Tài liệu Hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp tại cty ktrúc tây hồ

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

Chuyªn ®Ò thùc tËp Lêi nãi ®Çu NÒn s¶n xuÊt x· héi ngµy cµng ph¸t triÓn, kÕ to¸n ngµy cµng trë nªn quan träng vµ trë thµnh c«ng cô kh«ng thÓ thiÕu ®-îc trong qu¶n lý kinh tÕ cña Nhµ n-íc vµ cña doanh nghiÖp. §Ó ®iÒu hµnh qu¶n lý ®-îc toµn bé ho¹t ®éng kinh doanh ë doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ nhÊt, c¸c doanh nghiÖp ph¶i n¾m b¾t kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c th«ng tin kinh tÕ vµ thi hµnh ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é kÕ to¸n, chÕ ®é qu¶n lý trong tÊt c¶ c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, kinh doanh vµ qu¸ tr×nh sö dông vèn. Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n lµ mét trong nh÷ng ngµnh s¶n xuÊt ®Æc thï cã chøc n¨ng t¹o ra TSC§ cho nÒn kinh tÕ quèc d©n. V× vËy, viÖc h¹ch to¸n ®óng ®¾n gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã ý nghÜa quan träng kh«ng chØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p trong viÖc gióp bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh ph©n tÝch ®-a ra c¸c biÖn ph¸p tiÕt kiÖm chi phÝ, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, khai th¸c mäi tiÒm n¨ng cña doanh nghiÖp mµ cßn cã ý nghÜa quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n vèn ®Çu t- XDCB hµng n¨m chiÕm kho¶ng 40% ng©n s¸ch Nhµ n-íc. MÆt kh¸c phÈm x©y l¾p mang tÝnh ®¬n chiÕc, kÕt cÊu phøc t¹p, chu kú s¶n xuÊt dµi, ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp x©y l¾p mang tÝnh l-u ®éng réng lín nªn c«ng t¸c kÕ to¸n trong doanh nghiÖp x©y l¾p cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt. Do ®ã, mçi s¶n phÈm x©y l¾p ®Òu cã yªu cÇu vÒ tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng c«ng tr×nh cô thÓ. S¶n phÈm x©y dùng c¬ b¶n cã gi¸ trÞ lín, khèi l-îng c«ng tr×nh lín, thêi gian thi c«ng t-¬ng ®èi dµi. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ë C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå em chän ®Ò tµi: “ Hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå“ bµi lµm cña em chia lµm 3 phÇn. PhÇn I: Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. PhÇn II: Thùc tr¹ng tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p t¹i C«ng ty cæ phÇn KiÕn tróc T©y Hå. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn ®ãng gãp nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty KiÕn Tróc T©y Hå. 1 Chuyªn ®Ò thùc tËp PhÇn I Lý luËn chung vÒ kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. §Ó ®¶m b¶o kÕ to¸n ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, cung cÊp th«ng tin kÞp thêi cho qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p cÇn ph¶i qu¸n triÖt c¸c nguyªn t¾c sau: 1.1. Néi dung vµ b¶n chÊt kinh tÕ cña chi phÝ. Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ®· bá ra cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi kú nhÊt ®Þnh( th¸ng, quý, n¨m). Tøc chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé hao phÝ mµ doanh nghiÖp tiªu dïng trong mét thêi kú mµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Nh- vËy, chi phÝ lµ sù chuyÓn dÞch vèn, chuyÓn dÞch gi¸ trÞ cña c¸c yÕu tè s¶n xuÊt vµo c¸c ®èi t-îng tÝnh gi¸. Nªn kÕ to¸n ph¶i tæng hîp c¸c thµnh phÇn chi phÝ cÊu t¹o nªn s¶n phÈm tõ nguyªn vËt liÖu, con ng-êi vµ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm. Nh÷ng chi phÝ nµy ph¶i ®-îc ph©n lo¹i theo tõng tiªu thøc nhÊt ®Þnh trong tõng c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh, toµn bé chi phÝ s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc thÓ hiÖn qua c¸c yÕu tè sau: 1.2.Ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt. Do chi phÝ s¶n xuÊt- kinh doanh cã nhiÒu lo¹i nªn cÇn thiÕt ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ nh»m t¹o thuËn lîi cho c«ng viÖc qu¶n lý h¹ch to¸n chi phÝ. Ph©n lo¹i chi phÝ nh»m lµ viÖc s¾p xÕp c¸c lo¹i chi phÝ kh¸c nhau vµo tõng nhãm theo ®Æc tr-ng nhÊt ®Þnh. Trong thùc tÕ cã rÊt nhiÒu c¸ch ph©n lo¹i kh¸c nhau, tuy nhiªn lùa chän ph-¬ng ph¸p nµo do c¸ch qu¶n lý vµ h¹ch to¸n. V× vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i ¸p dông cho mÝnh sao cho sö dông ph-¬ng ph¸p nµo ®Ó h¹ch to¸n c¸c chi phÝ kh«ng bÞ trïng l¾p. Sau ®©y lµ mét sè c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ: a. Ph©n lo¹i theo yÕu tè chi phÝ. §Ó phôc vô cho viÖc tËp hîp, qu¶n lý chi phÝ theo néi dung kinh tÕ ban ®Çu ®ång nhÊt cña nã mµ kh«ng xÐt ®Õn c«ng dông cô thÓ, ®Þa ®iÓm ph¸t sinh, chi phÝ 2 Chuyªn ®Ò thùc tËp ®-îc ph©n theo yÕu tè. C¸ch ph©n lo¹i nµy t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc x©y dùng vµ ph©n tÝch ®Þnh møc vèn l-u ®éng còng nh- viÖc lËp, kiÓm tra vµ ph©n tÝch dù to¸n chi phÝ. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh ë ViÖt Nam, toµn bé chi phÝ ®-îc chia lµm 7 yÕu tè sau; -YÕu tè nguyªn liÖu, vËt liÖu: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô…sö dông vµo s¶n xuÊt kinh doanh ( lo¹i trõ gi¸ trÞ dông kh«ng hÕt nhËp kho vµ phÕ liÖu thu håi cïng víi nhiªn liÖu ®éng lùc). Trong x©y dùng th-êng bao gåm nguyªn liÖu chÝnh( nh- S¾t, thÐp, xi m¨ng…) vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, n¨ng l-îng, ®éng lùc ®-îc sö dông trong kú( x¨ng, dÇu, ®iÖn n-íc, ®iÖn tho¹i…). -YÕu tè nhiªn liÖu, ®éng lùc trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh trong kú, sè dïng kh«ng hÕt nhËp kho vµ phÕ liÖu thu håi. - YÕu tè tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp l-¬ng: Ph¶n ¸nh tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt . - YÕu tè BHXH, BHYT, KPC§: Ph¶n ¸nh sè trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tæng sè tiÒn l-¬ng vµ tiÒn phô cÊp l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn tÝnh vµo chi chÝ. - YÕu tè khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh(TSC§): Ph¶n ¸nh tæng sè khÊu TSC§ ph¶i trÝch trong kú cña tÊt c¶ TSC§ sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh nh- m¸y thi c«ng, ph©n x-ëng, m¸y mãc. - YÕu tè chi phÝ vµ dÞch vô mua ngoµi: Ph¶n ¸nh to¸n bé chi phÝ vµ dÞch vô mua ngoµi trong qu¸ trÝnh s¶n xuÊt - kinh doanh. - YÕu tè chi phÝ b»ng tiÒn: Gåm c¸c chi phÝ kh¸ch b»ng tiÒn ch-a ph¶n ¸nh ë c¸c yÕu tè trªn dïng vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú. b. Ph©n theo kho¶n môc chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. C¨n cø vµo ý nghÜa cña chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, chi phÝ ®-îc ph©n theo kho¶n môc. C¸ch ph©n lo¹i nµy dùa vµo c«ng dông cña chi phÝ vµ møc ph©n bæ chi phÝ cho tõng ®èi t-îng. Theo quy ®Þnh hiÖn hµnh gi¸ thµnh kho¶n môc gåm 5 môc chi phÝ sau: 3 Chuyªn ®Ò thùc tËp - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ nguyªn vËt liÖu liªn quan trùc tiÕp ®Õn viÖc s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm hay viÖc thùc hiÖn lao vô dÞch vô nh-: G¹ch, gç, xi m¨ng, s¾t, thÐp… - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: Gåm toµn bé tiÒn l-¬ng ( tiÒn c«ng) vµ c¸c kho¶n phô cÊp mang tÝnh chÊt cho c«ng nh©n viªn trùc tiÕp x©y l¾p hay thùc hiÖn c¸c kho¶n lao vô dÞch vô cïng víi c¸c kho¶n trÝch theo tû lÖ quy ®Þnh cho c¸c quü kinh phÝ c«ng ®oµn, b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ còng cã thÓ lµ c«ng nh©n thuª ngoµi. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung: Gåm toµn bé c¸c chi phÝ cßn l¹i ph¸t sinh trong ph¹m vi ph©n x-ëng, bé phËn s¶n xuÊt sau khi ®· lo¹i trõ ®i chi phÝ nguyªn vËt liÖu vµ chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nãi trªn. c. Ph©n lo¹i theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn chi phÝ. Theo c¸ch thøc kÕt chuyÓn, to¸n bé chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc chia thµnh chi phÝ s¶n phÈm vµ chi phÝ thêi kú. Chi phÝ s¶n phÈm lµ nh÷ng chi phÝ g¾n liÒn víi c¸c s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt ra hoÆc ®-îc mua; cßn chi phÝ thêi kú lµ nh÷ng chi phÝ lµm gi¶m lîi tøc trong mét kú nµo ®ã, nã kh«ng ph¶i lµ mét phÇn gi¸ trÞ s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt ra tõ lîi nhuËn cña thêi kú mµ chóng ph¸t sinh. d. Ph©n theo quan hÖ cña chi phÝ víi khèi l-îng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh. §Ó thuËn lîi cho viÖc lËp kÕ ho¹ch vµ kiÓm tra chi phÝ, ®ång thêi lµm c¨n cø ®Ó ®Ò ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh, toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt- kinh doanh l¹i ®-îc ph©n theo quan hÖ víi khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh. Theo c¸ch nµy chi phÝ ®-îc chia thµnh biÕn phÝ vµ ®Þnh phÝ. - BiÕn phÝ lµ nh÷ng chi phÝ thay ®æi vÒ tæng sè,vÒ tû lÖ so víi khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ch¼ng h¹n chi vÒ nguyªn liÖu, nh©n c«ng trùc tiÕp…chi phÝ nµy tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× kh«ng thay ®æi - §Þnh phÝ lµ nh÷ng chi phÝ kh«ng ®æi vÒ tæng sè so víi khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh, ch¼ng h¹n nh- c¸c chi phÝ vÒ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh, chi phÝ thuª mÆt 4 Chuyªn ®Ò thùc tËp b»ng, ph-¬ng tiÖn kinh doanh…c¸c chi phÝ nµy khi tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm th× l¹i biÕn ®æi khi khèi l-îng cña s¶n phÈm thay ®æi. 1.3. Gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p gi¸ thµnh cña s¶n phÈm ®-îc x¸c ®Þnh theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau th-êng lµ theo nguån sè liÖu hay thêi ®iÓm ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. V× vËy gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cã liªn quan tíi khèi l-îng s¶n phÈm ®· hoµn thµnh. a. Gi¸ thµnh dù to¸n: Còng nh- gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc còng ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc khi b-íc vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nh-ng gi¸ nµy ®-îc x¸c ®Þnh dùa vµo ®Þnh møc b×nh qu©n tiªn tiÕn vµ kh«ng biÕ ®æi trong suèt thêi kú kÕ ho¹ch, gi¸ thµnh ®Þnh møc ®-îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së ®Þnh møc vÒ chi phÝ hiÖn hµnh tõng thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh trong kú kÕ ho¹ch. Nªn gi¸ thµnh ®Þnh møc th-êng thay ®æi phï hîp víi ®Þnh møc chi phÝ ®¹t ®-îc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn gi¸ thµnh. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Gi¸ thµnh nµy ®-îc x¸c ®Þnh tr-íc khi b-íc vµo s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së thùc tÕ kú tr-íc vµ c¸c ®Þnh møc, c¸c dù to¸n cña kú kÕ ho¹ch ®-îc tÝnh theo tõng c«ng tr×nh, hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh. MÆt kh¸c, gi¸ trÞ dù to¸n cña tõng CT, HMCT ®-îc x¸c ®Þnh theo c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸( vÒ vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y…) cña c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ban hµnh vµ dùa trªn mÆt b»ng gi¸ c¶ thÞ tr-êng. Doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu cã lîi nhuËn cao v× vËy doanh nghiÖp ph¶i lËp gi¸ thµnh kÕ ho¹ch, dù kiÕn chØ tiªu h¹ gi¸ thµnh. Theo th«ng t- 09/2000/TT- BXD ngµy 17/7/2000 th× gi¸ thµnh dù to¸n ®-îc ¸p dông theo c«ng thøc sau: Gi¸ thµnh dù to¸n cña tõng CT, HMCT Gi¸ trÞ dù to¸n cña = tõng CT, HMCT sau thuÕ Thu nhËp - chÞu thuÕ tÝnh tr-íc ThuÕ - GTGT ®Çu ra b. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c«ng t¸c x©y l¾p (Zkh): kh¸c víi gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p, gi¸ thµnh kÕ ho¹ch dùa vµo nh÷ng ®Þnh møc chi phÝ néi bé 5 Chuyªn ®Ò thùc tËp cña doanh nghiÖp, cho phÐp ta tÝnh to¸n ®óng nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong giai ®o¹n kÕ ho¹ch, tÝnh to¸n néi dung, kÕt qu¶ c¸c biÖn ph¸p tæ chøc kü thuËt cÇn ph¶i thùc hiÖn sao cho chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ kh«ng v-ît qu¸ tæng chi phÝ s¶n xuÊt trong kÕ ho¹ch. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch c«ng t¸c x©y l¾p = Gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p - Møc h¹ gi¸ thµnh dù to¸n ( TÝnh cho tõng c«ng tr×nh, HMCT). c. Gi¸ thµnh ®Êu thÇu x©y l¾p( Z®t) : Lµ mét lo¹i gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p do chñ ®Çu t- ®-a ra ®Ó c¸c tæ chøc x©y l¾p dùa vµo ®ã tÝnh to¸n gi¸ thµnh cña m×nh (gi¸ dù thÇu c«ng t¸c x©y l¾p). VÒ nguyªn t¾c, gi¸ thµnh ®Êu thÇu do chñ ®Çu t- ®-a ra chØ ®-îc nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ thµnh dù to¸n c«ng t¸c x©y l¾p. d. Gi¸ thµnh hîp ®ång c«ng t¸c x©y l¾p(Zh®): Lµ mét lo¹i gi¸ thµnh c«ng t¸c x©y l¾p ghi trong hîp ®ång ®-îc ký kÕt gi÷a chñ ®Çu t- vµ tæ chøc x©y l¾p sau khi ®· tho¶ thuËn giao nhËn thÇu. §ã còng chÝnh lµ gi¸ thµnh cña tæ chøc x©y l¾p th¾ng thÇu vµ ®-îc chñ ®Çu t- tho¶ thuËn ký hîp ®ång giao thÇu. VÒ nguyªn t¾c: Zh® ph¶i nhá h¬n hoÆc b»ng Z®t. e, Gi¸ thµnh thùc tÕ c«ng t¸c x©y l¾p(Ztt): Lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña tÊt c¶ c¸c chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ mµ doanh nghiÖp x©y l¾p ®· bá ra ®Ó hoµn thµnh mét khèi l-îng x©y l¾p nhÊt ®Þnh. Nã ®-îc x¸c ®Þnh theo sè liÖu kÕ to¸n cung cÊp. Gi¸ thµnh thùc tÕ kh«ng chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ trong ®Þnh møc mµ cã thÓ cßn bao gåm nh÷ng chi phÝ thùc tÕ ngoµi dù to¸n vµ c¶ nh÷ng kho¶n ph¸t sinh nh-: mÊt m¸t, hao hôt vËt t-, l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu…do nguyªn nh©n chñ quan vµ b¶n th©n doanh nghiÖp. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu ®-îc x¸c ®Þnh sau khi kÕ thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, dùa trªn c¬ së c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh x©y l¾p Bªn c¹nh ®ã, theo ph¹m vi cña chØ tiªu ®¸nh gi¸, gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p l¹i chia ra gi¸ thµnh s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh toµn bé. Gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña s¶n phÈm x©y l¾p chØ bao gåm nh÷ng chi phÝ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng hay l¾p ®Æt s¶n phÈm x©y l¾p ( gåm chi phÝ NVL trùc tiÕp, nh©n c«ng trùc tiÕp, chi phÝ 6 Chuyªn ®Ò thùc tËp s¶n xuÊt chung). Gi¸ thµnh s¶n phÈm toµn bé x©y l¾p bao gåm gi¸ thµnh s¶n xuÊt x©y l¾p céng víi chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ cho s¶n phÈm x©y l¾p. ë C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm theo gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm = Gi¸ thµnh s¶n xuÊt + cña s¶n phÈm Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp + Chi phÝ b¸n hµng Muèn ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c chÊt l-îng ho¹t ®éng s¶n xuÊt thi c«ng cña tæ chøc c«ng t¸c x©y l¾p ®ßi hái chóng ta ph¶i so s¸nh c¸c lo¹i gi¸ thµnh nãi trªn víi nhau nh-ng víi ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vÒ thêi ®iÓm vµ c¸ch tÝnh to¸n trong qua tr×nh so s¸nh. Vµ sù so s¸nh nµy ph¶i ®-îc thÓ hiÖn trªn cïng mét ®èi t-îng x©y l¾p. Gi÷a n¨m lo¹i gi¸ thµnh nµy th-êng cã mèi quan hÖ vÒ mÆt l-îng nh- sau: Zt  Zkh  Zh®  Z®t  Zdt 1.3.1. Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cã liªn quan ®Õn khèi l-îng c«ng t¸c, s¶n phÈm lao vô hoµn thµnh. VÒ thùc chÊt, chi phÝ s¶n phÈm x©y l¾p vµ gi¸ thµnh lµ hai mÆt kh¸c nhau cña qu¸ tr×nh x©y l¾p. Chi phÝ x©y l¾p ph¶n ¸nh mÆt hao phÝ x©y l¾p, cßn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. TÊt c¶ c¸c kho¶n chi phÝ ph¸t sinh ( kú nµy hay kú tr-íc chuyÓn sang) vµ c¸c chi phÝ tr-íc ®ã cã liªn quan ®Õn khèi l-îng c«ng tr×nh hay HMCT, khi s¶n phÈm x©y l¾p hoµn thµnh trong kú sÏ t¹o nªn chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm. Nãi c¸ch kh¸ch gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé chi phÝ mµ doanh nghiÖp bá ra ë thêi ®iÓm bÊt kú nµo nh-ng cã liªn quan tíi khèi l-îng c«ng viÖc, s¶n phÈm hoµn thµnh trong kú. §-îc thÓ hiÖn trong mèi quan hÖ sau: Tæng gi¸ thµnh Chi phÝ s¶n Chi phÝ ph¸t s¶n phÈm hoµn = xuÊt dë dang + thµnh sinh trong kú ®Çu kú 7 - Chi phÝ dë dang cuèi kú Chuyªn ®Ò thùc tËp 1.3.2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. Do ®Æc thï cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n nh- ®· nªu trªn nªn viÖc qu¶n lý vÒ ®Çu t- x©y dùng rÊt khã kh¨n, phøc t¹p. TiÕt kiÖm chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m hµng ®Çu mµ trong ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®¶m b¶o ph¸t huy tèi ®a t¸c dông cña c«ng cô kÕ to¸n ®èi víi qu¶n lý s¶n xuÊt hÕt søc ®-îc coi träng, nhiÖm vô chñ yÕu ®Æt ra cho c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ: - X¸c ®Þnh ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt, ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p, vËn dông c¸c ph-¬ng ph¸p tËp hîp vµ ph©m bæ chi phÝ , ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. - Tæ chøc, ghi chÐp, ph¶n ¸nh mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c mäi chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thi c«ng theo tõng ®Þa ®iÓm, tõng ®è t-îng ph¶i chÞu chi phÝ, theo néi dung kinh tÕ vµ c«ng dông cña chi phÝ. - X¸c ®Þnh gi¸ trÞ x©y l¾p dë dang cuèi kú vµ tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cña c«ng viÖc ®· hoµn thµnh trong kú mét c¸ch chÝnh x¸c ®Ó kiÓm tra viÖc thùc hiÖn dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm. - TÝnh to¸n, ph©n lo¹i c¸c chi phÝ phôc vô cho viÖc tËp hîp CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh nhanh chãng, khoa häc. - Ph¸t hiÖn kÞp thêi c¸c kho¶n chªnh lÖch so víi ®Þnh møc trong s¶n xuÊt ®Ó t×m c¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn còng nh- ph¸t hiÖn c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p thÝch hîp nh»m phÊn ®Êu kh«ng ngõng tiÕt kiÖm CPSX vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. - X¸c ®inh kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña tõng c«ng tr×nh, HMCT, tõng bé phËn s¶n xuÊt…trong thêi kú nhÊt ®Þnh, chÝnh x¸c, kÞp thêi ®Ó phôc vô cho yªu cÇu qu¶n lý vµ l·nh ®¹o cña doanh nghiÖp. 8 Chuyªn ®Ò thùc tËp TËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ kh©u träng t©m quan träng trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña doanh nghiÖp s¶n xuÊt. §èi víi DNXL kh©u nµy cµng ®-îc quan t©m ®¾c biÖt v× t×nh chÊt ®Æc thï cña ngµnh XDCB. Trªn ®©y lµ mét sè ®Æc ®iÓm næi bËt cña kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh SPXL cho tÊt c¶ c¸c CT, HMCT mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn trong kú, tõ ®ã tÝnh ®-îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn ph¹m vi toµn doanh nghiÖp. 1.4. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y l¾p. 1.4.1. §èi t-îng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p. X¸c ®Þnh ®èi t-îng chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p lµ c«ng viÖc ®Çu tiªn quan träng cña kÕ to¸n trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tæ chøc kÕ to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bao gåm hai giai ®o¹n kÕ tiÕp nhau vµ cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. §ã lµ giai ®o¹n kÕ to¸n chi tiÕt chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong tõng c«ng tr×nh, HMCT, hay giai ®o¹n c«ng viÖc ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, hay chi tiÕt tõng c«ng tr×nh theo yªu cÇu thùc tÕ qu¶n lý cña C«ng ty. ViÖc ph©n chia nµy xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu qu¶n lý, kiÓm tra ph©n tÝch chi phÝ cña phßng kÕ ho¹ch trong C«ng ty, hay phßng kü thuËt. Cã thÓ nãi, kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®-îc ph©n chia theo tõng giai ®o¹n lµ do sù kh¸c nhau c¬ b¶n vÒ giíi h¹n tËp hîp chi phÝ trong qu¸ tr×nh x©y l¾p. §èi t-îng kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt lµ nh÷ng ph¹m vi, giíi h¹n mµ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn ®-îc tËp hîp phôc vô cho viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t, tæng hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. X¸c ®Þnh ®óng ®¾n, phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã ý nghÜa rÊt lín trong viÖc tæ chøc kÕ to¸n h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt tõ viÖc tæ chøc h¹ch to¸n ban ®Çu ®Õn tæ chøc tæng hîp sè liÖu ghi chÐp trªn tµi kho¶n, sæ chi tiÕt. §Ó x¸c ®Þnh ®-îc ®èi t-îng chi phÝ s¶n xuÊt ë tõng doanh nghiÖp cÇn c¨n cø vµo c¸c yªu cÇu sau : - §Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. - §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt chÕ t¹o s¶n phÈm. - Môc ®Ých, c«ng dông cña chi phÝ ®èi víi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. 9 Chuyªn ®Ò thùc tËp - Yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. XuÊt ph¸t tõ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lµ qu¸ tr×nh thi c«ng l©u dµi, phøc t¹p, do ®Æc ®iÓm cña ngµnh s¶n xuÊt x©y dùng lµ ®¬n chiÕc, cè ®Þnh vµ còng ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña c«ng t¸c qu¶n lý vµ kÕ to¸n, ®èi t-îng tËp hîp chi phi s¶n xuÊt x©y l¾p th-êng lµ c«ng tr×nh, HMCT, ®¬n ®Æt hµng, giai ®o¹n c«ng viÖc hoµn thµnh …tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ. 1.4.2. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm x©y l¾p. Trong doanh nghiÖp x©y l¾p viÖc ph©n lo¹i chi phÝ vµ tËp hîp chi phÝ ®óng, chÝnh x¸c ®ßi hái kÕ to¸n ph¶i theo dâi s¸t tõng chi phÝ, sù biÕn ®æi cña chi phÝ, ph©n lo¹i chi phÝ theo tõng kho¶n môc chi phÝ. C«ng ty KiÕn tróc T©y Hå ph©n chi phÝ theo môc ®Ých chi phÝ, ph-¬ng ph¸p nµy tr¸ch ®-îc sù lËp ®i lËp l¹i cña chi phÝ, cô thÓ kÕ to¸n dïng c¸c tµi kho¶n chi phÝ vµ néi dung chi phÝ nh- sau. a. KÕ to¸n chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp (NVL). §Ó h¹ch to¸n kho¶n môc CP NVLTT , kÕ to¸n më tµi kho¶n 621 “Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp”.Tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ vÒ NVL chÝnh, VL phô, c¸c cÊu kiÖn hoÆc c¸c bé phËn rêi,VL lu©n chuyÓn tham gia trùc tiÕp cÊu thµnh s¶n phÈm nh- c¸t sái, g¹ch, gç, s¾t, thÐp, cèp pha… Tµi kho¶n nµy ®-îc më chi tiÕt cho tõng CT, HMCT, c¸c giai ®o¹n c«ng viÖc. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ NVLTT. - C¸c lo¹i vËt liÖu sö dông cho CT, HMCT nµo th× ph¶i ghi trøc tiÕp cho CT, HMCT ®ã trªn c¬ së c¸c chøng tõ gèc cã liªn quan theo sè l-îng thùc tÕ sö dông vµ gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. - Trong ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ tÝnh ®-îc trøc tiÕp th× kÕ to¸n cã thÓ ¸p dông ph-¬ng ph¸p ph©n bæ gi¸n tiÕp cho c¸c ®èi t-îng sö dông theo c¸c tiªu thøc hîp lý nh- tû lÖ ®Þnh møc tiªu hao. - Cuèi kú h¹ch to¸n khi c«ng tr×nh hoµn thµnh ph¶i kiÓm kª sè vËt liÖu lÜnh vÒ ch-a sö dông hÕt ë c«ng tr-êng vµ ph¶i ®¸nh gi¸ phÕ liÖu thu håi theo tõng ®èi t-îng sö dông. 10 Chuyªn ®Ò thùc tËp Tæng chi phÝ NVLTT ph¶i = ph©n bæ trong kú Gi¸ trÞ thùc tÕ Gi¸ trÞ phÕ Gi¸ trÞ NVL cña NVL xuÊt trong kú liÖu thu håi (nÕu cã) dïng kh«ng hÕt cuèi kú S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ NVL trùc tiÕp. TK: 151,152,331,111 112,331,411,311 TK 621 TK 154 KÕt chuyÓn chi phÝ VËt liÖu dïng trùc tiÕp nguyªn, vËt liÖu trùc tiÕp TK 152 s¶n xuÊt s¶n phÈm VËt liÖu dïng kh«ng hÕt nhËp kho hay chuyÓn kú sau b. KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp . - TK 622 “CP NCTT”: tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh chi phÝ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho sè ngµy lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp thùc hiÖn x©y l¾p, c«ng nh©n phôc vô x©y l¾p kÓ c¶ c«ng nh©n vËn chuyÓn, bèc dì VL trong ph¹m vi mÆt b»ng x©y l¾p vµ c«ng nh©n chuÈn bÞ thu dän hiÖn tr-êng, kh«ng ph©n biÖt nh©n c«ng trong danh s¸ch hay nh©n c«ng thuª ngoµi. - Tµi kho¶n nµy ®-îc më chi tiÕt cho tõng CT, HMCT. Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n CP NCTT: - Chøng tõ sö dông ®èi víi tiÒn l-¬ng, tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n s¶n xuÊt nh- (b¶ng chÊm c«ng, b¶n thanh to¸n tiÒn l-¬ng). - Tr-êng hîp kh«ng thÓ tÝnh trùc tiÕp, kÕ to¸n cã thÓ ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng liªn quan theo tiÒn c«ng ®Þnh møc hay giê c«ng ®Þnh møc . (C¸c kho¶n tÝnh theo l-¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n trùc tiÕp x©y l¾p (BHXH, BHYT, KPC§) ®-îc tÝnh vµo CPSXC). 11 Chuyªn ®Ò thùc tËp S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp TK 334 TK 622 TK 154 L-¬ng CNV trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm TK338 KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp C¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng c. KÕ to¸n tËp hîp chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng . Tµi kho¶n sö dông : - TK 623 “CP SD MTC”: tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ vÒ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, nh©n c«ng vµ c¸c kho¶n chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh sö dông m¸y thi c«ng cho ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh. - Tµi kho¶n nµy chØ thùc hiÖn t¹i doanh nghiÖp ¸p dông ph-¬ng ph¸p thi c«ng b¸n c¬ giíi, nghÜa lµ võa thñ c«ng võa m¸y mãc . - Tµi kho¶n ®-îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ m¸y thi c«ng TK 334,241 TK 623 TK 154 Chi phÝ m¸y liªn quan s¶n xuÊt s¶n phÈm TK338 KÕt chuyÓn chi phÝ m¸y ®Ó tÝnh gi¸ thµnh C¸c kho¶n ®ãng theo tû lÖ víi tiÒn l-¬ng cña CNTTSX 12 Chuyªn ®Ò thùc tËp d. KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung . -TK 627”CP SXC”: tµi kho¶n nµy ph¶n ¸nh toµn bé chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc qu¶n lý, phôc vô thi c«ng cña c¸c ®éi thi c«ng vµ ë c¸c c«ng tr-êng. - CPSXC ph¶i ®-îc tËp hîp theo tõng ®Þa ®iÓm ph¸t sinh chi phÝ. NÕu cã nhiÒu ®éi thi c«ng x©y l¾p th× CPSXC cña ®éi nµo ®-îc tËp hîp ®Ó tÝnh gi¸ thµnh cña ®éi ®ã.Tr-êng hîp ®éi thi c«ng nhiÒu CT, HMCT th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n bæ theo nh÷ng tiªu thøc phï hîp. - CPSXC bao gåm l-¬ng nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng, tiÒn ¨n gi÷a ca cña nh©n viªn qu¶n lý ®éi x©y dùng vµ c«ng nh©n qu¶n lý ®éi x©y l¾p, kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ theo tû lÖ quy ®Þnh trªn tiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ cho CNTT x©y l¾p, nh©n viªn sö dông m¸y thi c«ng, nh©n viªn qu¶n lý ®éi, KH TSC§ dïng chung cho s¶n xuÊt cña ®éi, chi phÝ vËt liÖu, c«ng cô dông cô, chi phÝ dÞch vô mua ngoµi vµ c¸c chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn cã liªn quan cho qu¸ tr×nh phôc vô thi c«ng. 13 Chuyªn ®Ò thùc tËp S¬ ®å kÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt chung TK 334,241 TK 627 TK 111,112,152.. C¸c kho¶n thu håi ghi gi¶m Chi phÝ m¸y liªn quan chi phÝ s¶n xuÊt chung s¶n xuÊt s¶n phÈm TK 154 TK 152,153 Ph©n bæ(hoÆc kÕt chuyÓn) Chi phÝ nguyªn vËt liÖu Chi phÝ SXC c¸c TP TK 632 TK 242,335 Chi phÝ dù to¸n TK 214 KÕt chuyÓn CPSCC cè ®Þnh (Kh«ng ph©n bæ vµo gi¸ vèn TK 1331 Chi phÝ KHTSC§ TK 331,111,112 C¸c chi phÝ s¶n xuÊt kh¸c mua ngoµi ph¶i tr¶ ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng ®Çu vµo ®-îc khÊu trõ (nÕu cã) 14 Chuyªn ®Ò thùc tËp 1.4.3. KÕ to¸n tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt . Tµi kho¶n sö dông : - TK 154 “CPSX kinh doanh dë dang”: lµ tµi kho¶n ®Ó h¹ch to¸n, tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh SPXL hoÆc s¶n phÈm, dÞch vô lao ®éng kh¸c trong kinh doanh x©y dùng c¬ b¶n . - Trong c¸c doanh nghiÖp XL, tµi kho¶n nµy cã thÓ më chi tiÕt theo tõng ®èi t-îng s¶n xuÊt, tõng c«ng tr-êng, tõng CT hoÆc c¸c HMCT. Ph-¬ng ph¸p tËp hîp chi phÝ : - Cuèi k× c¸c chi phÝ sÏ ®-îc tæng kÕt chuyÓn sang TK 154 ®Ó tËp hîp chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. S¬ ®å kÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p TK 154 TK 152.331 TK 621 KÕt chuyÓn chi phÝ Chi phÝ nguyªn vËt liÖu VL trùc tiÕp trùc tiÕp SX TK 623 TK334 m¸y thi c«ng K/C chi phÝ sö dông M¸y thi c«ng TK 632,155 KÕt chuyÓn Gi¸ thµnh c«ng tr×nh hoµn thµnh TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ TK 622 CN trùc tiÕp NV Ph©n x-ëng TK 214.338.111 112.142.335… bµn giao cho chñ K/C chi phÝ NC ®Çu t- hay chê Trùc tiÕp SX tiªu thô TK 627 Chi phÝ s¶n xuÊt chung kh¸c Ph©n bæ chi phÝ SXC 15 Chuyªn ®Ò thùc tËp 1.5. Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang cuèi kú. §Ó phôc vô cho viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt cña tõng s¶n phÈm x©y l¾p, ®Þnh kú( th¸ng, quý), doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh kiÓm kª khèi l-îng c«ng viÖc hoµn thµnh trong kú hay ®ang dë dang. Ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang trong x©y l¾p phô thuéc vµo ph-¬ng thøc thanh to¸n khèi l-îng x©y l¾p gi÷a hai bªn nhËn thÇu vµ bªn giao thÇu. NÕu quy ®Þnh thanh to¸n s¶n phÈm x©y l¾p sau khi hoµn thµnh gi¸ trÞ s¶n phÈm dë dang lµ tæng chi phÝ ph¸t sinh c«ng tr×nh ®Õn cuèi th¸ng ®ã. NÕu quy ®Þnh gi¸ trÞ hoµn thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý th×s s¶n phÈm dë dang lµ gi¸ trÞ khèi l-îng x©y l¾p ch-a ®¹t( gi¸ trÞ mang tÝnh dù to¸n). 1.5.1. C¸c ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸. - C¨n cø vµo ph-¬ng ph¸p giao nhËn thÇu gi÷a chñ ®Çu t- vµ ®¬n vÞ x©y l¾p cã c¸c ph-¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang nh- sau : a. §¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang theo chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh : Theo ph-¬ng ph¸p nµy, chi phÝ thùc tÕ cña khèi l-îng x©y l¾p dë dang cuèi kú ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : Chi phÝ XL dë dang = cuèi kú CP thùc tÕ cña CP thùc tÕ cña + KLXL thùc hiÖn KLXLDD ®Çu kú trong kú CP theo dù to¸n x cña CP theo dù to¸n cña CP theo dù to¸n KLXLDD KLXL hoµn thµnh bµn + cña KLXLDD cuèi kú giao cuèi kú b. §¸nh gi¸ chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p dë dang theo gi¸ trÞ dù to¸n : Chi phÝ s¶n xuÊt x©y l¾p dë dang cuèi kú ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : Chi phÝ s¶n = phÈm dë dang cuèi kú CP thùc tÕ cña CP thùc tÕ cña + KLXL thùc hiÖn KLXLDD ®Çu kú trong kú Gi¸ trÞ dù x to¸n cña Gi¸ trÞ dù to¸n cña Gi¸ trÞ dù to¸n KLXLDD KLXL hoµn thµnh bµn + cña KLXLLDD cuèi kú giao trong kú cuèi kú 16 Chuyªn ®Ò thùc tËp 1.5.2. Kú tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p: Kú tÝnh gi¸ thµnh lµ thêi kú bé phËn kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh cho c¸c s¶n phÈm x©y l¾p. X¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp sÏ gióp cho viÖc tæ chøc c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc hîp lý, khoa häc, ®¶m b¶o cung cÊp sè liÖu vÒ gi¸ thµnh thùc tÕ kÞp thêi, ph¸t huy ®-îc ®Çy ®ñ chøc n¨ng gi¸m s¸t t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm cña kÕ to¸n. §Ó x¸c ®Þnh kú tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp, kÕ to¸n ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm. C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh XDCB mµ kú tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh nh- sau : - §èi víi c¸c s¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt liªn tôc, cung cÊp cho nh÷ng ®èi t-îng kh¸c nhau liªn tôc, chu kú s¶n xuÊt ng¾n nh- g¹ch, ngãi…th× kú tÝnh gi¸ thµnh lµ mét th¸ng. - §èi víi c¸c s¶n phÈm theo ®¬n ®Æt hµng cã thêi gian s¶n xuÊt thi c«ng dµi, c«ng viÕc ®-îc coi lµ hoµn thµnh khi kÕt thóc mäi c«ng viÖc trong ®¬n ®Æt hµng th× khi hoµn thµnh toµn bé ®¬n ®Æt hµng míi tÝnh gi¸ thµnh. - §èi víi CT, HMCT lín, thêi gian thi c«ng dµi th× chØ khi nµo cã mét bé phËn hoµn thµnh cã gi¸ trÞ sö dông ®-îc nghiÖm thu, bµn giao, thanh to¸n th× míi tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ bé phËn ®ã. - §èi víi nh÷ng c«ng tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt m¸y mãc thiÕt bÞ cã thêi gian thi c«ng nhiÒu n¨m mµ kh«ng t¸ch ra ®-îc tõng bé phËn c«ng tr×nh nhá ®-a vµo sö dông th× khi tõng bé phËn x©y l¾p ®¹t ®Õn ®iÓm dõng kü thuËt hîp lý, theo thiÕt kÕ kü thuËt cã ghi trong hîp ®ång thi c«ng sÏ ®-îc bµn giao thµnh to¸n th× DNXL tÝnh gi¸ thµnh thùc tÕ cho khèi l-îng bµn giao. - Ngoµi ra, víi c«ng tr×nh lín, thêi gian thi c«ng dµi, kÕt cÊu phøc t¹p… th× kú tÝnh gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh lµ hµng quý. 1.5.3.Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p : Do ®Æc ®iÓm s¶n phÈm x©y l¾p cã tÝnh ®¬n chiÕc, quy tr×nh s¶n xuÊt c«ng nghÖ kh¸ phøc t¹p, thêi gian thi c«ng kÐo dµi nªn viÖc bµn giao thanh to¸n còng ®a 17 Chuyªn ®Ò thùc tËp d¹ng: cã thÓ lµ CT, HMCT ®· x©y l¾p hoµn thµnh, cã thÓ lµ c¸c giai ®o¹n c«ng nghÖ, bé phËn c«ng viÖc hoµn thµnh theo giai ®o¹n quy -íc. a. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh gi¶n ®¬n : Tæng hîp chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh cho mét CT, HMCT tõ khi khëi c«ng x©y dùng ®Õn khi hoµn thµnh chÝnh lµ gi¸ thµnh thùc tÕ cña CT, HMCT ®ã. Ph-¬ng ph¸p nµy phï hîp víi c¸c c«ng tr×nh thi c«ng ng¾n h¹n, phï hîp kú tÝnh gi¸ thµnh cña ®¬n vÞ. C¸c c«ng tr×nh thi c«ng dµi h¹n, nghiÖm thu thanh to¸n tõng phÇn th-êng ph¸t sinh khèi l-îng dë dang cuèi kú th× ®¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh theo c«ng thøc sau: - NÕu CT, HMCT ch-a hoµn thµnh toµn bé mµ chØ cã khèi l-îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao, kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh theo c«ng thøc: Gi¸ thùc KLXL tÕ hoµn = thanh bµn giao CP thùc tÕ CP thùc tÕ CP thùc tÕ dë ph¸t dë dang + ®Çu kú sinh - trong kú dang cuèi kú - NÕu chi phÝ s¶n xuÊt tËp hîp cho c¶ c«ng tr×nh nh-ng gi¸ thµnh thùc tÕ ph¶i tÝnh riªng cho tõng HMCT, kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh theo c«ng thøc: Gi¸ thµnh thùc tÕ cña HMCT i = Gi¸ trÞ dù to¸n cña HMCT i x HÖ sè - Trong ®ã, hÖ sè ph©n bæ gi¸ thµnh thùc tÕ ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ( Tr-êng hîp CT, HMCT ®· hoµn thµnh) C H = ---------- x 100% Gdt C : Tæng CPtt c¶ CT, HMCT Gdt : Tæng dù to¸n cña tÊt c¶ c¸c HMCT b. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®¬n ®Æt hµng: 18 Chuyªn ®Ò thùc tËp Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp trong tr-êng hîp doanh nghiÖp nhËn thÇu x©y l¾p theo ®¬n ®Æt hµng. Khi ®ã, ®èi t-¬ng tËp hîp CPSX vµ ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng ®¬n ®Æt hµng. Theo ph-¬ng ph¸p nµy CPSX thùc tÕ ph¸t sinh ®-îc tËp hîp theo tõng ®¬n ®Æt hµng vµ khi nµo hoµn thµnh c«ng tr×nh th× CPSX tËp hîp ®-îc còng chÝnh lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña ®¬n ®Æt hµng ®ã. c. Ph-¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh theo ®Þnh møc: Ph-¬ng ph¸p nµy ¸p dông thÝch hîp ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp x©y dùng tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau: Ph¶i tÝnh ®-îc gi¸ thµnh ®Þnh møc trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc vµ ®¬n gi¸ t¹i thêi ®iÓm tÝnh gi¸ thµnh. V¹ch ra mét c¸ch chÝnh x¸c c¸c thay ®æi vÒ ®Þnh møc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn thi c«ng c«ng tr×nh. X¸c ®Þnh ®-îc c¸c chªnh lÖch so víi ®Þnh møc vµ nguyªn nh©n g©y ra chªnh lÖch ®ã. Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× gi¸ thµnh thùc tÕ s¶n phÈm x©y l¾p ®-îc tÝnh theo c«ng thøc sau : Gi¸ thµnh Gi¸ thµnh Chªnh lÖch Chªnh lÖch thùc tÕ cña = ®Þnh møc cña  do thay ®æi  do tho¸t ly SPXL SPXL ®Þnh møc ®Þnh møc 19 Chuyªn ®Ò thùc tËp PhÇn II LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty x©y Dùng kiÕn tróc t©y Hå. 2.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn C«ng ty. - C«ng ty cæ phÇn KiÕn tróc T©y Hå trùc thuéc UBND thµnh phè Hµ Néi, tr-íc ®©y lµ c«ng ty TNHH KiÕn tróc T©y Hå thµnh lËp theo giÊy phÐp sè 4588 GP/TLDN ngµy 10/09/1999 do UBND thµnh phè Hµ Néi cÊp. - Trô së giao dÞch: Sè 3 ngâ 276 ®-êng Nghi Tµm- T©y Hå - Hµ Néi. - C«ng ty cã h¬n 30 c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ céng t¸c viªn ®-îc ®µo t¹o chÝnh quy t¹i c¸c tr-êng, hµng tr¨m c«ng nh©n lµnh nghÒ nh- c¸c lÜnh vùc néi thÊt, ®iÖn lùc, tin häc… - C«ng ty cã tuæi cßn trÎ nh-ng ®· cã nh÷ng thµnh tÝch rÊt kh¶ quan nhiÒu hîp ®ång kinh tÕ cã nhiÒu c«ng tr×nh mang tÝnh chÊt quèc gia, nhiÒu c«ng tr×nh cã gi¸ trÞ lín t¹i c¸c tØnh, nhÊt lµ c¸c tØnh nh- ë Qu¶ng Ninh, Hµ TÜnh, thµnh phè Hµ Néi. §Õn nay C«ng ty ®· ®æi thµnh : C«ng ty cæ phÇn KiÕn tróc T©y Hå víi tªn giao dÞch- CT KTTH " Tayho archtec ture company". - C«ng ty cæ phÇn KiÕn tróc T©y Hå ®-îc cÊp chøng chØ hµnh nghÒ x©y ®ùng sè 29/CP - XD do së x©y dùng Hµ Néi cÊp ngµy 16/10/1999. - C«ng ty cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn c¸c kü thuËt viªn ë c¸c lÜnh vùc cã tr×nh ®é n¨ng lùc cao nªn C«ng ty ®· cã nhiÒu c«ng tr×nh trong c¶ n-íc. Trong ®ã chñ yÕu lµ thiÕt kÕ vµ thi c«ng. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty lu«n chó träng c¸c ngµnh vµ lÜnh vùc liªn quan nh- néi thÊt, ngo¹i thÊt c«ng tr×nh. víi tinh thÇn häc hái vµ n©ng cao chÊt l-îng, tiÕp thu c«ng nghÖ míi nªn lu«n quan t©m ®Õn sù ph¸t triÓn n¨ng lùc vµ trÝ lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. V× vËy, c«ng ty s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu vÒ t- vÊn x©y dùng thiÕt kÕ, trang trÝ néi thÊt cña mäi c«ng tr×nh trªn ®Þa bµn c¶ n-íc, kh¼ng ®Þnh ®-îc m×nh trªn thÞ tr-êng. 20
- Xem thêm -