Tài liệu Giới thiệu về công ty cổ phần vật tư nông sản

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Cæ phÇn ho¸ ph¶i ch¨ng lµ lèi tho¸t cho Doanh nghiÖp Nhµ n-íc lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶? Kh«ng h¼n vËy, bëi cæ phÇn ho¸ lµ ®iÒu Doanh nghiÖp muèn kh¼ng ®Þnh m×nh, ®ång thêi thÝch øng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ cïng víi nh÷ng cuéc c¹nh tranh gay g¾t mµ sù ph¸t triÓn ®ã mang l¹i. C«ng ty Cæ phÇn vËt t- N«ng s¶n lµ mét c«ng ty nh- vËy, tiÒn th©n lµ mét Doanh nghiÖp Nhµ n-íc lµm ¨n cã hiÖu qu¶, sau m«t thêi gian nghiªn cøu vµ ®¸nh gi¸ ®Ó ®¸p øng víi yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng còng nhnh÷ng yªu cÇu ®æi míi cña Doanh nghiÖp, cuèi n¨m 2005 C«ng ty chÝnh thøc quyÕt ®Þnh chuyÓn tõ Doanh nghiÖp nhµ n-íc sang C«ng ty Cæ phÇn. Cæ phÇn ho¸ ®ång nghÜa víi viÖc thay ®æi vµ ®æi míi toµn bé C«ng ty, ®iÒu ®ã ®· vµ ®ang ®-îc l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty h-ëng øng vµ thùc hiÖn ngµy cµng cã hiÖu qu¶. NhËn thøc râ vai trß quan träng cña viÖc chuyÓn ®æi m« h×nh Doanh nghiÖp nhµ n-íc sang C«ng ty Cæ phÇn, em ®· xin thùc tËp t¹i C«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n nh»m t×m hiÓu vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty sau khi thùc hiÖn Cæ phÇn ho¸. Vµ quan träng h¬n lµ viÖc ¸p dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc trong nhµ tr-êng vµo thùc tÕ qua viÖc ph©n tÝch vµ ®-a ra nh÷ng nhËn ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n. Qua thêi gian thùc tËp em ®· rót ra ®-îc nhiÒu bµi häc bæ Ých cho b¶n th©n. MÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nh-ng bµi viÕt cña em kh«ng tr¸nh khái sù thiÕu sãt, em rÊt mong ®-îc sù chØ b¶o cña c¸c thÇy c«. §Ó hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o thùc tËp nµy em xin c¶m ¬n sù h-íng dÉn tËn t×nh cña thÇy gi¸o Ph¹m V¨n Minh. §ång thêi em còng xin c¶m ¬n ch©n thµnh tíi tËp thÓ c¸n bé C«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n (APROMACO): 1.1. Giíi thiÖu chung vÒ c«ng ty:  Tªn c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n  Tªn giao dÞch: AGRICULTURAL PRODUCTS AND MARERIAL JOINT STOCK COMPANY  Tªn viÕt t¾t : APROMACO  Trô së chÝnh : sè 14 phè Ng« TÊt Tè, ph-êng V¨n MiÕu, quËn §èng §a, thµnh phè Hµ Néi.  §iÖn tho¹i : : (04).823 0584 - (04).8232995 Fax : (04).843 4913  Email : apromaco@netnam.vn  Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty : 31.000.000.000 ® (Ba mèt tû ®ång) 1. 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C¨n cø theo NghÞ ®Þnh sè 196 H§BT cña Héi ®ång Bé tr­ëng vÒ “quy ®Þnh nhiÖm vô, quyÒn h¹n v¯ tr¸ch nhiÖm qu°n lý Nh¯ n­íc cña c¸c Bé” v¯ Quy chÕ vÒ “th¯nh lËp v¯ gi°i thÓ Doanh nghiÖp Nh¯ n­íc” ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 388 ngµy 20/11/1991 cña Héi ®ång Bé tr-ëng cïng víi c¨n cø th«ng b¸o sè 21 ngµy 14/12/1992 cña V¨n phßng chÝnh phñ ®ång ý cho phÐp thµnh lËp l¹i Doanh nghiÖp Nhµ n-íc. Ngµy 08/01/1993, Bé tr-ëng Bé N«ng nghiÖp vµ C«ng nghiÖp thùc phÈm ra quyÕt ®Þnh sè 20 NN -TCCB/Q§ cho phÐp thµnh lËp C«ng ty VËt t- N«ng s¶n thuéc Bé N«ng nghiÖp vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm. N¨m 1997, c¨n cø theo c¸c quyÕt ®Þnh sè 1111 NN- TCCB/Q§ ngµy 31/01/1997 cña Bé N«ng nghiÖp v¯ ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc “s¸p nhËp C«ng ty VËt t­ dÞch vô n«ng nghiÖp v¯o C«ng ty VËt t­ n«ng s°n”, quyÕt ®Þnh sè 412 NN - TCCB/Q§ cña Bé Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr­ëng Bé N«ng nghiÖp v¯ ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc “th¯nh lËp Tæng c«ng ty VËt tn«ng nghiÖp” v¯ quyÕt ®Þnh sè 394 NN- TCCB/Q§ ngµy 06/04/1997 cña Bé tr-ëng Bé N«ng nghiÖp v¯ ph¸t triÓn n«ng th«n vÒ viÖc “phª duyÖt §iÒu lÖ tæ chøc v¯ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty VËt t­ N«ng nghiÖp”, cïng víi ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty VËt t- n«ng s¶n vµ tr-ëng phßng tæ chøc c¸n bé Tæng c«ng ty VËt t- N«ng nghiÖp. Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty VËt t- N«ng nghiÖp ®· ra quyÕt ®Þnh sè 33 VT- TCCB/ Q§ vÒ “Tæ chøc bé m¸y cña C«ng ty V©t t­ N«ng s°n”. Theo nghÞ ®inh sè 86/2003/N§-CP ngµy 18/07/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹ vµ c¬ cÊu tæ chøc cña bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, c¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 187/2004/N§-CP ngµy 16/11/2004 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn C«ng ty Nhµ n-íc thµnh C«ng ty Cæ phÇn vµ theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty VËt t- N«ng nghiÖp vµ Vô tr-ëng -Tr-ëng ban Ban ®æi míi và qu¶n lý Doanh nghiÖp, Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n ra quyÕt ®Þnh sè 3037/Q§/BNN-§MDN ngµy 03/11/2005 chuyÓn DN NN C«ng ty VËt t- N«ng s¶n thµnh C«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n. 2, Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n 2.1. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty  C«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n lµ c«ng ty kinh doanh c¸c lo¹i n«ng s¶n vµ m¸y mãc n«ng nghiÖp.  Thùc hiÖn kinh doanh trong lÜnh vùc ®Çu t- míi c«ng ty ®· ®¨ng ký phï hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô cña c«ng ty.  Thùc hiÖn h¹ch to¸n kinh doanh cã hiÖu qu¶ tµi kho¶n, cã con dÊu riªng ®Ó thùc hiÖn giao dÞch theo ®óng ph¸p luËt.  Ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn theo c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®Ó ký kÕt víi c¸c ®èi t¸c.  Thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña bé luËt lao ®éng, luËt c«ng ®oµn ®Ó ®¶m b¶o sù c«ng b»ng cho ng-êi lao ®éng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  ChÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña Nhµ n-íc vµ quy ®Þnh cña c«ng ty. C«ng ty ph¶i khai th¸c, b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cho Nhµ n-íc ®Ó Nhµ n-íc qu¶n lý tèt vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c«ng ty theo ®óng luËt ®Þnh.  Ph¶i thùc hiÖn nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô kh¸c, cÇn thiÕt, trùc tiÕp cho Nhµ n-íc t¹i ®Þa ph-¬ng theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Më c¸c cöa hµng vµ c¸c ®¹i lý b¸n hµng ë trong n-íc.  Tæ chøc kinh doanh, hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt ®Çu t- víi c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ, víi c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi n-íc theo ®óng ph¸p luËt. 2. 2 . Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty:  Kinh doanh víi c¸c mÆt hµng hiÖn t¹i: Ph©n bãn - N«ng s¶n c¸c lo¹i - Bao b× c¸c lo¹i - M¸y ph¸t ®iÖn.  Më réng: x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt Supe L©n vµ trung t©m th-¬ng m¹i dÞch vô VËt t- n«ng s¶n. 3, C¬ cÊu tæ chøc t¹i c«ng ty: 3.1, S¬ ®å c¬ cÊu tæ chøc c«ng ty: S¬ ®å c«ng ty ®-îc bè trÝ theo m« h×nh trùc tuyÕn - chøc n¨ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §¹i héi ®ång cæ ®«ng Héi ®ång qu¶n trÞ Ban kiÓm so¸t Gi¸m ®èc Phã G§ ®iÒu hµnh X-ëng SX KD Bao b× V¨n phßng ®¹i diÖn &Chi nh¸nh C«ng ty Phã G§ kinh doanh Phßng Tæ chøc HC Ban QLDA ®éc lËp Phßng KÕ ho¹ch KD Phßng KÕ to¸n TC Cöa hµng trùc thuéc 3.2, Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c phßng ban:  Héi ®ång qu¶n trÞ: Gåm 5 ng-êi - lµ c¬ quan qu¶n lý cña c«ng ty, cã toµn quyÒn nh©n danh c«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh mäi vÊn ®Ò liªn quan ®Õn môc ®Ých, quyÒn lîi cña c«ng ty, cã nhiÖm vô quyÕt ®Þnh chiÕn l-îc ph¸t triÓn ph-¬ng ¸n ®Çu t- tµi chÝnh cña c«ng ty, bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, c¸ch chøc gi¸m ®èc vµ c¸c c¸n bé qu¶n lý kh¸c.  Ban kiÓm so¸t: Gåm 3 ng-êi – Do §¹i héi cæ ®«ng bÇu ra, cã nhiÖm vô gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ph-¬ng h-íng chÝnh s¸ch cña c¸c bé phËn mµ Héi ®ång cæ ®«ng vµ Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò ra b¸o c¸o cho Héi ®ång qu¶n trÞ.  Gi¸m ®èc: lµ nh÷ng ng-êi ®øng ®Çu bé m¸y l·nh ®¹o cña c«ng ty, cã n¨ng lùc tæ chøc chØ ®¹o vµ ®-îc sù tÝn nhiÖm cña c¸c thµnh viªn trong c«ng ty. Trong ®ã gi¸m ®èc phô tr¸ch chung vµ cã quyÒn ®iÒu hµnh toµn bé ho¹t ®éng cña c«ng ty vÒ c¸c vÊn ®Ò trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, trong viÖc x©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së ®¸p øng nhu cÇu cña thÞ tr-êng vµ cña c«ng ty. Gi¸m ®èc chÞu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý, tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, lµ ng-êi ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, hîp ®ång lao ®éng vµ mêi chuyªn gia cè vÊn cho c«ng ty (nÕu cÇn) vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc ph¸p luËt vµ nhµ n-íc vÒ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ty. C¸c phã gi¸m ®èc phô gióp vµ thay mÆt Gi¸m ®èc trùc tiÕp qu¶n lý c¸c vÊn ®Ò ë chi nh¸nh, c¸c phßng ban vµ b¸o c¸o ®Çy ®ñ, kÞp thêi cho Gi¸m ®èc khi cÇn thiÕt. C¸c phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm tr-íc Gi¸m ®èc vÒ c¸c vÊn ®Ò mµ m×nh phô tr¸ch, ®ång thêi còng lµ ng-êi quyÕt ®Þnh c¸c c«ng viÖc trong c«ng ty khi Gi¸m ®èc ®i v¾ng nÕu ®-îc uû quyÒn cña Gi¸m ®èc.  Phßng tæ chøc hµnh chÝnh: qu¶n lý vÒ nh©n sù t¹i c«ng ty, x©y dùng kÕ ho¹ch vµ tiªu chuÈn tuyÓn dông lao ®éng, theo dâi nguån lao ®éng, so¹n th¶o c¸c c«ng v¨n, giÊy tê, c¸c quyÕt ®Þnh cña Ban gi¸m ®èc, c¸c chÕ ®é ®èi víi ng-êi lao ®éng, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, thi ®ua khen th-ëng.  Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh: cã nhiÖm vô lËp kÕ ho¹ch s¶n xu¸t, kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cho c«ng ty. Ngoµi ra phßng cßn nghiªn cøu thÞ tr-êng ®Ó lËp ra kÕ ho¹ch tæ chøc cã hiÖu qu¶, ®óng ph¸p luËt quy ®Þnh vµ phï hîp víi chñ tr-¬ng kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty.  Phßng kÐ to¸n tµi chÝnh: Qu¶n lý toµn bé tµi s¶n vµ c¸c lo¹i vèn, quü do Nhµ n-íc giao vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c ®ãng gãp, nh»m b¶o toµn, ph¸t triÓn vµ sö dông c¸c lo¹i vèn cã hiÖu qu¶. LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n - trung – dµi h¹n, tæ chøc theo dâi, h¹ch to¸n kinh tÕ vµ quyÕt to¸n hµng th¸ng, quý, n¨m cho c«ng ty, c«ng ty lËp c¸c b¸o c¸o theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt mét c¸ch nhanh gän vµ chÝnh x¸c.  X-ëng s¶n xuÊt kinh doanh bao b×: ho¹t ®éng d-íi sù chØ ®¹o cña Phã gi¸m ®èc kü thuËt, x-ëng cã nhiÖm vô hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh th¸ng, quý, n¨m.  C¸c chi nh¸nh c«ng ty, v¨n phßng ®¹i diÖn, cöa hµng trùc thuéc: lµ mét bé phËn quan träng cña c«ng ty, ®¹i diÖn cho c«ng ty thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm, t×m hiÓu thÞ tr-êng mµ cung øng vËt t- cho c«ng ty.  Ban qu¶n lý dù ¸n ®éc lËp: cã chøc n¨ng diÒu tra, t×m hiÓu c¸c dù ¸n míi n»m trong môc tiªu më mang ngµnh nghÒ theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ môc tiªu cña c«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. §Æc ®iÓm c¸c nguån lùc 1, §Æc ®iÓm vÒ vèn: 1.1, C¬ cÊu vèn cña c«ng ty trong 3 n¨m 2005- 2007: B¶ng 1: C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty trong 3 n¨m 2005- 2007 §¬n vÞ: triÖu ®ång 2006/2005 2007/2006 T.®èi Tg.®èi T.®èi Tg.®èi 140.500 10.300 13,7% 59.200 69,4% 31.000 -12,7% 1.700 5,8% 5,5% 56.900 49,7% ChØ tiªu 2005 2006 2007 Vèn chñ së h÷u 75.000 85.300 Vèn vay 33.580 29.300 Tæng vèn KD 108.580 114.600 171.500 6.020 -4.280 (Nguån : Phßng KÕ to¸n TC) Qua sè liÖu cña b¶ng 1 ph¶n ¸n c¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty ta thÊy: - Vèn Chñ së h÷u n¨m 2006 t¨ng lªn so víi n¨m 2005 lµ 10.300 triÖu ®ång t-¬ng øng víi 13,7%, n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lµ 59.200 triÖu t-¬ng øng víi 69,4%. ViÖc t¨ng ®-îc nguån vèn Chñ së h÷u cña C«ng ty nhê viÖc huy ®éng tõ trong néi bé chøng tá ®-îc sù tin t-ëng, cè g¾ng cña c¸c c¸n bé trong C«ng ty ®· cïng ®ång søc ®ång lßng x©y dùng C«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. T-¬ng øng víi viÖc t¨ng ®ã, c«ng ty còng gia t¨ng nguån vèn vay ®Ó võa t¨ng ®-îc viÖc chiÕm dông vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh, võa t¹o ¸p lùc ®Ó t¹o hiÖu qu¶ lµm viÖc. Nhê ®ã n¨m 2006 vµ 2007, c«ng ty ®· më réng thªm ®-îc nhiÒu chi nh¸nh, cöa hµng míi ë c¸c tØnh míi, t¹o nªn ®-îc thÞ tr-êng ngµy cµng réng lín. - Vèn vay n¨m 2006 so víi n¨m 2005 gi¶m 4.280 triÖu øng víi 12,7% vµ n¨m 2007 so víi 2006 t¨ng 1.700 triÖu øng víi 5,8%. ViÖc vèn vay n¨m 2006 cã thÓ gi¶i thÝch b»ng viÖc C«ng ty míi chuyÓn ®æi sang m« h×nh míi, cßn nhiÒu vÊn ®Ò ch-a thùc sù thÝch øng víi m« h×nh míi vµ kh«ng muèn qu¸ m¹o hiÓm nªn gi¶m sè l-îng vèn vay. N¨m 2007, khi ®· b¾t ®Çu quen h¬n Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 víi m« h×nh míi vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ h¬n nªn viÖc vay vèn còng ®-îc ®Èy m¹nh h¬n. V× viÖc vay vèn gióp C«ng ty cã thÓ ®Çu t- thªm vµo mét sè lÜnh vùc míi còng nh- më r«ng quy m« bu«n b¸n, s¶n xuÊt hiÖn cã. Tãm l¹i: ®ang trong giai ®o¹n ®Çu cña Cæ phÇn ho¸, c«ng ty vÉn cßn kh¸ thËn träng trong viÖc vay vèn vµ sö dông vèn, víi nh÷ng sè liÖu trªn cïng víi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty cho thÊy sù phï hîp trong giai ®o¹n nµy. Tuy nhiªn trong thêi gian tíi, nÕu c«ng ty cã thÓ t¨ng l-îng vèn ®Ó ph¸t triÓn kinh doanh sÏ tèt h¬n v× tØ lÖ vèn vay/ vèn chñ së h÷u hiÖn t¹i vÉn cßn thÊp (22%) vµ rÊt an toµn trong khi c¬ héi ph¸t triÓn kinh doanh cña c«ng ty cßn r©t lín. 1.2, C¬ cÊu tµi s¶n cña c«ng ty: B¶ng 02: Tµi s¶n vµ c¬ cÊu tµi s¶n §¬n vÞ: triÖu ®ång TT chØ tiªu 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006 T.®èi Tg.®èi T.®èi Tg.®èi 1 Tµi s¶n ng¾n h¹n 59.300 62.350 74.400 3.050 5,1% 12.050 19,3% 2 Tµi s¶n dµi h¹n : 49.280 52.250 97.100 2.970 6,0% 44.850 85,5% + Nguyªn gi¸ 65.300 69.880 116.335 4.580 7,0% 46.455 66,5% + KhÊu hao 16.020 17.630 19235 10,0% 1.605 Tæng 108.580 114.600 171.500 6.020 5,5% 56.900 49,7% 3 1.610 9,1% (Nguån : Phßng KÕ to¸n TC ) - Tµi s¶n ng¾n h¹n: Møc t¨ng cña tµi s¶n ng¾n h¹n n¨m 2006 so víi n¨m 2005 lµ 3.050 triÖu (5,1%) lµ mét con sè khiªm tèn so víi 12.050 triÖu (19,3%) cña n¨m 2007 so víi 2006. - §èi víi tµi s¶n dµi h¹n: N¨m 2006 t¨ng so víi 2005 lµ 2.970triÖu (6,0%) vµ n¨m 2007 t¨ng 44.850 triÖu (85,5%). Së dÜ tµi s¶n dµi h¹n cña C«ng ty t¨ng lªn hµng n¨m do ngoµi ho¹t ®éng kinh doanh n«ng s¶n, ph©n bãn, m¸y ph¸t ®iªn, s¶n xuÊt vµ kinh doanh bao b×, C«ng ty Cæ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn VËt t- N«ng s¶n cßn tham gia vµo ho¹t ®éng kinh doanh bÊt ®éng s¶n, x©y dùng c¸c dù ¸n nhµ m¸y míi. 2. §Æc ®iÓm vÒ lao ®éng cña C«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n B¶ng 03: Lao ®éng vµ c¬ cÊu lao ®éng §¬n vÞ: ng-êi 2006/2005 2007/2006 T.®èi Tg.®èi T.®èi Tg.®èi 83 -12 -15.6% 18 27.7% 40 42 -23 -36.5% 2 5% 75 50 64 -25 -33.3% 14 28% 65 55 61 -10 -15.4% 6 11% + Trªn §H 5 6 8 1 20% 2 33.3% + §H, C§ 15 18 28 3 20% 10 55.5% + TC 18 21 24 3 16.7% 3 14.3% + L§PT 102 60 65 -42 -41.2% 5 8.3% + Trªn 45 42 11 13 -31 -73,8% 2 18.2% + 35-45 36 43 50 7 19.4% 7 16.3% + 25-35 45 44 47 -1 -2.2% 3 6.82% + D-íi 25 17 7 15 -10 -58,8% 8 114.3% 140 105 125 -35 -25% 20 19.05% TT ChØ tiªu 1 Giíi tÝnh: 2 3 4 Tæng 2005 2006 2007 + Nam 77 65 + N÷ 63 + L§GT + L§TT TÝnh chÊt: Tr×nh ®é: §é tuæi: (Nguån : Phßng Tæ chøc HC ) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - XÐt vÒ giíi tÝnh: do ®Æc thï cña ngµnh s¶n xuÊt yªu cÇu sù bÒn bØ dÎo dai còng nhc«ng viÖc kinh doanh ë xa nªn sè l-îng lao ®éng n÷ ®ang gi¶m dÇn. - XÐt vÒ tÝnh chÊt: Víi viÖc C«ng ty më réng mÆt hµng vµ ®Þa bµn kinh doanh nªn sè l-îng lao ®éng gi¸n tiÕp t¨ng lªn theo tõng n¨m. Víi viÖc n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nªn mÆc dï vÒ sè l-îng tuyÖt ®èi n¨m 2006 so víi n¨m 2005 gi¶m 25 ng-êi t-¬ng ®-¬ng 33,3% nh-ng thùc tÕ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh vÉn t¨ng lªn kh«ng nhá. N¨m 2007, C«ng ty më thªm c¸c chi nh¸nh ë c¸c tØnh nªn sè l-îng nh©n viªn gi¸n tiÕp t¨ng lªn 14 ng-êi (28%) còng nh- nh©n viªn trùc tiÕp t¨ng 6 ng-êi (11%) so víi n¨m 2006. - XÐt vÒ tr×nh ®é: Do tÝnh chÊt cña C«ng ty Cæ phÇn, c«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn tæ chøc cña m×nh, song song víi viÖc tuyÓn dông nh÷ng nh©n viªn míi cã n¨ng lùc, c«ng ty ®· kh«ng ngõng båi d-ìng ®éi ngò c¸n bé hiÖn cè nh»m n©ng cao tay nghÒ cho c¸c lao ®éng trùc tiÕp vµ n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n cho c¸c c¸n bé Qu¶n lý vµ lao ®éng gi¸n tiÕp. ChÝnh v× thÕ tr×nh ®é cña c¸n bé toµn c«ng ty ®· t¨ng lªn mét c¸ch râ rÖt. NÕu n¨m 2005, sè l-îng c¸n bé cã tr×nh ®é trªn §H cã 5 ng-êi (chiÕm 3,57%) th× n¨m 2006 sè l-îng nµy lµ 6 ng-êi (chiÕm 5,71%) vµ 2007 lµ 8 ng-êi (6,4%) sè lao ®éng cña toµn c«ng ty. Sè c¸n bé cã tr×nh ®é §H, C§, TC còng t¨ng lªn qua tõng n¨m vµ tû lÖ t¨ng tr×nh ®é cña lao ®éng tû lÖ thuËn víi tû lÖ t¨ng cña kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. - XÐt vÒ ®é tuæi: N¨m 2005, c«ng ty míi chuyÓn sang h×nh thøc Cæ phÇn, c¸c c¸n bé lín tuæi ®Õn tuæi nghØ cã sè l-îng t-¬ng ®èi nhiÒu, nªn ®Õn n¨m 2006 sè c¸n bé trong ®é tuæi trªn 45 ®· gi¶m ®i rÊt nhiÒu (73,8%). Víi viÖc trÎ ho¸ ®éi ngò c¸n bé t¹o thªm søc bËt còng nh- t×m kiÕm sù n¨ng ®éng míi cho c«ng ty mµ ®é tuæi trung b×nh cña c¸c n¨m gi¶m dÇn. N¨m 2005, ®é tu«i trung b×nh toµn c«ng ty lµ 37,04, sang n¨m 2006 lµ 35,52 vµ n¨m 2007 lµ 34,88. Tãm l¹i: Víi sè l-îng lao ®éng 125 cña toµn C«ng ty n¨m 2007, gåm ®éi ngò c¸n bé trÎ h¬n, cã tr×nh ®é cao h¬n ®· t¹o ra nh÷ng kÕt qu¶ míi h¬n h¼n n¨m 2005, dï sè l-îng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lao ®éng Ýt h¬n, bëi kh¶ n¨ng tiÕp thu, häc hái, søc khoÎ, sù nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®· ®-îc t¨ng lªn rÊt nhiÒu. 3, §Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm vµ thÞ tr-êng: 3.1, S¶n phÈm: Nh÷ng s¶n phÈm hiÖn nay cña c«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n lµ: + Bu«n b¸n ph©n bãn + Bu«n b¸n c¸c n«ng s¶n + Bu«n b¸n m¸y ph¸t ®iÖn + S¶n xuÊt vµ kinh doanh c¸c lo¹i bao b× . C¸c s¶n phÈm nµy cã thÓ tiªu thô quanh n¨m nh-ng t¨ng gi¶m tuú thuéc vµo mïa vô cña c¸c lo¹i n«ng s¶n. 3.2, ThÞ tr-êng: Víi lîi thÕ s½n cã lµ thÞ tr-êng truyÒn thèng cña c«ng ty ®èi víi mÆt hµng ph©n bãn vµ n«ng s¶n rÊt réng lín trong ph¹m vi toµn quèc. Cßn víi 2 mÆt hµng míi ®-îc më réng thªm lµ bao b× c¸c lo¹i vµ m¸y ph¸t ®iÖn th× thÞ tr-êng chñ yÕu cña c«ng ty lµ c¸c tØnh phÝa B¾c nh- Hµ Néi, H¶i Phßng…. Lµ c«ng ty kinh doanh lµ chñ yÕu nªn viÖc ph¸t triÓn ®éi ngò b¸n hµng cã kinh nghiÖm, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc ®Ó cã thÓ qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cña c«ng ty, n©ng cao doanh sè lµ viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt ®· vµ ®ang ®-îc c«ng ty tiÕp tôc. Kh«ng nh÷ng thÕ, c«ng ty ®· më rÊt nhiÒu c¸c ®¹i lý, chi nh¸nh ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng tiªu thÞ s¶n phÈm, c«ng ty t¹o ®-îc m¹ng l-íi b¸n hµng réng kh¾p trong ph¹m vi toµn quèc s½n sµng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng khi cÇn thiÕt. §Ó më réng thÞ tr-êng vµ cñng cè h×nh ¶nh cña m×nh, c«ng ty còng ®· ®Çu t- cho ho¹t ®éng Marketing, qu¶ng c¸o s¶n phÈm. Bao gåm c¸c ho¹t ®éng nh-: qu¶ng c¸o trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, tµi trî cho cho c¸c ho¹t ®éng thÓ dôc thÓ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thao, lµm tõ thiÖn, tham gia vµo c¸c ho¹t ®éng x· héi, in lÞch vµ quµ tÆng kh¸ch hµng, ®èi t¸c cña c«ng ty vµo nh÷ng dÞp ®Æc biÖt. Qu¶ng b¸ h×nh ¶nh, n©ng cao uy tÝn cho c«ng ty lµ mét viÖc lµm rÊt cã ý nghÜa trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh vµ kinh doanh cña c«ng ty, nh-ng c«ng ty vÉn lu«n x¸c ®Þnh r»ng uy tÝn cña c«ng ty ph¶i ®-îc x©y dùng trªn c¬ së chÊt l-îng cña chÝnh s¶n phÈm, dÞch vô cung cÊp, kh¸ch h¯ng chÝnh l¯ “ng­êi tr° l­¬ng cho m×nh” v¯ l¯ nh÷ng nhµ qu¶ng c¸o tèt nh¸t cho c«ng ty. Nh÷ng ho¹t ®éng tµi trî kh«ng chØ ®¬n thuÇn lµ sù quan t©m tíi céng ®ång mµ cßn kh¼ng ®Þnh kh¶ n¨ng tµi chÝnh v÷ng m¹nh, søc t¨ng tr-ëng kh«ng ngõng cña c«ng ty. §©y lµ ho¹t ®éng thùc sù cÇn thiÕt vµ hiÖu qu¶ gãp phÇn qu¶ng b¸ h×nh ¶nh cho c«ng ty. N¨m 2006, n-íc ta chÝnh thøc gia nhËp WTO, më ®-êng cho cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc ®Çu t- kinh doanh vµo n-íc ta, t¹o ra c¸c c¬ héi kinh doanh míi còng nh- gia t¨ng sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp còng nhiÒu h¬n. VËy muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn tèt, c«ng ty ®· kh«ng ngõng cung cÊp c¸c s¶n phÈm cã chÊt l-îng tèt, phong phó vÒ chñng lo¹i, mÉu m·. §iÒu nµy lµm cho kh¸ch hµng c¶nh nhËn ®-îc Ých lîi mµ hä thu ®-îc khi sö dông s¶n phÈm, khiÕn cho lßng tin vµ sù trung thµnh cña kh¸ch hµng ®èi víi c«ng ty ngµy cµng t¨ng. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã t¹o cho c«ng ty cã vÞ thÕ v÷ng m¹nh h¬n trªn thÞ tr-êng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. Mét sè ho¹t ®éng qu¶n lý cña c«ng ty 1. C«ng t¸c qu¶n lý kÕ ho¹ch (c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh): BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo khi tiÕn hµnh ho¹t déng kinh doanh lu«n nghÜ tíi mét t-¬ng lai tån t¹i vµ ph¸t triÓn l©u dµi. V× ®iÒu ®ã sÏ t¹o cho doanh nghiÖp thu ®-îc nh÷ng lîi Ých lín dÇn theo thêi gian. C«ng t¸c kÕ ho¹ch sÏ ®¶m b¶o cho doanh nghiÖp cã mét t-¬ng lai ph¸t triÓn l©u dµi vµ bÒn v÷ng. C«ng t¸c ho¹ch ®Þnh gióp c«ng ty ®Þnh ra c¸c môc tiªu, x¸c lËp ph-¬ng tiÖn vµ nguån lùc cÇn thiÕt ®¹t ®-îc nh÷ng môc tiªu, ®ång thêi x¸c ®Þnh c¸c giai ®o¹n thùc hiÖn vµ cho phÐp h-íng dÉn mçi thµnh viªn trong c«ng ty biÕt m×nh ph¶i lµm g×. Kh«ng nh÷ng vËy, lµm tèt c«ng t¸c ho¹ch ®Þnh cßn gióp c«ng ty l-êng tr-íc ®Ó cã thÓ h¹n chÕ ®-îc rñi ro. C«ng ty rÊt quan t©m ®Õn c¸c c«ng t¸c kÕ ho¹ch nh-: - KÕ ho¹ch nh©n sù. - KÕ ho¹ch tµi chÝnh. - KÕ ho¹ch kinh doanh. - KÕ ho¹ch thùc hiÖn c«ng viÖc. - KÕ ho¹ch Marketing. Sau khi hoµn thµnh c«ng t¸c x©y dùng kÕ ho¹ch, ban gi¸m ®èc sÏ v¹ch ra nh÷ng viÖc ph¶i lµm vµ tõng c«ng viÖc cô thÓ sÏ ®-îc giao cho c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch. §iÒu ®Æc biÖt ë c«ng ty lµ trong qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh c¸c thµnh viªn trong c¸c bé phËn chuyªn tr¸ch ®Òu cã thÓ tham gia ®ãng gãp ý kiÕn, ®-a ra nh÷ng quan ®iÓm cña m×nh trong c¸ch nh×n nhËn riªng vÒ c¸c kÕ ho¹ch. Hµng n¨m, c«ng ty cßn tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ c¸c kÕ ho¹ch ®· thùc hiÖn ®Ó xem xÐt nh÷ng g× ®· ®¹t ®-îc vµ nh÷ng g× cßn thiÕu xãt. Qua ®ã, c«ng ty sÏ t×m c¸ch kh¾c phôc vµ rót ra nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng kÕ ho¹ch cho n¨m tíi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2, C«ng t¸c qu¶n lý con ng-êi: C«ng t¸c qu¶n lÝ con ng-êi lµ nhiÖm vô chñ yÕu cña phßng Tæ chøc hµnh chÝnh. Con ng-êi lµ nguån tµi nguyªn ®Æc biÖt, nÕu biÕt c¸ch sö dông ®óng th× lîi Ých mµ nã mang l¹i lµ v« cïng lín nh-ng nÕu kh«ng biÕt c¸ch sö dông hay sö dông sai môc ®Ých th× còng mang l¹i nh÷ng hËu qu¶ kh«n l-êng. Do vËy, c«ng ty rÊt chó träng ®Õn vÊn ®Ò ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. §Ó ph¸t triÓn nguån nh©n lùc c«ng ty CP VËt t- N«ng s¶n ®· sö dông c¸c biÖn ph¸p nh-: + T×m kiÕm lao ®éng cã chÊt l-îng cao, ®µo t¹o ®éi ngò lao ®éng trong doanh nghiÖp, tr¶ l-¬ng cho ng-êi lao ®éng theo n¨ng lùc, n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng-êi lao ®éng, n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn cho ng-êi lao ®éng. + T×m kiÕm lao ®éng ®Çu vµo cã chÊt l-îng cao: Hµng n¨m, c«ng ty ®Òu tæ chøc tuyÓn dông thªm nguån nh©n lùc nh»m môc tiªu më réng quy m« ho¹t ®éng cho c«ng ty vµ bæ sung cho sù thay ®æi nh©n lùc qua c¸c n¨m.  §Ó cã ®-îc lùc l-îng lao ®éng cã tay nghÒ cao mµ Ýt tèn kÐm chi phÝ ®µo t¹o th× doanh nghiÖp th-êng chän lao ®éng cã tr×nh ®é cao ngay tõ ®Çu.  §èi víi lao ®éng cã tr×nh ®é cao th× c«ng ty tæ chøc c¸c cuéc thi tuyÓn nh»m lùa chän ®-îc nh÷ng lao ®éng cã tr×nh ®é tèt nhÊt vµ phô hîp nhÊt víi c«ng viÖc cÇn tuyÓn cña c«ng ty.  Cßn ®èi víi lao ®éng phæ th«ng c«ng ty th-êng tuyÓn chän nh÷ng lao ®éng cã kinh nghiÖm vµ cho thö viÖc ngay ®Ó xem cã ®¸p øng ®-îc ®ßi hái cña c«ng viÖc hay kh«ng. + §µo t¹o ®éi ngò lao ®éng: Ho¹t ®éng ®µo t¹o cña c«ng ty bao gåm 2 vÊn ®Ò chÝnh lµ: TËp huÊn c«ng nghÖ míi cho c¸n bé qu¶n lý kÜ thuËt vµ kÜ s- cña c«ng ty vµ ®µo t¹o ®Þnh h-íng c«ng viÖc cho c¸n bé c«ng nh©n viªn.  Hµng n¨m c«ng ty ®Òu tiÕn hµnh c¸c kho¸ tËp huÊn vÒ n©ng cao tr×nh ®é c«ng nghÖ cho c¸c c¸n bé qu¶n lÝ vµ kÜ s- cña c«ng ty. Néi dung tËp huÊn vÒ nh÷ng c«ng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghÖ míi vµ nh÷ng ph-¬ng ph¸p qu¶n lÝ hiÖn ®¹i còng nh- nh÷ng øng dông, tÝch hîp c«ng nghÖ míi cho s¶n xuÊt hiÖn t¹i.  §µo t¹o ®Þnh h-íng c«ng viÖc nh»m gióp nh©n viªn t×m hiÓu vÒ v¨n ho¸, phong c¸ch lµm viÖc cña c«ng ty, mau chãng thÝch nghi víi m«i tr-êng lµm viÖc, t¹o cho ng-êi lao ®éng cã ý thøc t«n träng kØ luËt, kh«ng vi ph¹m quy chÕ cña c«ng ty. Bªn c¹nh ®ã, ®éi nhò lao ®éng sÏ g¾n bã h¬n, ®ång søc ®ång lßng gióp c«ng ty ph¸t triÓn h¬n. + N©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng-êi lao ®éng: C¶i thiÖn vµ n©ng cao m«i tr-êng lµm viÖc cho ng-êi lao ®éng còng lµ mét biÖn ph¸p ®Çu t- ph¸t triÓn nguån nh©n lùc. V× khi ng-êi lao ®éng cã ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt hä míi yªn t©m lµm viÖc, ph¸t huy hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong c«ng viÖc gióp doanh nghiÖp ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. C¸c biÖn ph¸p ®Ó n©ng cao ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho ng-êi lao ®éng nh-: chó ý ®Õn ®iÒu kiÖn ¸nh s¸ng, m«i tr-êng n¬i lµm viÖc, quan t©m ®Õn vÊn ®Ò b¶o hé lao ®éng, thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh vÒ thêi gian lµm viÖc, an toµn vÖ sinh lao ®éng,cã kÕ ho¹ch kiÓm tra gi¸m s¸t trong s¶n xuÊt, huÊn luyÖn an toµn lao ®éng cho ng-êi lao ®éng ®Ó gi¶m thiÓu c¸c tai n¹n lao ®éng. +Tr¶ l-¬ng theo n¨ng lùc cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Kh«ng nh÷ng vËy, C«ng ty cßn rÊt quan t©m ®Õn quy ®Þnh vÒ tiÒn l-¬ng, chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ cho ng-êi lao ®éng. + Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn cã c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt l-îng cuéc sèng cho ng-êi lao ®éng nh-:  T¨ng tiÒn l-¬ng vµ th-ëng cho c¸ nh©n, tËp thÓ xuÊt s¾c. §iÒu nµy sÏ khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng h¨ng h¸i h¬n trong c«ng viÖc, gióp ng-êi lao ®éng t¨ng kh¶ n¨ng chi tr¶ cho c¸c nhu cÇu trong cuéc sèng hµng ngµy, tõ ®ã hä cã thÓ yªn t©m lµm viÖc h¬n.  Vµo c¸c dÞp lÔ tÕt, c«ng ty ®Òu cã c¸c kho¶n tiÒn vµ quµ cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó ®éng viªn hä lµm viÖc tèt h¬n.  Kh«ng nh÷ng vËy, c«ng ty cßn tæ chøc c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸ v¨n nghÖ ®Òu ®Æn hµng n¨m t¹o ra nh÷ng ho¹t ®éng vui ch¬i, gi¶i trÝ cho ng-êi lao ®éng sau thêi gian dµi lµm viÖc c¨ng th¼ng vµ còng t¹o ®iÒu kiÖn cho hä giao l-u víi nhau, t¹o m«i tr-êng th©n thiÖn trong c«ng viÖc, g¾n bã víi nhau, t¹o ra nÐt v¨n ho¸ c«ng ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Hµng n¨m, c«ng ty ®Òu tæ chøc cho ng-êi lao ®éng ®i du lÞch, ngoµi chi phÝ tæ chøc chung, c«ng ty cßn hç trî mét phÇn chi phÝ ¨n ë cho hä. Khi c«ng ty ®Çu t- ph¸t triÓn nguån nh©n lùc th× ®· mang l¹i cho m×nh nhiÒu lîi Ých trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh-:  Gi¶m bít tai n¹n lao ®éng, v× nhiÒu tai n¹n x¶y ra do h¹n chÕ cña con ng-êi h¬n lµ do nh÷ng h¹n chÕ cña trang thiÕt bÞ hay nh÷ng h¹n chÕ vÒ ®iÒu kiÖn lµm viÖc.  Sù æn ®Þnh vµ n¨ng ®éng cña tæ chøc t¨ng lªn,®¶m b¶o gi÷ v÷ng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty ngay c¶ khi thiÕu nh÷ng ng-êi chñ chèt do cã nguån ®µo t¹o dù tr÷ thay thÕ.  N¨ng xuÊt vµ hiÖu qu¶ lao ®éng t¨ng lªn do tay nghÒ cña ng-êi lao ®éng t¨ng lªn. 3, C«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh cña c«ng ty: Tµi chÝnh lµ tiÒn ®Ò vËt chÊt cÇn thiÕt cho mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. BÊt cø ho¹t ®éng ®Çu t-, mua s¾m, ®µo t¹o vµ ®·i ngé nh©n sù nµo còng ph¶i xem xÐt ®Õn tiÒm lùc tµi chÝnh cña doanh nghiÖp. VËy nªn, c«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c qu¶n lÝ tµi chÝnh cña m×nh. C«ng ty ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch ®Ó sö dông thËt tèt nguån tµi chÝnh cña m×nh, cã thÓ ®-a ra c¸c vÝ dô nh-:  T×m nhµ cung cÊp cã gi¸ hîp lÝ vµ cã thÓ cung cÊp hµng cã chÊt l-îng tèt mét c¸ch ®Òu ®Æn. C«ng ty gi÷ mèi quan hÖ l©u dµi vµ uy tÝn víi c¸c nhµ cung cÊp ®Ó ®-îc h-ëng chiÕt khÊu, gi¶m c¸c chi phÝ kh«ng cÇn thiÕt, ®¶m b¶o hµng ho¸ ®óng chÊt l-îng.  Gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu (®èi víi xÝ nghiÖp s¶n xuÊt bao b×): Tuy nhiªn gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu kh«ng cã nghÜa lµ c¾t gi¶m nguyªn vËt liÖu d-íi møc ®Þnh møc kü thuËt cho phÐp. Bëi lµm nh- vËy sÏ trùc tiÕp ¶nh h-ëng tíi chÊt l-îng s¶n phÈm. C«ng ty chØ cã thÓ gi¶m chi phÝ nguyªn vËt liÖu b»ng c¸ch ®Þnh møc tiªu hao chÆt chÏ h¬n, tæ chøc thu mua nguyªn vËt liÖu hiÖu qu¶ h¬n, th-êng xuyªn b¶o d-ìng söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt, n©ng cao ý thøc tr¸ch nhiÖm cña c«ng nh©n ë mäi kh©u s¶n xuÊt, xö lý nghiªm kh¸c víi nh÷ng hµnh vi lµm l·ng phÝ nguyªn liÖu.  Gi¶m chi phÝ cè ®Þnh: Chi phÝ cè ®Þnh lµ lo¹i chi phÝ kh«ng thay ®æi khi s¶n l-îng t¨ng hoÆc gi¶m. Nh-ng chi phÝ cè ®Þnh b×nh qu©n trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm sÏ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¶m khi t¨ng s¶n l-îng. Do ®ã, khi s¶n l-îng s¶n xuÊt t¨ng sÏ gi¶m chi phÝ cè ®Þnh b×nh qu©n tÝnh trªn mét ®¬n vÞ s¶n phÈm. Muèn t¨ng s¶n l-îng trªn quy m« hiÖn cã th× C«ng ty ph¶i t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, tËn dông triÖt ®Ó n¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ, b¶o qu¶n tèt tµi s¶n cè ®Þnh ®Ó tr¸nh háng hãc, gi¶m chi phÝ söa ch÷a.  §Ó cã thÓ ®¸p øng ®-îc nhu cÇu gia t¨ng cña ho¹t ®éng SXKD, mua s¾m thªm trang thiÕt bÞ m¸y mãc, x©y dùng thªm c¬ së h¹ tÇng th× ngoµi phÇn vèn tù cã C«ng ty vÉn ph¶i vay thªm vèn tõ c¸c NH nh-ng l·i suÊt rÊt cao. H¹n chÕ nµy ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ cña ho¹t kinh doanh vµ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty. Do ®ã, c«ng ty ®· huy ®éng vèn néi bé tõ chÝnh ng-êi lao ®éng.¸p dông ph-¬ng thøc vay nµy võa gi¶m ®-îc sè tiÒn tr¶ l·i vay cho C«ng ty, võa b¶o ®¶m tÝnh an toµn cho ng-êi lao ®éng, kÝch thÝch ng-êi lao ®éng lµm viÖc vµ cã tr¸ch nhiÖm h¬n bëi v× 1 phÇn tµi s¶n cña hä ®ang n»m trong C«ng ty.  X©y dùng kÕ ho¹ch sö dông vèn.  Qu¶n lÝ chÆt c¸c kho¶n ph¶i thu vµ hµng tån kho.  Gi¶m thêi gian vËn ®éng cña tiÒn mÆt.  TiÕt kiÖm chi phÝ l-u th«ng. 4, C«ng t¸c thÞ tr-êng vµ Marketing: ThÞ tr-êng lµ vÊn ®Ò ®Æc biÖt quan träng víi mçi doanh nghiÖp v× nã quyÕt ®Þnh sù tån t¹i, ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Do ®ã viÖc nghiªn cøu t×m hiÓu nh»m gi÷ v÷ng cñng cè thÞ tr-êng truyÒn thèng, ph¸t hiÖn më réng thÞ tr-êng míi lµ nhiÖm vô hµng ®Çu mµ c«ng ty Cæ phÇn VËt t- N«ng s¶n ®ang thùc hiÖn. §Ó ho¹t ®éng nµy ®¸p øng ®-îc sù ph¸t triÓn, c«ng ty ®· vµ ®ang thùc hiÖn nh÷ng biÖn ph¸p sau:  T¨ng c-êng giíi thiÖu s¶n phÈm, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh c«ng ty th«ng qua viÖc x©y dùng mét th-¬ng hiÖu v÷ng m¹nh. Qu¶ng c¸o réng r·i s¶n phÈm trªn c¸c ph-¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng.  §µo t¹o ®éi ngò nh©n viªn b¸n hµng cã tr×nh ®é nh»m l«i cuèn kh¸ch hµng dïng c¸c s¶n phÈm cña m×nh. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Ph¸t triÓn hÖ thèng cöa hµng, giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm mét c¸ch réng r·i theo nhiÒu kªnh. Më réng hÖ thèng ®¹i lý, th«ng qua c¸c ®¹i lý ®Ó cung cÊp th«ng tin vÒ s¶n phÈm ®ång thêi thu thËp c¸c th«ng tin vÒ kh¸ch hµng.  T¨ng c-êng c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ tr-êng. §Ó gi¶m thêi gian vµ chi phÝ c«ng ty ®· thuª doanh nghiÖp chuyªn lµm vÒ vÊn ®Ò nµy.  §-a ra mét møc gi¸ kh«ng nh÷ng phï hîp víi chi phÝ cña doanh nghiÖp mµ cßn ph¶i phï hîp víi møc gi¸ cña c¸c ®èi thñ c¹nh tranh. 5, C«ng t¸c qu¶n lý chÊt l-îng s¶n phÈm cña c«ng ty: §èi víi bÊt cø c«ng ty nµo, mµ nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng c«ng ty s¶n xuÊt kinh doanh th× s¶n phÈm ®¶m b¶o vÒ mÆt chÊt l-îng vµ sè l-îng, mÉu m·, ®óng tiÕn ®é giao hµng rÊt quan träng. NÕu s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm cã chÊt l-îng kÐm, sè l-îng kh«ng ®¶m b¶o, kh«ng ®óng tiÕn ®é giao hµng, sÏ nhanh chãng lµm mÊt lßng tin cña kh¸ch, lµm gi¶m sót kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm. §Ó lµm s¶n xuÊt ra nh÷ng s¶n phÈm ®¸p øng tèt nhu cÇu thÞ tr-êng c«ng ty ®· chó ý tíi nhiÒu vÊn ®Ò:  Th-êng xuyªn b¶o d-ìng vµ c¶i tiÕn ®æi míi trang thiÕt bÞ c«ng nghÖ.  §µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho ng-êi lao ®éng. N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc tù gi¸c cña ng-êi lao ®éng.  T¨ng c-êng c«ng t¸c qu¶n lÝ trong mäi kh©u cña s¶n xuÊt.  Sö dông nguyªn vËt liÖu cã chÊt l-îng tèt víi gi¸ thµnh hîp lÝ.  Quan t©m ®Õn c«ng t¸c b¶o qu¶n, dù tr÷ nguyªn vËt liÖu. IV. Ph©n tÝch kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh - N¨m 2005 lµ n¨m khã kh¨n trong c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh. ThÞ tr-êng ph©n bãn, n«ng s¶n diÔn biÕn rÊt phøc t¹p, gi¸ x¨ng dÇu t¨ng ®ét biÕn, biªn ®é gi¸ dao ®éng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 lín… lµm ¶nh h-ëng lín tíi vÊn ®Ò nhËp khÈu vµ kinh doanh ph©n bãn vµ n«ng s¶n. Tuy nhiªn c«ng ty ®· t¨ng c-êng n¾m b¾t th«ng tin, vùît qua khã kh¨n, thay ®æi c¬ cÊu mÆt hµng kinh doanh ph©n bãn, h¹n chÕ kinh doanh n«ng s¶n vµo cuèi n¨m, h-íng vµo kinh doanh cã hiÖu qu¶, nghiªn cøu vµ ®Ò ra ph-¬ng ¸n phï hîp cho kinh doanh tæng hîp, ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh, nªn c¸c chØ tiªu vÒ S¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2005 ®¹i ®a sè hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®-îc giao, thu nhËp ®êi sèng c«ng nh©n viªn ®-îc æn ®Þnh, h¹n chÕ ®-îc rñi ro trong kinh doanh, b¶o tån vèn, thùc hiÖn v-ît møc nép Ng©n s¸ch Nhµ n-íc. - N¨m 2006: N-íc ta chÝnh thøc gia nhËp WTO cã nhiÒu doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n-íc ®Çu t- vµo n-íc ta t¹o ra nhiÒu c¬ héi míi vµ søc Ðp c¹nh tranh lín. C«ng ty gÆp kh«ng Ýt khã kh¨n do mÆt hµng chÝnh cña c«ng ty lµ ph©n bãn phôc vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®èi t-îng mua hµng lµ mong d©n thuéc nh÷ng ng-êi nghÌo trong X· héi, ho¹t ®éng s¶n xuÊt n«ng nghiÖp phô thuéc vµo thêi tiÕt khÝ h©u, gi¸ c¶ mÆt hµng nµy rÊt nh¹y c¶m víi c¸c biÕn ®éng nh- quan hÖ cung cÇu, gi¸ c¶ x¨ng dÇu…c¸c yÕu tè nµy t¸c ®éng rÊt lín tíi ho¹t ®éng S¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Tuy vËy sau 1 n¨m Cæ phÇn ho¸, c«ng ty ®· thùc sù ho¹t ®éng theo m« h×nh C«ng ty cæ phÇn, gi÷ ®-îc uy tÝn vµ më réng ®-îc hÖ thèng m¹ng l-íi b¸n hµng réng trong ph¹m vi toµn quèc vµ cã kinh nghiÖm nhiÒu n¨m nªn ®· nh¹y bÐn n¾m b¾t vµ xö lý th«ng tin kÞp thêi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ vµ h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng S¶n xuÊt Kinh doanh. - N¨m 2007: C«ng ty ®· tËn dông thêi c¬ kinh doanh ph©n bãn, më réng mÆt hµng vµ ®Þa bµn kinh doanh nh»m ®¸p øng tãt h¬n c¶ vÒ sè l-îng, chÊt l-îng vµ thêi vô cho s¶n xuÊt n«ng nghiÖp trong n-íc, thóc ®Èy xuÊt khÈu ph©n bãn nh÷ng lóc thÞ tr-êng trong n-íc chÞu søc Ðp cña hµng tiÓu ng¹ch vµ hµng s¶n xuÊt trong n-íc nªn s¶n l-îng tiªu thô ®· t¨ng lªn vµ kinh doanh cã hiÖu qu¶. S¶n xuÊt bao b× còng t¨ng nhanh vµ ®ang thùc hiÖn ph-¬ng ¸n ®Çu t- më réng x-ëng ®Ó ®¹t kÕt qu¶ cao h¬n. C¸c dù ¸n x©y dùng nhµ m¸y s¶n xuÊt Supe L©n t¹i Lµo Cai, trung t©m th-¬ng m¹i dÞch vô vËt tN«ng s¶n t¹i Thanh Tr× còng ®ang ®-îc xóc tiÕn nhanh chãng. TÊt c¶ nh÷ng khëi s¾c míi ®ã ®· ®-a tíi kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ cho C«ng ty n¨m 2007, thu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nhËp ®êi sèng c«ng nh©n viªn ®-îc c¶i thiÖn vµ æn ®Þnh, vèn ®-îc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn, thùc hiÖn v-ît møc nghÜa vô nép Ng©n s¸ch nhµ n-íc. Tû suÊt lîi nhuËn / Tæng vèn kinh doanh ph¶n ¸nh 1 ®ång vèn kinh doanh trong kú tham gia s¶n xuÊt kinh doanh t¹o ra bao nhiªu ®ång lîi nhuËn sau thuÕ. N¨m 2005 th× sè ®ång lîi nhuËn t¹o ra lµ 0,034 so víi n¨m 2006 lµ 0,068 (t¨ng 100%); N¨m 2007 lµ 0,093, t¨ng 36,8% so víi n¨m 2006. C¸c sè liÖu trªn cho thÊy kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty t¨ng rÊt nhanh sau qu¸ tr×nh Cæ phÇn ho¸. Tû suÊt lîi nhuËn/Tæng vèn kinh doanh n¨m 2005 so víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh cßn t-¬ng ®èi thÊp, nh-ng ®Õn n¨m 2007 tû suÊt nµy ®· t¨ng gÇn gÊp 3 lÇn, lóc nµy l¹i ®-a c«ng ty v-ît lªn dÉn ®Çu so víi c¸c ®¬n vÞ kh¸c. Tû suÊt lîi nhuËn/Tæng doanh thu ph¶n ¸nh cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn thu ®-îc tõ 1 ®ång doanh thu. N¨m 2006 con sè nµy lµ 0,005 t¨ng 100% so víi n¨m 2005. §Õn n¨m 2007 hÖ sè nµy còng t¨ng thªm 66% lµ 0,0083 so víi n¨m 2006. C¸c hÖ sè ph¶n ¸nh lîi nhuËn, doanh thu nµy còng ®· cho thÊy kÕt qu¶ ®¹t ®-îc cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng lªn nhanh chãng. So víi c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh, hÖ sè nµy lµ kh«ng dÔ v-ît qua. HÖ sè quan träng nhÊt ¶nh h-ëng tíi kh¶ n¨ng kinh doanh cña c«ng ty lµ Sè vßng quay vèn trong mét n¨m, n¨m 2005 lµ 13,81 cao h¬n n¨m 2006 lµ 13,54. N¨m 2007 th× tèc ®é quay vèn cña c«ng ty ®-îc ®Èy nhanh h¬n nªn sè vßng quay vèn lµ 16,9 t¨ng 24,8% so víi n¨m 2006. HÖ sè quay vßng vèn nµy lµ kh¸ nhanh, nh-ng cã thÓ t¨ng lªn nÕu m¹ng l-íi kinh doanh ®-îc më réng lµm t¨ng kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. V. §¸nh gi¸ chung Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -