Tài liệu H180- soat xet ve cac tai san, no tiem tang va cac khoan cam ket

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY H180 1/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: SOÁT XÉT TÀI SẢN, NỢ TIỀM TÀNG Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 VÀ CÁC CAM KẾT A. MỤC TIÊU Xác định sự tồn tại của các tranh chấp, kiện tụng, cam kết và đánh giá ảnh hưởng đối với BCTC và BCKT. B. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục 1 Tìm hiểu về chính sách kế toán mà đơn vị áp dụng cho các tài sản, nợ tiềm tàng và các cam kết. 2 Phỏng vấn BGĐ liên quan đến: - Sự tồn tại của các tranh chấp đang hoặc có thể xẩy ra; - Những vi phạm luật pháp hoặc quy định đang hoặc có thể xảy ra; - Các cam kết mua tài sản lớn; - Những khoản lỗ ước tính của hợp đồng dài hạn; - Bảo lãnh; - Sự tồn tại hoặc tiềm tàng của các khoản nợ liên quan đến cải tạo môi trường; - Các cam kết về tiền thưởng và lợi ích (nếu có) của BGĐ dựa trên kết quả hoạt động của DN. 3 Xem xét lại biên bản họp của BGĐ, HĐQT, cổ đông để xác định các dấu hiệu của các vụ kiện tụng trong và sau kỳ kiểm toán. 4 Soát xét tài liệu và hóa đơn có dấu hiệu của nợ tiềm tàng, đặc biệt là các vụ kiện tụng và các quyết toán thuế chưa hoàn thiện. 5 Kiểm tra hợp đồng mua, hợp đồng vay, thuê, và các tài liệu khác để có cái nhìn tổng quan về tình trạng hiện tại và khả năng tương lai của các khoản nợ tiềm tàng. Người thực hiện Tham chiếu 6 Thu thập thư giải trình từ luật sư của DN về tình trạn g các vụ kiện Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY H180 2/3 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: SOÁT XÉT TÀI SẢN, NỢ TIỀM TÀNG Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 VÀ CÁC CAM KẾT tụng đan g chờ giải quy ết hoặ c các kho ản nợ tiềm tàng khá c, đồn g thời tiến hàn h đán h giá các hàn h độn g từ phía DN. 7 Tập hợp các thông tin từ ngân hàng về các khoản bảo lãnh. 8 Xác nhận với bên thứ ba chi tiết những hợp đồng mà các nghĩa vụ mua và bảo hành vô điều kiện. 9 Bao gồm trong thư giải trình của BGĐ các giải trình về việc trình bày các khoản tài sản, nợ tiềm tàng và các cam kết. 10 Thủ tục kiểm toán khác: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) H180 3/3 C. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -