Tài liệu Giới thiệu về ban công nghiệp, thương mại và dịch vụ

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 41 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Thùc tËp tèt nghiÖp lµ mét c¬ héi tèt gióp sinh viªn vËn dông kiÕn thøc lý luËn ®· häc ë nhµ tr-êng vµo thùc tiÔn nh»m ph©n tÝch, lý gi¶i vµ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò do thùc tÕ ®Æt ra. Qua ®ã gióp sinh viªn cñng cè vµ n©ng cao kiÕn thøc ®· ®-îc häc, ®-îc trang bÞ vµ lµm quen víi c«ng t¸c ph©n tÝch, nghiªn cøu vµ qu¶n lý kinh tÕ hiÖn nay. Víi môc ®Ých ®ã, Khoa Khoa häc Qu¶n lý-Tr-êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n ®· ph©n c«ng t«i vÒ thùc tËp t¹i Ban C«ng nghiÖp, Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô thuéc ViÖn ChiÕn l-îc ph¸t triÓn-Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-. Trong thêi gian thùc tËp võa qua, t«i ®· hiÓu râ h¬n vÒ ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh vµ c¸c vÊn ®Ò vÒ c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y, chøc n¨ng nhiÖm vô cña ViÖn ChiÕn l-îc ph¸t triÓn, nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc, nh÷ng khã kh¨n tån t¹i vµ nguyªn nh©n cña nh÷ng tån t¹i ®ã trong ViÖn vµ trong Ban C«ng nghiÖp, Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô. §ång thêi qua ®ã t«i còng thÊy râ h¬n vÒ ph-¬ng h-íng, kÕ ho¹ch hµnh ®éng cña Ban C«ng nghiÖp, Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô. Trong b¶n b¸o c¸o nµy, t«i xin ®-îc tr×nh bµy nh÷ng hiÓu biÕt vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu T-, ViÖn ChiÕn l-îc ph¸t triÓn còng nh- vÒ Ban C«ng ngiÖp, Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô nh- sau: PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu T-. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: Giíi thiÖu vÒ ViÖn ChiÕn l-îc ph¸t triÓn. PhÇn III: a. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn I: Giíi thiÖu chung vÒ Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t-. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. Ngay tõ khi thµnh lËp n-íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ c«ng t¸c kÕ ho¹ch ®· ®-îc Nhµ n-íc quan t©m. C¸c hÖ thèng kÕ ho¹ch nhµ n-íc ®· nhanh chãng ®-îc thµnh lËp. Sau ®ã cïng víi qu¸ tr×nh lÞch sö cña quèc gia, hÖ thèng nµy ®· kh«ng ngõng ®-îc h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nh»m ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu cÊp b¸ch cña thêi ®¹i. Thêi kú tõ thµnh lËp n-íc ®Õn n¨m 1986.  Ngµy 31-12-1945 Chñ tÞch n-íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ®· ký s¾c lÖnh sè 78 thµnh lËp Uû ban nghiªn cøu KÕ ho¹ch kiÕn thiÕt.  Ngµy 14-5-1950 Chñ tÞch n-íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ ®· ra s¾c lÖnh sè 68 thnµh lËp Ban kinh tÕ ChÝnh phñ thay cho Uû ban nghiªn cøu KÕ ho¹ch kiÕn thiÕt.  Ngµy 8-10-1955 thµnh lËp Uû ban kÕ ho¹ch quèc gia. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Th¸ng 10-1961 ®æi tªn Uû ban kÕ ho¹ch quèc gia thµnh Uû ban KÕ ho¹ch Nhµ n-íc. Trong thêi kú nµy c¬ quan ho¹t ®éng theo c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung. Thêi kú tõ 1986 ®Õn nay. Sau n¨m 1986 c¬ quan KÕ ho¹ch vÉn ®-îc gäi lµ Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n-íc nh-ng c¬ cÊu vµ ph-¬ng thøc qu¶n lý cá thÓ thay ®æi cho phï hîp víi qu¸ tr×nh ®æi míi cña ®Êt n-íc. Ngµy 22-10-1995 thùc hiÖn NghÞ QuyÕt kú häp thø VIII cña Quèc héi kho¸ IX, s¸t nhËp Uû ban kÕ ho¹ch Nhµ n-íc vµ Uû ban Nhµ n-íc vÒ hîp t¸c vµ ®Çu t- thµnh Bé KÕ hoach vµ §Çu t-. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-. Chøc n¨ng: Lµ c¬ quan cña ChÝnh phñ cã chøc n¨ng tham m-u tæng hîp vÒ x©y dùng chiÕn l-îc, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ n-íc. VÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý nhµ n-íc vÒ lÜnh vùc ®Çu t- trong vµ ngoµi n-íc, gióp chÝnh phñ phèi hîp, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c¸c môc tiªu cña nÒn kinh tÕ quèc d©n. NhiÖm vô vµ quyÒn h¹n. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Tæ chøc nghiªn cøu x©y dùng chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña c¶ n-íc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi theo nghµnh, vïng vµ l·nh thæ. X¸c ®Þnh ph-¬ng h-íng vµ c¬ cÊu gäi vèn ®Çu t- n-íc ngoµi vµo ViÖt Nam ®¶m b¶o c©n ®èi ®Çu t- trong vµ ngoµi n-íc ®Ó tr×nh ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh.  Tr×nh ChÝnh phñ c¸c dù ¸n luËt, ph¸p lÖnh, c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cã liªn quan ®Õn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch qu¶n lý kinh tÕ. KhuyÕn khÝch ®Çu t- trong vµ ngoµi n-íc nh»m thùc hiÖn c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi chiÕn l-îc, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch nh»m æn ®Þnh ph¸t triÓn kinh tÕx· héi.  Nghiªn cøu, x©y dùng c¸c quy chÕ vµ ph-¬ng ph¸p kÕ ho¹ch ho¸, h-íng dÉn c¸c bªn n-íc ngoµi vµ ViÖt Nam trong viÖc ®Çu t- vµo ViÖt Nam vµ tõ ViÖt Nam ra n-íc ngoµi.  Tæng hîp c¸c nguån lùc trong vµ ngoµi n-íc, x©y dùng tr×nh ChÝnh phñ c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n, trung h¹n vµ ng¾n h¹n vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi.  Tæ chøc nghiªn cøu thu thËp xö lý c¸c th«ng tin vÒ dù b¸o ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi trong vµ ngoµi n-íc phôc vô cho viÖc x©y dùng vµ ®iÒu hµnh kÕ ho¹ch. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Thùc hiÖn hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc ph¸t triÓn chÝnh s¸ch kinh tÕ, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi, hç trî ph¸t triÓn vµ hîp t¸c ®Çu t-. 3. C¬ cÊu tæ chøc cña Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t- hiÖn nay.  Bé tr-ëng.  C¸c thø tr-ëng.  C¸c c¬ quan trong Bé. HiÖn nay Bé cã 28 ®¬n vÞ( Vô, ViÖn). NhiÖm vô, c¬ cÊu tæ chøc vµ biªn chÕ cña c¸c ®¬n vÞ do Bé tr-ëng quyÕt ®Þnh trong ph¹m vi ®-îc ChÝnh phñ quy ®Þnh. Bé tr-ëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t- cïng víi Bé tr-ëng Bé Néi vô h-íng dÉn chøc n¨ng, nhiÖm vô, tæ chøc bé m¸y c¬ quan KÕ ho¹ch vµ ®Çu t- cña c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn II: Giíi thiÖu vÒ viÖn chiÕn l-îc ph¸t triÓn I- §Æc ®iÓm, t×nh h×nh vµ chøc n¨ng, nhiÖm vô cña viÖn. 1. Qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña ViÖn. ViÖn ChiÕn l-îc ph¸t triÓn lµ tæ chøc sù nghiÖp trùc thuéc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-, cã vÞ trÝ t-¬ng ®-¬ng Tæng côc lo¹i I, ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së tiÒn th©n lµ hai Vô cña Uû ban kÕ ho¹ch nhµ n-íc:  Vô tæng hîp kinh tÕ quèc d©n dµi h¹n.  Vô kÕ ho¹ch ph©n vïng kinh tÕ. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn tõ hai Vô trªn cho ®Õn ViÖn ChiÕn l-îc ngµy nay nh- sau: N¨m 1960: Thµnh lËp Vô tæng hîp kinh tÕ quèc d©n dµi h¹n vµ Vô kÕ ho¹ch ph©n vïng kinh tÕ. N¨m 1988: NhËp hai ViÖn thµnh ViÖn KÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ph©n bè lùc l-îng s¶n xuÊt. N¨m 1994: §æi tªn ViÖn KÕ ho¹ch dµi h¹n vµ ph©n bè lùc l-îng s¶n xuÊt thµnh ViÖn ChiÕn l-îc ph¸t triÓn. 2. Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña ViÖn ChiÕn l-îc ph¸t triÓn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  ViÖn cã chøc n¨ng nghiªn cøu khoa häc vµ tæng hîp, tham m-u vÒ lÜnh vùc chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi c¶ n-íc vµ c¸c vïng l·nh thæ.  Tæ chøc nghiªn cøu vµ so¹n th¶o chiÕn l-îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn tæng thÓ kinh tÕ-x· héi cña ®Êt n-íc, quy ho¹ch ®Çu t-, quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c vïng.  Thùc hiÖn c¸c ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o c¸n bé phï hîp víi chøc n¨ng cña ViÖn.  Hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc nghiªn cøu chiÕn l-îc, chÝnh s¸ch, quy ho¹ch, ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi. 3. Tæ chøc, tiÒm lùc cña ViÖn. ViÖn cã héi ®ång khoa häc, v¨n phßng viÖn vµ 8 ban nghiªn cøu:  Ban tæng hîp: Nghiªn cøu, tæng hîp hÖ thèng quan ®iÓm vµ ®Þnh h-íng chiÕn l-îc, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi c¶ n-íc.  Ban Ph©n tÝch vµ dù b¸o kinh tÕ vÜ m«: Ph©n tÝch vµ dù b¸o sù ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ë tÇm vÜ m« c¶ n-íc, theo dâi c¸c dù b¸o ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c n-íc trong khu vùc vµ c¸c trung t©m ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Ban Vïng vµ l·nh thæ: Nghiªn cøu, tæng hîp kÕt qu¶ nghiªn cøu quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi cña c¶ n-íc vµ c¸c vïng l·nh thæ.  Ban C«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i vµ dÞch vô: Nghiªn cøu chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc th-¬ng m¹i, dÞch vô trªn ph¹m vi c¶ n-íc vµ c¸c vïng l·nh thæ.  Ban N«ng nghiÖp vµ n«ng th«n: Nghiªn cøu chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn n«ng, l©m, ng- nghiÖp vµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn, ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng th«n.  Ban KÕt cÊu h¹ tÇng vµ ®« thÞ: Nghiªn c-ó, tæng hîp chiÕn l-îc, quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c¸c nghµnh giao th«ng, b-u ®iÖn, cÊp ®iÖn, cÊp tho¸t n-íc vµ ph¸t triÓn ®« thÞ.  Ban Nguån nh©n lùc vµ x· héi: Nghiªn cøu, tæng hîp chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn nguån nh©n lùc vµ c¸c vÊn ®Ò x· héi.  Ban Kinh tÕ thÕ giíi: Nghiªn cøu, tæng hîp chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ ®èi ngo¹i cña n-íc ta, t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi, khu vùc vµ c¸c trung t©m ph¸t triÓn. 4. C¸c mèi quan hÖ cña ViÖn: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 4.1. Trong n-íc:ViÖn cã mèi quan hÖ víi c¸c Bé, nghµnh, c¸c ViÖn nghiªn cøu, c¸c tr-êng ®¹i häc, c¸c Së KÕ ho¹ch vµ §Çu T- tØnh vµ thµnh phè trong c¸c lÜnh vùc:  Phèi hîp nghiªn cøu chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi.  H-íng dÉn ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi.  Trao ®æi th«ng tin vµ ®µo t¹o c¸n bé nghiªn cøu chiÕn l-îc vµ quy hoach. 4.2. Ngoµi n-íc: ViÖn cã quan hÖ hîp t¸c víi c¸c c¬ quan, viÖn nghiªn cøu cña nhiÒu n-íc vµ tæ chøc quèc tÕ nh-: Ch-¬ng tr×nh ph¸t triÓn cña Liªn Hîp Quèc(UNDP), Tæ chøc ph¸t triÓn cña Liªn hîp quèc(UNIDO), Trung t©m ph¸t triÓn vïng cña Liªn hîp quèc(UNCD), Ng©n hµng ph¸t triÓn Ch©u ¸(ADB), C¬ quan ph¸t triÓn quèc tÕ Thuþ §iÓn(SIDA), ViÖn ph¸t triÓn Hµn Quèc(KDI)… 5. Mét sè thµnh tùu chÝnh cña ViÖn.  Chñ tr× c¸c ch-¬ng tr×nh khoa häc cÊp Nhµ n-íc 70-01; 70A vµ nhiÒu ®Ò tµi cÊp Nhµ n-íc, cÊp Bé. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Chñ tr× x©y dùng Tæng s¬ ®å ph©n bè lùc l-îng s¶n xuÊt thêi kú 1986-1990, phôc vô kÕ ho¹ch 5 n¨m 1986-1990 vµ §¹i héi VI cña §¶ng.  Tham gia x©y dùng ChiÕn l-îc æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi lÇn thø VII cña §¶ng.  Chñ tr× x©y dùng ®Ò ¸n c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ tr×nh Héi nghÞ lÇn thø 7 BCHTW §¶ng kho¸ VII.  Tham gia x©y dùng dù th¶o v¨n kiÖn §¹i héi §¶ng VIII.  Lµm ®Çu mèi gióp Bé tæ chøc triÓn khai nghiªn cøu chiÕn l-îc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010.  ViÖn ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt trong quan hÖ hîp t¸c nghiªn cøu vµ ®µo t¹o víi nhiÒu c¬ quan vµ tæ chøc khoa häc cña nhiÒu n-íc vµ tæ chøc quèc tÕ. 6. §¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 2002. 6.1. Nh÷ng -u ®iÓm chÝnh.  §· hoµn thµnh khèi l-îng c«ng t¸c lín, huy ®éng ®-îc nhiÒu c¸n bé tham gia nghiªn cøu triÓn khai ChiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  PhÇn lín c¸n bé cña ViÖn ®Òu cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc, tr×nh ®é chÝnh trÞ, chuyªn m«n nghiÖp vô, ngo¹i ng÷ ®-îc n©ng lªn mét b-íc.  ViÖc kÕt hîp gi÷a nghiªn cøu khoa häc vµ sö dông kÞp thêi c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu vµo viÖc x©y dùng c¸c ®Ò ¸n, b¸o c¸o ®· ®-îc chó ý.  Sù phèi hîp c«ng t¸c gi÷a ViÖn vµ c¸c ®¬n vÞ trong Bé ®-îc thùc hiÖn t-¬ng ®èi tèt. 6.2. Nh÷ng yÕu ®iÓm chÝnh.  C«ng t¸c nghiªn cøu lý luËn, ph-¬ng ph¸p luËn ®· ®-îc quan t©m nh-ng ch-a lµm ®-îc nhiÒu, nh×n chung nhiÒu v-íng m¾c ch-a ®-îc gi¶i quyÕt, viÖc ®i s©u b¸m s¸t thùc tÕ cßn yÕu, mét phÇn do kinh phÝ h¹n chÕ.  ChÊt l-îng c«ng t¸c quy ho¹ch, qu¶n lý nhµ n-íc ®èi víi c«ng t¸c quy ho¹ch cßn h¹n chÕ.  Tæ chøc bé m¸y nghiªn cøu chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ch-a ®-îc h×nh thµnh ®ång bé tö Trung -¬ng xuèng ®Þa ph-¬ng. Lùc l-îng c¸n bé nghiªn cøu cßn máng, chËm ®-îc bæ xung. 6.3. KiÕn nghÞ víi Bé.  §Ò nghÞ Bé sím kiÖn toµn bé m¸y vµ t¨ng c-êng c¸n bé nghiªn cøu cho ViÖn, t¨ng c-êng qu¶n lý ®èi víi c«ng t¸c quy ho¹ch. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Kinh phÝ ho¹t ®éng nªn cã phÇn bè trÝ th-êng xuyªn hµng n¨m cho c«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch. 7. Ph-¬ng h-íng nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 2003.  TiÕp tôc triÓn khai thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi IX cña §¶ng theo l·nh ®¹o vµ chØ ®¹o cua L·nh ®¹o cña Bé.  KÕt hîp c¶i c¸ch hµnh chÝnh víi cñng cè tæ chøc, t¨ng c-êng c¸n bé nh»m x©y dùng ViÖn v÷ng m¹nh. Sau khi ®-îc Bé th«ng qua chøc n¨ng, nhiÖm vô trong t×nh h×nh míi.  Thùc hiÖn c«ng t¸c chuyªn m«n: Thùc hiÖn ®Ò ²n: “X©y dùng chiÕn l­îc ph²t triÓn kinh tÕ biÓn ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020”. Thùc hiÖn ®Ò ²n: “ §iÒu chØnh quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp tËp trung”. Thùc hiÖn ®Ò ¸n §æi míi qu¶n lý nhµ n-íc ®èi víi c«ng t¸c quy ho¹ch. Hoµn thµnh c¸c ®Ò ¸n ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi vïng ®-îc Bé giao.  Thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t- chiÒu s©u, nèi m¹ng néi bé ViÖn, kÕt nèi víi m¹ng cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t-.  Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o vµ cung cÊp c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu, th«ng tin cho Ban bÝ th-. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Ph¸t triÓn hîp t¸c quèc tÕ: TiÕp tôc më réng quan hÖ Hîp t¸c quèc tÕ theo h-íng t¨ng c-êng n¨ng lùc nghiªn cøu chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn cho hÖ thèng lµm c«ng t¸c nµy tõ Trung -¬ng xuèng ®Þa ph-¬ng. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 PhÇn III: Giíi thiÖu vÒ ban c«ng nghiÖp th-¬ng m¹i vµ dÞch vô Chøc n¨ng nhiÖm vô vµ tæ chøc cña Ban c«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i dÞch vô: Ban c«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i vµ dÞch vô thuéc ViÖn chiÕn l-îc ph¸t triÓn, cã chøc n¨ng nghiªn cøu khoa häc vµ tæng hîp chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc th-¬ng m¹i, dÞch vô. ChiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn lµ mét bé phËn ®ãng gãp vµo quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi cña c¶ n-íc, cña c¸c vïng l·nh thæ. Ban c«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i vµ dÞch vô cã nhiÖm vô chñ yÕu sau ®©y: 1. Tæ chøc nghiªn cøu vµ tæng hîp c¸c kÕt qu¶ nghiªn cøu ®Ó x©y dùng vµ so¹n th¶o chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc th-¬ng m¹i, dÞch vô trªn ph¹m vi c¶ n-íc vµ c¸c vïng l·nh thæ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Nghiªn cøu vµ tæng hîp quy ho¹ch tæng thÓ vµ ph¸t triÓn c¸c khu, côm c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt g¾n víi ph¸t triÓn th-¬ng m¹i vµ du lÞch trªn ph¹m vi c¶ n-íc vµ c¸c vïng l·nh thæ. 3. Tham gia cô thÓ hãa c¸c chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn nh-: tham gia ®Þnh h-íng kÕ ho¹ch 5 n¨m; tham gia x©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh vµ c¸c dù ¸n; tham gia víi c¸c nghµnh vµ ®Þa ph-ong x©y dùng chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc th-¬ng m¹i, dÞch vô trong ph¹m vi ngµnh vµ ®Þa ph-¬ng. 4. Nghiªn cøu lý luËn, ph-¬ng ph¸p luËn vµ ph-¬ng ph¸p x©y dùng chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn nghµnh c«ng nghiÖp vµ mét sè lÜnh vùc th-¬ng m¹i, dÞch vô, h-íng dÉn c¸c nghµnh vµ ®Þa ph-¬ng vÒ lÜnh vùc nµy. 5. Tham gia c¸c dù ¸n hîp t¸c quèc tÕ thuéc c¸c lÜnh vùc chuyªn nghµnh cña ban phô tr¸ch, theo sù ph©n c«ng cña ViÖn. C¬ cÊu tæ chøc cña Ban C«ng nghiÖp, Th-¬ng M¹i vµ DÞch Vô: 1. Ban tæ chøc c¸c nhãm nghiªn cøu sau: a) C¸c nhãm nghiªn cøu theo lÜnh vùc chuyªn m«n: Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Nhãm tæng hîp nghiªn cøu c¸c chi tiªu tæng hîp ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i vµ dÞch vô. - Nhãm nghiªn cøu ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp g¾n víi ph¸t triÓn th-¬ng m¹i vµ dÞch vô liªn quan, c¸c côm c«ng nghiÖp( ph©n bè c«ng nghiÖp). - Nhãm nghiªn cøu méi sè lÜnh vùc th-¬ng m¹i, dÞch vô( c¸c chÝnh s¸ch, dÞch vô... ) b) C¸c nhãm nghiªn cøu chuyªn ®Ò theo nh÷ng hîp ®ång nghiªn cøu cô thÓ. c) Lùc l-îng c¸n bé nghiªn cøu ®-îc ph©n c«ng ®an xen gi÷a c¸c nhãm chuyªn m«n theo lÜnh vùc vµ chuyªn ®Ò. 2. Biªn chÕ cña Ban: Bao gåm: 15 ng-êi -Nhãm Tæng hîp 03 ng-êi -Nhãm nghµnh CN vµ khu côm CN 06 ng-êi -Nhãm th-¬ng m¹i, dÞch vô 03 ng-êi -L·nh ®¹o Ban 03 ng-êi C¸c c¸n bé nghiªn cøu ®-îc xem xÐt bæ sung cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc, yªu cÇu cã hiÓu biÕt vÒ nghµnh nh-ng ph¶i cã kiÕn thøc tæng hîp vÒ kinh tÕ. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tãm l-îc ho¹t ®éng cña Ban c«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i vµ dÞch vô 1. Ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc. Víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô nghiªn cøu theo quy ®Þnh cña ViÖn, trong n¨m 2002, Ban C«ng NghiÖp, Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô ®· cã nh÷ng ho¹t ®éng khoa häc cô thÓ nh- sau: 1.1. TiÕp tôc nghiªn cøu hoµn thiÖn vÒ lý luËn vµ ph-¬ng ph¸p luËn x©y dùng chiÕn l-îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn c«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i vµ dÞch vô du lÞch trong ph¹m vi nghiªn cøu cña ban. 1.2. B°o vÖ th¯nh c«ng ®Ò t¯i khoa häc cÊp Bé: “ Méi sè vÊn ®Ò vÒ ph­¬ng ph²p tæng hîp quy ho³ch c«ng nghiÖp”, kÕt qu° ®³t lo³i xuÊt s¾c. 1.3. TriÓn khai thùc hiÖn ®Ò t¯i nghiªn cøu khoa häc cÊp Bé:” T²c ®éng cða m«i tr-êng vµ chÝnh s¸ch th-¬ng m¹i ®Õn sù ph¸t triÓn cña méi sè ngµnh s¶n phÈm c«ng nghiÖp chÕ t²c”. 1.4. Thùc hiÖn ®Ò t¯i nghiªn cøu khoa häc cÊp ViÖn:” Méi sè vÊn ®Ò vÒ nghiªn cøu nhu cÇu thÞ tr-êng mét sè hµng c«ng nghiÖp tiªu dïng phôc vô c«ng t¸c quy ho¹ch v¯ chuyÓn dÞch c¬ cÊu hiÖn nay cða Viªt Nam’. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2. Ho¹t ®éng nghiªn cøu phôc vô thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña ViÖn Trong n¨m 2002, Ban C«ng NghiÖp, Th-¬ng m¹i vµ DÞch vô ®· trùc tiÕp tham gia vµ hoµn thµnh tèt c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu phôc vô nhiªm vô chÝnh trÞ cña ViÖn nh- sau: 2.1. Tham gia tÝch cùc vµo c¸c ho¹t ®éng chuyªn m«n cña ViÖn, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chÝnh trÞ mµ Bé giao cho ViÖn. 2.2. Tham gia thùc hiÖn nghiªn cøu x©y dùng ®Ò ²n ph²t triÓn” Tam gi²c ph¸t triÓn biªn giíi ba n-íc ViÖt Nam- Lµo vµ Cam-pu-chia. 2.3. Trùc tiÕp tham gia v¯o nhãm c«ng t²c x©y dùng ®Ò ²n” Gi°m chi phÝ s°n xuÊt méi sè s°n phÈm c«ng nghiÖp” do Bé th¯nh lËp, b²o c²o ®± ho¯n thµnh vµ ®-îc Bé th«ng qua tr×nh ChÝnh phñ. 2.4. Gióp ViÖn tæ chøc v¯ trùc tiÕp thùc hiÖn viÖc thÈm ®Þnh “Quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c ngµnh c«ng nghiÖp ViÖt Nam theo vïng l·nh thæ ®Õn n¨m 2010” do Bé C«ng NghiÖp x©y dùng d­íi sù chØ ®³o cða ViÖn v¯ cða Bé. 2.5. D-íi sù chØ ®¹o cña ViÖn, tham gia thùc hiÖn c¸c nghiªn cøu ®¸nh gi¸, tæng kÕt c«ng t¸c quy ho¹ch ®Æc biÖt lµ c«ng t¸c quy ho¹ch ph¸t triÓn c¸c nghµnh c«ng nghiÖp, th-¬ng m¹i vµ dÞch vô du lÞch.
- Xem thêm -