Tài liệu Giới thiệu về dxp

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 104 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PROTEL DXP 2004  Giíi thiÖu vÒ DXP DXP (Design Explorer - Tr×nh duyÖt thiÕt kÕ) lµ mét hÖ thèng thiÕt kÕ m¹ch ®iÖn tö hoµn thiÖn 32 bit trªn nÒn Windows 2000 vµ Windows XP. Nã lµ mét m«i tr-êng ph¸t triÓn tÝch hîp, cung cÊp mét lo¹t c¸c c«ng cô thiÕt kÕ m¹nh. Khi t¹o ra c¸c trang v¨n b¶n thiÕt kÕ, b¹n cã thÓ dÔ dµng chuyÓn ®æi gi÷a c¸c tr×nh so¹n th¶o, vÝ dô gi÷a c¸c tr×nh so¹n th¶o s¬ ®å m¹ch nguyªn lý (Schematic) vµ tr×nh so¹n th¶o m¹ch in (PCB). Tr×nh duyÖt sÏ thay ®æi c¸c thanh c«ng cô vµ c¸c menu tïy theo tr×nh so¹n th¶o mµ b¹n ®ang lµm viÖc. Tªn cña c¸c panel ®-îc hiÓn thÞ ë gãc d-íi bªn ph¶i kh«ng gian lµm viÖc. B¹n cã thÓ click vµo tªn cña c¸c panel ®Ó më chóng vµ cã thÓ di chuyÓn c¸c panel ®Ó t¹o giao diÖn lµm viÖc theo ý muèn. DXP l-u gi÷ tÊt c¶ c¸c trang v¨n b¶n thiÕt kÕ vµ c¸c file kÕt qu¶ trªn ®Üa cøng d-íi d¹ng c¸c file riªng biÖt. B¹n cã thÓ sö dông tr×nh duyÖt ®Ó t×m chóng. C¸c file ®Ò ¸n ®-îc t¹o ra ®Ó chøa c¸c liªn kÕt ®Õn c¸c trang v¨n b¶n thiÕt kÕ. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Lµm viÖc víi DXP  T¹o ra mét ®Ò ¸n míi Mét ®Ò ¸n trong DXP chøa c¸c liªn kÕt ®Õn tÊt c¶ c¸c v¨n b¶n thiÕt kÕ vµ c¸c cµi ®Æt cã liªn quan. Mét file ®Ò ¸n cã phÇn më réng lµ .PriPCB, lµ mét file v¨n b¶n liÖt kª c¸c trang v¨n b¶n thiÕt kÕ cã trong ®Ò ¸n vµ c¸c cµi ®Æt cã liªn quan ®-îc sö dông. C¸c trang v¨n b¶n kh«ng ®-îc kÕt hîp vµo mét ®Ò ¸n ®-îc gäi lµ v¨n b¶n tù do (Free Document). Mçt khi ®Ò ¸n ®-îc biªn dÞch th× qu¸ tr×nh kiÓm tra l¹i so sµnh vµ ®ång bé hãa ®-îc thùc hiÖn. BÊt kú sù thay ®æi nµo ®èi víi c¸c trang v¨n b¶n còng ®-îc cËp nhËt vµo ®Ò ¸n khi biªn dÞch. Qu¸ tr×nh t¹o ra mét ®Ò ¸n míi lµ gièng nhau cho tÊt c¶ c¸c lo¹i ®Ò ¸n. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  T¹o ra mét ®Ò ¸n PCB míi Mét ®Ò ¸n PCB ®-îc sö dông trong thiÕt kÕ m¹ch in. Thùc hiÖn c¸c b-íc sau ®Ó t¹o ra mét ®Ò ¸n PCB míi:  Chän File > New > PCB Project tõ menu. Panel Project hiÓn thÞ . Mét file ®Ò ¸n míi PCB project1.PrjPCB xuÊt hiÖn mµ ch-a cã v¨n b¶n nµo thªm vµo.  Thay tªn cña file ®Ò ¸n míi víi phÇn më réng lµ .PrjPCB b»ng c¸c chän File > Save Project as. Chän ®-êng dÉn ®Õn vÞ trÝ trªn ®Üa cøng mµ b¹n muèn l-u ®Ò ¸n vµ nhËp tªn trong tr-êng File Name vµ chän Save.  Lµm viÖc víi s¬ ®å m¹ch nguyªn lý (Schematic)  T¹o ra mét trang s¬ ®å m¹ch nguyªn lý (Schematic) míi. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Chän File > New > Schematic tõ menu. Mét trang s¬ ®å m¹ch cßn trèng cã tªn lµ Sheet1.SchDoc hiÓn thÞ trong cöa sæ thiÕt kÕ vµ tù thªm vµ ®Ò ¸n. Tªn trang s¬ ®å ®-îc liÖt kª trong môc Source Document ngay d-íi tªn ®Ò ¸n trong tab Projects.  §æi tªn file s¬ ®å míi víi phÇn më réng lµ “.SchDoc “ b»ng c¸ch chän File > Save as. X¸c ®Þnh vÞ trÝ trªn ®Üa cøng mµ b¹n muèn l-u file s¬ ®å, nhËp tªn file trong tr-êng File Name vµ chän Save. Khi trang s¬ ®å m¹ch më ra, ta sÏ thÊy r»ng kh«ng gian lµm viÖc thay ®æi. Thanh c«ng cô chÝnh gåm cã c¸c nót lÖnh míi, c¸c thanh c«ng cô míi xuÊt hiÖn vµ trªn menu xuÊt hiÖn c¸c môc míi. §iÒu ®ã cho thÊy b¹n ®ang 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lµm viÖc trong tr×nh so¹n th¶o s¬ ®å m¹ch nguyªn lý (Schematic).  Cµi ®Æt c¸c lùa chän cho trang s¬ ®å. ViÖc lµm ®Çu tiªn tr-íc khi b¹n b¾t ®Çu vÏ s¬ ®å m¹ch nguyªn lý lµ cµi ®Æt c¸c lùa chän thÝch hîp cho trang s¬ ®å.  Tõ menu chän Design > Document Options, hép tho¹i Document Options xuÊt hiÖn. Chän kiÓu trang s¬ ®å trong môc Standard styles  §Ó cµi ®Æt nh÷ng quy t¾c chung ®-îc sö dông cho tÊt c¶ c¸c trang s¬ ®å Chän Tools > Schematic Preferences 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  VÏ s¬ ®å m¹ch nguyªn lý.  T×m c¸c thµnh phÇn vµ cµi ®Æt c¸c th- viÖn thµnh phÇn §Ó qu¶n lý hµng ngµn thµnh phÇn DXP tæ chøc chóng thµnh c¸c th- viÖn theo chñng lo¹i vµ theo c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau. DXP còng cung cÊp c«ng cô t×m kiÕm m¹nh ®Ó b¹n t×m c¸c thµnh phÇn. §Ó t×m kiÕm linh kiÖn cÇn dïng, chän Tools > Find Component hoÆc click vµ panel System vµ chän Libraries ®Ó më hép tho¹i Search Libraries. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong khung Scope chän Libraries on Path. Trong tr-êng Path chän ®-êng dÉn ®Õn th- môc chøa c¸c th- viÖn thµnh phÇn. Trong tr-êng Name cña môc Search Criteria nhËp *tªn linh kiÖn cÇn t×m* . Trong ®ã ký hiÖu * ®-îc sö dông ®Ó thay thÕ cho c¸c tiÒn tè vµ hËu tè cña c¸c nhµ s¶n xuÊt kh¸c nhau. Click vµo Search ®Ó b¾t ®Çu t×m kiÕm. Tab Results hiÓn thÞ qu¸ tr×nh vµ kÕt qu¶ t×m kiÕm, chän linh kiÖn phï hîp trong cña sæ Results vµ Ên Select. Trong tr-êng hîp th- viÖn ch-a ®-îc cµi ®Æt th× click vµ nót Install Libraries vµ chän th- viÖn cÇn cµi ®Æt.  §Æt c¸c thµnh phÇn trªn s¬ ®å m¹ch vµ nèi d©y. HiÓn thÞ panel Libraries, chän th- viÖn cÇn t×m. Sö dông tr×nh läc ®Ó t×m nhanh c¸c thµnh phÇn b»ng c¸ch nhËp dßng *tªn linh kiÖn cÇn t×m* vµo « v¨n b¶n phÝa d-íi tªn thviÖn. Mét danh s¸ch c¸c thµnh phÇn mµ tªn cã chøa tªn linh kiÖn cÇn t×m ®-îc liÖt kª trong tr-êng Component Name. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Click vµo tªn linh kiÖn cÇn t×m ®Ó chän nã vµ click vµo nót Place. Lóc nµy con trá chuyÓn thµnh h×nh ch÷ thËp m¶nh vµ kÐo theo mét biÓu t-ëng thµnh phÇn linh kiÖn, NhÊn phÝm Tab ®Ó më hép tho¹i Component Properties. Trong khung Properties cña hép tho¹i nhËp gi¸ trÞ cho tr-êng Designator. TiÕp theo chóng ta sÏ kiÓm tra m« h×nh footprint (ch©n m¹ch in) cña thµnh phÇn ®Ó ch¾c ch¾n ®· cã mét m« h×nh footprint. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Click nót OK ®Ó ®ãng hép tho¹i, tr¸i chuét ®Ó ®Æt thµnh phÇn lªn s¬ ®å. §Ó xoay linh kiÖn ta chän linh kiÖn cÇn xoay Ên vµ d÷ chuét tr¸i ®ång thêi Ên nót Spacebar trªn bµn phÝm. Muèn t¹o ¶nh g-¬ng ®¶o ng-îc linh kiÖn ta chän linh kiÖn råi Ên chuét tr¸i chän Properties, trong môc Graphical chän Mirrored §Ó nèi d©y trong m¹ch ta vµo Place > Wire (phÝm t¾t “ P, W ”) hoÆc Ên vµo biÓu t-îng trªn thanh Toolbar. Sau khi hoµn thiÖn xong s¬ ®å m¹ch nguyªn lý ta Ên Ctrl + S ®Ó nhí vµo hoÆc vµo File > Save ®Ó chuÈn bÞ chuyÓn sang thiÕt kÕ s« ®å m¹ch in  Lµm viÖc víi s¬ ®å m¹ch in (PCB) Tr-íc khi chuyÓn thiÕt kÕ tõ tr×nh so¹n th¶o s¬ ®å sang tr×nh so¹n th¶o m¹ch in, ta cÇn ph¶i t¹o ra b¶n m¹ch in PCB. C¸ch dÔ nhÊt ®Ó t¹o b¶n m¹ch in PCB trong DXP lµ sö dông tiÖn Ýnh PCB Wizard, nã cho phÐp ta lùa chän c¸c khung m¹ch in theo chuÈn c«ng nghiÖp hoÆc tù t¹o ra m¹ch in víi kÝch th-íc tïy trän .  T¹o ra mét v¨n b¶n PCB míi 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chän PCB Board Wizard trong môc New from Template ë phÝa d-íi cña panel File. NÕu lùa chän nµy kh«ng xuÊt hiÖn trªn mµn h×nh h·y ®ãng mét vµi môc phÝa trªn b»ng c¸ch trän c¸c biÓu t-îng mòi tªn.  PCB Board Wizard më ra. H×nh ¶nh ®Çu tiªn mµ ta nh×n thÊy lµ mét trang giíi thiÖu. Click vµo Next ®Ó tiÕp tôc.  Trang tiÕp lµ ®Ó ®Æt ®¬n vÞ ®o lµ Imperial (®¬n vÞ ®o l-êng cña Anh) mils hoÆc chän Metric nÕu dïng milimetres 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Trang thø ba cña tiÖn Ých cho phÐp b¹n lùa chän khung m¹ch mµ b¹n muèn sö dông. Chän Custom tõ danh s¸ch nÕu muèn tù nhËp kÝch th-íc khung m¹ch vµ sau ®ã Ên Next.  Trong trang tiÕp theo b¹n sÏ nhËp c¸c kÝch th-íc m¹ch in. Chän kiÓu Rectangular vµ nhËp kÝch th-íc vµo c¸c tr-êng Width vµ Height. Kh«ng chän Title Block and Scale, Legen String, vµ Dimension Line. Click vµ nót Next ®Ó tiÕp tôc.  Trang thø n¨m cho phÐp ta chän sè líp trong m¹ch in (líp nguån Power planes ta th-êng ®Ó b»ng kh«ng), click Next  Trang tiÕp lµ ®Ó trän lo¹i Via (xuyªn líp) th-êng trän Thruhole vias only  Trang thø bÈy cho phÐp b¹n thiÕt lËp c¸c tïy trän c«ng nghÖ vÏ ®-êng m¹ch vµ thµnh phÇn. Trong ®ã Surfacemount Componets lµ m¹ch in linh kiÖn d¸n. Cßn Throgh-hole Components lµ m¹ch in linh kiÖn xuyªn lç, trong ®ã phÝa d-íi lµ môc cho phÐp ta chän sè ®-êng d©y cã thÓ ®i qua gi÷a hai ch©n linh kiÖn.  Trang cuèi cïng cho phÐp ta thiÕt lËp ®é réng cña ®-êng m¹ch in, kÝch cì ch©n linh kiÖn vµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®-êng m¹ch in gÇn nhÊt 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Click vµo nót Finish ®Ó ®ãng tiÖn Ých l¹i, b©y giê PCB Wizard ®· cã tÊt c¶ th«ng tin ®Ó t¹o ra b¶n m¹ch PCB míi. Tr×nh so¹n th¶o PCB hiÓn thÞ mét file PCB míi cã tªn lµ PCB1.PcbDoc. V¨n b¶n PCB hiÓn thÞ víi mét trang mÇu tr¾ng cã kÝch th-íc mÆc ®Þnh vµ khung m¹ch trèng (vïng mµu ®en cã l-íi). §Ó t¾t trang mµu tr¾ng, chän Design > Board Options vµ kh«ng chän Display Sheet. §Ó ®æi tªn file PCB míi chän File > Save as. X¸c ®Þnh vÞ trÝ trªn ®Üa cøng mµ b¹n muèn l-u file PCB, nhËp tªn file trong tr-êng File Name, click Save.  TruyÒn thiÕt kÕ Tr-íc khi truyÒn th«ng tin tõ s¬ ®å sang m¹ch PCB trãng, ®¶m b¶o r»ng tÊt c¶ c¸c th- viÖn liªn quan ®èi víi c¶ m¹ch s¬ då vµ m¹ch in lµ cã thÓ sö dông ®-îc  Më m¹ch s¬ ®å chän Design > Update PC Document. §Õ ¸n ®-îc biªn dÞch vµ hép héi tho¹i Engineeing Change Order xuÊt hiÖn. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Click nót Validate Changes. NÕu tÊt c¶ thay ®æi lµ hîp lÖ (c¸c ®¸nh dÊu mµu xanh suÊt hiÖn ë cét Status).  Click vµo Execute Changes ®Ó truyÒn c¸c thay ®æi sang PCB. Qu¸ tr×nh kÕt thóc khi cét done ®-îc ®¸nh ®Êu hÕt.  Click nót Close vµ m¹ch PCB xuÊt hiÖn cïng víi c¸c thµnh phÇn s½n sµng ®Ó ®Æt lªn m¹ch. NÕu kh«ng nh×n thÊy hÕt c¸c thµnh phÇn th× sö dông phÝm t¾t V,D ®Ó nh×n toµn bé m¹ch. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  ThiÕt kÕ m¹ch in PCB  ThiÕt lËp kh«ng gian lµm viÖc. Tr-íc khi ®Æt c¸c thµnh phÇn lªn m¹ch, ta cÇc thiÕt lËp kh«ng gian lµm viÖc nh- l-íi, c¸c líp vµ quy t¾c thiÕt kÕ . - CÇn ®¶m b¶o l-íi ®Æt ®-îc thiÕt lËp ®óng tr-íc khi ®Æt c¸c thµnh phÇn. TÊt c¶ c¸c ®èi t-îng ®Æt trong kh«ng gian m¹ch PCB ®-îc s¾p xÕp trªn mét l-íi gäi lµ Snap grid. §Ó thiÕt lËp Snap grid ta chän Design > Board Options ®Ó më hép héi tho¹i Board Options. Trong ®ã « Component Grid lµ ®Ó thiÕt lËp b-íc di chuyÓn cña linh kiÖn 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chän Design > Board Layers & Colors ®Ó më hép tho¹i Board Layers & Colors ë ®©y ta cã thÓ hiÓn thÞ, thªm, lo¹i bá, ®æi tªn vµ ®Æt mÇu cho c¸c líp - §Ó thªm c¸c líp vµo m¹ch in ta cã thÓ chän Design > Layer Stack Manager v¸ Ên Add Layer  Cµi ®Æt c¸c quy t¾c míi. PCB Editor lµ mét m«i tr-êng ®-îc ®iÒu khiÓn b»ng c¸c quy t¾c. §iÒu nµy cã nghÜa lµ khi ta lµm viÖc trong PCB Editor vµ thùc hiÖn c¸c thao t¸c nh- ®Æt c¸c ®-êng m¹ch, di chuyÓn c¸c thµnh phÇn , tù ®éng vÔ m¹ch th× PCB Editor liªn tôc gi¸m s¸t tõng thao t¸c ®Ó ®¶m b¶o viÖc thiÕt kÕ vÉn tu©n theo c¸ quy t¾c ®· thiÕt lËp. NÕu cã sù vi ph¹m th× lËp tøc c¸c lçi ®-îc b¸o hiÖu. ViÖc cµi ®Æt c¸c quy t¾c thiÕt kÕ tr-íc khi b¹n b¾t ®Çu lµm viÖc víi m¹ch cho phÐp tr¸nh ®-îc c¸c lçi khi thùc hiÖn. §Ó thùc hiÖn cµi ®Æt c¸c quy t¾c ta chän Design > Rules, hép tho¹i PCB Rules and Constraints Editor xuÊt hiÖn. Mçi lo¹i quy t¾c ®-îc hiÓn thÞ ë panel Design Ruler (phÝa bªn tr¸i) cña hép tho¹i. Mçi khi click vµo mét quy t¾c ë panel Design Ruler ®Ó chän nã, bªn ph¶i cña hép tho¹i hiÓn thÞ ph¹m vi mµ quy t¾c ®-îc ¸p dông vµ nh-ng ®iÒu b¾t buéc cña quy t¾c. C¸c quy t¾c nµy ®-îc mÆc ®Þnh hoÆc ®-îc cµi ®Æt bëi Board Wizard khi b¶n m¹ch PCB míi ®-îc t¹o ra. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §Ó vÏ m¹ch mét líp ta còng cã thÓ chän Routinglayer trong hép tho¹i PCB Rules and Constraints Editor vµ lo¹i bá líp Top.  §Æt c¸c thµnh phÇn trªn m¹ch PCB. B©y giê chóng ta cã thÓ ®Æt c¸c thµnh phÇn theo c¸c vÞ trÝ phï hîp cña chóng. NhÊn phÝm t¾t V,D ®Ó nh×n thÊy toµn bé m¹ch vµ c¸c thµnh phÇn. Di chuyÓn con trá ®Õn linh kiÖn cÇn di chuyÓn nhÊn vµ d÷ chuét tr¸i. Con trá chuyÓn thµnh h×nh ch÷ thËp m¶nh vµ nhÈy ®Õn ®iÓm tham chiÕu cña phÇn tö. Võa d÷ nót chuét 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr¸i võa di chuyÓn chuét ®Ó kÐo thµnh phÇn ®Õn ®iÓm ®Æt theo mong muèn Khi ®Õn vÞ trÝ cÇn thiÕt, nh¶ chuét ®Ó ®Æt thµnh phÇn. Chó ý r»ng c¸c ®-êng nèi còng di chuyÓn theo thµnh phÇn. Sö dông phÝm Spacebar trªn bµn phÝm ®Ó xoay thµnh phÇn trong khi kÐo chóng, ®ång thêi chó ý ®Õn viÖc tèi -u c¸c ®-êng nèi trong khi s¾p xÕp c¸c thµnh phÇn.  VÏ ®-êng m¹ch in VÏ m¹ch lµ mét qu¸ tr×nh x¾p xÕp c¸c ®-¬ng m¹ch vµ c¸c via trªn m¹ch ®Ó nèi c¸c thµnh phÇn. DXP lµm cho viÖc vÏ m¹ch trë nªn dÔ dµng b»ng c¸ch cung cÊp c¸c c«ng cô vÏ m¹ch b»ng tay tinh vi. MÆc dï DXP cã s½n c¸c c«ng cô vÏ m¹ch tù ®éng rÊt m¹nh, nh-ng còng cã mét sè lý do mµ ta nªn chän c¸ch vÏ m¹ch b»ng tay. §«i khi ®ã lµ lùa chän rÊt h÷u hiÖu trong tr-êng hîp vÏ m¹ch tù ®éng kh«ng ®¸p øng ®-îc yªu cÇu mµ b¹n mong muèn. Trong ®a sè c¸c tr-êng hîp th× vÏ m¹ch b»ng tay ®-îc sö dông ®Ó hiÖu chØnh l¹i m¹ch sau khi vÏ tù ®éng. - VÏ m¹ch b»ng tay Chän Place > Interactive Routing tõ menu (phÝm t¾t P,T) hoÆc click nót Con trá chuyÓn thµnh h×nh ch÷ thËp m¶nh ®Ó b¸o hiÖu b¹n ®ang trong chÕ ®é vÏ m¹ch - VÏ m¹ch tù ®éng Tõ menu chän Auto Route > All vµ chän Route All. Lóc ®ã tr×nh vÏ tù ®éng sÏ lµm viÖc vµ trªn mµn h×nh sÏ xuÊt 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÖn « th«ng b¸o vµ qu¸ tr×nh vÏ. Ta cã thÓ qua s¸t thÊy tiÕn ®é vÏ m¹ch: tæng sè ®-êng m¹ch cÇn vÏ, sè ®-êng m¹ch ®· vÏ vµ sè ®-êng m¹ch cßn l¹i. Qu¸ tr×nh vÏ m¹ch thµnh c«ng khi sè ®-êng m¹ch cßn l¹i b»ng 0. Trªn cöa sæ cña PCB Editor ta còng quan s¸t thÊy qu¸ tr×nh vÏ m¹ch rÊt trùc quan. Sau ®ã ta kiÓm tra l¹i m¹ch vµ hiÖu chØnh DXP còng cho phÐp vÏ m¹ch tù ®éng theo vïng tïy chän. B»ng c¸ch click vµo Auto Route > Area vµ sau ®ã khoanh vïng cÇn vÏ tù ®éng  §Ó n©ng cao tÝnh chuyªn nghiÖp khi vÏ m¹ch ta cã thÓ thªm vµo c¸c phÇn sau.  T¹o ®-êng m¹ch nèi víi ch©n linh kiÖn h×nh giät n-íc ®Ó khi hµn kh«ng bÞ bong m¹ch: Chän Tool > Teardrops vµ hép tho¹i Teardrops Options xuÊt hiÖn, trong môc Teardrop Style chän Track råi Ên OK. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  §æ ®Êt cho toµn bé m¹ch: Chän Place > Polygon plane tõ menu, hép tho¹i Polygon plane xuÊt hiÖn, vµo Connect to Net ®Ó chän Net cÇn ®æ ®ång vµ vµo Layer ®Ó chän mÆt ®Ó ®æ ®ång, sau ®ã Ên OK vµ quÐt toµn bé m¹ch.  §Ó ®æ l¾c cho c¸c líp ta chän Design > Layer Stack Manager, hép tho¹i Layer Stack Manager xuÊt hiÖn, ®¸nh dÊu vµo Top Dielectric vµ Bottom Dielectric, råi Ên Enter. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å nguyªn lý (Schematic) vÏ thùc tÕ 20
- Xem thêm -