Tài liệu Giới thiệu tổng quan về nhno&ptnt

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 85 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ..................................................................... 3 CHƢƠNG 1: Giới thiệu Tổng quan về NHNo&PTNT ... 5 1. Quá trình hình thành và phát triển: .......................... 5 2. Cơ cấu tổ chức: ............................................................ 7 3. Chức năng nhiệm vụ của NHNo&PTNT NHNo&PTNT ................................................................ 10 CHƢƠNG 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm .................. 12 1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh .................. 12 2. Hoạt động huy động vốn ........................................... 14 3. Hoạt động cho vay ..................................................... 20 4. Thanh toán quốc tế .................................................... 23 CHƢƠNG 3 : Một số nhận xét và đề xuất ...................... 25 1. Chiến lƣợc phát triển ............................................... 25 2. Kết quả đạt đƣợc ....................................................... 26 3. Những mặt tồn tại. ..................................................... 28 KẾT LUẬN ....................................................................... 30 -1- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp -2- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp LỜI MỞ ĐẦU Hoà mình với công cuộc đổi mới chung của đất nước, cùng góp phần vào những thành tựu đã đạt được trong thập niên qua, ngành ngân hàng đã phải vượt qua không ít khó khăn để phấn đấu cho mục tiêu phát triển đất nước. Vì mục tiêu này, không ai khác mà chính hệ thống ngân hàng phải trở thành bàn đạp vững chắc cho nền kinh tế. Tuy nhiên, mời năm đổi mới chưa phải là nhiều, ngân hàng còn phải giải quyế nhiều khó khăn trước mắt mà một trong những vấn đề nổi cộm là hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng hiện nay. Nhận thức vai trò to lớn của vốn đối với nền kinh tế, tầm quan trọng của vốn đối với sự phát triển của ngân hàng. NHNo&PTNT chủ trương nâng cao hiệu quả huy động vốn với định hướng nâng dần tính ổn định và duy trì mức chi phí hợp lý. Nhân thức được tầm quan trọng của nguồn vốn,đặc biệt là vốn huy động trong hoạt động kinh doanh của mình,những năm qua các NHTM Việt Nam nói chung và NHNo&PTNT nói riêng đã không ngừng cố gắng bằng mọi -3- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp biện pháp để mở rộng huy động vốn nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhằm khơi tăng nguồn vốn cho ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. Với những gì trình bày trong báo cáo thực tập này em mong rằng phần nào phản ánh được tình hình hoạt động của ngân hàng nói chung và hệ thống NHNo&PTNT nói riêng. -4- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp CHƢƠNG 1: Giới thiệu Tổng quan về NHNo&PTNT 1. Quá trình hình thành và phát triển: Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NHNo&PTNT) Việt Nam thành lập ngày 26/03/1988 theo quyết định số 53/HĐBT của hội đồng bộ trưởng (nay là Chính phủ) hoạt động theo luật các tổ chức tín dụng Việt Nam. Trải qua 18 năm xây dựng và trưởng thành đến nay NHNo&PTNT Việt Nam đã có quy mô hoạt động lớn nhất với hơn 2000 Phòng giao dịch số 17 , phòng giao dịch, biên chế hơn 3000 cán bộ nhân viên, vốn điều lệ hơn 6000 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn huy động 135 nghìn tỷ đồng (gấp 61 lần khi mới thành lập), tổng dư nợ cho vay và đầu tư 143 nghìn tỷ đồng (gấp 52 lần khi mới thành lập). Kể từ năm1993 đến nay, NHNo&PTNT Việt Nam là ngân hàng đầu tiên liên tục được kiểm toán quốc tế do công ty kiểm toán Uc Cooper & Lybrand thực hiện và xác nhận: “NHNo&PTNT Việt Nam là tổ chức Ngân hàng lành mạnh, đáng tin cậy”. Từ một ngân hàng chuyên doanh nhỏ bé, đến nay NHNo&PTNT Việt Nam đã vươn lên trở thành một NHTM nhà nước hàng đầu Việt Nam, có vị thế trong khu -5- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp vực và uy tín trên thế giới. Không chỉ giữ vai trò chủ đạo và chủ lực trong đầu tư vốn và phát triển nông nghiệp, nông thôn mà còn đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đát nước, xứng đáng với danh hiệu cao quý “Anh hùng lao động thời kì đổi mới” do chủ tịch nước phong tặng vào ngày 07/05/2003. Có mạng lưới kinh doanh trải rộng toàn quốc với 2 Sở Giao dịch, 130 Phòng Giao dịch và trên 700 điểm giao dịch. Có 3 Công ty hạch toán độc lập là Công ty Cho thuê Tài chính, Công ty TNHH Chứng khoán, Công ty Quản lý Nợ và Khai thác Tài sản và 2 đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Công nghệ Thông tin và Trung tâm Đào tạo. Lĩnh vực đăng ký KD của NHNO&PTNT: - Nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nớc bằng VNĐ và ngoại tệ dưới nhiều hình thức. Phát hành kì phiếu nội và ngoại tệ. - Cho vay ngắn, trung, dài hạn bằng VNĐ và ngoại tệ đối với các pháp nhân, cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư nhân, sản xuất và kinh doanh trên các lĩnh vực. -6- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh. - Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu. - Chuyển tiền nhanh qua mang chuyển tiền điện tử. - Chi trả lương cán bộ công nhân viên. - Uỷ thác đầu tư trong nước và ngoài nước. - Chi trả kiều hối, kinh doanh ngoại tệ. 2. Cơ cấu tổ chức: Hiện nay, Phòng Giao dịchcó 11 phòng ban .Cụ thể như sau: - Phòng khách hàng doanh nghiệp lớn. - Phòng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Phòng khách hàng cỡ nhỏ. - Phòng quản lý rủi ro và nợ có vấn đề. - Phòng thanh toán xuất nhập khẩu. - Phòng tổ chức hành chính. - Phòng kế toán giao dịch. - Phòng tiền tệ kho quỹ. - Phòng tổng hợp. -7- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - Phòng thông tin điện toán. - Phòng giao dịch Tây Hồ. - Tổ thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử. Sơ đồ 1.1: Cơ cấu tổ chức cấp chi nhánh Ban gi¸m ®èc Khèi kinh Doanh Khèi qu¶n lý rñi ro Khèi t¸c nghiÖp Khèi hç trî Phßng kh¸ch hµng DN lín Phßng/tæ qu¶n lý rñi ro Phßng kÕ to¸n giao dÞch Phßng/tæ tæng hîp Phßng kh dn võa vµ nhá Phßng/tæ qu¶n lý nî cã vÊn ®Ò Phßng tiÒn tÖ,kho quü Phßng tæ chøc hµnh chÝnh Phßng/tæ thanh to¸n XNK Phßng/tæ th«ng tin ®iÖn to¸n Phßng kh¸ch hµng c¸ nh©n Quü tiÕt kiÖm/®iÓm giao dÞch -8- Phßng giao dÞch Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Sơ đồ 1.2: Cơ cấu tổ chức: Phòng giao dịch Tr-ëng phßng giao dÞch Phã phßng giao dÞch Bé phËn kinh doanh Bé phËn kÕ to¸n Bé phËn kho quü Quü tiÕt kiÖm  Phòng hành chính: văn thư, lễ tân, đóng dấu, luân chuyển công văn có chức năng văn phòng  Phòng kế toán ngân quỹ: thực hiện thu chi cân đối  Phòng tín dụng: cung cấp sản phẩm tín dụng cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức  Phòng tin học: đảm bảo chức năng hệ thống, lập trình các chương trình theo các phòng ban  Phòng nghiệp vụ thẻ: phát hành và cung cấp các dịch vụ về thẻ -9- Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp  Phòng thanh toán quốc tế: cung cấp các sản phẩm xuất nhập khẩu, mở L/C 3. Chức năng nhiệm vụ của NHNo&PTNT NHNo&PTNT - Huy động vốn: Nhận tiền gửi kỳ hạn và không kỳ hạn bằng VNĐ, phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu, tiếp nhận vốn đầu tư, uỷ thác do NHNO&PTNT phân bổ. - Tiếp nhận vốn uỷ thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước. - Cho vay bằng VNĐ và ngoại tệ đối với tổ chức kinh tế theo thời hạn ( Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ) - Vay vốn của NHNN và các tổ chức Tín Dụng khác. - Bảo lãnh : NHNo&PTNT hiện cung cấp tất cả các phương thức bảo lãnh thông dụng đang được sử dụng trong nền kinh tế. Đặc biệt trong thương mại quốc tế, bạn có thể liên hệ với NHNo&PTNT để có được các chứng thư bảo lãnh theo tiêu chuẩn quốc tế và được chấp nhận rộng rãi bởi trên 450 ngân hàng đại lý trong và ngoài nước của NHNo&PTNT. - 10 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - Thực hiện kinh doanh ngoại tệ - Mở L/C cung cấp các sản phẩm xuất nhập khẩu. - Nhờ thu, bao thanh toán. - Thực hiện cung ứng tiền tệ, các nghiệp vụ phát sinh. - 11 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp CHƢƠNG 2: Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Phòng Giao dịch Hoàn Kiếm 1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh Trong 3 năm qua, tình hình kinh tế chính trị thế giới cũng như trong nước có nhiều bất ổn, nhưng ngành ngân hàng của Việt Nam nói chung và Phòng Giao dịchNHTC Ba Đình nói riêng vẫn tăng trưởng với tốc độ khả quan. Bảng 1: Kết quả kinh doanh năm 2006-2008 Đơn vị : tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng thu nhập 2006 2007 2008 2007/2006 4017 4995 5446 +97 8 Tổng chi phí 3376 3838 4552 +46 2 Lợi nhuận trước 641 1157 894 +51 thuế 6 2008/2007 +24,3 +45 % +9% 1 +13,7 +71 +18,6 % 4 % +80,5 -263 - % 22,7% (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 2008 Phòng Giao dịch số 17) - 12 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Nhìn vào các số liệu trên ta thấy: Lợi nhuận của NHNo&PTNT tăng mạnh nhất là vào năm 2007, từ mức 641 tỷ đồng của năm 2006, tăng 80%, lên mức 1157 tỷ đồng, tức là tăng 516 tỷ đồng. Có được kết quả này không chỉ do sự vận hành thông suốt và thống nhất cao của ban điều hành mà còn là sự đóng góp của toàn bộ nhân viên Ngân hàng trong điều kiện kinh tế tăng trưởng tương đối ổn định. Tuy nhiên sang năm 2008, lợi nhuận của NHNo&PTNT bị tụt giảm đáng kể khi ngân hàng đã phải đối mặt với những khó khăn trong thanh khoản do mức lãi suất huy động cao chưa từng có và tốc độ tăng trưởng tín dụng khác, thêm vào đó là sự thu hẹp quy mô của tín dụng tiêu dùng và bất động sản. Cụ thể, kết thúc năm 2008, lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống NHNo&PTNT đạt gần 900 tỷ đồng, giảm 263 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2007, tương ứng với mức giảm 22,7%. Kết quả này tuy không đạt với kết quả ban đầu, nhưng so với mặt bằng chung các Phòng Giao dịch Ngân hàng trong cùng hệ thống cũng như các Phòng Giao dịch khác thì đây lại là một con số rất khả quan. - 13 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp 2. Hoạt động huy động vốn Là một đơn vị thành viên của hệ thống Ngân hàng Việt Nam nói chung và của NHNo&PTNT Việt Nam nói riêng, Phòng Giao dịch số 17 luôn bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ hoạt động đã đề ra “nhanh chóng, an toàn, hiệu quả” trên cơ sở đó để thực hiện hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Huy động vốn là một trong những hoạt đông quan trọng nhất của hệ thống ngân hàng bởi nguồn vốn kinh doanh chủ yếu của ngân hàng là nguồn vốn huy động dưới các hình thức: tiền gửi, tiền vay. Do đó hoạt động kinh doanh của ngân hàng phụ thuộc phần lớn vào công tác huy động vốn: quy mô - cơ cấu, chất lượng huy động vốn Bảng số liệu đã phản ánh tình hình nguồn vốn huy động của Phòng Giao dịch qua các thời kì có nhiều biến động khác nhau, nhưng nhìn chung có xu hướng tăng trưởng ổn định và phát triển. Năm 2007, tổng nguồn vốn huy động là 4.470 tỷ đồng, mặc dù giảm 447 tỷ đồng tương ứng với 10% so với năm 2006 do chỉ đạo của NHNo&PTNT Việt Nam giảm tiền gửi của các TCTD, nhưng tiền gửi từ dân cư và các TCKT vẫn tăng. Năm 2008, nguồn vốn tăng lên một lượng đáng kể là 1.182 tỷ đồng, tương ứng với 46,7% so với - 14 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp năm 2007, nguồn vốn tư dân cư mặc dù tăng trưởng so với năm 2007 song tốc độ tăng trưởng còn chưa tương xứng với sự tăng trưởng của nguồn vốn dẫn đến giảm tỷ trọng so với năm 2007 (từ 37% xuống 35% tổng nguồn vốn) chưa đạt kế họach TW giao là 42%. Hiện nay mức lãi suất huy động vốn cao nhất của các NHTM phổ biến ở mức 18,5%/ năm đối với tiền gửi bằng VNĐ. Trong 6 tháng đầu năm 2008, NHNo&PTNT đã liên tục tăng năng suất huy động để phù hợp với diễn biến của thị trường ( trong 6 tháng Viêtinbank đã hơn 10 lần tăng lãi suất huy động vốn).Hiện tại lãi suất huy động vốn của NHNo&PTNT cao nhất ở mức 18,2%/ năm đối với tiền gửi bằng VNĐ và 6,5%/ năm đối với tiền gửi bằng USD. Tuy nhiên, 6 tháng cuối năm 2008, lãi suất huy động giảm nhanh do chịu sức ép của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, vì vậy gây nên khá nhiều khó khăn cho ngân hàng. Bảng 2: Tình hình nguồn vốn huy động giai đoạn 2006 2008 tại NHNo&PTNT Phòng Giao dịch số 17 Đơn vị : tỷ đồng - 15 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Chỉ tiêu 2006 2007 2008 2007/2006 2008/2007 Tổng nguồn 4.470 4.023 5.905 -447 -10% +1882 +46,7% vốn huy động 1.NV theo loại tiền - NV theo nội 3.197 3.136 4.854 -61 -1,9% +1718 +54,7% tệ - NV theo 1.273 888 1.051 -385 -30,2% +163 +18,3% ngoại tệ 2.NV theo kì hạn - TG không 918 985 1.278 +67 +7,2% +293 +29,7% kì hạn - TG có kì 1.376 820 859 -556 -40,4% +39 +4,8% hạn < 12 tháng - TG có kì 2.176 2.219 3.768 +43 +1,9% +1549 +69,8% hạn > 12 tháng 3.NV theo thành phần Ktế - TG dân cư 1.153 1.491 1.771 +338 +29,3% +280 +18,7% - TG các 1.551 1.444 2.650 -107 -6,8% +1206 +83,5% TCKT - TG các 766 88 137 -678 -88,5% +49 +55,6% TCTD - 16 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp - TG ủy thác 1.000 1.000 1.347 0 đầu tư 0 +347 +34,7% (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 2008 Phòng Giao dịch số 17) Công tác nguồn vốn luôn được Phòng Giao dịch coi trọng và là mục tiêu hàng đầu để phát triển kinh doanh. Nhờ thực hiện tốt được huy động vốn thông qua chuyển đổi cơ cấu nguồn vốn sang hướng ổn định với thời kỳ dài, tăng trưởng tiền gửi dân cư thông qua đa dạng hóa các hình thức huy động nên nguồn vốn của Phòng Giao dịchđã tăng lên đáng kể, đạt dược những thành tích đáng khích lệ. Các hình thức huy động đặc biệt: Kỳ phiếu:Thường được phát hành khi Ngân hàng cần huy động một lượng vốn đáp ứng nhu cầu kinh doanh trong từng thời kì nhất định.Kỳ phiếu Ngân hàng là một công cụ huy động rất linh hoạt nên Ngân hàng đã sử dụng rất phổ biến loại này,thường có các kì hạn: 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 18 tháng, 2 năm…có các phương thức trả lãi khác nhau: trả lãi trước, trả lãi sau, trả lãi theo kì hạn tiền gửi. Cụ thể: - 17 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp Bảng 3: Số liệu huy động kỳ phiếu qua các năm từ 2004 – 2006 tại Phòng Giao dịch số 17 Đơn vị : tỷ đồng Chỉ tiêu 2006 2007 2008 Kì phiếu ngắn 17,089 0,098 246,096 0,059 0,067 0,065 hạn Kỳ phiếu dài hạn (Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2006 - 2008 Phòng Giao dịch số 17) Qua số liệu trên ta có thể khẳng định: lượng phát hành kỳ phiếu là không cố định qua các năm mà tùy theo nhu cầu về vốn của chi nhánh. Phòng Giao dịch số 17 chủ yếu là phát hành kỳ phiếu ngắn hạn còn kỳ phiếu dài hạn chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ. Chứng chỉ tiền gửi(CDs): CDs là công cụ vay nợ do Ngân hàng phát hành nhằm huy động vốn trên thị trường với bản chất tương tự như một khoản tiền gửi có kì hạn. Theo đó - 18 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp người chủ sở hữu CDs được hưởng khoản lãi suất định kì tính toán trên cơ sở 360 ngày và được hoàn trả mệnh giá đến hạn. Sự khác biệt chủ yếu giữa CDs với tiền gửi có kì hạn là chúng có thể chuyển nhượng và mệnh giá được thống nhất theo một mức giá trị chuẩn. Với việc sử dụng CDs làm một công cụ huy động tiền gửi, Phòng Giao dịch số 17 đã huy động vốn một cách chủ động hơn mà không phải phụ thuộc vào tiền gửi của khách hàng. Cụ thể là: Năm 2006 Phòng Giao dịch đã huy động được là 91,451 tỷ đồng. Năm 2007 Phòng Giao dịch đã huy động được là 114,24 tỷ đồng. Năm 2008 Phòng Giao dịch đã huy động được là 337,43 tỷ đồng. Phòng Giao dịch số 17 đã sử dụng chứng chỉ tiền gửi như một công cụ huy động vốn mang lại nhiều hiệu quả cao và cũng là một trong những hình thức huy động chủ yếu. Trái phiếu: Trái phiếu Ngân hàng là một công cụ huy động vốn dài hạn được sử dụng để huy động vốn đầu tư cho - 19 - Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp các dự án cho vay trung dài hạn. Trong năm 2006, Phòng Giao dịchđã phát hành đợt trái phiếu với tổng số vốn huy động được là 6,492 tỷ đồng. Sang năm2007, số vốn huy động được từ việc phát hành trái phiếu đã giảm chỉ còn là 5,425 tỷ đồng .Trong năm 2008, số vốn huy động được là 6,492 tỷ đồng. Hiện nay Phòng Giao dịchvẫn tiếp tục sử dụng việc pht hành trái phiếu để huy động vốn. 3. Hoạt động cho vay Sử dụng vốn là vấn đề rất quan trọng đối vối ngân hàng. Với số vốn huy động được, ngân hàng phải đảm bảo cho việc sử dụng vốn của mình đạt được mục đích an toàn vốn, thúc đẩy kinh tế phát triển và thu lãi cao. Bảng 3: Tình hình dƣ nợ giai đoạn 2006 - 2008 tại NHNo&PTNT Phòng Giao dịch số 17 Đơn vị: tỷ đồng Chỉ tiêu 20 20 2.2 1.8 Tổng dƣ nợ 06 07 1. Dƣ nợ theo loại 00 tiền 75 - Dư nợ nội tệ 1.0 1.1 - Dư nợ ngoại tệ 1.1 77 66 01 2.Dƣ nợ theo thời gian 24 5 20 2.0 08 57 97 1.0 8 79 - 20 - 2007/2006 -325 14,7 +35 +3,2 -349 % % 31% 2008/2007 +182 + -123 +304 9,7% +39, 11,1 2% %
- Xem thêm -