Tài liệu Gợi ý giải bài tập trắc địa đại cương

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 11880 |
  • Lượt tải: 2
doanquan47669

Tham gia: 12/05/2016

Mô tả:

GỢI Ý GIẢI BÀI TẬP TRẮC ĐỊA ĐẠI CƯƠNG I.Bài toán thuận nghịch – bình sai Bài tập 1: Cho đoạn thẳng có độ dài 120,250 Hãy xác định tọa độ điểm , góc định hướng = 140 17′, biết điểm = 500,00 = 500,00 tọa độ là: ? Gợi ý: Ta có: ∆ ∆ Như vậy: = cos = sin = 120,250 × cos = 120,250 × sin = = +∆ + ∆ = −92,498 = 76,839 = 407,502 = 576,839 Bài tập 2: Cho 2 điểm , có tọa độ như sau: = 750,00 = 500,00 = 750,25 = 600,00 Hãy xác định độ dài cạnh , và tìm giá trị góc định hướng nghịch của cạnh này nếu biết góc định hướng thuận là Gợi ý: Đầu tiên tính : ∆ ∆ = = Để tính góc định hướng, chú ý xem xét dấu của ∆ ,∆ = #∆ $ − = 0,25 − = 100 ,00 +∆ = %&' tan * ∆ ∆ $ = 100,00 . Trong trường hợp này cùng là dương nên : * = 89 51′ 24,34′′ ? Do đề hỏi góc định hướng nghịch nên: + 180 = Bài tập 3: Biết độ dài cạnh là: , + là 200,00 Hãy tính tọa độ các điểm : Gợi ý: Tìm tọa độ Nhớ là: : 269 51′ 24,34′′ . Góc định hướng ,-. /00 . Góc 700,00 500,00 ,+? ∆ ∆ 180 Cuối cùng : mà nó âm thì lấy nó cộng thêm 360 để thỏa "∆ " ∆ ∆ ∆ Vì góc 1 đo nằm bên trái tuyến theo hương chuyền từ 89 30′ . Tọa độ điểm cos sin Mà góc định hướng thì nằm trong khoảng 0 3 360 nên sau khi có điều kiện vừa nêu. Tìm tọa độ : có giá trị là 1 4 4 cos 4 sin 4 đến + nên: 4 4 180 " 1 4 Tương tự tính được : "∆ " ∆ 4 4 Bài tập 4: Cho : Gợi ý: , 4 500,00 500,00 ,∆ 100 27′ 185,00 4 và tọa độ điểm + ? Hướng giải là: đầu tiên tính ∆ → Để tính thì nhớ phải xét dấu của ∆ 45 . → 4 ∆ ∆ ,∆ →∆ 4, ∆ 4 → +. 200,00 200,00 để quyết định chọn hàm tính Vì góc đo nằm bên trái nên: 180 " 1 4 Vì góc định hướng không âm nên cộng thêm 360 vào Và cuối cùng : 4 300,00 300,00 1 Hãy tính : 4 ∆ ∆ 4 4 4 nên 4 4 4 cos sin 34 33′ 4 4 325 27′ phù hợp. Trong trường hợp này "∆ " ∆ 4 4 Bài tập 5: 4 4 Hãy bình sai và tính tọa độ các điểm trong đường chuyền kinh vĩ sau: 7 Biết : 618,20 592,48 6 500,00 500,00 1 50 34′ 00′′ 14 64 50′ 00′′ 1 Và góc nối 7 Gợi ý: 223 58′. Hướng đo từ → → +. Đầu tiên ta phải tính góc định hướng cạnh 6 . Có Khi xét dấu ∆ 8 ,∆ 8 ∆ 8 ∆ 8 8 4 64 35′ 00′′ 4 87,25 74,50 87,10 , ta sẽ chuyền góc định hướng vào các cạnh còn lại. 8 8 118,20 92,48 ta thấy cả 2 thành phần đều âm, tức thuộc phần tư thứ III, nên công thức áp dụng là: 8 180 + %&' tan * ∆ ∆ 8 8 * = 218 2′23′′ ta thấy góc đo nối 7 đang nằm bên trái tuyến nên: Để tính góc định hướng = 8 − 180 + 7 = 262 0′23′′ Nguyên tắc bình sai ở đây luôn là bình sai góc trước, rồi tiến tới bình sai tọa độ. Tính các bước bình sai: 9: đ; = ∑ 1đ; − ∑ 1=> ? 1đ; = 179 59′0′′ Đối với lưới khép kín: ∑ 1=> = (A − 2) × 180 , với A là số góc . Như vậy: 9: đ; = ∑ 1đ; − ∑ 1=> = 179 59′ 0′′ − 180 = −0 1′ Khi so sánh với sai số khép góc 9: CD;D EFG = ±60′′√A thì 9: đ; ≤ 9: CD;D EFG thì góc đo mới đạt. Tính các số hiệu chỉnh cho góc (lấy sai số khép phân phối đều cho các góc, với dấu ngược lại): L: = − Số hiệu chỉnh L: N 20’’ Điểm KC Góc O đP O đã chỉnh 50 34′ 00′′ + 20’’ 64 35′ 00′′ + 20’’ 64 50′ 00′′ + 20’’ 50 34′20′′ M A B C A 9S = 0,02 64 35′20′′ 64 50′20′′ 9: đ; A Độ dài Số gia tọa độ Góc định cạnh S hướng , ∆′Q (m) ∆′R (m) (m) 218 2′23′′ 262 0′23′′ 87,25 132 34′43′′ 87,10 17 25′30′′ 74,50 −12,13 −86,40 -0,01 -0,01 71,08 22,30 -0,01 −58,93 64,13 -0,01 -0,01 ∆Q (m) ∆R(m) −12,14 −86,41 −58,94 64,12 71,08 22,29 Tọa độ X (m) Y (m) 500,00 500,00 618,20 487,86 558,94 500,00 592,48 413,59 435,88 500,00 9T = 0,03 9U = #9S$ " 9T$ = 0,04 ∑ =248,85 ] ^_ ∑` [ a$$[ = b $ [ Với đường chuyền cấp kinh vĩ thì sai số khép cạnh tương đối là 1V2000 cho vùng bằng phẳng, và khoảng 1V1000 cho vùng có địa vật phức tạp (như vùng đồi núi). Các số hiệu chỉnh số gia tọa độ tính như sau: 9S ∑ L∆SW,WXY 9T ∑ L∆TW,WXY D,DZ[ D,DZ[ Để cho nhanh, ta lấy các giá trị sai số khép 9S , 9T (với dấu ngược lại) phân phối ưu tiên vào số gia của cạnh có độ dài lớn hơn. Bài tập 6: Bình sai tính toán tọa độ các điểm trong đường chuyền sau: Biết: 500,00 500,00 1 121 28\ 00′′ 1$ 135 49\ 00′′ 1[ 90 07\ 30′′ 1c 84 10\ 30′′ 1d = 108 27\ 00′′ [ [$ = 200,40 cd = 263,40 $c Với góc định hướng cạnh 1 là [ = 335 24′ = 231,30 d = 241,00 = 201,00 Gợi ý: Đây cũng là lưới khép kín nên cũng làm tương tự bài tập trước. Bảng bình sai là: Điểm Góc O đP KC O đã chỉnh Độ dài Số gia tọa độ Góc định cạnh S hướng , ∆′Q (m) ∆′R (m) (m) ∆Q (m) ∆R(m) Tọa độ X (m) 121 28\ 00′′ 121 27\ 36′′ 500,00 −24′′ −96,29 210,41 −96,49 335 24′00′′ 231,30 210,31 +0,1 −0,2 90 07\ 30′′ 90 07\ 06′′ 710,41 −24′′ 83,80 182,04 83,80 181,94 65 16′54′′ 200,40 −0,1 135 49\ 00′′ 135 48\ 36′′ 794,21 −24′′ 227,22 −80,24 227,02 109 28′18′′ 241,00 −80,34 +0,1 −0,2 84 10\ 30′′ 84 10\ 06′′ 713,97 −24′′ 205 18′12′′ 263,40 −238,13 −112,58 −237,98 −112,78 +0,15 −0,2 108 27\ 00′′ 108 26\ 36′′ 475,99 −24′′ 24,01 −199,56 24,01 −199,69 276 51′36′′ 201,00 −0,13 500,00 B 1 2 3 4 B 9S = -0,35 L: = − 9: đ; 120′′ =− = −24′′ A 5 9T = 0,83 • Nhớ là phải so sánh các sai số khép đo với các sai số khép giới hạn như bài tập trước. Bài tập 7: Y (m) 500,00 403,51 585,45 812,47 699,69 500,00 Cho đường chuyền kinh vĩ (dạng phù hợp) như sau: Biết: = 4180,09 = 764,78 = 4009,34 = 686,86 + 1 = 74 10\ 15′′ 1[ = 92 46\ 30′′ 1$ = 177 02\ 30′′ 14 = 268 00\ 45′′ [ = 129,97 $c = 78,54 [$ Với ,.- = efg0 hf′00′′, ,ij = hkf0 hl′00′′. = 54,57 Gợi ý: Thực ra đường chuyền kép kín chính là một trường hợp riêng của đường chuyền phù hợp. Nên về nguyên tắc vẫn thực hiện bình sai tương tự như đối với các bài trước. Tuy nhiên ở đây, việc tính các ∑ 1=> thì ta có công thức sau: ? 1=> = mFn − on;D + (A + 1)180 Công thức trên dành cho các góc đo nằm bên phải tuyến. Còn trong trường hợp bài này, các góc đo nằm bên trái tuyến nên: ? 1=> on;D − mFn + (A + 1)180 Trong đó quy ước (A + 1) là số góc trong đường chuyền (kể cả các góc nối). Cụ thể như sau: ? 1=> = Chú ý là giá trị mFn on;D − ? 1m; = 612 00′00′′ mFn chình là + (A + 1)180 = 247 28\ 00\\ − 355 27\ 00\\ + 4 × 180 = 612 01′00 chứ không phải . Nên = 355 27\ 00\\ Như vậy : 9:pq = ? 1m; − ? 1=> = −60′′ So sánh với 9:rs N t 60′′u(A + 1) , kết luận các trị đo góc là đạt, nếu đạt thì tiếp tục bình sai. Và số hiệu chỉnh góc là: L: = − Bảng bình sai: Điểm Góc O đP KC B A 1 2 C D O đã chỉnh 9: đ; −60′′ =− = +15′′ A 4 Độ dài Số gia tọa độ Góc định cạnh S hướng , ∆′Q (m) ∆′R (m) (m) 355 27\ 00\\ 74 10\ 15′′ 74 10\ 30′′ +15′′ 249 37\ 30\\ \ \ 92 46 30′′ 92 46 45′′ +15′′ 162 24\ 15\\ 177 02\ 30′′ 177 02\ 45′′ +15′′ 159 27′00′′ 268 00\ 45′′ 268 01\ 00′′ +15′′ 247 28′00′′ 129,97 54,57 78,54 Ở đây, công thức tổng quát tính các sai số khép tọa độ là: −45,25 +0,03 −52,02 +0,01 −73,54 +0,02 −121,84 −0,07 16,49 −0,03 27,57 −0,04 ∆Q (m) ∆R(m) −45,22 −121,91 −73,52 27,53 −52,01 16,46 Tọa độ X (m) Y (m) 4180,09 764,78 4134,87 642,87 4082,86 659,33 4009,34 686,86 v 9S 9T ? ∆\ ?∆ ? ∆\ ?∆ Trong đó: ?∆ ?∆ on;D on;D mFn 170,75 4 mFn 77,92 4 Nếu để ý thấy rõ ràng trong trường hợp vòng khép thì điểm đầu và cuối trùng nhau nên ∑ ∆ và ∑ ∆ đề bằng 0 . Như vậy: v Tính 9U 9S 9T ? ∆\ ? ∆\ ?∆ ?∆ 170,81 77,78 @ 170,75B @ 77,92B 0,06 0,14 #9S$ " 9T$ , rồi lập w`x_ , rồi so sánh với sai số khép cạnh tương đối giới hạn là [ ^ bằng thì các trị đo cạnh là đạt rồi mới bình sai tiếp. Các số hiệu chỉnh số gia tọa độ tính như sau: L∆SW,WXY L∆TW,WXY 9S ∑ 9T ∑ [ hoặc $ [ nều nhỏ hơn hoặc D,DZ[ D,DZ[ Nhưng ta có thể phân phối trực tiếp các sai số khép (với dấu ngược lại) vào các số gia mà có cạnh dài nhất đến ngằn hơn mà không cần phải thông qua tính bằng công thức trên. (xem bảng). Bài tập 8: Bình sai và tính độ cao các điểm Biết y8 , , + trong đường chuyền độ cao cấp kỹ thuật sau: 20,000 A C B Gợi ý: Đầu tiên cũng tính sai số khép: 9Ers 9Epq 50√{ ? zm; 50√15 8 194 So sánh thấy : 9Epq nhỏ hơn 9Ers thỏa điều kiện nên tiến hành bình sai. Các số hiệu chỉnh vào chênh cao là: H 9E đ; ∑ LED Mốc độ Độ chênh Độ dài cạnh cao cao (m) S (km) M A B C M 2,320 3,628 4,465 5,781 Sai số 1 km H 9E đ; ∑ Độ chênh Số hiệu chỉnh cao đã chỉnh Độ cao H (m) LED (mm) (m) 20,000 "1 2,319 17,681 "3 3,631 21,312 "1 4,466 25,778 "3 5,778 20,000 0,533 1,0 0,533 5,0 0,533 3,0 0,533 6,0 D Bài tập 9: Bình sai, tính độ cao các điểm 1 ,2 , 3, 4 trong đường chuyền độ cao cấp kỹ thuật sau: 1 2 3 4 Đường chuyền độ cao từ A đến B. Gợi ý: Thật ra sai số khéo chênh cao đo được tính bằng công thức: 9Epq ? zm; @y y B Do trong đường chuyền khép thì 2 điểm A , B trùng nhau nêu 9Epq 132 ∑ zm; . Trong trường hợp này So sánh và ta thấy thỏa điều kiện bình sai. 9Ers 50√{ = 50√14 = 187 Khi đó: LED = − Bảng bình sai: Mốc độ Độ chênh Độ dài cạnh cao cao (m) S (km) A 2,325 2,3 3,208 2,7 −1,214 1 2 −1,075 3 2,634 4 B Sai số 1 km ± 9E đ; − ∑ −9,4 3,5 −9,4 −9,4 2,5 −9,4 3,0 −9,4 132 × 14 D Độ chênh Số hiệu chỉnh cao đã chỉnh Độ cao H (m) LED (mm) (m) 7,625 −22 2,303 9,928 −33 −1,247 8,681 −25 3,138 11,864 −24 −1,099 10,765 −28 2,606 13,371 II.Một vài bài tập ở các chủ đề khác. Bài tập 10: Độ dài một cạnh của hình vuông ngoài thực địa là 75 , hỏi trên tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 5000 thì cạnh hình vuông này có chiều dài bao nhiêu ? Và diện tích của hình vuông này trên tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 5000 và 1: 2000 là bao nhiêu ? Gợi ý: Tỷ lệ } [ , thì cứ 1 cm trên bản đồ là 50 m ngoài thực địa , vậy 75 m ngoài thực địa là 1,5 cm trên bản đồ. Diện tích hình vuông ngoài thực địa là 5625 Và trên 1V2000 : $ , trên bản đồ 1V5000 là: 5625 = 2,25 ' 50$ $ 5625 = 14,0625 ' 20$ $ Bài tập 11: Cho các tờ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 ; } [ ; Ở tỷ lệ nào thì có độ chính xác cao nhất ? [ ; [ . [ [ . . Độ chính xác tương ứng của từng tờ bản đồ là bao nhiêu ? Gợi ý: Độ chính xác € của bản đồ thật ra chính là khoảng cách tối thiểu giữa 2 điểm ngoài thực địa mà tờ bản đồ có thể thể hiện được (phân biệt được 2 điểm đó trên tờ bản đồ.) € = 0,1 × 6 ( M là mẫu số của tỷ lệ bản đồ. Tỷ lệ Độ chính xác (mét) [ Có nghĩa là đối với bản đồ } 1 500 0,05 1 5000 0,5 ) 1 10.000 1,0 1 100.000 10,0 hai điểm cách nhau là 1 mét ngoài thực địa thì trên bản đồ ta vẫn thấy đó là 2 điểm phân biệt. Nhưng cũng 2 điểm đó, trên bản đồ [ [ . thì ta không thể nào phân biệt được 2 điểm đó. Như vậy, rõ ran2b, bản đồ tỷ lệ cành lớn thì mức độ chi tiết càng cao. Bài tập 12: Một đoạn thẳng địa hình tỷ lệ [ [ . đo trên tờ bản đồ địa hình tỷ lệ : A.Gấp 2 lần B.Gấp 4 lần C.Gấp 0,5 lần. D.Bằng nhau. Gợi ý: Lấy } [ chia cho [ Bài tập 13: [ . ta sẽ được 2 lần. } [ sẽ bằng bao nhiêu lần nếu đo cũng đoạn thẳng đó trên tờ bản đồ Một hình vuông có diện tích là địa hình có tỷ lệ là [ [ . ta được [ ' $ ' $ khi đo trên bản đồ địa hình tỷ lệ $ . Hỏi •h gấp mấy lần •e ? [ ƒ chia cho ‚[ } [ , cũng hình vuông đó, khi đo trên tờ bản đồ A.Gấp 2 lần B.Gấp 4 lần C.Gấp 0,25 lần D. Bằng nhau Gợi ý: Ở đây, chú ý là điện tích nên ta lấy ‚ lần diện tích trước. } $ [ . $ ƒ sẽ được 4 lần. Vậy kết quả là diện tích sau chỉ bằng 0,25 Bài tập 14: Tại Việt Nam, điểm gốc quy chiếu độ cao được đặt tại đâu ? A.Viện nghiên cứu Địa Chính , Hà Nội. B.Đồ Sơn , Hải Phòng. C.Mũi Nai, Hà Tiên. D.Một địa điểm khác. Gợi ý: Hiện nay, trong Hệ tọa độ quốc gia VN-2000, điểm mốc quy chiếu độ cao thuộc Đồ Sơn , Hải Phòng. Trước kia nước ta đã từng dùng mốc tại Mũi Nai, Hà Tiên. Nhưng nay ,mốc này đã bị phá hủy. Bài tập 15: Điểm gốc tọa độ của hệ thống tọa độ nước ta đặt tại đâu ? A.Viện nghiên cứu Địa Chính , Hà Nội. B.Đồ Sơn , Hải Phòng. C.Mũi Nai, Hà Tiên. D.Một địa điểm khác. Gợi ý: Trong Hệ tọa độ VN-2000, điểm gốc tọa độ N00 đặt tại Viện nghiên cứu Địa Chính , Hà Nội. Bài tập 16: Hệ tọa độ VN-2000 , sử dụng kích thước của Ellipsoid nào ? A. WGS 72 B.Krasovsky C.Everest D. WGS 84 Gợi ý: Hệ tọa độ VN-2000 , sử dụng kích thước của Ellipsoid WGS 84 , còn Hệ tọa độ HN-72 thì dùng Ellipsoid Krasovsky. Bài tập 17: Phép chiếu Gauss là phép chiếu: A.Hình trụ đứng, đồng góc B.Đồng gốc C.Hình trụ ngang, quả địa cầu nội tiếp trong hình trụ. D.Cả B và C Gợi ý: Câu D. Bài tập 18: Phép chiếu UTM là phép chiếu: A.Hình trụ đứng, quả địa cầu cắt mặt trụ. B.Đồng gốc C.Hình trụ ngang, quả địa cầu nội tiếp trong hình trụ. D.Hình trụ ngang, đồng gốc, quả địa cầu cắt mặt trụ. Gợi ý: Câu D. Bài tập 19: Chọn câu đúng : A.Phép chiếu UTM có đặc tính bảo toàn hình dáng. B.Phép chiếu UTM có đặc tính bảo toàn diện tích. C.Phép chiếu UTM vừa bảo toàn diện tích vừa bảo toàn hình dáng. D.Phép chiếu UTM không bảo toàn diện tích và không bảo toàn hình dáng. Gợi ý: Câu A. Người ta còn gọi bảo toàn hình dáng chính là bảo toàn góc, đó chính là tính đồng góc của phép chiếu UTM. Các đối tượng được chiếu có thể giữ về hình dáng như sai về diện tích. Bài tập 20: Một điểm có kinh độ là múi 6 ) 106 Đ , hỏi điềm này thuộc múi chiếu thứ mấy lần lượt theo phép chiếu Gauss và UTM : (xét A.17 và 38 B.18 và 18 C.38 và 18 D.18 và 38 Gợi ý: Lấy 106 = 17, …. 6 Đó là múi 18 theo Gauss và là 38 theo UTM. Vì UTM, múi đầu bắt đầu ở 1800 tây – 1740 tây. Bài tập 21 Chọn câu đúng: A.Góc phương vị thực và phương vị từ không đo được ngoài thực địa. B.Góc định hướng không đo được ngoài thực địa. C.Góc Phương vị từ không đo được ngoài thực địa. D. Câu B và C. Gợi ý: Góc phương vị từ có thể dùng la bàn để xác định ngay ngoài hiện trường (khi thực tập trắc địa đại cương, trong bản vẽ phải có hướng Bắc, và hướng Bắc này có thể dùng la bàn để xác định), góc phương vị thực có thể đo được bằng các phép đo thiên văn. Còn riêng khái niệm góc định hướng, khái niệm này hoàn toàn không liên quan đến quá trình thực địa, góc định hướng có vai trò định hướng đường thẳng trên mặt chiếu là mặt phẳng . Vì vậy chọn B. Bài tập 22: Chọn câu đúng nhất: Bình đồ là: A.Một loại bản đồ B.Một loại bản đồ địa hình C.Một loại sơ đồ. D.Chỉ có B đúng. Gợi ý: Khi xét về nội dung thì bản đồ được chia là 2 loại, là bản đồ địa lý chung và bản đồ chuyên đề. Trong bản đồ địa lý chung có 3 nhóm nhỏ phân theo tỷ lệ là bản đồ địa hình, bản đồ địa hình khái quát và bản đồ khái quát. Bình đồ là một nhánh của bản đồ địa hình (bình đồ chính là những bản đồ địa hình tỷ lệ lớn khoảng 1V200 ℎ% 1V500) Chọn B là đúng nhất. Bài tập 23: Một điểm nằm giưã 2 đường đồng mức 25 và 20 mức 20 là 4 ' . Hỏi độ cao điểm là bao nhiêu ? , cách đường đồng mức 25 là 12 ' , và cách đường đồng Gợi ý: Như vậy khoảng cách giữa 2 đường đồng mức là 16 cm ứng với khoảng cao đều trong trường hợp này là 5 m. 16 ' 4' ↔5 ↔? Vậy 4 cm ứng với độ cao 1,25 m. Từ đây kết luận độ cao điểm A là 21,25 m. Thông thường xác định độ cao trên bản đồ ta phải nôi suy thông qua các đường đồng mức, trên đây cũng là một trong những cách nôi suy. Bài tập 24: Đoạn thẳng có độ dài 8,5 ' điểm , . Điểm nào cao hơn ? trên bản đồ tỷ lệ $ [ , biết độ dốc giữa 2 điểm là ‡ = −5,6%. Tính chênh cao giữa 2 Gợi ý: Ta có: ‡ tan ‰ = ℎ S chính là khoảng cách nằm ngang . Vậy trong trường hợp này: = 8,5 × 20 = 170 Suy ra : ℎ =‡× = −9,52 =y −y Vậy điểm A cao hơn điểm B. Bài tập 25: Độ dài 2 đoạn thẳng được cho là [ = 100 và và $ = ±1 mm .Cạnh nào đo chính xác hơn ? $ =2 , với sai số trung phương tương ứng đo cạnh là Gợi ý: Đề so sánh kết quả đo độ dài ta thường dùng sai số trung phương tương đối. 1 = ‹ Ta có: 1 1' = ‹[ 100 1 1 = ‹$ 2 = = 1 10000 1 2000 Qua đó thấy đoạn S1 có sai số trung phương tương đối nhỏ hơn nên S1 đo có độ chính xác hơn. Bài tập 26: Cho = Œ. cos ‰ . Với Œ = 150,00 Góc ‰ = 30 27′ với Tính và Ž • = ±0,05 m . = ±1′ . và sai số trung phương tượng đối tương ứng. [ = ±1 cm Gợi ý: Ta có: Œ. cos ‰ = 129,311 Sai số trung phương của S chính là sai số trung phương cùa hàm. ` Phải dùng “ độ = 3438 ` ‘ $ = ±• • ’ ‘Œ $ • ‘ $ +• ’ ‘‰ = ±•cos$ ‰ × (0,05)$ + (Œ. sin ‰)$ × • Chuyển thành sai số trung phương tương đối. $ Ž 1 $ ’ = ±0,048 (m) 3438 0,048 1 1 = ≈ ‹ 129,311 2700 Bài tập 27: Một góc được đo 5 lần và nhận được kết quả sau: STT 1 2 3 4 5 Giá trị 56 20′ 56 23′ 56 25′ 56 27′ 56 29′ Hãy tính giá trị gần đúng của góc này và sai số trung phương của nó ? Gợi ý: Ta tìm được giá trị trung bình (là giá trị gần đúng): • = 56 24,8′ STT 1 2 3 4 5 Giá trị 56 20′ 56 23′ 56 25′ 56 27′ 56 29′ – -4,8 -1,8 0,2 2,2 4,2 –h 23,04 3,24 0,04 4,84 17,64 Áp dụng công thức tính sao số trung phương cho trị trung bình cộng: 6 H• wv $ x = ±1,56′ n(n − 1)
- Xem thêm -