Tài liệu Hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp tại cty tm và sx tbvt gtvt

  • Số trang: 72 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

hiÖu qu¶ c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t-, lao ®éng, tiÒn vèn. Muèn vËy doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn l-îc thÞ tr-êng tèt ®Ó ®Èy m¹nh l-îng hµng ho¸ b¸n ra, më réng kh¸ch hµng, nh»m t¨ng doanh thu, gi¶m chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh. ChÝnh nh÷ng yÕu tè, c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp lµ mét bé phËn cÊu thµnh quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, cã vai trß tÝch cùc trong viÖc qu¶n lý doanh nghiÖp, v× nã ph¶n ¸nh chÝnh x¸c t×nh h×nh sö dông vËt t-, tiÒn vèn, lao ®éng. Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, phôc vô yªu cÇu qu¶n lý cña c¸c nhµ l·nh ®¹o ®-a ra nh÷ng biÖn ph¸p kÞp thêi nh»m tiÕt kiÖm chi phÝ, h¹ gi¸ thµnh, ®¹t ®-îc lîi nhuËn mong muèn trong s¶n xuÊt kinh doanh ®-a ra doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu qu¶ vµ ph¸t triÓn bÒn v÷ng. B»ng nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc, víi nh÷ng g× ®· ®-îc lµm t¹i C«ng ty T.M.T cïng víi sù h-íng dÉn, gióp ®ì cña thÇy c« gi¸o em ®· chän c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó viÕt b¸o c¸o thùc tËp. PhÇn b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp gåm: Ch-¬ng I: Kh¸i qu¸t t×nh h×nh chung cña C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnhgi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. Ch-¬ng III: T×m hiÓu chung vÒ c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n kh¸c trong C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. Ch-¬ng IV: NghiÖp vô tµi chÝnh vµ ph©n tÝch gi¸ thµnh t¹i C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. Ch-¬ng V: Mét sè ý kiÕn hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ giao th«ng vËn t¶i. 15 ch-¬ng II thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîpchi phÝ s¶n xuÊt, tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty th-¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ vËt t- giao th«ng vËn t¶i Qu¸ tr×nh tæ chøc h¹ch to¸n t¹i C«ng ty Th-¬ng m¹i vµ s¶n xuÊt thiÕt bÞ vËt t- giao th«ng vËn t¶i (C«ng ty T.M.T) A. Tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt t¹i C«ng ty T.M.T 1. §èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt §èi t-îng tËp hîp chi phÝ lµ ph¹m vi giíi h¹n s¶n xuÊt mµ s¶n xuÊt ph¶i tËp hîp theo ®ã. HiÖn nay, trong c«ng ty viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc tËp hîp chi phÝ theo kho¶n môc: - Chi phÝ NVLTT - Chi phÝ NCTT - Chi phÝ SXC Doanh nghiÖp ®· ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n lµ NhËt ký chung vµ h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty T.M.T lµ t-¬ng ®èi dµi (kho¶ng 03 ®Õn 05 th¸ng). HiÖn nay c«ng viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-îc thùc hiÖn theo c¸c ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch hµng. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm nh- vËy, nªn ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cña C«ng ty T.M.T lµ c¸c ®¬n ®Æt hµng. 2. Ph-¬ng ph¸p kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty T.M.T rÊt phøc t¹p ph¶i tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n l¾p r¸p kh¸c nhau, mçi c«ng ®o¹n l¹i cã ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ riªng. ChÝnh sù phøc t¹p Êy ®· chi phèi rÊt nhiÒu tíi c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña C«ng ty T.M.T. C«ng ty sö dông ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ trùc tiÕp. C¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ®èi t-îng nµo th× tËp hîp theo ®èi t-îng ®ã. 16 §Ó s¶n xuÊt ra c¸c s¶n phÈm nh- xe g¾n m¸y 02 b¸nh vµ « t« nguyªn chiÕc, c«ng ty ph¶i bá ra rÊt nhiÒu c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c nhau nh-: Chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô. Chi phÝ nh©n c«ng… Môc ®Ých vµ c«ng dông cña tõng lo¹i chi phÝ kh¸c nhau. V× vËy ®Ó thuËn lîi cho c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. C«ng ty T.M.T ®· ph©n lo¹i chi phÝ theo c«ng dông vµ môc ®Ých cña chóng. Cã nghÜa lµ toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®-îc chia ra nh- sau: - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Kho¶n môc nµy bao gåm toµn bé c¸c chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu chÝnh nh-: linh kiÖn, phô tïng…®Ó l¾p r¸p xe g¾n m¸y. - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Kho¶n môc nµy bao gåm c¸c kho¶n tiÒn c«ng, tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nh-: BHYT, BHXH, KPC§ cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong kú. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Kho¶n môc nµy bao g«m c¸c chi phÝ ph¸t sinh phôc vô chung cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm bao gåm: + Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý vµ nh©n viªn ph©n x-ëng + Chi phÝ vËt liÖu phôc vô cho qu¶n lý + Chi phÝ khÊu hao TSC§ + Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi + Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn 3. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt a. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp trong C«ng ty T.M.T chiÕm tû träng rÊt lín trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bao gåm: Nguyªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, nhiªn liÖu phôc vô trùc tiÕp cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. - Nguyªn vËt liÖu chÝnh: Dïng l¾p r¸p xe m¸y c¸c linh kiÖn phô tïng xe m¸y, linh kiÖn phô tïng « t«. §-îc h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 152.1 - VËt liÖu phô: DÇu mì dïng b«i tr¬n m¸y, giÊy r¸p ®¸nh bãng, c¸c dông cô l¾p r¸p: nh- cê lª, má lÕt, « t«… - Nhiªn liÖu dïng trùc tiÕp s¶n xuÊt: X¨ng, dÇu ch¹y d©y truyÒn l¾p r¸p…®-îc h¹ch to¸n trªn tµi kho¶n 152.3 17 + C¸c chøng tõ liªn quan: ®Ó ph¶n ¸nh c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp, kÕ to¸n dïng c¸c chøng tõ nh-: thÎ kho, phiÕu nhËp, phiÕu xuÊt, giÊy ®Ò nghÞ lÜnh vËt t-… - KÕ to¸n sö dông kho¶n 621 "Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp" ®Ó tËp hîp chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp s¶n xuÊt. + Quy tr×nh ghi sæ: (XuÊt kho nguyªn vËt liÖu) Hµng ngµy c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt nhu cÇu thùc tÕ còng nh- c¸c ®Þnh møc sö dông nguyªn vËt liÖu ®· x©y dùng, bé phËn s¶n xuÊt sÏ lËp mét "PhiÕu ®Ò nghÞ lÜnh vËt t-…trªn ®ã nªu râ lo¹i vËt t- còng nh- sè l-îng cÇn lÜnh. ë phßng kÕ to¸n c¨n cø vµo "PhiÕu ®Ò nghÞ lÜnh vËt t-" cña ph©n x-ëng s¶n xuÊt. KÕ to¸n lËp phiÕu xuÊt kho, phiÕu nµy lËp thµnh 3 liªn: 1 liªn kiªm phiÕu ®Ò nghÞ lÜnh vËt t-, liªn 3 chuyÓn cho bé phËn s¶n xuÊt ®Ó nhËn vËt t- vµ ®èi chiÕu víi ®Ò nghÞ lÜnh vËt t- cuèi th¸ng. BiÓu sè 02 §¬n vÞ: C«ng ty T.M.T §Þa chØ: 199 B Minh Khai PhiÕu xuÊt kho Ngµy 15 th¸ng 02 n¨m 2004 Sè 06102 Nî: Cã: Hä tªn ng-êi nhËn hµng: …….. n¬i nhËn hµng: Tr¹m 14 Lý do xuÊt kho: xuÊt ®Ó l¾p r¸p XuÊt t¹i kho: V¨n L©m - H-ng Yªn Sè l-îng Tªn, quy c¸ch, nh·n STT hiÖu, phÈm chÊt vËt t- M· sè §VT Yªu Thùc §¬n gi¸ (s¶n phÈm, hµng ho¸) cÇu xuÊt 1 Ch©n chèng JL110 JL110 bé 50 50 31.818 2 CÇn ®¹p phanh JL110 bé 200 200 17.273 3 B×nh x¨ng bé 200 200 40.909 4 Khung xe bé 200 200 222.727 5 Tay d¾t sau bé 50 50 24.545 Céng thµnh tiÒn Phô tr¸ch cung tiªu KÕ to¸n tr-ëng (KÝ, hä tªn) (KÝ, hä tªn) Ng-êi nhËn (KÝ, hä tªn) 18 Ng-êi nhËn (KÝ, hä tªn) Thµnh tiÒn 1.590.900 3.454.600 8.181.800 44.545.400 1.227.250 58.999.950 Thñ tr-ëng ®¬n vÞ (KÝ, hä tªn) ViÖc tÝnh gi¸ nguyªn vËt liÖu xuÊt kho ®-îc c«ng ty ¸p dông ph-¬ng ph¸p ®Ých danh, hµng xuÊt kho thuéc l« hµng nµo th× lÊy ®óng ®¬n gi¸ nhËp kho cña chÝnh l« hµng ®ã ®Ó tÝnh gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng xuÊt kho. Gi¸ vèn thùc tÕ cña hµng hiÖn cßn trong kho ®-îc tÝnh b»ng sè l-îng tõng l« hµng hiÖn cßn nh©n víi ®¬n gi¸ nhËp kho cña chÝnh tõng l« hµng ®ã, råi tæng hîp l¹i. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c phiÕu xuÊt kho, kÕ to¸n nguyªn vËt liÖu lªn b¶ng kª. Sau ®ã ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt TK621 (cã chi tiÕt cho tõng ph©n x-ëng, vµ tõng ®¬n ®Æt hµng) cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i TK621, bªn c¹nh ®ã cã c¸c ho¸ ®¬n xuÊt nhËp kho còng ®-îc kÕ to¸n tæng hîp ghi vµo sæ nhËt ký chung cuèi th¸ng ®èi chiÕu víi c¸c sæ chi tiÕt, sæ c¸i. 19 B¶ng kª nguyªn vËt liÖu Th¸ng 02 n¨m 2004 (Xe JL110) BiÓu sè 3 STT Tªn NVL D- ®Çu kú §¬n §¬n gi¸ vÞ SL Thµnh tiÒn B×nh 44.545 405 18.040.887 1 ¾c quy 2 3 Bé ®å nhùa Bé Bé tem nh·n c¸c Bé lo¹i …………. … …………. … Ch©n chèng Bé JL110 XÝch Sîi CÇn ®¹p ChiÕc Tæng céng … … 61 62 63 NhËp Ngµy FN SL Thµnh tiÒn 07/02 11/02 1.000 44.545.400 163.636 1.000 163.636.000 13.500 405 5.467.500 12/02 18/02 1.500 20.250.000 … … 31.818 … … 150 … … 15.909.000 18.182 52.727 405 405 … … 4.772.700 … … … … … … 12/02 03/02 500 7.363.710 27/02 41/02 3.000 54.546.000 21.354.435 20/02 28/02 1.000 52.727.000 1.253.648.486 2.966.038.040 20 XuÊt Ngµy FN SL 10/02 05/02 1.405 Thµnh tiÒn 62.586.287 23/02 30/02 737 120.599.732 12/02 13/02 1.742 23.517.000 … … 15/02 24/02 28/02 22/02 … … … … 06/02 50 13/02 300 40/20 1.742 28/02 1.742 D- cuèi kú SL Thµnh tiÒn 0 0 263 163 43.036.268 2.200.500 … … … … … … 1.590.900 300 9.545.400 9.545.400 31.673.044 1.663 30.236.666 91.850.434 663 34.958.001 3.351.626.208 868.060.318 Sæ chi tiÕt TK 152 Ch©n chèng JL110 Th¸ng 09 n¨m 2004 BiÓu sè 4 NT Chøng tõ GS Ngµy Sè DiÔn gi¶i TK §¦ §¬n gi¸ NhËp SL TT XuÊt SL TT D- 31/8 12/02 03/02 C«ng ty c¬ khÝ 120 331 31.818 15/02 06/02 XuÊt ®i l¾p r¸p 621 31.818 50 1.590.900 24/02 13/02 XuÊt ®i l¾p r¸p 621 31.818 300 9.454.400 350 11.136.300 Céng ph¸t sinh 500 500 D- 29/9 21 Tån SL TT 150 4.772.700 300 9.545.400 15.909.000 15.909.000 Ghi chó TrÝch sæ nhËt ký chung víi tµi kho¶n 621, 622, 627 th¸ng 02 n¨m 2004 Sæ NhËt ký chung §VT: ®ång Chøng tõ TT S 02 05 12 07 12 11 10 12 13 12 13 14 §· TK DiÔn gi¶i ghi §¦ N sæ c¸i Tr¶ tiÒn mÆt tr¶ c¸c kho¶n chi v 627 phÝ SXC 111 TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho bé v 627 phËn QLPX 334 TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ kh¸c cho v 622 bé phËn QLPX 334 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNTT v 627 s¶n xuÊt 338 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNTT v 622 s¶n xuÊt 338 Thanh to¸n tiÒn ¨n ca XN LR v 622 RIC xe m¸y 111 - §éng c¬ thµnh phÈm xuÊt v 621 kho 155 Chi phÝ khÊu hao bé phËn v 627 QLPX 214 - NVL chÝnh xuÊt kho cho s¶n v 621 xuÊt 1521 NVL phô xuÊt NVL chÝnh v 621 1522 Chi phÝ kh¸c xuÊt theo NVL v 621 chÝnh 1518 CCDC xuÊt dïng cho bé phËn v 627 QLPX 142 KÕt chuyÓn chi phÝ CNTT v 154 sang tËp hîp chi phÝ 622 KÕt chuyÓn chi phÝ SXC sang v 154 tËp hîp chi phÝ 627 KÕt chuyÓn chi phÝ NVLTT v 154 621 Céng SPS trong th¸ng v 22 Sè ph¸t sinh Nî Cã 9.457.727 9.457.727 25.848.500 25.848.500 11.159.200 11.159.200 2.022.762 2.022.762 2.120.248 2.120.248 4.616.000 4.616.000 8.063.790.411 8.063.790.411 117.466.453 117.466.453 27.258.354.000 27.258.354.000 125.114.650 125.114.650 11.007.249 11.007.249 2.218.454 2.218.454 17.895.448 17.895.448 157.013.896 157.013.896 35.458.266.370 35.458.266.370 71.266.342.280 71.266.342.280 Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 (xe m¸y JL110) Tæ khung m¸y L«: 36 Chøng tõ Sè Ngµy 05/09 10/09 15/09 06/09 … … 45/09 25/09 35/09 29/09 DiÔn gi¶i XuÊt ¾c quy ®i l¾p r¸p XuÊt ch©n chèng JL110 Yªn T©y d¾t sau Céng ph¸t sinh BiÓu sè 5 Ghi Nî TK 621 TK §¦ Sè PS Nî Sè PS Cã 152.1 62.586.287 152.1 1.590.900 … … 152.1 52.727.000 152.1 23.636.000 16.235.562.000 Ph-¬ng ph¸p ghi sæ chi tiÕt TK621 ®-îc thùc hiÖn nh- sau: Tõ c¸c phiÕu xuÊt kho kÕ to¸n ghi vµo b¶ng kª nguyªn vËt liÖu råi vµo c¸c sæ chi tiÕt TK152, c¸c sè liÖu ë sæ chi tiÕt 152 ®-îc chuyÓn sang sæ chi tiÕt TK621. Cuèi th¸ng dßng céng cña TK621 ®· ®-îc tËp hîp ë tæ khung m¸y, tæ ®Çu cµng chi tiÕt cho tõng lo¹i xe JL110, DREAM 100 sÏ ®-îc ghi vµo sæ c¸i TK621. Sæ c¸i TK621 (xe m¸y) Th¸ng 02/2004 BiÓu sè 6 Sè tiÒn NT Chøng tõ Trang TK DiÔn gi¶i GS NKC §¦ S N Nî Cã 29/9 10 29/9 NVL chÝnh xuÊt cho SX 04 152.1 27.258.354.000 29/9 12 29/9 NVL phô xuÊt theo NVL 04 152.2 125.114.650 chÝnh 29/9 13 29/9 CF kh¸c xuÊttheo NVL 04 152.8 11.007.249 chÝnh 29/9 14 29/9 K/c CF NVL chÝnh sang 04 154 35.458.266.370 tËp hîp CFSX 29/9 11 29/9 §éng c¬ thµnh phÈm xuÊt 04 155 8.063.790.471 kho Céng T9 35.458.266.370 35.458.266.370 23 Cuèi th¸ng sè liÖu dßng céng trªn sæ c¸i TK621 sÏ ®-îc kÕt chuyÓn sang TK154 - Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang, ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë cuèi kú. b. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp * Néi dung kho¶n môc chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp t¹i C«ng ty T.M.T lµ nh÷ng kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i thanh to¸n cho c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm bao gåm toµn bé tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng nh-: BHYT, BHXH, KPC§ ®-îc trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh: Néi dung cña tõng kho¶n cô thÓ nh- sau: - TiÒn l-¬ng: HiÖn nay c«ng ty ¸p dông chÕ ®é tr¶ tiÒn l-¬ng theo thêi gian mÆt b»ng chung cho mäi c«ng nh©n l¾p r¸p. L-¬ng cè ®Þnh cho c«ng nh©n nÕu ®i lµm ®ñ ngµy trong th¸ng (trõ chñ nhËt) lµ 500.000®/ng-êi, ngoµi ra tiÒn ¨n ca cña c«ng nh©n lµ 350.000®/ng-êi/th¸ng. Nh- vËy tæng thu nhËp cña mét c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ kho¶ng 850.000®/ng-êi/th¸ng. - C¸c kho¶n trÝch theo tiÒn l-¬ng: + BHXH: C«ng ty ph¶i trÝch ra 20% tÝnh theo l-¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt trong ®ã cã 15% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, cßn 5% trõ vµo l-¬ng cña c«ng nh©n. + BHYT: LÊy 3% l-¬ng c¬ b¶n cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh, cßn 1% trõ vµo l-¬ng ng-êi lao ®éng. + KPC§: LÊy 2% tiÒn l-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ tÝnh toµn bé vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c tµi kho¶n kÕ to¸n sö dông lµ: TK334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn, vµ TK338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. TK334 sè d- bªn Cã: C¸c kho¶n tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn th-ëng, BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c cßn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn. TK334 cã thÓ cã sè d- bªn Nî, sè d- nî (nÕu cã) ph¶n ¸nh sè tiÒn ®· tr¶ qua sè ph¶i tr¶ vÒ tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n kh¸c. TK338 sè d- bªn Cã: Ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c trÝch theo l-¬ng. 24 Tµi kho¶n nµy cã thÓ cã sè d- bªn Nî ph¶n ¸nh sè ®· tr¶, ®· nép nhiÒu h¬n sè ph¶i tr¶ ph¶i nép hoÆc sè BHXH, KPC§ v-ît chi ch-a ®-îc cÊp bï. TK 338 ®-îc chi tiÕt thµnh 6 tµi kho¶n cÊp 2: 381 Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt 3384 B¶o hiÓm y tÕ 3382 Kinh phÝ c«ng ®oµn 3387 Doanh thu ch-a thùc hiÖn 3383 B¶o hiÓm x· héi 3388 Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c * Quy tr×nh kÕ to¸n Cuèi th¸ng kÕ to¸n ®èi chiÕu tõ b¶ng chÊm c«ng cña tõng phßng ban, xÝ nghiÖp cã x¸c nhËn cña tr-ëng phßng tæ chøc hµnh chÝnh vµ Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, ®Ó lªn B¶ng thanh to¸n l-¬ng vµ b¶ng thanh to¸n l-¬ng t¨ng thªm. L-¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt ®-îc tÝnh nh- sau: L-¬ng th¸ng = Møc l-¬ng;1 ngµy x Sè ngµy c«ng Møc l-¬ng;1 ngµy = Error! VÝ dô: Anh Ph¹m ThÕ Hïng ë ph©n x-ëng l¾p r¸p xe m¸y th¸ng 02 n¨m 2004 anh ®i lµm 20 ngµy (trong qui ®Þnh lµ 24 ngµy). VËy: Møc l-¬ng 1 ngµy;trong th¸ng 9 = Error! = 20.834® L-¬ng th¸ng 9; cña anh Hïng = 20.834 x 20 =416.680® (BHXH + BHYT) anh Hïng ph¶i nép lµ: 416.680 + 350.000 (¨n ca) - 25.000 = 741.680® Sè liÖu nµy ®-îc ghi vµo sæ tæng thu nhËp trong th¸ng 9 n¨m 2004 25 Tæng thu nhËp th¸ng 02 n¨m 2004 c«ng nh©n xÝ nghiÖp BiÓu sè 7 STT Hä vµ tªn L-¬ng c¬ b¶n HÖ sè ¡n ca L-¬ng Thªm giê Tæng céng C¸c kho¶n ph¶i trõ Thùc lÜnh Ph©n x-ëng l¾p r¸p 11.159.200 4.616.000 15.775.200 922.200 14.853.000 1 Ph¹m ThÕ Hïng 416.680 350.000 766.680 25.000 741.680 2 NguyÔn Minh TuÊn 441.800 288.000 729.800 26.508 703.292 3 TrÞnh Thanh H-ng 492.600 334.000 836.600 29.556 807.044 … … … … … … … … 27 Ký nhËn Tõ b¶ng thanh to¸n l-¬ng kÕ to¸n tiÒn l-¬ng lËp B¶ng tæng hîp l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng, sau ®ã ®èi chiÕu víi b¶ng kª chi tiÒn mÆt ë TK334 (Sau khi ®· trõ ®i 6% l-¬ng c¬ b¶n cña ng-êi lao ®éng). LËp b¶ng thu nhËp cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ xÝ nghiÖp. Sau ®ã kÕ to¸n tiÒn l-¬ng sÏ ghi vµo sæ NhËt ký chung, cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i TK622 (Cã chi tiÕt cho tõng lo¹i xe vµ tõng l« hµng) vµ lªn B¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. Sæ c¸i TK621 (xe m¸y) Th¸ng 9/2004 BiÓu sè 6 NT Chøng tõ GS S 29/9 11 N DiÔn gi¶i Sè tiÒn Trang TK NKC §¦ Nî 01 111 4.616.000 01 334 11.159.200 02 338 2.120.248 04 154 29/9 Thanh to¸n tiÒn ¨n ca XN Cã l¾p r¸p ®éng c¬ xe m¸y 29/9 12 29/9 TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho CNTTSX 29/9 12 29/9 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNTTSX 29/9 13 29/9 K/c chi phÝ NCTT sang tËp 17.672.264 hîp s¶n xuÊt Céng ph¸t sinh th¸ng 2 17.895448 28 17.895448 B¶ng ph©n bæ sè 1: TiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng Th¸ng 02 n¨m 2004 BiÓu sè 08 §¬n vÞ tÝnh: ®ång STT 1 2 3 4 Ghi Cã TK §èi t-îng sö dông (Ghi Nî c¸c TK) L-¬ng chÝnh TK 622 "CFNCTT" 88.019.600 - PX l¾p r¸p xe m¸y (26 ng-êi) 11.130.200 - PX l¾p r¸p « t« BH (4 ng-êi) 8.673.300 - PX l¾p r¸p « t« (158 ng-êi) 68.216.100 TK 627 "CF SXC" 13.924.200 - XN l¾p r¸p xe m¸y (13 ng-êi) 8.480.600 - XN l¾p r¸p « t« (07 ng-êi) 5.443.600 TK 641 "CFQL chung" 41.920.900 - VP c«ng ty (51 ng-êi) 35.233.400 - Hîp ®ång ng¾n h¹n (9 ng-êi) 6.687.500 TK 334 "Ph¶i tr¶ CNV" - VP c«ng ty - XN l¾p r¸p xe m¸y - XN l¾p r¸p « t« Tæng céng: 268 ng-êi 143.864.700 TK334 "Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn" L-¬ng phô C¸c kho¶n PC tr¸ch kh¸c T¨ng thªm nhiÖm 29.000 29.000 580.000 18.417.100 5.960.000 377.000 11.030.900 5.960.000 203.000 7.386.200 783.000 48.630.200 2.166.600 783.000 48.630.200 2.166.600 1.392.000 67.047.300 8.126.600 Céng Cã 88.048.600 11.159.200 8.673.300 68.216.100 38.881.300 25.848.500 13.032.800 93.500.700 86.813.200 6.687.500 - 220.430.600 3382 (C§) 2% 1.760.972 223.184 173.466 1.364.322 777.626 516.970 260.656 1.870.014 1.736.264 133.750 2.050.698 868.132 370.077 812.489 6.459.310 TK 338 338 (XH+YT) (17%) 3.371.525 1.897.064 1.474.461 2.465.714 1.505.792 959.922 6.122.788 6.122.788 3.517.615 1.800.820 1.000.840 715.955 15.477.642 Ngµy 29 th¸ng 02 n¨m 2004 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n tr-ëng 29 Céng Cã TK338 5.132.497 2.120.248 1.647.927 1.364.322 3.243.340 2.022.762 1.220.578 7.992.802 7.859.052 133.750 5.568.313 2.668.952 1.370.917 1.528.444 21.933.952 c. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung + Néi dung kho¶n môc chi phÝ s¶n xuÊt chung: chi phÝ s¶n xuÊt chung lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh ngoµi 2 kho¶n môc chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Chi phÝ s¶n xuÊt chung ë c«ng ty T.M.T bao gåm: * Chi phÝ nh©n viªn: Gåm tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng cña nh©n viªn qu¶n lý, nh©n viªn ph©n x-ëng, nh©n viªn nhµ ¨n, nh©n viªn vÖ sinh nh©n viªn b¶o vÖ... vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng cña sè nh©n viªn nµy. VÒ tiÒn l-¬ng cña nh©n viªn qu¶n lý ®-îc tÝnh theo hÖ sè vµ cã phô cÊp. L-¬ng c¬ b¶n = 290.000 x bËc l-¬ng Phô cÊp chøc vô = 290.000 x hÖ sè chøc vô. L-¬ng; kinh doanh = Error! x Error! x Error! Tæng thu nhËp; c¸c kho¶n ph¶i trõ = L-¬ng c¬ b¶n + Phô cÊp chøc vô + L-¬ng KD (BHYT + BHXH) = 6% x (L-¬ng c¬ b¶n + Phô cÊp chøc vô) Thùc lÜnh = tæng thu nhËp - c¸c kho¶n ph¶i trõ. VD: L-¬ng anh Ph¹m V¨n C«ng kÕ to¸n tr-ëng cña phßng kÕ to¸n th¸ng 02 n¨m 2004. L-¬ng c¬ b¶n = 290.000 x 4,98 = 1.444.200®. Phô cÊp chøc vô; c¸c kho¶n gi¶m trõ = 290.000 x 0,1 = 29.000® (BHXH + BHYT) = 6% x (1.444.200 + 29.000)= 88.392® L-¬ng; kinh doanh = Error! x 2,4 x 24 = 3.199.458® VËy thùc lÜnh cña anh Ph¹m V¨n C«ng th¸ng 02 n¨m 2004 lµ: 1.444.200 + 29.000 + 3.199.458 - 88.392 = 4.584.266® Sau khi ®· tÝnh ®-îc l-¬ng cho toµn bé nh©n viªn trong c«ng ty, kÕ to¸n tiÒn l-¬ng sÏ ghi vµo sæ tæng hîp thanh to¸n l-¬ng th¸ng 02 n¨m 2004. B¶ng thu nhËp cña toµn bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty vµ xÝ nghiÖp. Sau ®ã kÕ to¸n tiÒn l-¬ng sÏ ghi vµo sæ NhËt ký chung, cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i TK627. 30 * Chi phÝ vËt liÖu dïng cho qu¶n lý: vËt liÖu dïng söa ch÷a, b¶o d-ìng TSC§, vËt liÖu v¨n phßng vµ c¸c vËt liÖu dïng cho qu¶n lý chung ë c¸c ph©n x-ëng s¶n xuÊt. * Chi phÝ khÊu hao TSC§: sè tiÒn trÝch khÊu hao cña toµn bé TSC§ cña toµn c«ng ty. C«ng ty ®· ¸p dông th«ng t- sè 206 ngµy 11/12/2003 ®Ó qu¶n lý h¹ch to¸n TSC§, do vËy trong th¸ng 01 n¨m 2004 c«ng ty ph¶i c¾t gi¶m mét sè l-îng lín TSC§ thµnh c«ng cô dông cô, viÖc trÝch khÊu hao ®-îc c«ng ty ¸p dông theo ph-¬ng ph¸p ®-êng th¼ng. C«ng thøc: Møc trÝch khÊu;hao TSC§ hµng n¨m = Error! = Error! x Error! Møc trÝch khÊu hao;TSC§ 1 th¸ng(quý) = Error! Møc trÝch KHTSC§; toµn DN = Møc trÝch khÊu hao;TSC§ kú tr-íc + Sè trÝch KH;TSC§ t¨ng kú nµy - Sè trÝch KH;TSC§ gi¶m kú nµy VD: Th¸ng 01 n¨m 2004 mua míi 1 xe « t« t¶i PICKUP Nguyªn gi¸: 7.728.000 Dù kiÕn thêi gian sö dông lµ 6 n¨m. VËy sè tiÒn ph¶i trÝch khÊu hao th¸ng 02 lµ: Error! = 107.333® Sè liÖu nµy sÏ ®-îc ghi vµo sæ NhËt ký chung, cuèi th¸ng lªn b¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao, sau ®ã ghi vµo sæ c¸i TK627. 31 C«ng ty T.M.T B¶ng ph©n bæ sè 3 B¶ng tÝnh vµ ph©n bæ khÊu hao TSC§ Th¸ng 02/2004 §VT.® BiÓu sè 10 N¬i sö dông (Ghi nî c¸c TK) STT ChØ tiªu 1 2 I. Sè KH ®· trÝch th¸ng tr-íc II. Sè KH t¨ng th¸ng nµy Xe « t« t¶i PICKUP III. Sè KH gi¶m th¸ng nµy 1. §Çu m¸y nÐn khÝ M¸y Ðp thñy lùc - Ðp bÞ ca pha XM Tñ l¹nh Toshiba M¸y ®iÒu hoµ M¸y in cña phßng VT XNK Tæng ®µi 2. M¸y vi tÝnh phßng TCKT M¸y in vi tÝnh phßng TCHC M¸y in HP 1200 M¸y ®iÖn tho¹i di ®éng M¸y vi tÝnh 3 Thêi gian SD Toµn doanh nghiÖp Nguyªn gi¸ Sè khÊu hao (th¸ng) TSC§ 31.009.535.847 341.467.168 7.728.000 107.333 7.728.000 107.333 125.277.460 2.515.676 6.876.190 191.005 909.900 252.525 5.318.000 7.281.000 5.715.629 9.589.100 11.646.916 5.697.266 5.578.055 5.772.727 7.758.158 88.633 120.917 158.767 266.364 323.527 158.257 154.945 96.212 216.254 32 TK 627 "CFSX chung" XN xe m¸y Møc KH 117.909.983 443.500 191.005 252.525 TK 627 "CFSX chung" XN « t« Møc KH 68.349.560 TK 641 "CF b¸n hµng Møc KH TK 642 "CF qu¶n lý doanh nghiÖp Møc KH 5.110.924 107.333 107.333 150.096.701 2.583.752 88.633 120.917 158.767 266.364 323.527 158.257 154.945 96.212 216.254 M¸y ®iÖn tho¹i di ®éng M¸y vi tÝnh phßng XNK Mua côc CPU míi cho m¸y vi tÝnh M¸y vi tÝnh (*) M¸y vi tÝnh (*) 2 m¸y tÝnh, m¸y in(*) IV. Sè khÊu hao ph¶i trÝch th¸ng nµy Nhµ x-ëng Ph-¬ng tiÖn vËn t¶i ThiÕt bÞ ®éng lùc ThiÕt bÞ v¨n phßng Tµi s¶n kh¸c 8.900.000 7.050.669 5.187.050 148.333 195.852 144.085 148.333 195.852 144.085 14.893.000 8.921.805 511.606 30.891.986.387 338.547.219 13.873.785.325 4.373.528.408 11.796.387.895 716.191.161 132.093.600 90.400.045 60.743.452 171.001.970 13.003.802 3.397.950 117.466.453 14.117.716 5.210.333 97.822.478 315.926 68.349.560 5.218.257 5.218.257 68.349.560 Ghi chó: §iÒu chØnh gi¶m møc khÊu hao vµ nguyªn gi¸ cña mét sè thiÕt bÞ cho phï hîp víi gi¸ trÞ cßn l¹i. 02 m¸y tÝnh, m¸y in: 511.606® 02 m¸y vi tÝnh kh«ng cßn sö dông Ngµy 29 th¸ng 2 n¨m 2004 KÕ to¸n tr-ëng Ng-êi lËp 33 147.512.949 76.282.329 50.314.862 4.829.932 12.687.876 3.397.950 *Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: TiÒn ®iÖn n-íc, ®iÖn tho¹i, chi phÝ söa ch÷a thuª ngoµi. Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c ho¸ ®¬n ®iÖn, n-íc vµ ho¸ ®¬n GTGT vÒ sè tiÒn ®iÖn n-íc mµ c«ng ty ®· tiªu thô, kÕ to¸n mua hµng vµ kÕ to¸n c«ng nî ph¶i tr¶ ghi vµo c¸c sæ chi tiÕt TK331, TK111. Sau ®ã ghi vµo sæ NhËt ký chung cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i TK627. * Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn: Chi ¨n ca, chi vÖ sinh an toµn lao ®éng... Hµng th¸ng khi cã c¸c ho¸ ®¬n vÒ ®-îc sù phª chuÈn cña gi¸m ®èc c«ng ty, kÕ to¸n thanh to¸n viÕt phiÕu chi sau ®ã ghi vµo sæ nhËt ký chi tiÒn vµ sæ NhËt ký chung cuèi th¸ng ghi vµo sæ c¸i TK627. + Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung: viÖc tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung ®-îc tiÕn hµnh vµo cuèi th¸ng. C¨n cø vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK627 kÕ to¸n chi phÝ tæng hîp sè liÖu ®-a vµo sæ c¸i TK627. Sæ c¸i TK: 627 (xe m¸y) Th¸ng 02/2004 (l«:36) BiÓu sè 11 §VT: ®ång NT GS Chøng tõ S DiÔn gi¶i Trang NKC N TK ®èi øng Sè tiÒn Nî 29/02 2 29/02 C¸c kho¶n chung CFSX 01 111 9.457.727 29/02 5 29/02 TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho 02 BPFX 334 25.848.500 29/02 7 29/02 C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 02 kh¸c cho BPFX 338 2.022.762 29/02 10 29/02 Chi phÝ khÊu hao bé 03 phËn QLFX 214 117.466.453 29/02 12 29/02 CCDC xuÊt dïng cho 03 bé phËn QLFX 142 2.218.454 29/02 13 29/02 kÕt chuyÓn CFSXC 04 sang tËp hîp CFSX 154 Céng ph¸t sinh th¸ng 2 34 Cã 157.013.896 157.013.896
- Xem thêm -