Tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp

  • Số trang: 68 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng I: ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i 1.1/Kh¸i niÖm vÒ tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i. 1.1.1/TÝn dông trung vµ dµi h¹n-mét ho¹t ®éng c¬ b¶n cña ng©n hµng th¬ng m¹i. 1.1.1.1/Kh¸i niÖm ng©n hµng th¬ng m¹i. Trong x· héi, Ng©n hµng cã mét vÞ trÝ quan träng vµ tham gia vµo ho¹t ®éng cña nhiÒu thµnh phÇn kinh tÕ vµ d©n c.LÞch sö h×nh thµnh Ng©n Hµng b¾t ®Çu tõ rÊt l©u.Ban ®Çu nã ®îc h×nh thµnh tõ nh÷ng th¬ng nh©n lµm dÞch vô gi÷ tiÒn hé.Dùa trªn tÝnh v« danh cña ®ång tiÒn cho phÐp nh÷ng th¬ng nh©n nµy chuyÓn tõ viÖc gi÷ tiÒn hé sang viÖc gi÷ hé tiÒn vµ thu lÖ phÝ vµ huy ®éng vèn cã tr¶ l·i ®Ó khuyÕn khÝch ngêi cã tiÒn nhµn rçi trong x· héi,råi sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó kinh doanh trùc tiÕp cho vay lÊy l·i.Ngµy nay Ng©n Hµng Th¬ng M¹i ®îc ®Þnh nghÜa nh sau: NHTM lµ mét tæ chøc kinh doanh trªn lÜnh vùc tiÒn tÖ víi ho¹t ®éng chñ yÕu vµ thêng xuyªn lµ nhËn tiÒn göi cña kh¸ch hµng víi tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ vµ sö dông sè tiÒn ®ã ®Ó cho vay ®Çu t,thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n vµ c¸c nghiÖp vô trung gian kh¸c nh»m thu lîi nhuËn tèi ®a trªn c¬ së ®¶m b¶o kh¶ n¨ng thanh kho¶n. NHTM gièng c¸c tæ chøc kinh doanh kh¸c lµ ho¹t ®éng nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn nhng lµ tæ chøc kinh doanh ®Æc biÖt v× ®èi tîng kinh doanh lµ tiÒn tÖ trong ®ã ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng chñ yªó ®îc thùc hiÖn b»ng c¸ch thu hót vèn trong x· héi ®Ó cho vay nh»m môc tiªu lîi nhuËn cao nhÊt vµ rñi ro thÊp nhÊt. 1.1.1.2/Ho¹t ®éng cña Ng©n Hµng Th¬ng M¹i trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. Kinh tÕ thÞ trêng lµ mét kiÓu tæ chøc kinh tÕ x· héi mµ c¸c mèi quan hÖ kinh tÕ ,ph©n phèi s¶n phÈm,ph©n phèi lîi Ých do c¸c quy luËt cña thÞ trêng ®iÒu tiÕt chi phèi. Kinh tÕ thÞ trêng cã nh÷ng ®Æc ®iÓm c¬ b¶n sau: -Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng,mçi c¸ nh©n,mçi ®¬n vÞ kinh tÕ ®îc tù do tæ chøc c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng ph¸p luËt -C¹nh tranh lµ quy luËt cña thÞ trêng. -Kh¸ch hµng gi÷ vÞ trÝ trung t©m cña nÒn kinh tÕ. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -TÊt c¶ c¸c mèi quan hÖ trong nÒn kinh tÕ ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸. XuÊt ph¸t tõ ®Æc trng cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng,tõ ®Æc ®iÓm kinh doanh tiÒn tÖ cïng víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc kü thuËt mµ c¸c ng©n hµng hiÖn nay ho¹t ®éng theo híng ®a n¨ng tËp trung vµo ba ho¹t ®éng chÝnh sau ®©y: -Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. -Ho¹t ®éng cho vay ®Çu t. -Ho¹t ®éng trung gian vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c  .Ho¹t ®éng huy ®éng vèn. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn lµ mét ho¹t ®éng quan träng cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ ®Æc biÖt lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh tiÒn tÖ nh ng©n hµng.Ho¹t ®éng nµy bao gåm huy ®éng c¸c nguån tiÒn göi (tiÒn gñi tiÕt kiÖm ,tiÒn göi giao dÞch vµ phi giao dÞch),c¸c kho¶n ®i vay(vay tõ d©n c,tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ,tõ c¸c NHTM vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c),tiÒn nhËn uû th¸c ®Çu t,tiÒn gãp vèn liªn doanh. Ngoµi ra c¸c NHTM cßn huy ®éng vèn tõ viÖc vay cña ng©n hµng nhµ níc,vay trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng hoÆc vay tõ c¸c thÞ trêng vèn lín trªn thÕ giíi. Ho¹t ®éng huy ®éng vèn cã vai trß cung cÊp ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi c¸c nguån vèn phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ng©n hµng.  .Ho¹t ®éng cho vay vµ ®Çu t. §©y lµ ho¹t ®éng cÊp vèn cho nÒn kinh tÕ trªn c¬ së an toµn sè vèn ®· cÊp ra vµ sè tiÒn thu ®îc tõ kho¶n v«n ®· cÊp ph¶i lín h¬n tæng chi phÝ bao gåm c¸c chi phÝ cho ho¹t ®éng huy ®éng vèn còng nh c¸c chi phÝ kh¸c cã liªn quan. Trong ho¹t ®éng cho vay,thu nhËp chñ yÕu cña ng©n hµng lµ l·i cho vay,C¸c kho¶n cho vay cã thÓ ®îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau nh thêi h¹n cho vay,®èi tîng cho vay,tÝnh chÊt b¶o ®¶m cña kho¶n vay…Th«ng th êng ngêi ta chia c¸c kho¶n vay theo thêi h¹n cña chóng lµ tÝn dông ng¾n h¹n,tÝn dông trung vµ dµi h¹n.L·i suÊt cho vay trung vµ dµi h¹n thêng cao h¬n l·i suÊt cho vay ng¾n h¹n do c¸c thêi h¹n vay dµi h¬n nªn rñi ro cao h¬n. Trong ho¹t ®éng ®Çu t mµ ë ®©y chñ yÕu lµ ®Çu t vµo chøng kho¸n,môc ®Ých cña viÖc ®Çu t vµo chøng kho¸n lµ t×m kiÕm lîi nhuËn vµ ®a d¹ng ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh ng©n hµng.MÆt kh¸c n¾m gi÷ chøng kho¸n còng lµ mét c¸ch b¶o ®¶m kh¶ n¨ng thanh kho¶n cña ng©n hµng th«ng qua viÖc ®Çu t vµo c¸c 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chøng kho¸n cã tÝnh thanh kho¶n cao nh:tÝn phiÕu vµ tr¸i phiÕu kho b¹c Nhµ níc. C¸c NHTM ViÖt Nam hiÖn nay,lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng nµy chiÕm tõ 50% -70% tæng lîi nhuËn.Tuy nhiªn ®©y lµ ho¹t ®éng chøa ®ùng rñi ro cao nªn c¸c ng©n hµng lu«n quan t©m ®Õn chÊt lîng ho¹t ®éng nµy.  .Ho¹t ®éng trung gian vµ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô kh¸c. C¸c NHTM ®ãng vai trß trung gian thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng nh thanh to¸n,thu hé,chi hé,chuyÓn tiÒn,uû th¸c…Bªn c¹nh ®ã c¸c NHTM còng cung cÊp c¸c lo¹i h×nh dÞch vô cã liªn quan ®Õn tµi chÝnh nh dÞch vô t vÊn,dÞch vô b¶o l·nh…C¸c ho¹t ®éng nµy cã ®é rñi ro thÊp h¬n ho¹t ®éng cho vay vµ ®Çu t trong khi vÉn ®em l¹i ®îc nguån thu lín 1.1.1.3/Ho¹t ®éng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña ng©n hµng th¬ng m¹i, Ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ngêi m«i giíi gi÷a mét bªn lµ nh÷ng ngêi cã tiÒn cho vay vµ bªn kia lµ nh÷ng ngêi cã nhu cÇu cÇn vay vèn.Th«ng qua c¬ chÕ thÞ trêng,b»ng nh÷ng biÖn ph¸p kinh tÕ n¨ng ®éng vµ ¸p dông nh÷ng ph¬ng ph¸p kü thuËt hiÖn ®¹i theo híng tiªn tiÕn,ng©n hµng cã kh¶ n¨ng thu hót hÇu hÕt nh÷ng nguån vèn tiÒn tÖ dù tr÷ trong x· héi ®Ó chuyÓn giao ®óng n¬i ,®óng lóc,phï hîp víi nhu cÇu vèn trong s¶n xuÊt kinh doanh.Nh vËy,cã thÓ hiÓu tÝn dông ng©n hµng lµ qu¸ tr×nh cho vay cña ng©n hµng ®èi víi c¸c c¸ nh©n ,tæ chøc,c¸c doanh nghiÖp cã mèi quan hÖ víi ng©n hµng cïng nh÷ng rµng buéc nhÊt ®Þnh vÒ thêi gian hoµn tr¶(gèc vµ l·i),l·i suÊt,c¸ch thøc vay mîn vµ thu håi… Th«ng thêng tÝn dông ®îc chia lµm hai lo¹i lµ tÝn dông ng¾n h¹n lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n.C¸c kho¶n tÝn dông ng¾n h¹n hay cßn gäi lµ tÝn dông th¬ng m¹i thêng ®îc dïng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp.Cßn c¸c kho¶n tÝn dông trung vµ dµi h¹n l¹i chñ yÕu ®îc dïng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ®Çu t vµo c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cña doanh nghiÖp.TÝn dông trung vµ dµi h¹n cã ®Æc ®iÓm lµ sè lîng vèn vay lín,thêi gian vay dµi(trªn 1 n¨m),tiÒn vay l¹i ®îc dïng ®Ó ®Çu t mua s¾m,x©y l¾p tµi s¶n cè ®Þnh,do vËy c¸c chñ ®Çu t thêng ph¶i lËp mét dù ¸n göi ®Õn ng©n hµng.Dù ¸n ®Çu t ®îc hiÓu lµ mét tËp hîp c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ ®Æc thï víi c¸c môc ®Ých,ph¬ng ph¸p vµ ph¬ng tiÖn cô thÓ ®Ó ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ vµ môc ®Ých nhÊt ®Þnh sau mét kho¶ng thêi gian x¸c ®Þnh. TÝn dông trung dµi h¹n cã thÓ ®îc ph©n lo¹i nh sau: 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -C¨n cø vµo ®ång tiÒn cho vay cã tÝn dông trung vµ dµi h¹n b»ng ngo¹i tÖ,tÝn dông trung vµ dµi h¹n b»ng b¶n tÖ. -C¨n cø vµo tÝnh chÊt cã b¶o ®¶m cã thÓ chia thµnh tÝn dông trung vµ dµi h¹n cã b¶o ®¶m vµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n kh«ng cã b¶o ®¶m. -C¨n cø vµo lÜnh vùc ho¹t ®éng cña ®èi tîng xin vay cã thÓ chia thµnh tÝn dông trung dµi h¹n ®Çu t trong níc vµ tÝn dông trung dµi h¹n xuÊt nhËp khÈu. -TÝn dông tuÇn hoµn:lµ ph¬ng thøc cho vay vµo chu kú s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp,nã ®îc coi lµ tÝn dông trung vµ dµi h¹n khi thêi h¹n cña hîp ®ång ®îc kÐo dµi tõ 1 ®Õn vµi n¨m vµ ngêi vay rót tiÒn ra khi cÇn vµ ®îc tr¶ nî khi cã nguån trong thêi gian hîp ®ång cã hiÖu lùc. -Thuª mua:§©y lµ h×nh thøc cho vay trung vµ dµi h¹n nhng b»ng thiÕt bÞ thay b»ng tiÒn,ngêi ®i thuª cã quyÒn mua l¹i tµi s¶n ®ã theo gi¸ tho¶ thuËn trong hîp ®ång. -B¶o l·nh trung vµ dµi h¹n mua thiÕt bÞ tr¶ chËm. 1.1.1.4/C¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n. TÝn dông trung dµi h¹n lµ mét lo¹i h×nh tÝn dông vµ nã ®îc ph©n biÖt víi c¸c lo¹i h×nh tÝn dông kh¸c qua mét sè ®Æc trng c¬ b¶n sau: *Thêi h¹n cho vay. §iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n ®Çu tiªn gi÷a tÝn dông trung dµi h¹n vµ tÝn dông ng¾n h¹n lµ thêi h¹n cho vay. -TÝn dông ng¾n h¹n: Thêi h¹n cho vay ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi chu kú s¶n xuÊt kinh doanh vµ kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng nhng kh«ng qu¸ 12 th¸ng. -TÝn dông trung,dµi h¹n:Thêi h¹n cho vay ®îc x¸c ®Þnh phï hîp víi thêi h¹n thu håi vèn cña dù ¸n ®Çu t,kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng vµ tÝnh chÊt cña nguån vèn cho vay,trong ®ã: +TÝn dông trung h¹n cã thêi gian tõ 12 th¸ng ®Õn 36 th¸ng hoÆc 60 th¸ng tuú theo quy ®Þnh cña tõng ng©n hµng. +TÝn dông dµi h¹n cã thêi gian trªn 36 th¸ng hoÆc 60 th¸ng. *§èi tîng cho vay: §èi tîng cho vay trung dµi h¹n lµ toµn bé c¸c chi phÝ cÊu thµnh trong tæng møc vèn ®Çu t cña c¸c dù ¸n x©y dùng míi,më réng c¶i t¹o c«ng nghÖ… Trong quan hÖ tÝn dông ng©n hµng,®èi tîng cho vay trung dµi h¹n lµ c¸c c«ng tr×nh,h¹ng môc c«ng tr×nh hoÆc dù ¸n ®Çu t x©y dùng,mua s¾m tµi s¶n cè 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 ®Þnh…cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cã luËn chøng kü thuËt tèt,x¸c thùc vµ tæng dù to¸n ®· phª duyÖt. *Nguyªn t¾c vµ ®iÒu kiÖn vay vèn. Kh¸ch hµng muèn vay vèn cña Ng©n hµng ph¶i ®¶m b¶o ®îc ba nguyªn t¾c tÝn dông c¬ b¶n.§ã lµ: -Sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông.Khi vay trung dµi h¹n,ngêi vay ph¶i so¹n th¶o dù ¸n,ch¬ng tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh.C¸c dù ¸n nµy ph¶i ®îc thÓ hiÖn mét c¸ch ®Çy ®ñ,râ rµng viÖc sö dông vèn theo c¸c môc ®Ých cô thÓ.Môc tiªu nµy ph¶i n»m trong môc tiªu chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ chung cña vïng vµ cóa ®Êt níc.§Ó cho dù ¸n ®îc thùc hiÖn,cÇn cã sù th«ng qua,cho phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. -Ph¶i hoµn tr¶ tiÒn vay vµ l·i theo ®óng thêi h¹n ®· tho¶ thuËn trong hîp ®ång tÝn dông. -Ph¶i ®¶m b¶o tiÒn vay theo ®óng quy ®Þnh cña ChÝnh phñ,cña Ng©n Hµng Nhµ Níc. Trªn c¬ së c¸c nguyªn t¾c trªn,mçi Ng©n hµng sÏ ®Ò ra c¸c ®iÒu kiÖn rµng buéc,c¸c quy ®Þnh mang tÝnh chÊt b¾t buéc cã thÓ thùc hiÖn vèn vay cña Ng©n hµng.C¸c quy ®Þnh nµy vÒ c¬ b¶n lµ gièng nhau nhng c¸c ®iÒu kho¶n cô thÓ th× kh¸c nhau phô thuéc vµo mçi ng©n hµng vµ thêi ®iÓm lÞch sö. Do c¸c ®Æc trng cña tÝn dông trung dµi h¹n nªn thêi gian thu håi vèn lµ rÊt l©u,cã kh¶ n¨ng gÆp nhiÒu rñi ro trong qu¸ tr×nh sö dông nªn viÖc cho vay trung dµi h¹n ph¶i tu©n theo quyÕt ®Þnh 367/Q§NH1 cña thèng ®èc NHNN ViÖt Nam vÒ thÓ lÖ tÝn dông trung dµi h¹n nh sau: -Doanh nghiÖp vay vèn ph¶i lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã l·i,cã vèn tham gia tèi thiÓu b»ng 20% tæng dù to¸n c«ng tr×nh ®Çu t. -Doanh nghiÖp vay vèn ph¶i chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ thÓ lÖ tÝn dông trung dµi h¹n cña ng©n hµng. -Doanh nghiÖp vay vèn ph¶i mua b¶o hiÓm cho tµi s¶n h×nh thµnh b»ng vèn vay t¹i mét c«ng ty b¶o hiÓm ®îc phÐp ho¹t ®éng hîp ph¸p t¹i ViÖt Nam,nÕu tµi s¶n ®ã quy ®Þnh ph¶i mua b¶o hiÓm vµ cam kÕt sö dông sè tiÒn båi thêng khi gÆp rñi ro ®Ó tr¶ nî.Trêng hîp kh«ng mua b¶o hiÓm do tæng gi¸m ®èc ng©n hµng quy ®Þnh. -§èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi ph¶i cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn: +Ph¶i cã giÊy phÐp x©y dùng vµ giÊy phÐp sö dông ®Êt do c¸c cÊp cã thÈm quyÒn cÊp ®Ó ®¶m b¶o ®îc tÝnh ph¸p lý cho c«ng tr×nh. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Ph¶i cã lÖnh hoÆc hîp ®ång ph©n phèi vËt t m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nÕu lµ nhËp khÈu trùc tiÕp th× ph¶i cã giÊy phÐp nhËp khÈu hîp ph¸p. -§èi víi c«ng tr×nh dù ¸n cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ ®· vµ ®ang ho¹t ®éng kinh doanh æn ®Þnh,®ang cã l·i thùc sù,cã xu híng ph¸t triÓn tèt phï hîp víi c¬ chÕ kinh tÕ míi,ph¶i cã vèn tham gia tèi thiÓu 30% tæng dù to¸n c«ng tr×nh HiÖn nay theo quy ®Þnh míi cña chÝnh phñ,c¸c ®¬n vÞ kinh doanh nÕu chøng minh ®îc m×nh lµm ¨n cã hiÖu qu¶ th× sÏ cã kh¶ n¨ng vay vèn mµ kh«ng cÇn thÕ chÊp 1.1.2/Vai trß cña tÝn dông trung vµ dµi h¹n ®èi víi ph¸t triÓn kinh tÕ ë ViÖt Nam. 1.1.2.1/ TÝn dông trung vµ dµi h¹n ®¶m b¶o ph¸t triÓn kinh tÕ theo chiÒu réng. Mét doanh nghiÖp muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i biÕt n¾m b¾t vµ t×m mäi c¸ch tho¶ m·n nhu c©ï ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng.§iÒu ®ã ®ång nghÜa víi doanh nghiÖp cÇn cã vèn ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm.Nguån vèn ng¾n h¹n sÏ chØ ®¸p øng nhu cÇu tèi thiÓu vèn t¹m thêi trong doanh nghiÖp chø kh«ng thÓ gióp doanh nghiÖp trong viÖc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n,mua s¾m m¸y mãc trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i.Do ®ã,doanh nghiÖp cÇn ®Õn nguån vèn tÝn dông trung vµ dµi h¹n.§èi víi ViÖt Nam th× vay vèn Ng©n hµng ®îc coi lµ lèi tho¸t lín nhÊt cho nhu cÇu vèn cña c¸c doanh nghiÖp.Bëi vËy nÕu c¸c Ng©n hµng chØ chÞu cung cÊp vèn víi thêi gian ng¾n h¹n th× c¸c doanh nghiÖp míi chØ dõng l¹i ë møc t¸i s¶n xuÊt,kh«ng cã c¬ héi t¨ng cêng c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®em l¹i n¨ng lùc s¶n xuÊt cao h¬n.Trong ®iÒu kiÖn níc ta hiÖn nay,viÖc ®Çu t trung dµi h¹n nh»m t¹o nÒn t¶ng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cho sù t¨ng cêng thùc sù v÷ng bÒn,®ã lµ ®¶m b¶o ph¸t triÓn treo chiÒu s©u. 1.1.2.2/Thóc ®Èy më réng s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Cho vay trung dµi h¹n ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ thùc sù lµ lo¹i h×nh ®Çu t chiÒu s©u nh»m më réng s¶n xuÊt,t¨ng quy m« ,n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt,v× thÕ tÝn dông trung vµ dµi h¹n thùc sù lµ mét cøu c¸nh khi doanh nghiÖp cã tiÒm n¨ng më réng ph¸t triÓn mµ kh«ng cã vèn ®Çu t.Khi ®· cã vèn nghÜa lµ mét dù ¸n ®Çu t ®· ®i vµo ho¹t ®éng,lµ mét c¬ héi më réng s¶n xuÊt,c¬ së trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ lµm cho n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh t¨ng lªn,theo ®ã mµ s¶n 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phÈm hµng ho¸ ®îc s¶n xuÊt ra kh«ng nh÷ng nhiÒu vÒ sè lîng,®a d¹ng vÒ mÉu m· chñng lo¹i,phong phó vÒ chÊt lîng,kÝch thÝch nhu cÇu x· héi. 1.1.2.3/T¹o thÞ trêng sö dông vèn ng¾n h¹n. TÝn dông trung vµ dµi h¹n ®Çu t vµo m¸y mãc thiÕt bi vµ x©y dùng c¬ b¶n do ®ã kÝch thÝch s¶n xuÊt ph¸t triÓn.Khi ®ã,c¸c doanh nghiÖp cÇn nhiÒu vèn lu ®éng h¬n ®Ó ®¸p øng sù ph¸t triÓn s¶n xuÊt,®iÒu nµy t¹o ra thÞ trêng sö dông vèn ng¾n h¹n.Tèc ®é ph¸t triÓn s¶n xuÊt cµng cao th× nhu cÇu vèn lu ®éng cµng lín vµ tÝn dông trung dµi h¹n ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho tÝn dông ng¾n h¹n ph¸t triÓn. 1.1.2.4/Thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu theo híng c«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸. Th«ng qua nghiÖp vô tÝn dông trung vµ dµi h¹n,Ng©n hµng cã thÓ cho vay ®¸p øng nhu cÇu cña ngµnh nµy chø kh«ng ph¶i ngµnh kh¸c.C«ng nghiÖp ho¸ kh«ng chØ ®¬n gi¶n lµ t¨ng thªm tèc ®é vµ tû träng s¶n xuÊt c«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ mµ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ g¾n liÒn víi ®æi míi c¬ b¶n vÒ c«ng nghÖ t¹o nÒn t¶ng cho sù t¨ng trëng nhanh,hiÖu qu¶ cao vµ l©u bÒn cña toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n.Néi dung giai ®o¹n ®Çu cña tiÕn tr×nh C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ tËp trung vèn ®Çu t vµo c¬ së vËt chÊt kü thuËt,®æi míi vµ n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ,chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ,ph¸t triÓn s¶n xuÊt trong níc theo c¶ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u…§Ó thùc hiÖn ®îc ®iÒu ®ã,ph¶i duy tr× tèc ®é t¨ng trëng cao trªn 10% vµ cÇn ®Õn 40-50 tû USD cho ®Çu t,trong ®ã nguån vèn trong níc ph¶i cã tõ 20-25 tû.Trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng vèn níc ta cha ph¸t triÓn hoµn thiÖn th× hiÖn t¹i vµ thêi gian tíi tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña Ng©n hµng vÉn ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh vµ nh vËy qua chÝnh s¸ch tÝn dông ®èi víi c¸c ngµnh kinh tÕ,Ng©n hµng cã thÓ thóc ®Èy chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ theo híng C«ng nghiÖp ho¸-hiÖn ®¹i ho¸. 1.1.2.5/Thóc ®Èy më réng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu. Nhê cã nguån vèn ®Çu t tÝn dông trung ,dµi h¹n mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ nhËp khÈu m¸y mãc trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ.§èi víi nh÷ng níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam th× viÖc më réng kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu lµ con ®êng ng¾n nhÊt ®Ó chóng ta cã thÓ ®uæi kÞp c¸c níc vÒ c«ng nghÖ.Ngoµi ra,nhê viÖc nhËp m¸y mãc thiÕt bÞ,n¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp t¨ng lªn,s¶n phÈm s¶n xuÊt ra chÊt lîng cao,mÉu m· ®Ñp ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ trêng trong ngoµi níc,t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn trêng quèc tÕ. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1.2/ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña NHTM 1.2.1/Kh¸i niÖm chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña NHTM. §èi víi c¸c NHTM,c¸i ®îc biÓu hiÖn ra bªn ngoµi võa cô thÓ,võa trõu tîng cña ho¹t ®éng tÝn dông chÝnh lµ chÊt lîng tÝn dông.ChØ khi chÊt lîng tÝn dông tèt th× ng©n hµng míi cã nhiÒu kh¸ch hµng,uy tÝn ng©n hµng ®îc n©ng cao t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy cho ng©n hµng ph¸t triÓn. ChÊt lîng tÝn dông ®îc hiÓu lµ sù ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng phï hîp víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi vµ ®¶m b¶o sù tån t¹i,ph¸t triÓn cña ng©n hµng. Nh vËy khi xem xÐt chÊt lîng tÝn dông,cÇn tÝnh ®Õn ba nh©n tè lµ NHTM,kh¸ch hµng,nÒn kinh tÕ vµ NHTM. Thø nhÊt:ChÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông xÐt tõ gi¸c ®é NHTM ChÊt lîng tÝn dông thÓ hiÖn ë ph¹m vi,møc ®é,giíi h¹n tÝn dông ph¶i phï hîp víi kh¶ n¨ng, thùc lùc theo híng tÝch cùc cña b¶n th©n ng©n hµng vµ ph¶i ®¶m b¶o ®îc sù c¹nh tranh trªn thÞ trêng,®¶m b¶o nguyªn t¾c hoµn tr¶ ®óng h¹n vµ cã l·i.ChÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i thÓ hiÖn ë chØ tiªu lîi nhuËn hîp lý vµ gia t¨ng,d nî ngµy cµng t¨ng trëng,tû lÖ nî qu¸ h¹n ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh vµ hîp lý,®¶m b¶o c¬ cÊu nguån vèn gi÷a ng¾n h¹n,trung vµ dµi h¹n trong nÒn kinh tÕ. Thø hai:ChÊt lîng ho¹t ®éng xÐt tõ gi¸c ®é kh¸ch hµng. Th«ng qua quan hÖ l©u dµi víi kh¸ch hµng,sù am hiÓu kh¸ch hµng sÏ lµm cho ng©n hµng hiÓu râ nhu cÇu tÝn dông cña ng©n hµng,®¶m b¶o tho¶ m·n nhu cÇu hîp lý vÒ vèn cho hä.Trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh hiÖn nay,chÊt lîng lµ yªu cÇu hµng ®Çu,v× vËy chÊt lîng tÝn dông lµ sù ®¸p øng yªu cÇu hîp lý cña kh¸ch hµng,l·i suÊt hîp lý,thñ tôc ®¬n gi¶n kh«ng phiÒn hµ,thu hót ®îc kh¸ch hµng nhng vÉn ®¶m b¶o ®óng nguyªn t¾c vµ quy ®Þnh cña tÝn dông phï hîp víi tèc ®é ph¸t triÓn cña x· héi,®¶m b¶o sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ng©n hµng,gãp phÇn lµm lµnh m¹nh tµi chÝnh doanh nghiÖp. Thø ba:ChÊt lîng tÝn dông xÐt tõ gi¸c ®é nÒn kinh tÕ. Ho¹t ®éng tÝn dung trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ph¶n ¸nh râ nÐt sù n¨ng ®éng cña nÒn kinh tÕ khi chuyÓn sang c¬ chÕ míi.NhiÒu kh¸i niÖm míi víi nh÷ng néi dung míi ®Ó ®¹t ®îc sù thèng nhÊt,vÒ nhËn thøc vµ t¹o ®iÒu kiÖn n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 TÝn dông phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh,t¹o viÖc lµm cho ngêi lao ®éng,t¨ng thªm s¶n phÈm cho x· héi gãp phÇn t¨ng trëng kinh tÕ vµ khai th¸c kh¶ n¨ng tiÒm Èn trong nÒn kinh tÕ,thu hót tèi ®a nguån vèn nhµn rçi trong níc,tranh thñ vay vèn níc ngoµi cã lîi cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Tõ nh÷ng ®iÒu trªn,ta cã thÓ rót ra: -ChÊt lîng tÝn dông lµ mét chØ tiªu tæng hîp,nã ph¶n ¸nh møc ®é thÝch nghi cña NHTM vµ sù thay ®æi cña m«i trêng bªn ngoµi,nã thÓ hiÖn søc m¹nh mét ng©n hµng trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh ®Ó tån t¹i. -ChÊt lîng tÝn dông ®îc x¸c ®Þnh qua nhiÒu yÕu tè:thu hót ®îc kh¸ch hµng tèt,thñ tôc ®¬n gi¶n,thuËn tiÖn,møc ®é an toµn cña vèn tÝn dông,chi phÝ tæng thÓ vÒ s¶n xuÊt,chi phÝ nghiÖp vô… -ChÊt lîng tÝn dông kh«ng tù nhiªn mµ cã,nã lµ kÕt qu¶ cña mét quy tr×nh kÕt hîp ho¹t ®éng gi÷a con ngêi trong mét tæ chøc,gi÷a c¸c tæ chøc víi nhau v× mét môc ®Ých chung,do ®ã ®Ó ®¹t ®îc chÊt lîng tÝn dông cÇn cã sù qu¶n lý. Qu¶n lý chÊt lîng vÒ c¬ b¶n lµ nh÷ng ho¹t ®éng vµ kü thuËt ®îc sö dông nh»m ®¹t ®îc chÊt lîng tèt. §Ó cã ®îc chÊt lîng tÝn dông tèt th× ho¹t ®éng tÝn dông ph¶i cã hiÖu qu¶ vµ quan hÖ tÝn dông ph¶i ®îc thiÕt lËp trªn c¬ së tin cËy vµ uy tÝn trong ho¹t ®éng.Nãi c¸ch kh¸c,chÊt lîng tÝn dông tû lÖ thuËn víi hiÖu qu¶ vµ ®é tin cËy trong ho¹t ®éng.HiÓu ®óng b¶n chÊt vÒ chÊt lîng tÝn dông, ph©n tÝch ®¸nh giÊ ®óng chÊt lîng tÝn dông hiÖn t¹i còng nh x¸c ®Þnh chÝnh x¸c c¸c nguyªn nh©n cu¶ nh÷ng tån t¹i vÒ chÊt lîng,sÏ gióp ng©n hµng t×m ®îc biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng trong nÒn kinh tÕ ho¹t ®éng s«i næi vµ cã sù c¹nh tranh gay g¾t. 1.2.2/C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n §èi víi c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i,cho vay cã vai trß quan träng trong ph¸t triÓn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng.Nhê cã ho¹t ®éng tÝn dông mµ mét ng©n hµng cã thÓ më réng m¹ng líi ho¹t ®éng kinh doanh,t¨ng quy m« nguån vèn huy ®éng vµ kh¶ n¨ng cho vay cña m×nh.NhËn thøc ®îc tÇm quan träng cña ho¹t ®éng tÝn dông,mçi ng©n hµng cÇn ph¶i t×m biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng ®èi víi c¸c kho¶n cho vay vµ cho thuª cu¶ m×nh.Thùc tÕ chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét kh¸i niÖm t¬ng ®èi vµ kh«ng cã mét chØ tiªu tæng hîp nµo ®Ó ph¶n ¸nh nã mét c¸ch chÝnh x¸c.Th«ng thêng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 dông cña mét ng©n hµng th¬ng m¹i,ngêi ta dïng mét tËp hîp c¸c chØ tiªu kh¸c nhau,nhng vÒ c¬ b¶n chÊt lîng tÝn dông cña mét ng©n hµng th¬ng m¹i ®îc ®¸nh gi¸ qua c¸c chØ tiªu sau: Thø nhÊt:ChØ tiªu tæng d nî. Thó hai: ChØ tiªu vÒ nî qu¸ h¹n. Thø ba: ChØ tiªu lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng tÝn dông. Thø t: §ãng gãp cña ho¹t ®éng tÝn dông ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 1.2.2.1/ChØ tiªu tæng d nî. Tæng d nî khi ®îc ®Ò cËp ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông bao gåm cho vay ng¾n h¹n,trung vµ dµi h¹n,cho vay uû th¸c.ChØ tiªu nµy ®îc ®o b»ng sè tuuÖt ®èi,nã ph¶n ¸nh doanh sè cho vay cña ng©n hµng trong mét kú(mét n¨m) lµ bao nhiªu.Tæng d nî thÊp ph¶n ¸nh chÊt lîng tÝn dông thÊp v× chØ ra r»ng ng©n hµng kh«ng cã kh¶ n¨ng më réng ho¹t ®éng cho vay,kh¶ n¨ng tiÕp thÞ kh¸ch hµng kÐm,tr×nh ®é cña ®éi ngò nh©n viªn kh«ng cao…Tuy nhiªn kh«ng ph¶i bÊt kú thêi ®iÓm nµo chØ tiªu nµy cao còng lµ tèt vµ ngîc l¹i,do vËy khi xÐt chØ tiªu nµy chóng ta còng kh«ng nªn xem xÐt chóng theo tõng thêi kú riªng rÏ mµ ph¶i xem xÐt chóng trong c¶ mét qu¸ tr×nh trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c yÕu tè t¸c ®éng bªn ngoµi ®Ó chØ sè nµy ph¶n ¸nh mét c¸ch tèt nhÊt cã thÓ thùc tÕ ho¹t ®éng tÝn dông cu¶ ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ. 1.2.2.2/ChØ tiªu vÒ nî qu¸ h¹n. Nî qu¸ h¹n Tû lÖ nî qu¸ h¹n = Tæng d nî ChØ tiªu nµy cã thÓ nãi lµ mét chØ tiªu quan träng nhÊt khi xem xÐt chÊt lîng tÝn dông cña mét ng©n hµng th¬ng m¹i.§Õn kú tr¶ nî,nÕu ngêi vay kh«ng tr¶ vµ kh«ng ®îc gia h¹n nî th× ng©n hµng sÏ chuyÓn toµn bé nî ®Õn h¹n sang nî qu¸ h¹n vµ ®¬ng nhiªn ngêi ®i vay ph¶i chÞu l·i suÊt qu¸ h¹n thêng lµ cao gÊp rìi l·i suÊt trong h¹n,v× thÕ doanh nghiÖp ®· khã sÏ cµng trë nªn khã kh¨n h¬n trong viÖc tr¶ nî Tû lÖ nî qu¸ h¹n qu¸ cao biÓu hiÖn hiÖn tîng chÊt lîng tÝn dông cña ng©n hµng lµ thÊp,rñi ro cao v× víi mét sè lín c¸c kho¶n nî kh«ng ®îc hoµn tr¶ ®óng h¹n th× ng©n hµng sÏ gÆp khã kh¨n trong viÖc ph©n phèi luång vèn vµo ra,víi viÖc kh«ng thu ®îc nî th× ng©n hµng sÏ ph¶i ®èi mÆt víi viÖc mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n hoÆc tÖ h¬n lµ ph¸ s¶n. Khi xem xÐt c¸c chØ tiªu nî khã ®ßi, ngêi ta thêng xem xÐt c¶ vÒ sè t¬ng ®èi lÉn sè tuyÖt ®èi. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Sè tuyÖt ®èi ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn thu nhËp hµng n¨m cña ng©n hµng +VÒ sè t¬ng ®èi ®îc x¸c ®Þnh bëi tû lÖ nî khã ®ßi: Tû lÖ nî khã ®ßi = Nî khã ®ßi/ Tæng d nî HoÆc Tû lÖ nî khã ®ßi = Nî khã ®ßi/ Nî qu¸ h¹n Môc ®Ých cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ lµm cho c¸c tû lÖ nµy cµng nhá cµng tèt, Th«ng thêng tû lÖ nµy díi 4% lµ chÊp nhËn ®îc. C¶ hai chØ tiªu nµy ®Òu gióp ng©n hµng qu¶n lý rñi ro c¸c kho¶n cho vay vµ ®Òu cµng nhá cµng tèt .Tuy nhiªn kh¸c biÖt c¬ b¶n cña hai tû lÖ nµy lµ tû lÖ qu¸ h¹n chØ xem xÐt ®Õn gi¸ trÞ cña kho¶n nî qu¸ h¹n,trong khi ®ã th× tû lÖ nî khã ®ßi xem xÐt ®Õn gi¸ trÞ c¸c kho¶n nî khã ®ßi trong nî qu¸ h¹n. Hai chØ tiªu nµy ®Òu chÞu ¶nh hëng cña chÝnh s¸ch xo¸ nî cña ng©n hµng,mét ng©n hµng cã chÝnh s¸ch tèt ph¶i thiÕt lËp ®îc quÜ dù phßng rñi ro ®ñ m¹nh vµ th«ng b¸o ®Þnh kú vÒ nh÷ng mãn vay kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng trong mét lóc ng©n hµng ph¶i th«ng b¸o con sè nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi qu¸ lín vµ lµm gi¶m tµi s¶n cña ng©n hµng mét c¸ch nghiªm träng.Tuy nhiªn,nÕu nh ng©n hµng thùc hiÖn xãa nî qu¸ nhanh th× hai tû lÖ nµy ë møc thÊp nhÊt nhng kh«ng cã ý nghÜa thùc tiÔn. Ngoµi ra,ngêi ta cßn tÝnh ®Õn mét chØ tiªu gi¸n tiÕp lµ tû lÖ mÊt vèn: Tû lÖ mÊt vèn = Tæng sè tiÒn cho vay ®îc xo¸ nî)*100% D nî b×nh qu©n C¸c tæ chøc tÝn dông ®Òu cã nh÷ng kho¶n cho vay kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi,nhng mét tæ chøc tÝn dông qu¶n lý tèt lµ mét tæ chøc cã tû lÖ nµy ë møc thÊp nhÊt.RÊt nhiÒu tæ chøc tÝn dông vÉn ph¶n ®èi viÖc xo¸ nî bëi hä tin r»ng nh÷ng kho¶n cho vay nµy vÉn cã thÓ thu håi ®îc.Mét khi mãn nî ®· ®îc xo¸,c¸c nç lùc thu håi vèn vÉn tiÕp tôc nÕu ®iÒu ®ã cã ý nghÜa kinh tÕ 1..2.2.3/ChØ tiªu lîi nhuËn thu ®îc tõ ho¹t ®éng tÝn dông. Ng©n hµng ho¹t ®éng víi môc ®Ých quan träng nhÊt lµ lîi nhuËn.ChØ tiªu nµy sÏ chØ ra trong tæng thu nhËp cña ng©n hµng th× phÇn ®ãng gãp lµ bao nhiªu.Lîi nhuËn thu tõ ho¹t ®éng tÝn dông lín sÏ kh¼ng ®Þnh chÊt lîng cña c¸c kho¶n vay lµ tèt. TÊt nhiªn khi xem xÐt chÊt lîng cña mét hoÆc mét sè ho¹t ®éng tÝn dông ®Æc thï th× chóng ta sÏ dùa trªn nh÷ng chØ tiªu chung nµy ®Ó vËn dông cho phï 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hîp,®ång thêi nh÷ng chØ sè còng ®îc xem xÐt trong c¶ mét thêi kú dµi ®Ó thÊy khuynh híng biÕn ®éng cña nã phï hîp víi thùc tiÔn kh«ng,nh»m gióp cho c¸c ®¸nh gi¸ ®îc chÝnh x¸c h¬n. 1.2.3/C¸c nh©n tè ¶nh hëng tíi chÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n cña NHTM. 1.2.3.1/C¸c nh©n tè vÒ phÝa kh¸ch hµng. C¸c doanh nghiÖp muèn më réng s¶n xuÊt,®Çu t cho m¸y mãc thiÕt bÞ,d©y chuyÒn c«ng nghÖ…ph¶i cÇn mét lîng vèn lín vµ trong thêi gian dµi.ChÝnh v× vËy nhu cÇu vÒ vèn trung dµi h¹n lµ tÊt yÕu.§iÒu kiÖn tÝn dông ®a ra nh»m tiªu chuÈn ho¸ kh¶ n¨ng cña doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh vay vèn,®¶m b¶o kh¶ n¨ng thu håi vèn cña ng©n hµng.Kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông thÓ hiÖn ë nh÷ng mÆt sau: -N¨ng lùc thÞ trêng cña doanh nghiÖp. BiÓu hiÖn ë khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô,chÊt lîng s¶n phÈm cã ®¸p øng ®îc nhu cÇu thÞ trêng kh«ng?VÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng ra sao?HÖ thèng m¹ng líi tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp,mèi quan hÖ víi c¸c b¹n hµng ®èi t¸c.N¨ng lùc thÞ trêng cña doanh nghiÖp cßn ®îc lîng ho¸ qua tiªu thøc c¬ b¶n lµ sù gia t¨ng cña doanh sè tiªu thô s¶n phÈm. N¨ng lùc thÞ trên cµng cao,nhu cÇu ®Çu t cµng lín,rñi ro thÞ trêng cña doanh nghiÖp cµng nhá lµ mét nh©n tè n©ng cao chÊt lîng tÝn dông. -N¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. N¨ng lùc s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp biÓu hiÖn gi¸ trÞ cña c«ng cô lao ®éng,chñ yÕu lµ tµi s¶n cè ®Þnh:biÓu hiÖn cô thÓ lµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm,c«ng nghÖ s¶n xuÊt,c¸c ®Çu t tríc ®©y cã kÕt qu¶ nh thÕ nµy kh«ng?C¬ cÊu vµ viÖc lµm chñ gi¸ thµnh s¶n phÈm.Tiªu thô s¶n phÈm tèt nhng gi¸ thµnh lín h¬n gi¸ b¸n lµ kh«ng tèt.ViÖc nghiªn cøu gi¸ thµnh vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cho thÊy tÝnh cÊp thiÕt vµ quy m« ph¶i ®Çu t míi. -N¨ng lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. N¨ng lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp thÓ hiÖn ë khèi lîng vèn tù cã vµ tû träng vèn tù cã trong tæng nguån vèn doanh nghiÖp ®ang sö dông.§iÒu kiÖn tÝn dông quy ®Þnh mét tû lÖ cô thÓ,tèi thiÓu cña vèn tù cã trong tæng sè nguån vèn ho¹t ®éng hay tû lÖ vèn tù cã t¬ng øng víi khèi lîng vèn vay,tû lÖ vèn tù cã tham gia vµo dù ¸n vay vèn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨ng lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cßn thÓ hiÖn ë kh¶ n¨ng thanh to¸n cña doanh nghiÖp,tÝnh láng cña tµi s¶n.N¨ng lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp trong tÝn dông trung dµi h¹n cßn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã sè vèn lu ®éng tèi thiÓu cho viÖc duy tr× ho¹t ®éng thêng xuyªn cña tµi s¶n cè ®Þnh. N¨ng lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng cao,kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn tÝn dông cµng lín th× cµng gãp phÇn n©ng cao chÊt lîng tÝn dông nãi chung vµ chÊt lîng tÝn dung trung dµi h¹n nãi riªng. -N¨ng lùc qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp vay vèn ph¶i cã bé m¸y cã n¨ng lùc qu¶n lý phï hîp.N¨ng lùc qu¶n lý thÓ hiÖn ë tæ chøc hÖ thèng h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ qu¶n lý tµi chÝnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt.HÖ thèng tµi chÝnh kÕ to¸n thèng kª gióp cho c¸c doanh nghiÖp vµ ng©n hµng th«ng qua viÖc cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp ( tÊt nhiªn ®Ó ®¶m b¶o tÝnh trung thùc kh¸ch quan ph¶i cã c¸c c¬ quan kiÓm to¸n x¸c nhËn) -QuyÒn së h÷u tµi s¶n vµ kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m. Quan hÖ tÝn dông thêng ®a ra ®ßi hái cã tµi s¶n b¶o ®¶m b»ng c¸c h×nh thøc thÕ chÊp,cÇm cè hoÆc ®îc b¶o l·nh cña ngêi thø ba.§iÒu kiÖn tèi thiÓu lµ khèi lîng tÝn dông chØ b»ng 70% gi¸ trÞ tµi s¶n b¶o ®¶m. -Sù ®¸p øng cña dù ¸n ®èi víi tiªu chuÈn tÝn dông. Dù ¸n thuyÕt minh ®îc tÝnh chÊt cÇn thiÕt,môc ®Ých,kÕt qu¶ cña dù ¸n. Sù phï hîp cña qu¸ tr×nh ®Çu t víi quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. Cã vèn tù cã tham gia cña doanh nghiÖp vµo tæng gi¸ trÞ vèn ®Çu t cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ tõ b¶n th©n dù ¸n vµ tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c doanh nghiÖp ph¶i x¸c ®Þnh ®îc nguån vèn lu ®éng tèi thiÓu cho viÖc ph¸t huy c«ng suÊt tµi s¶n cè ®Þnh ChÊt lîng tÝn dông trung vµ dµi h¹n lÖ thuéc rÊt lín vµo chÊt lîng cña dù ¸n mµ chÊt lîng cña dù ¸n chÝnh lµ: ChÊt lîng cña d÷ liÖu vµ th«ng tin ®Ó x©y dùng dù ¸n ®ã lµ c¬ së d÷ liÖu vÒ ®iÒu tra c¬ b¶n,c¸c th«ng tin vÒ gi¸ c¶,thÞ trêng c«ng nghÖ s¶n xuÊt,vÞ trÝ cña doanh nghiÖp trªn thÞ trêng trong níc vµ quèc tÕ. Dù ¸n x©y dùng ®óng quy tr×nh,quy ®Þnh cña Nhµ níc. C¸c tÝnh to¸n,c¸c luËn gi¶i phï hîp l«gic cã c¨n cø khoa häc,®ång bé gi÷a bèn yÕu tè:m¸y mãc thiÕt bÞ,th«ng tin,thiÕt kÕ vµ con ngêi. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tr×nh ®é,uy tÝn cña c¸c chuyªn gia x©y dùng dù ¸n. C¸c biÖn ph¸p tæ chøc,qu¶n lý,triÓn khai ph¬ng ¸n x©y dùng phï hîp víi c¬ cÊu tr×nh ®é qu¶n lý cña doanh nghiÖp. C¸c dù tÝnh,c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thu håi vèn 1.2.3.2/C¸c nh©n tè vÒ phÝa ng©n hµng. -ChiÕn lîc kinh doanh cña ng©n hµng. Trong nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i,c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i nãi riªng muèn tån t¹i vµ kinh doanh cã l·i ph¶i x©y dùng ®îc cho m×nh mét chiÕn lîc kinh doanh hiÖu qu¶.Mét chiÕn lîc kinh doanh cã hiÓu qu¶ sÏ gióp ng©n hµng cã mét ph¬ng híng ph¸t triÓn nhÊt qu¸n,gióp cho ng©n hµng khai th¸c tèt nhÊt n¨ng lùc hiÖn cã cña ®¬n vÞ vµ ®ång thêi nã còng gióp cho ng©n hµng cã thÓ thÝch øng mét c¸ch nhanh nhÊt víi nh÷ng biÕn ®æi trong m«i trêng kinh doanh cña m×nh.ChÝnh v× vËy c«ng t¸c lËp chiÕn lîc kinh doanh hiÖn ®îc c¸c ng©n hµng hÕt søc coi träng vµ nã ¶nh hëng lín tíi chÊt lîng cña ho¹t ®éng tÝn dông. -ChÊt lîng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh dù ¸n. Khi ®Õn ng©n hµng ®Ó xin ®îc cÊp tÝn dông,kh¸ch hµng thêng ph¶i mang ®Õn mét bé hå s¬ vÒ dù ¸n mµ hä sÏ tiÕn hµnh thùc hiÖn.ThÈm ®Þnh dù ¸n gióp ng©n hµng xem xÐt mét c¸ch toµn diÖn c¸c mÆt cña dù ¸n ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña dù ¸n,trªn c¬ së ®ã sÏ quyÕt ®Þnh kh¸ch hµng nµy cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó ®îc cÊp tÝn dông hay kh«ng.Còng th«ng qua c«ng t¸c thÈm ®Þnh,ng©n hµng víi nh÷ng kinh nghiÖm vèn cã cña m×nh cã thÓ t vÊn,gióp ®ì cho chñ ®Çu t söa ®æi nh÷ng ®iÓm kh«ng hîp lý trong dù ¸n ®Ó dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi h¬n vµ còng gióp cho ng©n hµng cã thÓ më réng ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh. ThÈm ®Þnh lµ c«ng viÖc ®ßi hái nhiÒu thêi gian vµ kü thuËt tÝnh to¸n phøc t¹p.Do c«ng viÖc nµy lµ c¬ së ®Ó quyÕt ®Þnh cã cÊp tÝn dông hay kh«ng nªn chÊt lîng cña c«ng t¸c nµy sÏ ¶nh hëng rÊt lín tíi chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông.NÕu chÊt lîng cña c«ng t¸c thÈm ®Þnh kh«ng cao,tøc lµ nh©n viªn tÝn dông kh«ng x¸c ®Þnh ®îc thùc chÊt dù ¸n cã hiÖu qu¶ hay kh«ng th× nh÷ng kho¶n tÝn dông mµ ng©n hµng ®· cÊp sÏ gÆp nh÷ng r¾c rèi trong viÖc thu håi c¸c mãn nî cña m×nh.ChÝnh v× vËy,c«ng t¸c thÈm ®Þnh ®ßi hái nh÷ng nh©n viªn thÈm ®Þnh cã tr×nh ®é cao vµ sù kÕt hîp mét c¸ch cã hiÖu qu¶ gi÷a c¸c phßng ban trong ng©n hµng. -ChÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mçi ng©n hµng trong tõng thêi kú sÏ cã nh÷ng chÝnh s¸ch tÝn dông riªng cña m×nh ®Ó nh»m ®¹t môc tiªu ®· ®Ò ra.ChÝnh s¸ch tÝn dông nµy sÏ ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn quy m«,tÝnh chÊt cña c¸c kho¶n tÝn dông còng nh ph¬ng thøc ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng.ChÝnh s¸ch tÝn dông kh«ng nh÷ng phô thuéc vµo môc tiªu cña b¶n th©n ng©n hµng mµ cßn phô thuéc vµo c¸c yÕu tè kh¸c nh chÝnh s¸ch cña chÝnh phñ vµ cña c¸c c¬ quan qu¶n lý.Nh vËy viÖc ®a ra mét chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý sÏ gióp cho ng©n hµng ho¹t ®éng hiÖu qu¶ h¬n,nã gióp n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. -C«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng. C«ng t¸c tæ chøc ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh quy m« cña ng©n hµng,chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng,quy m« vµ lo¹i h×nh tÝn dông,quy tr×nh tÝn dông t¹i ng©n hµng ®ã.Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng tÝn dông,c¸c c¸n bé tÝn dông sÏ tiÕp xóc trùc tiÕp víi ngêi vay,nhËn ®¬n xin vay,pháng vÊn kh¸ch hµng,thu thËp th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vµ dù ¸n tríc khi cã quyÕt ®Þnh chÝnh thøc tr×nh c¸n bé cao cÊp h¬n.Nh÷ng th«ng tin vÒ kh¸ch hµng vµ dù ¸n sau khi ®îc c¸c phßng ban chøc n¨ng cña ng©n hµng xem xÐt vµ nÕu thÊy ®ñ ®iÒu kiÖn th× sÏ quyÕt ®Þnh cô thÓ vÒ ph¬ng thøc gi¶i ng©n vµ thu nî sau nµy.Trong qu¸ tr×nh nµy nÕu c¸c kh©u ®îc thùc hiÖn tèt sÏ gióp cho ng©n hµng lùa chän ®îc nh÷ng dù ¸n tèt ®Ó cÊp tÝn dông,còng nh t¹o uy tÝn tèt cho ng©n hµng trong lßng kh¸ch hµng,®iÒu nµy gióp cho ng©n hµng cã thÓ n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh. Nh vËy,c«ng t¸c tæ chøc thùc hiÖn ho¹t ®éng tÝn dông cã thÓ hç trî ®¾c lùc cho nh©n viªn tÝn dông thùc hiÖn c«ng viÖc cña m×nh vµ nã cã ¶nh hëng quan träng ®Õn chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i. -ChÊt lîng ®éi ngò nh©n sù. YÕu tè mang tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc n©ng cao hay suy gi¶m chÊt lîng tÝn dông l¹i chÝnh lµ nguån nh©n lùc cña ng©n hµng v× suy cho cïng c¸c quyÕt ®Þnh cung cÊp tÝn dông cña ng©n hµng lµ nh÷ng quyÕt ®Þnh mang tÝnh chÊt chñ quan.Mét ng©n hµng víi mét ®éi ngò l·nh ®¹o tèt sÏ ®a ra ®îc nh÷ng chÝnh s¸ch hîp lý vµ ph¬ng híng ph¸t triÓn phï hîp víi khuynh híng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.Mét ®éi ngò c¸n bé tÝn dông giái sÏ gióp ng©n hµng cã ®îc nh÷ng kho¶n cho vay víi chÊt lîng cao nhÊt.C¸c c¸n bé cña c¸c phßng ban,c¸c bé phËn chøc n¨ng kh¸c sÏ gióp cho ng©n hµng më réng c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh,t¹o dÊu Ên cña ng©n hµng trong lßng thÞ trêng. 1.2.3.3/Nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ho¹t ®éng cña mçi ng©n hµng th¬ng m¹i chÞu ¶nh hëng rÊt lín cña m«i trêng kinh tÕ-x· héi.Mét ng©n hµng dï cã cè g¾ng ®Õn mÊy trong ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh nhng nÕu m«i trêng kinh tÕ-x· héi kh«ng æn ®Þnh th× còng khã mµ thµnh c«ng.ChÝnh v× vËy,viÖc nghiªn cøu m«i trêng kinh doanh lµ ho¹t ®éng thêng xuyªn cña mçi ng©n hµng th¬ng m¹i.Ta cã thÓ xem xÐt ¶nh hëng cña m«i trêng kinh tÕ-x· héi ®Õn chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i tõ c¸c yÕu tè sau: -M«i trêng kinh tÕ. M«i trêng kinh tÕ ph¸t triÓn cã thÓ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng tÝn dông.Mét m«i trêng kinh tÕ lµnh m¹nh,c¸c chñ thÓ tham gia nÒn kinh tÕ ®ang ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ sÏ thóc ®Èy më réng quy m« tÝn dông,chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông còng sÏ ®îc n©ng lªn.Bªn c¹nh ®ã m«i trêng kinh tÕ còng cã thÓ cã nh÷ng thay ®æi bÊt ngê,vÝ dô nh nh÷ng thay ®æi vÒ l·i suÊt,nh÷ng biÕn ®éng vÒ tû gi¸,biÕn ®éng vÒ thÞ trêng….Nh vËy chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng th¬ng m¹i sÏ chÞu ¶nh hëng cña m«i trêng kinh tÕ mµ nã ho¹t ®éng,vÊn ®Ò ®èi víi c¸c ng©n hµng lµ ph¶i lµm tèt c«ng t¸c dù b¸o vµ kh¶ n¨ng thÝch øng nhanh khi cã sù biÕn ®éng nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng cña ho¹t ®éng tÝn dông -M«i trêng ph¸p lý. Ng©n hµng th¬ng m¹i khi ho¹t ®éng ph¶i tu©n thñ ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh vÒ luËt ph¸p cña Nhµ níc,nh vËy m«i trêng ph¸p lý cã ¶nh hëng rÊt lín ®Õn chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng.Mét hÖ thèng ph¸p lý ®Çy ®ñ,®ång bé vµ æn ®Þnh sÏ gióp c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i dÔ dµng h¬n trong viÖc x©y dùng kÕ hoÆch kinh doanh cña m×nh,gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông cña c¸c ng©n hµng th¬ng m¹i. -M«i trêng chÝnh trÞ - x· héi. M«i trêng chÝnh trÞ-x· héi æn ®Þnh sÏ lµ mét nh©n tè quan träng thóc ®Èy ho¹t ®éng ®Çu t vµ ng©n hµng còng cã thÓ m¹nh d¹n më réng ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh.§iÒu nµy gióp cho ng©n hµng cã thÓ thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n tõ ho¹t ®éng tÝn dông.T¸c ®éng cña m«i trêng chÝnh trÞ-x· héi tíi chÊt lîng ho¹t ®éng tÝn dông kh«ng thêng xuyªn,nhng khi cã nh÷ng biÕn ®éng vÒ chÝnh trÞ th× t¸c ®éng cña nã tíi c¸c ng©n hµng lµ v« cïng lín. Mét sù thay ®æi hÖ thèng chÝnh trÞ cã thÓ lµm cho c¸c ng©n hµng mÊt phÇn lín hoÆc toµn bé c¸c kho¶n tÝn dông cña m×nh,®iÒu nµy sÏ ®Èy c¸c ng©n hµng ®Õn bê vùc cña sù ph¸ s¶n. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng II: Thùc tr¹ng tÝn dông trung dµi h¹n t¹i Ng©n hµng C«ng Th¬ng Hoµn KiÕm. 2.1/Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n Hµng C«ng Th¬ng Hoµn KiÕm. 2.1.1/LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ c¬ cÊu tæ chøc. a. LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn Tríc n¨m 1990, hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam vÉn lµ hÖ thèng ng©n hµng mét cÊp, ng©n hµng võa lµ ng©n hµng Nhµ níc l¹i võa lµ ng©n hµng th¬ng m¹i. NhËn thÊy sù kh«ng hiÖu qu¶ trong ho¹t ®éng cña m« h×nh nµy, Nhµ níc ta ®· ban hµnh hai ph¸p lÖnh ng©n hµng n¨m 1990 chuyÓn tõ hÖ thèng ng©n hµng mét cÊp sang hÖ thèng ng©n hµng hai cÊp. Vµ ngay sau ®ã, ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam ®· ®îc thµnh lËp ngµy 14/11/1990 ( chuyÓn thµnh tõ Ng©n hµng chuyªn doanh C«ng th¬ng ViÖt Nam). Ngµy 8/2/1991, 69 chi nh¸nh ng©n hµng C«ng th¬ng ®îc thµnh lËp vµ ngµy 27/3/1993, 77 chi nh¸nh ng©n hµng C«ng th¬ng trªn c¶ níc ®îc thµnh lËp vµ thµnh lËp l¹i trong ®ã cã ng©n hµng C«ng th¬ng Hoµn KiÕm. Ng©n hµng C«ng th¬ng Hoµn KiÕm lµ ®¬n vÞ thµnh viªn cña ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam, cã trô së t¹i 37 Hµng Bå – Hµ Néi. Sau mét lo¹t nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng, n¨m 1997 ng©n hµng ®· ®îc ®æi míi vÒ c¬ cÊu tæ chøc, trong s¹ch ho¸ c¸c ho¹t ®éng, ®em l¹i cho ng©n hµng mét sinh khÝ míi vµ mét t¬ng lai ph¸t triÓn. B. C¬ cÊu tæ chøc. Ng©n hµng C«ng th¬ng Hoµn KiÕm ngoµi ban gi¸m ®èc cßn cã 9 phßng ban víi tæng sè 215 c¸n bé.  Phßng kinh doanh: thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô cho vay.  Phßng kinh doanh ®èi ngo¹i: thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ, thu ®æi ngo¹i tÖ, mua b¸n ngo¹i tÖ.  Phßng giao dÞch §ång Xu©n: thùc hiÖn gÇn nh ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô cña ng©n hµng nhng chñ yÕu víi ®èi tîng kh¸ch hµng lµ c¸c t th¬ng ë khu vùc chî §ång Xu©n. 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368  Phßng nguån vèn: thùc hiÖn chøc n¨ng huy ®éng vèn. Phßng nguån vèn bao gåm c¶ 10 quü tiÕt kiÖm cã chøc n¨ng huy ®éng nguån vèn nhµn rçi trong d©n c.  Phßng kÕ to¸n: thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kÕ to¸n ng©n hµng.  Phßng kiÓm so¸t: kiÓm so¸t toµn bé c¸c ho¹t ®éng trong ng©n hµng, ®¶m b¶o ho¹t ®éng ng©n hµng võa nhanh chãng, kÞp thêi nhng ph¶i hoµn toµn chÝnh x¸c.  Phßng kho quü: thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô dù tr÷ tiÒn mÆt, thu chi tiÒn mÆt, chuyÓn tiÒn...  Phßng vi tÝnh: qu¶n lý toµn bé m¶ng tin häc cña hÖ thèng ng©n hµng.  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: bao gåm hai m¶ng ho¹t ®éng: Ho¹t ®éng tæ chøc: qu¶n lý c¸n bé trong ng©n hµng, thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o, ®iÒu chuyÓn c¸n bé... Ho¹t ®éng hµnh chÝnh: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c ho¹t ®éng mua s¾m, x©y dùng, phôc vô... 2.1.2/T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y. A. N¨m 1999  VÒ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông: §Õn 31/12/1999, d nî vÉn gi÷ møc 502.26 triÖu ®ång, kh¸ch hµng vay lµ c¸c tæng c«ng ty 90,91; c¸c ®¬n vÞ thµnh vÞ thµnh viªn; c¸c doanh nghiÖp thuéc c¸c bé vµ thµnh phè Hµ Néi, c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá cña ®Þa ph¬ng. C¸c kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp liªn doanh, 100% vèn níc ngoµi cßn Ýt. Trong c¬ cÊu tÝn dông, d nî ng¾n h¹n chiÕm 70,15%, trung dµi h¹n 29,85%, néi tÖ chiÕm 76% vµ ngo¹i tÖ 24%. Chi nh¸nh cßn cho vay tõ c¸c nguån 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 vèn §µi Loan, quü SMEDF, t¨ng cêng nghiÖp vô b¶o l·nh dù thÇu, b¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång...  VÒ c«ng t¸c nguån vèn. MÆc dï l·i suÊt huy ®éng göi tiÒn cña Ng©n hµng C«ng th¬ng thÊp h¬n c¸c ng©n hµng quèc doanh th¬ng m¹i kh¸c trªn cïng ®Þa bµn nhng sè tiÒn göi d©n c vÉn ®îc duy tr× vµ t¨ng trëng. §Õn 31/12/1999, sè d lµ: 358.717 triÖu ®ång, t¨ng so víi 31/12/1998 lµ 150 tØ ®ång, ®¹t 145%. Song song víi viÖc huy ®éng vèn trong d©n c, Chi nh¸nh ®· chó träng ®Õn viÖc thu hót nguån tiÒn göi cña c¸c doanh nghiÖp, ®a tæng nguån vèn lªn 1.524.967 triÖu ®ång.  VÒ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ. Trong n¨m 1999, Chi nh¸nh tiÕp tôc ph¸t triÓn æn ®Þnh, gi÷ vÞ trÝ quan träng trong chiÕn lîc kh¸ch hµng vµ ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo thu nhËp cña Chi nh¸nh. Víi nhiÒu biÖn ph¸p kh¬i t¨ng nguån ngo¹i tÖ mét c¸ch hiÖu qu¶, doanh sè mua b¸n ngo¹i tÖ trong n¨m ®¹t 117 triÖu USD, ®· tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng vµ chuyÓn mét phÇn ®¸ng kÓ lªn ng©n hµng C«ng th¬ng ViÖt Nam. §ång thêi nghiÖp vô thanh to¸n quèc tÕ thêng xuyªn ®îc chó träng vµ cè g¾ng vît bËc, kÕt qu¶ ®· më vµ thanh to¸n 450 L/C, thanh to¸n nhê thu 8 mãn, thanh to¸n TTR 176 mãn. C¸c nghiÖp vô kh¸c nh chi tr¶ kiÒu hèi, thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ còng ®îc quan t©m vµ thu ®îc kÕt qu¶ khÝch lÖ: thu kiÒu hèi 315 mãn trÞ gi¸ 423.657 USD, chi kiÒu hèi lµ 314 mãn trÞ gi¸ 422.446 USD, thanh to¸n thÎ tÝn dông quèc tÕ lµ 70 mãn víi sè tiÒn lµ 10.000 USD. §Æc biÖt n¨m 1999, Chi nh¸nh ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn dÞch vô L/C xuÊt nh sau: th«ng b¸o 4 L/C trÞ gi¸ 299.276 USD, thanh to¸n 5 L/C trÞ gi¸ 392.164 USD. MÆc dï nghiÖp vô thanh to¸n L/C xuÊt cha nhiÒu nhng lµ sù khëi ®Çu, lµ cuéc tËp dît cho sù ph¸t triÓn sau nµy.  VÒ c«ng t¸c thu nî: Tõ cuèi n¨m 1998, ban thu nî ®îc t¸ch riªng víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ theo dâi, ®«n ®èc kh¸ch hµng cã nî qu¸ h¹n vµ nghiªn cøu ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p nh»m 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 khai th¸c xö lÝ tµi s¶n thÕ chÊp ®Ó thu håi nî qu¸ h¹n. Víi sù cè g¾ng nµy, n¨m 1999 tæng nî qu¸ h¹n thu ®îc gÇn 8,5 tØ ®ång nî gèc vµ 650 triÖu ®ång tiÒn l·i.  VÒ lîi nhuËn. Víi sù cè g¾ng vît bËc, n¨m 1999, NHCT Hoµn KiÕm ®· ®¹t ®îc h¬n 21 tû ®ång lîi nhuËn h¹ch to¸n, vît 22% kÕ ho¹ch NHCT ViÖt Nam giao, vît gÇn 2 lÇn so víi n¨m 1998. b. N¨m 2000.  VÒ ho¹t ®éng kinh doanh tÝn dông. Trong n¨m 2000, môc tiªu c¬ b¶n ®îc ®Æt ra lµ n©ng cao chÊt lîng tÝn dông, ho¹t ®éng tÝn dông chñ yÕu ®i vµo chiÒu s©u. ChÝnh v× vËy Chi nh¸nh ®· liªn tôc rµ so¸t, ®¸nh gi¸ chÊt lîng tÝn dông, sµng läc vµ n©ng cao chÊt lîng d nî ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng truyÒn thèng, ®ång thêi kh«ng ngõng nghiªn cøu, t×m kiÕm vµ tiÕp thÞ c¸c kh¸ch hµng míi lµ c¸c tæng c«ng ty 90, 91 vµ c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi cã uy tÝn vµ kh¶ n¨ng tµi chÝnh lµnh m¹nh, tiÕp cËn c¸c dù ¸n cã tÝnh kh¶ thi cao, ®Æt nÒn mãng cho viÖc më réng c«ng t¸c tÝn dông mét c¸ch v÷ng ch¾c, an toµn vµ hiÖu qu¶. C¸c doanh nghiÖp d©n doanh còng ®îc chó ý nhiÒu h¬n. Nhê vËy, doanh sè cho vay n¨m 2000 ®¹t 1.690.106 triÖu ®ång, t¨ng 18% so víi n¨m 1999. Doanh sè thu nî ®¹t 1.695.019 triÖu t¨ng 13% so víi n¨m 1999. D nî cho vay b×nh qu©n ®¹t 547.351 triÖu ®ång, trong ®ã d nî cho vay néi tÖ chiÕm 82%, d nî cho vay ngo¹i tÖ chiÕm 18%; d nî ng¾n h¹n chiÕm 72,22%, d nî trung dµi h¹n chiÕm 27,78% tæng d nî. N¨m 2000 chi nh¸nh kh«ng ®Ó ph¸t sinh nî qu¸ h¹n khã ®ßi míi, ®ång thêi thu ®îc gÇn 16 tû ®ång nî gèc vµ 100 triÖu ®ång l·i nî qu¸ h¹n khã ®ßi ph¸t sinh nh÷ng n¨m tríc. C¸c kho¶n vay ®Òu thu kÞp thêi ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i. Së dÜ d nî n¨m 2000 kh«ng t¨ng so víi n¨m 1999 v× chi nh¸nh ®· x¸c ®Þnh quy m« d nî ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é, kh¶ n¨ng vµ kinh nghiÖm qu¶n lý cña c¸n bé, lÊy an toµn, hiÖu qu¶ lµm môc tiªu hµng ®Çu.  VÒ ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ vµ thanh to¸n quèc tÕ. 20
- Xem thêm -