700.000 NVL trùc tiÕp c«ng tr×nh tr-êng Lý Nh©n 316 31/12 K/c chi phÝ NVL trùc 154 914.520.000 tiÕp c«ng tr×nh B-u ®iÖn tØnh ............ Tæng ph¸t sinh 18.178.962.000 18.178.962.000 D- cuèi kú 0 3.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp bao gåm: l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp tÝnh theo l-¬ng cho sè c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng, kh«ng bao gåm c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nh- BHXH, BHYT, KPC§. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty nªn ng-êi vµ dông cô ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm x©y dùng do ®ã lao ®éng cña c«ng tr-êng chñ yÕu lµ lao ®éng thêi vô. Khi nhËn ®-îc nhiÖm vô cña c«ng ty giao xuèng c¸c ®éi x©y dùng tù thuª ngoµi nh©n c«ng. §éi sÏ tr¶ l-¬ng theo hîp ®ång thuª kho¸n. Chi phÝ cho nh©n c«ng thuª ngoµi ®-îc tr¶ b»ng tiÒn mÆt. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung §èi víi c«ng nh©n trong biªn chÕ cña ®éi ®-îc theo dâi theo tµi kho¶n 334. Víi c«ng nh©n l¸i m¸y vµ söa ch÷a m¸y thi c«ng l-¬ng ®-îc h¹ch to¸n th«ng qua tµi kho¶n 627. L-¬ng cña bé phËn qu¶n lý ®éi x©y dùng gåm ®éi tr-ëng, ®éi phã, kÕ to¸n thñ kho... kh«ng ®-îc h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 622 mµ h¹ch to¸n vµo tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung. * C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam ¸p dông h×nh thøc tr¶ l-¬ng theo s¶n phÈm vµ tr¶ l-¬ng theo thêi gian. - L-¬ng theo s¶n phÈm ¸p dông cho ®éi ngò c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia thi c«ng. H×nh thøc nµy ®-îc thÓ hiÖn trong c¸c hîp ®ång giao kho¸n. C¨n cø vµo tÝnh chÊt c«ng viÖc ®Ó x¸c ®Þnh khèi l-îng c«ng viÖc vµ gi¸ c¶, ®éi tr-ëng lËp hîp ®ång kho¸n gän ghi râ khèi l-îng c«ng viÖc ®-îc giao, yªu cÇu kü thuËt, ®¬n gi¸ giao kho¸n. Hîp ®ång giao kho¸n vµ B¶ng chÊm c«ng lµ chøng tõ ®Ó tÝnh l-¬ng theo s¶n phÈm. - L-¬ng theo thêi gian: ¸p dông cho sè c¸n bé gi¸n tiÕp ë c«ng ty, bé phËn qu¶n lý gi¸n tiÕp t¹i c¸c ®éi x©y dùng. Chøng tõ ®Ó tÝnh l-¬ng theo thêi gian lµ b¶ng chÊm c«ng vµ cÊp bËc l-¬ng. TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ CNV = Møc l-¬ng tèi thiÓu x HÖ sè l-¬ng trong th¸ng TiÒn l-¬ng ngµy TiÒn l-¬ng th¸ng = Sè ngµy trong th¸ng - §èi víi lao ®éng trong biªn chÕ ®éi: Khi thi c«ng c«ng tr×nh, ®éi tr-ëng sÏ lµm hîp ®ång giao kho¸n víi c¸c tæ trong ®éi. Trong hîp ®ång giao kho¸n ghi râ ®¹i diÖn bªn giao, bªn nhËn, h¹ng môc c«ng tr×nh ®-îc giao, khèi l-îng vµ ®¬n gi¸ kho¸n gän. C¨n cø vµo hîp ®ång ®ã, c¸c tæ tù tæ chøc thi c«ng d-íi sù gi¸m s¸t cña nh©n viªn kü thuËt. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung Sau khi lµm c¸c hîp ®ång, c¸c tæ c«ng tr×nh tù thi c«ng. Trong qu¸ tr×nh ®ã tæ tr-ëng tù chÊm c«ng cho c¸c thµnh viªn trong tæ qua b¶ng chÊm c«ng. L-¬ng cho tæ tr-ëng lµ 30.000®/c«ng, c¸c c«ng thî lµ 25.000®/c«ng. C«ng ty x©y l¾p Hµ Nam §éi x©y dùng sè 1 Tæ 1 B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 10 n¨m 2002 C«ng tr×nh: Tr-êng PTTH Lý Nh©n Sè ngµy trong th¸ng S T Hä tªn Chøc vô T 1 2 1 Lª ThÞ Hµ Thî nÒ x x 2 Lª Thanh H¶i Thî x©y x x .. 31 Quy ra sè c«ng h-ëng l-¬ng thêi gian L-¬ng BH s¶n XH phÈm 27 x 28 ............. Tæng §éi tr-ëng 260 Ng-êi chÊm c«ng Khi kÕt thóc c«ng viÖc, ®¹i diÖn tæ sÏ cïng ®éi tr-ëng lµm b¶n nghiÖm thu kÕt qu¶ kho¸n gän vµ th«ng qua b¶ng chÊm c«ng cña c¸c tæ, kÕ to¸n ®éi lËp b¶ng thanh to¸n l-¬ng cho c¸c tæ vµ tæ tr-ëng tù chia l-¬ng cho c¸c thµnh viªn trong tæ theo sè c«ng mµ hä lµm. Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®éi tËp hîp c¸c hîp ®ång kho¸n gän vµ b¶ng chÊm c«ng ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n l-¬ng vµ BHXH cho c«ng nh©n trùc tiÕp thi c«ng. Chuyªn ®Ò thùc tËp L¹i Mai Dung
- Xem thêm -