Tài liệu H110-kiem tra tinh tuan thu pl va cac quy dinh

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 43 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY H110 1/2 Tên khách hàng: Tên Ngày khóa sổ: Nội dung: KIỂM TRA TÍNH TUÂN THỦ PHÁP LUẬT Ngày Người lập CT Người soát xét 1 Người soát xét 2 VÀ CÁC QUY ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN A. MỤC TIÊU Kiểm tra tính tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan đối với đơn vị được kiểm toán, phát hiện các trường hợp, sự kiện không tuân thủ pháp luật và xem xét ảnh hưởng của các trường hợp, sự kiện đó đối với BCTC. B. THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người thực hiện 1 Tìm hiểu tổng quan về pháp luật và các quy định có liên quan đối với DN và ngành nghề kinh doanh của DN và DN đang tuân thủ pháp luật đó như thế nào. 2 Xác định các trường hợp không tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan mà việc không tuân thủ này có thể đã được xem xét khi lập BCTC bằng cách: phỏng vấn BGĐ; xem xét giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, biên bản họp HĐQT, BGĐ; các giấy phép kinh doanh có điều kiện khác. 3 Khi nhận biết được thông tin liên quan đến trường hợp không tuân thủ pháp luật, KTV thực hiện theo các thủ tục dưới đây: 3.1 Tìm hiểu về bản chất của các hoạt động và sự kiện đã diễn ra. 3.2 Xem xét những ảnh hưởng có thể có đối với BCTC. 4 Tham chiếu Khi phát hiện việc không tuân thủ pháp luật và các quy định có liên quan, KTV thực hiện theo các thủ tục dưới đây: 4.1 Trình bày vào giấy tờ làm việc các phát hiện 4.2 Thảo luận những vấn đề phát hiện ra với BGĐ 4.3 Xem xét sự liên quan giữa việc không tuân thủ pháp luật với các khía cạnh khác của kiểm toán, đặc biệt là tính chính trực của BGĐ. 4.4 Thông báo với HĐQT, Ban Kiếm soát về việc không tuân thủ pháp luật nêu trên. 4.5 Xem xét ảnh hưởng đến việc lập và trình bày BCTC. 5 Bao gồm trong thư giải trình của BGĐ các giải trình về sự tuân thủ pháp luật và các qui định có liên quan khi lập BCTC. 6 Thủ tục kiểm toán khác: Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) H110 2/2 C. KẾT LUẬN Theo ý kiến của tôi, trên cơ sở các bằng chứng thu thập được từ việc thực hiện các thủ tục ở trên, các mục tiêu kiểm toán trình bày ở phần đầu của chương trình kiểm toán đã đạt được, ngoại trừ các vấn đề sau: ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chữ ký của người thực hiện:__________________ Kết luận khác của Thành viên BGĐ và/hoặc Chủ nhiệm kiểm toán (nếu có): ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -