Tài liệu Hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp tại cty vinaconex 7

  • Số trang: 60 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

LêI NãI §ÇU Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nµo còng ®ßi hái ph¶i ®-îc qu¶n lý, h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô h÷u hiÖu nhÊt kh«ng thÓ thiÕu trong hÖ thèng qu¶n lý kinh tÕ, tµi chÝnh cña c¸c ®¬n vÞ còng nh- trªn ph¹m vi toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nguyªn t¾c c¬ b¶n cña h¹ch to¸n kinh tÕ lµ sù tù trang tr¶i chi phÝ vµ cã lîi nhuËn.VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc ®Þnh møc chi phÝ mµ ®¬n vÞ cÇn tù trang tr¶i vµ lµm thÕ nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®-îc kÕt qu¶ kinh doanh.§iÒu nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®-îc th«ng qua h¹ch to¸n chÝnh x¸c qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tÝnh ®óng,tÝnh ®ö gi¸ thµnh s¶n phÈm.Ho¹t ®éng nµy rÊt quan träng ®èi víi tÊt c¶ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm. Thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ,t×nh h×nh sö dông tµi s¶n vËt t- m¸y mãc thiÕt bÞ,lao ®éng ,tiÒn vèn…tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ,cã hiÖu qu¶ hay kh«ng.Tõ ®ã cã c¸c biÖn ph¸p h÷u hiÖu nh»m h¹ thÊp chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¬ së h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý thÝch hîp cho sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, t¨ng tÝch luü cho doanh nghiÖp gãp phÇn c¶i thiÖn n©ng cao ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn. ChÝnh v× vËy viÖc tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yªu cÇu thiÕt yÕu ®-îc c¸c doanh nghiÖp quan t©m chó ý. C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 lµ doanh nghiÖp thuéc lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, khèi l-îng s¶n phÈm x©y l¾p lín, ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i,h×nh thøc.V× vËy,còng nh- c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kh¸c viÖc tæ chøc c«ng t¸c chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty lµ c¶ mét vÊn ®Ò lín cÇn ®Æc biÖt quan t©m. NhËn thøc phÇn quan träng ®ã, trong thêi gian thùc tËp ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7, em ®· ®i s©u t×m hiÓu thùc tÕ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty . Dùa vµo t×nh h×nh thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kÕt hîp víi lý luËn ®-îc trang bÞ ë tr-êng ®¹i häc, em viÕt b¸o c¸o thùc tËp vµ b¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp víi ®Ò tµi “Tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7-Vinaconex7” B¸o c¸o gåm 2 phÇn: PhÇn I : B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp PhÇn II: B¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1 PhÇn I B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp I. Kh¸i qu¸t chung vÒ c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 (Thuéc tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam-VINACONEX) tr-íc ®©y lµ c«ng ty x©y dùng sè 9 trùc thuéc Tæng c«ng ty xuÊt nhËp khÈu x©y dùng ViÖt Nam - Bé x©y dùng (tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VINANICO) ®-îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 170A/BC§-TCLD ngµy 5 th¸ng 5 n¨m 1993 víi c¸c ngµnh nghÒ kinh doanh chñ yÕu lµ: - X©y dùng c«ng tr×nh c«ng nghiÖp,c«ng céng,nhµ ë vµ x©y dùng kh¸c - S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng(g¹ch ,ngãi,tÊm lîp,®¸ èp l¸t) - S¶n xuÊt cÊu kiÖn bª t«ng - Kinh doanh vËt liÖu x©y dùng Ngµy 19 th¸-ng 7 n¨m 1995 theo quyÕt ®Þnh sè 703/BCD-TCL§ cña Bé tr-ëng Bé x©y dùng ®æi tªn c«ng ty x©y dùng sè 9 thµnh c«ng ty x©y dùng sè 9-1.Tªn giao dÞch lµ VINANICO Ngµy 02/01/1996 theo quyÕt ®Þnh sè 02/BXD-TCL§ cña Bé tr-ëng Bé x©y dùng ®æi tªn c«ng ty x©y d-ng 9-1 thµnh C«ng ty CP x©y dùng sè 7 tªn giao dÞch VINACONCO 7. Ngµy 19/02/2002 theo quyÕt ®Þnh sè 0265/Q§-BXD cña Bé x©y dùng. C«ng ty chuyÓn ®æi h×nh thøc tõ së h÷u nhµ n-íc sang h×nh thøc cæ phÇn víi tªn giao dÞch lµ C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7- VINACONEX - No7 Trô së :Sè 2 - Ngâ 475 - §-êng NguyÔn Tr·i - Thanh Xu©n - Hµ Néi. C¸c ngµnh kinh doanh cña c«ng ty hiÖn nay lµ: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông,c«ng nghiÖp,giao th«ng ®-êng bé c¸c cÊp, cÇu cèng,thuû lîi, b-u ®iÖn, nÒn mãng, c¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt h¹ tÇng ®« thÞ vµ khu c«ng nghiªp,c«ng tr×nh ®-êng d©y,tr¹m biÕn thÕ ®iÖn ®Ðn 110kv, thi c«ng san ®¾p nÒn mãng, xö lý nÒn ®Êt yÕu,c«ng tr×nh x©y dùng cÊp tho¸t n-íc, l¾p ®Æt ®-êng èng c«ng nghÖ ¸p lùc, ®iÖn l¹nh. - X©y dùng ph¸t triÓn nhµ,kinh doanh bÊt ®éng s¶n. - Söa ch÷a, thay thÕ, l¾p ®Æt c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ,c¸c lo¹i kÕt cÊu bª t«ng, kÕt cÊu thÐp,c¸c hÖ thèng kÜ thuËt c«ng tr×nh(thang m¸y,®iÒu hoµ,th«ng giã, phßng ch¸y,cÊp tho¸t n-íc…) -S¶n xuÊt,kinh doanh vËt liÖu x©y dùng(S¶n xuÊt kÝnh d¸n cao cÊp,cÊu kiÖn bª t«ng,bª t«ng th-¬ng phÈm) -Nghiªn cøu ®Çu t-,thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t- ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin,s¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng,m¸y mãc,thiÕt bÞ x©y dùng. -C¸c dÞch vô cho thuª xe m¸y, thiÕt bÞ,c¸c dÞch vô söa ch÷a,b¶o d-ìng xe m¸y,kinh doanh thiÕt bÞ x©y dùng. -Kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c trong ph¹m vi ®¨ng kÝ phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2 Thèng kª nh©n sù n¨m 2003: STT NghÒ nghiÖp 1 Kü s2 Kü thuËt viªn 3 C«ng nh©n kü thuËt - BËc <= 4 - BËc >4 <=7 4 Kinh tÕ & c¸c ngµnh kh¸c Tæng sè (ng-êi) 95 56 622 260 362 49 2. §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y l¾p, s¶n phÈm x©y l¾p nªn viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cã ®Æc ®iÓm riªng. C«ng ty ®· bè trÝ hîp lý m« h×nh tæ chøc qu¶n lý gåm Héi ®ång qu¶n trÞ cã 1 Chñ tÞch héi ®ång vµ c¸c uû viªn víi c¬ cÊu c¸c cæ ®«ng, ban kiÓm so¸t. Héi ®ång qu¶n trÞ giíi thiÖu ng-êi cã kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc nhÊt víi tæng c«ng ty ®Ò b¹t ng-êi ®øng ®Çu c«ng ty lµ gi¸m ®èc; gióp viÖc gi¸m ®èc cã hai phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt, phô tr¸ch ®iÖn n-íc vµ kÕ to¸n tr-ëng. D-íi cã c¸c phßng: Phßng tæ chøc hµnh chÝnh, phßng tµi chÝnh kÕ to¸n vµ phßng Kü thuËt kÕ ho¹ch. D-íi c¸c phßng cã c¸c ®éi x©y l¾p … S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý- ®iÒu hµnh. C¸c cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc c«ng ty PG§ C«ng ty (Kü thuËt thi c«ng) KÕ to¸n tr-ëng Phßng Kü thuËt KÕ ho¹ch Phßng Tµi chÝnh KÕ to¸n C¸c ®éi x©y dùng 1 §éi thi c«ng c¬ giíi X-ëng méc, néi thÊt 3 PG§ C«ng ty (Kü thuËt ®iÖn n-íc) Phßng tæ chøc Hµnh chÝnh C¸c ®éi l¾p m¸y ®iÖn, n-íc 1  2 - Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ng-êi cã thÈm quyÒn cao nhÊt ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, lµ ng-êi ®¹i diÖn cho toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn, ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty tr-íc ph¸p luËt ,®ång thêi cïng kÕ to¸n tr-ëng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. -Phã gi¸m ®èc c«ng ty phô tr¸ch kü thuËt thi c«ng vµ kü thuËt ®iÖn n-íc cïng víi gi¸m ®èc c«ng ty bæ nhiÖm c¸c chøc danh Ban chØ huy c«ng tr-êng,chØ ®¹o c«ng tr-êng.Tæ chøc triÓn khai c«ng tr-êng, chÊt l-îng,mü thuËt c«ng tr×nh,tiÕn ®é thi c«ng vµ chÕ ®é lao ®éng c«ng tr-êng. §ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc m×nh phô tr¸ch. -Phßng KÕ ho¹ch-Kü thuËt Phßng KÕ ho¹ch-Kü thuËt cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hÞªn nhiÖm vô qu¶n lý kÕ ho¹ch, kü thuËt thi c«ng, ®Þnh møc, ®¬n gi¸,dù to¸n.v.v…vËt t- thiÕt bÞ vµ an toµn lao ®éng. -Phßng Tµi chÝnh- KÕ to¸n Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n cã nhiÖm vô gióp Gi¸m ®èc qu¶n lý toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n cña C«ng ty:Tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n h¹ch to¸n cña c«ng ty mét c¸ch ®Çy ®ñ,kÞp thêi ,chÝnh x¸c ®óng víi chÕ ®é chÝnh s¸ch hiÖn hµnh cña Nhµ n-íc. H-íng dÉn, kiÓm tra nghiÖp vô c«ng t¸c kÕ to¸n cho c¸c ®éi c«ng tr×nh tõ kh©u më sæ s¸ch theo dâi thu,chi,h¹ch to¸n,lu©n chuyÓn vµ b¶o qu¶n chøng tõ ®Õn kh©u cuèi.Thùc hiÖn b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m,quý,th¸ng mét c¸ch chÝnh x¸c,®Çy ®ñ kÞp thêi -Phßng Tæ chøc-Hµnh chÝnh Phßng Tæ chøc-Hµnh chÝnh gióp Gi¸m ®èc C«ng ty thùc hiÖn viÖc qu¶n lý tæ chøc (tham m-u cho Gi¸m ®èc s¾p xÕp bè trÝ lùc l-îng c¸n bé c«ng nh©n,®¶m b¶o cho bé m¸y qu¶n lý gän nhÑ cã hiÖu lùc,bé m¸y chØ huy ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶), qu¶n lý nh©n sù(so¹n th¶o c¸c hîp ®ång lao ®éng,thùc hiÖn viÖc bè trÝ lao ®éng,tiÕp nhËn,thuyªn chuyÓn,n©ng l-¬ng,n©ng bËc,h-u trÝ vµ c¸c chÕ ®é kh¸c ®èi víi ng-êi lao ®éng ®óng víi chÕ ®é chÝnh s¸ch Nhµ n-íc,qu¶n lý hå s¬ tæ chøc,nh©n sù)vµ c«ng t¸c v¨n phßng(qu¶n lý con dÊu vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô v¨n th-,®¸nh m¸y, phiªn dÞch.v.v…) -C¸c ®éi thi c«ng: C¸c ®éi cã tr¸ch nhiÖm triÓn khai vµ hoµn thµnh khèi l-îng nhiÖm vô c«ng viÖc(do ban chØ huy c«ng tr-êng chØ ®¹o),chÞu sù kiÓm tra gi¸m s¸t cña c¸c ban ngµnh qu¶n lý néi bé c«ng ty 3. §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n: S¬ ®å tæ chøc: KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n tæng hîp KÕ to¸n thu, chi KÕ to¸n ng©n hµng Thñ quü C¸c nh©n viªn kÕ to¸n ®éi 4 KÕ to¸n TSC§ KÕ to¸n c«ng tr×nh - Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c c¸n bé,nh©n viªn .KÕ to¸n tr-ëng Chøc n¨ng, nhiÖm vô: KiÓm tra, ®«n ®èc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n t¹i c«ng ty vµ c¸c ®éi s¶n xuÊt .KÕ to¸n tæng hîp Chøc n¨ng,nhiªm vô: Tæng hîp sè liÖu,h¹ch to¸n chi tiÕt c¸c tµi kho¶n,lËp b¸o c¸o tµi chÝnh vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. .KÕ to¸n thu, chi Chøc n¨ng, nhiÖm vô: Theo dâi c¸c nghiÖp vô cã liªn quan ®Õn tÝnh l-¬ng vµ tr¶ th-ëng cho ng-êi lao ®éng ,theo dâi nghiÖp vô thu chi tiÒn mÆt qua c¸c phiÕu thu, chi, tæng hîpvµo sæ c¸i , sæ chi tiÕt c¸c TK cã liªn quan. Thñ quü Chøc n¨ng,nhiÖm vô:Lµm nhiÖm vô thu chi,qu¶n lý tiÒn mÆt trong quü th«ng qua sæ quü. .KÕ to¸n Tµi s¶n cè ®Þnh Chøc n¨ng,nhiÖm vô:Ghi chÐp,ph¶n ¸nh,tæng hîp sè liÖu vÒ t×nh h×nh t¨ng gi¶m,trÝch khÊu hao TSC§.C¨n cø vµo chi mua c¸c tµi s¶n,kÕ to¸n ghi sæ c¸i ,sæ chi tiÕt tµi kho¶n cã liªn quan .KÕ to¸n ng©n hµng Chøc n¨ng nhiªm vô:Cã tr¸ch nhiÖm theo dâi víi ng©n hµng vÒ tiÒn göi,tiÒn vay,ký quü.C¨n cø vµo uû nhiÖm chi,sec,khÕ -íc vay tiÒn kÕ to¸n ghi sæ c¸i,sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cã liªn quan .KÕ to¸n c«ng tr×nh Chøc n¨ng,nhiªm vô:Cã tr¸ch nhiÖm tËp hîp chøng tõ chi phÝ c¸c c«ng tr×nh.C¨n cø vµo quyÕt to¸n A-B vµ c¸c c«ng tr×nh ph©n chia hîp lý.C¨n cø c¸c chøng tõ chi phÝ quyÕt to¸n A-B vµ c¸c c«ng tr×nh ph©n chia hîp lý.C¨n cø c¸c chøng tõ chi phÝ vµ quyÕt to¸n A-B kÕ to¸n ®Þnh kho¶n ghi sæ c¸i ,sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. 4.§Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh NÕu tróng thÇu,sau khi ký kÕt h¬p ®ång kinh tÕ gi÷a chñ ®Çu t- vµ nhµ thÇu c«ng ty sÏ tæ chøc vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo s¬ ®å “S¬ ®å tæ chøc hiÖn tr-êng” Gi¸m ®èc c«ng ty:lµ ng-êi ®ai diÖn ®¬n vÞ thÇu,ký kÕt hîp ®«ng kinh tÕ víi Chñ ®Çu t-,chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc chñc«ng tr×nh,thñ tr-ëng cÊp trªn vµ ph¸p luËt nhµ n-íc. Chñ nhiÖm c«ng tr×nh:lµ chØ huy c«ng tr-êng,®-îc gi¸m ®èc giao nhiÖm vô vµ d-íi sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc c«ng ty.Chñ nhiÖm c«ng tr×nh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ qu¶n lý c«ng tr-êng thùc hiÖn nhiÖm vô kÕ ho¹ch s¶n xuÊt,c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt nh»m b¶o ®¶m yªu cÇu vÒ chÊt l-îng,kü thuËt vµ tiÕn ®é thi c«ng.Gióp viÖc cho Chñ nhiÖm c«ng tr×nh cã c¸c c¸n bé,nh©n viªn nghiÖp vô: *Bé phËn kÕ ho¹ch,kü thuËt ,qu¶n lý chÊt l-îng,an toµn lao ®éng: Gåm c¸c kü s- x©y dùng,kü s- ®iÖn,kü s- cÊp tho¸t n-íc cã tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn vµ kiÓm tra c«ng viÖc thi c«ng c«ng tr×nh. -ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu hoµn c«ng ®Ó nghiÖm thu kü thuËt c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vµ c¸c c«ng viÖc giai ®o¹n…Cïng víi c¸n bé kinh tÕ lµm tµi liÖu thanh quyÕt to¸n c¸c giai 5 ®o¹n vµ toµn c«ng tr×nh .C¸c nh©n viªn tr¾c ®¹t còng ë trong tæ kü thuËt ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc phôc vô kü thuËt thi c«ng. -C¸n bé KCS th-êng xuyªn ë c«ng tr-êng,theo dâi chÊt l-îng vµ tham gia trong Ban nghiÖm thu kÜ thuËt,gióp l·nh ®¹o c«ng ty gi¸m s¸t chÊt l-îng thi c«ng. -C¸n bé an toµn:Lµ th-êng trùc cña Ban an toµn c«ng tr-êng ,th-êng xuyªn cïng víi c¸n bé kü thuËt vµ c¸c an toµn viªn,vÖ sinh viªn thùc hiÖn néi quy,h-íng dÉn,kiÓm tra mäi ng-êi thùc hiÖn näi quy an toµn cña c«ng tr-êng,®ång thêi xö lý c¸c vi ph¹m néi quy an toµn lao ®éng vµ phßng ch¸y næ. *Bé phËn hµnh chÝnh kÕ to¸n: -KÕ to¸n gióp chñ nhiÖm lµm c¸c tµi liÖu kinh tÕ cña c«ng tr×nh(tÝnh to¸n khèi l-îng thanh quyÕt to¸n c¸c phÇn viÖc,c«ng ®o¹n vµ toµn bé,thèng kª b¸o c¸o khèi l-îng gi¸ trÞ thùc hiÖn,dù th¶o c¸c hîp ®ång kho¸n cho c¸c ®éi,tæ) -Tæ hµnh chÝnh ,y tÕ ch¨m lo ®êi sèng ¨n ë ,søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña toµn c«ng tr-êng.C¸n bé hµnh chÝnh:Lo mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô ¨n,ë c«ng tr-êng nh-:l¸n tr¹i,nhµ ¨n,nhµ bÕp ,n-íc sinh ho¹t,c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸… -C¸n bé y tÕ:C«ng tr-êng bè trÝ 01 y tÕ ch¨m sãc søc khoÎ ,ph¸t thuèc th«ng th-êng,s¬ cøu khi cã tai n¹n lao ®«ng x¶y ra,h-íng dÉn,kiÓm tra vÖ sinh m«i tr-êng.Tæ chøc hîp ®ång c¸c c¬ quan y tÕ,bÖnh viÖn ®Ó kh¸m søc khoÎ ®Þnh kú cho c¸n bé c«ng nh©n c«ng tr-êng. *Bé phËn vËt t-,kho tµng,b¶o vÖ: -Mua vµ chuyªn chë vÒ c«ng tr-êng vËt t-,thiÕt bÞ theo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt,b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t vËt t- theo kÕ ho¹ch ®-îc Chñ nhiÖm c«ng tr×nh duyÖt. -C¸c nh©n viªn b¶o vÖ:B¶o vÖ tµi s¶n,vËt t- ,thiÕt bÞ,tuÇn tra chèng ph¸ ho¹i vµ g©y mÊt trËt tù x· héi trong c«ng tr-êng. *C¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt: -Tæ thi c«ng c¬ giíi 1:Thùc hiÖn thi c«ng phÇn Ðp cäc,cÇu cèp pha ,cèt thÐp b»ng cÇu KATO,b¬m bª t«ng b»ng m¸y b¬m Mishubishi… -Tæ thi c«ng c¬ giíi 2:VËn hµnh m¸y thang,m¸y b¬m,m¸y trén bª t«ng,hÖ thèng ®iÖn bª t«ng vµ sinh ho¹t.Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc söa ch÷a nhá t¹i c«ng tr-êng. -Tæ cèt thÐp:Thùc hiÖn c«ng viªc gia c«ng l¾p dùng c¸c cÊu kiÖn kim lo¹i,c¸c cÊu kiÖn cèt thÐp. -Tæ cèp pha:Gia c«ng l¾p ®Æt cèp pha t¹i hiÖn tr-êng.B¶o qu¶n söa ch÷a vµ l¾p dùng cèp pha t¹i hiÖn tr-êng -C¸c tæ nÒ-bª t«ng:C¸c tæ thî hçn hîp gåm thî nÒ,thî bª t«ng…Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc bª t«ng,x©y,tr¸t,èp l¸t,granit«,c«ng t¸c ®Êt. -Tæ hoµn thiÖn- s¬n b¶:Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc s¬n trang trÝ, hoµn thiÖn. -Tæ méc:Gia c«ng l¾p dùng cöa gç vµ c¸c phÇn viÖc vÒ méc hoµn thiÖn. -Tæ thi c«ng ®iÖn,n-íc:Thi c«ng l¾p ®Æt ®iÖn trong vµ ngoµi nhµ,cÊp tho¸t n-íc trong vµ ngoµi nhµ,®iÖn n-íc phôc vô thi c«ng. -Ngoµi lùc l-îng biªn chÕ th-êng xuyªn cña c«ng tr-êng,C«ng ty cßn ®iÒu ®éng c¸c lo¹i thî kh¸c ®Õn phôc vô t¹i c«ng tr-¬ng nh-: + Thî l¸i cÇn cÈu KATO trùc thuéc §éi thi c«ng c¬ giíi cña C«ng ty + L¸i xe « t« cña c«ng ty vµ mét sè xe ®iÒu ®éng cña C«ng ty. + Thî l¸i m¸y ñi,m¸y xóc trùc thuéc §éi thi c«ng c¬ giíi cña C«ng ty. 6 Tæng c«ng ty Vinaconex C«ng ty x©y dùng 7 S¬ ®å tæ chøc hiÖn tr-êng Gi¸m ®èc C«ng ty CP x©y dùng sè 7 Gi¸m s¸t thi c«ng C¸c kü sx©y dùng Tæ thi c«ng c¬ giíi Chñ nhiÖm c«ng tr×nh (P.Chñ nhiÖm CT) Kü s®iÖn Tæ cèp pha Tæ cèt thÐp Kü scÊp tho¸t n-íc Tæ bª t«ng 1 Tæ bª t«ng 2 C¸c phßng ban nghiÖp vô: KHTK, KTTC, TCHC C¸n bé vËt tkho tµng, b¶o vÖ Tæ nÒ 1 7 C¸n bé ATL§, hµnh chÝnh, y tÕ Tæ nÒ 2 Tæ méc KÕ to¸n c«ng tr-êng Tæ hoµn thiÖn Tæ thi c«ng ®iÖn n-íc II-KÕt qu¶ thùc tËp vµ nhËn thøc: 1. Qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n em ®· tiÕp cËn xem xÐt vµ nghiªn cøu thùc tÕ toµn bé c¸c nghiÖp vô c«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n,c«ng t¸c qu¶n lý sö dông chøng tõ sæ s¸ch kÕ to¸n,lËp b¸o c¸o kÕ to¸n vµ c«ng t¸c kiÓm tra kÕ to¸n cña C«ng ty vÒ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n: -C«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng (2ngµy) -C«ng t¸c h¹ch to¸n vËt liÖu,c«ng cô dông cô, hµng tån kho (2 ngµy) -KÕ to¸n TSC§(2 ngµy) -KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm(25 ngµy) -KÕ to¸n thµnh phÈm ,tiªu thô vµ kÕt qu¶ kinh doanh(2 ngµy) -KÕ to¸n nguån vèn kinh doanh (2 ngµy) -KÕ to¸n thanh to¸n(2 ngµy) -KÕ to¸n ®Çu t- tµi chÝnh ng¾n h¹n dµi h¹n (2 ngµy) -KÕ to¸n c¸c nghiÖp vô bÊt th-êng(2 ngµy) -KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn (2 ngµy) -Qu¸ tr×nh sö dông l-u chuyÓn vµ l-u gi÷ chøng tõ (2 ngµy) -Qu¸ tr×nh ghi chÐp sæ kÕ to¸n tæng hîp vµ sæ kÕ to¸n chi tiÕt (2 ngµy) -Qu¸ tr×nh kho¸ sæ kÕ to¸n vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n, chuyÓn sæ sang n¨m sau (2 ngµy) 2. TËp trung thêi gian nghiªn cøu ®i s©u vµo viÖc c«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 tæ chøc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i c«ng ty ®Ó viÕt b¸o c¸o chuyªn ®Ò. MÆc dï thêi gian thùc tËp ch-a nhiÒu ,c¬ héi tiÕp xóc víi thùc tÕ cßn h¹n chÕ,nh-ng ®-îc sù tËn t×nh cña c¸c c¸n bé phßng Tµi chÝnh –KÕ to¸n,em ®· ®-îc tiÕp cËn thùc tÕ, n©ng cao thªm vÒ nhËn thøc lý luËn,hiÓu biÕt thªm mét phÇn nµo ®ã vÒ thùc tÕ ®· hoµn thµnh ch-¬ng tr×nh thùc tËp. Em thÊy C«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n kinh doanh t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 nh÷ng vÊn ®Ò rÊt khoa häc hîp lý: -Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®-îc tæ chøc mét c¸ch râ rµng.Tõng nh©n viªn ®-îc ph©n c«ng tõng phÇn hµnh cô thÓ v× thÕ tÝnh chuyªn m«n ho¸ cao trong c«ng viÖc.H¬n n÷a,tr×nh ®é nh©n viªn kÕ to¸n trong C«ng ty cao(trªn 80% lµ ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc) cã tr×nh ®é chuyªn m«n s©u, cã kinh nghiÖm vµ n¾m v÷ng nh÷ng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña chÕ ®é kÕ to¸n v× thÕ gi¶m thiÓu ®-îc nh÷ng sai sãt trong c«ng t¸c kÕ to¸n. -ViÖc lùa h×nh thøc NhËt ký chung lµ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty vµ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ¸p dông kÕ to¸n m¸y.Phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n ®-îc trang bÞ hÖ thèng m¸y tÝnh ®Çy ®ñ ,hiÖn ®¹i gióp cho nh©n viªn kÕ to¸n gi¶m bít ®-îc khèi l-îng c«ng viÖc,tiÕt kiÖm thêi gian ,n©ng cao tÝnh chÝnh x¸c ®¸p øng kÞp thêi nhu cÇu th«ng tin ®ång thêi l¹i dÔ kiÓm tra ,söa ch÷a v× thÕ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu qu¶n lý ngµy cµng cao cña C«ng ty. 8 -PhÇn mÒm kÕ to¸n ®-îc sö dông t¹i phßng Tµi chÝnh-KÕ to¸n kh¸ hîp lý víi ®Çy ®ñ c¸c lo¹i sæ chi tiÕt,sæ tæng hîp ®-îc kÕt cÊu theo dóng quy ®Þnh cña chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh.Nh÷ng th«ng tin kÕ to¸n ®-îc in ra th-êng xuyªn vµ ®-îc tËp hîp thµnh tõng quyÓn sæ chi tiÕt,sæ tæng hîp ®Ó qu¶n lý th«ng tin kÕ to¸n mét c¸ch khoa häc, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. -ViÖc theo dâi t×nh h×nh thi c«ng, t×nh h×nh sö dông nguyªn vËt liÖu, nh©n c«ng tõng c«ng tr×nh ngoµi kÕ to¸n ®éi t¹i C«ng ty còng më sæ chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh mét mÆt gióp cho c«ng t¸c kiÓm tra ®èi chiÕu ®-îc chÆt chÏ mÆt kh¸c cã thÓ ®-a ra nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp cho ®éi nh»m mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho toµn C«ng ty - HÖ thèng chøng tõ gèc ®-îc tËp hîp s¾p xÕp l-u gi÷ vµ kiÓm tra cÈn thËn, ®¶m b¶o tÝnh hîp lý, chÝnh x¸c lµm c¨n cø ghi sæ. - C¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ®-îc cËp nhËt th-êng xuyªn ®Çy ®ñ vµ cã chøng tõ hîp lÖ ®i kÌm.ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty lu«n ®¶m b¶o cho viÖc lËp vµ nép b¸o c¸o kÕ to¸n kÞp thêi cho cÊp trªn vµ ®¬n vÞ chñ qu¶n vµo cuèi mçi quý. - VÒ sæ kÕ to¸n chi tiÕt: Cã thÓ nãi C«ng ty ®· tæ chøc ®-îc mét hÖ thèng sæ chi tiÕt kh¸ ®Çy ®ñvµ hîp lý h÷u Ých cho c«ng t¸c theo dâi chi phÝ.Trong sæ chi tiÕt cã cét sè luü kÕ cho phÐp ngay lËp tøc biÕt ®-îc sè chi phÝ ph¸t sinh tõ ®Çu kú ®Õn bÊt cø thêi ®iÓm nµo trong kú chi tiÕt cho tõng kho¶n môc Nh×n chung c«ng t¸c h¹ch to¸n vµ ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ,tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty cæ phÇn x©y dùng sè 7 lµ ®óng chÕ ®é, râ rµng,chÝnh x¸c phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña C«ng ty. 9 PhÇn II B¸o c¸o chuyªn ®Ò tèt nghiÖp I-NH÷NG VÊN §Ò Lý LUËN CHUNG VÒ H¹CH TO¸N CHI PHÝ S¶N XUÊT Vµ TÝNH GI¸ THµNH S¶N PHÈM TRONG C¸C DOANH NGHIÖP X¢Y DùNG 1. §Æc ®iÓm cña ho¹t ®éng x©y dùng c¬ b¶n 1.1 S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n S¶n phÈm x©y l¾p cã ®Æc ®iÓm riªng biÖt kh¸c víi c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh¸c cô thÓ nhsau: -S¶n phÈm x©y l¾p lµ nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng ,vËt kiÕn tróc…cã quy m« ®a d¹ng kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc,th¬× gian s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p l©u dµi. §Æc ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n s¶n phÈm x©y l¾p nhÊt thiÕt ph¶i lËp dù to¸n (dù to¸n thiÕt kÕ,dù to¸n thi c«ng).Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p ph¶i so s¸nh víi dù to¸n,lÊy dù to¸n lµm th-íc ®o,®ång thêi ®Ó gi¶m bít rñi ro ph¶i mua b¶o hiÓm cho c«ng tr×nh x©y l¾p. -S¶n phÈm x©y l¾p ®-îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc theo gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t-(gi© ®Êu thÇu),do ®ã tÝnh chÊt hµng ho¸ cña s¶n phÈm x©y l¾p kh«ng thÓ hiÖn râ(v× ®· quy ®Þnh gi¸ c¶,ng-êi mua,ng-êi b¸n s¶n phÈm x©y l¾p cã tr-íc khi x©y dùng th«ng qua hîp ®ång x©y dùng nhËn thÇu) -S¶n phÈm x©y l¾p cè ®Þnh t¹i n¬i s¶n xuÊt ,cßn c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt ph¶i di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm ®Æts¶n phÈm. -S¶n phÈm x©y l¾p tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh c«ng tr×nh bµn giao ®-a vµo sö dông th-êng kÐo dµi. Qu¸ tr×nh thi c«ng ®-îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n,mçi giai ®o¹n ®-îc chia thµnh nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau,c¸c c«ng viÖc nµy th-êng diÔn ra ngoµi trêi nªn chÞu t¸c ®éng lín cña nh©n tè m«i tr-êng nh- n¾ng,m-a,b·o…§Æc ®iÓm nµy ®ßi hái viÖc tæ chøc qu¶n lý,gi¸m s¸t chÆt chÏ sao cho ®¶m b¶o chÊt l-îng c«ng tr×nh ®óng nh- thiÕt kÕ,dù to¸n:C¸c nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm b¶o hµnh c«ng tr×nh(chñ ®Çu t- gi÷ l¹i tØ lÖ nhÊt ®Þnh trªn gi¸ trÞ c«ng tr×nh,khi hÕt thêi h¹n b¶o hµnh c«ng tr×nh míi tr¶ l¹i cho ®¬n vÞ x©y l¾p…) 1.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p. Trong c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp ,chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng lu«n lu«n ®-îc c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp quan t©m.Th«ng qua nh÷ng th«ng tin vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do bé phËn kÕ to¸n cung cÊp ,nh÷ng nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp n¾m d-îc chi phÝ vµ gi¸ thµnh trùc tiÕp cña tõng ho¹t ®éng ,tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh còng nh- kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp,®Ó ph©n tÝch ,®Ó ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc chi phÝ vµ dù to¸n chi phÝ,t×nh h×nh sö dông tµi s¶n,vËt t- lao ®éng ,tiÒn vèn,t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý hîp lý.§Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ,trung thùc vµ kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp, kÕ to¸n cÇn thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: -C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ,®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp. -Tæ chøc h¹ch to¸n vµ ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t-îng b»ng ph-¬ng ph¸p thÝch hîp ®· chän cung cÊp kÞp thêi,chÝnh x¸c nh÷ng sè liÖu th«ng tin tæng hîp vÒ c¸c kho¶n môc chi phÝ vµ yÕu tè chi phÝ quy ®Þnh ,x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú. -VËn dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh theo ®óng c¸c kho¶n môc quy ®Þnh vµ ®óng kú tÝnh gÝa thµnh ®· x¸c ®Þnh. 10 2. Chi phÝ s¶n xuÊt trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 2.1. Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ qu¸ tr×nh chuyÓn biÕn cña vËt liÖu x©y dùng thµnh s¶n phÈm d-íi t¸c ®éng cña m¸y mãc thiÕt bÞ cïng søc lao ®éng cña c«ng nh©n.Nãi c¸ch kh¸c,c¸c yÕu tè vÒ t- liÖu lao ®éng,®èi t-îng lao ®éng d-íi sù t¸c ®éng cã môc ®Ých cña søc lao ®éng qua qu¸ tr×nh thi c«ng sÏ trë thµnh s¶n phÈm x©y dùng.TÊt c¶ nh÷ng hao phÝ nµy ®-îc thÓ hiÖn d-íi h×nh th¸i gi¸ trÞ th× ®ã lµ chi phÝ s¶n xuÊt.Chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau,c«ng dông vµ môc ®Ých kh¸c nhau song chung quy gåm cã chi phÝ vÒ lao ®éng sèng nh- chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng;chi phÝ vÒ lao ®éng vËt ho¸ nh- nguyªn vËt liÖu,khÊu hao vÒ TSC§… Chi phÝ s¶n xuÊt lµ hÕt søc quan träng v× nã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi lîi nhuËn,do ®ã viÖc qu¶n lý vµ gi¸m s¸t chÆt chÏ chi phÝ lµ hÕt søc cÇn thiÕt.§Ó cã thÓ gi¸m s¸t vµ qu¶n lý tèt chi phÝ cÇn ph¶i ph©n loai chi phÝ theo c¸c tiªu thøc thÝch hîp. 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. ViÖc qu¶n lý s¶n suÊt,chi phÝ s¶n xuÊt kh«ng chØ dùa vµo c¸c sè liÖu tæng hîp vÒ chi phÝ s¶n xuÊt mµ cßn c¨n cø vµo sè liÖu cô thÓ cña tõng lo¹i chi phÝ theo tõng c«ng tr×nh ,h¹ng môc c«ng tr×nh theo tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. 2.2.1.Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo néi dung cña chi phÝ. Theo c¸ch ph©n loai nµy,c¸c yÕu tè cã cïng néi dung kinh tÕ ®-îc s¾p xÕp chung vµo mét yÕu tè kh«ng ph©n biÖt chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc ph¸t sinh ë ®©u hay dïng vµo môc ®Ých g× trong s¶n xuÊt nh»m tæng hîp vµ c©n ®èi mäi chØ tiªu kinh tÕ vµ kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp.Toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt trong kú ®èi víi doanh nghiÖp x©y l¾p ®-îc chia thµnh c¸c yÕu tè sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Lµ nh÷ng chi phi nguyªn vËt liÖu kh«ng ph©n biÖt ®-îc trùc tiÕp hay gi¸n tiÕp nh- xi m¨ng,s¾t thÐp… -Chi phÝ sö dông nh©n c«ng:Lµ nh÷ng chi phÝ vÒ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. -Chi phÝ khÊu hao TSC§:Bao gåm toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi:Lµ sè tiÒn ph¶i tr¶ vÒ c¸c dÞch vô mua ngoµi sö dông cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp nh- tiÒn ®iÖn,tiÒn n-íc,tiÒn t- vÊn,… -Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn:Bao gåm c¸c chi phÝ dïng chi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ngoµi bèn yÕu tè chi phÝ ®· nªu trªn. ViÖc ph©n lo¹i chi phÝ theo yÕu tè cã ý nghÜa lín trong qu¶n lý.Nã cho biÕt c¬ cÊu chi phÝ theo néi dung kinh tÕ ®Ó ph©n tÝch ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt.Nã lµ c¬ së lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ,lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t- ,kÕ ho¹ch quü tiÒn l-¬ng,tÝnh to¸n nhu cÇu sö dông vèn l-u ®éng ®Þnh møc.§èi víi c«ng t¸c kÕ to¸n nã lµ c¬ së ®Ó lËp c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh ,gi¸m ®èc t×nh h×nh thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt,ngoµi ra nã cßn lµ c¬ së ®Ó tÝnh thu nhËp quèc d©n(c+v+m),®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t t×nh h×nh t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng . 2.2.2. Ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ ®èi t-îng ,trong x©y l¾p c¬ b¶n gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc chia thµnh c¸c kho¶n môc chi phÝ sau : -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp:Ph¶n ¸nh toµn bé vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh,phô,nhiªn liÖu…tham gia trùc tiÕp vµo viÖc t¹o nªn thùc thÓ cña c«ng tr×nh. -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp:Lµ toµn bé tiÒn l-¬ng chÝnh,l-¬ng phô,phô cÊp cña nh©n c«ng trùc tiÕp x©y l¾p c«ng tr×nh;c«ng nh©n vËn chuyÓn ,bèc dì vËt t- trong ph¹m vi mÆt b»ng thi c«ng .Kho¶n môc nµy kh«ng bao gåm tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng cña c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng ,c«ng nh©n vËn chuyÓn vËt liÖu ngoµi ph¹m vi c«ng tr×nh vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. 11 -Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng:lµ c¸c chi phÝ liªn quan tíi viÖc sö dôngm¸y thi c«ng s¶n phÈm x©y l¾p ,bao gåm chi phÝ nhiªn liÖu ®éng lùc cho m¸y thi c«ng,tiÒn khÊu hao m¸y, tiÒn l-¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng. Do ho¹t ®éng cña m¸y thi c«ng trong x©y dùng c¬ b¶n mµ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng chia lµm hai lo¹i: - >Chi phÝ t¹m thêi:Lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc l¾p r¸p,ch¹y thö ,vËn chuyÓn m¸y phôc vô sö dông m¸y thi c«ng trong tõng thêi kú. - >Chi phÝ th-êng xuyªn:Lµ nh÷ng chi phÝ hµng ngµy cÇn thiÕt cho viÖc sö dông m¸y thi c«ng bao gåm tiÒn khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ,tiÒn thuª m¸y,tiÒn l-¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y,nhiªn liÖu,®éng lùc ,vËt liÖu dïng cho m¸y,chi phÝ söa ch÷a th-ßng xuyªn . -Chi phÝ s¶n xuÊt chung :Bao gåm c¸c kho¶n chi phÝ trùc tiÕp phôc vô cho s¶n xuÊt ®éi,c«ng tr×nh x©y dùng nh-ng kh«ng tÝnh cho tõng ®èi t-îng cô thÓ ®-îc.Chi phÝ nµy gåm:TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña bé phËn qu¶n lý ®éi,c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt,c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y thi c«ng,khÊu hao TSC§ dïng cho qu¶n lý ®éi,chi phÝ c«ng cô ,dông cô vµ c¸c chi phÝ kh¸c ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña ®éi. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp nhµ qu¶n lý x¸c ®Þnh ®-îc c¬ cÊu chi phÝ n»m trong gi¸ thµnh s¶n phÈm tõ ®ã thÊy ®-îc møc ®é ¶nh h-ëng cña tõng kho¶n môc chi phÝ tíi gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y dùng tõ ®ã cã thÓ ®-a ra dù to¸n vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.2.3.Ph©n lo¹i theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh. C¸ch ph©n lo¹i nµy chi phÝ x©y l¾p ®-îc ph©n thµnh c¸c lo¹i chi phÝ sau: -Chi phÝ cña ho¹t ®ong s¶n xuÊt kinh doanh:Lµ nh÷ng chi phÝ dung cho ho¹t ®«ng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô ph¸t sinh trùc tiÕp trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ bµn giao c«ng tr×nh cïng c¸c kho¶n chi phÝ qu¶n lý. -Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh:Lµ c¸c chi phÝ vÒ vèn vµ tµi s¶n ®em l¹i l¬Þ nhuËn cho doanh nghiÖp nh- chi phÝ cho thuª tµi s¶n, gãp vèn liªn doanh nh-ng kh«ng tÝnh vµo gi¸ trÞ vèn gãp. -Chi phÝ ho¹t ®«ng bÊt th-êng:Lµ nh÷ng kho¶n chi phÝ ph¸t sinh kh«ng th-êng xuyªn t¹i doanh nghiÖp vµ ngoµi dù kiÕn cña doanh nghiÖp nh- chi phÝ båi th-êng hîp ®ång, hao hôt nguyªn vËt liÖu ngoµi ®Þnh møc ®-îc phÐp ghi t¨ng chi phÝ bÊt th-êng. C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp nhµ qu¶n lý biÕt ®-îc c¬ cÊu chi phÝ ®Ó ®¸nh gÝa hiÖu qu¶ cña c¸c ho¹t ®éng.Ngoµi ra nã cßn gióp kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n phï hîp vµ h¹ch to¸n ®óng chi phÝ theo tõng ho¹t ®éng. 2.2.4. Ph©n lo¹i theo chøc n¨ng cña chi phÝ. C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo chøc n¨ng cña chi phÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh nh- thÕ nµo. -Chi phÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt:Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp,chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp,chi phÝ m¸y thi c«ng,chi phÝ s¶n xuÊt chung. -Chi phÝ tham gia vµo chøc n¨ng b¸n hµng:Chi phÝ b¸n hµng(kh«ng lµm t¨ng gi¸ trÞ sö dông nh-ng lµm t¨ng gi¸ trÞ cña hµng ho¸). -Chi phÝ tham gia vµo chøc n¨ng qu¶n lý:Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiªp. 12 C¸ch ph©n lo¹i nµy gióp ta biÕt chøc n¨ng cña chi phÝ tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh,x¸c ®Þnh chi phÝ tÝnh vµo gi¸ thµnh hoÆc trõ vµo kÕt qu¶ cña doanh nghiÖp. C¸ch ph©n lo¹i chi phÝ vµ ph©n theo kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh ®-îc ¸p dông nhiÒu nhÊt. 2.3. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. §Ó h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chÝnh x¸c kÞp thêi,®ßi hái c«ng viÖc ®Çu tiªn ph¶i lµm lµ x¸c ®Þnh ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. ViÖc x¸c ®Þnh giíi h¹n tËp hîp chi phÝ mµ thùc chÊt lµ x¸c ®Þnh n¬i ph¸t sinh chi phÝ vµ n¬i chÞu chi phÝ .§Ó x¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ cÇn c¨n cø vµo: -§Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt:S¶n xuÊt gi¶n ®¬n hay phøc t¹p -Lo¹i h×nh s¶n xuÊt :§¬n chiÕc,hµng lo¹t nhá,hµng lo¹t víi khèi l-îng lín. -Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý,tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh:Víi tr×nh ®é cao cã thÓ chi tiÕt ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ë c¸c gãc ®é kh¸c nhau,ng-îc l¹i víi tr×nh ®é thÊp th× ®èi t-îng cã thÓ bÞ thu hÑp l¹i. 2.4. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. -Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ mét ph-¬ng ph¸p hay hÖ thèng c¸c ph-¬ng ph¸p ®-îc sö dông ®Ó ph©n bæ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt trong ph¹m vi giíi h¹n cña ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ Trong x©y l¾p ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt bao gåm h¹ch to¸n theo tõng c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh,®¬n ®Æt hµng,tõng bé phËn s¶n xuÊt x©y l¾p…Néi dung chñ yÕu cña c¸c ph-¬ng ph¸p nµy lµ kÕ to¸n më thÎ(hoÆc sæ)chi tiÕt h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo tõng ®èi t-îng ®· x¸c ®Þnh, ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ®èi t-îng,hµng th¸ng tæng hîp chi phÝ ph¸t sinh cho ®èi t-îng theo tõng kho¶n môc. - >Ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp:C¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh liªn quan ®Õn ®èi t-îng nµo(c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh…)th× h¹ch to¸n trùc tiÕp cho ®èi t-îng ®ã.Ph-¬ng ph¸p nµy chØ ¸p dông ®-îc khi chi phÝ cã thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho ®èi t-îng chÞu chi phÝ. ViÖc sö dông ph-¬ng ph¸p nµy cã -u ®iÓm lín v× ®©y lµ c¸ch tËp hîp chi phÝ chÝnh x¸c nhÊt ®ång thêi l¹i theo dâi ®-îc mét c¸ch trùc tiÕp c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ®èi t-îng cÇn theo dâi.Tuy nhiªn,ph-¬ng ph¸p nµy tèn nhiÒu thêi gÝan vµ c«ng søc do cã rÊt nhiÒu chi phÝ liªn quan ®Õn mét ®èi t-îng vµ rÊt khã ®Ó theo dâi riªng c¸c chi phÝ nµy. Trong thùc tÕ ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc sö dông phæ biÕn ë c¸c doanh nghiÖp x©y dùng do nã t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kÕ to¸n tÝnh gi¸ thµnh vµ ng-êi qu¶n lý ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - >Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo d¬n ®Æt hµng: Toµn bé c¸c chi phÝ ph¸t sinh ®Õn ®¬n ®Æt hµng nµo th× ®-îc h¹ch to¸n tËp hîp riªng cho ®¬n ®Æt hµng ®ã.Khi ®¬n ®Æt hµng hoµn thµnh th× tæng sè chi phÝ ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng ®Ðn khi hoµn thµnh ®-îc h¹ch to¸n riªng theo ®¬n ®Æt hµng ®ã lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng, - >Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo tõng bé phËn x©y l¾p:C¸c bé phËn s¶n xuÊt x©y l¾p nhc«ng tr-êng cña c¸c ®éi thi c«ng,c¸c tæ s¶n xuÊt th-êng thùc hiÖn theo ph-¬ng ph¸p nµy.Theo ph-¬ng ph¸p nµy c¸c ®éi cã thÓ nhËn kho¸n mét khèi l-îng x©y l¾p nhÊt ®Þnh 13 theo hîp ®ång kho¸n gän.Do ®ã viÖc h¹ch to¸n chi phÝ ph¸t sinh theo tõng bé phËn s¶n xuÊt phï hîp víi khèi l-îng x©y l¾p ®· thùc hiÖn trong kú. 3. TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 3.1. Kh¸i niÖm vÒ gi¸ thµnh s¶n phÈm Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt hãa cã liªn quan ®Õn khèi l-îng s¶n phÈm x©y l¾p nhÊt ®Þnh ®· hoµn thµnh. S¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ lµ kÕt cÊu c«ng viÖc hoÆc giai ®o¹n c«ng viÖc cã thiÕt kÕ vµ dù to¸n riªng, cã thÓ lµ h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc c«ng tr×nh hoµn thµnh toµn bé. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ tham gia trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, tiªu thô mµ kh«ng ph¶i bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh trong kú kinh doanh cña doanh nghiÖp. Cã thÓ ph¶n ¸nh mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm qua s¬ ®å d-íi ®©y. Chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong kú Tæng gi¸ thµnh s¶n Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang cuèi phÈm hoµn thµnh kú Chi phÝ s¶n xuÊt dë dang ®Çu kú Qua s¬ ®å ta thÊy: Tæng gi¸ thµnh Chi phÝ s¶n Chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm hoµn = xuÊt dë dang + ph¸t sinh trong kú dë dang cuèi kú thµnh ®Çu kú 3.2. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.2.1. H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp 3.2.1.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp bao gåm gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh (nh- g¹ch, xi m¨ng, s¾t), nguyªn vËt liÖu phô (nh- s¬n, ®inh, silicat), nhiªn liÖu (nh- x¨ng, dÇu, chÊt ®èt), b¶o hé lao ®éng vµ c¸c phô tïng kh¸c. Trong gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y dùng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp th-êng chiÕm mét tû träng lín. Chi phÝ nµy ®-îc h¹ch to¸n riªng cho tõng c«ng tr×nh. Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp kh«ng bao gåm c¸c chi phÝ nguyªn vËt liÖu ®· tÝnh vµo chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng hoÆc ®· tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung, gi¸ trÞ thiÕt bÞ nhËn l¾p ®Æt. VËt liÖu sö dông cho x©y dùng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh nµo th× ph¶i tÝnh trùc tiÕp cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã trªn c¬ së chøng tõ gèc, theo gi¸ thùc tÕ vµ sè l-îng vËt liÖu ®· sö dông. Cuèi kú h¹ch to¸n hoÆc khi c«ng tr×nh hoµn thµnh tiÕn hµnh kiÓm kª vËt liÖu cßn l¹i n¬i s¶n xuÊt (nÕu cã) ®Ó ghi gi¶m trõ chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Trong tr-êng hîp vËt liÖu xuÊt dïng cho nhiÒu c«ng tr×nh kh«ng thÓ h¹ch to¸n riªng cho tõng c«ng tr×nh ®-îc th× kÕ to¸n ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ theo tiªu thøc thÝch hîp. Ta sö dông c«ng thøc sau: 14 Ci = C x Ti T Trong ®ã: C: Tæng chi phÝ nguyªn vËt liÖu cÇn ph©n bæ. T: Tæng tiªu thøc ph©n bæ cho tÊt c¶ ®èi t-îng. Ci: Chi phÝ nguyªn vËt liÖu ph©n bæ cho ®èi t-îng i. Ti: Tæng tiªu thøc ph©n bæ cña ®èi t-îng i. Tõ ®ã x¸c ®Þnh ®-îc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp thùc tÕ ®· sö dông trong kú tiÕp theo c«ng thøc sau: TrÞ gi¸ NVL TrÞ gi¸ NVL cßn l¹i Chi phÝ thùc tÕ TrÞ gi¸ phÕ liÖu = xuÊt ®-a vµo cuèi kú ch-a sö NVLTT trong kú thu håi (nÕu cã) sö dông dông 3.2.1.2. Tµi kho¶n sö dông TK 621 - chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: TK nµy ®-îc më chi tiÕt theo chi phÝ:tõng c«ng tr×nh x©y dùng, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®éi x©y dùng… - KÕt cÊu + Bªn Nî: TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô, lao vô trong kú h¹ch to¸n. + Bªn cã: . TrÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt ®-îc nhËp l¹i kho. . KÕt chuyÓn hoÆc tÝnh ph©n bæ trÞ gi¸ nguyªn vËt liÖu thùc sù sö dông cho s¶n xuÊt, kinh doanh trong kú vµo c¸c tµi kho¶n 154. + Tµi kho¶n 621 kh«ng cã sè d- cuèi kú. 3.2.1.3. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n  Khi mua nguyªn vËt liÖu sö dông ngay cho s¶n xuÊt x©y l¾p trong kú thuéc ®èi t-îng chÞu thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng hoÆc xuÊt nguyªn vËt liÖu sö dông cho ho¹t ®éng x©y l¾p trong kú, ghi: Nî TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp (gi¸ ch-a cã thuÕ GTGT). Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ (nÕu cã). Cã TK 331, 111, 112 … Cã TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu.  Sè vËt liÖu ®· xuÊt ra kh«ng sö dông hÕt vµo ho¹t ®éng x©y l¾p cuèi kú nhËp l¹i kho, ghi: Nî TK 152 - Nguyªn liÖu, vËt liÖu Cã TK 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp.  Cuèi kú h¹ch to¸n c¨n cø vµo kÕt qu¶ b¶ng ph©n bæ chi phÝ nguyªn vËt liÖu kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp cho tõng ®èi t-îng, ghi: Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 621 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. 15 S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. TK 111, 112, 331 TK 621 Nguyªn vËt liÖu mua ngoµi xuÊt th¼ng cho x©y l¾p TK 152 TK 154(1) K/c chi phÝ NVL trùc tiÕp ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ XuÊt NVL cho s¶n xuÊt VËt liÖu dïng kh«ng nhËp kho 3.2.2. H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp 3.2.2.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ toµn bé sè tiÒn l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô vµ c¸c kho¶n phô cÊp cã tÝnh chÊt æn ®Þnh cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p thuéc doanh nghiÖp vµ sè tiÒn lao ®éng thuª ngoµi trùc tiÕp x©y l¾p ®Ó hoµn thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp gåm tiÒn l-¬ng c«ng nh©n x©y l¾p…Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ®-îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ (c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng). Trong tr-êng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp liªn quan ®Õn nhiÒu ®èi t-îng th× sÏ ®-îc ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng theo ph-¬ng ph¸p thÝch hîp . 3.2.2.2. Tµi kho¶n sö dông: - TK 622- Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TK nµy ph¶n ¸nh tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp x©y l¾p bao gåm c¶ c«ng nh©n do doanh nghiÖp qu¶n lý vµ c¶ c«ng nh©n thuª ngoµi. - KÕt cÊu: + Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia s¶n xuÊt, thùc hiÖn lao vô, dÞch vô. + Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ tµi kho¶n 154 + Tµi kho¶n 622 kh«ng cã sè d- cuèi kú. 3.2.2.3. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n  C¨n cø vµo b¶ng tÝnh l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia ho¹t ®éng x©y l¾p (kÓ c¶ tiÒn c«ng cho c«ng nh©n thuª ngoµi), ghi: Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn.  TrÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, ghi: 16 Nî TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cã TK 335 - Chi phÝ ph¶i tr¶.  Cuèi kú kÕ to¸n tÝnh, ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng theo ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, ghi: Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Cã TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: TK 334 TK 622 TÝnh l-¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n c«ng trùc tiÕp TK 154(1) K/c chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 335 TrÝch tr-íc tiÒn l-¬ng nghØ phÐp theo kÕ ho¹ch 3.2.3. H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng 3.2.3.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng lµ chi phÝ cho c¸c m¸y thi c«ng nh»m thùc hiÖn khèi l-îng c«ng t¸c x©y l¾p b»ng m¸y. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng bao gåm chi phÝ th-êng xuyªn vµ chi phÝ t¹m thêi. - Chi phÝ t¹m thêi: lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc l¾p r¸p, ch¹y thö, vËn chuyÓn m¸y phôc vô sö dông m¸y thi c«ng trong tõng thêi kú (ph©n bæ theo tiªu thøc thêi gian sö dông). - Chi phÝ th-êng xuyªn: lµ nh÷ng chi phÝ hµng ngµy cÇn thiÕt cho viÖc sö dông m¸y thi c«ng bao gåm tiÒn khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, tiÒn thuª m¸y, tiÒn l-¬ng c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y, nhiªn liÖu, ®éng lùc, vËt liÖu dïng cho m¸y, chi phÝ söa ch÷a th-êng xuyªn vµ c¸c chi phÝ kh¸c. 3.2.3.2. Tµi kho¶n sö dông - TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: TK nµy chØ sö dông ®Ó h¹ch to¸n chi phÝ sö dông xe, m¸y thi c«ng ®èi víi tr-êng hîp doanh nghiÖp x©y l¾p thùc hiÖn x©y l¾p c«ng tr×nh hçn hîp võa thñ c«ng võa kÕt hîp b»ng m¸y. 17 - KÕt cÊu: + Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ m¸y thi c«ng ph¸t sinh. + Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng + Tµi kho¶n 623 kh«ng cã sè d- cèi kú. - TK 623 cã 6 tiÓu kho¶n + TK 6231 - Chi phÝ nh©n c«ng: ph¶n ¸nh l-¬ng chÝnh, l-¬ng phô, phô cÊp l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn xa, m¸y thi c«ng. TK kh«ng ph¶n ¸nh kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ tÝnh trªn tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cña c«ng nh©n l¸i xe, m¸y thi c«ng, kho¶n nµy ®-îc h¹ch to¸n vµo TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. + TK 6232 - Chi phÝ vËt liÖu: Ph¶n ¸nh chi phÝ nhiªn liÖu, vËt liÖu kh¸c phôc vô xe, m¸y thi c«ng. + TK 6233 - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt: Ph¶n ¸nh c«ng cô, dông cô lao ®éng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng xe, m¸y thi c«ng. + TK 6234 - Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng: Ph¶n ¸nh chi phÝ dÞch vô mua ngoµi nhthuª söa ch÷a xe, b¶o hiÓm xe, m¸y thi c«ng, chi phÝ ®iÖn n-íc, tiÒn thuª TSC§…. + TK 6238 - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ b»ng tiÒn phôc vô cho ho¹t ®éng cña xe, m¸y thi c«ng. 3.2.3.3. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n 3.2.3.3.1. Tr-êng hîp m¸y thi c«ng thuª ngoµi  Khi tr¶ tiÒn thuª xe, m¸y thi c«ng. Nî TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331.  Cuèi kú h¹ch to¸n, kÕt chuyÓn chi phÝ thuª m¸y thi c«ng. Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 627 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung. 3.2.3.3.2. Tr-êng hîp tõng ®éi x©y l¾p cã m¸y thi c«ng riªng biÖt vµ cã ph©n cÊp h¹ch to¸n cho ®éi m¸y cã tæ chøc kÕ to¸n riªng  TËp hîp chi phÝ liªn quan tíi ho¹t ®éng cña ®éi m¸y thi c«ng. Nî TK 621, 622, 627 Cã TK 152, 334, 331, 111…  Tæng hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng trªn TK 154 Nî TK 154 - Chi tiÕt sö dông m¸y. Cã TK 621, 622, 627.  NÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ph-¬ng thøc cung cÊp lao vô xe m¸y lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn, c¨n cø vµo gi¸ thµnh ca xe m¸y ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 154 - Chi tiÕt sö dông m¸y 18  NÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn theo ph-¬ng thøc b¸n lao vô m¸y lÉn nhau gi÷a c¸c bé phËn trong néi bé, ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã TK 511, 512 Cã TK 3331 - ThuÕ GTGT ph¶i nép 3.2.3.3.3. Tr-êng hîp kh«ng tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng hoÆc tæ chøc ®éi m¸y thi c«ng riªng nh-ng kh«ng tæ chøc kÕ to¸n cho ®éi thi c«ng  M¸y thi c«ng sö dông cho nhiÒu c«ng tr×nh.  C¨n cø vµo sè tiÒn l-¬ng (kh«ng bao gåm BHXH, BHYT, KPC§), tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu kiÖn m¸y, phôc vô m¸y ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Cã TK 111 - TiÒn mÆt  Khi xuÊt kho hoÆc mua nhiªn liÖu, vËt liÖu phôc vô cho xe, m¸y thi c«ng Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Nî TK 133 - ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 152, 153 (xuÊt kho) Cã TK 111, 112, 331 (mua ngoµi).  KhÊu hao, m¸y thi c«ng sö dông cho ®éi m¸y thi c«ng ghi: Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 214 - Hao mßn TSC§ §ång thêi ghi ®¬n bªn Nî TK 009 - Nguån vèn khÊu hao.  Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi ph¸t sinh phôc vô cho xe, m¸y thi c«ng. Nî TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng Cã TK 133 - ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã TK 111, 112, 331  Ph©n bæ vµ kÕt chuyÓn vµo tõng c«ng tr×nh Nî TK 154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang Cã TK 623 - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. 19 S¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng TK111,334 TK623 TK154 TiÒn c«ng, tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n ®iÒu khiÓn m¸y KÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cho tõngc«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh TK152,153,141,111 XuÊt nhiªn liÖu, dông cô cho m¸y ho¹t ®éng thi c«ng TK214 Chi phÝ khÊu hao m¸y thi c«ng vµ chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c TK133 ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ (nÕu cã) 3.2.4. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung 3.2.4.1. Kh¸i niÖm Chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ liªn quan ®Õn phôc vô qu¶n lý s¶n xuÊt trong ph¹m vi ph©n x-ëng, tæ, ®éi s¶n xuÊt nh- chi phÝ tiÒn l-¬ng nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng,chi phÝ dÞch vô mua mgoµi b»ng tiÒn kh¸c… C¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt chung th-êng ®-îc h¹ch to¸n riªng theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ nªn kÕ to¸n ph¶i tiÒn hµnh ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng theo tiªu thøc phï hîp nh-: tiÒn l-¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp, giê sö dông m¸y thi c«ng… C«ng thøc ph©n bæ: Møc chi phÝ s¶n xuÊt Tæng chi phÝ s¶n xuÊt Tiªu thøc ph©n bæ chung cÇn ph©n bæ chung ph©n bæ cho tõng = x cho tõng ®èi t-îng Tæng tiªu thøc ph©n bæ ®èi t-îng 20
- Xem thêm -