Tài liệu Hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp tại cty vật tư thiết bị nông sản thanh trì - hn

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 25 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ Môc lôc Ch-¬ng I ............................................................................................................ 5 C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ........................... 5 1.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ............ 5 1.2 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu. ......................................................................................................... 5 1.2.1 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt. ........................................................... 5 1.2.2 C¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu. ................................ 5 1.3 ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. ............................................................................. 7 1.4 Gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. ......................... 7 1.4.1 Gi¸ thµnh s¶n phÈm: ...................................................................... 7 1.4.2 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. ....................................................... 8 1.5 §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ........................................................................................................... 9 1.5.1 §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt................................................ 9 1.5.2 §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. .............................................. 9 1.6 NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ..... 10 1.7 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. .................................................... 11 1.7.1 Tµi kho¶n kÕ to¸n chñ yÕu sö dông. ............................................ 11 1.7.2 Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. ........................... 15 1.8 C¸c ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang. .......... 18 1.8.1 Theo chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp (nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp)......................................................................................... 18 1.8.2 ¦íc l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh t-¬ng ®-¬ng............................ 19 1.8.3 §Þnh møc chi phÝ. ........................................................................ 20 1.9 C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ øng dông trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp chñ yÕu................................................................... 20 1.9.1 C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ................................. 20 1.9.2 øng dông c¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp chñ yÕu. ............................................................................. 25 Ch-¬ng II ......................................................................................................... 30 Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty THiÕt bÞ VËt t- - n«ng s¶n thanh tr× - hµ néi ............................................... 30 2.1 §Æc ®iÓm chung cña Doanh nghiÖp. ............................................... 30 2.1.1 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Doanh nghiÖp. ............... 30 2.1.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty thiÕt bÞ vËt t- n«ng s¶n Thanh Tr× - Hµ Néi. ....................... 30 2.1.3 C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña nhµ m¸y …………………………..33 ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ 2.1.4 C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña ®¬n vÞ thùc tËp ………………….……………………….…. 33 2.2 Thùc tÕ c«ng t¸c kÕ ho¹ch chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty vËt t- thiÕt bÞ n«ng s¶n Thanh tr× - Hµ Néi ................... 37 2.2.1 §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty..................................................................................... 37 2.2.2 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. ................................................ 38 2.2.3 §¸nh gi¸ s¶n phÈm lµm dë cuèi kú. ............................................ 65 2.2.4 Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. ........................................ 65 Ch-¬ng III ....................................................................................................... 67 NhËn xÐt vµ kiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty vËt t- thiÕt bÞ n«ng s¶n thanh tr× -hµ néi. ..................... 67 3.1.1 ¦u ®iÓm. ...................................................................................... 67 3.1.2 Nh-îc ®iÓm. ................................................................................ 68 3.1 Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp. .................................................................. 68 KÕt luËn ........................................................................................................... 70 ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ Lêi nãi ®Çu Sau n¨m 1954 miÒn B¾c ®-îc hoµn toµn gi¶i phãng. §Êt n-íc ta b¾t tay vµo x©y dùng kinh tÕ vµ kh¾c phôc hËu qu¶ cña chiÕn tranh ®Ó l¹i. C¬ chÕ kinh tÕ cña chóng ta lóc ®ã lµ c¬ chÕ tËp trung quan liªu, bao cÊp. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi, chóng ta cßn gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n vµ §¶ng ta còng m¾c ph¶i nh÷ng sai lÇm trong viÖc x¸c ®Þnh nh÷ng chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch lín, chØ ®¹o chiÕn l-îc vµ thùc hiÖn ®-êng lèi. HËu qu¶ sai lÇm lµ cuéc khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi ®· kÐo dµi 10 n¨m. V× thÕ, t¹i c¸c k× ®¹i héi §¶ng VI, VII, VIII vµ gÇn ®©y nhÊt lµ §¹i héi §¶ng lÇn thø IX ®· quyÕt ®Þnh ®æi míi c¬ chÕ ë n­íc ta víi ph­¬ng ch©m: “ nÒn kinh tÕ hµng hãa nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr-êng, cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng X· héi chñ nghÜa…” Tõ khi chuyÓn ®æi c¬ chÕ kinh tÕ ®Êt n-íc ta ®· cã sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, më ra nhiÒu ngµnh nghÒ theo xu h-íng héi nhËp víi nÒn kinh tÕ khu vùc vµ thÕ giíi. Cho nªn sù canh tranh tÊt yÕu ®· x¶y ra. Mét trong nh÷ng yÕu tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn sù c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng lµ gi¸ c¶. §iÒu nµy cã nghÜa lµ cïng mét s¶n phÈm, chÊt l-îng nhnhau, mÉu m· phï hîp víi thÞ hiÕu cña kh¸ch hµng th× s¶n phÈm nµo cã gi¸ b¸n h¹ th× sÏ tiªu thô ®-îc nhiÒu h¬n, sù c¹nh tranh sÏ lín h¬n. Nh-ng gi¸ b¸n ph¶i dùa vµo c¬ së cña gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó x¸c ®Þnh. B¶n chÊt cña gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ sù chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè chi phÝ vµo nh÷ng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. §Ó thu ®-îc lîi nhuËn tèi ®a cho Doanh nghiÖp th× doanh nghiÖp ph¶i tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ råi míi h¹ gi¸ thµnh. §Ó tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm th× mét trong nh÷ng vÊn ®Ò quan träng lµ tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm s¶n xuÊt ra mét c¸ch chÝnh x¸c, kÞp thêi, ®óng chÕ ®é quy ®Þnh vµ ®óng víi viÖc t¨ng c-êng vµ c¶i thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh nãi riªng vµ c«ng t¸c qu¶n lý doanh nghiÖp nãi chung. ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ Chi phÝ s¶n xuÊt, gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ yÕu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, chÝnh s¸ch vÒ gi¸ b¸n vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. ChÝnh do nh÷ng nguyªn nh©n trªn mµ em chän chuyªn ®Ò kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty vËt t- thiÕt bÞ n«ng s¶n Thanh Tr× - Hµ Néi lµm ®Ò tµi thùc tËp cña m×nh. V× thêi gian thùc tËp kh«ng nhiÒu, do nh÷ng h¹n chÕ vÒ ®iÒu kiÖn kh¸ch quan vµ kh¶ n¨ng cña b¶n th©n kh«ng cho phÐp nªn ch¾c ch¾n b¸o c¸o cña em cßn rÊt nhiÒu thiÕu sãt, em rÊt mong ®-îc sù chØ b¶o, gióp ®ì thªm cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ quý c«ng ty n¬i em ®· cã ®iÒu kiÖn ®-îc thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n. Häc sinh Lª Thanh Ph-¬ng ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ Ch-¬ng I C¸c vÊn ®Ò chung vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm 1.1 §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp Trong doanh nghiÖp s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vËn dông c¸c ph-¬ng ph¸p kü thuËt h¹ch to¸n, ®Æc biÖt lµ vËn dông ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp, ph©n bè chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong pham vi ngµnh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp b¾t nguån tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh kü thuËt vµ tæ chøc s¶n xuÊt, tõ tÝnh ®a d¹ng vµ khèi l-îng s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt ra, nãi c¸ch kh¸c lµ b¾t nguån tõ lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. V× vËy, nghiªn cøu lo¹i h×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp sÏ gióp cho viÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp ®-îc hîp lý, ®óng ®¾n vµ do ®ã ph¸t huy ®-îc chøc n¨ng, vai trß vµ vÞ trÝ cña kÕ to¸n, trong ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n, qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý doanh nghiÖp nãi chung vµ qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm nãi riªng. Tõ ngµnh kinh tÕ cÊp I sÏ ®-îc ph©n chia thµnh c¸c ngµnh kinh tÕ cÊp II, cÊp III; cã lo¹i h×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, tÝnh chÊt quy tr×nh c«ng nghÖ, ph-¬ng ph¸p s¶n xuÊt s¶n phÈm, ®Þnh kú s¶n phÈm vµ sù lÆp l¹i cña s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt ra kh¸c nhau. §Ó nghiªn cøu c¸c lo¹i h×nh s¶n xuÊt c«ng nghiÖp cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n lo¹i theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau. 1.2 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ c¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu. 1.2.1 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt hãa vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú. 1.2.2 C¸c c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt chñ yÕu. 1.2.2.1 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo tÝnh chÊt kinh tÕ (yÕu tè chi phÝ). ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, c«ng cô, dông cô s¶n xuÊt dµnh cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú b¸o c¸o. - Chi phÝ nh©n c«ng: Bao gåm toµn bé chi phÝ tr¶ cho ng-êi lao ®éng (t¹m thêi hay th-êng xuyªn) vÒ tiÒn l-¬ng (tiÒn c«ng), c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cã tÝnh chÊt l-¬ng, tiÒn ¨n gi÷a ca vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng (KPC§, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ) trong kú b¸o c¸o. - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: bao gåm chi phÝ khÊu hao toµn bé tµi s¶n cè ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp trong s¶n xuÊt kinh doanh trong kú b¸o c¸o. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: Bao gåm c¸c chi phÝ vÒ nhËn cung cÊp dÞch vô tõ c¸c ®¬n vÞ kh¸c phôc vô ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh cña doanh nghiÖp trong kú b¸o c¸o nh-: ®iÖn, n-íc, ®iÖn tho¹i, vÖ sinh vµ c¸c dÞch vô kh¸c. - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn:Bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ch-a ®-îc ph¶n ¸nh ë c¸c chØ tiªu trªn, ®· chi b»ng tiÒn trong kú b¸o c¸o nh-: tiÕp kh¸ch, héi häp, thuª qu¶ng c¸o … 1.2.2.2 Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo c«ng dông kinh tÕ chi phÝ (kho¶n môc chi phÝ) Kho¶n môc chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm chi phÝ vÒ nguyªn liÖu chÝnh, vËt liÖu phô sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm. - Kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Bao gåm c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ng-êi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô nh-: l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng, tiÒn ¨n gi÷a ca vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng (b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, KPC§). - Kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung: Gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh t¹i bé phËn s¶n xuÊt (ph©n x-ëng, ®éi, tr¹i s¶n xuÊt …), ngoµi hai kho¶n môc trªn. 1.2.2.3 Ph©n lo¹i chi phÝ theo quan hÖ víi quan hÖ s¶n l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt. ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ Chi phÝ biÕn ®æi (biÕn phÝ): lµ nh÷ng chi phÝ cã sù thay ®æi vÒ l-îng t-¬ng quan tØ lÖ thuËn víi sù thay ®æi cña khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú nh-: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp … - Chi phÝ cè ®Þnh (®Þnh phÝ): lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè khi cã sù thay ®æi khèi l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong møc ®é nhÈt ®Þnh nh- chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p b×nh qu©n, chi phÝ ®iÖn th¾p s¸ng … 1.3 ý nghÜa cña c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph©n tÝch t×nh h×nh dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt. - Qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt gióp lËp kÕ ho¹ch cung øng vËt t-, tiÒn vèn, sö dông lao ®éng cho kú sau, cung cÊp tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n thu nhËp quèc d©n. C«ng viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt cung cÊp sè liÖu cho c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn tÝnh gi¸ thµnh lµm tµi liÖu tham kh¶o ®Ó lËp ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt vµ lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm kú sau. Gióp cho c¸c nhµ qu¶n lý x¸c ®Þnh ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp ph©n bæ chi phÝ cho c¸c ®èi t-îng mét c¸ch ®óng ®¾n vµ hîp lý. Gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh ph©n tÝch ®iÓm hßa vèn vµ phôc vô cho viÖc ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý, cÇn thiÕt ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng hiÖu qu¶ kinh doanh. 1.4 Gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.4.1 Gi¸ thµnh s¶n phÈm: Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm, dÞch vô lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét khèi l-îng hoÆc mét ®¬n vÞ s¶n phÈm, c«ng viÖc, lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh trong ®iÒu kiÖn c«ng suÊt b×nh th-êng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh chÊt l-îng häat ®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt, lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt. ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ 1.4.2 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.4.2.1 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy, gi¸ thµnh s¶n phÈm chia lµm 3 lo¹i: + Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch vµ s¶n l-îng kÕ ho¹ch. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch do bé phËn kÕ ho¹ch x¸c ®Þnh tr-íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp, lµ c¨n cø ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. + Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh trªn c¬ së ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt hiÖn hµnh vµ chØ tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc ®-îc thùc hiÖn tr-íc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ c«ng cô qu¶n lý ®Þnh møc cña doanh nghiÖp, lµ th-íc ®o chÝnh x¸c ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t-, lao ®éng vµ gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ, kü thuËt mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. + Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tÝnh to¸n trªn c¬ së sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh tËp hîp ®-îc trong kú vµ s¶n l-îng s¶n phÈm thùc tÕ ®· s¶n xuÊt trong kú. Gi¸ thµnh thùc tÕ ®-îc tÝnh to¸n sau khi kÕt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.4.2.2 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n. Theo c¸ch ph©n lo¹i nµy gi¸ thµnh s¶n phÈm chia lµm 2 lo¹i: - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ( cßn gäi lµ gi¸ thµnh c«ng x-ëng): Bao gåm chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp; Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp; Chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho s¶n phÈm hoµn thµnh, dÞch vô ®· cung cÊp. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®-îc sö dông ®Ó ghi sæ kÕ to¸n thµnh phÈm ®· nhËp kho hoÆc giao cho kh¸ch hµng vµ lµ c¨n cø ®Ó doanh nghiÖp tÝnh gi¸ ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ vèn hµng b¸n, tÝnh lîi nhuËn gép cña ho¹t ®éng b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô. - Gi¸ thµnh toµn bé: Bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp tÝnh cho s¶n phÈm ®· b¸n. Gi¸ thµnh toµn bé cña s¶n phÈm lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh toµn bé = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + Chi phÝ b¸n hµng + Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 1.5 §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.5.1 §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.5.1.1 Kh¸i niÖm chi phÝ s¶n xuÊt. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng, lao ®éng vËt hãa vµ c¸c chi phÝ cÇn thiÕt kh¸c mµ doanh nghiÖp chi ra ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong mét thêi kú. 1.5.1.2 C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §Æc ®iÓm vµ c«ng dông cña chi phÝ trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - §Æc ®iÓm c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. - §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm (®Æc tÝnh kü thuËt, ®Æc ®iÓm sö dông, ®Æc ®iÓm th-¬ng phÈm …) 1.5.1.3 Yªu cÇu, tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n vµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn tËp hîp nh»m ®Ó kiÓm tra, gi¸m s¸t chi phÝ s¶n xuÊt vµ phôc vô c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - §èi víi ngµnh c«ng nghiÖp, ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cã thÓ lµ lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô; nhãm s¶n phÈm cïng lo¹i; chi tiÕt, bé phËn s¶n phÈm; ph©n x-ëng, bé phËn; giai ®o¹n c«ng nghÖ; ®¬n ®Æt hµng. 1.5.2 §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.5.2.1 Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm. ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh chÊt l-îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ qu¶n lý s¶n xuÊt, lµ c¨n cø quan träng ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n vµ x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt. 1.5.2.2 C¸c c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó x¸c ®Þnh ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh ®óng ®¾n ph¶i dùa vµo c¸c c¨n cø sau: §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt; Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm; Yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý; Tr×nh ®é øng dông m¸y vi tÝnh trong c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp. - XÐt vÒ mÆt tæ chøc s¶n xuÊt: + NÕu tæ chøc s¶n xuÊt ®¬n chiÕc (nh- doanh nghiÖp ®ãng tµu, c«ng ty x©y dùng c¬ b¶n …) th× tõng s¶n phÈm, tõng c«ng viÖc lµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. + NÕu tæ chøc s¶n xuÊt hµng lo¹t hoÆc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng th× ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹t s¶n phÈm hoÆc tõng ®¬n ®Æt hµng. + NÕu tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu lo¹i s¶n phÈm, khèi l-îng lín (nh- dÖt v¶i, s¶n xuÊt b¸nh kÑo …) th× mçi lo¹i s¶n phÈm lµ mét ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. - XÐt vÒ qui tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. + NÕu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n th× ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ thµnh phÈm hoµn thµnh hoÆc cã thÓ lµ nöa thµnh phÈm tù chÕ biÕn. + NÕu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu song song th× ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ bé phËn, chi tiÕt s¶n phÈm hoÆc s¶n phÈm l¾p r¸p hoµn chØnh. 1.5.2.3 C¸c lo¹i ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra dÞch vô cung cÊp cho kh¸ch hµng cÇn ph¶i tÝnh tæng gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ. 1.6 NhiÖm vô kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh. ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ Tæ chøc tËp hîp vµ ph©n bæ tõng lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo ®óng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ b»ng ph-¬ng ph¸p thÝch hîp. Cung cÊp kÞp thêi nh÷ng sè liÖu, th«ng tin tæng hîp vÒ c¸c kho¶n môc chi phÝ, yÕu tè chi phÝ ®· quy ®Þnh, xac ®Þnh ®óng ®¾n trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. - VËn dông ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®Ó tÝnh to¸n gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña c¸c ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh theo ®óng kho¶n môc quy ®Þnh vµ ®óng kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· x¸c ®Þnh. - §Þnh kú cung cÊp c¸c b¸o c¸o vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh cho c¸c cÊp qu¶n lý doanh nghiÖp tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc vµ dù to¸n chi phÝ, ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph¸t hiÖn c¸c h¹n chÕ vµ kh¶ n¨ng tiÒm tµng, ®Ò xuÊt c¸c liÖu ph¸p ®Ó gi¶m chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.7 KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.7.1 Tµi kho¶n kÕ to¸n chñ yÕu sö dông. 1.7.1.1 Tµi kho¶n 621 - chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô cña c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, x©y l¾p, n«ng, l©m, ngnghiÖp KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña tµi kho¶n 621 - chi phÝ NL,VL trùc tiÕp: Bªn nî: TrÞ gi¸ thùc tÕ nguyªn liÖu, vËt liÖu xuÊt dïng trùc tiÕp cho häat ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm hoÆc thùc hiÖn dÞch vô trong kú h¹ch to¸n. Bªn cã: - TrÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. - KÕt chuyÓn chi phÝ NL, VL trùc tiÕp trªn møc b×nh th-êng kh«ng ®-îc tÝnh vµo trÞ gi¸ hµng tån kho, tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú. - KÕt chuyÓn chi phÝ NL, VL trùc tiÕp binh th-êng ph¸t sinh ë møc b×nh th-êng vµo bªn Nî TK 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (hoÆc bªn Nî TK 631 - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt) ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ TK 621 kh«ng cã sè d- cuèi kú vµ ph¶n ¸nh chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. 1.7.1.2 Tµi kho¶n 622 - chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ lao ®éng trùc tiÕp tham gia vµo qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt – kinh doanh trong c¸c ngµnh c«ng nghiÖp, n«ng, l©m, ng- nghiÖp, x©y dùng c¬ b¶n, dÞch vô. KÕt cÊu vµ néi dung cña TK 622 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. Bªn Cã: - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trªn møc b×nh th-êng kh«ng ®-îc tÝnh vµo trÞ gi¸ hµng tån kho, tÝnh vµo gi¸ vèn hµng b¸n trong kú. - KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp binh th-êng ph¸t sinh ë møc b×nh th-êng vµo bªn Nî TK 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang (hoÆc bªn Nî TK 631 - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt) ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ TK 622 kh«ng cã sè d- cuèi kú vµ ph¶n ¸nh chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. 1.7.1.3 Tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ phôc vô s¶n xuÊt, kinh doanh chung ph¸t sinh ë ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt, ®éi, c«ng tr-êng… KÕt cÊu vµ néi dung TK 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung. Bªn Nî: C¸c chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh ë møc b×nh th-êng vµ chi phÝ s¶n xuÊt chung biÕn ®æi ®-îc kÕt chuyÓn vµo TK 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang ( hoÆc tµi kháan 631 - gi¸ thµnh s¶n xuÊt). - Chi phÝ s¶n xuÊt chung cè ®Þnh ph¸t sinh trªn møc b×nh th-êng ®-îc kÕt chuyÓn vµo TK 632 - gi¸ vèn hµng b¸n. - Tµi kho¶n 627 - chi phÝ s¶n xuÊt chung kh«ng cã sè d- cuèi kú. Tµi kho¶n 627 cã c¸c tµi kho¶n cÊp II Tµi kho¶n 627 1 – chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ Tµi kho¶n 627 2 – chi phÝ vËt liÖu Tµi kho¶n 627 3 – chi phÝ dông cô s¶n xuÊt Tµi kho¶n 637 4 – chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh Tµi kho¶n 627 7 – chi phÝ dÞch vô mua ngoµi Tµi kho¶n 627 8 – chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c. 1.7.1.4 Tµi kho¶n 154 - chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. §Ó tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. KÕt cÊu vµ néi dung: Bªn Nî: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung ph¸t sinh trong kú liªn quan ®Õn s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô: Bªn Cã: ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ - TrÞ gi¸ phÕ liÖu thu håi, trÞ gi¸ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®-îc. - TrÞ gi¸ nguyªn liÖu, vËt liÖu, hµng hãa gia c«ng xong nhËp kho. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ cña s¶n phÈm ®· chÕ t¹o xong nhËp kho hoÆc chuyÓn ®i b¸n. - Chi phÝ thùc tÕ cña khèi l-îng dÞch vô ®· cung cÊp hoµn thµnh cho kh¸ch hµng. Sè d- bªn Nî: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú TK 154 ®-îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt (ph©n x-ëng giai ®o¹n s¶n xuÊt, s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm, ®¬n ®Æt hµng). 1.7.1.5 Tµi kho¶n 631 - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt. §Ó ph¶n ¸nh tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô ë ®¬n vÞ s¶n xuÊt trong tr-êng hîp kÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. KÕt cÊu vµ néi dung ph¶n ¸nh cña TK 631 - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: Bªn Nî: - TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú. - Chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn Cã: - TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK 154. - Gi¸ thµnh s¶n phÈm ®· b¸n, dÞch vô hoµn thµnh kÕt chuyÓn vµo TK 632 Gi¸ vèn hµng b¸n. Tµi kháan 631 kh«ng cã sè d- cuèi kú vµ ®-îc chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. 1.7.2 Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. 1.7.2.1 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Ph-¬ng ph¸p tËp hîp trùc tiÕp: ¸p dông ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ ®· x¸c ®Þnh. KÕ to¸n tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu theo ®óng ®èi t-îng chÞu chi phÝ, tõ ®ã tËp hîp sè liÖu tõ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ghi vµo sæ kÕ to¸n theo tõng ®èi t-îng cã liªn quan. ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ Ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt gi¸n tiÕp: ¸p dông ®èi víi chi phÝ s¶n xuÊt cã liªn quan tíi nhiÒu ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, kh«ng thÓ tËp hîp trùc tiÕp cho tõng ®èi t-îng chÞu chi phÝ ®-îc. KÕ to¸n tiÕn hµnh tËp hîp vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt cho c¸c ®èi t-îng cã liªn quan theo tr×nh tù sau: + Tæ chøc ghi chÐp ban ®Çu chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ sau ®ã tæng hîp sè liÖu lªn chøng tõ kÕ to¸n theo ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ. + Lùa chän tiªu chuÈn ph©n bæ thÝch hîp víi tõng lo¹i chi phÝ ®Ó tÝnh to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt ®· tæng hîp ®-îc cho c¸c ®èi t-îng liªn quan. C«ng thøc tÝnh: H= C n Σ Ti i=1 Trong ®ã: H lµ hÖ sè ph©n bæ C lµ tæng chi phÝ ®· tËp hîp ®-îc cÇn ph©n bæ Ti lµ tiªu chuÈn ph©n bæ cña ®èi t-îng i. Chi phÝ ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ cã liªn quan (Ci) ®-îc tÝnh theo c«ng thøc: Ci = Ti x H 1.7.2.2 S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp (ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn) ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ (1)Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. (2)Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. (3)Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn vµ ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ cã liªn quan. (4)TrÞ gi¸ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®-îc, ng-êi g©y thiÖt h¹i s¶n phÈm háng ph¶i båi th-êng. (5)TrÞ gi¸ thuÇn -íc tÝnh cña phÕ liÖu thu håi tõ s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®-îc. (6)Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thµnh phÈm nhËp kho hoÆc ®· giao cho kh¸ch hµng. - Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt toµn doanh nghiÖp (KÕ to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú) ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ (1) §Çu kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn trÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Çu kú. (2) Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp thùc tÕ ph¸t sinh trong kú cho c¸c ®èi t-îng chÞu chi phÝ. (3) Cuèi kú kÕ to¸n, kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp cho c¸c ®èi t-îng chÞu chi phÝ. (4) Cuèi kú, kÕ to¸n kÕt chuyÓn hoÆc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt chung ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô. (5) Tr-êng hîp ph¸t sinh s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®-îc, c¨n cø vµo quyÕt ®Þnh xö lý cña cÊp cã thÈm quyÒn. (6) Cuèi kú kÕ to¸n, tiÕn hµnh kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. (7) Gi¸ thµnh s¶n xuÊt thùc tÕ s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh trong kú. 1.8 C¸c ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm ®ang chÕ t¹o dë dang. 1.8.1 Theo chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp (nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp) ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp chiÕm tû träng lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt, s¶n l-îng s¶n phÈm dë dang gi÷a c¸c kú kÕ to¸n Ýt biÕn ®éng. C«ng thøc tÝnh: DCK= D § K  Cn x QD QSP  QD Trong ®ã: DCK, D§K: TrÞ gi¸ s¶n phÈm dë dang ®ang cuèi kú vµ ®Çu kú. Cn: Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp ph¸t sinh trong kú. QSP, QD: S¶n l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ s¶n l-îng s¶n phÈm dë dang cuèi kú. C«ng thøc nµy ¸p dông trong tr-êng hîp doanh nghiÖp cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc, chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp ®-îc bá vµo ngay tõ ®Çu cña quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt. Tr-êng hîp chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu phô trùc tiÕp bá dÇn vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt th× trÞ gi¸ s¶n phÈm lµm dë chØ tÝnh theo chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp bá vµo tõ ®Çu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 1.8.2 ¦íc l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh t-¬ng ®-¬ng. Ph-¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng s¶n phÈm cã chi phÝ chÕ biÕn chiÕm tû träng t-¬ng ®èi lín trong tæng chi phÝ s¶n xuÊt vµ s¶n l-îng s¶n phÈm dë dang biÕn ®éng nhiÒu gi÷a c¸c kú kÕ to¸n. Néi dung ph-¬ng ph¸p: - C¨n cø s¶n l-îng s¶n phÈm dë dang vµ møc ®é hoµn thµnh ®Ó quy ®æi s¶n l-îng s¶n phÈm dë dang thµnh s¶n l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh t-¬ng ®-¬ng. - C«ng thøc: QT§ = QD x %HT QT§: S¶n l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh t-¬ng ®-¬ng %HT: TØ lÖ chÕ biÕn hoµn thµnh. - TÝnh to¸n x¸c ®Þnh tõng kho¶n môc chi phÝ cho s¶n phÈm dë dang theo nguyªn t¾c: ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7 B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp Tr-êng Trung häc Kinh tÕ ____________________________________________________________ + Chi phÝ s¶n xuÊt bá vµo tõ ®Çu quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt (nh- chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu trùc tiÕp hoÆc chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh trùc tiÕp): DCK = D § K  Cn x QD (1) QSP  QT § + §èi víi c¸c chi phÝ bá dÇn vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt chÕ biÕn (chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ s¶n xuÊt chung): DCK = D § K  CCB x QT§ QSP  QT § 1.8.3 §Þnh møc chi phÝ. Trong c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ®· x©y dùng ®-îc hÖ thèng ®Þnh møc chi phÝ s¶n xuÊt hîp lý vµ æn ®Þnh th× cã thÓ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo ph-¬ng ph¸p chi phÝ s¶n xuÊt ®Þnh møc. Tr-íc hÕt, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo s¶n l-îng s¶n phÈm dë dang ®· kiÓm kª vµ ®Þnh møc tõng kho¶n môc chi phÝ ë tõng c«ng ®o¹n, sau ®ã tæng hîp l¹i theo tõng lo¹i s¶n phÈm. Trong ph-¬ng ph¸p nµy c¸c kho¶n môc chi phÝ tÝnh cho s¶n l-îng s¶n phÈm dë dang cßn phô thuéc møc ®é chÕ biÕn hoµn thµnh cña chóng. 1.9 C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ øng dông trong c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp chñ yÕu. 1.9.1 C¸c ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.9.1.1 Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n (ph-¬ng ph¸p trùc tiÕp) Ph-¬ng ph¸p nµy thÝch hîp víi nh÷ng s¶n phÈm, c«ng viÖc cã quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt gi¶n ®¬n khÐp kÝn, tæ chøc s¶n xuÊt nhiÒu, chu kú s¶n xuÊt ng¾n vµ xen kÏ, liªn tôc (nh- s¶n phÈm ®iÖn, n-íc, than, b¸nh kÑo …) C«ng thøc tÝnh: Z = D§K + C - DCK z= Z Q ____________________________________________________________ Lª Thanh Ph-¬ng - 38/A7
- Xem thêm -