Tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty tnhh thiên xuân

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Lêi Më §Çu H¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét bé phËn quan träng cña hÖ thèng c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ cã tæ chøc. ViÖc h¹ch to¸n kinh doanh theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa trong ®iÒu kiÖn cña kinh tÕ thÞ trêng b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶, t¹o chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trờng. §Ó thùc hiªn ®îc ®iÒu ®ã c¸c doanh nghiÖp ®Òu ph¶i quan t©m ®Õn th«ng tin kÕ to¸n tõ ®ã sÏ cã hø¬ng cho sù ph¸t triÓn cho toµn doanh nghiÖp tõ lóc bá vèn ra cho tíi khi thu vèn vÒ , b¶o ®¶m thu nhËp cho c¶ doanh nghiÖp vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn, thùc hiªn nghÜa vô víi ng©n s¸ch nhµ níc. KÕ to¸n lµ lÜnh vùc g¾n liÒn với ho¹t ®éng kinh tÕ, tè chøc, ®¶m nhiÖm hÖ thèng tæ chøc th«ng tin cã Ých cho c¸c quyÕt ®Þnh kinh tÕ v× vËy, kÕ to¸n cã vai trß ®Æc biÖt quan träng kh«ng chØ víi ho¹t ®éng nhµ níc mµ v« cïng cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp . H¹ch to¸n gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n lµ mèi quan t©m hµng ®Çu cña c¸c doanh nghiÖp, ®ång thêi nã còng lµ mèi quan t©m cña c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña nhµ níc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý cña c¸c doanh nghiÖp . Gi¸ thµnh s¶n phÈm víi chøc n¨ng vèn cã ®· chë thµnh chØ tiªu kinh tÕ cã ý nghÜa rÊt quan träng trong qu¶n lý hiÖu qu¶ vµ chÊt lîng s¶n xuÊt kinh doanh. Cã thÓ nãi r»ng gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ tÊm g¬ng ph¶n chiÕu toµn bé c¸c biÖn ph¸p kinh tÕ, tæ chøc qu¶n lý vµ kü thuật mµ doanh nghiÖp ®· vµ ®ang hoµn thiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. H¹ch to¸n gi¸ thµnh lµ kh©u phøc t¹p nhÊt trong toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n ë doanh nghiÖp. H¹ch to¸n gi¸ thµnh liªn quan ®Õn hÇu hÕt c¸c yÕu tè ®Çu vµo vµ ®Çu ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, ®¶m b¶o cho viÖc h¹ch to¸n ®îc chÝnh x¸c, kÞp thêi phï hîp víi ®Æc ®iÓm h×nh thµnh vµ ph¸t sinh chi phÝ ë c¸c doanh nghiÖp lµ yªu cÇu cã tÝnh xuyªn suèt trong qu¸ tr×nh h¹ch to¸n ë c¸c doanh nghiÖp . Qua thêi gian thùc tËp ë c«ng ty TNHH Thiªn Xu©n, em thÊy vÊn ®Ò chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ vÊn ®Ò næi bËt cÇn ph¶i ®îc c¸c nhµ qu¶n lý vµ h¹ch to¸n quan t©m. Tuy cßn nhiÒu thiÕu xãt vµ h¹n chÕ, xong víi vèn kiÕn thøc ®· ®îc häc vµ tÝch luü trong nhµ trêng, kÕt hîp víi c¸c tµi liÖu ®äc thªm, em quyÕt ®Þnh ®i s©u vµo nghiªn cøu ®Ò tµi: “H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm” t¹i c«ng ty TNHH Thiªn Xu©n ®Ó hoµn thµnh b¸o c¸o tèt nghiÖp. Néi dung cña ®Ò tµi ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn gåm 3 phÇn chÝnh: PhÇn 1: KhÝa qu¸t chung vÒ CFSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp. PhÇn 2: Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý CFSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. PhÇn 3: Mét sè kiÕn nghÞ vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý CFSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. 1 PhÇn I : Kh¸i qu¸t Chung VÒ Chi PhÝ S¶n XuÊt vµ TÝnh Gi¸ Thµnh S¶n PhÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp I. §Æc §iÓm Tæ Chøc S¶n XuÊt Cña Ngµnh S¶n XuÊt C«ng NghiÖp. X©y dùng c¬ b¶n lµ ngµnh s¶n xuÊt vËt chất ®éc lËp cã chøc n¨ng t¸i t¹o ra vµ trang bÞ tµi s¶n cè ®Þnh cho nÒn kinh tÕ, gãp phÇn quan träng trong viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ c«ng nghiÖp ho¸ x¨ héi chñ nghÜa. Ngµnh x©y dùng c¬ b¶n cã nh÷ng ®Æc ®iÓm riªng biÖt víi ngµnh s¶n xuÊt kh¸c, víi c¸c ®Æc ®iÓm ®Æc thï næi bËt cu¶ s¶n phÈm x©y l¾p nh : S¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc, cè ®Þnh t¹i mét chç, s¶n phÈm cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p, thêi gian x©y dùng vµ thêi gian sö dông l©u dµi, khèi lîng thi c«ng chñ yÕu ®îc tiÕn hµnh ë ngoµi trêi. Do vËy, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt rÊt phøc t¹p kh«ng æn ®Þnh vµ cã tÝnh lu ®éng cao. Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy ®· ¶nh hưëng rÊt lín ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n trong x©y dùng c¬ b¶n. Do ®ã, ®Ó ph¸t huy vai trß lµ c«ng cô qu¶n lý kinh tÕ, c«ng t¸c kÕ to¸n trong c¸c doanh nghiÖp x©y l¾p ph¶i ®îc tæ chøc phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm trong x©y dùng c¬ b¶n vµ thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ kÕ to¸n do nhµ níc ban hµnh. S¶n phÈm x©y l¾p lµ c¸c c«ng tr×nh, vËt kiÕn tróc … cã quy m« lín, kÕt cÊu phøc t¹p di ®éng theo c«ng tr×nh, mang tÝnh ®¬n chiÕc thêi gian kÐo dµi, n¬i s¶n xuÊt còng la n¬i tiªu thô…Do vËy, viÖc tæ chøc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n nhÊt thiÕt ph¶i cã dù to¸n thiÕt kÕ thi c«ng. Qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm x©y l¾p tõ khi khëi c«ng x©y dùng ®Õn khi c«ng tr×nh hoµn thµnh bµn giao vµ ®a vµo sö dông thêng dµi, phô thuéc vµo quy m« vµ tÝnh chÊt phøc t¹p cña tõng c«ng tr×nh. Qu¸ tr×nh thi c«ng x©y dùng nµy ®îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n, mçi giai ®oan l¹i bao gåm nhiÒu c«ng viÖc kh¸c nhau. S¶n phÈm x©y l¾p ®ùîc tiªu thô theo gi¸ dù to¸n hoÆc gi¸ tho¶ thuËn víi chñ ®Çu t tõ tríc, do ®ã tÝnh chÊt hµng ho¸ s¶n phÈm thÓ hiªn kh«ng râ. §©y lµ ®Æc ®iÓm riªng cña ngµnh x©y dùng c¬ b¶n, cô thÓ lµ s¶n phÈm x©y l¾p ph¶i lËp dù to¸n qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, ph¶i so s¸nh víi dù to¸n, ph¶i lÊy dù to¸n lµm thíc ®o. I.2 Kh¸i NiÖm Chi PhÝ S¶n XuÊt vµ C¸c C¸ch Ph©n Lo¹i Chi PhÝ S¶n XuÊt Chñ YÕu. 1.2.1 Kh¸i NiÖm. Chi phÝ s¶n xuÊt lµ tæng hîp c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ biÓu hiÖn dưíi h×nh thøc tiÒn tÖ ph¸t sinh trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong chi phÝ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp lµ toµn bé c¸c chi phÝ cã liªn quan tíi ho¹t ®éng chÕ t¹o s¶n phÈm ë c¸c ph©n xëng Chi phi kinh doanh lµ c¸c chi phÝ kh«ng liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh chÕ t¹o s¶n phÈm ë c¸c ph©n xëng s¶n xuÊt nhng liªn quan tíi qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, qu¸ tr×nh t¸i t¹o s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp nh chi phÝ b¸n hµng, chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ c¸c chi phÝ ho¹t ®éng kh¸c . Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp gåm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau vÒ néi dung, tÝnh chÊt, c«ng dông, vai trß cña nã trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, tõ ®ã nhÊt thiÕt tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt s¶n xuÊt kinh doanh theo nh÷ng tiªu thøc kh¸c nhau ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc qu¶n lý vµ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh 1.2.2 C¸c C¸ch Ph©n Lo¹i Chi PhÝ Chñ YÕu. 1.2.2.1 Ph©n Lo¹i Chi PhÝ S¶n XuÊt Theo TÝnh ChÊt Kinh TÕ (YÕu tè chi phÝ). - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu: Bao gåm toµn bé gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh , vËt liÖu phô, nhiªn liÖu, phô tïng thay thÕ, c«ng cô dông cô xuÊt dïng cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú b¸o c¸o trõ nguyªn liÖu… xuÊt b¸n hoÆc xuÊt kho cho x©y dùng c¬ b¶n (tuú theo yªu cÇu tr×nh ®é qu¶n lý chØ tiªu nµy cã thÓ b¸o c¸o chi tiÕt theo tõng loai nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô). - Chi phÝ tiÒn l¬ng: Bao gåm toµn bé c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng nh tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trî cÊp, phô cÊp cã tÝnh ch©t lợng gåm c¶ chi phÝ vÒ BHXH, BHYT, KPC§. 2 - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: lµ chi phÝ khÊu hao cña tÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n cè ®Þnh dïng trong c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: bao gåm toµn bé c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi cung cÊp ®iÖn, níc, ®iÖn tho¹i, vÖ sinh vµ c¸c dÞch vô trong kú . - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: bao gåm c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c cha ®îc ph¶n ¸nh trong c¸c chØ tiªu trªn ®· chi b»ng tiÒn trong kú b¸o c¸o. LËp b¸o c¸o chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè ë b¶ng thuyÕt minh b¸o c¸o tµi chÝnh. Cung cÊp tµi liÖu tham kh¶o ®Õ lËp dù to¸n chi phÝ s¶n xuÊt lËp kÕ hoach cung øng vËt t, kÕ ho¹ch quü l¬ng tÝnh to¸n nhu cÇu vèn lu ®éng cho kú sau cung cÊp tµi liÖu ®Ó tÝnh to¸n thu nhËp quèc d©n . 1.2.2.2 Ph©n Lo¹i Chi Phi S¶n XuÊt Theo C«ng Dông Kinh TÕ Chi PhÝ (Kho¶n môc chi phÝ). - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp: bao gåm chi phÝ vÒ nguyªn liÖu, vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô nhiªn liÖu sö dông vµo môc ®Ých trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm kh«ng tÝnh vµo kho¶ng môc nµy nh÷ng chi phÝ nguyªn vËt liÖu sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt chung vµ nh÷ng ho¹t ®éng ngoµi s¶n xuÊt . - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: bao gåm chi phÝ vÒ tiÒn c«ng, tiÒn trÝch, BHYT, BHXH, KPC§ phô cÊp l¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, kh«ng tÝnh vµo kho¶n môc nµy sè tiÒn c«ng vµ trÝch BHYT, BHXH, KPC§ cña nh©n viªn s¶n xuÊt chung, nh©n viªn qu¶n lý vµ nh©n viªn b¸n hµng. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : lµ nh÷ng chi phÝ s¶n xuÊt cßn l¹i trong ph¹m vi ph©n x ëng s¶n xuÊt (ngoµi chi phÝ nh©n viªn l¬ng trùc tiÕp ). §©y lµ c¸ch ph©n lo¹i kÕt hîp võa theo néi dung kinh tÕ võa theo c«ng dông cña chi phÝ gióp cho viÖc ®¸nh gi¸ møc ®é cña chi phÝ, trªn c¬ së ®èi chiÕu víi ®Þnh møc tiªu hao cña tõng chi phÝ . - Chi phÝ nh©n viªn (ph©n xëng, ®éi tr¹i s¶n xuÊt ): ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan vµ ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n xëng (®éi, tr¹i s¶n xuÊt): ph¶n ¸nh c¸c chi phÝ liªn quan vµ ph¶i tr¶ cho nh©n viªn ph©n xëng (®éi, tr¹i s¶n xuÊt). - Chi phÝ vËt liÖu : ph¶n ¸nh chi phÝ vËt liÖu sö dông chung nh vËt liÖu dïng ®Ó söa ch÷a, b¶o dìng tµi s¶n cè ®Þnh, vËt liÖu v¨n phßng vµ nh÷ng vËt liÖu dïng cho nhu cÇu qu¶n lý chung ë ph©n xëng, ®éi s¶n xuÊt. - Chi phÝ dông cô s¶n xuÊt : ph¶n ¸nh vÒ dông cô dïng cho nhu cÇu s¶n xuÊt chung ë ph©n xëng, ®éi s¶n xuÊt nh: khu«n mÉu dông cô gi¸ l¾p, dông cô cÇm tay, dông cô b¶o hé lao ®éng, v¸n khu«n, dµn gi¸o trong x©y dùng c¬ b¶n… - Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh: ph¶n ¸nh toµn bé sè tiÒn trÝch khÊu hao cña tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh, v« h×nh, thuª tµi s¶n sö dông ë c¸c ph©n xëng, ®éi s¶n xuÊt nh khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn truyÒn t¶i, truyÒn dÉn… - Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi: ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ vÒ lao vô, dÞch vô mua tõ bªn ngoµi phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt chung ë ph©n xáng, ®éi s¶n xuÊt nh chi phÝ vÒ ®iÖn níc, khÝ nÐn, h¬i … - Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c: ph¶n ¸nh nh÷ng chi phÝ b»ng tiÒn ngoµi nh÷ng chi phÝ nªu trªn phôc vô cho yªu cÇu s¶n xuÊt chung cña ph©n xëng, ®éi s¶n xuÊt . 1.2.2.3 Ph©n lo¹i chi phÝ theo quan hÖ víi s¶n lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt. - Chi phÝ kh¶ biÕn (biÕn phÝ ):Lµ nh÷ng chi phÝ cã sự thay ®æi vÒ lîng t¬ng quan tû lÖ thuËn víi sù thay ®æi cña khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt trong kú.Thuéc lo¹i chi phÝ nµy lµ chi phÝ vËt liÖu trùc tiÕp, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp … - Chi phÝ cè ®Þnh (®Þnh phÝ ): Lµ chi phÝ kh«ng thay ®æi vÒ tæng sè dï cã sù thay ®æi trong møc ®é ho¹t ®éng cña s¶n xuÊt hoÆc khèi lîng s¶n phÈm, c«ng viÖc lo¹i vô s¶n xuÊt theo kú. tuy nhiªn nÕu trong kú cã sù thay ®æi vÒ khèi lîng s¶n phÈm s¶n xuÊt th× chi phÝ cè ®Þnh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm sÏ biÕn ®éng t¬ng quan tû lÖ nghÞch víi sù biÕn ®éng cña s¶n lîng. 3 1.3 Gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm . 1.3.1 Kh¸i niÖm gi¸ thµnh s¶n phÈm. Lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp, ph¶n ¸nh chÊt lîng ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ph¶n ¸nh kÕt qu¶ sñ dông c¸c lo¹i tµi s¶n, vËt t, lao ®éng, tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, còng nh c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn nh»m ®¹t ®îc môc ®Ých s¶n xuÊt ®îc khèi lîng s¶n phÈm nhiÒu nhÊt víi chi phÝ s¶n xuÊt tiÕt kiÖm vµ h¹ gi¸ thµnh. 1.3.2 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm. §Ó qu¶n lý vµ h¹ch to¸n gi¸ thµnh ta ph¶i tiÕn hµnh nh sau: 1.3.2.1 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh s¶n phÈm theo thêi gian vµ c¬ së sè liÖu tÝnh gi¸ thµnh. - Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tÝnh trªn c¬ së chi phÝ s¶n xuÊt kÕ ho¹ch vµ s¶n lîng kÕ ho¹ch. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh kÕ ho¹ch do bé phËn kÕ ho¹ch cña doanh nghiÖp thùc hiªn vµ ®îc tiÕn hµnh tríc khi b¾t ®Çu qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch cña s¶n phÈn lµ môc tiªu phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp lµ c¨n cø ®Ó so s¸nh, ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh cña doanh nghiÖp. - Gi¸ thµnh ®Þnh møc: lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tÝnh trªn c¬ së c¸c ®Þnh møc chi phÝ hiÖn cã vµ chØ tÝnh cho ®¬n vÞ s¶n phÈm. ViÖc tÝnh gi¸ thµnh ®Þnh møc còng ®îc thùc hiÖn tríc khi tiÕn hµnh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh ®Þnh møc lµ c«ng cô qu¶n lý ®Þnh møc cña doanh nghiÖp, lµ thíc ®o chÝnh x¸c kÕt qu¶ sö dông tµi s¶n, vËt t, lao ®éng trong s¶n xuÊt, gióp cho ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ kü thuËt mµ doanh nghiÖp ®· thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. - Gi¸ thµnh thùc tÕ: lµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc tÝnh trªn c¬ së sè liÖu chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ®· ph¸t sinh vµ tËp hîp ®îc trong thêi kú vµ s¶n lîng s¶n phÈm thùc tÕ ®· s¶n xuÊt ra trong kú, gi¸ thµnh s¶n phÈm thùc tÕ chØ cã thÓ tÝnh to¸n ®îc sau khi kªt thóc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÕ t¹o s¶n phÈm. Gi¸ thµnh thùc tÕ lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ phÊn ®Êu cña doanh nghiÖp trong viÖc tæ chøc vµ sö dông c¸c gi¶i ph¸p kinh tÕ – tæ chøc – kü thuËt ®Ó thùc hiÖn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm, lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.3.2.2 Ph©n lo¹i gi¸ thµnh theo ph¹m vi tÝnh to¸n. - Gi¸ thµnh s¶n xuÊt: gåm c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn s¶n xuÊt chÕ t¹o trong ph¹m vi ph©n xëng s¶n xuÊt ( chi phÝ NVL trùc tiÕp + chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp + chi phÝ s¶n xuÊt chung ). Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n gi¸ vèn hµng b¸n ë c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt. - Gi¸ thµnh toµn bé: gåm gi¸ thµnh s¶n phÈm + chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc s¶n xuÊt tiªu thô s¶n phÈm. Gi¸ thµnh toµn bé chØ ®îc tÝnh to¸n khi s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· ®îc tiªu thô lµ c¨n cø ®Ó tÝnh to¸n x¸c ®Þnh l·i tríc thuÕ, lîi tøc cña doanh nghiÖp. 1.3.3 Mèi quan hÖ gi÷a chi phÝ s¶n xuÊt (CPSX) vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm. Qua nghiªn cøu hai kh¸i niÖm trªn ta they ®èi tîng tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cã nh÷ng ®Æc ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau sau: 1.3.3.1 Gièng nhau: CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Òu thèng nhÊt víi nhau vÒ lîng trong trêng hîp toµn bé ®èi tîng ®Òu khëi c«ng hoµn thµnh trong cïng mét thêi kú. CPSX ph¸t sinh trong kú b»ng tæng c¸c ®èi tîng khëi c«ng vµ hoµn thµnh trong kú ®ã. 1.3.3.2 Kh¸c nhau: - VÒ chÊt: nãi ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p lµ nãi ®Õn chi phÝ tÝnh cho mét ®èi t îng x©y l¾p hoµn thµnh bµn giao, còng cã nghÜa lµ thõa nhËn CPSX ®Ó t¹o ra khèi lîng s¶n phÈm ®ã. Cßn CPSX bá ra cha h¼n hoµn toµn hîp lý vµ ®îc thõa nhËn. - VÒ lîng: gi÷a gi¸ thnµh s¶n phÈm vµ chi phÝ s¶n phÈm còng thêng kh«ng thèng nhÊt vÒ lîng, bëi v× gi¸ thµnh s¶n phÈm kú nµy cã thÓ bao gåm CPSX ph¸t sinh kú sau. 4 MÆc dï cã sù kh¸c nhau song gi÷a gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ chi phÝ cã mèi quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. Tµi liÖu h¹ch to¸n CPSX lµ c¬ së ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. NÕu nh x¸c ®Þnh c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c«ng t¸c chñ yÕu trong c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n th× h¹ch to¸n CPSX cã t¸c dông quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh chÝnh x¸c cña gi¸ thµnh s¶n phÈm. Tõ trong tæng chi phÝ ®· tËp hîp ®îc ngêi ta sö dông mét ph¬ng ph¸p cô thÓ ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Ó xem xÐt t×nh h×nh CPSX trong kú tiÕt kiÖm hay l·ng phÝ. 1.4 §èi tîng tËp hîp CPSX vµ ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.4.1 §èi tîng tËp hîp CPSX. 1.4.1.1 Kh¸i niÖm CPSX Lµ ph¹m vi giíi h¹n mµ chi phÝ ®· ph¸t sinh cô thÓ, chi phÝ ph¸t sinh cho tõng ph©n xëng, tËp hîp cho tõng ph©n xëng. NÕu chi phÝ phat sinh cho tõng lo¹i s¶n phÈm ( hoµn thµnh ) th× ®èi tîng tËp hîp chi phÝ lµ tõng lo¹i s¶n phÈm ®ã. NÕu ®èi tîng chi phÝ ph¸t sinh theo tõng hîp ®ång, tõng ®¬n vÞ ®Æt hµng th× ®èi tînh tËp hîp chi phÝ còng chÝnh lµ hîp ®ång vµ ®¬n ®Æt hµng ®ã. 1.4.1.2 C¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp CPSX Tuú theo c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu h¹ch to¸n kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ ®èi tîng kÕ to¸n tËp hîp CPSX cã thÓ lµ toµn bé quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp, hay tõng giai ®o¹n, tõng quy tr×nh c«ng nghÖ riªng biÖt, tõng ph©n xëng, tæ ®éi s¶n xuÊt. 1.4.1.3 C¸c ®èi tîng tËp hîp CPSX ViÖc x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp CPSX phï hîp víi ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng vµ yªu cÇu qu¶n lý cña doanh nghiÖp cã ý nghÜa to lín trong viÖc tæ chøc kÕ to¸n tËp hîp CPSX tõ viÖc h¹ch to¸n ban ®Çu ®Òn tæ chøc tæng hîp sè liÖu ghi chÐp trªn sæ s¸ch. KÕ to¸n tËp hîp CPSX ph¶i ®îc tiÕn hµnh theo mét tr×nh tù hîp lý, khoa häc, cã thÓ thùc hiÖn qua c¸c bíc: - B1: TËp hîp chi phÝ c¬ b¶n cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng sö dông. - B2: TÝnh to¸n vµ ph©n bæ lao vô cña c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh phô cã liªn quan trùc tiÕp cho tõng ®èi tîng sö dông trªn c¬ së khèi lîng c«ng viÖc vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ c«ng viÖc. - B3: TËp hîp vµ ph©n bæ CPSX chung cho c¸c lo¹i s¶n phÈm cã liªn quan. - B4: X¸c ®Þnh chi phÝ dë dang cuèi kú. 1.4.2 §èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 1.4.2.1 Kh¸i niÖm: Lµ c¸c lo¹i s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm, c«ng viÖc,dÞch vô, lao vô do doanh nghiÖp s¶n xuÊt hoµn thµnh trong kú. Cô thÓ lµ tÝnh gi¸ thµnh cho tõng lo¹i s¶n phÈm, tõng ®¬n vÞ ®Æt hµng, tõng hîp ®ång kinh tÕ, tõng dÞch vô hoµn thµnh. 1.4.2.2 C¨n cø x¸c ®Þnh ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh. Lµ c¨n cø ®Ó kÕ to¸n tËp hîp c¸c b¶ng tÝnh gi¸ thµnh tõ ®ã phôc vô c«ng t¸c kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ®ång thêi cã c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ b¸n. 1.4.2.3 C¸c lo¹i ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. - Lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt ®Çu tiªn trong toµn bé c«ng viÖc tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña kÕ to¸n. Bé phËn kÕ to¸n gi¸ thµnh ph¶i c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm, c¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ, kü thuËt s¶n xuÊt s¶n phÈm, yªu cÇu tr×nh ®é h¹ch to¸n kinh tÕ vµ qu¶n lý cña doanh nghiÖp. NÕu s¶n xuÊt ®¬n chiÕc th× ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng s¶n phÈm, tõng c«ng vÞªc hoµn thµnh. NÕu s¶n xuÊt hµng lo¹t, ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh lµ tõng lo¹i s¶n phÈm, nhãm s¶n phÈm hoµn thµnh. 5 - §¬n vÞ tÝnh gi¸ thµnh cña tõng lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô ph¶i lµ ®¬n vÞ tÝnh ®îc x· héi thõa nhËn vµ phï hîp víi ®¬n vÞ tÝnh trong kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh. 1.5. NhiÖm vô qu¶n lý CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. CPSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng lu«n lu«n ®îc nhµ níc qu¶n lý doanh nghiÖp quan t©m v× CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nh÷ng chØ tiªu p¶hn ¸nh chÊt lîng cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp. Qua nh÷ng th«ng tin vÒ CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm do bé kÕ to¸n cung cÊp, nh÷ng ngêi qu¶n lý doanh nghiÖp n¾m ®îc CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña tõng lo¹i ho¹t ®éng, tõng lo¹i s¶n phÈm, lao vô còng nh kÕt qu¶ cña toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp ®Ó ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc cho phÝ vµ dù to¸n chi phÝ, t×nh h×nh sö dông tµi s¶n, vËt t , lao ®éng tiÒn vèn, t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm, ®Ó cã quyÕt ®Þnh qu¶n lý thÝch hîp. §Ó ®¸p øng ®Çy ®ñ chung thùc vµ kÞp thêi yªu cÇu qu¶n lý CPSX vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp. KÕ to¸n thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô sau: - C¨n cø vµo ®Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®Ó x¸c ®Þnh ®èi tîng tËp hîp CPSX vµ ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm thÝch hîp. - Tæ chøc tËp hîp vµ ph©n bæ tõng lo¹i CPSX theo ®óng ®èi tîng tËp hîp CPSX ®· x¸c ®Þnh vµ b»ng ph¬ng ph¸p thÝch hîp ®· chon, cung cÊp nh÷ng sè liÖu kÞp thêi vÒ c¸c kho¶n môc chi phÝ vµ yÕu tè chi phÝ quy ®Þnh, x¸c ®Þnh ®óng ®¾n chi phÝ cña s¶n phÈm dë dang cuèi kú. - VËn dông ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh thÝch hîp ®Ó tÝnh to¸n gi¸ thµnh vµ gi¸ thµnh ®¬n vÞ cña c¸c ®èi tîng tÝnh gi¸ thµnh theo ®óng c¸c kho¶n môc quy ®Þnh vµ ®óng kú tÝnh gi¸ thµnh ®· x¸c ®Þnh. §Þnh kú cung cÊp c¸c b¸o c¸o vÒ CPSX vµ gi¸ thµnh cho l·nh ®¹o doanh nghiÖp vµ tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ kÕ ho¹ch h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, ph¸t hiªn kÞp thêi kh¶ n¨ng ®Ò xuÊt biÖn ph¸p thÝch hîp ®Ó phÊm ®Êu kh«ng ngõng tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. 6 PhÇn II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH thiªn xu©n 2.1 qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty tnhh thiªn xu©n. 2.1.1 Tªn ®Þa chØ vµ quy m« hiÖn t¹i cña c«ng ty. Tªn ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. §Þa ChØ: Sè 95 – Xãm Së – Mai DÞch – CÇu GiÊy – Hµ Néi. Nghµnh nghÒ: §Çu t, x©y dùng vµ ph¸t triÓn nhµ. Quy m« hiÖn t¹i cña doanh nghiÖp: thuéc lo¹i doanh nghiÖp võa vµ nhá. 2.1.2 C¸c mèc quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. C«ng ty ®îc thµnh lËp ngµy 20 th¸ng 10 n¨m 1990 theo c¸c quyÕt ®Þnh: 1391/Q§ UB do UBND Thµnh phè Hµ Néi cÊp ngµy 03/4/1993 vÒ viÖc thµnh lËp daonh nghiÖp nhµ níc víi tªn lµ: C«ng Ty X©y Dùng Thanh Niªn Hµ Néi. C«ng ty ®· ®¨ng ký kinh doanh sè 0106000282 vµ ®îc cÊp lÇn ®Çu ngµy 26/4/1993, cÊp lÇn 3 ngµy 18/8/2004. Tõ n¨m 1990 ®Õn n¨m 1995: C«ng ty cã nhiÖm vô: Söa ch÷a, c¶i t¹o vµ x©y dùng c¸c lo¹i nhµ ë, nhµ lµm viÖc, nhµ s¶n xuÊt vµ c¸c c«ng tr×nh phóc lîi thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña quËn theo chØ tiªu, kÕ ho¹ch ®îc giao. C«ng ty ®· tiÕn hµnh x©y dùng c¸c khu nhµ ë thuéc ®Þa bµn cña quËn nh: khu nhµ ë tËp thÓ X· §µn, Nam Thµnh C«ng, Trung Tù… Lóc míi h×nh thµnh do ch a ®îc ®Çu t, n¨ng lùc cha ®ñ m¹nh nªn s¶n lîng c«ng ty ®¹t ®îc lµ thÊp. Vµo thêi ®iÓm nh÷ng n¨m 90, trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc, mét lo¹t c¸c khã kh¨n xuÊt hiÖn. ChuyÓn sang c¬ chÕ míi vÊn ®Ò ®¾t ra cho C«ng ty lµ lµm sao ®Ó ®¶m b¶o cho c«ng nh©n cã viÖc lµm hîp víi kh¶ n¨ng cña m×nh võa cã thu nhËp vµ ®¶m b¶o cuéc sèng. L·nh ®¹o c«ng ty ®· m¹nh d¹n më ra mét híng míi lµ nhËn x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh Kinh doanh mua b¸n nhµ, kh¸ch s¹n, dÞch vô v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ thÓ dôc thÓ thao. Tõ n¨m 1995-1999: C«ng ty ho¹t ®éng vµ s¶n xuÊt kinh doanh trong ph¹m vi ph¸p luËt quy ®Þnh theo tinh thÇn “®iÒu lÖ xÝ nghiÖp cña doanh nghiÖp quèc doanh”. §Õn giai ®o¹n nµy, c«ng ty ®· tÝch luü ®îc nhiÒu kinh nghiÖm trong c«ng t¸c thi c«ng vµ qu¶n lý. C«ng ty ®· më réng nguån c«ng viÖc b»ng c¸ch tù khai th¸c lµ chÝnh, sè c«ng tr×nh do quËn ph©n bæ chØ chiÕm tû lÖ thÊp (10-15%). Do ®ã, gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, cô thÓ: n¨m 1996 lµ 10.245 triÖu ®ång, n¨m 1997 t¨ng lªn 12.257 triÖu ®ång, n¨m 1998 tiÕp tôc t¨ng lªn ®Õn 14.245,04 triÖu ®ång. Sè lîng c¸c c«ng tr×nh do c«ng ty x©y dùng còng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, n¨m 1997 t¨ng 13 c«ng tr×nh so víi n¨m 1996 t¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 168,42%, n¨m 1998 sè c«ng tr×nh hoµn thµnh vµ bµn giao lµ 35 t¨ng so víi n¨m 1997 lµ 3 c«ng tr×nh víi tû lÖ t¨ng t ¬ng øng lµ 108,38%, tû lÖ t¨ng gi¶m nguyªn nh©n lµ do c¸c yÕu tè tiªu cùc cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh khu vùc ®em l¹i. Mét sè c«ng tr×nh tiªu biÓu c«ng ty ®· thi c«ng vµ hoµn thµnh bµn giao tiªu biÓu trong giai ®o¹n nµy: khu nhµ b¸n Hµo Nam I, khu nhµ b¸n Hµo Nam II, khu nhµ b¸n Hoµng CÇu, khu nhµ b¸n Hång Liªn – P.Nh©n ChÝnh, khu nhµ b¸n Mü §×nh... Tõ n¨m 1999 - nay: C«ng ty lu«n kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ thÕ cña m×nh. Sè c«ng tr×nh thuéc vèn ng©n s¸ch giao ngµy cµng Ýt ®i nªn c«ng ty ®· khai th¸c mäi tiÒm n¨ng s½n cã vÒ ®Êt ®ai, thiÕt bÞ, lao ®éng, m¹nh d¹n vay vèn ng©n hµng ®Ó x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n, ®ång thêi t¨ng cêng liªn doanh liªn kÕt víi c¸c c«ng ty b¹n vµ víi níc ngoµi, më réng ®a d¹ng ho¸ c¸c s¶n phÈm x©y dùng, lµm c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng, x©y ®ùng c¸c hÖ thèng cÊp níc, tho¸t níc cã s¶n lîng vµ tÝnh chÊt kü thuËt t¬ng ®èi phøc t¹p…nªn ®· ®¶m b¶o ®îc ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn vµ nghÜa vô víi Nhµ níc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, C«ng ty ®· t¹o ®îc uy tÝn víi c¸c bªn ®èi t¸c, kh¸ch hµng, më réng ®îc nguån c«ng viÖc chñ yÕu b»ng c¸ch tù khai th¸c vµ mét sè c«ng viÖc do Tæng giao. 7 ChÝnh sù chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh nªn gi¸ trÞ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®¹t tû lÖ t¨ng lªn tõng n¨m. 2.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. 2.2.1 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô. Lµ mét doanh nghiÖp t nh©n h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n cã c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô chÝnh sau: - LËp, qu¶n lý vµ thùc hiÖn c¸c dùc ¸n ®Çu t x©y dùng: Khu ®« thÞ míi, khu c«ng nghiÖp, h¹ tÇng kü thuËt, khu d©n c, v¨n phßng cho thuª, dÞch vô c«ng céng. - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh: d©n dông, c«ng nghiÖp, h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ (cÊp, tho¸t níc, chiÕu s¸ng) giao th«ng, bu diÖn, n«ng nghiÖp thuû lîi, thÓ dôc thÓ thao, c«ng tr×nh v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ. - Thi c«ng x©y l¾p ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p, diÖn chiÕu s¸ng, ®iÖn d©n dông ( ®êng d©y ®Õn 35KV, biÕn ¸p ®Õn 2500KVA). - Thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, thiÕt bÞ l¹nh. - Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn ngµnh x©y dùng, s¶n xuÊt l¾p ®Æt kÕt cÊu khung thÐp, l¾p ®Æt thang m¸y. - Kinh doanh mua b¸n nhµ, kinh doanh kh¸ch s¹n, dÞch vô v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ thÓ dôc thÓ thao. - T vÊn vÒ ®Çu t x©y dùng, nhµ ®Êt, l÷ hµnh vµ du lÞch. - Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 2.2.2 C¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô hiÖn t¹i. - §Çu t, x©y dùng nhµ, c¸c khu c«ng nghiÖp, khu d©n c, v¨n phßng cho thuª - X©y dùng c¸c c«ng tr×nh, h¹ tÇng kü thuËt nh cÊp, tho¸t níc, chiÕu s¸ng, giao th«ng, bu diÖn, n«ng nghiÖp thuû lîi, thÓ dôc thÓ thao, c«ng tr×nh v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ. - X©y l¾p ®êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p, diÖn chiÕu s¸ng, ®iÖn d©n dông. - Thi c«ng l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, thiÕt bÞ l¹nh. - Kinh doanh, xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu x©y dùng, m¸y mãc, thiÕt bÞ chuyªn ngµnh x©y dùng, s¶n xuÊt l¾p ®Æt kÕt cÊu khung thÐp, l¾p ®Æt thang m¸y. - Kinh doanh mua b¸n nhµ, kinh doanh kh¸ch s¹n, dÞch vô v¨n ho¸, vui ch¬i gi¶i trÝ thÓ dôc thÓ thao. - T vÊn vÒ ®Çu t x©y dùng, nhµ ®Êt, l÷ hµnh vµ du lÞch. - Liªn doanh liªn kÕt víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. 2.3 quy tr×nh s¶n xuÊt cña C«ng ty. 2.3.1 S¬ ®å quy tr×nh. S¶n phÈm x©y dùng lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®îc x©y dùng vµ sö dông t¹i chç, s¶n phÈm mang tÝnh ®¬n chiÕc cã kÝch thíc lín, chi phÝ cao, thêi gian x©y dùng dµi. XuÊt ph¸t tõ ®Æc ®iÓm ®ã, nªn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty nãi riªng vµ c¸c c«ng ty trong ngµnh x©y dùng nãi chung cã ®Æc ®iÓm lµ s¶n xuÊt liªn tôc, tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n kh¸c nhau. VÝ dô quy tr×nh x©y dùng nhµ nh sau: H×nh 1.1- S¬ ®å Quy tr×nh x©y dùng nhµ ChuÈn bÞ nguån lùc Gi¶i phãng mÆt b»ng Gi¸c mãng Thi c«ng mãng Bµn giao cho bªn A Hoµn thiÖn Thi c«ng th©n 8 2.3.2 Néi dung c¸c bíc c«ng viÖc cña quy tr×nh x©y dùng nhµ. HÇu hÕt c¸c c«ng tr×nh ®Òu ph¶i tu©n theo mét qui tr×nh s¶n xuÊt nh sau: + NhËn thÇu c«ng tr×nh th«ng qua ®Êu thÇu hoÆc chØ ®Þnh thÇu. + Ký hîp ®ång X©y dùng víi Chñ ®Çu t c«ng tr×nh. + Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh: gi¶i phãng mÆt b»ng thi c«ng, tæ chøc lao ®éng, bè trÝ m¸y mãc thiÕt bÞ, tæ chøc cung øng vËt t, tiÕn hµnh x©y dùng vµ hoµn thiÖn. + C«ng tr×nh ®îc hoµn thµnh díi sù gi¸m s¸t cña Chñ ®Çu t c«ng tr×nh vÒ mÆt tiÕn ®é vµ kü thuËt thi c«ng. + Bµn giao c«ng tr×nh vµ thanh quyÕt to¸n víi Chñ ®Çu t c«ng tr×nh. VÝ dô nh quy tr×nh x©y dùng nhµ gåm nh÷ng bíc c¬ b¶n sau: - Bíc 1: ChuÈn bÞ c¸c nguån lùc cho c«ng tr×nh nh: chuÈn bÞ nh©n lùc, chuÈn bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ, cung øng vËt t… - Bíc 2: Gi¶i phãng mÆt b»ng lµ giai ®o¹n gi¶i to¶, thu dän ®Ó chuÈn bÞ mÆt b»ng cho qu¸ tr×nh thi c«ng tiÕp theo. - Bíc 3: Gi¸c mãng lµ giai ®o¹n ®Þnh vÞ c¸c vÞ trÝ cña mãng trªn mÆt b»ng ®· gi¶i to¶ nh trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ. - Bíc 4: Tæ chøc thi c«ng mãng b»ng c¸c c«ng nghÖ khoan nhåi hay ®ãng cäc … phô thuéc vµo tõng c«ng tr×nh cô thÓ. - Bíc 5: Thi c«ng th©n lµ giai ®o¹n ®æ gi»ng, ®æ cét, x©y têng…hoµn thiÖn qu¸ tr×nh thi c«ng th«. - Bíc 6: Sau khi thi c«ng th« xong th× tiÕp tôc qu¸ tr×nh tr¸t têng, l¸t nÒn, quÐt v«i, ve hay matÝt… - Bíc 7: Qu¸ tr×nh thi c«ng ®Òu cã sù kiÓm tra gi¶m s¸t cña nhµ ®Çu t, cña c¸c chuyªn viªn kü thuËt cña c«ng ty…Sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh th× bµn giao cho chñ ®Çu t vµ thanh quyÕt to¸n. 2.4 H×nh thøc s¶n xuÊt. C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n lµ mét ®¬n vÞ riªng biÖt nªn viÖc s¶n xuÊt thêng ph¸t sinh theo yªu cÇu cña c¸c c«ng tr×nh x©y dùng tõ c¸c híng: 1. §îc tæng c«ng ty trùc tiÕp giao nhiÖm vô. 2. Theo yªu cÇu cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thi c«ng t¹i c¸c c«ng tr×nh cô thÓ. 3. Thùc hiÖn víi c¸c ®¬n vÞ ngoµi c«ng ty. 4. Trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c c«ng tr×nh lín, LËp dù ¸n. 5. Tham gia liªn doanh liªn kÕt víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. 2.5 C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. 2.5.1 S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc. Tæng sè CBCNV trong ®¬n vÞ: 136 ngêi. Trong ®ã: - §¹i häc vµ trªn ®¹i hoc: 97 ngêi. - Cao ®¼ng: 14 ngêi. - Trung cÊp: 25 ngêi. - Gi¸m ®èc C«ng ty. - 03 Phã gi¸m ®èc. 06 XÝ NghiÖp x©y dùng tõ 1 ®Õn 6 vµ 1 XÝ NghiÖp x©y l¾p ®iÖn. C¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty theo h×nh thøc trùc tuyÕn chøc n¨ng. Gåm cã 6 phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô: 1. Phßng tæ chøc lao ®éng. 2. Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ. 3. Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. 4. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp. 5. Phßng qu¶n lý dù ¸n. 6. phßng qu¶n lý x©y l¾p. 9 Cã hai chinh nh¸nh X©y Dùng t¹i Hµ T©y vµ Th¸i Nguyªn vµ 07 XÝ NghiÖp thµnh viªn lµ c¸c xÝ nghiÖp x©y l¾p x©y dùng tõ sè 01 ®Õn 06 vµ 01 xÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn. 10 H×nh 1.2 - S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kÕ ho¹ch tæng hîp Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phßng tæ chøc lao ®éng Phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ §éi x©y dùng sè2.5.2 1 §éi x©y Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp §éi x©y Phã gi¸m ®èc Qu¶n lý x©y l¾p Phßng qu¶n lý dù ¸n §éi x©y Phßng qu¶n lý x©y l¾p §éi x©y Chi nh¸nh x©y dùng hµ t©y §éi x©y Chi nh¸nh x©y dùng th¸i nguyªn §éi x©y dùng n¨ng sè dùngvô sè cña c¸cdùng sè dùng sè n¨ng.dùng sè dùng sè Chøc nhiÖm phßng, ban chøc 2 3 4 5 6 7 Bé m¸y tæ chøc cña C«ng ty ®îc tæ chøc theo m« h×nh trùc tuyÕn chøc n¨ng. C¸c phßng ban chøc n¨ng t vÊn, hç trî cho Gi¸m ®èc C«ng ty vµ c¸c Phã gi¸m ®èc C«ng ty theo chøc n¨ng chuyªn m«n cña m×nh, vµ ®ång thêi c¸c Phã gi¸m ®èc chøc n¨ng l¹i t vÊn hç trî cho Gi¸m ®èc C«ng ty trong qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh. C«ng ty cã 07 xÝ nghiÖp vµ hai chi nh¸nh t¹i thµnh phè Hµ T©y vµ Th¸i Nguyªn. C¸c xÝ nghiÖp vµ chi nh¸nh cña C«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc C«ng ty, cã t c¸ch ph¸p nh©n ®éc lËp h¹n chÕ, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh riªng theo tõng ®¬n vÞ theo sù ph©n cÊp qu¶n lý cña C«ng ty. Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chñ ®éng trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lÊy thu bï chi vµ cã l·i, ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ Tæng c«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. 1/ Gi¸m ®èc C«ng ty. 11 Gi¸m ®èc c«ng ty lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng c«ng ty, tríc ph¸p luËt nhµ níc vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong C«ng ty, trùc tiÕp l·nh ®¹o vÒ mäi lÜnh vùc ho¹t ®éng cña C«ng ty nh: kinh tÕ, kÕ ho¹ch, tµi chÝnh, tæ chøc hµnh chÝnh, c«ng t¸c thi ®ua khen thëng, kû luËt, x©y dùng c¸c quy chÕ vµ quy ®Þnh qu¶n lý néi bé cña C«ng ty. 2/ Phã Gi¸m ®èc KÕ ho¹ch – Tæng Hîp. Phã Gi¸m ®èc lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc sau: phô tr¸ch c¸c dù ¸n s¶n xuÊt ®Êu thÇu, c«ng t¸c kinh tÕ kÕ ho¹ch, c«ng t¸c theo dâi h¹ch to¸n kÕ to¸n, qu¸ tr×nh kinh doanh vËt t, xuÊt nhËp khÈu, c«ng t¸c thu vèn vµ gi¶i quyÕt c«ng nî, c«ng t¸c tiªu thô vµ s¶n phÈm c«ng nghiÖp, c«ng t¸c v¨n phßng vµ ®êi sèng ®ång thêi lµ ngêi thay mÆt Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng khi Gi¸m ®èc C«ng ty ®i v¾ng. 3/ Phã Gi¸m ®èc Qu¶n lý x©y l¾p. Phã Gi¸m ®èc kü thuËt x©y l¾p lµ ngêi gióp Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c¸c lÜnh vùc sau: c«ng t¸c s¶n xuÊt, c«ng t¸c thi c«ng x©y l¾p vµ trùc tiÕp phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng cña C«ng ty t¹i c«ng tr×nh, c«ng t¸c s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, c«ng t¸c an toµn vµ b¶o hé lao ®éng, trùc tiÕp chØ ®¹o tõ XÝ nghiÖp 1 ®Õn XÝ nghiÖp 7. 4/ Phã Gi¸m ®èc hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Phã gi¸m ®èc hµnh chÝnh qu¶n trÞ cña C«ng ty lµ ngêi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, tham mu cho gi¸m ®èc vÒ lÜnh vùc hµnh chÝnh tæng hîp cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng C«ng ty vµ ph¸p luËt vÒ lÜnh vùc ®îc giao phã. 5/ Phßng tæ chøc hµnh chÝnh qu¶n trÞ. Lµ phßng chøc n¨ng tham mu gióp Gi¸m ®èc C«ng ty trong c«ng t¸c: tæ chøc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n s¾p xÕp c¶i tiÕn tæ chøc s¶n xuÊt, qu¶n lý, ®µo taä, båi dìng, tuyÓn dông qu¶n lý vµ ®iÒu phèi sö dông lao ®éng hîp lý, tæ chøc thùc hiÖn ®óng ®¾n c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ®èi víi CBCNV, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, c¸c chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng, thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý b¶o vÖ qu©n sù, gi÷ v÷ng an ninh trËt tù, an toµn trong ®¬n vÞ, lµ ®Çu mèi gi¶i quyÕt c«ng viÖc v¨n phßng hµnh chÝnh gióp Gi¸m ®èc C«ng ty ®iÒu hµnh vµ chØ ®¹o nhanh, thèng nhÊt tËp trung trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 6/ Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. Lµ phßng chøc n¨ng gióp Gi¸m ®èc C«ng ty tæ chøc bé m¸y tµi chÝnh kÕ to¸n tõ C«ng ty tíi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. Tæ chøc chØ ®¹o toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n tÝn dông, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ, ho¹ch to¸n kÕ to¸n theo ®óng ®iÒu lÖ tæ chøc kÕ to¸n vµ ph¸p lÖnh kÕ to¸n thèng kª cña Nhµ níc ®îc cô thÓ ho¸ b»ng ®iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ nh÷ng quy ®Þnh cña TCT vÒ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh gióp Gi¸m ®èc c«ng ty kiÓm tra, kiÓm so¸t c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, c«ng t¸c ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 7/ Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp. Phßng kÕ ho¹ch tæng hîp lµ phßng tham mu gióp viÖc Gi¸m ®èc C«ng ty trong c¸c kh©u x©y dùng kÕ ho¹ch, kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch, tæng hîp b¸o c¸o thèng kª, c«ng t¸c ®Çu t c«ng t¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®Þnh møc ®¬n gi¸, gi¸ thµnh, c«ng t¸c vËt t, c«ng t¸c s¶n xuÊt vµ qu¶n lý vËt t x©y dùng c¬ b¶n cña C«ng ty. 8/ Phßng qu¶n lý x©y l¾p. Gióp Gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng t¸c: Qu¶n lý x©y l¾p, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vµ chÝnh s¸ch cña Nhµ níc vÒ x©y dùng c¬ b¶n ®èi víi tÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh c«ng ty thi c«ng vµ ®Çu t s¶n xuÊt c¬ b¶n. ¸p dông c«ng nghÖ, kü thuËt tiªn tiÕn hiÖn ®¹i, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong x©y l¾p. 9/ Phßng qu¶n lý dù ¸n. Gióp Gi¸m ®èc c«ng ty trong c«ng t¸c: LËp hå s¬ ®Êu thÇu, gi¶i ph¸p thi c«ng vµ c¸c thñ tôc x©y dùng c¬ b¶n kh¸c. Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty lµm thñ tôc hå s¬ ®Çu thÇu c«ng tr×nh ngoµi ®¬n vÞ (nÕu c¸c ®¬n vÞ yªu cÇu) theo c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc. Lu tr÷ hå s¬ c«ng tr×nh mµ C«ng ty nhËn thÇu x©y l¾p. 10/ Phßng tæ chøc lao ®éng. Phßng Tæ chøc lao ®éng lµ Phßng chuyªn m«n tham mu cho Ban Gi¸m ®èc c«ng ty vÒ c«ng t¸c tæ chøc, qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi 12 ngêi lao ®éng, c«ng t¸c ®Þnh møc tr¶ l¬ng s¶n phÈm. Phßng lµ ®Çu mèi chñ tr× viÖc biªn so¹n, th«ng qua, bæ sung, theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn “ quy chÕ d©n chñ “ë c«ng ty cho ®îc, ®óng vµ cã hiÖu qu¶”. X©y dùng m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp theo tong thêi kú, tõng giai ®o¹n. Thùc hiÖn c«ng t¸c ®µo t¹o, qu¶n lý vµ sö dông ®éi ngò CBCNV, thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch víi ngêi lao ®éng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tiÒn l¬ng, thi ®ua khen thëng, c«ng t¸c y tÕ vµ ®êi sèng, thanh tra gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th khiÕu tè. Phßng tæ chøc lao ®éng híng dÉn, kiÓm tra c«ng t¸c an toµn lao ®éng, b¶o hé lao ®éng cho ngêi lao ®éng vµ c¸c thiÕt bÞ an toµn… 11/ Chi nh¸nh x©y dùng Hµ T©y vµ th¸i Nguyªn. Chi nh¸nh thay mÆt C«ng ty gi¶i quyÕt mäi c«ng viÖc phôc vô x©y l¾p trªn c«ng trêng nh cung cÊp ®iÖn níc, th«ng tin liªn l¹c vµ cung cÊp vËt t thiÕt bÞ… ®¸p øng yªu cÇu, tiÕn ®é cña c«ng trêng t¹i Hµ T©y vµ Th¸i Nguyªn. 12/ C¸c XÝ nghiÖp x©y dùng vµ xÝ nghiÖp x©y l¾p ®iÖn. C¸c XÝ nghiÖp lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc c«ng ty, chÞu sù l·nh ®¹o trùc tiÕp cña Gi¸m ®èc c«ng ty vµ sù chØ ®¹o, híng dÉn cña c¸c phßng, ban chøc n¨ng trong c«ng ty, chÊp hµnh ®Çy ®ñ néi quy, quy chÕ cña c«ng ty ®· ban hµnh. XÝ nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc c¸c c¬ quan qu¶n lý Nhµ níc vÒ nh÷ng c«ng viÖc cã liªn quan trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh trong c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, x· héi, an ninh quèc phßng... ®¶m b¶o thi hµnh ®óng ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc. Thi c«ng x©y dùng, c¶i t¹o, söa ch÷a, lµm néi ngo¹i thÊt c¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh vÒ san lÊp nÒn, c«ng tr×nh vÒ giao th«ng… X©y dùng c¸c c«ng tr×nh kü thuËt h¹ tÇng vµ x©y dùng kh¸c. S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng phôc vô thi c«ng vµ kinh doanh. C¸c xÝ nghiÖp cña C«ng ty lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh trùc thuéc C«ng ty, cã t c¸ch ph¸p nh©n ®éc lËp h¹n chÕ, thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n kÕ to¸n, x¸c ®Þnh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh riªng theo tõng ®¬n vÞ theo sù ph©n cÊp qu¶n lý cña C«ng ty. Gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc chñ ®éng trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ theo nguyªn t¾c lÊy thu bï chi vµ cã l·i, ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Gi¸m ®èc C«ng ty vµ Tæng c«ng ty vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ m×nh. 2.6 Thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. 2.6.1 §Æc ®iÓm c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ SXKD t¹i c«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. - H×nh thøc SXKD mµ c«ng ty dang thùc hiÖn gåm c¶ ®Êu thÇu vµ chØ ®Þnh thÇu, Sau khi kinh tÕ ®îc ký kit víi chñ ®Çu t (bªn A) c¸c phßng chøc n¨ng, ®éi thi c«ng vµ ban chØ huy c«ng tr×nh ®îc chØ ®Þnh ph¶i lËp kÕ h¹ch cô thÓ vÒ tiÕn ®é, c¸c ph¬ng ¸n ®¶m b¶o vËt t, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng, thiÕt kÕ thi c«ng cho hîp lý ®¶m b¶o tiÕn ®é, chÊt lîng nh hîp ®ång kinh tÕ ®· ®îc ký kit víi chñ ®Çu t. + VÒ vËt t: C«ng ty chñ yÕu giao cho phßng kinh tÕ kü thuËt vµ c¸c ®éi tù mua ngoµi theo yªu cÇu thi c«ng. + VÒ m¸y thi c«ng: M¸y thi c«ng cña c«ng ty chñng lo¹i kh¸ phong phó, ®¸p øng tèt yªu cÇu tiÕn ®é thi c«ng mÆc dï hÖ sè hao mßn cßn lín. HÇu nh toµn bé m¸y thi c«ng cña c«ng ty ®îc giao cho c¸c xÝ nghiÖp c¬ giíi b¶o qu¶n, sö dông phôc vô cho c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®éi x©y dùng trùc thuéc c«ng ty + VÒ nh©n c«ng: hiÖn nay chñ yÕu lµ c«ng ty thuª ngoµi theo hîp ®ång, cßn mét phÇn nhá lµ c«ng nh©n theo biªn chÕ nhµ níc. C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n lµ DN x©y dùng nªn XKD chñ yÕu lµ thi c«ng x©y míi, n©ng cÊp vµ c¶i t¹o hoµn thiÖn vµ trang trÝ néi thÊt …C¸c c«ng tr×nh d©n dông vµ c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh c«ng céng. Do ®ã, s¶n phÈm cña c«ng ty cã ®Æc ®iÓm kh«ng n»m ngoµi ®Æc ®iÓm cña s¶n paamr x©y l¾p. Dã lµ s¶n phÈm x©y l¾p cã quy « m« võa vµ nhá, mang tÝnh ®¬n chiÕc, thêi gian s¶n xuÊt kÐo dµi, chñng lo¹i yÕu tè ®Çu vµo ®a d¹ng ®ßi hái cã nguån vèn ®Çu t lín. §Ó ®¶m b¶o hiÖu quiz¶ sö dông vèn ®Çu t C«ng ty ph¶i dùa vµo c¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ, dù to¸n x©y l¾p, gi¸ tróng thÇu, h¹ng môc c«ng tr×nh do bªn A cung cÊp ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng thi c«ng. 13 Trong qu¸ tr×nh thi c«ng, C«ng ty tiÕn hµnh tËp hîp chi phÝ SXKD vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm x©y l¾p theo tõng thêi kú vµ so s¸nh víi g¸i tróng thÇu. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh th× gi¸ dù to¸n, gi¸ tróng thÇu lµ c¬ së ®Ó nghiÖm thu, x¸c ®Þnh gi¸ gi¸ trÞ quyÕt to¸n vµ ®Î ®èi chiÕu thanh to¸n, thanh lý hîp ®ång víi bªn A. Qu¸ tr×nh SX cña c«ng ty lµ qu¸ tr×nh thi c«ng, sö dông c¸c yÕu tè vËt liÖu, nh©n c«ng, m¸y thi c«ng vµ c¸c yÕu tè chi phÝ kh¸c ®Ó t¹o nªn c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh. 2.6.2 TÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty TNHH Thiªn Xu©n. C«ng tr×nh khu nhµ b¸n Hång Liªn - phêng Nh©n ChÝnh. C«ng tr×nh nµy ®îc ®Çu thÇu theo ph¬ng thøc trän gãi. Kú tÝnh gi¸ ®îc x¸c ®Þnh theo thêi gian cho tõng h¹ng môc c«ng tr×nh tõ khi khëi c«ng ®Õn khi hoµn thiÖn. Nh vËy chi phÝ ph¸t sinh cho mçi h¹ng môc c«ng tr×nh lµ gi¸ thµnh cña h¹ng môc c«ng tr×nh ®ã. 2.6.2.1 Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp. Nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp lµ kho¶n môc chi phÝ chiÕm tû träng lín trong toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt cña c«ng tr×nh (70%-74%). Nguyªn vËt liÖu sö dông ë c«ng tr×nh khu nhµ b¸n Hång Liªn gåm: + Nguyªn vËt liÖu chÝnh: lµ ®èi tîng lao ®éng chñ yÕu t¹o nªn s¶n phÈm nh g¹ch, gç, xi m¨ng, s¾t, thÐp... + Nguyªn vËt liÖu phô: cã t¸c dông lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm phô gia, ®inh….C¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu chÝnh, phô khi tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt bÞ tiªu hao toµn bé vµ chuyÓn gi¸ trÞ mét lÇn vµo chi phÝ trong kú. C«ng tr×nh “Khu nhµ b¸n Hång Liªn" tÝnh gi¸ xuÊt kho nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh. Khi xuÊt kho vËt liÖu, dông cô thuéc l« hµng nµo th× c¨n cø vµo sè lîng xuÊt kho vµ ®¬n gi¸ nhËp kho cña l« hµng ®ã ®Ó tÝnh gi¸ thùc tÕ xuÊt kho. Doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ nªn gi¸ nhËp vµ xuÊt kho cña c¸c nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô kh«ng bao gåm thuÕ GTGT. Do ®Æc ®iÓm cña ngµnh x©y dùng lµ thi c«ng ë ngoµi trêi, mÆt kh¸c ®Þa ®iÓm thi c«ng lu«n lu«n di chuyÓn v× vËy viÖc b¶o qu¶n lu tr÷ vËt t lµ khã kh¨n MÆt kh¸c lîi dông sù s½n cã cña c¬ chÕ thÞ trêng mµ khi ph¸t sinh nhu cÇu vËt t th× bé phËn cung øng vËt t cã tr¸ch nhiÖm cung cÊp b»ng c¸ch liªn hÖ tríc víi c¸c c¬ së cung cÊp vËt liÖu, khi cÇn míi nhËp vÒ vµ xuÊt ngay. V× vËy, vËt liÖu xuÊt thêng tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh vµ s¸t víi ngµy nhËp còng nh ngµy xin lÜnh. Tuú thuéc vµo tiÕn ®é thi c«ng ë c«ng trêng, kü thuËt c¸c ®éi x©y dùng sÏ x¸c ®Þnh thêi ®iÓm nhu cÇu ph¸t sinh nhu cÇu vËt liÖu vµ lËp "LÖnh xuÊt vËt t". LÖnh xuÊt vËt t Ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2001 C«ng tr×nh: Khu nhµ b¸n H«ng Liªn XuÊt cho: Anh S¬n. H¹ng môc: PhÇn mãng. Khèi lîng: STT Tªn nh·n hiÖu quy c¸ch phÈm chÊt vËt t (S¶n phÈm hµng ho¸) §¬n vÞ tÝnh 1 2 3 4 5 6 §¸ 2x4 C¸t mÞn C¸t vµng Xi m¨ng G¹ch vì G¹ch thÎ m3 m3 m3 kg m3 viªn Sè lîng xin lÜnh 9 13 20 8850 0.2 44230 14 7 Gç chèng 8 Gç v¸n 9 §inh 10 ThÐp 1 ly 11 C©y chèng Ngêi xin lÜnh (ký hä, tªn) m3 m3 kg kg c©y 0.1 0.4 4 9 20 Kü thuËt c«ng tr×nh (ký hä, tªn) Khi "LÖnh xuÊt vËt t" ®îc duyÖt, thñ kho sÏ xuÊt kho vËt liÖu cho c«ng tr×nh vµ lËp "PhiÕu xuÊt kho" §¬n vÞ: §éi x©y dùng sè 3 MÉu sè: 02 -VT CT: Khu nhµ b¸n Hång Liªn PhiÕu xuÊt kho Sè:14 Ngµy 08 th¸ng 07 n¨m 2001 Hä tªn ngêi nhËn hµng: Anh S¬n Lý do xuÊt kho: X©y mãng Nî: 621 XuÊt t¹i kho: C«ng tr×nh. Sè TT Tªn, nh·n hiÖu, quy c¸ch, phÈm chÊt vËt t(s¶n phÈm hµng ho¸ §¬n vÞ tÝnh 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 §¸ 2x4 C¸t mÞn C¸t vµng Xi m¨ng G¹ch vì G¹ch thÎ Gç chèng Gç v¸n §inh ThÐp 1 ly C©y chèng m3 m3 m3 kg m3 viªn m3 m3 kg kg c©y Cã: 152 Sè lîng Yªu cÇu 9 13 20 8.850 0.2 44.230000 0.1 0.4 4 9 20 Thùc xuÊt 9 13 20 8.850 0.2 44.230000 0.1 0.4 4 9 20 §¬n gi¸ 123.80 27.618,57 33.650 659.957 40.000 325.34 1.600.000 1.600.000 7.000 6.190 9.700 Céng Thµnh tiÒn 1.114.290 359.041 673.000 5.840.619 8.000 14.389.690 160.000 640.000 28.000 55.710 194.000 23.462.350 ViÕt b»ng ch÷: Hai ba triÖu, bèn tr¨m s¸u hai ngh×n, ba tr¨m n¨m m¬i ®ång. XuÊt, ngµy, 08 th¸ng 07 n¨m 2001 §éi trëng Phô tr¸ch CT KÕ to¸n CT Ngêi nhËn Thñ kho (ký hä, tªn) (ký hä, tªn) (ký hä, tªn) (ký hä, tªn) ký hä, tªn C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n h¹ch to¸n chi tiÕt nguyªn vËt liÖu, c«ng cô dông cô theo ph¬ng ph¸p ghi thÎ song song. V× vËy, "PhiÕu xuÊt kho" lµ chøng tõ gèc ®Ó thñ kho lËp thÎ kho vµ kÕ to¸n lËp "B¶ng kª xuÊt vËt t". C¨n cø vµo "PhiÕu xuÊt kho" ®· lËp ë trªn, kÕ to¸n lËp "B¶ng kª xuÊt vËt t" nh sau: B¶ng kª chøng tõ ph¸t sinh bªn Nî tµI kho¶n 621 C«ng tr×nh: Khu nhµ b¸n Hång Liªn 15 Tõ ngµy 1/07/2001 ®Õn ngµy 31/07/2001 SHCT Ngµy TrÝch yÕu Sè 01/07/01 08/07/01 01 02 12/07/01 03 20/7/01 04 20/07/01 05 25/07/01 06 26/07/01 07 27/07/01 08 C¸c tµi kho¶n ghi: cã Sè tiÒn nî 621 152 XuÊt giµn gi¸o XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh 7.500.000 23.462.350 7.500.000 23.462.350 92.135.619 92.135.619 44.160.848 44.160.848 46.892.547 46.892.547 50.839.328 50.839.328 26.554.909 26.554.909 XuÊt ®¸, c¸t, gç, s¾t xi m¨ng,g¹ch, ®inh 3.219.060 3.219.060 294.764.661 294.764.661 Tæng céng Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 KÕ to¸n trëng (Ký hä tªn) KÕ to¸n ghi sæ (Ký hä tªn) Cuèi th¸ng kÕ to¸n lªn b¶ng tæng hîp xuÊt nhËp tån Cuèi quý kÕ to¸n tæng hîp lªn chøng tõ ghi sæ nh sau: C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Chøng tõ ghi sæ - xuÊt vËt t QIII/2001 – Khu nhµ b¸n hång liªn Ngµy 30/09/2001 Sè CTGS:64 TrÝch yÕu Chi phÝ NVL trùc tiÕp Nguyªn liÖu, vËt liÖu Tæng céng Tµi kho¶n ®èi øng TK ghi nî TK ghi cã 621 152 Sè tiÒn Nî Cã 629.256.909 629.256.909 629.256.909 629.256.909 Ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2001 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n ghi sæ §ång thêi kÕ to¸n vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ CT TNHH Thiªn Xu©n Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè hiÖu Ngµy DiÔn gi¶i TiÒn 16 64 30/09/2001 XuÊt vËt t QIII/2001 – Khu nhµ b¸n Hång Liªn 629.256.909 Tæng céng 235.186.218.743 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng Cuèi n¨m kÕ to¸n tæng hîp lµm bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nguyªn vËt liÖu nh sau: C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Bót to¸n kÕt chuyÓn Sè tiÒn: 16.899.179.689 ® B»ng ch÷: Mêi s¸u tû, t¸m tr¨m chÝn chÝn triÖu, mét tr¨m b¶y chÝn ngh×n, s¸u tr¨m t¸m chÝn ®ång TK TK Nî cã 154 621 Sè tiÒn 154 3.897.282.531 621 DiÔn gi¶i 2.103.474.648 KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 154 Khu nhµ b¸n Hång liªn KÕt chuyÓn chi phÝ NVL trùc tiÕp 621 154 Trô së tØnh ñy B¾c Ninh Ngµy 31/12/2001 KÕ to¸n vµo sæ chi tiÕt chi phÝ nguyªn vËt liÖu TK 621. Sæ chi tiÕt tµi kho¶n 621 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn N¨m 2001 D nî ®Çu kú: Ph¸t sinh nî: 2.103.474.648 Ph¸t sinh cã: 2.103.474.648 D cã cuèi kú: Chøng tõ Ghi sæ 31.03 58 30.06 61 30.09 65 31.12 68 31.12 DiÔn gi¶i XuÊt vËt t QI XuÊt vËt t QII XuÊt vËt t QIII XuÊt vËt t QIV KÕt chuyÓn CP NVLTT n¨m 2001 TK§ 152 3342 3342 3342 Ph¸t sinh nî Ph¸t sinh cã 291.789.922 1.019.168.587 629.256.909 163.259.230 2.103.474.648 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng Cuèi cïng, chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp sÏ ®îc ph¶n ¸nh trªn sæ c¸i TK 621. Sæ nµy gåm hai phÇn: bªn nî TK621 vµ bªn cã TK 621. C«ng ty TNH Thiªn Xu©n Sæ c¸i Tõ ngµy 01/01/2001 ®Õn 31/12/2001 TµI kho¶n 621 - Chi phÝ NVL trùc tiÕp D nî ®Çu kú 17 Ph¸t sinh nî: 16.899.179.689 Ph¸t sinh cã: 16.899.179.689 D nî cuèi kú: Chøng tõ ghi sæ TK §¦ DiÔn gi¶i PS nî 31/03 58 XuÊt vËt t QI/2001 - §H §µ n½ng 152 291.789.922 30/06 61 XuÊt vËt t QII/2001 §H §µ n½ng 152 1.019.168.587 30/09 31/12 64 67 152 152 629.256.909 163.259.230 31/12 69 XuÊt vËt t QIII/2001 §H §µ n½ng XuÊt vËt t QIV/2001 §H §µ n½ng XuÊt vËt t QIV/ §HQG HCM K/C chi phÝ NVL n¨m 2001 - §H §µ n½ng PS cã 2.103.474.648 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n ghi sæ 2.6.2.2 KÕ to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã quy m« nhá, vèn kinh doang cßn máng. Do vËy ®iÒu kiÖn thi c«ng b»ng m¸y cßn h¹n chÕ, chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp ë C«ng ty CP X©y Dùng vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n 3 vÉn chiÕm mét tû träng ®¸ng kÓ trong tæng chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh, kho¶ng 16% ®Õn 19%. §Ó sö dông hîp lý lao ®éng còng lµ tiÕt kiÖm vÒ chi phÝ lao ®éng sèng, tõ ®ã h¹ thÊp gi¸ thµnh, t¨ng lîi nhuËn ®ång thêi ®Ó phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña c«ng ty lµ sö dông c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp thuª ngoµi; c«ng ty ¸p dông h×nh thøc tiÒn l¬ng s¶n phÈm ®Ó tÝnh chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cô thÓ lµ kho¸n l¬ng theo khèi lîng c«ng viÖc hoÆc cho tõng c«ng viÖc (tõng h¹ng môc c«ng tr×nh). ViÖc kho¸n nh©n c«ng nh©n cña C«ng ty CP X©y Dùng vµ Ph¸t TriÓn N«ng Th«n 3 (Bªn A) víi tæ, nhãm thî s¶n xuÊt trùc tiÕp (Bªn B) ®îc th«ng qua “Hîp ®ång giao nhËn kho¸n gän khèi lîng” vµ “Biªn b¶n nghiÖm thu khèi lîng kho¸n gän”. Song chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp chi ra kh«ng ph¶i mét lÇn sau khi ®· nghiÖm thu khèi lîng c«ng tr×nh mµ hµng th¸ng, dùa vµo "B¶ng chÊm c«ng" vµ giÊy ®Ò nghÞ t¹m øng mµ bªn B göi vÒ, kÕ to¸n bªn A x¸c lËp "PhiÕu chi" nh sau: MÉu sè: 02 -TT CTTNHH Thiªn Xu©n PhiÕu chi Sè: 232 Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Nî: 3342 Cã 1413 Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn: Hoµng An §Þa chØ: Khu nhµ b¸n Hång Liªn 18 Lý do chi: Thanh to¸n tiÒn nh©n c«ng nÒ T7/2002 theo H§ sè 07 ngµy 20/05/2002 Sè tiÒn: 30.360.000.000 ® (viÕt b»ng ch÷): (Ba m¬i triÖu ba tr¨m s¸u m¬i ngh×n ®ång ch½n) KÌm theo…………………………………….chøng tõ gèc. §· nhËn ®ñ sè tiÒn (viÕt b»ng ch÷): (Ba m¬i triÖu ba tr¨m s¸u m¬i ngh×n ®ång ch½n). Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Thñ trëng ®¬n vÞ KÕ to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thñ quü Ngêi nhËn tiÒn (Ký tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) (Ký,hä tªn) "GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng", "B¶ng chÊm c«ng", "PhiÕu chi","Hîp ®ång giao nhËn kho¸n gän khèi lîng", "Biªn nghiÖm thu khèi lîng kho¸n gän" lµ nh÷ng chøng tõ gèc sau khi ph¸t sinh ®îc göi vÒ c«ng ty ®Ó cuèi th¸ng kÕ to¸n tËp hîp vµo lªn "B¶ng kª chøng tõ ph¸t sinh bªn cã TK 141.3" trong cét tiÒn l¬ng trùc tiÕp (3342) nh sau: CTy TNHH Thiªn Xu©n B¶ng kª chøng tõ ph¸t sinh bªn cã Tk 1413 Tªn c«ng tr×nh : Khu nhµ b¸n Hång Liªn Th¸ng 7 C¸c tµi kho¶n ghi: Nî SHCT Ngµy Sè TrÝch yÕu 31/07 23 2 TT tiÒn nh©n c«ng nÒ T7/2001 Céng Sè tiÒn cã 1413 1332 152 3341 30.360.000 3342 6275 6278 30.360.00 0 551.468.366 15.638.182 370.636.360 13.601.600 81.285.000 54.501.000 15.806.224 Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng §ång thêi kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n bæ l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp qua bót to¸n: C«ng ty TNHH THiªn Xu©n Sè phiÕu: 45 Bót to¸n ph©n bæ Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 Ngêi thanh to¸n: Phan V¨n L©m Sè tiÒn: 81.285.000® B»ng ch÷: T¸m mèt triÖu hai tr¨m t¸m n¨m ngh×n ®ång ch½n. TK Nî TK cã Sè tiÒn DiÔn gi¶i 622 Ngêi lËp phiÕu 3342 81.285.000 Ph©n bæ l¬ng CNSX TT T7/2001 Khu nhµ b¸n Hång Liªn Ngµy 31 th¸ng 07 n¨m 2001 KÕ to¸n trëng 19 Cuèi quý kÕ to¸n tæng hîp lªn chøng tõ ghi sæ: C«ng ty TNH Thiªn Xu©n Chøng tõ ghi sæ Ph©n bæ l¬ng QIII/2001 - Khu nhµ b¸n hång liªn Ngµy 30/09/2001 Sè CTGS:65 TrÝch yÕu Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp Ph¶i tr¶ CNSXTT Tæng céng TµI kho¶n ®èi øng TK ghi nî TK ghi cã 622 Sè tiÒn Nî Cã 156.863.000 3342 156.863.000 156.863.000 156.863.000 Ngµy 30 th¸ng 09 n¨m 2001 KÕ to¸n trëng KÕ to¸n ghi sæ §ång thêi kÕ to¸n vµo Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ CT TNHH Thiªn Xu©n Chøng tõ ghi sæ Sè hiÖu Ngµy 64 30/09/2001 65 30/09/2001 Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ DiÔn gi¶i TiÒn XuÊt vËt t QIII/2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn Ph©n bæ l¬ng CNSXTT QIII/2001 - Khu nhµ b¸n Hång Liªn 629.256.909 156.863.000 Tæng céng sau: 235.186.218.743 Ngµy 31 th¸ng1 2 n¨m 2001 KÕ to¸n ghi sæ KÕ to¸n trëng Cuèi n¨m kÕ to¸n tæng hîp lµm bót to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp nh C«ng ty TNHH Thiªn Xu©n Bót to¸n kÕt chuyÓn Sè tiÒn: 4.102.671.022 ® B»ng ch÷: Bèn tû, mét tr¨m linh hai triÖu, s¸u tr¨m b¶y mèt ngh×n, hai m¬i hai ®ång ch½n. TK Nî TK cã Sè tiÒn 154 622 385.495.000 622 892.330.000 154 DiÔn gi¶i KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng SX trùc tiÕp 622 154: Khu nhµ b¸n Hång Liªn KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng SX trùc tiÕp 622 154: trô së tØnh uû B¾c Ninh Ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2001 20
- Xem thêm -