Tài liệu Golfing với việc thu hút khách du lịch tại hai sân golf đồng mô và chí linh

  • Số trang: 153 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 24 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

§¹i häc quèc gia hµ néi tr-êng ®¹i häc khoa häc x· héi vµ nh©n v¨n ______________________ ThÈm Quèc ChÝnh Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch t¹i hai s©n golf ®ång m« vµ chÝ linh Chuyªn ngµnh: Du lÞch häc M· sè: LuËn v¨n th¹c sü du lÞch häc (ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o thÝ ®iÓm) ng-êi h-íng dÉn khoa häc: TS. TrÞnh Xu©n Dòng Hµ Néi, 2007 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh Lêi cam ®oan T¸c gi¶ xin cam ®oan tÊt c¶ c¸c sè liÖu s¬ cÊp ®-îc sö dông trong luËn v¨n lµ nh÷ng sè liÖu chÝnh x¸c, trung thùc vµ ®Çy ®ñ vµ do t¸c gi¶ tù ®iÒu tra nghiªn cøu mµ cã. Nh÷ng sè liÖu thø cÊp vµ c¸c trÝch dÉn ®-îc sö dông trong luËn v¨n ®Òu ®-îc ghi râ nguån vµ c¸c tµi liÖu gèc. Hµ Néi, th¸ng 8/2007 T¸c gi¶ ThÈm Quèc ChÝnh i Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh Môc lôc Trang Trang phô b×a Lêi cam ®oan i Môc lôc ii Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t vii Danh môc c¸c b¶ng viii PhÇn më ®Çu………………………………………………………………. 01 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi………………………………………………. 01 2. LÞch sö nghiªn cøu vÊn ®Ò……………………………………………. 03 3. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi………………………………………. 03 4. NhiÖm vô cña ®Ò tµi…………………………………………………... 04 5. Kh¸ch thÓ, ®èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu………………………… 04 6. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu……………………………………………… 05 7. §ãng gãp cña luËn v¨n……………………………………………….. 06 8. Bè côc cña luËn v¨n…………………………………………………... 07 9. Lêi c¸m ¬n……………………………………………………………. 07 Ch-¬ng 1. Golfing vµ vai trß cña nã trong du lÞch 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ golfing…………………………………….. 09 1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh golfing………………………………………….. 09 1.1.2. §Æc ®iÓm cña golfing………………………………………………… 11 1.1.2.1. Golfing –mét ho¹t ®éng thÓ thao mang tÝnh sinh th¸i…………………. 11 1.1.2.2. Golfing –mét ph-¬ng tiÖn cña ngo¹i giao, héi nhËp quèc tÕ vµ kinh 12 doanh. 1.1.2.3. Golfing –mét ho¹t ®éng thÓ thao cã chi phÝ cao……………………….. ii 13 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh 1.1.2.4. Golfing –m«n thÓ thao mang phong c¸ch tinh tÕ……………………….. 14 1.2. Golfing ë mét sè quèc gia trong khu vùc…………………………... 15 1.2.1. Golfing ë Trung Quèc……………………………………………….. 15 1.2.2. Golfing ë NhËt B¶n………………………………………………….. 16 1.2.3. Golfing ë Hµn Quèc…………………………………………………. 17 1.2.4. Golfing ë Th¸i Lan…………………………………………………... 18 1.2.5. Golfing ë Malaysia…………………………………………………... 19 1.2.6. Golfing ë Singapore…………………………………………………. 20 1.3. Vai trß cña golfing ®èi víi du lÞch…...……………………………... 21 1.3.1. Vai trß cña golfing nãi chung……………………………………….. 21 1.3.1.1. §èi víi kinh tÕ……………………………………………………………….. 21 1.3.1.2. §èi víi x· héi………………………………………………………………... 22 1.3.1.3. §èi víi m«i tr-êng sinh th¸i……………………………………………….. 23 1.3.2. Vai trß cña golfing ®èi víi du lÞch…………………………………... 23 Ch-¬ng 2. Golfing trong viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ë s©n golf §ång M« vµ s©n golf ChÝ Linh 2.1 Golfing ë ViÖt Nam………………………………………………….. 26 2.1.1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn golfing ë ViÖt Nam……………………. 26 2.1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh ph¸t triÓn………………………………………………. 26 2.1.1.2. HÖ thèng c¸c s©n golf ë ViÖt Nam………………………………………… 28 2.1.1.3. Mét sè gi¶i thi ®Êu golf ë ViÖt Nam tõ 2004 cho ®Õn nay……………… 36 2.1.2. §Æc ®iÓm cña golfing ë ViÖt Nam…………………………………… 37 2.1.2.1. §iÒu kiÖn tù nhiªn cña ViÖt Nam…………………………………………. 37 2.1.2.2. VÞ trÝ ®Þa lý cña ViÖt Nam n»m ë trung t©m khu vùc cã golfing ph¸t triÓn.. 38 iii Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh 2.1.2.3. Tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ cña ViÖt Nam cao vµ æn ®Þnh……………… 39 2.1.2.4. Sè l-îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam tõ c¸c quèc gia cã golfing ph¸t triÓn cao……………………………………………………….. 40 2.1.2.5. ViÖt Nam-®iÓm ®Õn hÊp dÉn cña ®Çu t- n-íc ngoµi……………………. 41 2.1.2.6. VÞ thÕ cña ViÖt Nam trªn thÕ giíi ngµy cµng lªn cao………………….. 45 2.1.2.7. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch thuËn lîi cña ViÖt Nam…………………. 47 2.2. 2.2.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ho¹t ®éng cña s©n golf §ång M« vµ s©n golf ChÝ Linh………………………………………………………… 49 Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña s©n golf §ång M«……………………… 49 2.2.1.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t…………………………………………………………. 49 2.2.1.2. §Æc ®iÓm cña s©n golf §ång M«………………………………………….. 50 2.2.1.3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt s©n golf §ång M«……………………………….. 53 2.2.1.4. Bé m¸y ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng………………………... 54 2.2.1.5. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh golfing t¹i s©n golf §ång M«………. 55 2.2.2. Sù ra ®êi vµ ho¹t ®éng cña s©n golf ChÝ Linh……………………… 2.2.2.1. Giíi thiÖu kh¸i qu¸t…………………………………………………………. 2.2.2.2 §Æc ®iÓm cña s©n golf ChÝ Linh…………………………………………… 58 58 59 2.2.2.3. C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña s©n golf ChÝ Linh………………………….. 62 2.2.2.4. Bé m¸y ®iÒu hµnh qu¶n lý vµ tæ chøc ho¹t ®éng………………………... 64 2.2.2.5. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh golfing t¹i s©n golf ChÝ Linh.………. 65 2.3. §¸nh gi¸ chung……………………………………………………… 70 2.3.1. §¸nh gi¸ vÒ golfing t¹i hai s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh………... 70 2.3.2. §¸nh gi¸ sù ph¸t triÓn cña golfing ë ViÖt Nam…………………….. 75 iv Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh Ch-¬ng 3. Mét sè gi¶I ph¸p ph¸t triÓn golfing ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch 3.1. §Þnh h-íng ph¸t triÓn golfing t¹i ViÖt Nam………………………. 80 3.1.1. §Þnh h-íng ph¸t triÓn cña du lÞch ViÖt Nam……………………….. 80 3.1.1.1. Môc tiªu vµ quan ®iÓm ph¸t triÓn chñ ®¹o………………………………. 80 3.1.1.2. Mét sè ®Þnh h-íng ph¸t triÓn cña du lÞch ViÖt Nam……………………. 82 3.1.2. §Þnh h-íng ph¸t triÓn cña golfing t¹i ViÖt Nam…………………… 87 3.1.2.1. X©y dùng quy ho¹ch cho hÖ thèng c¸c s©n golf t¹i ViÖt Nam…………. 87 3.1.2.2. TiÕp tôc ®Çu t-, khai th¸c hiÖu qu¶ hÖ thèng c¸c s©n golf ®ang ho¹t ®éng. 89 3.1.2.3. Cã kÕ ho¹ch ph¸t triÓn thªm c¸c s©n golf míi…………………………... 91 3.1.2.4. Ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¬ së h¹ tÇng t¹i khu vùc cã c¸c s©n golf…... 92 3.1.2.5. X©y dùng c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña s©n golf…………………………… 96 3.1.2.6. B¶o vÖ vµ c¶i t¹o m«i tr-êng cña s©n golf……………………………….. 99 3.1.2.7. Ph¸t triÓn golfing theo h-íng chuyªn nghiÖp……………………………. 102 3.1.2.8. Ph¸t triÓn golfing g¾n víi ho¹t ®éng l÷ hµnh……………………………. 104 3.2. Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn golfing ë s©n golf §ång M« vµ s©n golf ChÝ Linh ………………….…………………………………….. 105 3.2.1. N©ng cÊp vµ hoµn thiÖn c¬ së vËt chÊt kü thuËt……………………….. 105 3.2.2. N©ng cao chÊt l-îng dÞch vô………………………………..……………. 108 3.2.3. §a d¹ng ho¸ c¸c dÞch vô bæ sung………..………………………………. 109 3.2.4. T¨ng c-êng liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp l÷ hµnh…………………... 110 3.2.5. Liªn kÕt víi c¸c c¬ quan, tæ chøc…………………..…………………….. 111 3.2.6. Liªn kÕt víi c¸c s©n golf trong khu vùc….……………………………… 111 v Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch 3.2.7. ThÈm Quèc ChÝnh Th-êng xuyªn ®¨ng cai tæ chøc c¸c gi¶i thi ®Êu golf chuyªn nghiÖp vµ kh«ng chuyªn nghiÖp..…………………………………………………. 112 3.2.8. T¨ng c-êng c«ng t¸c xóc tiÕn qu¶ng b¸…………….………………….. 113 3.3. Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn golfing ë ViÖt Nam……….………….. 114 3.3.1. Liªn kÕt vµ tham gia vµo c¸c hiÖp héi golf quèc gia vµ quèc tÕ…...... 114 3.3.2. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng ®Çu t- n-íc ngoµi….............. 115 3.3.3. TiÕp tôc cã c¸c chÝnh s¸ch thuËn lîi cho ho¹t ®éng du lÞch vµo ViÖt Nam.. 115 3.3.4. Tæ chøc c¸c gi¶i thi ®Êu golf chuyªn nghiÖp quèc gia vµ quèc tÕ….. 116 3.3.5. TÝch cùc ®¨ng cai, tæ chøc c¸c sù kiÖn quèc tÕ lín………………….... 116 3.3.6. T¨ng c-êng c«ng t¸c xóc tiÕn qu¶ng b¸………………………………... 117 3.3.7. §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho golfing ViÖt Nam….……. 118 KÕt luËn……………………………………………………………………. 119 TµI liÖu tham kh¶o vµ trÝch dÉn……..………………………….. 122 Phô lôc…………………………………………………….………………… 127 vi Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh Danh môc c¸c ch÷ viÕt t¾t - APEC (Asia Pacific Economic Coperation): DiÔn ®µn hîp t¸c kinh tÕ ch©u ¸ Th¸i B×nh D-¬ng - ASEAN (Association of South East Asian Nations): HiÖp héi c¸c quèc gia §«ng Nam ¸ - ASEANTA (ASEAN Travel Association): HiÖp héi Du lÞch ASEAN - ASEM (Asia Europe Economic Meeting): Héi nghÞ th-îng ®Ønh kinh tÕ ¸ - ¢u - FDI (Foreign Direct Investment): Vèn ®Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi - GDP (Gross Domestic Product): Tæng s¶n phÈm quèc néi - MICE (Meeting-Incentive-Conference-Event): Héi häp – KhuyÕn th-ëng – Héi th¶o – Sù kiÖn - PATA (Pacific Asia Travel Association): HiÖp héi Du lÞch ch©u ¸ - Th¸i B×nh D-¬ng - PNTR (Permanent Normal Trade Rule): Quy chÕ th-¬ng m¹i b×nh th-êng vÜnh viÔn - TAT (Tourism Authority of Thailand): Tæng côc Du lÞch Th¸i Lan - TTXVN: Th«ng TÊn X· ViÖt Nam - UNESCO (United Nations Education Science and Culture Organisation): Tæ chøc V¨n ho¸ Khoa häc vµ Gi¸o dôc cña Liªn Hîp Quèc - UNWTO (United Nations World Tourism Organisation): Tæ chøc Du lÞch ThÕ giíi - USPGA (United States Professional Golf Association): HiÖp héi golf nhµ nghÒ Hoa Kú - USD (United States Dollar): §¬n vÞ tiÒn tÖ Hoa Kú - VNAT (Vietnam National Administration of Tourism): Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam - WTO (World Trade Organisation): Tæ chøc Th-¬ng m¹i ThÕ giíi vii Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh Danh môc c¸c b¶ng Trang B¶ng 2.1. HÖ thèng c¸c s©n golf ®ang ho¹t ®éng ë ViÖt Nam…………….. 28 B¶ng 2.2. C¸c dù ¸n s©n golf míi t¹i ViÖt Nam…………………………… 32 B¶ng 2.3. ChØ sè t¨ng tr-ëng GDP cña ViÖt Nam giai ®o¹n 2000-2006…... 40 B¶ng 2.4. C¸c thÞ tr-êng kh¸ch chÝnh cña du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam (2000-2006)…………………….......…………………….......... B¶ng 2.5. 41 Tèc ®é t¨ng tr-ëng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam tõ c¸c thÞ tr-êng göi kh¸ch du lÞch golf chñ yÕu cña ViÖt Nam n¨m 2006 so víi n¨m 1999…………………………………………... 42 B¶ng 2.6. §Çu t- trùc tiÕp n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam giai ®o¹n 2000-2006. 43 B¶ng 2.7. M-êi nÒn kinh tÕ cã FDI chñ yÕu vµo ViÖt Nam giai ®o¹n 2001-2005. 44 B¶ng 2.8. Nh÷ng dù ¸n FDI lín chuÈn bÞ ®Çu t- vµo ViÖt Nam…………... 45 B¶ng 2.9. L-îng kh¸ch ch¬i golf t¹i s©n golf §ång M« giai ®o¹n 2001-2006.. 57 B¶ng 2.10. Doanh thu -íc tÝnh cña s©n golf §ång M« giai ®o¹n (2001-2006).. 59 B¶ng 2.11. Sè l-îng kh¸ch ch¬i golf t¹i s©n golf ChÝ Linh giai ®o¹n 2004-2006 68 B¶ng 2.12. Doanh thu -íc tÝnh cña s©n golf ChÝ Linh giai ®o¹n (2004-2006)... 69 B¶ng 2.13. Sè l-îng c¸c khu c«ng nghiÖp trong c¸c ®Þa ph-¬ng thuéc vïng kinh tÕ träng ®iÓm phÝa B¾c n¨m 2006…………………………. 74 Hép 2.1. Mét sè gi¶i thi ®Êu golf kh«ng chuyªn nghiÖp t¹i ViÖt Nam 37 S¬ ®å 2.1. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña s©n golf §ång M« S¬ ®å 2.2. M« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña s©n golf ChÝ Linh viii Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh PhÇn më ®Çu 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Du lÞch – ngµnh c«ng nghiÖp “ kh«ng khãi” , ngµnh xuÊt khÈu t¹i chç, ngµy nay ®· trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ quan träng trong c¬ cÊu kinh tÕ cña nhiÒu quèc gia vµ ®-îc coi lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh tÕ hµng ®Çu cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Theo ®¸nh gi¸ cña Tæ chøc du lÞch thÕ giíi (UNWTO), ho¹t ®éng du lÞch ngµy cµng cã t¸c ®éng quan träng ®Õn sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi trªn ph¹m vi toµn cÇu. ë ViÖt Nam, nhËn thÊy vai trß to lín cña du lÞch ®èi víi nÒn kinh tÕ – x· héi cña ®Êt n-íc NghÞ quyÕt §¹i héi lÇn thø IX §¶ng vµ Nhµ n-íc còng ®· x¸c ®Þnh “ Ph¸t triÓn du lÞch thËt sù trë thµnh mét ngµnh kinh tÕ mòi nhän” [11]. Lµ mét quèc gia cã nhiÒu tµi nguyªn du lÞch phong phó víi chÝnh s¸ch ngo¹i giao, kinh tÕ réng më, linh ho¹t, ®a ph-¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸, h¬n n÷a l¹i ®· trë thµnh mét thµnh viªn chÝnh thøc cña Tæ chøc th-¬ng m¹i thÕ giíi (WTO) vµ ®-îc h-ëng Quy chÕ th-¬ng m¹i b×nh th-êng vÜnh viÔn (PNTR) víi Hîp chñng quèc Hoa kú [01], ViÖt Nam cã nhiÒu thuËn lîi ®Ó trë thµnh mét quèc gia cã ngµnh du lÞch ph¸t triÓn hµng ®Çu trong khu vùc. Trong 10 n¨m qua l-îng kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam t¨ng trung b×nh thªm h¬n 20% mçi n¨m, n¨m 1996 ®ãn tiÕp 1,6 triÖu l-ît kh¸ch quèc tÕ vµ 2006 lµ 3,6 triÖu l-ît, thu nhËp x· héi tõ du lÞch t¨ng trung b×nh thªm kho¶ng 40% mét n¨m, n¨m 1996 doanh thu ®¹t kho¶ng trªn 600 triÖu USD vµ n¨m 2006 lµ kho¶ng 3,2 tû USD [42]. So víi c¸c n-íc trong khu vùc nh-: Th¸i Lan, Malaysia, Singapore…cã sè l-îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn trªn 10 triÖu l-ît kh¸ch quèc tÕ n¨m vµ doanh thu tõ du lÞch lªn tíi hµng chôc tû USD [35] th× du lÞch ViÖt Nam ph¸t triÓn ch-a t-¬ng xøng víi tiÒm n¨ng s½n cã. 1 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh Nguyªn nh©n c¬ b¶n vÒ sù h¹n chÕ nµy lµ do c¬ së h¹ tÇng kü thuËt cña ®Êt n-íc cßn yÕu kÐm, s¶n phÈm du lÞch cña ViÖt Nam vÉn nghÌo nµn, ®¬n ®iÖu, tÝnh ®a d¹ng ch-a cao, Ýt cã sù lùa chän cho kh¸ch du lÞch n-íc ngoµi. MÆt kh¸c, môc tiªu cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam ®-îc x¸c ®Þnh cßn thiªn vÒ sè l-îng kh¸ch ch-a chó ý tíi chÊt l-îng cña nguån kh¸ch. Cã thÓ thÊy râ ®iÒu nµy qua sù so s¸nh sau: n¨m 2004 Newzealand ®ãn 2,4 triÖu kh¸ch du lÞch quèc tÕ, thu nhËp 4,8 tû USD trong khi cïng n¨m ®ã ViÖt Nam ®ãn 2,97 triÖu kh¸ch quèc tÕ nh-ng chØ ®¹t thu nhËp kho¶ng 1,8 - 2 tû USD; n¨m 2005 Ên §é ®ãn 3,5 triÖu kh¸ch quèc tÕ ®¹t thu nhËp 5,8 tû USD, ViÖt Nam n¨m 2005 ®ãn gÇn 3,47 triÖu kh¸ch quèc tÕ mµ thu nhËp chØ kho¶ng 2,2 tû USD [23]. ChÊt l-îng nguån kh¸ch du lÞch ®ang lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng ®Æt ra ®èi víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh du lÞch ViÖt Nam. §Ó thu hót ®-îc nhãm kh¸ch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao cÇn ph¶i cã c¸c s¶n phÈm du lÞch cao cÊp. Víi t- c¸ch lµ mét ngµnh kinh tÕ, s¶n phÈm du lÞch lµ yÕu tè rÊt quan träng quyÕt ®Þnh hiÖu qu¶ kinh doanh du lÞch. Mét s¶n phÈm du lÞch tèt, cã chÊt l-îng vµ phï hîp víi nhu cÇu cña kh¸ch sÏ cã kh¶ n¨ng b¸n víi gi¸ cao, mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lín. ViÖc thiÕu c¸c s¶n phÈm du lÞch cao cÊp còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n quan träng h¹n chÕ hiÖu qu¶ kinh doanh cña du lÞch ViÖt Nam. Golfing ®-îc coi lµ mét s¶n phÈm du lÞch míi ë ViÖt Nam n»m trong lo¹i h×nh du lÞch thÓ thao – gi¶i trÝ, mét c«ng cô thu hót kh¸ch du lÞch cã kh¶ n¨ng chi tr¶ cao. Theo kÕt qu¶ ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch do Tæng côc Du lÞch ViÖt Nam tiÕn hµnh vµo n¨m 2004 th× thêi gian l-u l¹i b×nh qu©n cña mét l-ît kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®i b»ng ®-êng hµng kh«ng vµ theo tour lµ 7,7 ngµy vµ chi tiªu b×nh qu©n cña mét l-ît kh¸ch quèc tÕ ®ã ®¹t 672,7 USD (87,4 USD/ngµy); nÕu kh¸ch quèc tÕ tù s¾p xÕp chuyÕn ®i lµ 18,2 ngµy vµ chi tiªu b×nh qu©n mét l-ît lµ 1.341,3 USD (73,8 USD/ngµy) [41]. Nh- vËy nÕu tÝnh b×nh qu©n c¶ hai nhãm kh¸ch du lÞch quèc tÕ trªn th× chi tiªu cho mét ngµy cña mét kh¸ch du lÞch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam n¨m 2004 lµ 80,6 USD. Trong khi ®ã chi tiªu cho mét ngµy 2 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh ch¬i golf cña kh¸ch du lÞch golf ®· lµ kho¶ng 100 USD/ng-êi ch-a kÓ ®Õn chi phÝ l-u tró, ¨n uèng buæi tèi, vui ch¬i – gi¶i trÝ, c¸c dÞch vô thÓ thao ®i kÌm, th-ëng thøc v¨n ho¸ - nghÖ thuËt, mua s¾m ®å l-u niÖm …[53]. H¬n n÷a, golfing lµ mét ho¹t ®éng h-íng con ng-êi tíi c¸c yÕu tè cña thiªn nhiªn vµ v× thÕ nã còng phï hîp víi xu thÕ du lÞch sinh th¸i cña nhiÒu kh¸ch du lÞch hiÖn nay trªn thÕ giíi [34]. Tuy cã nh÷ng ®Æc ®iÓm cã lîi cho viÖc ph¸t triÓn du lÞch nh- vËy nh-ng cho ®Õn nay golfing vÉn ®-îc xem lµ mét lÜnh vùc cßn míi, ch-a ®-îc nghiªn cøu mét c¸ch cã hÖ thèng ë ViÖt Nam, cho nªn t¸c gi¶ ®· chän ®Ò tµi “ Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch t¹i hai s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh” lµm luËn v¨n th¹c sü. 2. LÞch sö nghiªn cøu vÊn ®Ò HiÖn nay c¸c tµi liÖu vÒ golfing c¶ ë trong n-íc còng nh- trªn thÕ giíi kh«ng nhiÒu vµ chñ yÕu chØ ®Ò cËp ®Õn nã d-íi gãc ®é lµ mét m«n thÓ thao ®¬n thuÇn hay chØ lµ mét së thÝch. V× vËy c¸c tµi liÖu ®ã ®a phÇn thuéc d¹ng s¸ch, t¹p chÝ chØ dÉn hay cÈm nang (guide book, magazine, hand book) nh»m giíi thiÖu lÞch sö, sù ph¸t triÓn cña golfing, h-íng dÉn c¸c kü n¨ng cô thÓ, c¸c dông cô ch¬i, giíi thiÖu c¸c s©n golf hiÖn cã còng nh- c¸c gi¶i thi ®Êu. ViÖc nghiªn cøu xem xÐt golfing d-íi gãc ®é lµ mét s¶n phÈm du lÞch, h¬n thÕ - mét s¶n phÈm du lÞch cao cÊp thuéc lo¹i h×nh du lÞch thÓ thao – gi¶i trÝ ch-a s©u s¾c, kh«ng cã tÝnh liªn kÕt víi c¸c s¶n phÈm du lÞch kh¸c. Tõ ®ã dÉn tíi viÖc tæ chøc khai th¸c golfing nh- mét s¶n phÈm du lÞch cßn ch-a linh ho¹t vµ ®a d¹ng kh«ng ®¸p øng ®-îc ®Çy ®ñ nhu cÇu du lÞch ngµy cµng cao cña du kh¸ch vµ hÖ qu¶ lµ ho¹t ®éng kinh doanh ch-a ®¹t hiÖu qu¶ cao. 3. Môc ®Ých nghiªn cøu cña ®Ò tµi Môc ®Ých cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng golfing t¹i hai s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh còng nh- c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng ®ã trªn c¶ hai ph-¬ng diÖn cung vµ cÇu, d-íi gãc ®é nh- lµ mét s¶n phÈm du lÞch cao 3 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh cÊp cña lo¹i h×nh du lÞch thÓ thao – gi¶i trÝ. Trªn c¬ së ®ã ®Ò xuÊt nh÷ng gi¶i ph¸p trong viÖc tæ chøc, khai th¸c ho¹t ®éng nµy mét c¸ch hîp lý, t¹o ®-îc hiÖu qu¶ cao nhÊt trong kinh doanh du lÞch t¹i hai s©n golf nµy nãi riªng còng nh- ®-a ra mét sè ®Þnh h-íng vµ gi¶i ph¸p cho viÖc ph¸t triÓn golfing ë ViÖt Nam. 4. NhiÖm vô cña ®Ò tµI §Ó ®¹t ®-îc môc tiªu nghiªn cøu, ®Ò tµi cÇn gi¶i quyÕt nh÷ng nhiÖm vô chÝnh sau: HÖ thèng ho¸ nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ golfing bao gåm kh¸i niÖm, lÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn ë ViÖt Nam vµ trªn thÕ giíi còng nh- ®Æc ®iÓm cña nã. Ph©n tÝch vai trß, ý nghÜa cña golfing ®èi víi ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch ë mét sè quèc gia vµ ViÖt Nam vµ tõ ®ã cã nh÷ng so s¸nh, ®¸nh gi¸. X¸c ®Þnh tiÒm n¨ng cña golfing ë ViÖt Nam. Nghiªn cøu ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kÞªn nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn golfing t¹i hai s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh tõ ®ã chØ ra nh÷ng tån t¹i cÇn gi¶i quyÕt. §Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p, c¸ch thøc tæ chøc khai th¸c golfing t¹i hai s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh. §Ò xuÊt mét sè ®Þnh h-íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn golfing ë ViÖt Nam. 5. Kh¸ch thÓ, ®èi t-îng vµ ph¹m vi nghiªn cøu * Kh¸ch thÓ nghiªn cøu : Golfing * §èi t-îng nghiªn cøu : Golfing víi t- c¸ch lµ mét s¶n phÈm du lÞch cao cÊp thuéc lo¹i h×nh du lÞch thÓ thao – gi¶i trÝ trong viÖc thu hót kh¸ch du lÞch * Ph¹m vi nghiªn cøu: - Néi dung: LuËn v¨n nghiªn cøu vÒ golfing vµ nh÷ng ®iÒu kiÖn, yÕu tè cã ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng nµy trong viÖc thu hót kh¸ch du lÞch. 4 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh - Kh«ng gian: §Ò tµi tËp trung nghiªn cøu golfing ë hai s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh còng nh- c¸c nh©n tè cã ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®éng nµy ë khu vùc B¾c Bé. - Thêi gian: Sè liÖu, tµi liÖu thu thËp vµ thùc tr¹ng ®-îc xem xÐt trong kho¶ng thêi gian tõ n¨m 2000 ®Õn nay. 6. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch hÖ thèng Ph-¬ng ph¸p nµy ®-îc sö dông nh»m lµm râ c¬ chÕ ho¹t ®éng bªn trong cña hÖ thèng trong mèi quan hÖ t¸c ®éng qua l¹i gi÷a c¸c yÕu tè (kh¸ch du lÞch golf, tµi nguyªn du lÞch golf, c¬ së vËt chÊt kü thuËt du lÞch golf …), còng nhho¹t ®éng bªn ngoµi vµ t¸c ®éng qua l¹i cña nã tíi m«i tr-êng xung quanh (nÒn kinh tÕ-x· héi, m«i tr-êng tù nhiªn, v¨n ho¸, x· héi, nh÷ng tiÕn bé khoa häc kü thuËt…) Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu thùc ®Þa Ph-¬ng ph¸p nµy gióp luËn v¨n thu thËp ®-îc nh÷ng sè liÖu thùc tÕ ®¸ng tin cËy vÒ l-îng kh¸ch, c¬ cÊu kh¸ch, vÒ nh÷ng nhu cÇu, së thÝch vµ nh÷ng dÞch vô mµ kh¸ch quan t©m … còng nh- cã ®-îc c¸c th«ng tin kh¸ch quan, chÝnh x¸c vÒ cung golfing t¹i hai s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh. Ph-¬ng ph¸p thu thËp vµ xö lý t- liÖu LuËn v¨n ®· tiÕn hµnh thu thËp th«ng tin, t- liÖu tõ nhiÒu lÜnh vùc, nhiÒu nguån kh¸c nhau cã liªn quan hoÆc t¸c ®éng tíi golfing, sau ®ã xö lý ®Ó cã ®-îc l-îng th«ng tin nhanh, phong phó, ®a d¹ng vµ bao qu¸t ®Çy ®ñ vÒ mäi mÆt tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi liªn quan ®Õn lÜnh vùc nghiªn cøu vµ lÊy ®ã lµm c¬ së ®Ó ®-a ra nh÷ng ®¸nh gi¸ vµ kÕt luËn cÇn thiÕt. Ph-¬ng ph¸p ®iÒu tra x· héi häc Do nguån kh¸ch du lÞch golf gåm nhiÒu ®èi t-îng cã ®Æc ®iÓm kh¸c nhau vÒ n¬i c- tró, nghÒ nghiÖp, løa tuæi …do ®ã së thÝch du lÞch cña hä còng kh¸c 5 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh nhau. §Ó n¾m b¾t ®-îc nh÷ng nhu cÇu së thÝch ®ã, ho¹t ®éng pháng vÊn trùc tiÕp qua phiÕu ®iÒu tra ®-îc thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n, t¸c gi¶ ®· tiÕn hµnh göi 160 phiÕu ®iÒu tra tíi nh÷ng kh¸ch du lÞch golf t¹i hai s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh th«ng qua v¨n phßng cña hai s©n nµy. KÕt qu¶ thu vÒ ®-îc 152 phiÕu hîp lÖ ®Ó tiÕn hµnh xö lý. Ph-¬ng ph¸p lÊy ý kiÕn chuyªn gia Ph-¬ng ph¸p nµy gióp luËn v¨n cã ®-îc c¸c th«ng tin mét c¸ch chÝnh x¸c, mang tÝnh hÖ thèng còng nh- c¸c nhËn ®Þnh vÒ quy luËt ph¸t triÓn cña golfing tõ nh÷ng chuyªn gia cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy. T¸c gi¶ ®· tiÕn hµnh pháng vÊn c¸c c¸n bé, nh©n viªn cña V¨n phßng C©u l¹c bé golf Hµ Néi, V¨n phßng T¹p chÝ golf ViÖt Nam, V¨n phßng c¸c s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh. KÕt qu¶ cña viÖc lÊy ý kiÕn chuyªn gia nµy sÏ gióp luËn v¨n ®-a ra c¸c ®Þnh h-íng ph¸t triÓn cña golfing. 7. §ãng gãp cña luËn v¨n HÖ thèng ho¸ c¸c vÊn ®Ò c¬ b¶n liªn quan ®Õn golfing vµ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ, x· héi cã ¶nh h-ëng tíi ho¹t ®éng nµy. Tõ ®ã, luËn v¨n ®· tæng hîp ®-îc nh÷ng kiÕn thøc kh¸i qu¸t vÒ golfing, ®ång thêi ph©n tÝch vai trß cña c¸c ®iÒu kiÖn vµ nh©n tè cã ¶nh h-ëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña ho¹t ®éng nµy ë ViÖt Nam. Trªn c¬ së so s¸nh, ®¸nh gi¸ golfing cña mét sè quèc gia trong khu vùc víi ho¹t ®éng nµy ë ViÖt Nam, ®Ò tµi ®· ®-a ra ®-îc bøc tranh toµn c¶nh vÒ thùc tr¹ng golfing ë ViÖt Nam vµ tiÒm n¨ng ph¸t triÓn ho¹t ®éng nµy g¾n víi du lÞch dùa trªn viÖc hÖ thèng ho¸ ®-îc nguån tµi nguyªn vµ c¬ së vËt chÊt, kü thuËt phôc vô cho golfing ë ViÖt Nam. Nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ c¸c nh©n tè ph¸t sinh nhu cÇu vÒ golfing cña kh¸ch du lÞch, kh¶ n¨ng, ®iÒu kiÖn cung øng s¶n phÈm cña hai s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh, kh¶ n¨ng kÕt hîp gi÷a golfing víi c¸c s¶n phÈm du lÞch kh¸c, c¬ cÊu nguån 6 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh kh¸ch vµ nhu cÇu, së thÝch cña kh¸ch tõ ®ã ®-a ra nh÷ng ®Þnh h-íng, gi¶i ph¸p tæ chøc, khai th¸c ho¹t ®éng nµy mét c¸ch hiÖu qu¶ ë hai s©n golf nµy còng nh- ®Ò xuÊt mét sè ®Þnh h-íng vµ gi¶i ph¸p nh»m ph¸t triÓn golfing trªn quy m« quèc gia. 8. Bè côc cña luËn v¨n Ngoµi c¸c phÇn më ®Çu, môc lôc, kÕt luËn, phô lôc vµ tµi liÖu tham kh¶o, phÇn néi dung nghiªn cøu cña luËn v¨n ®-îc kÕt cÊu thµnh ba ch-¬ng: Ch-¬ng 1: Golfing vµ vai trß cña nã trong du lÞch Ch-¬ng 2: Golfing trong viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ë s©n golf §ång M« vµ s©n golf ChÝ Linh Ch-¬ng 3: Mét sè gi¶i ph¸p ph¸t triÓn golfing ®Ó thu hót kh¸ch du lÞch 9. Lêi c¸m ¬n Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn luËn v¨n th¹c sü khoa häc du lÞch víi ®Ò tµi: “ Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch t¹i hai s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh” , t¸c gi¶ ®· nhËn ®-îc rÊt nhiÒu sù hç trî, t- vÊn cña nhiÒu c¸ nh©n vµ tæ chøc. T¸c gi¶ tr-íc hÕt xin göi lêi c¸m ¬n tr©n träng tíi ThÇy gi¸o – TS. TrÞnh Xu©n Dòng; cïng víi c¸c ThÇy gi¸o, C« gi¸o cña khoa Du lÞch häc Tr-êng §¹i häc Khoa häc X· héi vµ Nh©n v¨n ®· cã nh÷ng chØ b¶o, ®Þnh h-íng nghiªn cøu ®óng ®¾n cho ®Ò tµi luËn v¨n. T¸c gi¶ còng xin göi lêi c¸m ¬n ch©n thµnh tíi c¸c anh, chÞ lµ c¸n bé nh©n viªn cña V¨n phßng T¹p chÝ golf ViÖt Nam vµ V¨n phßng hai s©n golf §ång M« vµ ChÝ Linh ®· t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp c¸c th«ng tin, t- liÖu cã gi¸ trÞ vÒ golfing t¹i hai s©n golf nµy còng nh- c¸c th«ng tin kh¸c vÒ golfing gióp cho t¸c gi¶ cã thÓ hoµn thµnh ®-îc luËn v¨n cña m×nh. §ång thêi, t¸c gi¶ còng xin göi lêi c¸m ¬n ®Õn c¸c ®ång nghiÖp ®· cã nh÷ng t- vÊn, gióp ®ì quý gi¸ ®èi víi luËn v¨n. T¸c gi¶ còng bµy tá sù biÕt ¬n 7 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh ®Õn gia ®×nh vµ b¹n bÌ ®· gióp ®ì ®éng viªn vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¸c gi¶ hoµn thµnh ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc cña m×nh. Víi tinh thÇn hÕt søc cÇu thÞ vµ mong muèn ®-îc tiÕp tôc nghiªn cøu khoa häc s©u h¬n n÷a, t¸c gi¶ thùc sù mong ®îi nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp tõ c¸c ThÇy, C« gi¸o, c¸c chuyªn gia, b¹n bÌ vµ nh÷ng ng-êi quan t©m cho luËn v¨n ®Ó t¸c gi¶ cã thÓ cã nh÷ng c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc hoµn chØnh h¬n trong c¸c lÇn tiÕp theo. Mét lÇn n÷a t¸c gi¶ xin ch©n thµnh c¸m ¬n! Hµ Néi, th¸ng 08/2007 T¸c gi¶ ThÈm Quèc ChÝnh 8 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh Ch-¬ng 1 Golfing vµ vai trß cña nã trong du lÞch 1.1. Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ golfing 1.1.1. LÞch sö h×nh thµnh golfing MÆc dï golfing hiÖn nay ®-îc nhiÒu ng-êi trªn thÕ giíi tham gia, ®Æc biÖt ë nh÷ng quèc gia cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn nh-ng m«n thÓ thao nµy cã nguån gèc tõ ®©u vÉn cßn lµ ®iÒu bÝ Èn. Ch-a ai cã thÓ ®-a ra b»ng chøng x¸c ®¸ng vÒ nguån gèc cña golf còng nh- ai lµ ng-êi vung lªn có ph¸t bãng (swing) ®Çu tiªn. Theo nh- ®Þnh nghÜa trong cuèn tõ ®iÓn tiÕng Anh Oxford th× “ Golf lµ mét m«n ch¬i ®· xuÊt hiÖn tõ kh¸ l©u, trong ®ã mét qu¶ bãng cøng nhá ®-îc ®¸nh ®i b»ng nhiÒu c©y gËy vµo mét lo¹t nh÷ng lç h×nh trô nhá d-íi ®Êt ®-îc ®Æt c¸ch nhau th«ng th-êng kho¶ng 100 yard (1 yard t-¬ng ®-¬ng 0,9 m) hoÆc nhiÒu h¬n víi sè có ®¸nh Ýt nhÊt cã thÓ” [54]. Golf cã mét lÞch sö ph¸t triÓn l©u ®êi vµ cã nhiÒu n-íc trªn thÕ giíi nhËn lµ quª h-¬ng cña thó ch¬i nµy. Mét sè ng-êi tin r»ng golf khëi nguån tõ n-íc Anh dùa trªn nh÷ng m¶ng tranh kÝnh cöa sæ nhµ thê m« t¶ nhiÒu ng-êi ®ang vung gËy. Mét sè kh¸c l¹i ph¸t hiÖn nh÷ng minh häa cho thÊy c¸c phô n÷ NhËt B¶n ®ang ch¬i mét trß ch¬i trong nhµ víi gËy gièng nh- gËy golf ngµy nay. Italia vµ Ph¸p còng lµ nh÷ng n-íc cho r»ng xuÊt sø cña golf tõ n-íc hä. Nh-ng ®a sè b»ng chøng l¹i liªn quan ®Õn Hµ Lan vµ Scotland. Nhµ nghiªn cøu lÞch sö ng-êi Hµ Lan Van Hengel chøng minh r»ng golf cã xuÊt sø ë n-íc nµy víi tªn gäi khëi thuû lµ Kolf [56]. M«n ch¬i tõng diÔn ra trªn s©n 4 lç, c¸ch nhau kho¶ng 1000m. B»ng chøng lµ cã mét bøc tranh cæ Hµ Lan m« t¶ trß ch¬i nµy trªn b¨ng t¹i thµnh phè vµ c¶ vïng n«ng th«n. Gi¶i thÝch t¹i sao golf l¹i phæ biÕn ë Scotland, Van Hengel [56] cho r»ng chÝnh nh÷ng thuû thñ Hµ Lan trªn nh÷ng chiÕc tµu bu«n ®· mang theo nh÷ng c©y gËy golf tíi Leith vµo kho¶ng thÕ kû thø XIV vµ phæ biÕn trß ch¬i nµy ë Scotland. 9 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh Gi¶ thiÕt nµy ®-îc nhiÒu ng-êi ñng hé v× cã b»ng chøng cho thÊy nh÷ng qu¶ bãng golf ®Çu tiªn lµm b»ng da vµ nhåi l«ng ®· ®-îc xuÊt tõ Hµ Lan sang Scotland vµo thÕ kû XVI. Tuy nhiªn tranh luËn vÉn kh«ng ph©n th¾ng b¹i v× 3 thÕ kû sau khi ng-êi Anh ®¸nh bãng vµo lç, ng-êi Hµ Lan vÉn cßn ®¸nh bãng vµo c¸c môc tiªu næi. NhiÒu ng-êi thiªn vÒ gi¶ thiÕt cho r»ng golf b¾t nguån tõ Scotland trªn d¶i ®Êt gÇn bê Nam Firth of Forth tõ Leith ®Õn Dunbar, nh-ng c¸c b»ng chøng cho gi¶ thiÕt nµy kh«ng râ rµng. N¨m 1452, cã tµi liÖu cho thÊy mét qu¶ bãng golf ®-îc b¸n ë Scotland víi gi¸ 10 shiling [28]. B»ng chøng lµ s¾c lÖnh ngµy 6/3/1457 d-íi triÒu vua James II vµ nh¾c l¹i n¨m 1491 cÊm c¸c c«ng d©n Scotland ch¬i bãng ®¸ vµ ch¬i golf víi lý do ¶nh h-ëng ®Õn viÖc luyÖn tËp qu©n sù chèng l¹i sù x©m l¨ng cña Anh. §iÒu nµy chøng tá golf ®· lµ m«n thÓ thao ®-îc nhiÒu ng-êi tham gia réng r·i ë Scotland. M-êi n¨m sau, lÖnh cÊm bÞ b·i bá, vua David I ®· ra s¾c lÖnh thiÕt lËp mét mÉu sö dông ®Êt cho phÐp ph¸t triÓn m«n golf lÇn ®Çu tiªn t¹i St. Andrews. N¨m 1552 Tæng gi¸m môc Hamilton ®· x¸c nhËn quyÒn cña tÊt c¶ mäi ng-êi ®-îc sö dông nh÷ng vïng ®Êt ven biÓn ®Ó ch¬i golf. Tõ ®ã, golf ®-îc truyÒn sang Anh vµ Ph¸p, ®Æc biÖt phæ biÕn trong c¸c ®¸m c-íi vµ tiÖc cña c¸c gia ®×nh hoµng gia. Mét gi¶ thuyÕt kh¸c do Water Simpson ®-a ra n¨m 1886 [28]. ¤ng cho r»ng mét ng-êi ch¨n cõu khi tr«ng coi ®µn gia sóc gÆm cá ®· t×nh cê lÊy gËy hÊt c¸c hßn sái lªn phÝa tr-íc ®Ó gi¶i trÝ. Mét viªn sái r¬i vµo hang thá, thÝch thó anh ta l¹i tiÕp tôc ch¬i vµ nhiÒu ng-êi ch¨n cõu kh¸c ®· b¾t ch-íc. Dï ®óng hay kh«ng, c©u chuyÖn nµy còng cã vµi khÝa c¹nh ®¸ng tin cËy. Bëi ai còng cã mét thÝch thó tù nhiªn khi dïng gËy vôt mét qu¶ bãng hay mét hßn ®¸. C¸i gËy cña ng-êi ch¨n cõu ®· biÕn thµnh gËy golf vµ qu¶ bãng b»ng l«ng ®· ®-îc thay thÕ cho hßn sái vµ qu¶ bãng b»ng gç. Cã lÏ golf ®· ph¸t triÓn tõ ®ã. Gi÷a thÕ kû XV ®Õn hÕt thÕ kû XVI, golf ®· nhanh chãng ph¸t triÓn ra kh¾p Scotland, trë thµnh m«n thÓ thao quèc gia gÇn nh- cïng thêi víi bãng ®¸. Ng-êi ta cho r»ng chÝnh ng-êi Scotland ®· hoµn thiÖn m«n ch¬i nµy tr-íc khi phÇn cßn 10 Golfing víi viÖc thu hót kh¸ch du lÞch ThÈm Quèc ChÝnh l¹i cña thÕ giíi biÕt ®Õn nã vµ v× thÕ vµi thÕ kû sau, m«n ch¬i nµy ®· cã nhiÒu thay ®æi, ®Æc biÖt vÒ sè l-îng ng-êi ch¬i, luËt ch¬i vµ ®é dµi cña s©n. N¨m 1850, golf ®-îc phôc håi vµ trë thµnh m«n thÓ thao gi¶i trÝ sè mét t¹i Scotland, tõ ®ã nã ®-îc phæ biÕn réng r·i ë Anh vµ Ch©u ¢u còng nh- sang nhiÒu n-íc kh¸c trªn thÕ giíi [28]. HiÖn nay cã rÊt nhiÒu c¸c gi¶i thi ®Êu golf kh¸c nhau ®-îc tæ chøc ë nhiÒu quèc gia trªn thÕ giíi. C¸c gi¶i thi ®Êu nµy ®-îc chia thµnh hai hÖ thèng lµ hÖ thèng c¸c gi¶i thi ®Êu chuyªn nghiÖp mµ trong ®ã tiªu biÓu nhÊt lµ bèn gi¶i ®Êu danh gi¸: The Open (Anh), The US Open (Hoa Kú), The Masters (Hoa Kú), The USPGA (Hoa Kú) vµ hÖ thèng c¸c gi¶i thi ®Êu kh«ng chuyªn cã thÓ ®-îc tæ chøc bëi mét c©u l¹c bé golf nµo ®ã nh»m môc ®Ých giao l-u, gi¶i trÝ, kÕt hîp kinh doanh hay do mét doanh nghiÖp tæ chøc nh»m qu¶ng c¸o cho s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ®ã. Sù kh¸c biÖt cña gi¶i ®Êu golf chuyªn nghiÖp vµ kh«ng chuyªn nghiÖp lµ phÇn th-ëng cña gi¶i ®Êu golf kh«ng chuyªn nghiÖp kh«ng ®-îc phÐp v-ît qu¸ 500 b¶ng Anh [25]. HiÖn nay khu vùc cã sè l-îng ng-êi ch¬i golf nhiÒu nhÊt lµ B¾c Mü chiÕm 58% tæng sè ng-êi ch¬i golf trªn thÕ giíi, thø hai lµ ch©u ¸ chiÕm 24%, ch©u ¢u ®øng thø ba víi 12% trong ®ã mét nöa lµ tõ Anh vµ Ai Len, tiÕp theo lÇn l-ît lµ c¸c khu vùc ch©u §¹i D-¬ng, Nam Mü vµ Nam Phi víi c¸c tû lÖ t-¬ng øng lµ 3%, 2% vµ 1% [68]. Khu vùc B¾c Mü còng lµ n¬i cã sè l-îng s©n golf nhiÒu nhÊt thÕ giíi chiÕm 59% tæng sè s©n golf thÕ giíi. MÆc dï cã sè l-îng ng-êi ch¬i golf thø ba thÕ giíi nh-ng ch©u ¢u l¹i cã sè l-îng s©n golf nhiÒu thø hai trªn thÕ giíi chiÕm 19%. Sè l-îng s©n golf ë ch©u ¸ chiÕm 12%, cßn l¹i 10% sè s©n golf thÕ giíi ph©n bè ë c¸c ch©u vµ khu vùc cßn l¹i [60]. 1.1.2. §Æc ®iÓm cña golfing 1.1.2.1. Golfing – mét ho¹t ®éng thÓ thao mang tÝnh sinh th¸i Kh¸c víi ®a sè c¸c m«n thÓ thao kh¸c, golfing diÔn ra trong mét kh«ng gian réng ngoµi trêi cã sù tiÕp xóc lín víi c¸c yÕu tè thiªn nhiªn nh- ®åi nói, 11
- Xem thêm -