Tài liệu Góp phần nghiên cứu tác dụng dược lý của cây xuân hoa lá hoa

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

BỘ Y TÊ TRƯỜNG ĐAI HOC D ư ơ c HÀ NÔI NGUYỄN THỊ LAN GÓP PHẦN NGHIÊN cứu MỘT số TÁC DỤNG DƯỢC LÝ CỦA CÂY XUÂN HOA LÁ HOA (KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP D ược SỸ KHOÁ 2002-2007) OtạẮMỂỈi hưênụ. íLẫễt GS. TS. PHẠM XUÂN ^ DS. VŨ CÔNG THỌ Qtối thjựa ItỉỀn. BỘ MỒN DƯỢC HỌC c ổ TRUYỂN BỘ MÔN D ự ơ c L ực TRƯỜNG ĐẠI HỌC Dược HÀ NỘI - Xem thêm -