Tài liệu Hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp tại cty tm xd bắc nam

  • Số trang: 70 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Lêi më ®Çu Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, cïng víi sù ®æi míi kinh tÕ, hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng cña n-íc cã sù ph¸t triÓn ®¸ng kÓ - trong ®ã cã sù ®ãng gãp cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n - mét ngµnh mòi nhän thu hót khèi l-îng vèn ®Çu t- cña nÒn kinh tÕ. MÆt kh¸c, bÊt kú mét doanh nghiÖp còng muèn tèi ®a ho¸ lîi nhuËn, gi¶m chi phÝ vµ h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cho doanh nghiÖp. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nªu trªn, mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc mµ mçi doanh nghiÖp x©y l¾p nãi chung vµ c«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam nãi riªng cÇn cã c¸c th«ng tin vÒ chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt mét c¸ch chÝnh x¸c, kÕt hîp víi tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ gi¸ thµnh s¶n phÈm mang l¹i lîi nhuËn lín nhÊt cho doanh nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m qua l·nh ®¹o c«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam lu«n quan t©m ®Õn c«ng t¸c chi phÝ, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®iÒu chØnh cho phï hîp víi thùc tÕ vµ chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh. Qua thêi gian t×m hiÓu thùc tÕ c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n t¹i c«ng ty em ®· chän ®Ò tµi: "H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam". Chuyªn ®Ò gåm cã 3 phÇn: PhÇn 1: Nh÷ng lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam. 1. C¬ së lý luËn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1.1. §Æc ®iÓm, néi dung ho¹t ®éng kinh doanh x©y l¾p cã ¶nh h-ëng ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n 1.2. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 2.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt cña chi phÝ s¶n xuÊt 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 1 3. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.1. Kh¸i niÖm 3.2. Ph©n lo¹i 4. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5.1. §èi t-îng h¹ch to¸n chi pÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt b) §èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5.2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p b) Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt - H¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp (nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp) - H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (CP NCTT) - H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung (CPSXC). 5.3. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú a) H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh b) KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. PhÇn II: Thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty 1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty 1.3. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty 2 1.4. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n vµ t×nh h×nh vËn dông chÕ ®é kÕ to¸n cña C«ng ty a) §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n b) VËn dông chÕ ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty - Quy ®Þnh chung - ChÕ ®é chøng tõ - ChÕ ®é tµi kho¶n - ChÕ ®é sæ kÕ to¸n - ChÕ ®é b¸o c¸o kÕ to¸n 2. Thùc tr¹ng viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i cb 2.1. §Æc ®iÓm cña c«ng ty ¶nh h-ëng tíi viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh c«ng tr×nh x©y l¾p 2.2. §èi t-îng, ph-¬ng ph¸p tÝnh vµ ph©n lo¹i chi phÝ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p b) Ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c) Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 2.3. Néi dung h¹ch to¸n a) Tr×nh tù h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p b) H×nh thøc giao kho¸n c) H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (CP NVLTT) d) H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp e) H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi f) H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung g) H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p - H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt - KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3 PhÇn III: Mét sè nhËn xÐt, kiÕn nghÞ vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam 1. §¸nh gi¸, nhËn xÐt vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty 1.1. ¦u ®iÓm 1.2. Nh÷ng mÆt cßn tån t¹i 2. KiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam. 4 PhÇn I Nh÷ng lý luËn chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam 1. C¬ së lý luËn vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 1.1. §Æc ®iÓm, néi dung ho¹t ®éng x©y l¾p cã ¶nh h-ëng ®Õn h¹ch to¸n kÕ to¸n X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chÊt mang tÝnh c«ng nghiÖp nh»m t¹o ra c¬ së vËt chÊt quan träng cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. Cã c¸c ®Æc ®iÓm sau. - S¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc cã qui m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt dµi, ¶nh h-ëng lín ®Õn m«i tr-êng sinh th¸i. §Æc ®iÓm nµy lµm cho viÖc h¹ch to¸n rÊt kh¸c biÖt so víi c¸c ngµnh kh¸c. S¶n phÈm x©y l¾p ph¶i theo ®iÒu lÖ qu¶n lý vµ ®Çu t- do Nhµ n-íc qui ®Þnh. Qu¸ tr×nh thi c«ng ®-îc so s¸nh víi dù to¸n lµm th-íc ®o. - S¶n phÈm x©y l¾p ®-îc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n trõ ®i gi¸ thanh to¸n víi bªn chñ ®Çu t- (hoÆc theo gi¸ tho¶ thuËn víi bªn chñ ®Çu t-) - S¶n phÈm x©y l¾p th× cè ®Þnh t¹i nªn s¶n xuÊt, cßn c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nh-: m¸y thi c«ng, ng-êi lao ®éng… di chuyÓn theo ®Þa ®iÓm. §Æc ®iÓm nµy lµm cho c«ng t¸c h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt phøc t¹p v× chÞu ¶nh h-ëng cña t¸c ®éng m«i tr-êng. - ViÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n tiÕn hµnh chÆt chÏ ®¶m b¶o cho c«ng tr×nh phï hîp dù to¸n thiÕt kÕ. 1.2. §Æc ®iÓm h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p - H¹ch to¸n chi phÝ nhÊt thiÕt ®-îc ph©n theo tõng kho¶n môc chi phÝ, tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cô thÓ. Qua ®ã th-êng xuyªn so s¸nh, kiÓm tra thùc 5 hiÖn dù to¸n chi phÝ, xem xÐt nguyªn nh©n v-ît, hôt dù to¸n vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh. - ViÖc lËp dù to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh ph¶i theo tõng kho¶n môc hay giai ®o¹n cña h¹ng môc. - Gi¸ thµnh c«ng tr×nh l¾p ®Æt kh«ng bao gåm gi¸ trÞ b¶n th©n thiÕt bÞ do chñ ®Çu t- ®-a vµo l¾p ®Æt, mµ chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ do doanh nghiÖp x©y l¾p bá ra cã liªn quan ®Õn x©y l¾p c«ng tr×nh. V× vËy khi nhËn thiÕt bÞ do ®-îc chñ ®Çu t- bµn giao ®Ó l¾p ®Æt, gi¸ c¸c thiÕt bÞ ®-îc ghi vµo bªn nî TK 002 " VËt t- hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng" - Gi¸ thµnh x©y dùng vµ x©y l¾p ®Æt kÕt cÊu bao gåm gi¸ trÞ vËt kÕt cÊu vµgi¸ trÞ thiÕt bÞ kÌm theo nh- thiÕt bÞ vÖ sinh, th«ng giã… 2. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt, ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt 2.1. Kh¸i niÖm, b¶n chÊt chi phÝ s¶n xuÊt Chi phÝ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp x©y l¾p lµ toµn bé c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh x©y l¾p. C¸c chi phÝ nµy ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn. Chi phÝ g¾n víi mét kú s¶n xuÊt kinh doanh nhÊt ®Þnh vµ ph¶i chÞu chi phÝ thùc. 2.2. Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt a. Theo yÕu tè chi phÝ: cã 7 yÕu tè - Nguyªn liÖu, vËt liÖu: bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô, dông cô sö dông vµo s¶n xuÊt thi c«ng x©y l¾p ( lo¹i trõ vËt liÖu dïng kh«ng kÕt nhËp l¹i kho, vµ phÝ liÖu thu håi) - Nhiªn liÖu, ®éng lùc: - TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n x©y l¾p vµ ng-êi qu¶n lý. - KhÊu hao TSC§: (tµi s¶n cè ®Þnh): tæng sè khÊu hao TSC§ trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông trong kú. 6 - B¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn: tÝnh theo tû lÖ qui ®Þnh trªn tæng sè l-¬ng vµ phô cÊp theo l-¬ng. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi dïng cho viÖc s¶n xuÊt kinh doanh . - Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn ch-a ®-îc ph¶n ¸nh ë c¸c yÕu tè trªn. b. Theo lÜnh vùc ho¹t ®éng kinh doanh: 3 lo¹i - Chi phÝ kinh doanh: lµ chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, tiªu thô, qu¶n lý. - Chi phÝ ho¹t ®éng tµi chÝnh: lµ chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng vÒ vèn. - Chi phÝ kh¸c: gåm chi phÝ ngoµi dù kiÕn do chñ quan hay kh¸ch quan ®-a tíi. c) Theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Toµn bé chi phÝ NVL chÝnh, phô, nhiªn liÖu…tham gia trùc tiÕp vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt thi c«ng, x©y l¾p chÕ t¹o s¶n phÈm hay thùc hiÖn lao vô dÞch vô. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm c¸c tiÒn l-¬ng, phô cÊp theo l-¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng BHXH, BHYT, KPC§. - Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng: lµ chi phÝ vËt liÖu, tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp theo l-¬ng, tiÒn l-¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp ®iÒu khiÓn m¸y, chi phÝ b¶o d-ìng, söa ch÷a m¸y thi c«ng. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: lµ chi phÝ ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x-ëng s¶n xuÊt. d) Theo mèi quan hÖ víi khèi l-îng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh - BiÓu phÝ: lµ nh÷ng kho¶n môc chi phÝ cã quan hÖ tû lÖ thuËn víi møc ®é ho¹t ®éng biÓu chi phÝ khi tÝnh cho 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm th× æn ®Þnh, kh«ng thay ®æi. BiÓu phÝ b»ng 0 khi kh«ng cã ho¹t ®éng. - §Þnh phÝ: lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng thay ®æi khi møc ®é ho¹t ®éng thay ®æi. §Þnh phÝ 1 ®¬n vÞ s¶n phÈm kh«ng thay ®æi khi s¶n l-îng thay ®æi. - Chi phÝ hçn hîp: lµ nh÷ng chi phÝ bao gåm c¸c yÕu tè biÕn phÝ lÉn ®Þnh phÝ nh-: chi phÝ ®iÖn n-íc…ë møc ®é ho¹t ®éng c¨n b¶n. 7 e) Theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ: th× toµn bé chi phÝ kinh doanh ®-îc chia thµnh chi phÝ s¶n phÈm vµ chi phÝ thêi kú. Chi phÝ s¶n phÈm lµ chi phÝ g¾n liÒn víi s¶n phÈm ®-ìc ra, ®-îc mua. Chi phÝ thêi kú lµ chi phÝ lµm gi¶m lîi tøc mét thêi kú nµo ®ã. Nã kh«ng ph¶i lµ mét phÇn gi¸ trÞ s¶n xuÊt ®-îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®-îc mua vµo nªn ®-îc xem lµ phÝ tæn dÇn ®-îc khÊu trõ ra tõ lîi nhuËn cña thêi kú mµ chÝ phÝ ph¸t sinh. 3. Kh¸i niÖm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 3.1. Kh¸i niÖm: Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ®Ó hoµn thµnh khèi l-îng s¶n phÈm x©y l¾p theo qui ®Þnh. S¶n phÈm x©y l¾p cã thÓ lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh 1 giai ®o¹n thi c«ng x©y l¾p cã thiÕt kÕ vµ tÝnh dù to¸n riªng. 3.2. Ph©n lo¹i s¶n phÈm trong x©y l¾p a) Theo c¬ së sè liÖu vµ thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh - Gi¸ thµnh dù to¸n: lµ tæng sè c¸c chi phÝ dù to¸n ®Ó hoµn thµnh mét khèi l-îng s¶n phÈm x©y l¾p. Gi¸ trÞ dù to¸n dùa trªn c¸c ®Þnh møc theo thiÕt kÕ ®-îc duyÖt vµ khung gi¸ qui ®Þnh ®¬n gi¸ x©y dùng ¸p dông cho tõng vïng, ®Þa ph-¬ng do cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh. C«ng thøc: Gi¸ thµnh dù to¸n = Gi¸ trÞ dù to¸n - Lîi nhuËn ®Þnh møc. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: ®-îc x¸c ®Þnh xuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ ë mét xÝ nghiÖp x©y l¾p nhÊt ®Þnh trªn c¬ së: biÖn ph¸p thi c«ng, c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ ¸p dông trong xÝ nghiÖp. C«ng thøc: Gi¸ thµnh;kÕ ho¹ch = Gi¸ thµnh;dù to¸n - Møc h¹;gi¸ thµnh + Kho¶n bï chªnh lÖch; v-ît dù to¸n - Gi¸ thµnh thùc tÕ: Ph¶n ¸nh toµn bé gi¸ thµnh thùc tÕ ®Ó hoµn thµnh bµn giao khèi l-îng x©y l¾p mµ xÝ nghiÖp nhËn thÇu. 8 b) Theo ph¹m vi ph¸t sinh chi phÝ: - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: lµ chØ tiªu ph¶n ¸nh tÊt c¶ nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm trong ph¹m vi ph©n x-ëng s¶n xuÊt. - Gi¸ thµnh tiªu thô: ph¶n ¸nh chØ tiªu c¸c chi phÝ ph¸t sinh cã liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm. C«ng thøc: Gi¸ thµnh toµn bé;s¶n phÈm = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt;chi phÝ s¶n phÈm + Chi phÝ qu¶n lý;doanh nghiÖp - Chi phÝ;b¸n hµng 4. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p Gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi nhau, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm, chi phÝ biÓu hiÖn hao phÝ, cßn gi¸ thµnh biÓu hiÖn mÆt kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt. Chóng gièng nhau vÒ chÊt: gi¸ thµnh vµ chi phÝ ®Òu bao gåm c¸c chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp bá ra trong qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm. Tuy nhiªn chóng cã sù kh¸c nhau vÒ l-äng. - Chi phÝ s¶n xuÊt biÓu hiÖn chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ®Ó s¶n xuÊt, nã kh«ng liªn quan ®Õn chi phÝ ®ã hay kh«ng. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh cho mét c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hay khèi l-îng c«ng viÖc x©y l¾p hoµn thµnh theo qui ®Þnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cã thÓ bao gåm chi phÝ khèi l-îng x©y l¾p dë dang cuèi kú ®-îc kÕt chuyÓn sang kú sau. - Chi phÝ lµ c¸i ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lao vô, c«ng viÖc hoµn thµnh. - Møc tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ trong chi phÝ sÏ ¶nh h-áng ®Õn kÕt qu¶ tµi chÝnh khi thi c«ng c«ng tr×nh. - TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p dùa trªn h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p - Qu¶n lý tèt gi¸ thµnh trªn c¬ së thùc hiÖn tèt qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt. Tæng gi¸ thµnh;s¶n phÈm c«ng tr×nh;hoµn thµnh = Chi phÝ s¶n xuÊt;x©y l¾p dë;dang ®Çu kú + 9 Chi phÝ s¶n xuÊt;x©y l¾p ph¸t;sinh trong kú Chi phÝ s¶n xuÊt; x©y l¾p dë;dang cuèi kú Tuy nhiªn, h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt ch-a ph¶i lµ môc tiªu tÝnh gi¸ thµnh. Nã chØ lµ ph-¬ng tiÖn, c¬ së cña gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm kh«ng bao gåm chi phÝ cho khèi l-îng cuèi kú, nh÷ng chi phÝ kh«ng liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt, nh÷ng chi phÝ chi ra nh-ng chê ph©n bæ cho kú sau nh-ng nã l¹i gåm nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cuèi kú tr-íc chuyÓn sang ph©n bæ cho kú nµy. 5. §èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p 5.1. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) §èi t-îng h¹ch to¸n §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ ph¹m vi, giíi h¹n mµ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ®-îc tËp hîp theo ph¹m vi giíi h¹n cã. §èi t-îng tËp hîp chi phÝ trong tõng doanh nghiÖp cô thÓ cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh lµ tõng s¶n phÈm, lo¹i s¶n phÈm, chi tiÕt c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, ®¬n ®Æt hµng. b) §èi t-îng tÝnh, gi¸ thµnh C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p, ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc tõng khèi l-îng c«ng viÖc x©yl¾p cã thiÕt kÕ riªng. §ång thêi víi viÖc x¸c ®Þnh ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh th× ph¶i x¸c ®Þnh ®-îc kú tÝnh gi¸ thµnh. Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau: - NÕu ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh hoµn thµnh hoÆc theo ®¬n ®Æt hµng th× thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh lµ khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. - NÕu ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh ®-îc qui ®Þnh thanh to¸n theo giai ®o¹n x©y dùng th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ theo giai ®o¹n x©y dùng hoµn thµnh. 10 - NÕu ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh ®-îc qui ®Þnh thanh to¸n ®Þnh kú theo khèi t-îng tõng lo¹i c«ng viÖc trªn c¬ së dù to¸n kú tÝnh gi¸ thµnh lµ theo th¸ng (quý). 5.2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ t×nh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p a) H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn * H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú Tãm t¾t s¬ ®å h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. TK621 TK631 KÕt chuyÓn gi¸ trÞ s¶n phÈm dÞch vô dë dang cuèi kú KÕt chuyÓn CP NVL trùc tiÕp TK154 TK622 Gi¸ trÞ dÞch vô dë dang cuèi kú KÕt chuyÓn CP NC trùc tiÕp TK627 TK632 KÕt chuyÓn (hoÆc ph©n bæ) CP s¶n xuÊt chung Tæng gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm dÞch vô hoµn thµnh * H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn - H¹ch to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVLTT) Chi phÝ NVL trùc tiÕp bao gåm chi phÝ vÒ c¸c NVL chÝnh, nöa thµnh phÈm, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô lao ®éng thuéc TSL§. §Ó ph¶n ¸nh chi phÝ NVL trùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh tæng hîp trªn TK 621 "Chi phÝ NVL trùc tiÕp". Bªn Nî: Gi¸ thùc tÕ NVL xuÊt dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt Bªn Cã: + KÕt chuyÓn vµo TK 154 "Chi phÝ SXKD dë dang" 11 + Gi¸ thùc tÕ NVL sö dông kh«ng hÕt nhËp l¹i kho. Cuèi kú kh«ng cã sè d-, TK nµy cã thÓ më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. + Khi xuÊt kho NVL sö dông trùc tiÕp cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt x©y l¾p: Nî TK 621: Chi phÝ NVLTT Cã TK 152: NVL + Mua NVL kh«ng vÒ nhËp kho vµ xuÊt dïng trùc tiÕp Nî TK 621: Chi phÝ NVL TT Cã TK 133: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ Cã TK 331, 112, 111: VËt liÖu mua ngoµi + Cuèi kú kiÓm kª x¸c ®Þnh NVL dïng kh«ng hÕt nhËp l¹i kho Nî TK 152: NVL Cã TK 621: CP NVL + Cuèi kú kiÓm kª x¸c ®Þnh nguyªn vËt liÖu sö dông cho tõng ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ. Chi phÝ;NVL = TrÞ gi¸ NVL; trùc tiÕp cßn; l¹i ®Çu kú TrÞ gi¸ NVL; trùc tiÕp ®-a; vµo sö dông + - TrÞ gi¸ NVL; trùc tiÕp cßn l¹i; ch-a sö dông - TrÞ gi¸;phÕ liÖu;thu håi Nî TK 154: CP SXKD dë dang Cã TK 621: CP NVL trùc tiÕp - H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp (CP NC trùc tiÕp) Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong gi¸ thµnh x©y l¾p bao gåm: tiÒn l-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp tham gia x©y dùng c«ng tr×nh vµ c¸c kho¶n BHXH, BHYT, KPC§. Toµn bé chi phÝ trªn ®-îc h¹ch to¸n vµo TK 622 "CP NCTT". Bªn Nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong kú Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo TK154 Cuèi kú kh«ng cã sè d-, ®-îc më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. + Hµng th¸ng, c¨n cø b¶ng tÝnh l-¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho nh©n c«ng trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y l¾p. 12 13 Nî TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Cã TK 141: T¹m øng + Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Nî TK 154: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang. Cã TK 622: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. - H¹ch to¸n chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng thuª ngoµi gåm toµn bé c¸c chi phÝ vÒ vËt t-, lao ®éng, khÊu hao, chi phÝ b»ng tiÒn trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng. Chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng ph¶n ¸nh vµo TK623 "chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng". Bªn Nî: C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng m¸y thi c«ng. Bªn Cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng. TK 623 kh«ng cã sè d- cuèi kú. + Toµn bé chi phÝ thuª m¸y thi c«ng tËp hîp vµo TK 623 Nî TK 623 (6237: gi¸ thuª ch-a thuÕ Nî TK 133.1: ThuÕ GTGT ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ Cã TK 331, 111,112: Tæng gi¸ thuª ngoµi + Cuèi kú kÕt chuyÓn vµo TK 154 theo tõng ®èi t-îng Nî TK 154: CP SXKD dë dang Cã TK 632.7: Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. - H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: Lµ chi phÝ liªn quan ®Õn qu¶n lý c«ng tr×nh trong ph¹m vi ®éi s¶n xuÊt thi c«ng x©y l¾p gåm: chi phÝ tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c cho nh©n viªn qu¶n lý ph©n x-ëng, chi phÝ VLCC phôc vô cho qu¶n lý c«ng tr-êng. H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ ph©n bæ chi phÝ SXC, sö dông TK 627 "CP SXC" Bªn Nî: TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú Bªn Cã: - KÕt chuyÓn vµo TK 154 - C¸c kho¶n ghi gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt chung. TK 627 kh«ng cã sè d- cuèi kú 14 + Khi tÝnh tiÒn l-¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp tr¶ cho nh©n viªn ®éi Nî TK 627: Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng ®éi Cã TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn. + TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh hiÖn hµnh trªn tiÒn l-¬ng phair tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p, nh©n viªn qu¶n lý ®éi. Nî TK627 (6271): Chi phÝ nh©n viªn ph©n x-ëng Cã K 338 (338.2, 338.3, 338.4): CP ph¶i tr¶ kh¸c. + H¹ch to¸n chi phÝ NVL, CCDC cho ®éi x©y dùng: Nî TK 627 (627.2, 627.3): CP VËt liÖu, CCDC Cã TK 152, 153: NVL, CCDC + KhÊu hao m¸y mãc, thiÕt bÞ sö dông thuéc ®éi x©y dùng Nî TK 627 (627.4): Chi phÝ khÊu hao TSC§ Cã TK 214: Hao mßn TSC§ §ång thêi ghi ®¬n TK009: nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n + Chi phÝ ®iÖn n-íc, ®iÖn tho¹i thuéc ®éi x©y dùng: Nî TK 627 (627.8): Chi phÝ kh¸c Nî TK 133: ThuÕ GTGT ®-îc khÊu trõ (nÕu cã) Cã K 111, 112, 335: C¸c kho¶n ph¶i tr¶ + C¨n cø vµo chi phÝ s¶n xuÊt chung, tËp hîp cuèi kú ph©n bæ, kÕt chuyÓn cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh Chi phÝ SXC;ph©n bæ cho tõng;c«ng tr×nh = Error! x Error! h¹ng môc;c«ng tr×nh Nî TK 154: CP SXKD dë dang Cã TK 627: Chi phÝ s¶n xuÊt chung b) Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p - Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh trùc tiÕp: Tøc lµ gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao ®-îc x¸c ®Þnh trªn tæng céng chi phi s¶n xuÊt ph¸t sinh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh bµn giao. NÕu khèi l-îng c«ng tr×nh hoµn thµnh theo giai ®o¹n x©y dùng th×: 15 Gi¸ thµnh x©y l¾p;hoµn thµnh bµn giao = Chi phÝ s¶n xuÊt;dë dang ®Çu kú + Chi phÝ s¶n xuÊt;ph¸t sinh trong kú - CPSX dë dang;cuèi kú NÕu ®èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lµ c¶ mét c«ng tr×nh, nh-ng ph¶i tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh cã thiÕt kÕ, dù to¸n riªng th× ph¶i tÝnh ph©n bæ cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh theo tiªu chuÈn thÝch hîp: HÖ sè ph©n bæ = Error! Chi phÝ s¶n xuÊt; cña ®èi t-îng h¹ch; to¸n chi phÝ = Tæng tiªu chuÈn;ph©n bæ cña ®èi t-îng;h¹ch to¸n chi phÝ x HÖ sè ph©n bæ - Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc kÜ thuËt, dù to¸n ®-îc duyÖt. - Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt x©y l¾p, chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc tËp hîp theo ®¬n ®Æt hµng. Khi hoµn thµnh th× chi phÝ h¹ch to¸n lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng. Tr-êng hîp ®¬n ®Æt hµng ch-a hoµn thµnh th× chi phÝ s¶n xuÊt h¹ch to¸n lµ gi¸ trÞ s¶n phÈm x©y l¾p dë dang. 5.3. H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú a) H¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh C¸c doanh nghiÖp x©y l¾p sö dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn, viÖc h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc thùc hiÖn trªn TK 154 "CP SXKD dë dang". Toµn bé gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh bµn giao trong kú ph¶n ¸nh trªn TK 632 "Gi¸ vèn hµng b¸n". Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc x©y dùng trªn c¬ së tæng céng c¸c chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng ®Õn khi hoµn thµnh. Ta cã s¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. 16 TK621 TK154 TK632 TK911 K/c CP NVL trùc tiÕp TK622 K/c CP NC trùc tiÕp TK623 K/c gi¸ thµnh s¶n phÈm hoµn thµnh K/c gi¸ thµnh x¸c ®Þnh kÕt qu¶ SXKD K/c CP NVL trùc tiÕp TK627 K/c CP NVL trùc tiÕp b) KiÓm kª, ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú S¶n phÈm dë dang trong kinh doanh x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh tíi cuèi kú h¹ch to¸n cßn ch-a hoµn thµnh, hoÆc ®· hoµn thµnh nh-ng ch-a bµn giao cho chñ ®Çu t-. X¸c ®Þnh gÝ thµnh s¶n phÈm dë dang ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª thùc tÕ vµ tiÕn hµnh ph©n bæ. Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang phô thuéc vµo ph-¬ng thøc bµn giao vµ thanh to¸n gi÷a ®¬n vÞ x©y l¾p vµ chñ ®Çu t-. - NÕu quy ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p sau khi hoµn thµnh toµn bé th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ tæng chi phÝ ph¸t sinh tõ lóc khëi c«ng ®Õn cuèi th¸ng ®ã. - NÕu qui ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý th× gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ gi¸ trÞ khèi l-îng x©y l¾p vµ ®-îc tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ trªn c¬ së ph©n bæ chi phÝ thùc tÕ cña c«ng tr×nh ®ã cho c¸c giai ®o¹n ®· hoµn thµnh vµ giai ®o¹n cßn dë dang theo gi¸ trÞ dù to¸n cña chóng. 17 C«ng thøc: X¸c ®Þnh gi¸ trÞ thùc tÕ s¶n phÈm dë dang cuèi kú Chi phÝ thùc tÕ;khèi l-îng x©y; dùng dë dang; cuèi kú = Error! x Error! 18 PhÇn II Thùc tÕ c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam 1. Kh¸i qu¸t chung vÒ C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam lµ mét c«ng ty TNHH, tiÒn th©n lµ mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ bu«n b¸n phô tïng xe ®¹p, ®-îc thµnh lËp theo Q§ sè 214/KD, ngµy 15/7/1999. C«ng ty cã trô së: 120 NguyÔn Th¸i Häc - quËn §èng §a - Hµ Néi Sè ®¨ng ký kinh doanh: 0102001559 cÊp ngµy 1/12/1999 d¬ Së KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- cÊp. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i TP Hå ChÝ Minh. Håi ®Çu thµnh lËp, C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam lµ c«ng ty TNHH mét thµnh viªn, cã tæng sè vèn cßn Ýt, ho¹t ®éng chØ trong ph¹m vi Hµ Néi vµ c¸c tØnh ngo¹i thµnh Hµ Néi. Qua 2 n¨m 2000-2002 ho¹t ®éng, c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng tiÕn bé ®¸ng kÓ. Më réng thªm ph¹m vi ho¹t ®éng th«ng qua viÖc më thªm chi nh¸nh ë phÝa Nam. Tæng sè vèn ®x t¨ng lªn vµ trë thµnh c«ng ty TNHH nhiÒu thµnh viªn. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, mÆc dï nÒn chÝnh trÞ thÕ giíi cã nhiÒu rèi ren ¶nh h-ëng ®Õn kinh tÕ ViÖt Nam, C«ng ty x©y dùng vµ th-¬ng m¹i B¾c Nam dÇn dÇn ®-îc nhiÒu ng-êi biÕt ®Õn, cã vÞ trÝ trªn thÞ tr-êng x©y dùng. 1.2. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty C«ng ty thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc: * VÒ lÜnh vùc x©y dùng: - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh cÊp 2, c¸c c«ng tr×nh bao che qui m« võa. - T- vÊn x©y dùng 19 - Tæng thÇu dù ¸n ®Çu t- x©y dùng - Söa ch÷a nhµ cöa, trang trÝ néi thÊt c¸c c«ng tr×nh x©y dùng. * VÒ lÜnh vùc th-¬ng m¹i: - DÞch vô kinh doanh nhµ, kh¸ch s¹n - Bu«n b¸n vËt liÖu x©y dùng HiÖn nay c«ng ty ®ang thùc hiÖn thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nh-: - Tr-êng phæ th«ng d©n lËp thÓ thao huyÖn Tõ Liªm - Hµ Néi - C«ng viªn vui ch¬i gi¶i trÝ quËn 8 - TP. Hå ChÝ Minh. ChiÕn l-îc dµi h¹n cña c«ng ty lµ tiÕp tôc më réng thÞ tr-êng ho¹t ®éng: liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæng c«ng ty lín vÒ lÜnh vùc x©y dùng nh-: LICOGI, c«ng ty x©y dùng Lòng L«… Song song víi ho¹t ®éng nµy, c«ng ty sÏ tiÕp tôc ®µo t¹o, n©ng cao tay nghÒ cho nh©n viªn, t¨ng c-êng ho¹t ®éng giao l-u, trao ®æi, häc hái c¸c chuyªn gia x©y dùng, kiÕn tróc nh»m ®¸p øng tèt yªu cÇu cña chñ ®Çu t- khi tham gia ®Êu thÇu x©y dùng. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh cña c«ng ty ®¹t ®-îc trong 3 n¨m gÇn ®©y: ChØ tiªu 2001 2002 2003 1. Doanh thu 5.524.949.912 5.354.438.636 14.958.700 2. Lîi nhuËn 52.151.850 46.476.150 59.852.000 3. Nép ng©n s¸ch 17.389.350 15.402.050 23.152.650 4. Thu nhËp b×nh 1.050.000 1.200.000 12.050.000 qu©n CBCNV Víi c¬ cÊu vèn lµ: N¨m Tµi s¶n Nguån vèn TSC§&§TDH TSL§ vµ §TNH Vèn chñ së h÷u Vèn vay 2001 9.297.870.686 3.113.184.359 9.823.596.953 2.584.458.092 2002 7.828.408.467 3.755.233.714 7.727.220.239 3.856.421.942 2003 9.212.504.609 4.728.213.400 12.625.677.000 4.719.925.080 20
- Xem thêm -