Tài liệu H170-kiem tra cac thong tin khac trong tai lieu co bao cao tai chinh da duoc kiem toan

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 53 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY H170 1/2 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: KIỂM TRA CÁC THÔNG TIN KHÁC TRONG Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 TÀI LIỆU CÓ BCTC ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN A. MỤC TIÊU Đảm bảo tính chính xác về thông tin giữa BCTC được kiểm toán với các thông tin khác được công bố. B. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu 1 Phỏ ng vấn BGĐ về các thôn g tin khác đượ c công bố với thôn g tin của BCT C đã đượ c kiểm toán. 2 Thu thập và xem xét các thông tin khác đươc trình bày để xác định có bất cứ điểm không nhất quán trọng yếu nào giữa thông tin khác với thông tin trong BCTC đã được kiểm toán và thu thập giải trình. 3 Đánh giá sự cần thiết phải sửa đổi các thông tin khác và xem xét việc đưa vào BCKT đoạn nhận xét nêu rõ điểm không nhất quán trọng yếu này hoặc các biện pháp khác nếu DN không chấp nhận sửa đổi. 4 Xem xét và đánh giá các sai sót trọng yếu trên BCTC nêu ra trong các thông tin khác; đồng thời thu thập giải trình của BGĐ. 5 Xem xét việc sửa đổi BCTC và BCKT trên cơ sở trao đổi với BGĐ. 6 Kết hợp với việc xem xét sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc năm tài chính để phát hiện và xử lý phù hợp khi có các thông tin khác. 7 Thủ tục kiể m Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY H170 2/2 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: KIỂM TRA CÁC THÔNG TIN KHÁC TRONG Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 TÀI LIỆU CÓ BCTC ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN toán khá c: C. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -