Tài liệu Hạch toán cfsx và tính giá thành sản phẩm trong nghành xây dựng

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 H¹ch to¸n CFSX vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong nghµnh x©y dùng Lêi nãi ®Çu Cïng víi sù t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña ®Êt n-íc, lÜnh vùc tµi chÝnh kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®-îc ®¶ng vµ nhµ n-íc quan t©m hµng ®Çu víi môc tiªu lµ lµm nh- thÕ nµo ®Ó t×nh h×nh tµi chÝnh cña Doanh nghiÖp lu«n ë thÕ v÷ng ch¾c, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch cã hiÖu qu¶. nghiÖp vô h¹ch to¸n kÕ to¸n lµ mét trong nh÷ng c«ng cô ®¾c lùc gãp phÇn quan träng vµ ®ãng gãp to lín cho c¸c doanh nghiÖp chñ ®éng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng: Trong nh÷ng n¨m qua ®Êt n-íc ta ®· cã sù ph¸t triÓn v-ît bËc, ngµnh x©y dùng lµ mét ngµnh kinh tÕ kü thuËt ®· ®ãng gãp to lín trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt n-íc. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, ®Ó ®øng v÷ng trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh vµ cã lîi nhuËn c¸c doanh nghiÖp lu«n nç lùc cè g¾ng ®Ó t×m mäi c¸ch ®Ó gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm dÉn ®Õn viÖc gi¶m gi¸ thµnh vµ t¨ng c-êng chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó th¾ng thÕ trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh ®©y lµ môc tiªu phÊn ®Êu hµng ®Çu cña toµn doanh nghiÖp. ý tthøc ®-îc tÇm quan träng cña vÊn ®Ò nµy, cïng víi sù gióp ®ì cña thÇy gi¸o chñ nhiÖm líp häc KÕ To¸n Tr-ëng- Kho¸ häc 89 viÖn Qu¶n TrÞ Kinh Doanh em m¹nh d¹n chän lÜnh vùc "H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm trong nghµnh x©y dùng" lµm ®Ò tµi nghiªn cøu. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ch-¬ng I. Kh¸i qu¸t chung vÒ h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm cña nghµnh x©y dùng A-Tæng quan vÒ chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gÝa thµnh: I- Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i chi phÝ: 1-Kh¸i NiÖm: Trong nÒn s¶n xuÊt x· héi, bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo dï s¶n xuÊt ra s¶n phÈm vËt chÊt, phôc vô cho nhu cÇu s¶n xuÊt hay phôc vô cho nhu cÇu tiªu dïng th× tÊt yÕu ph¶i kÕt hîp ba yÕu tè ®ã lµ : +T- liÖu s¶n xuÊt (m¸y mãc , thiÕt bÞ nhµ x-ëng kho tµng bÕn b·i...). +§èi t-îng lao ®éng( ®ã lµ nguyªn nhiªn vËt liÖu...) +Søc lao ®éng cña con ng-êi [bao gåm thÓ lùc(søc c¬ b¾p) vµ trÝ lùc(søc thÇn kinh)] cña con ng-êi. Qu¸ tr×nh kÕt hîp nµy ®· t¹o ra ba lo¹i chi phÝ riªng biÖt ®ã lµ chi phÝ vÒ t- liªu s¶n xuÊt ,chi phÝ vÒ ®èi t-îng lao ®éng vµ chi phÝ vÒ nh©n c«ng. §©y chÝnh lµ chi phÝ ®Çu vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, s¶n xuÊt hµng ho¸, c¸c chi phÝ nµy biÓu hiÖn d-íi d¹ng gi¸ trÞ gäi lµ chi phÝ s¶n xuÊt. Nh- vËy nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t (chi phÝ s¶n xuÊt lµ chi phÝ vÒ mÆt lao ®éng sèng vµ chi phÝ vÒ m¨tj lao ®éng vËt ho¸ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp).§èi víi Doanh NghiÖp(DN) x©y dùng th× chi phÝ nµy ®-îc gäi lµ chi phÝ x©y dùng vµ chi phÝ ngoµi x©y dùng. Chi phÝ lµ mét kh¸i niÖm réng ®Ó sö lý vµ ph©n bæ sö dông chi phÝ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× c¸c nhµ qu¶n lý vµ c¸c chuyªn gia vÒ tµi chÝnh kÕ to¸n ph¶i ph©n lo¹i chi phÝ: 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2-Ph©n lo¹i chi phÝ: Ph©n lo¹i chi phÝ cã t¸c dông rÊt lín trong qu¸ tr×nh lËp kÕ ho¹ch s¶n xuÊt còng nh- qu¶n lý vµ sñ dông hîp lý nguån kinh phÝ cña doanh nghiÖp. Cã rÊt nhiÒu tiªu thøc ph©n lo¹i, theo chÕ ®é kÕ to¸n hiÖn hµnh ë ViÖt Nam hiÖn nay cã mét sè c¸ch ph©n lo¹i chi phÝ nh- sau: 2.1- Ph©n lo¹i chi phÝ theo néi dung kinh tÕ: Chi phÝ s¶n uÊt trong kú ®-îc ph©n chia thµnh: -Chi phÝ NVL trùc tiÕp(621). -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. -Chi phÝ c«ng cô dông cô. -Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh(TSC§). -Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi. -Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn. *C¸c yÕu tè chi phÝ nµy trong kú nÕu ph¸t sinh ë ph©n x-ëng, tæ ®éi, hoÆc trong DN x©y dùng lµ tæ ®éi th× tËp hîp vµo c¸c kho¶n môc (621,622,627) ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt trong kú. *NÕu ph¸t sinh trong b¸n hµng, qu¶n lý doanh nghiÖp th× tËp hîp vµo hai kho¶n môc (641,642) ®Ó tÝnh gÝa thµnh toµn bé vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶. *T¸c dông: Cho biÕt kÕt cÊu , tû träng cña tõng yÕu tè chi phÝ s¶n xuÊt vµ lµ c¬ së ®Ó lËp dù to¸n vµ lËp kÓ ho¹ch cung øng vËt t-, kÕ ho¹ch vÒ tiÒn l-¬ng nhu cÇu vèn l-u ®éng ®Þnh møc, nã lµ c¬ së cho kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt theo yÕu tè. 2.2- Ph©n lo¹i theo kho¶n môc chi phÝ: -Chi phÝ nguyªn vËt liÖu (NVL) trùc tiÕp. -Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -Chi phÝ s¶n xuÊt chung. ®èi víi doanh nghiÖp cã chi phÝ m¸y thi c«ng. *t¸c dông: Nã cho biÕt x¸c ®Þnh râ ®èi t-îng ph¸t sinh chi phÝ, vµ cã t¸c dông t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng møc ®é ¶nh h-ëng cña c¸c nh©n tè kh¸c nhau vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ phôc vô cho viÖc h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. 2.3-Ph©n lo¹i chi phÝ theo mèi quan hÖ vµ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt: Ph©n lo¹i theo c¸ch nµy bao gåm hai lo¹i: +Chi phÝ trùc tiÕp: Lµ chi phÝ liªn quan trùc tiÕp tíi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ t¹o ra s¶n phÈm( c¸c chi phÝ nµy ph¸t sinh chñ yÕu ë ph©n x-ëng, tæ ®éi) c¸c chi phÝ nµy tËp hîp cho tõng c«ng tr×nh , h¹ng môc c«ng tr×nh ®éc lËp. +Chi phÝ gi¸n tiÕp: Lµ chi phÝ cho ho¹t ®éng tæ chøc, phôc vô qu¶n lý(chi phÝ ngoµi ph©n x-ëng tæ ®éi) nã kh«ng t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm, nã kh«ng tÝnh trùc tiÕp cho tõng ®èi t-îng cô thÓ. *T¸c dông: Qu¸ tr×nh ph©m lo¹i theo tiªu thøc nµy gióp cho DN qu¶n lý chÆt chÏ h¬n tõng lo¹i h×nh chi phÝ vµ tËp hîp chóng vµo chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp(642). II-Kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i gi¸ thµnh: 1- Kh¸i niÖm: *Gi¸ thµnh ®-îc biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña c¸c lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt ®· hoµn thµnh lªn thµnh phÈm , hµng ho¸ vµ dÞch vô. Trong ngµnh x©y dùng th× ®ã lµ chi phÝ hoµn thµnh lªn nh÷ng h¹ng môc c«nh tr×nh. +§Ó ®¸nh gi¸ ®-îc chÊt l-îng s¶n xuÊt kinh doanh cña mét DN th× chi phÝ bá ra ph¶i ®-îc xem xÐt ®anhs gi¸ trong mèi quan hÖ víi c¸c chØ tiªu gi¸ thµnh(kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh). Trªn c¬ së nµy th× gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn cña toµn bé c¸c kho¶n chi phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ cã cã liªn quan ®Õn khèi l-îng s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoµn thµnh. 2-Ph©n lo¹i gi¸ thµnh: *ChØ tiªu gi¸ thµnh lµ mét c«ng cô ®¾c lùc cho viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ quyÕt ®Þnh lç l·i trong s¶n xuÊt, kinh doanh. C¸c nhµ qu¶n lý ph©n lo¹i chi phÝ nh- sau: 2.1-Ph©n lo¹i nguån sè liÖu ®Ó tËp hîp gi¸ thµnh: +Gi¸ thµnh ®Þnh møc: Lµ c¸c chi phÝ kÕ ho¹ch ®Ó hoµn thµnh nªn thµnh phÈm dÞch vô h¹ng môc c«ng tr×nh. +Gi¸ thµnh kÕ ho¹ch: Lµ c¸c chi phÝ kÕ ho¹ch ®Ó hoµn thµnh nªn thµnh phÈm, dÞch vô ,h¹ng môc c«ng tr×nh. +Gi¸ thµng thùc tÕ: Lµ c¸c chi phÝ thùc tÕ do DN bá ra ®Ó hoµn thµnh lªn thµnh phÈm dÞch vô, h¹ng môc c«ng tr×nh. 2.2-Ph©n lo¹i theo n¬i ph¸t sinh chi phÝ: +Gi¸ thµnh c«ng x-ëng(Zcx): Lµ c¸c chi phÝ ph¸t sinh trong c«ng x-ëng, tæ ®éi, ®Ó hoµn thµnh nªn thµnh phÈm dÞch vô. +Gi¸ thµnh toµn bé: Lµ gÝ c«ng x-ëng thùc tÕ céng víi c¸c chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp vµ chi phÝ b¸n hµng. Z toµn bé =Z c«ng x-ëng thùc tÕ +chi phÝ b¸n hµng + chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Tæng gi¸ thµnh c«ng x-ëng thùc tÕ gi¸ trÞ s¶n phÈm cña thµnh phÈm dÞch vô chi phÝ ph¸t gi¸ trÞ s¶n = dÞch vô dë dang +sinh trong kú -phÈm dë dang ®Çu kú cuèi kú. 3-Sù cÇn thiÕt ph¶i h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm: *H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm võa lµ yªu cÇu 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chñ quan cña doanh nghiÖp võa lµ nhu cÇu kh¸ch quan cña kh¸ch hµng. §©y lµ mét chØ tiªu quan träng rÊt quan träng cho viÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸, tæ chøc qu¶n lý cña doanh nghiÖp. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, gi¸ c¶ cña c¸c yÕu tè ®Çu vµo lu«n biÕn ®éng, doanh nghiÖp muèn th¾ng thÕ trong c¹ch tranh th× tÊt yÕu ph¶i lËp kÕ ho¹ch c¸c kho¶n môc chi phÝ vµ chuyÓn nã vµo gi¸ thµnh sao cho phï hîp víi nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng, còng nh- ph¶i tÝnh to¸n chi tiÕt nh÷ng kho¶n chi phÝ cÇn thiÕt vÒ nh©n c«ng m¸y mãc thiÕt bÞ, kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. H¬n n÷a h¹ch to¸n chi phÝ mét c¸ch chÝnh x¸c, sÏ gi¶m ®-îc chi phÝ cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm vµ dÉn ®Õn kh¶ n¨ng h¹ gi¸ thµnh, tÊt yÕu sÏ th¾ng thÕ träng thÞ tr-êng c¹ch tranh, chÝnh v× vËy h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ nhu cÇu tÊt yÕu cña mäi doanh nghiÖp. B-Néi dung h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c¸c doanh nghiÖp x©y dùng: ** C¸c l-u ý tr-íc khi tæ chøc h¹ch to¸n: +ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ vµ tÝnh gi¸ thµnh lµ mét chØ tiªu quan träng trong mäi doanh nghiÖp, tuú tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp cô thÓ mµ kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ, ph©n bæ vµ h¹ch to¸n ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶ cuèi cïng cña s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn ®Ó ph¸t huy vai trß cña m×nh vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao th× kÕ to¸n cÇn ph¶i l-u ý mét sè ®iÓm sau: -KÕ to¸n cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ. -Ph¶i kÞp thêi, chÝnh x¸c toµn bé chi phÝ ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. -X¸c ®Þnh ph¹m vi giíi h¹n cña chi phÝ ph¸t sinh vµ ®èi t-îng chÞu chi phÝ ®ã. TRªn thùc tÕ mçi DN th× tuú theo quy tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô tr×nh ®é qu¶n lý, vµ nhu cÇu sö dông th«ng tin mµ ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cã thÓ lµ: +Mçi lo¹i chi tiÕt. +Nhãm chi tiÕt. +Mçi lo¹i s¶n phÈm, mçi lo¹i dÞch vô.(Mçi ®¬n ®Æt hµng, mçi c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh). *Sau khi ®· x¸c ®Þnh ®-îc ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ th× kÕ to¸n cÇn më sæ ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho ®èi t-îng ®ã cho ba kho¶n môc(621,622,627). I-Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ trµnh s¶n phÈm trong doanh nghiÖp x©y dùng. 1-Nh÷ng yªu cÇu ®Æt ra khi h¹ch to¸n kÕ to¸n: KÕ to¸n ph¶i tu©n thñ 11 nguyªn t¾c sau: -Nguyªn t¾c thùc thÓ kinh doanh. -Nguyªn t¾c ho¹t ®éng liªn tôc. -Nguyªn t¾c kú kÕ to¸n. -Nguyªn t¾c th-íc ®o gi¸ trÞ thèng nhÊt. -nguyªn t¾c gi¸ phÝ thùc tÕ. -Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh doanh thu. -Nguyªn t¾c phï hîp. -Nguyªn t¾c kh¸ch quan. -Nguyªn t¾c c«ng khai. -Nguyªn t¾c nhÊt qu¸n. -Nguyªn t¾c träng yÕu. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *C¨n cø trªn nh÷ng nguyªn t¾c nµy kÕ to¸n cÇn x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ, x¸c ®Þnh ®óng ®èi t-îng ®Ó tÝnh gÝ thµnh, ®èi t-îng tÝnh gi¸ thµnh cã thÓ lµ mçi lo¹i chi tiÕt, bé phËn ®¬n ®Æt hµng, c«ng tr×nh hoÆc lµ h¹ng môc c«ng tr×nh. +Khi x¸c ®Þnh ®-îc ®èi t-îng tËp hîp chi phÝ th× kÕ to¸n cÇn ph¶i tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt cho ®èi t-îng ®ã vµo ba kho¶n môc ®ã lµ :(621,622,627). 2-Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n. a-H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt theo ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn: Sau ®©y lµ hÖ thèng c¸c tµi kho¶n ®-îc sö dông ®Ó h¹ch to¸n: a1-Tµi kho¶n 621(chi phÝ NVL trùc tiÕp). Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó tËp hîp chi phÝ NVL dïng trong kú vµ ®Õn cuèi kú tËp hîp sang tµi kho¶n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm. Bªn nî: Gi¸ NVL thùc tÕ dïng trùc tiÕp cho chÕ t¹o s¶n phÈm, x©ydùng. Bªn cã: KÕt chuyÓn vËt liÖu thõa sau khi xuÊt trong kú vµo c¸c tµi kho¶n (152,153). KÕt chuyÓn chi phÝ vËt liÖu tiªu dïng trong kú vµo tµi kho¶n 154. Tµi kho¶n 621 cuèi kú kh«ng cã sè d- ®-îc më chi tiÕt cho tõng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. a2-Tµi kho¶n 622 (chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp) Bªn nî: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp trong kú. Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp vµo tµi kho¶n 154. Tµi kho¶n 622 kh«ng cã sè d- cuèi kú, më chi tiÕt cho tõng ®èi t-îng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 a3-Tµi kho¶n 627 (chi phÝ s¶n xuÊt chung). Bªn nî: Chi phÝ s¶n xuÊt trùc tiÕp chung trong kú. Bªn nî: Tr¶ l¹i sè kh«ng dïng hÕt vÒ ®èi t-îng bá ra trong kú. ;KÕt chuyÓn vÒ tµi kho¶n 154 ®Ó tÝnh gi¸ thµnh. Tµi kho¶n 627 cuèi kú kh«ng cã sè du, ph©n bæ cho tõng ®èi t-îng vµ ®Ó tËp hîp chi phÝ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. a4-Tµi kho¶n 623 (chi phÝ m¸y thi c«ng). Trong h¹ch to¸n th× kÕ to¸n cÇn c¨n cø c¸c yÕu tè chi phÝ phôc vô cho ®éi m¸y thi c«ng ®Ó tËp hîp chi phÝ cho tõng ®èi t-îng, c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. Bªn nî: Chi phÝ liªn quan ®Õn m¸y thi c«ng. Bªn cã: KÕt chuyÓn chi phÝ sö dông m¸y thi c«ng vÒ tµi kho¶n154. Tµi kho¶n 623 cã s¸u tµi kho¶n cÊp hai: -TK6231(chi phÝ nh©n c«ng sö dông m¸y). -TK6232(chi phÝ vËt liÖu sö dông m¸y). -TK6233(chi phÝ c«ng cô cho m¸y). -TK6234(chi phÝ khÊu hao m¸y). -TK6237(chi phÝ dÞch vô mua ngoµi). -TK6238(chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c). a5-Tµi kho¶n 154 (chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang). Bªn nî: TÊt c¶ chi phÝ dïng trong kú ®Ó s¶n xuÊt s¶n phÈm. Bªn cã: Gi¸ trÞ phÕ liÖu thu håi, s¶n phÈm háng kh«ng söa ch÷a ®-îc. D- nî: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2-Tr×nh tù h¹ch to¸n: **Kh¸i niªm: Chi phÝ NVL trùc tiÕp lµ chi phÝ NVL chÝnh, phô mµ doanh nghiÖp xuÊt dïng cho s¶n xuÊt trùc tiÕp ®èi t-îng ®ã. *H¹ch to¸n chi phÝ NVL trùc tiÕp: Sau ®©y lµ s¬ ®å biÓu diÔn ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n: TK152 TK621(ct) gi¸ trÞ vËt liÖu xuÊt kho cho c«ng tr×nh. TK152 gi¸ trÞ thùc tÕ NVL dïng kh«ng hÕt trong kú TK154(ct) TK111,112.141,311,331 NVL mua ngoµi ®-a vµo s¶n xuÊt s¶n xuÊt thi c«ng kh«ng qua kho cuèi kú kÕt chuyÓn gi¸ trÞ cña sè NVL vÒ tµi kho¶n tæng hîp cña®èi t-îng TK411,336,3388 NVL®-îc cÊp gãp ®i vay ®-a vµo s¶n xuÊt trùc tiÕp ®èi t-îng *H¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp: +Kh¸i niÖm: Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp lµ sè tiÒn l-¬ng vµ 19% trÝch nép theo l-¬ng cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp ®èi t-îng: 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph-¬ng ph¸p tËp hîp h¹ch to¸n theo s¬ ®å sau ®©y: TK334 TK622(ct) TiÒn l-¬ng ph¶i tr¶ c«ng nh©n TK154 trùc tiÕp s¶n xuÊt x©y dùng Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ nµy vÒ tµi kho¶n tæng h¬p cña ®èi t-îng TK338(2,3,4) 19% trÝch nép theo l-¬ng c«ng nh©n s¶n xu¸t trùc tiÕp TK 335 møc trÝch tr-íc l-¬ng nghØ phÐp theo kÕ ho¹ch cña c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp **H¹ch to¸n chi phÝ m¸y thi c«ng: +Kh¸i niÖm:Lµ toµn bé chi phÝ vÒ sö dông m¸y hoµn thµnh khèi l-îng x©y dùng trong kú .Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n nµy phô thôc vµo tõng doanh nghiÖp: *§èi víi doanh nghiÖp cã m¸y thi c«ng: +Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n theo s¬ ®å sau: -Truêng hîp 1: Doanh nghiÖp h¹ch to¸n riªng m¸y thi c«ng. TK152,111,112 TK621 gi¸ xuÊt thùc tÕ phôc vô m¸y thi c«ng TK154 K623(®éi sx) KÕt chuyÓn chi phÝ NVL Chi phÝ m¸y thi c«ng TK334,338(2,3,4) TK622 Chi phÝ nh©nc«ng trùc tiÕp KÕt chuyÓn chi phÝ phôc vô m¸y thi c«ng nh©n c«ng TK214 TK627 KhÊu hao m¸y thi c«ng KÕt chuyÓn chi phÝ s¶n xuÊt chung 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 **Tr-êng hîp 2: Doanh nghiÖp kh«ng h¹ch to¸n m¸y thi c«ng riªng. TK334,338(2,3,4) TiÒn l-¬ng vµ 19% theo l-¬ng TK623 TK154 TK 152 CNSX trùc tiÕp VËt liÖu dïng kh«ng hÕt TK152 Gi¸ thùc tÕ NVL cho m¸y thi c«ng TK153 C«ng cô dông cô xuÊt dïng KÕt chuyÓn cho ®èi t-îng mét kú cho m¸y thi c«ng TK214 Chi phÝ khÊu hao TSC§ m¸y thi c«ng TK1421,335 Chi phÝ tr¶ tr-íc, ph©n bæ trÝch tr-íc trong kú cho s¶n xuÊt m¸y thi c«ng TK111,112,331,141 Tæng tiÒn thanh to¸n TK133 VAT 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi víi doanh nghiÖp ®i thuª m¸y S¬ ®å h¹ch to¸n m¸y thi c«ng nh- sau: TK111,112,331 TK623(627) Tæng tiÒn thanh to¸n thuª KÕt chuyÓn chi phÝ m¸y m¸y vµ ®éi thi c«ng TK154 thi c«ng thuª ngoµi **H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr-íc: + Kh¸i niÖm: Chi phÝ tr¶ tr-íc trong kú lµ chi phÝ ®· thùc tÕ ph¸t sinh kú ®ã nh-ng sö dông cho c¶ c¸c kú sau ®ã bao gåm: -C«ng cô dông cô xuÊt dïng trong kú sö dông nhiÒu kú. -L·i thuª tµi s¶n cè ®Þnh tµi chÝnh. -Gi¸ trÞ söa ch÷a lín tµi s¶n cè ®Þnh ngoµi kÕ ho¹ch. TiÒn thuª TSC§ ho¹t ®éng tr¶ tr-íc trong nhiÒu kú. TiÒn ®iÖn n-íc, ®iÖn tho¹i, l·i tiÒn vay tr¶ tr-íc nhiÒu kú. +C¸c chi phÝ tr¶ tr-íc nµy ®-îc gäi lµ chi phÝ chê ph©n bæ, vµ khi ph¸t sinh ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 1421(chi phÝ chê ph©n bæ).Sang kú sau th× ph©n bæ dÇn chi phÝ nµy cho ®èi t-îng sö dông. +Chi phÝ thêi kú trong kú(641,642) mµ cã phÇn kh«ng phï hîp víi doanh thu kú ®ã th× phÇn ®ã ®-îc gäi lµ chi pghÝ tr¶ tr-íc chê kÕt chuyÓn vµ ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n1422(chi phÝ chê kÕt chuyÓn). Sang kú sau khi nã phï hîp víi doanh thu th× kÕt chuyÓn vÒ TK911 ®Ó x¸c ®Þnh kÕt qu¶: 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n ®-îc m« t¶ theo s¬ ®å sau: TK1531 TK1421 C«ng cô dông cô x©y dùng TK641,642,627 trong kú TK 342 L·i thuª TSC§ tµi chÝnh Hµng kú ph©n bæ dÇn chi phÝ nµy cho ®èi t-îng sö dông TK 2413 Gi¸ trÞ söa ch÷a lín TSC§ ngoµi kÕ ho¹ch TK111,112,311 Tæng tiÒn thuª TSC§, ho¹t ®éng ®iÖn n-íc... nhiÒu kú TK133 VAT +VËy ta cã s¬ ®å chi phÝ tr¶ tr-íc kÕt chuyÓn: TK641,642 KÕt chuyÓn chi phÝ thêi kú TK1422 TK911 PhÇn kh«ng phï hîp KÕt chuyÓn chi phÝ kú nµy khi nã víi doanh thu kú nµy phï hîp víi doanh thu kú sau PhÇn phï hîp víi doanh thu kú ®ã **H¹ch to¸n chi phÝ tr¶ tr-íc chi phÝ trÝch tr-íc: +Kh¸i niªm: Chi phÝ ph¶i tr¶ trong kú lµ c¸c chi phÝ ch-a thùc tÕ ph¸t sinh chi tr¶ trong kú nh-ng ®· ®ang sö dông chi phÝ ®ã cho s¶n xuÊt kinh doanh trong kú: VÝ dô nh-: -TrÝch tr-íc ®Ó söa ch÷a lín TSC§ trong kÕ ho¹ch. -TrÝch tr-íc tiÒn thuª TSC§ ho¹t ®éng sau nhiÒu kú. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 -TrÝch tr-íc tiÒn ®iÖn n-íc, ®iÖn tho¹i ,l·i tiÒn vay tr¶ sau nhiÒu kú. -TrÝch truíc ®Ó b¶o d-ìng, duy tu, s¶n phÈm hµng ho¸ háng. +C¸c chi phÝ nµy khi trÝch tr-íc trong kú th× ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 335(chi phÝ ph¶i tr¶). Khi nµo chi phÝ nµy thùc tÕ ph¸t sinh chi tr¶ th× trõ vµo trÝch tr-íc. *Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n the0 s¬ ®å sau ®©y: TK334 TK335 L-¬ng nghØ phÐp thùc tÕ cña TK622 TrÝch tr-íc l-¬ng nghØ phÐp cña CNSX trùc tiÕp d· ph¸t sinh c«ng nh©ns¶n xuÊt trùc tiÕp TK 627,641,642 TrÝch tr-íc ®Ó söa ch÷a lín TK 2413 Gi¸ trÞ söa ch÷a lín TSC§ trong kÕ ho¹ch ®· thùc tÕ ph¸t sinh TK 111, 112 TK 113 VAT TSC§ trong kÕ ho¹ch TiÒn thuª TSC§ ho¹t ®éng ®iÖn n-íc, l·i tiÒn vay ®· thùc tÕ ph¸t sinh chi tr¶ TK 154 (5,6) TrÝch tr-íc tiÒn thuª TSC§, tiÒn ®iÖn n-íc tr¶ sau nhiÒu kú TK 642 Gi¸ trÞ söa ch÷a, gÝa trÞ háng cña s¶n phÈm hµng ho¸, dÞch vô ®· xÈy ra TK 721 TrÝch tr-íc l·i tiÒn vay tr¶ sau nhiÒu kú TK 6415 TrÝch tr-íc ®Ó b¶o d-ìng, duy tu s¶n phÈm hµng ho¸ háng Sè trÝch tr-íc söa ch÷a lín dïng kh«ng hÕt *Trong tr-êng hîp nÕu DN cã tiÒn vay tr¶ l·i vay ®Òu hµng kú th× h¹ch to¸n: Nî TK:642 Cã TK: 111,112 Sè l·i vay tr¶ hµng kú. +NÕu DN cã tiÒn vay cho x©y dùng c¬ b¶n th× kÕ to¸n h¹ch to¸n l·i vay vµo chi phÝ ®Çu t- x©y dùng c¬ b¶n cña TSC§ ®ã( cho c¶ hîp ®ång). 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 *H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chung: +Kh¸i niÖm: Chi phÝ s¶n xuÊt chung trong kú lµ chi phÝ s¶n xuÊt ph¸t sinh trong ph©n s-ëng tæ ®éi trong kú mµ kh«ng bao gåm hai chi phÝ 621,622 cña ph©n x-ëng tæ ®éi ®ã. C¸c chi phÝ nµy trong kú th× ®-îc tËp hîp vµo TK627(chi phÝ s¶n xuÊt chung) chi tiÕt cho tõng ph©n x-ëng tæ ®éi vµ tËp hîp theo yÕu tè chi phÝ vµo tµi kho¶n chi tiÕt t-¬ng øng lµ: -TK 6271(chi phÝ nh©n viªn s¶n xuÊt chung). -TK6272(chi phÝ NVL cho s¶n xuÊt chung). -TK6273(chi phÝ c«ng cô dông cô). -TK6274(chi phÝ khÊu hao TSC§ s- dông cho s¶n xuÊt chung) -TK6277(chi phÝ dÞch vô mua ngoµi hµng kú). -TK6278(chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn). *Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo s¬ ®å sau: 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 TK 334,338 (2,3,4) TK 627(ct) L-¬ng +19% trÝch nép cña nh©n viªn s¶n xuÊt chung TK 152 Cuèi kú chi phÝ kh«ng dïng hÕt Cho ®èi t-îng TK 154 (ct) TK 152 Gi¸ thùc tÕ NVL cho Cuèi kú kÕt chuyÓn s¶n xuÊt chung hoÆc ph©n bæ TK 154(ct) Cho ®èi t-îng TK 153 C«ng cô dông cô xuÊt dïng mét kú cho s¶n xuÊt chung TK 214 (1,2,3) Chi phÝ khÊu hao TSC§ trong s¶n xuÊt chung TK 1421, 335 Chi phÝ tr¶ tr-íc ph©n bæ, trÝch tr-íc trong kú cho SX chung TK111, 112, 141, 311, 331 TK133 VAT Tæng tiÒn thanh to¸n *Chó ý: Chi phÝ s¶n xuÊt chung ®-îc ph©n bæ khi trong ph©n x-ëng, tæ ®éi ®ã cã s¶n xuÊt tõ hai lo¹i ®èi t-îng s¶n phÈm trë lªn mµ mçi lo¹i s¶n phÈm dÞch vô ®ã lµ mét ®èi t-îng riªng ®· tËp hîp ®èi t-îng riªng®· t©p h¬p riªng cho tõng ®èi tuîng ëiÖc ph©n bæ chi phÝ s¶n xuÊt TK(621,622) cho mçi lo¹i.. +ViÖc ph©n bæ chi p¬hÝ s¶n xuÊt chung cho mçi lo¹i s¶n phÈm dÞch vô 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc lùa chän mét trong c¸c tiªu chuÈn sau ®©y sao cho phï hîp. +T/c1: Ph©n bæ theo sè l-îng thµnh phÈm dÞc vô hoµn thµnh vµ hoµn thµnh t-¬ng ®-¬ng mçi lo¹i s¶n phÈm vµ dÞch vô. +T/c2: Ph©n bæ theo tiÒn l-¬ng c«ng nh©n s¶n xuÊt trùc tiÕp mçi lo¹i s¶n phÈm dÞch vô. +T/c3: Ph©n bæ theo sè giê m¸y ch¹y cña mçi lo¹i s¶n phÈm dÞch vô. Møc chi phÝ s¶n xuÊt chung ph©n bæ cho ®èi t-îng (i) = Tæng chi phÝ SX chung trong kú cÇn ph©n bæ Tæng tiªu chuÈn ph©n bæ Tiªu chuÈn ph©n bæ x cña ®èi t-îng s¶n phÈm (i) *H¹ch to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp: +Kh¸i niÖm: Lµ chi phÝ ph¸t sinh trong kú trong qu¶n lý doanh nghiÖp ®-îc tËp hîp vµo tµi kho¶n 642(qu¶n lý doanh nghiÖp) chi tiÕt cho tõng ph©n x-ëng tæ ®éi vµ tËp hîp theo yÕu tè chi phÝ vµo tµi kho¶n chi tiÕt t-¬ng øng lµ: -Tk 6421(chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý). -Tk 6422(chi phÝ vËt liÖu). -Tk 6423(chi phÝ c«ng cô dông cô). -Tk 6424(chi phÝ khÊu hao). -Tk 6427(chi phÝ dÞch vô mua ngoµi). -Tk6428(chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn). 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ph-¬ng ph¸p h¹ch to¸n theo s¬ ®å sau: TK334,338(2,3,4) TK 642 TiÒn l-¬ng +19% trÝch nép theo l-¬ng TK 111,112. Kho¶n chi phÝ trong kú dïng kh«ng hÕt TK152,153,214 Chi phÝ NVL, CCDC, khÊu hao trong kú TK911 PhÇn phï hîp víi DT trong kú TK335,1421 Chi phÝ ph©n bæ, trÝch tr-íc trong kú TK111,112,141,331,311 Cuèi kú kÕt chuyÓn chi phÝ 642 TK 1422 TK133 VAT PhÇn kh«ng phï hîp víi DT trong kú Tæng tiÒn thanh to¸n TK333 ThuÕ, phÝ doanh nghiÖp chÞu TK139,159 Møc lËp dù phßng b-H¹ch to¸n chi phÝ s¶n xuÊt chi phÝ theo ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú: 1) Kh¸i niÖm: Ph-¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph-¬ng ph¸p ph¶n ¸nh kh«ng th-êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh biÕn ®éng tµi s¶n, hµng ho¸ vµ c¸c vËt liÖu, dông cô tån kho. Trªn thùc tÕ th× ph-¬ng ph¸p nµy Ýt dïng h¬n so víi ph-¬ng ph¸p kª khai th-êng xuyªn chÝnh v× vËy ta kh«ng ®i s©u ph©n tÝch: 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +Theo ph-¬ng ph¸p nµy kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 631(gi¸ thµnh s¶n xuÊt) ®Ó tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt. Bªn nî: +KÕt chuyÓn gi¸ trÞ dë dang hoµn thµnh hoÆc ch-a hoµn thµnh nh-ng ch-a bµn giao cuèi kú. +Chi phÝ s¶n xuÊt thùc tÕ ph¸t sinh trong kú. Bªn cã: +KÕt chuyÓn gi¸ trÞ dë dang ®¶ hoµn thµnh, ch-a hoµn thµnh nh-ng chua bµn giao cuèi kú. +Gi¸ thµnh thùc tÕ cña s¶n phÈm hoµn thµnh bµn giao trong kú. TK631: cuèi kú kh«ng cã sè d-,ngoµi ra cßn sö dông tµi kho¶n611(Mua NVL ®Ó h¹ch to¸n). 2) Qu¸ tr×nh h¹ch to¸n: +KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 611, c¸c chi phÝ ph¶n ¸nh trªn t µi kho¶n (621) kh«ng ghi chi tiÕt chøng tõ xuÊt dïng NVL, mµ ghi mét lÇn vµo cuèi kú ®Ó h¹ch to¸n sau khi kiÓm kª vµ x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVl tån kho vµ hµng ®ang ®i ®-êng. Gi¸ NVL thùc tÕ Gi¸ trÞ NVL = xuÊt dïng Gi¸ trÞ NVL + thùc tÕ tån ®Çu kú Gi¸ trÞ NVL - thùc tÕ nhËp trong kú thùc tÕ tån ®Çu kú +§Ó x¸c ®Þnh NVL thùc tÕ xuÊt dïng cho c¸c ®èi t-îng c¨n cø vµo môc ®Ých s- dông tõng lo¹i vµ tû lÖ ph©n bæ dùa vµo kinh nghiÖm nhiÒu n¨m hoÆc dùa vµo dù to¸n .Theo ph-¬ng ph¸p nµy th× nã kh«ng ®-îc chÝnh x¸c th«ng qua ph-¬ng ph¸p qu¶n lý vµ tËp hîp chi phÝ trong kiÓm kª ®Þnh kú. 20
- Xem thêm -