Tài liệu H120-soat xet cac but toan tong hop

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 124 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY H120 1/1 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: SOÁT XÉT CÁC BÚT TOÁN TỔNG HỢP Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 A. MỤC TIÊU CMKiT Việt Nam số 240 yêu cầu KTV phải soát xét, kiểm tra các bút toán ghi sổ tổng hợp, các bút toán điều chỉnh khi lập BCTC để phát hiện các tình huống thể hiện sự thiếu khách quan hoặc sự can thiệp của Ban Giám đốc (nếu có) và đánh giá xem các tình huống đó có thể hiện rủi ro có sai sót trọng yếu do gian lận hay không. B. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT 1 Thủ tục Người thực hiện Tham chiếu Thu thập hiểu biết sơ bộ về phương pháp ghi chép kế toán và phê duyệt các bút toán ghi sổ không tiêu chuẩn. Xem xét liệu các bút toán ghi sổ có được phê duyệt bởi cấp có thẩm quyền phù hợp hay không? 2 Kiểm tra tất cả các bút toán ghi sổ trọng yếu phát sinh trong năm để đảm bảo rằng các bút toán này đã được ghi chếp hợp lý và được phê duyệt đầy đủ. 3 Phỏng vấn các nhân viên kế toán thực hiện các bút toán tổng hợp để xem liệu các nhân viên này có bị yêu cầu thực hiện các bút toán bất thường hay không, và liệu các bút toán đó có tạo nên sai sót hay gian lận trong BCTC hay không. 4 Thủ tục kiểm toán khác C. KẾT LUẬN ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -