Tài liệu Hà nội textile and garment company

  • Số trang: 57 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu. Tõ nghÞ quyÕt ®¹i héi VI cña ®¶ng chóng ta ®· tiÕn hµnh sù nghiÖp ®æi míi, xo¸ bá c¬ chÕ qu¶n lý tËp trung, bao cÊp, x©y dùng c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n-íc theo ®Þnh h-íng x· héi chñ nghÜa. §©y lµ sù ®æi míi mang tÝnh c¸ch m¹ng cña ®¶ng ta. Trong nÒn kinh tÕ míi nµy, sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp lµ hÕt søc gay go khi cïng s¶n xuÊt mét mÆt hµng. ViÖc ®øng v÷ng trong c¬ chÕ thÞ tr-êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i linh ho¹t n¾m v÷ng nhu cÇu thÞ tr-êng. C«ng ty dÖt may Hµ Néi còng ®ang ®øng tr-íc nh÷ng thö th¸ch gay go cña c¬ chÕ nµy. Tuy nhiªn s¶n phÈm cña c«ng ty còng cã mÆt trªn thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc ®ång thêi c«ng ty còng ®ang tõng b-íc kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh. NhËn thøc ®-îc tÇm quan träng cña c«ng t¸c xuÊt khÈu hµng dÖt may, cïng víi nh÷ng kiÕn thøc ®-îc trang bÞ t¹i nhµ tr-êng vµ nh÷ng t×m hiÓu thùc tÕ t¹i nhµ m¸y dÖt may Hµ Néi, em ®· viÕt bµi b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy.Bµi viÕt nµy còng kh«ng ngoµi môc ®Ých tr×nh bÇy ë møc tæng qu¸t nhÊt vÒ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña c«ng ty n¬i em ®ang thùc tËp. Bµi viÕt gåm cã ba phÇn chÝnh: I LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. II.Thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña c«ng ty. III. §¸nh gi¸ vµ ph-¬ng h-íng gi¶i quyÕt. Qua mét thêi gian häc tËp vµ nghiªn cøu t¹i c«ng ty d-íi sù h-íng dÉn tËn t×nh cña c¸c c« chó trong c«ng ty, em ®· hiÓu ®-îc phÇn nµo c¬ chÕ qu¶n lý, s¶n xuÊt kinh doanh trong c«ng ty vµ em ®· hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy. §Ó cã ®-îc kÕt qu¶ nµy, em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o trong tr-êng §HKTQD. §Æc biÖt em xin ch©n thµnh c¸m ¬n thÇy c« gi¸o ®· tËn t×nh gióp ®ì em trong thêi gian thùc tËp võa qua. B¶n b¸o c¸o nµy ®-îc thùc hiÖn trªn c¬ së vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ë tr-êng, ë b¹n bÌ còng nh- kinh nghiÖm cña nh÷ng ng-êi ®i tr-íc. MÆc dï em ®· cè g¾ng hÕt søc, song do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, ch¾c ch¾n em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, em rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý chØ b¶o cña thÇy c« ®Ó rót ra nh÷ng bµi häc kinh nghiÖm n©ng cao vµ hoµn thiÖn thªm nh÷ng kiÕn thøc cho b¶n th©n. Mét lÇn n÷a em xin bÇy tá lßng biÕt ¬n tíi tÊt c¶ c¸c thÇy c« gi¸o, kÝnh chóc c¸c thÇy c« gi¸o lu«n m¹nh khoÎ vµ h¹nh phóc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng i lÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn vµ chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty vµ C¸C PHßNG BAN. I>lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty. C«ng ty dÖt may Hµ Néi lµ mét c«ng ty lín thuéc Tæng C«ng ty dÖt may ViÖt Nam, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã t- c¸ch ph¸p nh©n, tù chñ vÒ tµi chÝnh, cã con dÊu riªng vµ ho¹t ®éng theo luËt doanh nghiÖp. Tªn TiÕng ViÖt : c«ng ty dÖt may hµ néi Tªn TiÕng Anh : hµ néi textile and garment company Tªn ViÕt T¾t : hanosimex §Þa §iÓm : Sè 1 – Mai §éng, QuËn Hai Bµ Tr-ng, TP.Hµ Néi Sè ®iÖn tho¹i : 84-04-8621024 ; 8621470; 8624611. Sè Fax : 84-04-8622334. Website : www.hanosimex.com.vn. Tªn gäi tr-íc ®©y cña c«ng ty dÖt may hµ néi lµ nhµ m¸y sîi hµ néi hoÆc xÝ nghiÖp liªn hiÖp sîi dÖt kim Hµ Néi, c«ng ty dÖt Hµ Néi. - Ngµy 7 th¸ng 4 n¨m 1978 Tæng C«ng ty NhËp KhÈu thiÕt bÞ ViÖt Nam vµ h·ng Unionmatex (Céng Hoµ Liªn Bang §øc ) chÝnh thøc ký hîp ®ång x©y dùng Nhµ m¸y sîi Hµ Néi . - Th¸ng 2 n¨m 1979 khëi c«ng x©y dùng nhµ m¸y . - Th¸ng 1-1982: l¾p ®Æt thiÕt bÞ. - Ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 1984 chÝnh thøc bµn giao c«ng tr×nh cho Nhµ m¸y qu¶n lý ®iÒu hµnh ( gäi tªn lµ nhµ m¸y sîi Hµ Néi ). Quy m«: 10 v¹n cäc sîi< 3,5 v¹n cäc coton, 6,5 v¹n cäc Pªco> S¶n l-îng: 8000tÊn sîi/ n¨m. X©y dùng x-ëng dÖt kim c«ng suÊt thiÕt kÕ 1000 tÊn s¶n phÈm/n¨m. Nhµ m¸y sîi Hµ Néi ®-îc x©y dùng theo quyÕt ®Þnh sè 457/TTg ngµy 16/9/1978 do phã thñ t-íng Lª Thanh NghÞ ký. DiÖn tÝch: 1306 HÐc ta. Tæng vèn ®Çu t-( t¹i thêi ®iÓm 9/78) lµ 259695000®) Vèn x©y l¾p: 50000000® Vèn thiÕt bÞ: 176660000®. Kü thuËt c¬ b¶n kh¸c: 31537000®. Sè c«ng nh©n tham gia l¾p m¸y(CBCNV) N¨m 1979: 87 ng-êi N¨m 1980: 136 ng-êi N¨m 1981: 171 ng-êi N¨m 1982: 297 ng-êi Th¸ng 12 n¨m 1989 ®Çu t- x©y dùng d©y chuyÒn DÖt Kim sè I. Th¸ng 6 n¨m 1990 ®-a vµo s¶n xuÊt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Th¸ng 4 n¨m 1990 Bé Kinh TÕ §èi Ngo¹i cho phÐp Nhµ m¸y ®-îc kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp ( tªn giao dÞch viÕt t¾t lµ HANOSIMEX). Th¸ng 4 n¨m 1991 Bé C«ng NghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh chuyÓn tæ chøc vµ ho¹t ®éng nhµ m¸y Sîi Hµ Néi thµnh XÝ NghiÖp Liªn HiÖp Sîi –DÖt Kim Hµ Néi . - Th¸ng 6 n¨m 1993 x©y dùng d©y chuyÒn dÖt kim sè II, th¸ng 3 n¨m 1994 ®-a vµo s¶n xuÊt . - Ngµy 19 th¸ng 5 n¨m 1994 kh¸nh thµnh Nhµ m¸y DÖt Kim ( c¶ hai d©y chuyÒn I vµ II ) . - Th¸ng 10 n¨m 1993 Bé C«ng NghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh s¸p nhËp nhµ m¸y sîi Vinh ( tØnh NghÖ An ) vµ XÝ NghiÖp Liªn Hîp . - Th¸ng 1 n¨m 1995 khëi c«ng x©y dùng Nhµ M¸y may thªu §«ng mü . - Th¸ng 3 n¨m 1995 Bé C«ng NghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh s¸p nhËp c«ng ty DÖt Hµ §«ng vµ XÝ NghiÖp Liªn Hîp . - Th¸ng 6 n¨m 1995 Bé C«ng NghiÖp nhÑ quyÕt ®Þnh ®æi XÝ NghiÖp Liªn Hîp thµnh C«ng ty dÖt Hµ Néi . - Ngµy 2 th¸ng 9 n¨m 1995 kh¸nh thµnh Nhµ M¸y May thªu §«ng Mü . - Trong n¨m 2000 mét lÇn n÷a C«ng ty dÖt Hµ Néi ®-îc Bé C«ng NghiÖp nhÑ ®æi tªn thµnh c«ng ty dÖt may hµ néi < theo quyÕt ®Þnh sè 103/Q§/H§QT ngµy 28/2/2000cña chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam>. C«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¸c lÜnh vùc: sîi, dÖt, nhuém, in, trao ®æi vµ bu«n b¸n hµng dÖt, may. Bao gåm c¸c lo¹i s¶n phÈm cã chÊt l-îng cao : - Sîi Cotton, Sîi Peco, Sîi PE. - C¸c lo¹i v¶i dÖt kim : Rib, Interlok, Single . - C¸c s¶n phÈm may mÆc lãt , mÆc ngoµi b»ng v¶i dÖt kim . - C¸c lo¹i v¶i dÖt thoi , c¸c s¶n phÈm may mÆc b»ng v¶i dÖt thoi . - C¸c lo¹i kh¨n b«ng . - Mò vµ lÒu v¶i . - C«ng ty chuyªn nhËp c¸c lo¹i b«ng, x¬, phô tïng thiÕt bÞ chuyªn ngµnh, ho¸ chÊt, thuèc nhuém. - C¸c ho¹t ®éng th-¬ng m¹i - dÞch vô . - S¶n phÈm cña c«ng ty ®-îc xuÊt khÈu sang c¸c n-íc NhËt B¶n, Hµn Quèc, Singapore, óc, Th¸i Lan, Hång K«ng, §µi Loan, Thôy §iÓn, TiÖp Kh¾c, Nam Phi, khu vùc EU .Trong ®ã nhiÒu nhÊt lµ NhËt B¶n chiÕm 50% doanh thu xuÊt khÈu. §¹i lý b¸n bu«n b¸n lÎ cña c«ng ty cã mÆt kh¾p c¶ n-íc ®Æc biÖt lµ c¸c thµnh phè lín nh- Hµ Néi, Tp Hå ChÝ Minh, H¶i Phßng, §µ N½ng. C«ng ty dÖt may Hµ Néi coi chÊt l-îng lµ môc tiªu hµng ®Çu trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, lu«n ®Æt ra cho m×nh cã nhiÖm vô tho¶ m·n mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng. Duy tr× n©ng cao chÊt l-îng ®· ®Æt ra. C«ng ty ¸p dông tiªu chuÈn ISO- 9002 t¹i nhµ m¸y sîi, nhµ m¸y dÖt nhuém, nhµ m¸y may I, nhµ m¸y may II vµ c¸c phßng ban chøc n¨ng cña c«ng ty. C«ng ty lu«n duy tr× vµ s¶n xuÊt, ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. Lu«n më réng c¸c h×nh thøc kinh doanh mua b¸n, gia c«ng, trao ®æi hµng ho¸, s½n sµng hîp t¸c Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cïng c¸c b¹n hµng trong n-íc vµ ngoµi n-íc ®Ó ®Çu t- thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, khoa häc c«ng nghÖ míi nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt vµ chÊt l-îng s¶n phÈm . Víi thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, c«ng nghÖ tiªn tiÕn tr×nh ®é qu¶n lý giái, ®éi ngò c¸n bé cã n¨ng lùc cao, ®éi ngò c«ng nh©n lµnh nghÒ, s¶n phÈm cña c«ng ty lu«n ®¹t chÊt l-îng cao, ®-îc tÆng nhiÒu huy ch-¬ng vµng vµ b»ng khen t¹i c¸c héi chî triÓn l·m kinh tÕ . Qua h¬n 10 n¨m s¶n xuÊt kinh doanh, c«ng ty ®· ®¹t ®-îc c«ng xuÊt thiÕt kÕ 10.000 tÊn sîi/ n¨m, 7 triÖu s¶n phÈm may/ n¨m, 6,5 triÖu kh¨n b«ng/ n¨m. ChÊt l-îng s¶n phÈm ®-îc n©ng cao vµ duy tr× ®-îc tiªu chuÈn quèc tÕ ISO 9002. ii.C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña c«ng ty; chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty vµ c¸c phßng ban . 1.S¬ ®å c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty. C«ng ty cã tæng sè nh©n viªn 5235 ng-êi ho¹t ®éng t¹i c¸c trô së, c¸c nhµ m¸y, c¸c ®¹i lý b¸n hµng, chñ yÕu tËp trung t¹i Hµ Néi, Hµ T©y vµ Vinh víi tæng diÖn tÝch mÆt b»ng lµ 24ha. - V¨n phßng chi nh¸nh ë Thµnh Phè Hå ChÝ Minh míi ®-îc thµnh lËp ngµy 3 th¸ng 12 n¨m 2001 - T¹i QuËn Hai Bµ Tr-ng Hµ Néi : 15 ha + Nhµ M¸y Sîi sè I + Nhµ M¸y Sîi Sè II + Nhµ M¸y DÖt Kim ( bao gåm dÖt , nhuém , may ). + Nhµ M¸y C¬ KhÝ + Nhµ M¸y §éng Lùc . - T¹i huyÖn Thanh Tr× Hµ Néi : 9950 m2 + Nhµ M¸y May Thªu §«ng Mü . - T¹i Hµ §«ng ( tØnh Hµ T©y ): 19666 m2 + Nhµ M¸y DÖt Hµ §«ng chuyªn dÖt v¶i , dÖt kh¨n b«ng . - T¹i thµnh phè Vinh NghÖ An: + Nhµ M¸y Sîi Vinh . - Cöa hµng th-¬ng m¹i - dÞch vô, c¸c ®¬n vÞ du lÞch kh¸c §øng ®Çu lµ Tæng Gi¸m §èc C«ng Ty, lµ ng-êi chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Nhµ n-íc, tr-íc cÊp trªn, c¬ quan chñ qu¶n cña m×nh vÒ mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty, tæ chøc ®êi sèng vµ mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty theo luËt doanh nghiÖp Nhµ n-íc. Tæng Gi¸m §èc ®iÒu hµnh mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo c¸c néi quy, quy chÕ thÓ chÕ, nghÞ quyÕt ®-îc ban hµnh trong c«ng ty, c¸c quy ®Þnh thÓ chÕ cña Bé C«ng nghiÖp nhÑ vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc. D-íi Tæng Gi¸m §èc cã 4 Phã Tæng Gi¸m §èc, cã nhiÖm vô tham m-u chÝnh cho Tæng Gi¸m §èc, gióp Tæng Gi¸m §èc trong viÖc ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng uû quyÒn, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng Gi¸m §èc, tr-íc Ph¸p luËt vÒ nh÷ng c«ng viÖc ®-îc ph©n c«ng .C¨n cø vµo quy chÕ cña c«ng ty th-êng xuyªn h-íng dÉn ®«n ®èc, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiªm tóc vµ b¸o c¸o Tæng Gi¸m §èc C«ng ty vÒ nh÷ng phÇn viÖc ®-îc ph©n c«ng phô tr¸ch. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty theo m« h×nh trùc tuyÕn. S¬ ®å 1: S¬ ®å tæ chøc Tæng gi¸m ®èc Phã Tæng Gi¸m ®èc I Phã Tæng Gi¸m ®èc II Phßng KÕ to¸n – tµi chÝnh Trung t©m TN &KTCL SP Phßng kü thuËt ®Çu t- Nhµ M¸y DÖt Nhuém Nhµ M¸y Sîi Nhµ M¸y May 1 Nhµ M¸y C¬ §iÖn Ban CBSX Nhµ M¸y May 3 Phßng XuÊt NhËp KhÈu Phßng KÕ ho¹ch ThÞ tr-êng Phã tæng Gi¸m ®èc IV Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh Phßng §êi Sèng Nhµ M¸y DÖt v¶i Denim Trung T©m Y Nhµ M¸y May 2 Nhµ M¸yMay §«ng Mü Phã tæng Gi¸m ®èc III C¸c Nhµ M¸y DÖt Sîi Kh¸c TÕ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó gióp Tæng Gi¸m §èc trong c«ng t¸c qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty, ngoµi c¸c Phã Tæng Gi¸m §èc cßn cã c¸c Phßng Ban Tham m-u nghiÖp vô, c¸c Nhµ M¸y, Ph©n x-ëng ®-îc giao nhiÖm vô cô thÓ vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Tæng Gi¸m §èc C«ng ty vÒ nh÷ng nhiÖm vô ®· ®-îc giao . - Phßng S¶n xuÊt -Kinh doanh - Phßng Kü ThuËt - §Çu t- Phßng KÕ To¸n -Tµi ChÝnh - Phßng XuÊt NhËp KhÈu - Phßng Tæ Chøc Hµnh ChÝnh - Phßng ThÞ Tr-êng - Phßng B¶o VÖ - Qu©n Sù - Phßng §êi Sèng - Trung T©m ThÝ nghiÖm vµ KiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm . C«ng ty cã mét hÖ thèng c¬ së vËt chÊt phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh kh¸ tèt. C«ng ty ®· ®Çu t- mét hÖ thèng m¸y tÝnh hiÖn ®¹i nèi m¹ng INTERNET, hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c kh¸ hoµn chØnh, c¸c ph-¬ng tiªn giao th«ng ®i l¹i cña riªng c«ng ty còng ®-îc ®Çu t- n©ng cÊp ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc giao dÞch. C¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty theo kiÓu trùc tuyÕn ®· gióp cho c«ng ty sö dông kh¸ tèt kh¶ n¨ng chuyªn m«n cña c¸c thµnh viªn. §ång thêi ®iÒu ®ã gióp cho c«ng ty nhanh chãng n¾m b¾t ®-îc nh÷ng thay ®æi trªn thÞ tr-êng còng nhtrong kinh doanh qua ®ã cã thÓ thùc hiÖn ®-îc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ h¬n.  Ph-¬ng h-íng nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty hiÖn nay vµ c¸c n¨m tiÕp theo. - X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vÒ s¶n xuÊt, XNK, gia c«ng c¸c mÆt hµng sîi, dÖt may còng nhu dÞch vô theo giÊy phÐp ®¨ng ký kinh doanh vµ môc ®Ých thµnh lËp doanh nghiÖp. - PhÊn ®Êu n©ng cao chÊt l-îng h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶m chÝ phÝ s¶n xuÊt, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn nhµ n-íc, thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc. - Chó träng ph¸t triÓn c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu, qua ®ã më réng s¶n xuÊt, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng, kh«ng ngõng ®µo t¹o båi d-ìng c¸n bé, n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt chuyªn m«n cho CBCNV trong c«ng ty, b¶o vÖ doanh nghiÖp, b¶o vÖ s¶n xuÊt, b¶o vÖ m«i tr-êng, gi÷ g×n trËt tù an toµn x· héi, lµm chän nghÜa vô quèc phßng. - Víi môc tiªu “chÊt l­îng s°n phÈm l¯ yÕu tè quyÕt ®Þnh kh° n¨ng c³nh tranh cña doanh nghiÖp” . C«ng ty ®± v¯ ®ang tiÕn h¯nh c°i tiÕn bé m²y qu°n lý, s¾p xÕp vµ sö dông lao ®éng hîp lý, thùc hiÖn qu¸ tr×nh qu¶n lý vµ s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn ISO_9002 ®Ó th©m nhËp vµo thÞ tr-êng quèc tÕ vµ t¹o lßng tin cho kh¸ch hµng. X¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng chñ lùc lµ sîi dÖt kim, c«ng ty ®¨ khai th¸c triÖt ®Ó thÕ m¹nh cña s¶n phÈm sîi nh»m ®¸p øng nhu cÇu trong n-íc còng nh- xuÊt khÈu. Theo dù b¸o tèc ®é t¨ng tr-ëng cña thÞ tr-êng sîi trong giai ®o¹n 2000-2005 lµ tõ 8-10% vµ tõ 5-7% giai ®o¹n 2005-2010. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô a.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty C«ng ty DÖt May Hµ Néi lµ mét doanh nghiÖp Nhµ n-íc cã vai trß lín lao nh- c¸c doanh nghiÖp Nhµ n-íc kh¸c lµ ®Þnh h-íng ph¸t triÓn cho c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau. Ngoµi ra, C«ng ty cßn cã nhiÖm vô chñ yÕu nh- cung cÊp hµng tiªu dïng, may mÆc trong n-íc, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm, gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc trong c«ng cuéc C«ng nghiÖp ho¸-HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n-íc vµ tiÕn tr×nh héi nhËp nÒn kinh tÕ n-íc ta víi kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi. C«ng ty chuyªn s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm sîi ®¬n, sîi xe cho chÊt l-îng cao nh- sîi cotton, sîi peco, sîi PE, víi chØ sè trung b×nh lµ 36/1 v× m»t hµng sîi lµ thÕ m¹nh cña C«ng ty. C«ng ty cßn s¶n xuÊt c¸c lo¹i v¶i dÖt kim thµnh phÈm Rib, Interlock, single, c¸c s¶n phÈm may mÆc b»ng v¶i dÖt kim, c¸c lo¹i v¶i dÖt thoi vµ c¸c s¶n phÈm may mÆc b»ng v¶i dÖt thoi, c¸c lo¹i kh¨n b«ng. Môc tiªu ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Còng nh- bÊt kú mét c«ng ty kinh doanh nµo, môc tiªu lín nhÊt cña c«ng ty DÖt May Hµ Néi lµ tèi ®a ho¸ lîi nhuËn v× lîi nhuËn sÏ ph¶n ¸nh thùc chÊt t×nh h×nh kinh doanh còng nh- chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty. Bªn c¹nh môc tiªu hµng ®Çu ®ã, c«ng ty còng ®ang cè g¾ng ®Ó tèi thiÓu ho¸ chi phÝ s¶n xuÊt, chi phÝ kinh doanh nh»m gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm ®Ó cã thÓ phôc vô mäi nhu cÇu dï lµ kh¾t khe nhÊt cña kh¸ch hµng v× trong kinh doanh c«ng ty lu«n tu©n thñ t«n chØ “kh²ch h¯ng l¯ th­îng ®Õ”. Nhê viÖc gi°m gi² thµnh c«ng ty cã thÓ ®Èy nhanh qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm, t¨ng sè l-îng hµng b¸n ra, t¨ng doang thu, tõ ®ã sÏ t¨ng lîi nhuËn ®Ó tõng b-íc c¶i thiÖn vµ n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn c«ng ty, ®¶m b¶o cho nguån nh©n lùc cña c«ng ty kh«ng chØ ®Çy ®ñ vÒ mÆt vËt chÊt mµ cßn dåi dµo vÒ mÆt tinh thÇn. Song song víi c²c môc tiªu trªn, c«ng ty còng kh«ng quªn “®eo ®uæi” môc tiªu b¶o vÖ m«i tr-êng vµ an toµn lao ®éng cho c«ng nh©n. QuyÒn h¹n cña C«ng ty C«ng ty DÖt May Hµ Néi(tªn giao dÞch lµ HANOSIMEX) lµ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp. C«ng ty ®-îc tù chñ vÒ mÆt tµi chÝnh, cã ®Çy ®ñ t- c¸ch ph¸p nh©n, cã trô së riªng, cã con dÊu riªng, cã quan hÖ ®èi néi, ®èi ngo¹i, ®-îc më tµi kho¶n riªng ë c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi n-íc theo ph¸p lÖnh cña Nhµ n-íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam. C«ng ty ho¹t ®éng theo luËt Doanh nghiÖp Nhµ n-íc vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña C«ng ty DÖt May Hµ Néi ®-îc Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam phª chuÈn. C«ng ty cã quyÒn vµ nghÜa vô qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ ph¸t triÓn vèn, b¶o ®¶m vÒ viÖc lµm vµ ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn, b¶o ®¶m trËt tù an ninh, b¶o ®¶m an toµn s¶n xuÊt. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, c¸c chñ tr-¬ng cña Bé C«ng NghiÖp vµ Tæng C«ng ty DÖt May ViÖt Nam. §ång thêi tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng cña ®Þa ph-¬ng tuú theo ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña c«ng ty. b.Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban vµ c¸c nhµ m¸y b.1 Khèi phßng ban chøc n¨ng C¸c phßng ban thuéc khèi ®iÒu hµnh c«ng ty sÏ lµm c«ng t¸c nghiÖp vô, triÓn khai nhiÖm vô ®· ®-îc TG§ duyÖt xuèng c¸c nhµ m¸y vµ c¸c ®¬n vÞ liªn quan, ®ång thêi lµm c«ng t¸c tham m-u, cè vÊn cho TG§ vÒ mäi mÆt trong ho¹t ®éng ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh gióp TG§ ra c¸c quyÕt ®Þnh nhanh chãng, chÝnh x¸c ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt ®¹t hiÖu qu¶ cao. §ång thêi c¸c phßng ban trong c«ng ty lu«n cã mèi liªn hÖ chÆt chÏ vµ thèng nhÊt víi nhau ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc s¶n xuÊt ®-îc xuyªn suèt vµ thuËn lîi. C¸c phßng ban thuéc khèi ®iÒu hµnh c«ng ty gåm: * Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh +Tham m-u cho TG§ vÒ lÜnh vùc tæ chøc ®µo t¹o, s¾p xÕp nh©n sù, lao ®éng tiÒn l-¬ng, chÕ ®é chÝnh s¸ch. * Phßng KÕ to¸n tµi chÝnh +Tham m-u gióp viÖc cho TG§ trong c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh nh»m sö dông ®ång vèn hîp lý ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é, ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®-îc duy tr× liªn tôc vµ ®¹t hiÖu qu¶ kinh tÕ cao. * Phßng KÕ ho¹ch th-¬ng m¹i : +Tham m-u, gióp TG§ vÒ c¸c lÜnh vùc nh- : nghiªn cøu, dù ®o¸n sù ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng néi ®Þa, ®Ò ra h-íng s¶n xuÊt s¶n phÈm may mÆc, v¶i dÖt kim, v¶i dÖt thoi, kh¨n b«ng cña C«ng ty, ®ång thêi tæ chøc tham gia c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ, khuyÕch tr-¬ng qu¶ng c¸o s¶n phÈm cña C«ng ty trªn thÞ tr-êng c¶ n-íc. * Phßng XuÊt nhËp khÈu +T×m kiÕm kh¸ch hµng, thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc, tham m-u cho TG§ trong c«ng t¸c nhËp khÈu phô liÖu, ho¸ chÊt, thuèc nhuém, m¸y mãc thiÕt bÞ phô tïng. phôc vô cho c«ng t¸c ®Çu t- ph¸t triÓn vµ æn ®Þnh s¶n xuÊt cña C«ng ty ®ång thêi xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm cña C«ng ty ra n-íc ngoµi bao gåm c¶ xuÊt nhËp khÈu uû th¸c cho c¸c ®¬n vÞ kh¸c. * Phßng Kü thuËt ®Çu t+Tham m-u gióp viÖc TG§ vÒ c¸c lÜnh vùc kü thuËt sîi, dÖt nhuém, may, c¬ khÝ, ®éng lùc, kü thuËt an toµn, vÖ sinh m«i tr-êng, kü thuËt x©y dùng trong ph¹m vi toµn C«ng ty. * Phßng kÕ ho¹ch - thÞ tr-êng +Tham m-u gióp viÖc TG§ trong c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c nh-: ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p, x©y dùng vµ ®iÒu hµnh viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, tiªu thô s¶n phÈm néi ®Þa vµ s¶n phÈm xuÊt khÈu; cung øng vµ qu¶n lý vËt t-, s¶n phÈm cña C«ng ty; thùc hiÖn C«ng t¸c marketing tiªu thô s¶n phÈm trong vµ ngoµi n-íc cïng c¸c phÕ liÖu cña C«ng ty. * Phßng §êi sèng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Phôc vô viÖc ¨n uèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn trong thêi giê lµm viÖc t¹i C«ng ty. +Qu¶n lý c©y xanh, vÖ sinh mÆt b»ng toµn C«ng ty. * Phßng b¶o vÖ-qu©n sù + KiÓm tra, kiÓm so¸t chÆt chÏ ng-êi vµ ph-¬ng tiÖn ra vµo, ®i l¹i trong toµn C«ng ty, tæ chøc tuÇn tra canh g¸c b¶o vÖ kho tµng, nhµ x-ëng, toµn C«ng ty 24h/24h. Ngoµi ra cßn cã: Trung t©m y tÕ vµ trung t©m thÝ nghiÖm - kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm. 1.1 Khèi c¸c nhµ m¸y s¶n xuÊt Mçi nhµ m¸y thµnh viªn lµ mét ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¬ b¶n cña c«ng ty vµ s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hoµn chØnh. Trªn c¬ së c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt s¶n phÈm, c¸c nhµ m¸y cã chøc n¨ng sö dông c«ng nh©n, tæ chøc qu¶n lý qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ-kü thuËt, ®¶m b¶o hiÖu suÊt s¶n xuÊt tèi ®a, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, t¨ng n¨ng suÊt lµm viÖc cña d©y chuyÒn. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña c¶ nhµ m¸y ®Òu ®Æt d-íi sù chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc(G§) nhµ m¸y. Gióp viÖc cho gi¸m ®èc nhµ m¸y lµ hai Phã G§, tæ NghiÖp vô, tæ kü thuËt chuyªn m«n cïng víi c¸c tæ tr-ëng tæ s¶n xuÊt. Gi¸m ®èc c¸c nhµ m¸y thµnh viªn chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc TG§ vÒ toµn bé ho¹t ®éng cña nhµ m¸y m×nh qu¶n lý. Phã G§ cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc ®-îc ph©n c«ng vµ ®-îc G§ uû quyÒn, tham m-u cho G§ nh÷ng vÊn ®Ò quan träng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc G§ vÒ kÕt qu¶ c«ng viÖc ®-îc giao. C«ng ty bao gåm c¸c nhµ m¸y trùc thuéc ®ãng t¹i nhiÒu ®Þa bµn kh¸c nhau: - Nhµ m¸y sîi Hµ Néi ( ®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty) - Nhµ m¸y sîi Vinh ( ®ãng t¹i thµnh phè Vinh – NghÖ An) - Nhµ m¸y dÖt nhuém ®-îc trang bÞ thiÕt bÞ dÖt cña Ch©u ¢u. - Nhµ m¸y may 1 ( ®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty). - Nhµ m¸y May 2 ( ®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty ). - Nhµ m¸y May 3 (®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty ). - Nhµ m¸y may §«ng Mü ( ®ãng t¹i §«ng Mü – Thanh Tr× Hµ Néi). - Nhµ m¸y dÖt Denim (®ãng t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty). - Nhµ m¸y dÖt Hµ §«ng (®ãng t¹i CÇu Am – ThÞ x· Hµ §«ng). III §Æc ®iÓm kinh tÕ kü thuËt mÆt hµng dÖt may c«ng ty dÖt may Hµ Néi. 3.1§Æc ®iÓm tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh. C¨n cø ph-¬ng h-íng, môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña Nhµ n-íc, cña ngµnh; c¨n cø nhu cÇu thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch dµi h¹n vÒ ph-¬ng ¸n kinh doanh, ph-¬ng ¸n nguyªn liÖu, ph-¬ng ¸n s¶n phÈm ®ång thêi C«ng ty còng x©y dùng ch-¬ng tr×nh liªn kÕt kinh tÕ víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi n-íc. C«ng ty x©y dùng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh hµng n¨m víi c¸c chØ tiªu tæng hîp tr×nh Tæng C«ng ty xÐt duyÖt, giao kÕ ho¹ch n¨m(víi c¸c gi¶i ph¸p tæng thÓ) tõng quý, tõng th¸ng cho c¸c nhµ m¸y thµnh viªn. KÕ ho¹ch bao gåm: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + ChØ tiªu s¶n l-îng s¶n phÈm, quy c¸ch yªu cÇu chÊt l-îng (kÓ c¶ phÇn gia c«ng bªn ngoµi), chØ tiªu doanh thu, kÕ ho¹ch s¶n phÈm mÉu... + C¸c ®Þnh møc sö dông vËt t-, nguyªn vËt liÖu, n¨ng l-îng ®Þnh møc hao phÝ lao ®éng tæng hîp. 3.2§Æc ®iÓm vÒ c¬ së vËt chÊt-kü thuËt C¬ së vËt chÊt kü thuËt ë C«ng ty DÖt May Hµ Néi bao gåm nhµ x-ëng, m¸y mãc, thiÕt bÞ, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc hÇu hÕt míi ®-îc x©y dùng vµ trang bÞ m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cña Italia, CHLB §øc, BØ, Hµn Quèc, NhËt B¶n… M¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty míi, hiÖn ®¹i vµ ®ång bé nªn s¶n phÊm s¶n xuÊt ra ®¹t tiªu chuÈn chÊt l-îng cao, ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr-êng, ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt tõ ®ã gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm. 3.3§Æc ®iÓm vÒ lao ®éng Lùc l-îng lao ®éng trong c«ng ty rÊt ®«ng ®¶o, bao gåm nhiÒu lo¹i lao ®éng kh¸c nhau, tr×nh ®é tay nghÒ còng kh¸c nhau, bao gåm nh÷ng ng-êi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc, nh÷ng c«ng nh©n ®-îc ®µo t¹o tõ c¸c tr-êng trung cÊp, cao ®¼ng cho tíi nh÷ng ng-êi kh«ng ®-îc ®µo t¹o qua tr-êng líp nh- c«ng nh©n bèc v¸c, lao c«ng. Nguån nh©n lùc trong C«ng ty ®-îc ph¶n ¸nh qua b¶ng sau: B¶ng1: C¬ cÊu lao ®éng trong C«ng ty qua nh÷ng n¨m gÇn ®©y: §¬n vÞ: ng-êi N¨m Tæng sè lao ®éng Nam N÷ 1998 1999 2000 2001 6.529 6.100 5.450 5.150 1.985 1.923 1.718 1.600 4.544 4.177 3.732 3.550 Bé phËn hµnh chÝnh Bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp Tr×nh ®é häc vÊn §¹i Trung L§ häc cÊp Phæ th«ng 414 6.115 340 381 5.799 402 5.698 334 380 5.386 359 5.091 350 420 4.680 325 4.825 355 429 4.366 Nguån : Phßng Tæ chøc- Hµnh ChÝnh BiÓu 1 cho thÊy, trong C«ng ty lao ®éng n÷ nhiÒu h¬n nam. Qua thùc tÕ kh¶o s¸t, sè n÷ tËp trung chñ yÕu ë bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt. §iÒu nµy rÊt phï hîp víi dÆc ®iÓm s¶n xuÊt cña ngµnh. Sè lao ®éng trong bé phËn hµnh chÝnh chiÕm 7%, bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt chiÕm 93%, ®iÒu nµy chøng tá bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty rÊt gän nhÑ. Hµng n¨m, quý, th¸ng C«ng ty tæ chøc thi tay nghÒ, më c¸c líp båi d-ìng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. §é tuæi lao ®éng trung b×nh trong C«ng ty lµ 27, ®©y lµ mét thuËn lîi lín cho C«ng ty bëi tuæi trÎ th-êng cã tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o vµ lßng nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc. Lùc l-îng lao ®éng nµy ®· gióp C«ng ty trë thµnh doanh nghiÖp hµng ®Çu cña ngµnh DÖt May trong c¬ chÕ thÞ tr-êng. 3.4 §Æc ®iÓm cña s¶n phÈm C¸c s¶n phÈm chÝnh cña C«ng ty bao gåm: - Sîi c¸c lo¹i : bao gåm 100% cotton, T/C, CVC, 100% PE, sîi OE, víi c«ng suÊt 15.000 tÊn/n¨m Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - C¸c s¶n phÈm dÖt kim : ®-îc s¶n xuÊt trªn c¸c lo¹i v¶i 100% cotton, T/C, CVC, 100%PE víi c¸c kiÓu dÖt Single, Pique, Rib …C«ng suÊt: 6.000.000 sp/n¨m bao gåm quÇn ¸o thÓ thao, polo shirt, T-shirt... - V¶i Denim cã chun vµ kh«ng chun víi c¸c träng l-îng kh¸c nhau, c«ng suÊt 6.500.000mÐt/n¨m. - C¸c s¶n phÈm b»ng v¶i Denim, c«ng suÊt 1.250.000 s¶n phÈm/n¨m. - Kh¨n mÆt b«ng c¸c lo¹i vµ lÒu du lÞch: víi c«ng suÊt 1000 tÊn/n¨m. - Mò : C«ng suÊt 4.800.000 s¶n phÈm/n¨m. §©y lµ nh÷ng s¶n phÈm cã ®Æc ®iÓm dÔ b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vµ s¶n xuÊt theo mïa. S¶n phÈm cña C«ng ty ®-a ra thÞ tr-êng thuéc hai lo¹i hµng: hµng kü nghÖ vµ hµng mua s¾m. Hµng kü nghÖ lµ nh÷ng mãn hµng do c¸ nh©n hay tæ chøc mua vÒ ®Ó gia c«ng thªm hoÆc dïng trong viÖc ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Hµng mua s¾m lµ lo¹i hµng mµ ng-êi kh¸ch trong qu¸ tr×nh lùa chän mua cã so s¸nh vÒ ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm: ®é phï hîp, chÊt l-îng, gi¸ c¶, kiÕu d¸ng. Víi mçi lo¹i s¶n phÈm cña c«ng ty cã nhiÒu chñng lo¹i mÆt hµng kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n, s¶n phÈm sîi lµ mÆt hµng truyÒn thèng cña c«ng ty, lo¹i s¶n phÈm nµy cã ®Æc ®iÓm rÊt quan träng v× nã lµ nguyªn liÖu ®Ó dÖt v¶i. Nhu cÇu vÒ may mÆc ®ßi hái ph¶i cã nhiÒu lo¹i sîi v¶i cã chÊt l-îng. Sîi cã tèt th× v¶i míi bÒn, mÞn ®Ñp vµ v¶i nhuém kh«ng phai. Nhê ph¸t triÓn vµ më réng thÞ tr-êng tiªu thô sîi mµ b×nh qu©n hµng th¸ng c«ng ty tiªu thô h¬n 10.000 tÊn sîi c¸c lo¹i chiÕm kho¶ng h¬n 60% tæng doanh thu cña toµn c«ng ty. Doanh thu cña s¶n phÈm sîi ®¹t kho¶ng 30 tû ®ång/ th¸ng. §Õn nay c«ng ty cã h¬n 20 mÆt hµng bao gåm nhiÒu chñng lo¹i kh¸c nhau. B¶ng2: Danh môc mÆt hµng dÖt kim s¶n xuÊt cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi<2001>. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tªn s¶n phÈm STT Tªn s¶n phÈm Poloshist ng¾n tay 11 V¸y n÷ Poloshist dµi tay 12 QuÇn dµi nam n÷ Poloshist trÎ em 13 Jacket T.Shirt 14 May « T.Shirt trÎ em 15 May « trÎ em Hineck 16 ¸o v¸y n÷ Hineck trÎ em 17 QuÇn sÞp nam n÷ ThÓ thao 18 quÇn ¸o xu©n thu ThÓ thao trÎ em 19 QuÇn ¸o xu©n thu trÎ em QuÇn Booxer 20 QuÇn dµi ViÖc nghiªn cøu mÉu m· s¶n phÈm trªn thÕ giíi tõ ®ã thiÕt kÕ s¶n phÈm ®ã lµ mét biÖn ph¸p kh¸ ®¬n gi¶n song tiÕt kiÖm. Song ®ã chØ lµ biÖn ph¸p t¹m thêi tr-íc m¾t kh«ng mang tÝnh chÊt l©u dµi v× c«ng ty chÞu sù c¹nh tranh cao. Do vËy mµ trong nh÷ng n¨m qua c«ng ty kh«ng ngõng ®Çu t- nghiªn cøu thÞ tr-êng, tù thiÕt kÕ mÉu m· míi ®¸p øng yªu cÇu trong vµ ngoµi n-íc. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh mang tÝnh c¹nh tranh quyÕt liÖt th× nÕu c«ng ty chØ dùa vµo s¶n phÈm truyÒn thèng hoÆc sao chÐp nh÷ng mÉu m· th× sÏ ®i ®Õn thÊt b¹i. Do vËy, c«ng ty cÇn ph¶i thiÕt kÕ mÉu m· míi. B¶ng3: Danh môc mÆt hµng sîi cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi<2001>. STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 S¶n phÈm sîi STT S¶n phÈm sîi Ne 45 PE 14 Ne 45 PE 100% Ne 40 PE 15 Ne 45.83/17 ch¶i th« Ne 30 PE 16 Ne 30.83/17 ch¶i th« Ne 32 cotton ch¶i th« 17 Ne 30.65/35 ch¶i th« Ne 32 cotton ch¶i kü 18 Ne 20.65/35 ch¶i th« Ne 20 cotton ch¶i th« 19 Ne 10 PE Ne 20 cotton ch¶i kü 20 Ne 32/2.65/35 Ne 30 cotton ch¶i th« 21 Ne 40/2.65/35 ch¶i kü Ne 60.65/35 ch¶i kü 22 Ne 42/2.65/35 dÖt kim Ne 45.65/35 ch¶i kü 23 Ne 60/2.65/35 ch¶i kü Ne 23 cotton ch¶i th« 24 Ne32/2 cotton ch¶i th« Ne 32.65/35 ch¶i kü 25 Ne 20/2 cotton ch¶i th« Ne 30.65/35 ch¶i kü §èi víi s¶n phÈm dÖt kim c«ng ty còng cã nhiÒu chñng lo¹i s¶n phÈm cña mÆt hµng dÖt kim. Nghiªn cøu mÉu m· trªn thÕ giíi còng lµ mét trong c¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn s¶n phÈm dÖt kim nãi riªng vµ c¸c mÆt hµng nãi chung cña c«ng ty. C«ng ty chän ra nh÷ng mÉu phï hîp víi m×nh ®Ó t¹o ra nh÷ng chÝnh s¸ch vÒ s¶n phÈm míi vïa h-íng tíi c¸i míi l¹ theo su h-íng chung cña thÞ tr-êng võa t¹o ra ®-îc nh÷ng s¶n phÈm ®éc ®¸o v-ît tréi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh lµ rÊt cÇn thiÕt. Tuy nhiªn víi c¸ch nµy th× chi phÝ bá ra lµ rÊt lín vµ ®ßi hái kh¶ n¨ng s¸ng t¹o ph¶i phï hîp v¬Ý thÞ hiÕu nguêi tiªu dïng. 3.5 §Æc ®iÓm c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm C«ng ty dÖt may Hµ Néi x¸c ®Þnh: §¶m b¶o chÊt l-îng s¶n phÈm vµ nh÷ng ®iÒu cam kÕt víi kh¸ch hµng lµ nÒn t¶ng cho sù ph¸t triÓn l©u dµi cho c«ng ty. NhËn thøc ®-îc vÊn ®Ò chÊt l-îng s¶n phÈm lµ vò khÝ c¹nh tranh quan träng l©u dµi trong sù ph¸t triÓn míi nªn c«ng ty dÖt may Hµ Néi ®· thùc hiÖn hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO- 9002 mµ c«ng ty ®· ®-îc cÊp chóng vµo n¨m 2000. *Nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch chÊt l-îng. - §Çu t- nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng, ¸p dông vµ duy tr× hÖ thèng ®¶m b¶o chÊt l-îng theo tiªu chuÈn ISO-9002. - Kh¸ch hµng lµ nh©n tè quan träng cña c«ng ty. §¸p øng yªu cÇu vµ nh÷ng ®ßi hái cña kh¸ch hµng lµ nhiÖm vô cña mäi thµnh viªn ®Ó ®em l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty. - Th-êng xuyªn nghiªn cøu thÞ tr-êng, thÞ hiÕu thêi trang cña kh¸ch hµng ®Ó ®-a ra nh÷ng s¶n phÈm ®éc ®¸o cã chÊt l-îng ®¸p øng yªu c©ï ®a d¹ng phong phó cña thÞ tr-êng . Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Cã kÕ ho¹ch ®Çu t- thiÕt bÞ, ®æi míi c«ng nghÖ ®Ó ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l-îng, ®ñ søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng - C«ng t¸c ®µo t¹o huÊn luyÖn lµ c«ng viÖc th-êng xuyªn l©u dµi nh»m duy tr× ®-îc ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã n¨ng lùc vµ tr×nh ®é. Cã chÝnh s¸ch ®·i ngé hîp lý ®Ó hä g¾n bã l©u dµi víi c«ng ty - Tõng kú ®Ò ra vµ thùc hiÖn nh÷ng môc tiªu cô thÓ thÝch hîp víi chÝnh s¸ch chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty - Cã kÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ xem xÐt néi bé, kÞp thêi rót ra nh÷ng ®iÓm tån t¹i trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt l-îng ®Ó cã biÖn ph¸p kh¾c phôc, phßng ngõa nh»m b¶o ®¶m c«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng lu«n ®-îc c¶i tiÕn vµ cã hiÖu qu¶. *§èi víi s¶n phÈm sîi: S¶n phÈm sîi ®-îc xem lµ cã chÊt l-îng cao so víi toµn ngµnh víi hÇu hÕt lµ s¶n phÈm cÊp I tøc lµ s¶n phÈm ®¹t lo¹i chÊt l-îng tèt. ChÊt l-îng s¶n phÈm sîi thÓ hiÖn qua kh¶ n¨ng tiªu thô mÆt hµng nµy cña c«ng ty trong mÊy n¨m qua. S¶n phÈm ®· chøng tá ®-îc thÕ m¹nh bëi sù ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i, phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. S¶n phÈm lo¹i I chiÕm h¬n 98% cho thÊy viÖc ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vÒ mÆt hµng sîi ®Ó s¶n xuÊt hµng dÖt kim lµ hoµn toµn cã thÓ ®iªï ®ã chøng tæ c«ng ty lu«n gi÷ møc chÊt l-îng æn ®Þnh t¹o ®-îc niÒm tin cho kh¸ch hµng. *S¶n phÈm dÖt kim. HÇu hÕt c¸c s¶n phÈm dÖt kim lµ xuÊt khÈu theo ®¬n ®Æt hµng, do ®ã chÊt l-îng v¶i, mÉu m·, kiÓu d¸ng , mÇu s¾c...®· ®-îc ghi râ trong ®¬n ®Æt hµng vµ nhiÖm vô cña c«ng ty lµ ph¶i s¶n xu¸t theo ®óng tiªu chuÈn cña ®¬n ®Æt hµng. T¹i c¸c nhµ m¸y may, c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt may thªu vµ kiÓm kha chÊt l-îng s¶n phÈm ®Ó lµm l¹i nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t yªu cÇu, sau ®ã nh÷ng s¶n phÈm nµy l¹i ®-îc kiÓm tra tr-íc khi bao gãi theo ph-¬ng ph¸p lÊy mÉu. Quy tr×nh kiÓm tra chÊt l-îng s¶n phÈm c¶u c«ng ty ®Æc biÖt ®-îc coi träng v× ®©y lµ vò khÝ c¹nh tranh cña c«ng ty tõ ®ã t¹o ®-îc niÒm tin ®èi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng vµ kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å 2 : Quy tr×nh ®¸nh gi¸ chÊt l-îng néi bé a LËp kÕ ho¹ch ChuÈn bÞ Häp më ®Çu §¸nh gi¸ b Xem xÐt kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ Häp kÕt thóc LËp hå s¬ ®¸nh gi¸ c Theo dâi ho¹t ®éng sau khi ®¸nh gi¸ a: §¸nh gi¸ tr-íc b: §¸nh gi¸ c: §¸nh gi¸ sau < Nguån: Phßng xuÊt nhËp khÈu> Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3.6§Æc ®iÓm nguyªn vËt liÖu. a> Quy tr×nh mua nguyªn vËt liÖu. S¬ ®å3: Quy tr×nh mua nguyªn vËt liÖu Ph©n tÝch ®¸nh gi¸ Chän lùa nhµ thÇu §-a vµo danh s¸ch nhµ thuÇu phô Nhµ thÇu trong n-íc Nhµ thÇu n-íc ngoµi Lùa chän nhµ thÇu phô Xem xÐt Phª duyÖt Phª duyÖt yªu cÇu kÕ ho¹ch §µm ph¸n LËp hîp ®ång hoÆc mua trùc tiÕp Chän nhµ thÇu phô Phª duyÖt nhµ thÇu phô §µm ph¸n NhËn hµng KÝ hîp ®ång Chi chó : Ho¹t ®éng cã thÓ x¶y ra Gi¸m ®Þnh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 < Nguån: Phßng xuÊt nhËp khÈu> Nguyªn liÖu chÝnh cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi lµ b«ng x¬ PE, nh-ng nguyªn liÖu nµy phÇn lín lµ nhËp khÈu. Do tÝnh chÊt vµ nguån gèc cña b«ng x¬ hiÖn nay n-íc ta ch-a s¶n xuÊt ®-îc b«ng x¬ PE nªn ph¶i nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi. MÆt kh¸c do luîng b«ng trong n-íc ch-a ®¸p øng ®ñ cho ngµnh dÖt trong n-íc, chÊt l-îng l¹i ch-a cao nªn c¸c c«ng ty dÖt may vÉn ph¶i sö dông c¸c lo¹i b«ng nhËp khÈu tõ nuíc ngoµi. B¶ng 4: Thùc tr¹ng cung øng nguyªn liÖu Nguån nguyªn liÖu (NhËp khÈu/ mua trong n-íc %) Nguyªn liÖu NhËp khÈu Trong n-íc X¬ 95% 5% Sîi 95% 5% Ho¸ chÊt, thuèc nhuém 99% 1% V¶i 95% 5% C¸c nguyªn liÖu s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng chÝnh cña C«ng ty x¬ s¶n xuÊt sîi, sîi cho dÖt, v¶i s¶n phÈm may chñ yÕu nhËp khÈu tõ n-íc ngoµi chiÕm 95%, mua ë trong n-íc lµ kh«ng ®¸ng kÓ chØ chiÕm kho¶ng 5%. Nh÷ng con sè nµy cho thÊy C«ng ty dÖt may Hµ Néi ch-a chñ ®éng vÒ mÆt nguyªn liÖu, bÞ phô thuéc vµo n-íc ngoµi; cho nªn tÝnh chñ ®éng trong s¶n xuÊt ch-a cao vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt sÏ bÞ h¹n chÕ. §Æc biÖt s¶n phÈm sîi hiÖn vÉn lµ mÆt hµng chñ ®¹o cña c«ng ty, lµ nguån thu nhËp chÝnh cña C«ng ty thÕ nh-ng nguyªn liÖu chÝnh cña nã lµ x¬ PE chiÕm phÇn lín lµ mua tõ thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Nguyªn liÖu b«ng x¬ ®-îc sö dông chñ yÕu tõ c¸c nguån sau:  Nguyªn vËt liÖu b«ng: - B«ng Viªt Nam chiÕm 13,5% l-îng b«ng sö dông. - B«ng Nga chiÕm kho¶ng 69,5% - Ngoµi ra b«ng cßn ®-îc nhËp tõ c¸c n-íc nh- : Mü, óc, T©y Phi. Toµn bé nguyªn liÖu b«ng cña c«ng ty ®Òu ®-îc ®Æt mua t¹i tæng c«ng ty dÖt may ViÖt Nam.  Nguyªn vËt liÖu x¬: ®-îc nhËp khÈu tõ Hµn Quèc vµ §µi loan...  Ngoµi ra c«ng ty cßn nhËp nhiÒu lo¹i ho¸ chÊt thuèc nhuém dïng cho c¸c c«ng ®o¹n tÈy nhuém in lµm bãng v¶i... vµ c¸c nghuyªn liÖu kh¸c phôc vô cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. b> C«ng t¸c qu¶n lý nguyªn vËt liÖu HiÖn nay NVL s¶n xuÊt chñ yÕu lµ c¸c lo¹i b«ng cotton vµ x¬ PE chiÕm tØ lÖ kh¸ cao trong gi¸ thµnh s¶n phÈm( tõ 65% ®Õn 75%) cho nªn vÊn ®Ò tÝch kiÖm nguyªn vËt liÖu vµ tû lÖ tiªu hao b«ng x¬ lµ cÇn thiÕt. C«ng ty ®· sö dông nh÷ng kinh nghiÖm vµ kh¶o s¸t thùc tÕ ®Ó x©y dùng ®Þnh møc tiªu hao NVL theo c¸c b-íc sau: - Kh¶o s¸t tõng c«ng ®o¹n: Bång, ch¶i, ghÐp, th«, sîi con Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tõ sè liÖu kh¶o s¸t kÕt hîp víi kÕt qu¶ s¶n xuÊt c¸c kú tr-íc vµ ng-êi lµm c«ng t¸c ®Þnh møc c¸c sè liÖu kh¶o s¸t xÏ ®-îc xem xÐt sè liÖu hµng th¸ng. TiÕp tôc theo dâi thùc hiÖn ®Þnh møc mçi th¸ng mét lÇn, so s¸nh, ph©n tÝch nguyªn nh©n t¨ng gi¶m so víi ®Þnh møc t¹m giao. - Xem xÐt ®Þnh l¹i møc ®Ó rót ra kinh nghiÖm vµ t×m biÖn ph¸p kh¾c phôc tam thêi. Trong x©y dùng ®Þnh møc, c¸c c¸n bé ®Þnh møc th-êng chó ý ®Õn c«ng ®o¹n ch¶i kü v× ®©y lµ c«ng ®o¹n tiªu hao nhiÒu b«ng nhÊt do sîi ch¶i mÊt nhiÒu nhÊt ®Ó lµm gi¶m thiÓu l-îng b«ng phÕ. 3.7 §Æc ®iÓm thÞ tr-êng, h×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty. a> §Æc ®iÓm thÞ tr-êng. ThÞ tr-êng tiªu thô cña c«ng ty DÖt May Hµ Néi kh¸ réng lín, bao gåm thÞ tr-êng trong n-íc vµ thÞ tr-êng n-íc ngoµi. *ThÞ tr-êng trong n-íc< 50%>  §èi víi s¶n phÈm sîi Mçi n¨m c«ng ty s¶n xuÊt kho¶ng h¬n 20 lo¹i sîi xe vµ sîi ®¬n. §©y lµ mÆt hµng cã s¶n l-îng tiªu thô kh¸ æn ®Þnh vµ t¨ng ®Òu tõ n¨m 1997 ®Õn nay. Víi chÊt l-îng tèt s¶n phÈm chñ yÕu tiªu thô ë thÞ tr-êng MiÒn Nam. MÆc dï thÞ tr-êng MiÒn Nam xa c«ng ty, chi phÝ vËn chuyÓn lín do ®ã lµm t¨ng gi¸ thµnh s¶n phÈm. Song do ®©y lµ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm lín, c«ng ty ®· ®¸p øng nhu cÇu b»ng c¸ch kÐo sîi cã chØ sè cao, tû lÖ pha trén gi÷a cotton vµ PE kh¸c nhau lµm ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng. Víi chÊt l-îng s¶n phÈm cao nªn c«ng ty ®· thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng, t¨ng khèi l-îng b¸n. Tuy nhiªn s¶n phÈm sîi cña c«ng ty l¹i chñ yÕu tiªu thô t¹i thÞ tr-êng MiÒn Nam cßn MiÒn B¾c khèi l-îng tiªu thô l¹i kh«ng ®¸ng kÓ mÆc dï thÞ tr-êng MiÒn B¾c cã nhu cÇu t-¬ng ®-¬ng vµ ngµy cµng t¨ng vÒ nhu cÇu sîi. Do vËy ®©y lµ thÞ tr-êng tiÒm n¨ng mµ c«ng ty cÇn khai th¸c triÖt ®Ó h¬n n÷a thÞ tr-êng nµy. Më réng thÞ tr-êng MiÒn B¾c sÏ cã nhiÒu lîi thÕ ®ã lµ chi phÝ vËn chuyÓn thÊp, kh¶ n¨ng th«ng hiÓu ®èi t¾c dÔ dµng h¬n vµ t¨ng c¸c h×nh thøc ph©n phèi trùc tiÕp còng nh- qu¶ng b¸ s¶n phÈm.  §èi víi s¶n phÈm dÖt kim. Hµng dÖt kim chñ lùc cña c«ng ty hiÖn nay lµ ¸o T.shirt vµ Hineck. Së dÜ nhvËy lµ do mÆt hµng nµy phï hîp vÒ gi¸ thµnh, mÉu m· vµ phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. Tuy vËy, mÆt hµng dÖt kim l¹i kh«ng ®-îc chó träng ë trong n-íc mµ chñ yÕu lµ xuÊt khÈu nh-ng víi sè l-îng nhá. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 5: Tiªu thô néi ®Þa s¶n phÈm dÖt kim cña C«ng ty DÖt may Hµ Néi §¬n vÞ : chiÕc S¶n phÈm Tæng sè ¸o Poloshirt ¸o T.shirt – Hineck Hµng thÓ thao ¸o may « N¨m 2000 N¨m 2001 N¨m 2002 2.303. 091 938.97 6 1.092. 810 103.76 1 167.54 4 586.03 4 170.42 2 286.62 3 972.25 2 332.40 9 339.41 6 240.91 4 66.010 62.979 59.513 So s¸nh (%) 2001/2 2002/2 000 001 25,4 166 18,5 195 26 118 63,6 365 37,6 94,4 (Nguån : Phßng KÕ ho¹ch - ThÞ tr-êng). Qua b¶ng trªn ta thÊy, s¶n phÈm tiªu thô néi ®Þa cña hµng dÖt kim gi¶m qua c¸c n¨m vµ cã sù biÕn ®éng (n¨m 2002 t¨ng so víi n¨m 2001 lµ 66%) nguyªn nh©n chñ yÕu lµ do C«ng ty ch-a ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vÒ mÉu m· vµ chÊt l-îng, gi¸ thµnh cßn cao nªn gi¸ b¸n cao trong khi ®ã c¸c hµng ho¸ may mÆc cµng nhiÒu vµ t×nh tr¹ng c¹nh tranh ngµy cµng gay g¾t. Tuy nhiªn, thÞ tr-êng trong n-íc lµ thÞ tr-êng tiÒm n¨ng bëi d©n sè n-íc ta lµ kh¸ cao vµ thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng-êi ngµy cµng cao, xu h-íng tiªu dïng hµng dÖt kim ngµy cµng t¨ng. NhËn thøc vÊn ®Ò nµy, hiÖn nay c«ng ty ®ang nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm víi mÉu m· kh¸c nhau, cã ®Æc tr-ng dµy máng, dµi ng¾n, réng hÑp, mÇu s¾c kh¸c nhau. Lu«n thay ®æi theo su h-íng tiªu dïng vµ chÊt l-îng s¶n phÈm ngµy cµng ®-îc quan t©m..  S¶n phÈm kh¨n, lÒu du lÞch. Trong nh÷ng n¨m qua, s¶n phÈm kh¨n cña c«ng ty chñ yÕu tiªu thô trªn thÞ tr-êng xuÊt khÈu cßn l-îng tiªu thô trong nøoc lµ rÊt nhá. Tuy nhiªn, møc tiªu thô s¶n phÈm kh¨n sang thÞ tr-êng n-íc ngoµi ngµy cµng t¨ng. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh r»ng c«ng ty dÇn kh¼ng ®Þnh vµ t×m ®-îc chç ®øng cña m×nh ë thÞ tr-êng trong vµ ngoµi n-íc ®ång thêi cã thÓ c¹nh tranh ®-îc víi c¸c ®èi thñ kh¸c. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Còng nh- s¶n phÈm kh¨n th× s¶n phÈm lÒu b¹t du lÞch thùc sù t×m ®-îc chç ®øng cña m×nh trªn thÞ tr-êng néi ®Þa. §©y lµ s¶n phÈm khã tiªu thô v× ch-a phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng trong n-íc nh-ng c«ng ty còng dd· vµ ®ang tõng b-íc kh¼ng ®Þnh vÞ chÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng vÒ mÆt hµng nµy. Tuy nhiªn, mét ®Æc ®iÓm rÊt quan träng vÒ thÞ truêng tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty lµ sè l-îng ®èi thñ c¹nh tranh ngµy cµng t¨ng. Cã thÓ nãi, c«ng ty ®ang ph¶i c¹nh tranh rÊt lín ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. *§èi víi thÞ tr-êng xuÊt khÈu.  S¶n phÈm sîi. MÆc dï chÊt l-îng s¶n phÈm sîi lu«n cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong thÞ tr-êng néi ®Þa. Song s¶n phÈm sîi xuÊt khÈu chiÕm tû lÖ kh«ng ®¸ng kÓ. Cã nhiÒu nguyªn nh©n dÉn ®Õn t×nh tr¹ng nµy ®ã lµ do m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty ®· bÞ l¹c hËu so víi c«ng nghÖ trªn thÕ giíi. V× vËy n¨m 2002 sîi xuÊt khÈu cña c«ng ty cã doanh thu 3,865143 triÖu USD trong khi ®ã doanh thu néi ®Þa s¶n phÈm sîi n¨m 2002 lµ 205696 triÖu ®ång, kÕt qu¶ trªn cho thÊy s¶n phÈm soÞ cña c«ng ty Ýt cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng n-íc ngoµi mÆc dï s¶n phÈm cña c«ng ty ®¹t tiªu chuÈn ISO 9002. Nguyªn nh©n cßn tån t¹i chÝnh lµ ë gi¸ c¶, kh©u qu¶ng c¸o, kh¶ n¨ng t×m ®èi t¸c cña c«ng ty ch-a ph¸t huy ®-îc thÕ m¹nh song c«ng ty cÇn nghiªn cóu t×m hiªñ h¬n nòa ®Ó cã thÓ th©m nhËp thÞ tr-êng réng lín nµy.  S¶n phÈm dÖt kim. S¶n phÈm dÖt kim chiÕm tû träng lín h¬n so víi c¸c hµng xuÊt khÈu< 70%>. C¸c s¶n phÈm dÖt kim ®-îc xuÊt khÈu sang thÞ truêng NhËt b¶n, §µi loan, Anh, §øc, Ph¸p, Italia... ®-îc xem lµ thÞ tr-ßng truyÒn thèng cña c«ng ty víi kim ng¹ch xuÊt khÈu t-¬ng ®èi æn ®Þnh. Ngoµi ra gÇn ®©y c«ng ty cã quan hÖ bu«n b¸n víi mét thÞ tr-êng míi nhMü, óc, Newzeland, Singapo...C«ng ty ®ang chó träng nh»m ph¸t triÓn c¸c thÞ tr-êng míi nµy vµ t¹o lËp niÒm tin h¬n n÷a ®èi víi thÞ tr-êng truyÒn thèng.  S¶n phÈm v¶i bß. §©y lµ mét lo¹i s¶n phÈm míi cña c«ng ty. S¶n phÈm nµy ®-îc tiªu thô ë thi tr-êng néi ®Þa lµ chñ yÕu chiÕm 95,2%( 2002). XuÊt khÈu chØ chiÕm 4,8% so víi n¨m 2001 th× gi¸ trÞ xuÊt khÈu t¨ng 64,67%< n¨m 2001 gi¸ tri OVAT(®) v¶i bß xuÊt khÈu lµ 269975700 n¨m 2002 lµ 4446002231). Trong thêi gian hiÖn t¹i vµ t-¬ng lai c«ng ty ®ang nghiªn cøu ®Èy m¹nh l-îng xuÊt khÈu s¶n phÈm nµy ra thÞ tr-êng n-íc ngoµi. Tuy nhiªn, mét ®Æc ®iÓm rÊt quan träng vÒ thÞ tr-êng tiªu thô s¶n phÈm cña C«ng ty lµ c¸c ®èi thñ c¹nh tranh trong n-íc ngµy cµng t¨ng. Cã thÓ nãi, C«ng ty ®ang ph¶i c¹nh tranh rÊt lín ®èi víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh kh¸c ®Ó chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¶ng 6: Mét sè ®èi thñ c¹nh tranh hµng dÖt kim cña C.ty DÖt may Hµ Néi Sè l-îng Doanh thu Nép ng©n s¸ch (ChiÕc) (Tû ®ång) (Tû ®ång) 7.000.000 230 28,2 14.000.000 195 17,2 May 10 3.723.000 105 3 Th¨ng Long 2.567.000 97 2,874 ChiÕn Th¾ng 3.000.000 79,5 2,9 C«ng ty Thµnh C«ng ViÖt TiÕn (Nguån : Tæng C«ng ty DÖt may ViÖt Nam n¨m 2000) b> H×nh thøc tiªu thô s¶n phÈm cña c«ng ty dÖt may Hµ Néi. HiÖn nay c«ng ty ®ang cè g¾ng ph¸t triÓn m¹ng l-íi ph©n phèi. N¨m 2002 c«ng ty cã tíi h¬n 20 quÇy giíi thiÖu s¶n phÈm vµ h¬n 60 ®¹i lý ë c¸c tØnh thµnh phè so víi 14 quÇy giíi thiÖu s¶n phÈm vµ 35 ®¹i lý vµo n¨m 2001. M¹ng l-íi kªnh ph©n phèi bao gåm kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp vµ kªnh ph©n phèi trùc tiÕp. Kªnh ph©n phèi gi¸n tiÕp th«ng qua c¸c ®¹i lý nh- c¬ së vÜnh tiÕn, c«ng ty TNHH tiªn tiÕn, c«ng ty TNHH hiÖp hoµ. Kªnh ph©n phèi trùc tiÕp ®-îc tËp trung chñ yÕu ë s¶n phÈm sîi, hµng may mÆc néi ®Þa, hµng kh¨n b«ng. §èi víi c¸c s¶n phÈm xuÊt khÈu th× c«ng ty nhËn ®¬n hµng trùc tiÕp tõ n-íc ngoµi. Ngoµi ra c«ng ty cßn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p hç trî tiªu thô nh- qu¶ng b¸ s¶n phÈm trªn b¸o trªn t¹p trÝ, tham gia c¸c héi chî triÓn l·m, tæ chøc c¸c héi nghÞ kh¸ch hµng. 3.8. §Æc ®iÓm m¸y mãc thiÕt bÞ. C«ng ty dÖt may Hµ Néi cã nhiÒu lo¹i d©y truyÒn m¸y mãc thiÕt bÞ dïng ®Ó s¶n xuÊt ba mÆt hµng chÝnh lµ sîi, s¶n phÈm dÖt kim vµ kh¨n b«ng. C¸c d©y chuyÒn nµy chñ yÕu lµ d©y chuyÒn s¶n xuÊt liªn tôc< bè trÝ mÆt b»ng ®Þnh h-íng theo s¶n phÈm>. HiÖn nay t¹i nhµ m¸y sîi I vµ nhµ m¸y sîi II ®Òu cã d©y truyÒn võa s¶n xuÊt sîi ch¶i kü, võa s¶n xuÊt sîi ch¶i th«. T¹i nhµ m¸y sîi II cån cã thªm d©y chuyÒn s¶n xuÊt sîi phÕ OE. Tõ d©y chuyÒn ch¶i kü vµ ch¶i th« cã thÓ kÕt hîp ®Ó s¶n xuÊt sîi ®¬n ch¶i th« sîi ®¬n ch¶i kü vµ sîi xe. §ã lµ nhµ m¸y b«ng Mazoly
- Xem thêm -