Tài liệu Hạch toán chi phí sx và tính giá thành sp tại cty dược phẩm hoàng hà

  • Số trang: 62 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 48 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

www.document.vn MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà .............3 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ................................................3 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh.....................................................6. 3. Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh...........................................................6. 4. Đặc điểm công tác kế toán Công ty ..........................................................11. Phần II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM HOÀNG HÀ...............................................................................18 I. Đặc điểm chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm..................................18 1. Nguyên tắc lế toán chi phí sản xuất................................................................18 2. Đối tƣợng hạch toán chi phí sản xuất ..............................................................19 3. Trình tự tập hợp chi phí sản xuất ..................................................................20 II. . Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty ................................................21 1. Kế toán tập hợp chi phí NVL..........................................................................21 2. Kế toán tập hợp chi phí NCTT.......................................................................33 3. Kế toán tập hợp chi phí SXC...........................................................................40 4.Thực tế công tác tính Giá thành sản phẩm..........................................................46 Phần III: Hoàn Thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dƣợc phẩm Hoàng Hà..........................................................................48 I..Đánh giá khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dƣợc phẩm Hoàng hà........................................48 1. Ƣu điểm:............................................................................................................48 2. Nhƣợc điểm.......................................................................................................50 Trang 1 www.document.vn II. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty TNHH Dƣợc phẩm Hoàng hà...........................................................................................................................52 1.Sự cần thiết phải hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty:.......................................................................52 2. Một số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm:...............................................................................53 Kết Luận LỜI NÓI ĐẦU Các sản phẩm y dƣợc là một trong những nhu cầu thiết yếu trong đời sống của con ngƣời. Nó không chỉ đáp ứng đƣợc nhu cầu của xã hội mà còn tạo lập đƣợc nguồn thu lớn cho ngân sách. Các sản phẩm y dƣợc của chúng ta hiện nay không chỉ bó hẹp trong phạm vi đất nƣớc mà còn đang ngày càng mở rộng ra các thị trƣờng quốc tế. Vì thế, ngành y, dƣợc đang ngày càng chiếm giữ những vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Cùng với sự phát triển của đất nƣớc, Công ty Dƣợc Phẩm Hoàng Hà là một trong những doanh nghiệp thuộc ngành y, dƣợc đã thực hiện tốt vai trò này. Cũng nhƣ các doanh nghiệp khác trong cả nƣớc bên cạnh hƣớng đi đúng đắn, Công ty Dƣợc Trang 2 www.document.vn phẩm Hoàng Hà còn cần phải làm tốt công tác hạch toán kế toán, nhất là công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Bởi vì giá thành có liên quan trực tiếp đến lợi nhuận của doanh nghiệp, đồng thời phản ánh khá chính xác hiệu quả của việc quản lý và sử dụng chi phí trong kỳ. Nhận thức đƣợc điều đó nên trong thời gian thực tập và tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại Công ty Dƣợc phẩm Hoàng Hà, tôi đã đi sâu nghiên cứu tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp và đã chọn đề tài “Hoàn Thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Hoàng Hà”. Đề tài thực hiện ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo gồm ba phần : Phần I: Tổng quan về Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Hoàng Hà Phần II: Thực trạng công tác tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất tại công ty TNHH Dƣợc phẩm Hoàng Hà. Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH Dƣợc phẩm Hoàng Hà. Mặc dù đã cố gắng nghiên cứu học hỏi nhƣng do thời gian nghiên cứu khảo sát không nhiều và kiến thức còn hạn chế nên bài viết này còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận đƣợc sự chỉ dẫn của các thầy cô giáo và ý kiến đóng góp chân thành của các bạn để Đề tài đƣợc hoàn chỉnh hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn GVHD Thạc sĩ Bùi Thị Minh Hải đã tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ tôi hoàn thành đề tài này. Tôi cũng xin cảm ơn các cô chú, anh chị trong phòng kế toán Công ty Dƣợc phẩm Hoàng Hà đã nhiệt tình giúp đỡ trong thời gian tôi thực tập tại công ty. Trang 3 www.document.vn PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ 1. Lịch sử hình thành và phát triển tại Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Hà Trong nền kinh tế có nhiều biến động của nƣớc ta, trên thị trƣờng đang diễn ra hoạt động trao đổi- mua bán với nhiều mặt hàng cạnh tranh rất khốc liệt. Cùng với sự đổi mới của nền kinh tế của nƣớc ta, Công ty TNHH Dƣợc phẩm Hoàng Hà ra đời và dần chiếm lính thị phần trong nền kinh tế quốc dân Hiện nay Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Hoàng Hà đang kinh doanh sản xuất với nhiều mặt hàng kinh doanh các Trang 4 www.document.vn mặt hàng kinh doanh chủ yếu là thuốc chữa bệnh. Hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty là hoạt động kinh doanh Thƣơng mại còn hoạt động sản xuất chỉ là phụ. Công ty TNHH Dƣợc phẩm Hoàng Hà đƣợc thành lập theo số 01012012394 ngày 29 tháng 04 năm 2000. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh để đáp ứng nhu cầu thị trƣờng và sự biến đổi của nền kinh tế mở thì Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Hoàng Hà với quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh mở, lớn rộng. Tuy nhiên trong bối cảnh đổi mới của đất nƣớc, doanh nghiệp cũng phải đối phó với nhiều khó khăn, trở ngại và những thách thức lớn về nhiều mặt, cộng thêm những khó khăn về điều kiện. vốn đầu tƣ, cơ sở vật chất của công ty mới chỉ có một phòng làm việc của Trung tâm thông tin tƣ liệu, nhà xƣởng sản xuất còn ít máy móc, thiết bị. Từ đó Công ty phải huy động tiềm lực trong cán bộ công nhân viên có khả năng về kinh tế, tài chính và có bề dầy về kinh nghiệm, có lĩnh vực chuyên môn và có tay nghề cao cho Công ty vay vốn để đổi mới khoa học công nghệ phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh sản phẩm . Đến nay Công ty đã trải qua trên 5 năm phát triển đang trên đà hội nhập nền nền công nghiệp hoá hiện đại hoá, công nghiệp hoá hiện đại với quy mô khá lớn với đầu tƣ thêm vốn và trang thiết bị vào sản xuất để mở rộng sản xuất nhằm chiếm lĩnh thị phần trên thị trƣờng mở ra các tỉnh phía bắc và phía Nam. Ngoài ra công ty còn mở rộng sản xuất về trang thiết bị y tế. Công ty lấy tên giao dịch đối ngoại HOÀNG HÀ PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED. Trụ sở chính tại 82 ngõ Thịnh Hào 1 -Tôn Đức Thắng- Đống Đa- Hà Nội. Công ty Dƣợc Phẩm Hoàng Hà là doanh nghiệp sản xuất với ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: - Kinh doanh dƣợc phẩm. - Mua bán Mỹ Phẩm - trang thiết bị y tế. - Trồng cây nguyên liệu Dƣợc. - Dich vụ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dƣợc. - Sản xuất thuốc y học cổ truyền. - Kinh doanh Dƣợc phẩm. Trang 5 www.document.vn Từ khi bắt đầu thành lập cho đến nay Công ty có tƣ cách pháp nhân, kể từ ngày đƣợc cấp đăng ký kinh doanh thực hiện chế độ hạch toán độc lập, đƣợc sử dụng con dấu riêng, đƣợc mở tài khoản tại Ngân Hàng theo quy định cuả Pháp Luật và hoạt động theo điều lệ của Công ty Dƣợc Phẩm Hoàng Hà và Luật Doanh nghiệp. Hiện nay tổng số lao động của công ty có 60 ngƣời trong đó số ngƣời có trình độ Đại học và Cao đẳng và Trung cấp về ngành Dƣợc chiếm tỷ lệ cao và một số nhân viên có trình độ kinh tế. Còn lại là công nhân trực tiếp sản xuất. Có thể đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty qua các chỉ tiêu kinh tế nhƣ sau: MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY Trang 6 www.document.vn Chỉ tiêu Đơn vị tính Nguồn vốn kinh doanh đồng Doanh thu bán hàng Tổng quỹ lƣơng đồng đồng Thu nhập bình quân đồng/ ngƣời Năm 2004 1.063.260. 000 Năm 2005 1.376.177.418 4.589.875. 62.120.000 000 8.638.167.600 70.320.000 1.052.000 1.172.000 TSCĐ / tổng Tài sản % 84,5 80,9 TSLĐ/ Tổng TS % 58,8 45,,7 Nợ phảI trả/ Tổng nguồn vốn % 96,3 97,8 NVCSH/ tổng NV % 3,7 2,3 Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1,2 1,1 Khả năng thanh toán nợ dài hạn Lần 4,3 2,1 Khả năng thanh toán nhanh Lần 2,5 1 Khả năng thanh toán nợ dài hạn Lần 1,4 2 Tỷ suất LNTT trên doanh thu % 0,1 1 Tỷ suất LNST trên doanh thu % 0,009 2 Tỷ suất LNTT trên tổng TS % 0,2 0,1 Tỷ suất LNST trên doanh thu % 0,2 0,25 Tỷ suất LNST trên NVCSH % 8 11 Trong những năm qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuy là một Công ty có tuổi đời còn rất trẻ, nhƣng Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Hoàng Hà có những tiến bộ đáng kể. Từ chỗ năng suất lao động thấp và thu nhập đời sống của công nhân viên trong công ty gặp không ít những khó khăn cộng thêm cơ sở vật chất còn thiếu sự đồng bộ. Nhƣng tập thể cán bộ công nhân viên trong toàn Công ty đã cố gắng đồng lòng vƣợt qua mọi khó khăn thử thách, đến nay công ty đã dần đi vào ổn định và ngày càng phát triển cả về quy mô lẫn chất lƣợng sản xuất. Với trang thiết bị máy móc đƣợc nâng cấp cải tiến, đầu tƣ thêm máy móc thiết bị mới, từng bƣớc đột phá về công nghệ và chất lƣợng cũng nhƣ giá thành sản phẩm, dần tăng doanh thu để đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên và tạo đƣợc niềm tin cho Trang 7 www.document.vn mọi ngƣời, thu hút nhiều khách hàng tăng tích luỹ và mở rộng sản xuất, bên cạnh đó Công ty có đội ngũ có chuyên môn về ngành Dƣợc cao đảm bảo đƣợc chất lƣợng sản phẩm làm ra và đây cũng là thế mạnh của công ty là một lợi thế để Công ty nâng cao thị phần của mình trên thị trƣờng và tìm kiếm thêm bạn hàng tiềm năng để cung cấp sản phẩm đến tay ngƣời tiêu dùng đạt đƣợc hiệu quả cao. Đó là những thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của công ty nhƣng bên cạnh đó Công ty gặp không ít những khó khăn nhƣ việc liên tiếp ra đời các công ty, các xí nghiệp sản xuất các mặt hàng tân dƣợc làm cho giá cả và khách hàng của công ty bị giảm sút vì sự phân chia về tỷ lệ hoạt động trong lĩnh vực thuốc bị dàn mỏng hơn và sự cạnh tranh đó ngày càng mạnh mẽ, do đó việc ký kết các hợp đồng ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn. Vì vậy một phƣơng hƣớng mới cho hoạt động lãnh đạo cũng nhƣ hoạt động sản xuất của Công ty là một công việc vô cùng cần thiết để giữ vững đƣợc vị thế của Công ty hiện tại và trong tƣơng lai. Vì vậy, Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Hoàng Hà đã đề ra những phƣơng hƣớng nhƣ sau: - Phát huy thành tích đạt đƣợc trong những năm trƣớc để đảm bảo và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trƣờng đang ngày càng phức tạp, đồng thời phải đầu tƣ theo chiều sâu về công nghệ thiết bị mới tiên tiến và thực hiện sự đồng bộ hoá các dây chuyền sản xuất: - Liên kết các tổ chức kinh tế ứng dụng công nghệ mới. Nắm bắt kịp thời các thông tin về thị trƣờng, giữ vững nhịp độ sản xuất, tăng trƣởng kinh tế, tích cực trong việc hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời cả trong lĩnh vực quảng bá sản phẩm trên thị trƣờng. - Thực hiện các đƣờng lối chính sách của Đảng và nhà nƣớc kịp thời bên cạnh sự đổi mới về tƣ duy dám nghĩ dám làm trên cơ sở pháp lý vững vàng trong thời kỳ mới. 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh. 2.1. Chức năng và nhiệm vụ sản xuất. Trang 8 www.document.vn * Chức năng: Công ty TNHH Dƣợc phẩm Hoàng Hà có chức năng sản xuất các mặt hàng thuốc chữa bệnh, trong đó chủ yếu là hoạt động kinh doanh thƣơng mại là chủ yếu còn hoạt động sản xuất chỉ là phụ. * Nhiệm vụ sản xuất: Cũng nhƣ hầu hết các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh khác, Công ty TNHH dƣợc phẩm Hoàng Hà có một quá trình phát triển không ngừng để tồn tại và khẳng định vai trò quan trọng của mình trong nền kinh tế. Trƣớc kia từ khi mới thành lập Công ty chuyên mua bán thuốc nam, thuốc bắc, cao đơn hoàn tán tại các tỉnh phía bắc và một số tỉnh phía nam. Đối tƣợng kinh doanh chủ yếu là trao đổi mua bán với các công ty, xí nghiệp dƣợc khác, các xí nghiệp… Hàng năm Công ty còn thực hiện chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra cụ thể là các hợp đồng kinh tế. Ngoài ra Công ty còn thực hiện chỉ tiêu một số mặt hàng chủ yếu cây con làm thuốc, đồng thời vừa làm nhiệm vụ hƣớng dẫn, nuôi trồng, thu hái, chế biến dƣợc liệu trong nƣớc. Công ty đã kết hợp mô hình kinh doanh công nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh thƣơng mại về thuốc chữa bệnh đông tây y và xuất nhập khẩu. Các mặt hàng của Công ty kể cả sản xuất lẫn đi mua về tại các phân xƣởng ngày càng phong phú đa dạng và đầy đủ các chủng loại về thuốc. Bên cạnh đó, các nguồn hàng thuốc quý hiếm cũng đƣợc chú trọng khai thác, thị trƣờng hoạt động kinh doanh của Công ty ngày càng mở rộng. Tuy nhiên hiện nay ngành nghề kinh doanh chủ yếu đem lại doanh thu cho công ty là sản xuất kinh doanh Dƣợc phẩm, trang thiết bị y tế và công ty TNHH Dƣợc Phẩm Hoàng Hà có 3 phân xƣởng sản xuất riêng biệt gồm: - Phân xƣởng thuốc viên : Nhiệm vụ chủ yếu là sản xuất các mặt hàng thuốc viên. - Phân xƣởng đông dƣợc: Nhiệm vụ là sản xuất các mặt hàng thuốc đông dƣợc. - Phân xƣởng hoá dƣợc: chuyên sản xuất để chiết xuất các mặt hàng chống sốt rét. Do mặt hàng thuốc là các mặt hàng đặc biệt, nó liên quan đến sức khoẻ con ngƣời nên quy trình sản xuất có giai đoạn phải đảm bảo khép kín và vô trùng. Đặc biệt là đối với sản phẩm thuốc viên, đơn vị của nó phải chính xác đến từng miligam, mililit nhƣng lại có giá trị rất lớn, phải đảm bảo theo tiêu chuẩn dƣợc phẩm Việt Nam. Trang 9 www.document.vn Trong 3 phân xƣởng sản xuất đó thì phân xƣởng sản xuất thuốc viên là phân xƣởng có sản lƣợng sản xuất lớn hơn cả, còn phân xƣởng đông dƣợc và hoá dƣợc công việc sản xuất chƣa đều, sản lƣợng sản xuất còn nhỏ. Mỗi một loại thuốc đề có quy trình sản xuất khác nhau và đều có những tiêu chuẩn kỹ thuật quy định của ngành khác nhau. Quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên là quy trình sản xuất điển hình, rõ ràng qua từng khâu nên sẽ đi sâu nghiên cứu tìm hiểu về quy trình công nghệ của phân xƣởng sản xuất thuốc viên. Cụ thể qua các giai đoạn sản xuất: + Giai đoạn chuẩn bị sản xuất + Giai đoạn sản xuất. + Giai đoạn kiểm nghiệm nhập kho thành phẩm. Sau đây là sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất ra một số sản phẩm chính tại 3 phân xƣởng: * Quy trình công nghệ chiết xuất hoá chất : Xử lý Nguyên vật liệu Đóng gói thành phẩm Nhập kho thành phẩm Cô đặc Chiết xuất Kiểm nghiệm Tinh chế Sấy khô * Quy trình công nghệ sản xuất thuốc viên Nguyên vật liệu Nhập kho thành phẩm Xay rây Pha chế Đóng gói thành phẩm Cốm sấy khô Kiểm nghiệm Kiểm nghiệm bán thành phẩm Dập viên ép vỉ Trang 10 www.document.vn * Quy trình công nghệ bổ bổ sâm: Nguyên vật liệu Thái, xay Làm ấm, ủ Giao nhập thành phẩm Kiểm tra đóng gói Kiểm nghiệm ra lẻ Rút dịch Pha chế Từ một doanh nghiệp có quy mô sản xuất rất nhỏ, trong những năm qua doanh nghiệp đã phát triển cả về quy mô và chất lƣợng, bạn hàng ngày càng tăng, đó là do công ty đã mở thêm văn phòng đại diện, tham gia liên doanh liên kết với các đơn vị khác. Hơn nữa chính sách thuế ban hành đã đảm bảo hạch toán đầy đủ mà không bị kê trùng và sót thuế, doanh nghiệp đã khai thác triệt để khả năng hoạt động của máy móc thiết bị, tiết kiệm vật tƣ, đẩy mạnh tăng năng suất lao động, đầu tƣ sửa chữa máy móc duy trì sản xuất để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, từng bƣớc hạ giá thành, thu hút khách hàng, tăng tích luỹ và mở rộng sản xuất. 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty dược phẩm Hoàng Hà. * Quy trình tổ chức sản xuất kinh doanh tại Công ty Dƣợc phẩm Hoàng Hà. Bộ máy quản lý của công ty bao gồm nhiều bộ phận, giữa các bộ phận có quan hệ chặt chẽ với nhau, đƣợc phân thành các khâu, các cấp quản lý với những chức năng và quyền hạn nhất định nhằm thực hiện các mục tiêu. Bộ máy tổ chức của công ty đƣợc thực hiện theo mô hình quản lý trực tiếp tập trung nên Ban Giám Đốc của công ty có thể nắm đƣợc tình hình sản xuất kinh doanh một cách kịp thời, tạo điều kiện giúp Giám Đốc Công ty thấy rõ đƣợc thực trạng công ty. * Sơ đồ bộ máy của Công ty Dƣợc Phẩm Hoàng Hà: Giám đốc Phó giám đốc kỹ thuật Phó giám đốc kinh doanh Trang 11 Khối sản xuất www.document.vn Ghi chú : Quan hệ chỉ đạo. Quan hệ cung cấp. * Chức năng và nhiệm vụ cụ thể của từng phòng ban nhƣ sau : - Giám đốc: Là ngƣời đứng đầu trong bộ máy công ty, chịu trách nhiệm cao nhất, là ngƣời đại diện cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Quản lý và điều hành mọi hoạt động chung của công ty, ngoài ra giám đốc còn điều hành trực tiếp đối với phòng xuất khẩu, phòng kế toán và phòng tổ chức hành chính. - Phó Ciám đốc : Là ngƣời giúp việc cho Giám đốc, thay mặt Giám đốc điều hành những công việc do giám đốc giao phó. - Phòng Kế hoạch kinh doanh : Do phó giám đốc kinh doanh trực tiếp làm trƣởng phòng và điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty về hàng nhập ngoại, hàng mua và hàng bán, giao các kế hoạch sản xuất cho các phân xƣởng, quản lý hệ thống kho hàng, lập các kế hoạch mua bán hàng hoá. - Phòng Kế toán : Đảm nhiệm chức năng hạch toán kế toán, tạo nguồn vốn kinh doanh, giúp giám đốc thấy rõ mọi hoạt động kinh tế của công ty, trên cơ sở đó giúp giám đốc phân tích hoạt động kinh tế. - Phòng Xuất khẩu : Có nhiệm vụ thăm dò thị trƣờng trong và ngoài nƣớc, hàng ngày nắm bắt đƣợc tỷ giá hối đoái để điều hành các mặt hàng xuất khẩu, nhanh chóng triển khai các hợp đồng xuất khẩu đã đƣợc ký kết. Trang 12 www.document.vn - Phòng Tổ chức hành chính : Có nhiệm vụ tham mƣu cho Giám đốc về vấn đề nhân sự. - Phòng Kỹ thuật kiểm nghiệm : Có nhiệm vụ kiểm tra giám sát sau đó kiểm nghiệm đối với tất cả các mặt hàng kể cả hàng tự sản xuất lẫn hàng mua về, đảm bảo đúng chất lƣợng theo tiêu chuẩn Dƣợc điển Việt nam quy định, đồng thời nghiên cứu ra các mặt hàng mới, mẫu mã mới,… 4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 4.1. Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Công ty TNHH dƣợc phẩm Hoàng Hà có 3 phân xƣởng sản xuất ở cùng một địa điểm trên địa bàn Hà Nội. Do 3 phân xƣởng ở tại một địa điểm nên sự quản lý và chỉ đạo sản xuất đƣợc thống nhất và các thông tin về sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm đƣợc nhanh chóng kịp thời. Công ty áp dụng mô hình kế toán theo hình thức tập trung. Nghĩa là toàn bộ đƣợc tập trung tại phòng Kế toán, không có bộ phận Kế toán riêng biệt mà chỉ có nhân viên Kế toán làm nhiệm vụ hƣớng dẫn thực hiện kế hoạch ban đầu, thu thập kiểm tra chứng từ và lập kế hoạch định kỳ chứng từ về phòng Kế toán tập trung của công ty. SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA CÔNG TY Kế toán trƣởng kiêm kế toán tổng hợp Kế toán tiền lƣơng, kế toán vật tƣ Kế toán tiền mặt, TGNH, thanh toán Kế toán chi phí và tính giá thành, thành phẩm Thủ quỹ * Chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên: - Kế toán trƣởng, kiêm kế toán tổng hợp: là ngƣời quản lý ,chỉ đạo mọi hoạt động cuả Phòng Kế toán và là ngƣời chịu trách nhiệm trực tiếp đối với công tác kế toán nói chung. Trang 13 www.document.vn - Kế toán tiền lƣơng, kiêm kế toán vật tƣ: là ngƣời tính lƣơng, các khoản trích theo lƣơng cho cán bộ công nhân viên của công ty và theo dõi chi tiết tình hình nhậpxuất – tồn: vật tƣ- hàng hoá về cả số lƣợng lẫn giá trị. - Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, kiêm kế toán thành phẩm: có nhiệm vụ tập hợp tất cả các khoản chi phí cho sản xuất và tính giá thành sản phẩm, theo dõi tình hình nhập xuất thành phẩm về cả số lƣợng và giá trị. - Kế toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, thanh toán; là ngƣời có nhiệm vụ giao dịch với ngân hàng và theo dõi các khoản tiền vay, tiền gửi, theo dõi thu chi tiền mặt và việc thanh toán với khách hàng. - Kế toán công nợ và Tài sản cố định. Mỗi kế toán có chức năng và nhiệm vụ riêng song đều thực hiện nhiệm vụ chung của bộ máy kế toán. Đó là: + Phản ánh các chứng từ, ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình sản xuất kinh doanh một cách đầy đủ, trung thực, kịp thời theo đúng nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ quy định. + Thu thập, phân loại, xử lý, tổng hợp thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. + Tổng hợp số liệu, lập hệ thống báo cáo tài chính, cung cấp cho các đối tƣợng sử dụng liên quan. + Thực hiện kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chế độ quản lý kinh tế nói chung,chế độ kế toán nói riêng. + Tham gia phân tích thông tin kế toán tài chính, đề xuất kiến nghị hoàn thiện hệ kế toán tài chính. + Ngoài ra, bộ máy kế toán của công ty Dƣợc Phẩm Hoàng Hà còn tham công tác kiểm kê tài sản, tổ chức bảo quản lƣu trữ hồ sơ tài liệu kế toán theo quy định. 4.2. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán. Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh, vào yêu cầu quản lý trình độ nghiệp vụ của các nhân viên và các trang thiết bị phòng kế toán, đồng thời trên cơ sở nhận biết nội dung, đặc điểm, trình tự và phƣơng pháp ghi chép của mỗi hình thức sổ kế toán. Công Ty Dƣợc phẩm Hoàng Hà đã áp dụng hình thức sổ kế Trang 14 www.document.vn toán “ chứng từ ghi sổ” Đây là hình thức kế toán đƣợc xây dựng trên cơ sở kết hợp chặt chẽ giữa kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, đảm bảo các mặt kinh tế đƣợc tiến hành song song, việc kiểm tra, sử dụng, số liệu đƣợc nhanh chóng, dễ dàng. Do vậy, công việc kế toán đƣợc tiến hành kịp thời phục vụ cho yêu cầu quản lý, đảm bảo số liệu chính xác và đảm bảo tiến độ công việc ở các khâu. * Hệ thống chứng từ kế toán. Mặc dù công ty TNHH Dƣợc phẩm Hoàng Hà là một doanh nghiệp có quy mô khá nhỏ nhƣng các nghiệp vụ diễn ra khá đa dạng, do vậy các loại chứng từ kế toán đƣợc tổ chức tại công ty cũng rất đa dạng và phong phú, bao gồm cả hệ thống chứng từ kế toán thống nhất bắt buộc và hệ thống chứng từ kế toán hƣớng dẫn. Các chứng từ đƣợc lập tại Công ty dƣợc phẩm Hoàng Hà theo đúng quy định chế độ (theo quy định 1141 – TC/QĐ/CĐKT ngày 1 tháng 11 năm 1995 của Bộ Tài Chính) và đƣợc ghi chép đầy đủ, kịp thời, đúng với sự thực nghiệp vụ kinh tế, tài chính, đảm bảo tính hợp pháp, kịp thời, hợp lý và hợp lệ của chứng từ làm căn cứ ghi sổ kế toán và thông tin cho quản lý. Bên cạnh hệ thống chứng từ bắt buộc, Công ty còn sử dụng các chứng từ hƣớng dẫn (nhƣ là phiếu sản xuất, bảng chấm công làm ngoài giờ...) cho phù hợp với loại hình hoạt động và đặc điểm sản xuất của công ty, đồng thời thuận tiện cho việc hoach toán kế toán góp phần nâng cao hiệu quả của công tác hạch toán kế toán tại công ty. Các chứng từ sau khi đƣợc ghi sổ và luân chuyển sẽ đƣợc lƣu và bảo quản theo quy định hiện hành. * Hệ thống tài khoản sử dụng: Công ty TNHH dƣợc phẩm Hoàng Hà sử dụng hệ thống tài khoản nhƣ hệ thống tài khoản của doanh nghiệp sản xuất theo chuẩn mực và chế độ quy định. Nhìn chung, hệ thống tài khoản của công ty hợp lý và đã đáp ứng yêu cầu và phản ánh vào sơ đồ tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hệ thống kế toán của doanh nghiệp. * Tổ chức vận dụng sổ sách kế toán Hình thức sổ kế toán công ty là chứng từ ghi sổ. Theo hình thức này, công ty sử dụng các loại sổ kế toán sau: Sổ thẻ kế toán chi tiết : Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ: chứng từ ghi sổ: sổ cái. Trang 15 www.document.vn Các mẫu sổ, thẻ kế toán chi tiết đƣợc kế toán vận dụng căn cứ phù hợp gốc để ghi sổ, thẻ kế toán chi tiết và các chứng từ đó cũng là căn cứ để lập chứng từ ghi sổ và ghi sổ kế toán tổng hợp. Mẫu chứng từ ghi sổ đƣợc lập nhƣ sau: CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM CHỨNG TỪ GHI SỔ HOÀNG HÀ Số….. Ngày …..tháng…năm Tài khoản đối Chứng từ ghi sổ Số hiệu ngày Diễn giải N ợ tháng 1 2 ứng Số tiền Có 3 4 Tổng Chứng từ ghi sổ do kế toán lập cho từng chứng từ gốc hay nhiều chứng từ gốc có nội dung kinh tế gống nhau hoặc có thể lập từ bảng tổng hợp chứng từ gốc. Chứng từ gốc đƣợc lập hàng ngày hoặc định kỳ tuỳ thuộc vào số lƣợng nghiệp vụ Trang 16 www.document.vn kinh tế phát sinh. Số hiệu của chứng từ ghi sổ đƣợc đánh liên tục từ đầu tháng đến cuối tháng và đƣợc lấp theo số thứ tự trong sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. Ngày tháng của chứng từ ghi sổ là ngày lập chứng từ ghi sổ và đƣợc đăng ký vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. - Cột 1: Ghi nội dung của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Cột 2,3: Ghi số hiệu tài khoản ghi nợ, tài khoản ghi có của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. - Cột 4: Ghi số tiền nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo từng quan hệ đối ứng NợCó. + Sau khi phản ánh xong, kế toán phải ghi số lƣợng chứng từ gốc đính kèm theo và chuyển cho phụ trách kế toán duyệt làm căn cứ để ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sổ cái. + Hàng ngày kế toán căn cứ vào các chứng từ gốc để lên các sổ chi tiết cho từng tài khoản, đồng thời lên chứng từ ghi sổ. Cuối tháng từ các sổ chi tiết làm cơ sở lên bảng tổng hợp và từ chứng từ ghi sổ lên sổ cái và lên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ. * Hệ thống báo cáo tài chính: Công ty Dƣợc phẩm Hoàng Hà sử dụng báo cáo tài chính theo chế độ quy định. Do báo cáo lƣu chuyển tiền tệ là loại báo cáo không bắt buộc, mặt khác do quy mô sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khá nhỏ; dòng tiền vào ra ít; công ty chỉ sử dụng đồng tiền hạch toán là việt nam đồng và tiền thu từ bán hàng cũng nhƣ tiền chi trả cho ngƣời bán chủ yếu là tiền mặt... nên công ty không sủdụng báo cáo lƣu chuyển tiền tệ. Cuối mỗi quý, sau khi đối chiếu đúng số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (đƣợc lập từ các sổ thẻ kế toán chi tiết) kế toán tiến hành lập báo cáo tài chính quý. Cuối năm tài chính kế toán tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính quý và tiến hành lập báo cáo tài chính năm. Báo cáo tài chính kế toán tổng hợp số liệu từ báo cáo tài chính quý và tiến hành lập báo cáo tài chính năm. Trang 17 www.document.vn Báo cáo tài chính đƣợc lập gồm: - Bảng cân đối kế toán ( mẫu B01- DN) - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh( mẫu B02- DN) - Thuyết minh báo cáo tài chính(mẫu B09- DN) Các báo cáo này đƣợc lập và nộp cho các cơ quan bao gồm: cơ quan thuế; Cục quản lý vốn nhà nƣớc, cơ quan thống kê, cơ quan chủ quản. Trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty được hạch toán theo sơ đồ sau: Chứng từ gốc (Bảng TH chứng từ gốc cùng loại) Sổ quỹ Chứng từ ghi sổ Sổ, thẻ kế toán Sổ đăng ký CTGS Sổ cái Bảng tổng hợp chi tiết Bảng cân đối số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Quan hệ đối chiếu Trang 18 www.document.vn PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH DƢỢC PHẨM HOÀNG HÀ. I. ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM HOÀNG HÀ. 1. Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất tại Công ty Dược phẩm Hoàng Hà. * Chi phí sản xuất: là một bộ phận quan trọng trong quá trình tiến hành sản xuất của Công ty. Chi phí sản xuất của Công ty TNHH Dƣợc Phẩm Hoàng Hà bao gồm nhiều loại với nội dung, tính chất khác nhau. Khi phát sinh chi phí trƣớc hết đƣợc biểu hiện theo yếu tố rồi mới biểu hiện thành khoản mục giá thành khi xác định giá thành sản phẩm. - Các yếu tố chi phí bao gồm: +) Chi phí NVL: Là chi phí về NVL chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, bao bì ... sử dụng cho sản xuất chế tạo sản phẩm. +) Chi phí nhân công: Là chi phí về tiền lƣơng, BHXH và các khoản phụ cấp của công nhân sản xuất. +) Chi phí khấu hao tài sản cố định sử dụng cho sản xuất. +) Chi phí dịch vụ mua ngoài: Là chi phí mua ngoài phục vụ cho sản xuất nhƣ tiền điện, nƣớc, tiền bƣu phí ... +) Chi phí khác bằng tiền: Bao gồm toàn bộ chi phí khác dùng cho hoạt động sản xuất ngoài các yếu tố trên. * Phân loại chi phí sản xuất: - Chi phí sản xuất sau khi đƣợc tập hợp theo yếu tố đƣợc phân theo các khoản mục, giá thành là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. +) Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm chi phí nguyên vật liệu chính nhƣ: Cảm Xuyên khung, bạch chỉ, đƣờng Glucoza, Magie stearat, Na Citrat, KCl uống ... vật liệu phụ nhƣ: PE 60*80, bao PVC... bao bì trực tiếp dùng để sản xuất ra sản phẩm. Trang 19 www.document.vn +) Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm chi phí tiền lƣơng và các khoản phụ cấp của công nhân trực tiếp sản xuất, BHXH, BHYT, KPCĐ phải trả cho công nhân sản xuất. +) Chi phí sản xuất chung: bao gồm chi phí nhân viên quản lý phân xƣởng, vật liệu, công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí bằng tiền khác. Ở Công ty TNHH Dƣợc phẩm Hoàng Hà, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đƣợc tập hợp theo từng sản phẩm còn chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung đƣợc tập hợp theo toàn bộ các phân xƣởng nên cuối kỳ kế toán phải tiến hành phân bổ cho từng sản phẩm để tính giá thành sản phẩm. Nhận thức đƣợc tầm quan trọng của công tác quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, Công ty rất coi trọng đến công tác quản lý chi phí. Với bề dày kinh nghiệm thực tế về chi phí sản xuất của mình và căn cứ vào đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm, Công ty đã xây dựng đƣợc định mức tiêu hao vật tƣ cho từng đơn vị sản phẩm trên cơ sở đó xác định lƣợng vật liệu định mức để sản xuất ra từng loại phẩm Về khoản mục chi phí tiền lƣơng công nhân trực tiếp sản xuất, Công ty đã xây dựng đƣợc đơn giá lƣơng sản phẩm, các chi phí khác cũng đƣợc quản lý một cách chặt chẽ, khoa học và hợp lý. Việc quản lý chi phí sản xuất nhƣ vậy giúp cho Công ty hạn chế đƣợc những lãng phí không cần thiết về chi phí sản xuất đồng thời đảm bảo đƣợc chất lƣợng sản phẩm, tính toán đƣợc kết quả tiết kiệm chi phí ở từng bộ phận sản xuất và toàn công ty. Điều đó giúp cho công tác quản lý chi phí và giá thành sản phẩm của Công ty ngày càng có hiệu quả, góp phần hạ thấp giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho Công ty. 2. Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. Đối với quy trình sản xuất giản đơn, tổ chức chuyên môn hoá theo sản phẩm, cụ thể là sản xuất các sản phẩm đông dƣợc và tân dƣợc ở các phân xƣởng. Mỗi sản phẩm của Công ty đƣợc sản xuất tại một phân xƣởng riêng và các phân xƣởng hoàn toàn độc lập với nhau. Từ đó, đối tƣợng để tập hợp chi phí sản xuất của Công ty là tập hợp theo từng phân xƣởng, phƣơng pháp hạch toán chi phí đƣợc áp dụng theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. Toàn bộ chi phí phát sinh trong kỳ sản xuất đƣợc tập hợp và phân loại Trang 20
- Xem thêm -