Tài liệu Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần may chiến thắng

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 33 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Lêi nãi ®Çu Trong nh÷ng thËp niªn gÇn ®©y, kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi ®ang cã xu h-íng héi nhËp vµ toµn cÇu ho¸. §iÒu ®ã kh«ng chØ ¶nh h-ëng tíi mét quèc gia mµ nã ¶nh h-ëng tíi nÒn kinh tÕ cña c¶ thÕ giíi. §øng tr-íc hoµn c¶nh ®ã, mçi mét quèc gia, mçi mét doanh nghiÖ ®Òu pph¶i kh«ng ngõng ®æi míi ®Ó thÝch nghi víi ®iÒu kiÖn míi vµ cã nh÷ng b-íc ph¸t triÓn míi. Vµi n¨m trë l¹i ®©y c¹nh tranh ngµy cµng trë nªn gay g¾t, khèc liÖt h¬n v¯ nã trë th¯nh xu thÕ ®¯o th°i cða nÒn kinh tÕ thi tr­êng. “Cuéc chiÕn” gi÷a c¸c quèc gia, c¸c doanh nghiÖp kh«ng chØ vÒ chÊt l-îng s¶n phÈm mµ cßn vÒ c¶ gi¸ c¶. Gi¸ s¶n phÈm cµng cã s-c c¹nh tranh thi doanh nghiÖp cµng ph¸t triÓn. V× vËy, vÊn ®Ò chi phÝ ngµy mét quan träng h¬n, c¸c doanh nghiÖp ®Òu t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó gi¶m thiÓu chi phi vµ x©y dùng ®-îc c¬ c¾u chi phÝ tèi -u nhÊt nh»m ®-a ra thÞ tr-êng gi¸ c¶ c¹nh tranh nhÊt. §iÒu nµy ®Æc biÖt ®óng víi ngµnh may mÆc, v× muèn chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng th× s¶n phÈm cña c«ng ty kh«ng chi cÇn cã chÊt l-îng vµ mÉu m· hîp thêi trang mµ cßn ph¶i cã gi¸ c¶ hîp lý. NhÊt lµ khi trong t-¬ng lai, khi ViÖt Nam gia nhËp WTO thi vÊn ®Ò nµy cµng trë nªn cÊp thiÕt vµ còng lµ ®ßi hái tÊt yÕu ®Ó ViÖt Nam cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c quèc gia kh¸c vµ ngµy cµng ph¸t triÓn h¬n n÷a. Víi tÇm quan trong nh­ thÕ, em ®± quyÕt ®Þnh chän “ H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng” lµm ®Ò tµi cho b¸o c¸o thùc tËp kÕ to¸n cña m×nh. Trong qu¸ tr×nh thùc tËp, em ®· ®-îc sù gióp ®ì rÊt nhiÒu tõ thÊy gi¸o TrÇn V¨n ThuËn vµ tõ phÝa c¸c c«, c¸c chó trong phßng KÕ to¸n, phßng Tæ chøc lao ®éng – tiÒn l-¬ng t¹i c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng ®Ó hoµn thµnh b¸o c¸o cña m×nh. B¸o c¸o cã néi dung chÝnh nh- sau: PhÇn 1: Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ – kü thuËt cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng. PhÇn 2: Thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng. 1 PHÇN 1. Nh÷NG §ÆC §IÓM KINH TÕ – Kü THUËT CñA C¤NG TY Cæ PHÇN MAY CHIÕN TH¾NG 1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng C«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Tæng c«ng ty DÖt may ViÖt Nam. §-îc thµnh lËp tõ n¨m 1968, khi ®ã c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng mang tªn “XÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng” t¹i sè 8B Lª Trùc Ba §×nh Hµ Néi vµ d-íi sù qu¶n lý cña Côc v¶i sîi may mÆc ViÖt Nam. §Õn n¨m 1992, XÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng ®-îc chuyÓn thµnh C«ng ty may ChiÕn Th¾ng theo quyÕt ®Þnh sè 730BCN-TCL§ cña Bé c«ng nghiÖp. Trô së chÝnh cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng hiÖn nay ®Æt t¹i sè 22_Thµnh C«ng_Ba §×nh _Hµ Néi víi tªn giao dÞch ®èi ngo¹i lµ CHIEN THANG GARMENT, viÕt t¾t lµ Chigamex. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mét trô së ®Æt t¹i sè 178_NguyÔn L-¬ng B»ng, mét trô së ®Æt t¹i Thµnh phè Th¸i Nguyªn vµ mét trô së t¹i B¾c C¹n. C©c c¬ së nµy ®Òu ho¹t ®éng d-íi h×nh thøc h¹ch to¸n b¸o sæ v© s¶n xuÊt theo ®¬n dÆt hµng cña kh¸ch hµng do c«ng ty ®iÒu ®éng theo kÕ ho¹ch. Ngoµi c¸c c¬ sá nµy, c«ng ty cßn cã mét hÖ thèng c¸c ®¹i lý, cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc phôc vô cho viÖc ph©n phèi vµ qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña c«ng ty. Tõ n¨m 1968 ®Õn nay, tr¶i qua gÇn 40 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ ®-îc chia thµnh 3 giai ®o¹n nh- sau: 1.1.1 Giai ®o¹n 1968 – 1975: Ra ®êi vµ lín lªn trong khã kh¨n C«ng ty may ChiÕn Th¾ng ra ®êi trong ®iÒu kiÖn thiÕu thèn vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ vµ trô së, hÇu hÕt c¸c c¬ së s¶n xuÊt ®Òu bÞ thiÕu thèn vÒ mäi mÆt vµ ho¹t ®éng bÞ ph©n t¸n. Trong giai ®o¹n nµy c«ng ty cã nhiÖm vô chñ yÕu lµ tæ chøc s¶n xuÊt c¸c lo¹i quÇn ¸o, mò v¶i, g¨ng tay, ¸o d¹, ¸o dÖt kim theo chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Côc v¶i sîi may mÆc ViÖt Nam cho c¸c lùc l-îng vò trang vµ trÎ em. §Õn th¸ng 5 n¨m 1971, XÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng ®-îc chÝnh thøc chuyÓn giao cho Bé c«ng nghiÖp qu¶n lý vµ tiÕp thªm nhiÖm vô míi lµ chuyªn may hµng xuÊt khÈu, chñ yÕu lµ quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng. Tãm l¹i, trong giai ®o¹n ®Çu míi thµnh lËp, nhiÖm vô chñ yÕu cña c«ng ty lµ s¶n xuÊt theo chØ tiªu kÕ ho¹ch do Côc v¶i sîi may mÆc ViÖt Nam vµ Bé c«ng nghiÖp giao cho trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt hÕt søc khã kh¨n: chiÕn tranh tµn ph¸, c¬ së s¶n xuÊt vµ m¸y mãc thiÕt bÞ thiÕu thèn, ph©n t¸n, bé m¸y qu¶n lý kh«ng tËp trung. V-ît lªn trªn nh÷ng 2 khã kh¨n ®ã, c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· tõng b-íc x©y dùng thªm nhµ x-ëng, mua thªm m¸y mãc thiÕt bÞ, tõng b-íc ®-a s¶n xuÊt ®i vµo æn ®Þnh vµ ®¹t ®-îc nhiÒu kÕt qu¶ kh¶ quan, t¹o ®iÒu kiÖn cho nh÷ng b-íc ph¸t triÓn tiÕp theo. Qua 7 n¨m, tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña c«ng ty ®· t¨ng lªn 10 lÇn, s¶n l-îng s¶n phÈm t¨ng 6 lÇn. N¨m 1975, më réng thªm 1.000 m2 n©ng tæng diÖn tÝch nhµ x-ëng mÆt b»ng lªn 4.000 m2 víi h¬n 400 lao ®éng lµm viÖc. 1.1.2 Giai ®o¹n 1976 – 1986: æn ®Þnh vµ tõng b-íc ph¸t triÓn s¶n xuÊt Trong giai ®äan nµy, c¸c c¬ së cña c«ng ty dÇn dÇn ®-îc cñng cè vµ tõng b-íc ph¸t triÓn, ®Æc biÖt lµ c¬ së t¹i 8B_Lª Trùc_Ba §×nh_Hµ Néi. NhiÖm vô s¶n xuÊt lóc ®ã ngoµi viÖc s¶n xuÊt theo chØ tiªu cho quèc phßng, c«ng ty cßn tÝch cùc s¶n xuÊt hµng ho¸ xuÊt khÈu ®¸p øng nhu cÇu cña c¸c n-íc §«ng ¢u vµ Liªn X« cò. Nh- vËy, trong thêi kú nµy nhiÖm vô cña c«ng ty ®· t¨ng lªn lµm cho c«ng ty gÆp nhiÒu khã kh¨n vÒ mÆt b»ng s¶n xuÊt, vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, cung cÊp nguyªn vËt liÖu, ®iÖn cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt ë xa nhau. §Ó v-ît qua nh÷ng khã kh¨n ®ã, l·nh ®¹o c«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p nh- dÇn c¶i tiÕn c«ng t¸c qu¶n lý, hoµn thiÖn d©y chuyÒn s¶n xuÊt, tiÕp tôc mua s¾m m¸y mãc thiÕt bÞ vµ ®Æc biÖt lµ ph¸t ®éng c¸c phong trµo thi ®ua x©y dùng v¯ s°n xuÊt, trong ®ã næi bËt nhÊt l¯ phong tr¯o “ H³ch to²n b¯n c¾t “. ChÝnh c¸c phong trµo nµy ®· lµ nguån cç vò ®éng viªn lín cho tËp thÓ c¸n bé, c«ng nh©n viªn hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao. KÕt thóc giai ®o¹n nµy, s¶n xuÊt ®· t-¬ng ®èi æn ®Þnh, ®êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn tõng b-íc ®-îc c¶i thiÖn. 1.1.3 Giai ®o¹n tõ 1987 ®Õn nay: §æi míi ®Ó ph¸t triÓn bÒn v÷ng §©y lµ giai ®o¹n c«ng ty tiÕp tôc ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý, chuÈn bÞ mäi ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò ®Ó b-íc vµo c¬ chÕ thÞ tr-êng míi _ Kinh tÕ thÞ tr-êng. §èi mÆt víi t×nh h×nh míi, nh÷ng thay ®æi míi, c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· gÆp nhiÒu khã kh¨n. Song víi tËp thÓ l·nh ®¹o n¨ng ®éng, víi søc m¹nh truyÒn thèng céng víi sù nhiÖt t×nh cña ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· thùc hiÖn nhiÒu biÖn ph¸p cô thÓ nh»m tho¸t khái nh÷ng nÒ nÕp lµm ¨n cò, tõng b-íc ®æi míi c¬ chÕ ho¹t ®éng s¶n xuÊt, t×m kiÕm më réng thÞ tr-êng ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn. N¨m 1992, më réng s¶n xuÊt khu vùc sè 10 Thµnh C«ng (nay lµ sè 22 Thµnh C«ng) víi ph©n x-ëng khÐp kÝn, m¸y mãc thiÕt bÞ ®-îc ®Çu t- hiÖn ®¹i, n©ng tæng sè lao ®éng lªn ®Õn 1396 ng-êi, thu nhËp b×nh qu©n ng-êi lao ®éng ngµy mét t¨ng, s¶n xuÊt vµ gia c«ng c¸c hµng jacket víi yªu cÇu kü thuËt vµ chÊt l-îng cao sang thÞ tr-êng c¸c n-íc 3 §«ng ¢u, T©y ¢u, NhËt B¶n vµ §µi Loan. Ngµy 25/08/1992 sù kiÖn XÝ nghiÖp may ChiÕn Th¾ng ®-îc chuyÓn thµnh c«ng ty may ChiÕn Th¾ng ®· ®¸nh dÊu b-íc tr-ëng thµnh vÒ chÊt cña c«ng ty. TÝnh tù chñ trong s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc thÓ hiÖn ®Çy ®ñ qua chøc n¨ng míi mÎ nh-ng ®· ®-îc ®Æt lªn ®óng víi tÇm quan träng cña nã trong nhiÖm vô cña doanh nghiÖp khi ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc míi trong c¬ chÕ kinh tÕ míi. Víi kÕ ho¹ch 5 n¨m 1997 – 2003, c«ng ty may ChiÕn Th¾ng tiÕp tôc ®Çu t- chiÒu s©u më réng vµ ®æi míi c«ng nghÖ s¶n xuÊt. N¨m 1997, trô së chÝnh t¹i sè 10 Thµnh C«ng nay lµ sè 22 Thµnh C«ng c¬ b¶n hoµn thµnh, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc tËp trung t¹o ®iÒu kiÖn thuËn läi cho viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. N¨m 1998, c«ng ty ®· hoµn thµnh c«ng tr×nh ®Çu t- víi 3 ®¬n nguyªn 5 tÇng, 6 ph©n x-ëng m¸y, 1 ph©n x-ëng da, 1 ph©n x-ëng thªu, 50% khu vùc s¶n xuÊt ®-îc trang bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®¶m b¶o m«i tr-êng lao ®éng tèt cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. N¨m 2000, bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cã sù thay ®æi lín do c¬ së sè 8B_Lª Trùc ®-îc Nhµ n-íc thu håi vµ chuyÓn sang h×nh thøc së h÷u míi _ C«ng ty cæ phÇn. Tï ®ã, c¬ së sè 8B Lª Trùc h¹ch to¸n ®éc lËp t¸ch ra khái c«ng ty may ChiÕn Th¾ng. Còng trong n¨m nµy, ®-îc sù ®ång ý cña Bé c«ng nghiÖp, c«ng ty ®· ®Çu t- mét c¬ së míi t¹i thµnh phè Th¸i Nguyªn. ViÖc x©y dùng thªm c¬ së míi nµy ®· gãp phÇn æn ®Þnh vµ t¨ng c-êng n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty khi c¬ së sè 8B Lª Trùc t¸ch ra. N¨m 2002, c«ng ty tiÕp tôc ®Çu t- thªm mét c¬ së míi t¹i B¾c C¹n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c«ng ty ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm cña m×nh ë thÞ tr-êng trong n-íc. QuyÕt ®Þnh sè 2985/Q§ _ TCCB ngµy 10/11/2003 vÒ viÖc chuyÓn c«ng ty may ChiÕn Th¾ng thµnh c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng vµ quyÕt ®Þnh sè 2400/Q§ _ TCKT ngµy 10/9/2004 vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng cña Bé tr-ëng Bé c«ng nghÞªp ®· ®¸nh dÊu sù thay ®æi lín cña c«ng ty c¶ vÒ mÆt qu¶n lý vµ s¶n xuÊt. Nh- vËy, cã thÓ nãi tr¶i qua gÇn 40 n¨m x©y dùng vµ tr-ëng thµnh, c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng ®· ph¸t triÓn tõ mét xÝ nghiÖp may víi quy m« nhá, s¶n xuÊt ®¬n thuÇn theo chØ tiªu ph¸p lÖnh cña Nhµ n-íc trë thµnh c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng ngµy nay lín m¹nh c¶ vÒ quy m« vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh, ®øng v÷ng vµ ngµy cµng ph¸t triÓn trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. C¬ së vËt chÊt cña c«ng ty ®-îc ®æi míi toµn diÖn theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. Quy m« vµ n¨ng lùc s¶n xuÊt cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn theo h-íng ®a d¹ng ho¸ c«ng nghÖ, tù chñ trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. §éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ban ®Çu chØ cã 325 ng-êi khi thµnh lËp nay ®· lªn 4 tíi 3028 ng-êi, trong ®ã nh©n viªn qu¶n lý lµ h¬n 200 ng-êi. Thu nhËp b×nh qu©n ng-êi lao ®éng ngµy mét t¨ng, ®Õn n¨m 2004 lµ gÇn 1.200.000 ®ång. Víi mÆt hµng s¶n xuÊt phong phó, cã chÊt l-îng cao, mÉu m· ®a d¹ng cïng víi d©y chuyÒn s¶n xuÊt ngµy cµng ®-îc hiÖn ®¹i ho¸ c«ng ty ®· n©ng tæng gi¸ trÞ s¶n xuÊt lªn gÇn 84 tû VN§, doanh thu ®¹t gÇn 80 tû VN§, s¶n l-îng ®¹t ®-îc 1.700.000 ¸o jacket/ n¨m, 3.000.000 ®«i g¨ng tay/n¨m, s¶n phÈm ®-îc xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng c¸c n-íc EC, NhËt B¶n, Hoa Kú, §µi Loan (trong ®ã gia c«ng chiÕm 85%). Mét sè chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y STT ChØ tiªu 2002 2003 2004 1 Doanh thu thuÇn 80.034.595.521 161.177.288.644 189.402.548.150 2 Nép ng©n s¸ch 522.934.353 614.189.591 311.139.121 3 Thu nhËp b×nh qu©n 926.000 1.058.982 1.199.994 Nguyªn gi¸ 84.356.525.232 87.108.679.121 86.998.668.974 Gi¸ trÞ cßn l¹i 56.413.906.311 54.449.602.119 49.105.610.600 510.813.399 1.115.084.964 1.503.585.499 Tµi s¶n cè ®Þnh 4 - 5 Léi nhuËn tr-íc thuÕ 5 1.2. §Æc ®iÓm tæ chøc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng 1.2.1 §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty Víi nh÷ng kh¸c biÖt vÒ s¶n phÈm còng nh- kh©u tiªu thô, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng so víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng. VÒ s¶n phÈm, do s¶n phÈm chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c s¶n phÈm hµng may mÆc cã nh÷ng ®Æc ®iÓm thay ®æi theo mïa vµ thêi trang nªn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty còng chÞu ¶nh h-ëng bëi nh÷ng yÕu tè nµy. Ngoµi ra, thÞ tr-êng c¸c lo¹i s¶n phÈm may mÆclµ mét lo¹i thÞ tr-êng mµ nhu cÇu biÕn ®æi rÊt nhanh, in ®Ëm nÐt cña yÕu tè thêi trang. Do vËy, ®Ó ®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña thÞ tr-êng c«ng ty ph¶i th-êng xuyªn thay ®æi mÉu m·, kiÓu d¸ng s¶n phÈm phï hîp víi xu h-íng thêi trang hiÖn ®¹i. C¸c mÆt hµng chñ yÕu cña c«ng ty hiÖn nay bao gåm: ¸o jacket, quÇn ¸o s¬ mi, ¸o v¸y phô n÷, kh¨n trÎ em, quÇn ¸o thÓ thao, g¨ng tay da, th¶m len,… VÒ s¶n xuÊt, ph-¬ng thøc s¶n xuÊt chñ yÕu hiÖn nay cña c«ng ty lµ ph-¬ng thøc gia c«ng (chiÕm 65% tæng doanh thu), ngoµi ra cßn cã s¶n xuÊt hµng b¸n kiÓu FOB (chiÕm 30% tæng doanh thu), s¶n xuÊt hµng dÖt may néi ®Þa (chiÕm 5% tæng doanh thu). Do vËy, phÇn lín nguyªn vËt liÖu chÝnh vµ cã khi lµ nguyªn liÖu phô trî cña c«ng ty ®Òu do bªn ®Æt hµng cung cÊp. §iÒu nµy cã ¶nh h-ëng tíi quy m«, kÕt cÊu cña chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt. Bªn c¹nh ®ã c«ng ty cã chu tr×nh s¶n xuÊt dµi, khèi l-îng s¶n xuÊt lín nªn ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt ë c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng lµ s¶n xuÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc. VÒ kh©u tiªu thô s¶n phÈm, h×nh thøc tiªu thô chñ yÕu hiÖn nay cña c«ng ty lµ tiªu thô theo ®¬n dÆt hµng. §©y lµ ®Æc ®iÓm chi phèi rÊt lín ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. MÉu m·, chÊt liÖu, chñng lo¹i s¶n phÈm, thêi h¹n hoµn thµnh nhÊt nhÊt ph¶i theo ®óng hîp ®ång ®· ký kÕt. XÐt vÒ mÆt tÝch cùc, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra sÏ kh«ng bÞ ø ®äng trong kho, c«ng ty kh«ng ph¶i ®Çu t- nhiÒu vµo hÖ thèng kho tµng, cöa hµng bµy b¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm, kh«ng ph¶i ®Çu t- nhiÒu cho viÖc nghiªn cøu c¶i tiÕn chÊt l-îng, mÉu m· s¶n phÈm. Tuy nhiªn, mÆt tr¸i cña vÊn ®Ò nµy chÝnh lµ h×nh thøc tiªu thô theo ®¬n dÆt hµng th-êng g¾n víi ph-¬ng thøc gia c«ng, mµ gia c«ng s¶n phÈm th× kh«ng cã kh¶ n¨ng ®em l¹i lîi nhuËn cao cho c«ng ty. MÆt kh¸c, s¶n phÈm tiªu thô theo ®¬n dÆt hµng Ýt nhiÒu còng h¹n chÕ kh¶ n¨ng chñ ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña 6 doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña c«ng ty còng nh- cña s¶n phÈm vµ ®Æc biÖt lµviÖc n¾m b¾t c¬ héi kinh doanh. 1.2.2 Quy tr×nh c«ng nghÖ Lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt mµ chñ yÕu lµ nhËn gia c«ng xuÊt khÈu nªn s¶n phÈm cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng ph¶i ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt vµ theo ®óng ®¬n dÆt hµng. V× thÕ, ë c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ mét d©y chuyÒn khÐp kÝn tõ kh©u triÓn khai mÉu m· ®Õn khi s¶n phÈm ®-îc hoµn thµnh nhËp kho ®ãng gãi. Quy tr×nh s¶n xuÊt cña tÊt c¶ c¸c s¶n phÈm th-êng gåm c¸c giai ®o¹n sau: s¶n xuÊt mÉu ®èi (s¶n xuÊt thö), gi¸c mÉu s¬ ®å, c¾t b¸n thµnh phÈm, phèi mÉu, may theo d©y chuyÒn, thu ho¸ s¶n phÈm, giÆt tÈy lµ, bé phËn KCS kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm, bé phËn nhËp kho, ®ãng gãi vµ xuÊt x-ëng. Cã thÓ kh¸i qu¸t quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng theo m« h×nh sau: 7 S¬ ®å 1.2.2: Quy tr×nh c«ng nghÖ cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng S¶n xuÊt mÉu ®èi (S¶n xuÊt thö) Giao nhËn nguyªn vËt liÖu (Sè l-îng, chñng lo¹i vËt t-, c©n ®èi nguyªn phô liÖu Quy tr×nh c«ng nghÖ vµ gi¸c mÉu s¬ ®å C¾t b¸n thµnh phÈm (C©t th«, c¾t tinh) Phèi mÉu May theo d©y chuyÒn (may chi tiÕt vµ l¾p r¸p) Lçi Thu ho¸ sp GiÆt, tÈy, lµ Lçi KCS (kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm) NhËp kho, ®ãng gãi vµ xuÊt x-ëng Nguån: Phßng kü thuËt _ C«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng * Néi dung c¸c b-íc c«ng viÖc trong quy tr×nh c«ng nghÖ Khi c«ng ty nhËn ®-îc ®¬n dÆt hµng vµ nguyªn vËt liÖu do bªn ®Æt hµng cung cÊp cïng víi c¸c tµi liÖu vµ th«ng sè kü thuËt, nhãm kü thuËt c«ng ty sÏ tiÕn hµnh s¶n xuÊt 8 mÉu ®èi (s¶n xuÊt thö). Sau ®ã s¶n phÈm chÕ thö sÏ ®-îc göi cho bé phËn duyÖt mÉu gåm c¸c chuyªn gia vµ bªn ®Æt hµng kiÓm tra vµ ®ãng gãp ý kiÕn vÒ s¶n phÈm lµm thö. Sau khi s¶n phÈm lµm thö ®-îc duyÖt sÏ ®-a ®Õn ph©n x-ëng ®Ó lµm mÉu cøng, c¸c nh©n viªn cña phßng kü thuËt sÏ gi¸c mÉu s¬ ®å trªn m¸y sao cho l-îng nguyªn liÖu bá ®i lµ nhá nhÊt, gi¸c trªn s¬ ®å pha c¾t v¶i gi¸c mÉu vµ khíp mÉu råi ®-a lªn tæ c¾t. Tæ c¾t sÏ nhËn nguyªn vËt liÖu tõ qu¶n ®èc ph©n x-ëng, c¾t theo mÉu gèc vµ ®-a ®Õn tõng tæ may. Tæ may còng ®-îc chuyªn m«n ho¸ b»ng c¸ch mçi ng-êi may mét bé phËn cña s¶n phÈm: may tay, may th©n, may cæ, vµo chun, vµo kho¸,… Trong qu¸ tr×nh c¾t may, mçi tæ sÏ cã mét thî c¶ ®i kiÓm tra vÒ mÆt kü thuËt vµ mét thî thu ho¸ lµm nhiÖm vô thu thµnh phÈm cuèi d©y chuyÒn s¶n xuÊt vµ chuyÓn sang cho tæ giÆt tÈy lµ. Tæ lµ thùc hiÖn giai ®o¹n cuèi cïng cña quy tr×nh c«ng nghÖ, sau ®ã s¶n phÈm sÏ ®-îc ®-a ®Õn bé phËn KCS cña ph©n x-ëng ®Ó kiÓm tra vµ ®ãng gãi s¶n phÈm theo ®¬n dÆt hµng , chuyÓn vÒ nhËp kho råi chuyÓn ®Õn ng-êi nhËn hµng theo ®Æt hµng ®· ký kÕt. 1.3 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng 2.2.2 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng * Chøc n¨ng Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc trùc thuéc Tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam, c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng cã chøc n¨ng chñ yÕu lµ s¶n xuÊt, kinh doanh xuÊt khÈu c¸c lo¹i s¶n phÈm: - C¸c lo¹i s¶n phÈm may nh-: ¸o jacket, ¸o s¬ mi, quÇn, kh¨n tay trÎ em,... - C¸c lo¹i s¶n phÈm g¨ng tay da nh-: g¨ng Golf, g¨ng ®«ng, g¨ng lãt,… - C¸c lo¹i s¶n phÈm th¶m len. - C¸c lo¹i s¶n phÈm thªu. * NhiÖm vô Lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc thuéc Bé c«ng nghiÖp nhÑ, c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp. Khi míi thµnh lËp, c«ng ty cã nhiÖm vô s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm nh-: quÇn ¸o, g¨ng tay, mò v¶i,…theo c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch cña Nhµ n-íc. Tõ n¨m 1975 trë l¹i ®©y, nhiÖm vô s¶n xuÊt cña c«ng ty ngµy cµng nÆng nÒ h¬n, hµng n¨m ngoµi phÇn kÕ ho¹ch 9 Nhµ n-íc giao, c«ng ty cßn ph¶i tù chñ trong viÖc t×m kiÕm thÞ tr-êng, t×m kiÕm nguån hµng gia c«ng c¸c lo¹i mÆt hµng may mÆc theo c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c tæ chøc n-íc ngoµi còng nh- trong n-íc, s¶n xuÊt hµng may mÆc b¸n FOB, xuÊt khÈu c¸c lo¹i s¶n phÈm th¶m len, da nh»m phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng cña thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc. C«ng ty cßn cã nhiÖm vô lµm trßn tr¸ch nhiÖm do Tæng c«ng ty DÖt may giao cho, ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn, kh«ng ngõng c¶i thiÖn ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, båi d-ìng vµ n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô cho c¸n bé c«nng nh©n viªn trong c«ng ty. Trong t-¬ng lai c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng sÏ ph¸t triÓn h-íng tíi mét m« h×nh: “Trung t©m s°n xuÊt kinh doanh th­¬ng m³i tæng hîp”. HiÖn t¹i, Ban gi¸m ®èc c«ng ty ®ang tËp trung x©y dùng m« h×nh s¶n xuÊt kinh doanh theo h-íng gi¶m dÇn tû lÖ doanh thu tõ viÖc nhËn gia c«ng vµ t¨ng c-êng ph-¬ng thøc kinh doanh mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm, t×m kiÕm thÞ tr-êng xuÊt khÈu trùc tiÕp, më réng thÞ tr-êng néi ®Þa,… 2.2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý 1.3.2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cÊp c«ng ty Sau gÇn 40 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng ®· cã c¬ cÊu tæ chøc t-¬ng ®èi æn ®Þnh. Lµ mét ®¬n vÞ ®éc lËp, cã quy m« lao ®éng t-¬ng ®èi lín nªn c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty cã nh÷ng nÐt c¬ b¶n sau: Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc thiÕt kÕ theo c¬ cÊu phßng ban víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau. C¸c phßng ban ®Òu cã tr¸ch nhiÖm tham m-u cho c¸c quyÕt ®Þnh cña gi¸m ®èc. C¸c phßng ban, xÝ nghiÖp thµnh viªn ®Òu bæ nhiÖm c¸c chøc danh tr-ëng, phã phßng vµ thi hµnh c¸c quyÕt ®Þnh cña Ban gi¸m ®èc, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Ban gi¸m ®èc vÒ mäi ho¹t ®éng cña m×nh. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®-îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å 1.3.2.1. 10 S¬ ®å 1.3.2.1 s¬ ®å tæ chøc c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng Tæng gi¸m ®èc c«ng ty G§ ®iÒu hµnh (kü thuËt) C«ng ty Phã tæng gi¸m ®èc c«ng ty V¨n phßng c«ng ty Xi nghiÖp 1 B¶o vÖ qu©n sù c«ng ty Xi nghiÖp 2 Phôc vô s¶n xuÊt c«ng ty Y tÕ c«ng ty Xi nghiÖp 3 XuÊt nhËp khÈu c«ng ty Xi nghiÖp 4 T.chøc L.®éng T.l-¬ng c«ng ty Xi nghiÖp 5 Tµi vô c«ng ty Xi nghiÖp da Kinh doanh tiÕp thÞ c«ng ty G§ ®iÒu hµnh (Tæ chøc sx) C«ng ty Kinh doanh néi ®Þa c«ng ty Xi nghiÖp th¶m len Kü thuËt c«ng nghÖ c«ng ty Xi nghiÖp thªu Kü thuËt c¬ ®iÖn c«ng ty Xi nghiÖp 9 Qlý hÖ thèng chÊt l-îng c«ng ty X-ëng d¹y nghÒ c«ng ty Xi nghiÖp 10 11 * Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña tõng phßng ban:  Héi ®ång qu¶n trÞ (H§QT): Lµ c¬ quan qu¶n lý cÊp cao nhÊt cña c«ng ty, bao gåm 5 thµnh viªn do ®¹i héi cæ ®«ng bÇu ra vµ cã quyÒn b·i miÔn. Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh theo ®a sè (theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ), trong tr-êng hîp sè phiÕu b»ng nhau th× sÏ theo ý kiÕn cña chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. Héi ®ång qu¶n trÞ th-êng tiÕn hµnh häp th-êng kú (theo quý hoÆc theo n¨m), song còng cã rhÓ tiÕn hµnh häp bÊt th-êng khi x¶y ra c¸c sù kiÖn cã ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ th-êng cã nhiÖm kú 3 n¨m vµ ®-îc bÇu th«ng qua häp héi ®ång qu¶n trÞ th-êng xuyªn.  Ban gi¸m ®èc:  Tæng gi¸m ®èc: Lµ ng-êi ®øng ®Çu c«ng ty, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh chung mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña toµn c«ng ty d-íi sù trî gióp cña phã tæng gi¸m ®èc vµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh. Trùc tiÕp l·nh ®¹o c¸c lÜnh vùc: ChiÕn l-îc, ®Çu t-, tµi chÝnh, tæ chøc c¸n bé – nh©n sù, thi ®ua khen th-ëng, kû luËt; c«ng t¸c kinh doanh; ph¸t triÓn më réng thÞ tr-êng néi ®Þa vµ xuÊt khÈu; ký kÕt c¸c hîp ®ång dÞch vô cung øng vËt t-, nguyªn phô liÖu, dông cô phôc vô cho s¶n xuÊt hµng FOB, kinh doanh cña c«ng ty.  Phã tæng gi¸m ®èc: Thay thÕ Tæng gi¸m ®èc khi tæng gi¸m ®èc v¾ng mÆt, phô tr¸ch vµ chØ d¹o c¸c lÜnh vùc: c«ng t¸c ®èi ngo¹i; c«ng t¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiÕn ®é giao hµng; c«ng t¸c phôc vô s¶n xuÊt – cung øngvËt t-, thiÕt bÞ ®iÖn, qu¶n lý kho tµng; mua thiÕt bÞ phô tïng, vËt t- phôc vô s¶n xuÊt gia c«ng; chÞu tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn, kiÓm tra c¸ nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh bao gåm c¶ nghiÖp vô h¹ch to¸n, lËp chøng tõ ban ®Çu, thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, thanh quyÕt to¸n vËt t- nguyªn phô liÖu, ký c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn c¸c lÜnh vùc trªn; ký gi¸ b¸n vËt t-, s¶n phÈm tån kho; phô tr¸ch c«ng t¸c ®êi sèng, hµnh chÝnh qu¶n trÞ, trang bÞ söa ch÷a nhá, c«ng t¸c b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ; c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ qu©n sù.  Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh phô tr¸ch kü thuËt: ChØ ®¹o trùc tiÕp xÝ nghiÖp 5; phô tr¹ch kü thuËt toµn c«ng ty, chÊt l-îng s¶n phÈm, qu¶n lý ISO; c«ng t¸c an toµn lao ®éng, vÖ sinh c«ng nghiÖp; ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt, ®¬n gi¸ tiÒn l-¬ng; ký c¸c chøng tõ tiÒn l-¬ng, th-ëng.  Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh phô tr¸ch s¶n xuÊt: ChØ ®¹o trùc tiÕp xÝ nghiÖp 2; chØ ®¹o tæ chøc s¶n xuÊt c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty vµ më réng s¶n xuÊt c¸c ®¬n vÞ míi; c«ng t¸c ®µo t¹o c«ng nh©n, n©ng cÊp bËc cho c«ng nh©n s¶n xuÊt. 12  C¸c phßng qu¶n lý cÊp c«ng ty Gåm 13 phßng ban víi c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô kh¸c nhau:  V¨n phßng tæng hîp: cã tr¸ch nhiÖm tuyªn truyÒn, h-íng dÉn chØ ®¹o thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh, quy ®Þnh vµ néi quy trong c«ng ty, phô tr¸ch vÒ v¨n th-, v¨n phßng phÈm.  Phßng b¶o vÖ qu©n sù: cã nhiÖm vô x©y dùng c¸c néi quy, quy ®Þnh vÒ trËt tù an toµn trong c«ng ty, b¶o vÖ vµ qu¶n lý tµi s¶n cña c«ng ty.  Phßng phôc vô s¶n xuÊt: cã nhiÖm vô ®iÒu tiÕt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c«ng ty, cung øng vµ ®iÒu chuyÓn nguyªn vËt liÖu cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch, vËn chuyÓn hµng ho¸, t×m kiÕm thÞ tr-êng tiªu thô, tæ chøc ®êi sèng vµ c¸c mÆt sinh ho¹t kh¸c cho c¸n bé c«ng nh©n viªn.  Tr¹m y tÕ: phô tr¸ch viÖc ch¨m lo søc khoÎ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, thùc hiÖn kh¸m søc kháe ®Þnh kú cho c«ng nh©n viªn hµng n¨m.  Phßng xuÊt nhËp khÈu: cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n theo hîp ®ång kinh tÕ, thiÕt lËp vµ më réng c¸c thÞ tr-êng ngoµi n-íc, tiªu thô s¶n phÈm, thøc hiÖn c¸c hîp ®ång xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp.  Phßng tæ chøc c¸n bé lao ®éng tiÒn l-¬ng: cã nhiÖm vô tæ chøc, ph©n c«ng vµ bè trÝ lao ®éng cho c¸c xÝ nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c«ng t¸c tuyÓn dông, ®µo t¹o c¸n bé c«ng nh©n viªn cho c«ng ty khi cã nhu cÇu; h-íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é lao ®éng, tiÒn l-¬ng ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn c«ng ty, x©y dùng kÕ ho¹ch quü tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, theo dâi vµ qu¶n lý hå s¬ nh©n sù, c¸c chÕ ®é ®èi víi ng-êi lao ®éng nh-: èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng, bÖnh nghÒ nghiÖp; tÝnh vµ theo dâi b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, qu¶n lý sæ b¶o hiÓm cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty.  Phßng tµi vô: cã nhiÖm vô tæ chøc h¹ch to¸n kinh doanh toµn c«ng ty, ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc thøc hiÖn c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý tµi chÝnh, lËp dù ¸n ®Çu t-…cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ tµi chÝnh, kÕ to¸n cho c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi c«ng ty khi cã nhu cÇu.  Phßng kinh doanh tiÕp thÞ: cã nhiÖm vô x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, c¸c chiÕn l-îc qu¶ng c¸o, xóc tiÕn b¸n hµng, t×m kiÕm thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm trong vµ ngoµi n-íc ®ång thêi cã nhiÖm vô t×m kiÕm c¸c hîp ®ång, c¸c ®¬n dÆt hµng. 13  Phßng kinh doanh néi ®Þa: cã nhiÖm vô t×m kiÕm thÞ tr-êng trong n-íc, ký kÕt c¸c hîp ®ång s¶n xuÊt trong n-íc, qu¶n lý c¸c cöa hµng giíi thiÖu s¶n phÈm cña c«ng ty, lËp c¸c kÕ ho¹ch s¶n xuÊt ng¾n h¹n cho c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt ®Ó tiªu thô trong n-íc.  Phßng kü thuËt c¬ ®iÖn: chÞu tr¸ch nhiÖm ®iÒu hµnh, tæ chøc m¸y mãc, b¶o d-ìng vµ thay thÕ m¸y mãc, ®iÒu hµnh hÖ thèng ®iÖn phôc vô cho c¸c phßng ban, c¸c xÝ nghiÖp trong c«ng ty.  Phßng kü thuËt c«ng nghÖ: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kü thuËt s¶n xuÊt cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt, n¾m v÷ng th«ng tin kinh tÕ, khoa häc kü thuËt quèc tÕ trong vµ ngoµi lÜnh vùc may mÆc, chÕ t¹o, thö nghÞªm, s¶n xuÊt míi, øng dông c«ng nghÖ míi vµo s¶n xuÊt; kiÓm tra nguyªn vËt liÖu nhËp kho, xuÊt kho.  Phßng qu¶n lý hÖ thèng chÊt l-îng: cã nhiÖm vô kiÓm tra mÉu m·, chÊt l-îng s¶n phÈm xem cã dóng víi yªu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ sè l-îng vµ chÊt l-îng.  X-ëng d¹y nghÒ: chÞu tr¸ch nhiÖm ®µo t¹o c«ng nh©n phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm. 1.3.2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc qu¶n lý cÊp xÝ nghiÖp C«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng bao gåm 10 xÝ nghiÖp thµnh viªn, cô thÓ: o XÝ nghiÖp may 1 t¹i sè 22 Thµnh C«ng víi 250 lao ®éng. o XÝ nghiÖp may 2 t¹i sè 22 Thµnh C«ng víi 500 lao ®éng. o XÝ nghiÖp may 3 t¹i sè 22 Thµnh C«ng víi 250 lao ®éng. o XÝ nghiÖp may 4 t¹i sè 22 Thµnh C«ng víi 250 lao ®éng. o XÝ nghiÖp may 5 t¹i sè 22 Thµnh C«ng víi 250 lao ®éng. o XÝ nghiÖp may da t¹i sè 22 Thµnh C«ng víi 250 lao ®éng. o XÝ nghiÖp may thªu t¹i sè 22 Thµnh C«ng víi 30 lao ®éng. o XÝ nghiÖp dÖt th¶m len t¹i 178 NguyÔn L-¬ng B»ng víi 170 lao ®éng. o XÝ nghiÖp may 9 t¹i TP Th¸i Nguyªn víi 600 lao ®éng (diÖn tÝch:20.000m2). o XÝ nghiÖp may 10 t¹i khu vùc II víi 250 lao ®éng. C¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt ®Òu ®-îc tæ chøc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo ®óng quy tr×nh c«ng nghÖ, ®Þnh møc kü thuËt – vËt t- – lao déng cña c«ng ty ®· giao ®Ó t¹o ra s¶n phÈm ®óng tiªu chuÈn kü thuËt, quy c¸ch mÉu m·, ®¶m b¶o chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Cô thÓ m« h×nh tæ chøc c¸c xÝ nghiÖp ®-îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å sau: 14 S¬ ®å 1.3.2.2 S¬ ®å tæ chøc c¸p xÝ nghiÖp Gi¸m ®èc XÝ nghiÖp P. Gi¸m ®èc Phô tr¸ch kü thuËt Tæ Kü thuËt Thèng kª – KÕ ho¹ch Tæ VP Nguån: P. Gi¸m ®èc Phô tr¸ch s¶n xuÊt Tæ c¾t Tæ may 1 Tæ may 2 Tæ may 3 Tæ may 4 Hoµn thiÖn Phßng tæ chøc lao ®«ng tiÒn l-¬ng * C¸c chøc danh qu¶n lý cÊp xÝ nghiÖp  Gi¸m ®èc xÝ nghiÖp: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp tr-íc cÊp trªn, tæ chøc cho c«ng nh©n trong xÝ nghiÖp s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch vµ sù ®iÒu ®éng cña c«ng ty, bè trÝ vµ sö dông hîp lý sè lao ®éng mµ c«ng ty ®· ký hîp ®ång lµm viÖc, chØ ®¹o c«ng nh©n tiÕn hµnh c«ng viÖc, ®¶m b¶o an toµn vµ tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt.  Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch s¶n xuÊt: chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc, qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh sè c«ng nh©n trong mét ca s¶n xuÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm vÌ qu¶n lý nguyªn phô liÖu vµ c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn s¶n xuÊt gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc chung cña xÝ nghiÖp.  Phã gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt: chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña gi¸m ®èc xÝ nghiÖp, ph©n c«ng c«ng nh©n trong mét truyÒn s¶n xuÊt, phô tr¸ch vÒ quy tr×nh c«ng nghÖ cho mçi s¶n phÈm vµ chÊt l-îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra.  Tæ tr-ëng: cã tr¸ch nhiÖm ph©n c«ng c«ng viÖc cho tõng ng-êi trong tæ, kiÓm tra s¶n phÈm, theo dâi, chÊm c«ng sè lao ®éng trong tæ, b¸o c¸o cho nh©n viªn thèng kª cña xÝ nghiÖp vÒ sè lao ®éng trong tõng ngµy lµm viÖc.  Nh©n viªn thèng kª: chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sæ s¸ch giÊy tê cã liªn quan ®Õn xÝ nghiÖp nh-: tiÒn l-¬ng, n¨ng suÊt, gi¸ thµnh,… 15 PhÇn 2. thùc tr¹ng tæ chøc h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng 2.1 §Æc ®iÓm tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng  Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty  Ph¶n ¸nh vµ ghi chÐp c¸c nghiÖp vô kinh tÕ, tµi chÝnh ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mét c¸ch ®Çy ®ñ, kÞp thêi theo ®óng nguyªn t¾c, chuÈn mùc vµ chÕ ®é kÕ to¸n quy ®Þnh.  Thu thËp, ph©n lo¹i, xö lý vµ tæng hîp sè liÖu, th«ng tin vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghÞªp.  Tæng hîp sè liÖu, lËp hÖ thèng b¸o c¸o tµi chÝnh vµ cung cÊp th«ng tin cho c¸c ®èi t-îng sö dông trong vµ ngoµi doanh nghiÖp khi cã nhu cÇu.  Thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ viÖc chÊp hµnh c¸c chÝnh sÇch, chÕ ®é vÒ qu¶n lý kinh tÕ – tµi chÝnh nãi chung, chÕ ®é vµ thÓ lÖ kÕ to¸n nãi riªng.  Tham gia ph©n tÝch th«ng tin kÕ to¸n, ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn hÖ thèng tµi chÝnh kÕ to¸n.  Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty Bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng ®-îc tæ chøc theo h×nh thøc tËp trung. Phßng kÕ to¸n (hay cßn gäi lµ phßng tµi vô) lµ n¬i thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty, cã thÓ m« pháng bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng theo s¬ ®å sau: 16 S¬ ®å 2.1 Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng KÕ to¸n tr-ëng KÕ to¸n Tæng hîp KÕ to¸n tiÒn mÆt, TGNH KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu KÕ to¸n chi phÝ sx vµ tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n thµnh phÈm vµ tiªu thô KÕ to¸n thanh to¸n KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ BHXH Thñ quü  Chøc n¨ng cña tõng kÕ to¸n viªn  KÕ to¸n tr-ëng: lµ ng-êi ®øng ®Çu bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã chøc n¨ng gi¸m s¸t, phô tr¸ch chung mäi ho¹t ®éng cña phßng kÕ to¸n, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp b¸o c¸o tµi chÝnh cho c¸c c¬ quan chøc n¨ng, t- vÊn lªn ban gi¸m ®èc ®Ó vËn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh, v¹ch ra c¸c kÕ ho¹ch, c¸c dù ¸n ho¹t ®éng trong t-¬ng lai cña c«ng ty. KÕ to¸n tr-ëng cßn lµ ng-êi thay mÆt ban gi¸m ®èc tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n toµn c«ng ty vµ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi Nhµ n-íc.  KÕ to¸n tæng hîp: lµ ng-êi cã tr¸ch nhiÖm gióp kÕ to¸n tr-ëng trong c«ng viÖc, ®«n ®èc h-íng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn ghi chÐp kÕ to¸n, tËp hîp c¸c sè liÖu, xö lý th«ng tin, lËp b¸o c¸o tµi chÝnh cuèi quý, cuèi n¨m.  KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh (TSC§): cã nhiÖm vô ghi chÐp, ph¶n ¸nh tæng hîp vÒ mÆt sè l-îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh hiÖn cã, t×nh h×nh t¨ng gi¶m vµ t×nh tr¹ng kü thuËt cña tµi s¶n cè ®Þnh trong c«ng ty. Theo dâi viÖc mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh, tÝnh to¸n vµ ph©n bæ møc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh.  KÕ to¸n nguyªn vËt liÖu: lµ ng-êi cã tr¸ch nhiÖm theo dâi t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån vËt t-, nguyªn vËt liÖu. Ghi chÐp, tÝnh to¸n, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi c¶ vÒ sè l-îng vµ gi¸ thùc tÕ cña nguyªn vËt liÖu nhËp kho. TËp hîp vµ ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c sè l-îng vµ gi¸ trÞ vËt t-, nguyªn vËt liÖu xuÊt kho, kiÓm tra t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu. TÝnh to¸n vµ ph¶n ¸nh sè l-îng vµ gi¸ trÞ 17 vËt t-, nguyªn vËt liÖu tån kho, ph¸t hiÖn c¸c tr-êng hîp thõa thiÕu, s¶n phÈm kÐm chÊt l-îng ®Ó cã biÖn ph¸p xö lý kÞp thêi.  KÕ to¸n tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng: chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc ghi chÐp, ph¶n ¸nh tæng hîp sè liÖu vÒ sè l-îng lao ®éng, thêi gian lao ®éng, tÝnh l-¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-¬ng. Theo dâi t×nh h×nh thanh to¸n tiÒn l-¬ng, tiÒn th-ëng, c¸c kho¶n phô cÊp, trî c©p cho ng-êi lao ®éng. LËp b¸o c¸o vÒ lao ®éng, lËp b¶ng ph©n bæ tiÒn l-¬ng phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n-íc vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp.  KÕ to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tËp hîp c¸c chi phÝ cã liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t-îng sö dông ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.  KÕ to¸n thµnh phÈm, tiªu thô thµnh phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô: lµ ng-êi cã nhiÖm vô theo dâi t×nh h×nh nhËp – xuÊt – tån thµnh phÈm, tÝnh gi¸ thµnh phÈm, gi¸ trÞ xuÊt b¸n, ghi nhËn doanh thu vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh.  KÕ to¸n tiÒn mÆt vµ tiÒn göi ng©n hµng (TGNH): lµ ng-êi theo dâi c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn viÖc thu chi b»ng tiÒn mÆt hay chuyÓn kho¶n, theo dâi c¸c kho¶n t¹m øng vµ thanh to¸n t¹m øng, c¸c kho¶n nî ng©n hµng, c¸c kho¶n vay dµi h¹n theo thêi ®iÓm ph¸t sinh nghiÖp vô kinh tÕ.  KÕ to¸n thanh to¸n: cã tr¸ch nhiÖm ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c c¸c nghiÖp vô thanh to¸n víi nhµ cung cÊp vµ kh¸ch hµng, theo dâi chi tiÕt ®èi víi c¸c kh¸ch hµng th-êng xuyªn, c¸c kho¶n nî cã quy m« lín.  Thñ quü: lµ ng-êi cã nhiÖm vô thùc hiÖn viÖc thu, chi b»ng tiÒn mÆt trªn c¬ së c¸c chøng tõ hîp lÖ ®· ®-îc phª duyÖt. Thñ quü lµ ng-êi qu¶n lý quü tiÒn mÆt cña c«ng ty. 2.2 §Æc ®iÓm tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng 2.2.1 Nh÷ng th«ng tin chung vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n ChÕ ®é kÕ to¸n t¹i c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng ®-îc thùc hiªn theo quyÕt ®Þnh sè 111141/TC/Q§/C§KT ngµy 1/11/1995 vµ chÕ ®é b¸o c¸o tµi chÝnh doanh nghiÖp ®-îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh sè 167/2000/Q§/BTC ngµy 25/10/2000 cña Bé tr-ëng Bé tµi chÝnh, niªn ®é kÐ to¸n ®-îc b¾t ®Çu tõ ngµy 01/ 01 vµ kÕt thóc vµo ngµy 31/ 12 n¨m ®ã, kú kÕ to¸n: theo quý. C«ng ty h¹ch to¸n thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng (VAT) theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ. 18 Víi quy m« lín, lo¹i hÝnh s¶n xuÊt kinh doanh t-¬ng ®èi phøc t¹p c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng ®· ¸p dông h×nh thøc NhËt ký chøng tõ ®Ó ph¶n ¸nh kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh víi hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ kÕ to¸n cao. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña c«ng ty lµ nhËn gia c«ng, xuÊt khÈu hµng may mÆc, th¶m len sang thÞ tr-êng c¸c n-íc Hoa Kú, NhËt B¶n, §µi Loan,…V× vËy, ®¬n vÞ tiÒn tÖ ®-îc sö dông trong ghi chÐp kÕ to¸n lµ ViÖt Nam ®ång (VN§), cßn ®èi víi c¸c ®ång tiÒn kh¸c, nguyªn t¾c kÕ to¸n vµ ph-¬ng ph¸p chuyÓn ®æi: theo tû gi¸ h¹ch to¸n cña Ng©n hµng Ngo¹i th-¬ng ViÖt Nam. VÒ h¹ch to¸n tµi s¶n cè ®Þnh, gi¸ trÞ tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc x¸c ®Þnh theo gi¸ gèc, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh ®-îc tÝnh theo ph-¬ng ph¸p khÊu hao ®-êng th¼ng, c¨n cø vµo thêi gian sö dông h÷u Ých ®-îc x¸c ®Þnh. (KhÊu hao theo quyÕt ®Þnh sè 206 _ BTC) VÒ h¹ch to¸n hµng tån kho, c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng ¸p dông ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn. Do chñ yÕu c«ng ty s¶n xuÊt theo ®¬n dÆt hµng _ sau khi nhËn ®-îc c¸c ®¬n dÆt hµng, c¸c hîp ®ång gia c«nng c«ng ty sÏ tiÕn hµnh thu mua nguyªn vËt liÖu (chñ yÕu do bªn ®Æt hµng cung cÊp) ®Ó sx ®¬n dÆt hµng ®ã. V× thÕ, khi h¹ch to¸n hµng tån kho, kÕ to¸n ®¸nh gi¸ vµ ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. 2.2.2 HÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n ¸p dông t¹i c«ng ty Chøng tõ kÕ to¸n cã ý nghÜa rÊt quan träng kh«ng chØ trong c«ng t¸c kÕ to¸n mµ cßn c¶ trong c«ng t¸c qu¶n trÞ cña c«ng ty vµ qu¶n lý cña Nhµ n-íc. VÌ mÆt qu¶n lý, dùa trªn c¸c chøng tõ gèc, c¸c nhµ qu¶n lý vµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp sÏ cã ®-îc c¸c th«ng tin kÞp thêi, chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ ®Ó ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh phï hîp. VÒ ph-¬ng diÖn kÕ to¸n, chøng tõ lµ c¨n cø ®Ó thùc hiÖn viÖc ghi sæ vµ lËp b¸o c¸o kÕ to¸n. VÒ mÆt ph¸p lý, chøng tõ lµ c¨n cø ®Ó x¸c minh nghiÖp vô kinh tÕ ®· ph¸t sinh, ®Ó kiÓm tra, thanh tra vµ lµ c¬ së ®Ó gi¶i quyÕt c¸c tranh chÊp, khiÕu kiÖn vÒ tµi chÝnh. Trong n¨m tµi chÝnh, chøng tõ ®-îc b¶o qu¶n t¹i kÕ to¸n phÇn hµnh. Khi b¸o c¸o quyÕt to¸n cuèi n¨m ®-îc duyÖt, c¸c chøng tõ sÏ ®-îc chuyÓn vµo ®Ó l-u tr÷. T¹i c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng, hÖ thèng chøng tõ sö dông bao gåm c¸c chøng tõ cô thÓ sau:  C¸c chøng tõ vÒ tiÒn mÆt, tiÒn göi:  VÒ thu tiÒn gåm cã:  C¸c chøng tõ nguån: ®ã lµ c¸c chøng tõ ph¶n ¸nh nguån gèc cña viÖc thu tiÒn nh-: ho¸ ®¬n b¸n hµng, hîp ®ång cung cÊp s¶n phÈm,… 19  C¸c chøng tõ thùc hiÖn bao gåm: - Biªn lai thu tiÒn: lµ chøng tõ ®-îc sö dông trong tr-êng hîp nghiÖp vô thu tiÒn trung gian tr-íc khi nép vµo quü. - PhiÕu thu: lµ chøng tõ ph¶n ¸nh viÖc thu tiÒn khi thu vµo quü. PhiÕu thu ®-îc lËp thµnh 3 liªn, liªn 1 l-u t¹i quyÓn, liªn 2 chuyÓn sang ng-êi nép tiÒn, liªn 3 dïng ®Ó lu©n chuyÓn ghi sæ.  VÌ chi tiÒn cã c¸c chøng tõ sau:  C¸c chøng tõ nguån gåm cã: lÖnh chi hoÆc chøng tõ ph¶n ¸nh yªu cÇu chi tiÒn cho môc ®Ých s¶n xuÊt kinh doanh.  C¸c chøng tõ thùc hiÖn gåm cã: - PhiÕu chi: lµ chøng tõ ph¶n ¸nh sè tiÒn mÆt ®· xuÊt quü theo lÖnh chi. PhiÕu chi ®-îc lËp thµnh 2 liªn, liªn 1 l-u t¹i quyÓn, liªn 2 ®-îc dïng ®Ó lu©n chuyÓn, thùc hiÖn nghiÖp vô vµ ghi sæ.  VÒ t¹m øng cã c¸c chøng tõ sau: - GiÊy ®Ò nghÞ t¹m øng: lµ c¨n cø ®Ó xÐt duyÖt t¹m øng, lµm thñ tôc lËp phiÕu chi vµ xuÊt quü cho t¹m øng. - GiÊy thanh to¸n tiÒn t¹m øng: lµ b¶ng liÖt kª c¸c kho¶n tiÒn ®· nhËn t¹m øng vµ c¸c kho¶n ®· chi cña ng-êi nhËn t¹m øng, lµm c¨n cø thanh toansoos tiÒn t¹m øng vµ ghi sæ kÕ to¸n. Ngoµi c¸c chøng tõ trªn, t¹i c«ng ty cæ phÇn may ChiÕn Th¾ng khi kiÓm kª quü cßn sö dông Biªn b¶n kiÓm kª quü, gåm cã 2 lo¹i: Biªn b¶n kiÓm kª quü tiÒn VN§ vµ Biªn b¶n kiÓm kª quü ngo¹i tÖ. Vµ c¨n cø vµo giÊy b¸o Nî, giÊy b¸o Cã cña ng©n hµng mµ kÕ to¸n tiÒn mÆt lËp phiÕu thu, phiÕu chi ph¶n ¸nh chÝnh x¸c vµ ®Çy ®ñ gi¸ trÞ tiÒn mÆt vµ tiÒn göi hiÖn cã.  C¸c chøng tõ vÒ tµi s¶n cè ®Þnh:  Biªn b¶n giao nhËn TSC§: lµ chøng tõ ®-îc sö dông ®Ó x¸c nhËn viÖc giao nhËn TSC§ sau khi mua s¾m, ®-îc cÊp ph¸t, gãp vèn liªn doanh, ®-îc tµi trî, biÕu tÆng, … ®-a vµo sö dông t¹i c«ng ty, lµ c¨n cø ®Ó giao nhËn TCS§ vµ kÕ to¸n ghi sæ, thÎ TSC§, sæ kÕ to¸n cã liªn quan. Biªn b¶n guao nhËn TSC§ ®-îc lËp thµnh 2 b¶n, mçi bªn (giao vµ nhËn) gi÷ 1 b¶n.  ThÎ TSC§: lµ chøng tõ ®-îc sö dông ®Ó theo dâi chi tiÕt tõng TSC§ cña c«ng ty, t×nh h×nh thay ®æi nguyªn gi¸ vµ gi¸ trÞ hao mßn ®· trÝch hµng n¨m cña tõng TSC§. 20
- Xem thêm -