Tài liệu Giới thiệu tổng quan về cục thuế hà nội

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu §èi víi bÊt kú quèc gia nµo trªn thÕ giíi, thuÕ lu«n ®-îc coi lµ vÊn ®Ò ®¹i côc cña n-íc nhµ. Bëi lÏ thuÕ kh«ng nh÷ng lµ mét nguån thu quan träng cña nhµ n-íc, mµ h¬n n÷a thuÕ cßn lµ c«ng cô ®iÒu tiÕt vµ qu¶n lý nÒn kinh tÕ. ChÝnh v× tÇm quan träng lín lao nµy nªn ®ßi hái c¸c n-íc ph¶i cã mét hÖ thèng qu¶n lý thuÕ ë c¸c cÊp. N-íc ta còng kh«ng n»m ngoµi yªu cÇu ®ã. Tõ nh÷ng n¨m 1954, nhµ n-íc ta ®· quan t©m ®Õn c«ng t¸c thu thuÕ vµ thµnh lËp tæ chøc thu thuÕ. Cïng víi nh÷ng ®æi míi cña ®Êt n-íc, ngµnh thuÕ còng nhtæ chøc thuÕ ngµy cµng trë nªn v÷ng m¹nh, gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù ®æi míi cña ®Êt n-íc. §Æc biÖt, hiÖn nay n-íc ta ®ang trong tiÕn tr×nh héi nhËp kinh tÕ Quèc tÕ, ®ßi hái chóng ta ph¶i hoµn thiÖn c«ng t¸c vµ tæ chøc thuÕ theo h-íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸. NÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn, sù xuÊt hiÖn c¸c tæ chøc vµ doanh nghiÖp kinh doanh ngµy cµng ®a d¹ng th× c«ng viÖc qu¶n lý vµ thu thuÕ ngµy cµng trë nªn khã kh¨n vµ phøc t¹p. T×nh tr¹ng trèn thuÕ vµ gian lËn thuÕ ®ang lµ vÊn ®Ò bøc xóc cña nhµ n-íc ta. §iÒu ®ã cµng ®ßi hái cao h¬n ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng nh- n-íc ta hiÖn nay. Qua häc tËp t¹i tr-êng, còng nh- qu¸ tr×nh nghiªn cøu cña m×nh qua s¸ch b¸o ®· t¹o cho em sù quan t©m ®Õn lÜnh vùc nµy. §Ó bæ sung thªm kiÕn thøc cho m×nh vÒ hÖ thèng chÝnh s¸ch vµ c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ cña n-íc ta hiÖn nay em ®· chän cho m×nh ®¬n vÞ thùc tËp ®ã lµ : Côc thuÕ Hµ Néi. D-íi sù ph©n c«ng vµ s¾p xÕp cña phßng tæ chøc t¹i Côc thuÕ Hµ Nåi vµ sù chÊp thuËn ban l·nh ®¹o phßng qu¶n lý doanh nghiÖp, em ®· ®-îc thùc tËp t¹i phßng qu¶n lý doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi. Th«ng qua b¸o c¸o tæng hîp, em xin giíi thiÖu s¬ qua vµi nÐt vÒ côc thuÕ Hµ Néi. B¸o c¸o tæng hîp bao gåm c¸c phÇn sau: Ch-¬ng I: Giíi thiÖu tæng quan vÒ Côc thuÕ Hµ Néi 1.1 LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Côc thuÕ Hµ Néi 1.2 Chøc n¨ngvµ nhiÖm vô cña c¸c phßng ban t¹i Côc thuÕ Hµ Néi Ch-¬ng II: KÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m 2005, §¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt 2.1 KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c thuÕ n¨m 2005 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 2.2 §¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt Ch-¬ng i: giíi thiÖu Tæng quan vÒ Côc ThuÕ hµ néi 1.1. LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn Côc thuÕ Hµ Néi: Ngµy 19/8/1945 d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, nh©n d©n Thñ ®« ®· tiÕn hµnh Tæng khëi nghÜa giµnh chÝnh quyÒn vÒ tay nh©n d©n. Ngµy 2/9/1945, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra n-íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ. Nh-ng kh«ng bao l©u sau, giÆc Ph¸p quay l¹i x©m chiÕm n-íc ta, sau ngµy toµn quèc kh¸ng chiÕn (19/12/1946), qu©n ta rót khái Thñ ®« ®Ó b¶o toµn lùc l-îng vµ kh¸ng chiÕn l©u dµi. Thñ ®« bÞ thùc d©n Ph¸p t¹m chiÕm. Sau 9 n¨m kh¸ng chiÕn, ngµy 10/10/1954 qu©n ta tiÕn vÒ gi¶i phãng Thñ ®«. Trong ®oµn qu©n chiÕn th¾ng vÒ tiÕp qu¶n Thñ ®o cã ®oµn thuÕ vô Hµ néi - nh÷ng c¸n bé ®Çu tiªn cña ngµnh thuÕ Hµ néi, Tõ 1954 ®Õn 1975: Tæ chøc ®Çu tiªn cña ngµnh thuÕ Hµ néi sau ngµy tiÕp qu¶n Thñ ®« lµ ph©n së thuÕ vô Hµ néi. Thêi kú nµy, c«ng t¸c thuÕ phôc vô cho c«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ hµn g¾n vÕt th-¬ng chiÕn tranh. Cuèi n¨m 1959 hÖ thèng thu thuÕ cña Thñ ®« s¸p nhËp n»m trong ngµnh tµi chÝnh. Thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý thu c¸c lo¹i thuÕ nh- thuÕ n«ng nghiÖp, thuÕ doanh thu, thuÕ lîi tøc doanh nghiÖp, thuÕ hµng ho¸, thuÕ bu«n chuyÕn, thuÕ s¸t sinh, thuÕ r-îu, thuÕ thæ tr¹ch, thuÕ xuÊt nhËp khÈu, thuÕ tån kho, c«ng t¸c thuÕ phôc vô tèt cho viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ cña tõng thêi kú. KÕ ho¹ch 5 n¨m (1961 - 1965) ®ang thùc hiÖn dang dë th× ®Õ quèc Mü më réng chiÕn tranh ph¸ ho¹i ra miÒn B¾c. C«ng t¸c thuÕ Thñ ®« h-íng vµo phôc vô nhiÖm vô kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n-íc vÜ ®¹i, duy tr× s¶n xuÊt, ®¶m b¶o ®êi sèng cho nh©n d©n ®ång thêi chi viÖn søc ng-êi, søc cña cho tiÒn tuyÕn. Tõ n¨m 1975 ®Õn 1990: N¨m 1975 miÒn Nam hoµn toµn gi¶i phãng, ®Êt n-íc thèng nhÊt, c¶ n-íc b-íc sang mét giai ®o¹n c¸ch m¹ng míi. ChiÕn tranh kÕt thóc, viÖn trî cña c¸c n-íc anh em kh«ng cßn, viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n-íc ph¶i dùa vµo néi lùc lµ chÝnh, thuÕ trë thµnh nguån thu chñ yÕu cña ng©n s¸ch nhµ n-íc. ChÝnh v× vËy, hÖ thèng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®-îc bæ sung, söa ®æi vµ ngµy cµng hoµn thiÖn. Tæ chøc ngµnh thuÕ Thñ ®« còng ®-îc kiÖn toµn tõng b-íc ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô thu ng©n s¸ch ngµy cµng nÆng nÒ. N¨m 1983, Chi côc thuÕ CTN ®-îc thµnh lËp vµ ë c¸c quËn huyÖn lµ phßng thuÕ c«ng th-¬ng nghiÖp ®Ó qu¶n lý thu thuÕ CTN ®èi víi c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh CTN dÞch vô. Tuy tæ chøc qu¶n lý thuÕ vÉn n»m trong ngµnh tµi chÝnh nh-ng cã tÝnh ®éc lËp vÒ tæc chøc bé m¸y, chØ ®¹o nghiÖp vô, kinh phÝ ho¹t ®éng. C¸n bé thuÕ ®-îc bæ sung mét sè lùc l-îng bé ®éi chuyÓn ngµnh, phôc viªn ch-a qua ®µo t¹o. Thêi kú nµy nhiÖm vô thu ng©n s¸ch ®-îc thùc hiÖn bëi c¸c c¬ quan: Chi côc thuÕ c«ng th-¬ng nghiÖp. Chi côc thuÕ quèc doanh - qu¶n lý tµi chÝnh c¸c xÝ nghiÖp ®Þa ph-¬ng thuéc Së Tµi chÝnh vËt gi¸ Hµ Néi. Tõ 1990 ®Õn nay: - Tæ chøc bé m¸y vµ ®µo t¹o c¸n bé +Tæ chøc bé m¸y KÓ tõ sau ®¹i héi §¶ng VI, ®Êt n-íc chuyÓn m×nh trong thêi kú ®æi míi, chuyÓn nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr-êng theo ®Þnh h-íng XHCN, nhiÒu s¾c thuÕ ®· ®-îc luËt ho¸ nh»m n©ng cao hiÖu lùc cña c«ng t¸c thu ng©n s¸ch. §Ó ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô thu ng©n s¸ch ngµy cµng nÆng nÒ, phï hîp víi yªu cÇu c¶i c¸ch thuÕ b-íc 1 vµ yªu cÇu hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý thu thuÕ, ngµnh thuÕ Thñ ®« ®· ®-îc tæ chøc l¹i theo hÖ thèng ngµnh däc thèng nhÊt trong c¶ n-íc theo quy ®Þnh t¹i th«ng t- sè 38 TC/TCCB ngµy 25/8/1990 h-íng dÉn NghÞ ®Þnh 281/H§BT vÒ viÖc thµnh lËp hÖ thèng thuÕ Nhµ n-íc trùc thuéc Bé Tµi ChÝnh. Th¸ng 10/1990 Côc thuÕ TP Hµ Néi ®-îc thµnh lËp trªn c¬ së hîp nhÊt c¸c c¬ quan thu ng©n s¸ch: Chi côc thuÕ CTN, Chi côc thu quèc doanh, phßng thuÕ n«ng nghiÖp vµ phßng thu quèc doanh c¸c xÝ nghiÖp ®Þa ph-¬ng. Tæ chøc bé m¸y Côc thuÕ TP Hµ Néi bao gåm: 13 phßng thuéc v¨n phßng Côc: phßng kÕ ho¹ch - kÕ to¸n - thèng kª; phßng thanh tra vµ xö lý tè tông vÒ thuÕ; phßng thuÕ tr-íc b¹ vµ thu kh¸c; phßng thuÕ khu vùc kinh tÕ quèc doanh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp; phßng thuÕ khu vùc kinh tÕ quèc doanh c¸c ngµnh giao th«ng - b-u ®iÖn - x©y dùng; phßng thuÕ khu vùc kinh tÕ quèc doanh c¸c ngµnh th-¬ng 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiÖp - dÞch vô; phßng thuÕ khu vùc kinh tÕ n«ng l©m - thuû lîi; phßng thuÕ khu vùc kinh tÕ quèc doanh c¸c ngµnh V¨n ho¸ x· héi; phßng nghiÖp vô thuÕ n«ng nghiÖp; phßng nghiªp vô Ngoµi quèc doanh; phßng Tæ chøc c¸n bé - ®µo t¹o - thi ®ua tuyªn truyÒn; phßng hµnh chÝnh qu¶n trÞ; phßng t¹i vô. 16 côc thuÕ quËn, huyÖn: Chi côc quËn Hoµn KiÕm, quËn Ba §×nh, quËn Hai Bµ Tr-ng, quËn §èng §a, huyÖn Thanh tr×, huyÖn Tõ Liªm, huyÖn Gia L©m, huyÖn Sãc S¬n, … Th¸ng 3/1993 Phßng qu¶n lý Ên chØ ®-îc thµnh lËp vµ ®æi tªn phßng nghiÖp vô Ngoµi quèc doanh thµnh phßng NghiÖp vô thuÕ. Th¸ng 7/1993 theo chØ ®¹o cña Tæng côc thuÕ, Bé Tµi ChÝnh, Côc thuÕ TP Hµ Néi t¸ch bé phËn qu¶n lý thu thuÕ c¸c ®¬n vÞ cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi cña phßng thuÕ c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ n«ng l©m - thuû lîi thµnh lËp phßng qu¶n lý thu thuÕ c¸c ®¬n vÞ cã vèn ®Çu tn-íc ngoµi. Th¸ng 7/1995 phßng M¸y tÝnh - Côc thuÕ TP Hµ Néi ®-îc thµnh lËp, t¸ch tõ mét bé phËn cña phßng kÕ ho¹ch - kÕ to¸n - thèng kª. Ngµy 29/11/1995 Bé Tµi ChÝnh cã quyÕt ®Þnh sè 1205 TC/Q§/TCCB thµnh lËp Chi côc thuÕ quËn T©y Hå, Ngµy 21/12/1996 Bé Tµi ChÝnh cã QuyÕt ®Þnh sè 1174 TC/Q§/TCCB thµnh lËp Chi côc thuÕ QuËn Thanh Xu©n. Ngµy 13/8/1997 Bé Tµi ChÝnh cã QuyÕt ®Þnh sè 582 Q§/TC/TCCB thµnh lËp Chi côc thuÕ quËn CÇu GiÊy. Thùc hiÖn Th«ng t- sè 110/1998/TT /BTC ngµy 3/8/1998 cña Bé Tµi ChÝnh h-íng dÉn söa ®æi bæ sung c¬ cÊu bé m¸y Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng, Côc thuÕ TP Hµ Néi s¸p nhËp phßng thuÕ n«ng nghiÖp vµo phßng nghiÖp vô thuÕ vµ thµnh lËp thªm 2 phßng míi ®Ó qu¶n lý thu thuÕ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ quèc doanh quËn huyÖn lµ phßng qu¶n lý thu thuÕ c¸c doanh nghiÖp NQD sè 1 vµ sè 2 Ngµy 15/3/2000 Bé tr-ëng Bé Tµi ChÝnh cã QuyÕt ®Þnh sè 039/2000/Q§-BTC thµnh lËp phßng qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi lÜnh vùc kinh doanh dÞch vô tµi chÝnh, ng©n hµng thuéc Côc thuÕ TP Hµ Néi. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ngµy 5/7/2002 Bé Tµi ChÝnh cã QuyÕt ®Þnh sè 87/2002/ Q§ - BTC thµnh lËp phßng Hç trî tæ chøc vµ ng-êi nép thuÕ thuéc Côc thuÕ TP Hµ Néi. Ngµy 23/12/2003 Bé Tµi ChÝnh cã QuyÕt ®Þnh sè 217, 218/2003/QD - BTC Thµnh l©p Chi côc thuÕ quËn Long Biªn vµ Chi côc thuÕ quËn Hoµng Mai. Bé m¸y qu¶n lý thu thuÕ cña ngµnh thuÕ Thñ ®« kh«ng ngõng ®-îc cñng cè vµ hoµn thiÖn theo sù chØ ®¹o thèng nhÊt cña Bé Tµi ChÝnh, Tæng côc thuÕ, phï hîp víi yªu cÇu c¶i c¸ch b-íc 2, phï hîp víi c¬ chÕ doanh nghiÖp tù tÝnh, tù kª khai, tù nép thuÕ. Thùc hiÖn quyÕt ®Þnh sè 189/2003/Q§ - BTC Ngµy 14/11/2003 cña Bé tr-ëng Bé Tµi ChÝnh, bé m¸y cña ngµnh thuÕ Hµ Néi hiÖn nay bao gåm: V¨n phßng Côc: L·nh ®¹o côc vµ 18 phßng 14 Chi côc thuÕ quËn, huyÖn + C«ng t¸c ®µo t¹o c¸n bé: Coi träng c«ng t¸c ®µo t¹o, kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cho ®éi ngò c¸n bé thuÕ. Khi míi thµnh lËp, tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña ®éi ngò c¸n bé thuÕ cßn thÊp, mét sè l-îng kh«ng nhá c¸n bé thuÕ lµ bé ®éi phôc viªn chuyÓn ngµnh ch-a qua ®µo t¹o. N¨m 1991, sè c¸n bé thuÕ ch-a ®µo t¹o chiÕm tíi 37% tæng sè c¸n bé thuÕ. §Ó ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lý thu thuÕ tr-íc sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng vµ yªu cÇu cña héi nhËp quèc tÕ, vÉn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé thuÕ trë nªn cÊp b¸ch vµ ®-îc ngµnh thuÕ Hµ Néi hÕt søc coi träng. H¬n 10 n¨m qua ngµnh thuÕ Hµ Néi ®· ph«i hîp víi tr-êng §ai häc Tµi ChÝnh kÕ to¸n tæ chøc 2 líp ®¹i häc t¹i chøc chuyªn ngµnh thuÕ cho 180 c¸n bé; phèi hîp víi Trung häc kinh tÕ Hµ Néi tæ chøc 12 líp trung häc tµi chÝnh chuyªn ngµnh thuÕ cho trªn 700 c¸n bé; båi d-ìng ngo¹i ng÷ tr×nh ®« A, B cho hµng tr¨m c¸n bé; ®µo t¹o tin häc cho trªn 300 c¸n bé vµ tæ chøc trªn 1000 líp båi d-ìng ng¾n ngµy vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô cña c¸n bé trong ngµnh ®· ®-îc n©ng cao; HiÖn t¹i ngµnh thuÕ Hµ Néi cã 1856 c¸n bé c«ng chøc, trong ®ã: 13 ng-êi cã tr×nh ®é trªn ®¹i häc (0,7%), 1167 ng-êi cã tr×nh ®é ®¹i häc (63%), 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 641 ng-êi cã tr×nh ®é trung cÊp (34,5%), cßn l¹i chØ cã 35 ng-êi cã tr×nh ®ä s¬ cÊp vµ ch-a qua ®µo t¹o (1,8%) lµm c¸c c«ng viÖc t¹p vô, b¶o vÖ… §ång thêi víi viÖc chó träng n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho c¸n bé thuÕ, ngµnh thuÕ Hµ Néi còng hÕt søc coi träng c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ t- t-ëng, n©ng cao tr×nh ®é gi¸c ngé chÝnh trÞ vµ phÈm chÊt ®¹o ®øc cho ®éi ngò c¸n bé thuÕ, chÊp hµnh nghiªm chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n-íc vµ 10 ®iÒu kû luËt cña ngµnh - Thùc hiÖn nhiÖm vô chÝnh trÞ. Tõ khi thµnh lËp ®Õn nay ®-îc sù quan t©m l·nh ®¹o chØ ®¹o cña thµnh uû, H§ND,UBND TP Hµ Néi, Bé Tµi ChÝnh, Tæng côc thuÕ, sù phèi hîp hç trî cña chÝnh quyÒn c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c ®oµn thÓ víi sù nç lùc phÊn ®Êu kh«ng ngõng, ngµnh thuÕ Hµ Néi ®· kh¾c phôc mäi khã kh¨n, chÊp hµnh nghiªm c¸c luËt thuÕ, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô thu ng©n s¸ch hµng n¨m víi sè thu cao h¬n n¨m tr-íc. C«ng t¸c qu¶n lý thuÕ: chÊp hµnh nghiªm c¸c quy tr×nh qu¶n lý thu thuÕ, thùc hiÖn thu thuÕ qua kho b¹c, c«ng khai thuÕ, thu thuÕ t¸ch 3 bé phËn theo quy ®Þnh cña ngµnh…§· xo¸ bá c¬ chÕ chuyªn qu¶n, xãa bá kiÓu qu¶n lý khÐp kÝn, h×nh thµnh qu¶n lý theo chøc n¨ng: bé phËn tuyªn truyÒn hç trî tæ chøc c¸ nh©n nép thuÕ gióp hä n¾m v÷ng vµ thi hµnh ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é; bé phËn xö lý d÷ liÖu tin häc tÝnh thuÕ, theo dâi xö lý tê khai, tÝnh nî; bé phËn qu¶n lý ®«n ®èc nép thuÕ, bé phËn thanh tra kiÓm tra xö lý c¸c vi ph¹m vÒ thuÕ… phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý thuÕ theo c¬ chÕ míi: doanh nghiÖp tù tÝnh, tù kh¹i, tù nép thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ n-íc, chèng thÊt thu cã hiÖu qu¶ ®ång thêi h¹n chÕ tiªu cùc trong qu¸ tr×nh hµnh thu. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2 chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña c¸c phßng, ban trong côc thuÕ S¬ ®å bé m¸y tæ chøc côc thuÕ hµ néi Côc tr-ëng Côc thuÕ Phßng Tæng hîp vµ Dù to¸n Phßng Tuyªn TruyÒ n vµ hç trî tµi chÝnh vµ c¸ nh©n nép thuÕ Phßng Tin häc vµ xö lý d÷ liÖu vÒ thuÕ Phßng Qu¶n lý doanh nghiÖ p Phßng ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n Phßng Qu¶n lý Ên chØ Phßng Thanh tra Phßng Tæ chøc c¸n bé Phßng Hµnh chÝnh qu¶n trÞ tµi chÝnh Phßng Thu lÖ phÝ tr-íc b¹ vµ thu kh¸c Phßng L-u tr÷ thuéc Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh Sau ®©y lµ chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña tõng phßng ban cô thÓ: 1.2.1 Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Phßng Tæng Hîp Dù To¸n: Gióp côc tr-ëng côc thuÕ: tæng hîp, x©y dùng, ph©n bæ, tæ chøc chØ ®¹o thùc hiÖn dù to¸n thu thuÕ, phÝ, lÖ phÝ vµ thu kh¸c( sau ®©y gäi chung lµ thuÕ) do Côc ThuÕ qu¶n lý; triÓn khai, h-íng dÉn, chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô qu¶n lý thu thuÕ cña Côc ThuÕ. NhiÖm vô cô thÓ: - X©y dùng, tæng hîp dù to¸n thu thuÕ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt; th«ng b¸o dù to¸n thu thuÕ cho c¸c Chi Côc thuÕ, c¸c Phßng Qu¶n lý thuéc Côc ThuÕ sau khi ®· ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. - Tr×nh l·nh ®¹o Côc ThuÕ viÖc tæ chøc, h-íng dÉn chØ ®¹o, ®«n ®èc c¬ quan thuÕ cÊp d-íi trong viÖc thùc hiÖn dù to¸n thu; tæng hîp; ®¸nh gi¸ tiÕn ®é thùc hiÖn dù to¸n, 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn c«ng t¸c thu, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p khai th¸c nguån thu vµ chèng thÊt thu Ng©n S¸ch Nhµ n-íc; - X©y dùng c¸c ch-¬ng tr×nh, biÖn ph¸p qu¶n lý thu thuÕ; tr×nh l·nh ®¹o Côc thuÕ viÖc h-íng dÉn, chØ ®¹o kiÓm tra thùc hiÖn chÝnh s¸ch thuª, c¸c chÕ ®é qu¶n lý, c¸c biÖn ph¸p, quy tr×nh nghiÖp vô thuÕ trong néi bé; - Chñ tr× trong viÖc x©y dùng c¸c ®Ò ¸n qu¶n lý thu thuÕ ngoµi quèc doanh tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh; chñ tr× hoÆc tham gia víi c¸c ngµnh trong viÖc kh¶o s¸t, ®iÒu tra doanh thu, thu nhËp chÞu thuÕ cña ®èi t-îng nép thuÕ khu vùc ngoµi quèc doanh; - Chñ tr× ®¸nh gi¸, tæng hîp, b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt, b¸o c¸o chuyªn ®Ò vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn c¸c luËt thuÕ trªn ®Þa bµn, tæ chøc c«ng t¸c s¬ kÕt, tæng kÕt t×nh h×nh ho¹t ®éng chung, c«ng t¸c thu thuÕ vµ thu kh¸c cña Côc thuÕ; tæng hîp nh÷ng khã kh¨n, v-íng m¾c ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch vµ qu¶n lý thuÕ, dù kiÕn gi¶i ph¸p th¸o gì, b¸o c¸o Tæng côc; ®Ò xuÊt hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n chÝnh s¸ch hoÆc c¸c biÖn ph¸p, quy tr×nh nghiÖp vô thu; - DuyÖt bé tæng hîp thuÕ ngoµi quèc doanh, thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp, thuÕ nhµ ®Êt…cña c¸c Chi côc ThuÕ; - H-íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é thèng kª, kÕ to¸n thuÕ, chÕ ®é th«ng tin b¸o c¸o theo quy ®Þnh: - KiÓm tra hå s¬ hoµn thuÕ, miÔn, gi¶m thuÕ cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ thuéc Chi côc ThuÕ qu¶n lý, tr×nh l·nh ®¹oc Côc thuÕ quyÕt ®Þnh; - Cung cÊp th«ng tin sè liÖu vÒ thuÕ cho c¸c c¬ quan, ban ngµnh liªn quan vµ UBND tØnh( thµnh phè) tham gia víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp vÒ chñ tr-¬ng biÖn ph¸p khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þa ph-¬ng, chèng bu«n lËu, chèng kinh doanh tr¸i phÐp… - Biªn so¹n vµ tham gia biªn so¹n tµi liÖu, tæ chøc c¸c líp bçi d-ìng, tËp huÊn nghiÖp vô cho c¸n bé thuÕ; Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l-u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n-íc thuéc lÜnh vùc phßng qu¶n lý theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr-ëng Côc thuÕ giao. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.2 Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng Tuyªn truyÒn vµ Hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép ThuÕ (gäi t¾t lµ Phßng Tuyªn truyÒn vµ Hç trî): Gióp Côc tr-ëng Côc thuÕ; tuyªn truyÒn, gi¸o dôc Ph¸p luËt vÒ thuÕ, thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng hç trî cho tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ trong viÖc thùc hiÖn Ph¸p luËt thuÕ; NhiÖm vô cô thÓ: - X©y dùng kÕ ho¹ch, ch-¬ng tr×nh vÒ c«ng t¸c tuyªn truyÒn gi¸o dôc ph¸p luËt thuÕ, c«ng t¸c hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ do Côc thuÕ qu¶n lý; - Tæ chøc c«ng t¸c tuyªn truyÒn, phæ biÕn Ph¸p luËt vÒ thuÕ cho tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ; - Cung cÊp th«ng tin, h-íng dÉn, tr¶ lêi vÒ chÝnh s¸ch thuÕ, c¸c thñ tôc vÒ thuÕ(nh®¨ng ký, kª khai thuÕ, nép thuª, lËp hå s¬ xin miÔm thuÕ, gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ…) cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ; - H-íng dÉn tËp huÊn cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ vÒ chÝnh s¸ch thuÕ, thñ tôc thu nép thóª, chÕ ®é kÕ to¸n; chÕ ®é qu¶n lý, sö dông ho¸ ®¬n chøng tõ thuÕ…; - Chñ tr× trong viÖc tæ chøc c¸c cuéc to¹ ®µm, ®èi tho¹i víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ, n¾m b¾t nh÷ng khã kh¨n, v-íng m¾c cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong viÖc thùc hiÖn luËt thuÕ tõ ®ã ®Ò xuÊt, b¸o c¸o Tæng côc ThuÕ söa ®æi, bæ sung chÝnh s¸ch thuÕ vµ qu¶n lý thu thuÕ; - Tæng hîp, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vµ ho¹t ®éng phôc vô, hç trî c¸c tæ chøc c¸ nh©n nép thuÕ cña c¬ quan ThuÕ; - Cung cÊp th«ng tin c¶nh b¸o, trî gióp doanh nghiÖp tr¸nh rñi ro, thiÖt h¹i trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c th«ng tin hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ kh¸c trªn c¬ së hÖ thèng th«ng tin do ngµnh thuÕ qu¶n lý(c¸c ho¸ ®¬n kh«ng cßn gi¸ trÞ sö dông, c¸c doanh nghiÖp bá trèn, doanh nghiÖp mÊt tÝch…) - Biªn so¹n vµ tham gia biªn so¹n tµi liÖu, tËp huÊn cho c¸n bé lµm c«ng t¸c tuyªn truyÒn hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ; - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ l-u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô, tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n-íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña Phßng theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr-ëng Côc thuÕ giao. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1.2.3 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Tin häc vµ xö lý d÷ liÖu vÒ thuÕ: Gióp côc tr-ëng Côc thuÕ; øng dông, qu¶n lý, ph¸t triÓn c«ng t¸c tin häc cña Côc thuÕ, xö lý d÷ liÖu vµ thèng kª thuÕ. a, NhiÖm vô vÒ tin häc: - Tæ chøc qu¶n lý vµ ph¸t triÓn c«ng t¸c tin häc t¹i Côc thuÕ theo chØ ®¹o cña Tæng côc thuÕ. §Ò xuÊt kÕ ho¹ch, nhu cÇu ph¸t triÓn øng dông tin häc vµo c«ng t¸c qu¶n lý cña Côc thuÕ víi Tæng Côc thuÕ. Tham m-u, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, triÓn khai vµ vËn hµnh hÖ thèng tin häc cña Côc thuÕ; - Tæ chøc triÓn khai hÖ thèng th«ng tin häc theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña ngµnh ThuÕ gåm: l¾p ®Æt trang thiÕt bÞ tin häc, cµi ®Æt phÇn mÒm hÖ thèng vµ c¸c ch-¬ng tr×nh øng dông thèng nhÊt trong ngµnh; trùc tiÕp vËn hµnh, qu¶n trÞ hÖ thèng m¹ng, qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu, qu¶n trÞ hÖ thèng m¹ng truyÒn th«ng kÕt nèi víi c¸c Chi côc ThuÕ trùc thuéc vµ kÕt nèi th«ng tin víi Tæng côc ThuÕ, ®¶m b¶o an toµn hÖ thèng vµ d÷ liÖu. - Qu¶n lý hÖ thèng trang thiÕt bÞ tin häc: thùc hiÖn b¶o d-ìng, b¶o tr× hÖ thèng m¹ng thiÕt bÞ tin häc t¹i Côc thuÕ vµ Chi côc ThuÕ theo quy ®Þnh cña Tæng côc ThuÕ; tæ chøc qu¶n lý c¸c b¶n quyÒn sö dông phÇn mÒm hÖ thèng vµ c¸c phÇn mÒm øng dông trong ngµnh theo ®óng quy ®Þnh cña Tæng côc ThuÕ vµ ngµnh Tµi chÝnh; - H-íng dÉn chØ ®¹o vµ kiÓm tra c¸c Chi côc ThuÕ trong viÖc thùc hiÖn nhÞªm vô tin häc; hç trî Chi côc ThuÕ vÒ c«ng t¸c tin häc nh-: xö lý c¸c vÊn ®Ò vÒ kü thuËt tin häc, s÷a ch÷a thiÕt bÞ, gi¶i quyÕt c¸c v-íng m¾c khi thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh øng dông; tËp hîp vµ th«ng b¸o lçi vÒ xö lý th«ng tin t¹i c¸c phÇn mÒm øng dông cña ngµnh vÒ Tæng côc ThuÕ; b, NhiÖm vô xñ lý d÷ liÖu: - Tæ chøc c«ng t¸c ®¨ng ký thuÕ: tiÕp nhËn tê khai ®¨ng ký thuÕ, kiÓm tra tê khai, nhËp d÷ liÖu, cÊp m· sè thuÕ…; lËp danh b¹ tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ; - TiÕp nhËn tê khai thuÕ, kiÓm tra, nhËp chÝnh x¸c, ®Çy ®ñ, kÞp thêi c¸c d÷ liÖu vÒ qu¶n lý thuÕ bao gåm d÷ liÖu trªn tê khai thuÕ, chøng tõ nép thuÕ vµ c¸c th«ng tin liªn quan ®Õn viÖc xö lý tÝnh thuÕ cña c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n n«p thuÕ do Côc thuÕ trùc tiÕp qu¶n lý thu, c¸c d÷ liÖu vÒ sè thu nép vµo tµi kho¶n t¹m gi÷, tµi kho¶n nép Ng©n s¸ch tõ kÕt qu¶ thanh tra, kiÓm tra vÒ thuÕ; 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thùc hiÖn tÝnh thuÕ, th«ng b¸o thuÕ, th«ng b¸o ph¹t nép chËm, Ên ®Þnh thuÕ; - Thùc hiÖn kÕ to¸n, thèng kª thuÕ, in vµ truyÒn c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª thuÕ vÒ Tæng côc ThuÕ; - Thùc hiÖn ®iÒu phèi th«ng tin trùc tiÕp tõ c¬ së d÷ liÖu cã trªn m¹ng m¸y tÝnh cña Côc thuÕ ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña l·nh ®¹o Côc thuÕ; - Thùc hiÖn h-íng dÉn Chi côc ThuÕ viÖc ®èi chiÕu biªn lai thuÕ, phÝ, lÖ phÝ víi bé thuÕ; - Thùc hiÖn c¸c thñ tôc hoµn tiÒn thuÕ cho ®èi t-îng nép thuÕ sau khi cã quyÕt ®Þnh hoµn thuÕ cña Côc tr-ëng Côc thuÕ; theo dâi vµ dÕ to¸n tµi kho¶n t¹m gi÷, tµi kho¶n quü hoµn thuÕ; - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong hÖ thèng tµi chÝnh ®Ó x©y dùng ch-¬ng tr×nh khai th¸c d÷ liÖu phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý thuÕ; - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l-u gi÷ hç s¬ tµi liÖu nh- c¸c tê khai thuÕ, chøng tõ nép thuÕ cña tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ, c¸c b¸o c¸o kÕ to¸n, thèng kª thuÕ cña c¸c Chi côc ThuÕ, c¸c tµi liÖu vµ v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n-íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña Phßng theo quy ®Þnh; c, C¸c nhiÖm vô kh¸c: - Biªn so¹n vµ tham gia biªn so¹n tµi liÖu, tæ chøc båi d-ìng, tËp huÊn cho c¸n bé thuÕ vÒ tin häc, sö dông m¸y tÝnh vµ sö dông c¸c ch-¬ng tr×nh øng dông phôc vô c«ng t¸c qu¶n lý cña Côc thuÕ. - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr-ëng Côc thuÕ giao. 1.2.4 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Qu¶n lý doanh nghiÖp: Gióp Côc tr-ëng Côc thuÕ: qu¶n lý ®«n ®èc viÖc kÕ khai, nép thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc ph©n cÊp qu¶n lý cña Côc thuÕ; c¸c tæ chøc thu phÝ( ®èi víi c¸c Côc thuÕ kh«ng râ tæ chøc Phßng thu lÖ phÝ tr-íc b¹ vµ thu kh¸c); qu¶n lý thu nî ®äng thuÕ; qu¶n lý thóª thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi c¸c ®èi t-îng nép thuÕ theo ph-¬ng ph¸p khÊu trõ t¹i nguån(víi c¸c Côc thuÕ ®· cã Phßng Qu¶n lý thuÕ thu nhËp c¸ nh©n) vµ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña mäi ®èi t-îng( ®èi víi c¸c Côc thuÕ kh«ng cã Phßng Qu¶n lý thuÕ thu nhËp c¸ nh©n). 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 NhiÖm vô cô thÓ: - Theo dâi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi cña tØnh, thµnh phè liªn quan ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt, kinh doanh cña doanh nghiÖp, tæng hîp t×nh h×nh thµnh lËp, ho¹t ®éng, gi¶i thÓ, ph¸ s¶n…®èi víi doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý; - X©y dùng dù to¸n thu thuÕ thuéc doanh nghiÖp do phßng qu¶n lý ®Ó tæng hîp vµo dù to¸n thu cua Côc thuÕ; - Tæ chøc qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ®-îc ph©n c«ng: §«n ®èc viÖc kª khai, nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ; lËp biªn b¶n c¸c tr-êng hîp vi ph¹m, xö lý vµ ®Ò nghÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Xem xÐt, kiÓm tra c¸c hå s¬ ®Ò nghÞ, miÔn thuÕ, gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ, hå s¬ quyÕt to¸n thuÕ cña doanh nghiÖp ®-îc ph©n c«ng qu¶n lý, lËp tê tr×nh vµ dù th¶o quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m, hoµn thuÕ tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. - Thùc hiÖn kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ c¸c doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý t¹i c¬ quan Côc thuÕ; phèi hîp víi phßng thanh tra trong viÖc thanh tra c¸c hå s¬ hoµn thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ t¹i doanh nghiÖp. - Qu¶n lý, theo dâi sè thuÕ nî ®äng vµ lËp danh s¸ch c¸c doanh nghiÖp nî ®äng thuÕ, c¸c vô viÖc cÇn thanh tra chuyÓn phßng thanh tra, - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l-u tr÷ hå s¬ cña doanh nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý: b¸o c¸o tµi chÝnh, b¸o c¸o quyÕt to¸n, hå s¬ hoµn thuÕ, miÔn gi¶m thuÕ, c¸c quyÕt ®Þnh, biªn b¶n, phiÕu x¸c minh ho¸ ®¬n, phiÕu ®iÒu chØnh kÕt qu¶ kiÓm tra quyÕt to¸n, c¸c chøng tõ, tµi liÖu kh¸c cã liªn quan vµo hå s¬ doanh nghiÖp nép thuÕ phôc vô cho viÖc kiÓm tra, thanh tra thuÕ vµ Èt cøu tµi liÖu phôc vô cho c«ng t¸c qu¶n lý. - LËp b¸o c¸o ®Þnh kú, ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña l·nh ®¹o Côc thuÕ, Tæng côc ThuÕ, ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó bæ sung, hoµn thiÖn quy tr×nh qu¶n lý thuÕ, ph¸p luËt thuÕ; - Thùc hiÖn viÖc x¸c minh ho¸ ®¬n( trong ph¹m vi qu¶n lý) theo yªu cÇu cña Phßng Qu¶n lý Ên chØ vµ chuyÓn kÕt qu¶ x¸c minh cho phßng Qu¶n lý Ên chØ theo dâi vµ göi tr¶ lêi. Xö lý c¸c tr-êng hîp qua x¸c minh cã chªnh lÖch, dù th¶o quyÕt ®Þnh truy thu, båi th-êng ph¹t; 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l-u tr÷ hå s¬ tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n-íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr-ëng Côc thuÕ giao. 1.2.5 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng thuÕ thu nhËp c¸ nh©n: Gióp Côc tr-ëng Côc thuÕ: qu¶n lý thu thuÕ c¸c c¸ nh©n cã thu nhËp cao lµm viÖc t¹i c¸c V¨n phßng ®¹i diÖn, nh÷ng c¸ nh©n hµnh nghÒ tù do, c¸c c¸ nh©n lµm viÖc ë nh÷ng ®¬n vÞ kh«ng thuéc diÖn kª khai nép thuÕ theo ph-¬ng thøc uû nhiÖm thu( khÊu trõ t¹i nguån) NhiÖm vô cô thÓ: - Theo dâi t×nh h×nh ph¸t triÓn kinh tª - x· héi cña tØnh, thµnh phè liªn quan ®Õn thu nhËp cña c¸c c¸ nh©n nép thuÕ thuéc ph¹m vi qu¶n lý phßng; X©y dùng dù to¸n thu thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña c¸c ®èi t-îng nép thuÕ do Phßng qu¶n lý ®Ó tæng hîp vµo dù to¸n thu cña Côc thuÕ. - Tæ chøc qu¶n lý thu thuÕ ®èi víi c¸ nh©n ®-îc ph©n c«ng: Phèi hîp víi c¸c ban, ngµnh ®Þa ph-¬ng ®Ó qu¶n lý c¸ nh©n nép thuÕ, lËp danh s¸ch ®èi t-îng nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i qu¶n lý trªn ®Þa bµn, - §«n ®èc viÖc kª khai ®¨ng ký thuÕ, kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ. - Xem xÐt c¸c hå s¬ miÔm gi¶m, hoµn thuÕ(nÕu cã) cña c¸c ®èi t-îng nép thuÕ ®-îc ph©n c«ng qu¶n lý, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. - KiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n; lËp biªn b¶n c¸c tr-êng hîp vi ph¹m vµ ®Ò nghÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - LËp danh s¸ch c¸c c¸ nh©n vi ph¹m vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, c¸c vô viÖc cÇn thanh tra, chuyÓn Phßng Thanh tra vµ tham gia thanh tra c¸c ®èi t-îng nép thuÕ thuéc ph¹m vi qu¶n lý. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ l-u tr÷ hå s¬ c¸ nh©n nép thuÕ, lËp danh s¸ch ®èi t-îng nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i qu¶n lý trªn ®i¹ bµn. - §«n ®èc viÖc kª khai ®¨ng ký thuÕ, kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ. - Xem xet c¸c hå s¬ miÔn gi¶m thuÕ, hoµn thuÕ(nÕu cã) cña c¸c ®èi t-îng nép thuÕ, lËp danh s¸ch ®èi t-îng nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ph¶i qu¶n lý trªn ®i¹ bµn. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §«n ®èc viÖc kª khai ®¨ng ký thuÕ, kª khai nép thuÕ vµ quyÕt to¸n thuÕ. - Xem xÐt c¸c hå s¬ miÔn, gi¶m, hoµn thuÕ(nÕu cã) cña c¸c ®èi t-îng nép thuÕ ®-îc ph©n c«ng qu¶n lý, tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. - KiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp c¸ nh©n; lËp biªn b¶n c¸c tr-êng hîp vi ph¹m vµ ®Ò nghÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, - LËp danh s¸ch c¸c c¸ nh©n vi ph¹m vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n, c¸c vô viÖc cÇn thanh tra, chuyÓn phßng thanh tra vµ tham gia thanh tra c¸c ®èi t-îng nép thuÕ thuéc ph¹m vi qu¶n lý. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ l-u tr÷ hå s¬ c¸ nh©n nép thuÕ, l-u gi÷ c¸c th«ng tin, tµi liÖu cÇn thiÕt vµo hå s¬ c¸ nh©n nép thuÕ phôc vô cho viÖc kiÓm tra quyÕt to¸n thuÕ, x¸c nhËn nghÜa vô nép thuÕ cña c¸c c¸ nh©n nép thuÕ. - Biªn so¹n tµi liÖu vµ tËp huÊn nghiÖp vô thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cho c¸n bé liªn quan ®Õn thóe thu nhËp c¸ nh©n cña Côc thuÕ. - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n vµ l-u tr÷ hå s¬ tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n-íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña Phßng theo quy ®Þnh - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr-ëng Côc thuÕ giao. 1.2.6 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Qu¶n lý Ên chØ: Gióp Côc tr-ëng Côc thuÕ: Qu¶n lý, h-íng dÉn nghiÖp vô vÒ Ên chØ thuÕ NhiÖm vô cô thÓ: - H-íng dÉn chØ ®¹o, kiÓm tra c«ng t¸c qu¶n lý Ên chØ thuÕ ®èi víi c¸c Chi côc ThuÕ, c¸c c¬ quan thu vµ c¸c tæ chøc c¸ nh©n nép thuÕ; - TiÕp nhËn b¶o qu¶n vµ cÊp ph¸t Ên chØ thuÕ cho c¸c Chi côc ThuÕ, c¸c ®¬n vÞ ®-îc nhµ n-íc giao nhiÖm vô thu thuÕ; c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh cã nhu cÇu sö dông Ên chØ theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn kÕ to¸n, thanh to¸n, kiÓm kª, thanh huû, xö lý tæn thÊt c¸c lo¹i Ên chØ thuÕ theo quy ®Þnh; - Tæng hîp t×nh h×nh qu¶n lý, sö dông Ên chØ thuÕ, x©y dùng kÕ ho¹ch sö dông Ên chØ hµng n¨m cña Côc thuÕ; tæ chøc in Ên c¸c lo¹i Ên chØ ®· ®-îc Tæng côc ThuÕ ph©n cÊp; -NhËn, tæng hîp, theo dâi vµ tr¶ lêi c¸c yªu cÇu vÒ x¸c minh ho¸ ®¬n; 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 DuyÖt hå s¬, MÉu hãa ®¬n, phiÕu vÐ, tr×nh l·nh ®¹o Côc thuÕ gi¶i quyÕt cho doanh nghiÖp sö dông ho¸ ®¬n tù in; - KiÓm tra, ®èi chiÕu viÖc ghi chÐp, sö dông c¸c lo¹i ho¸ ®¬n Ên chØ thuÕ cña c¸n bé thuÕ vµ tæ chøc c¸ nh©n sö dông Ên chØ thuÕ; kiÓm tra x¸c minh c¸c chøng tõ, ho¸ ®¬n cã nghi vÊn (mua, b¸n hãa ®¬n, hãa ®¬n gi¶…); xö lý c¸c vi ph¹m vÒ Ên chØ thuÕ; - Biªn so¹n tµi liÖu vµ tham gia tËp huÊn, båi d-ìng nghiÖp vô vÒ Ên chØ ®Ó huÊn luyÖn, båi d-ìng cho c¸n bé ngµnh ThuÕ vµ phèi hîp víi phßng Tuyªn truyÒn hç trî tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ tËp huÊn cho c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ sö dông Ên chØ thuÕ; - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l-u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n-íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr-ëng Côc thuÕ giao. 1.2.7 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c¸c Phßng Thanh tra: Gióp Côc tr-ëng Côc thuÕ: thùc hiÖn vµ h-íng dÉn chØ ®¹o c¸c Chi côc ThuÕ thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ vµ thanh tra néi bé ngµnh thuÕ trong viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt thuÕ vµ c¸c quy ®Þnh cña ngµnh; C«ng t¸c c-ìng chÕ vÒ thuÕ; gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o vÒ thuÕ; NhiÖm vô cô thÓ: - X©y dùng kÕ ho¹ch thanh tra c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ vµ thanh tra néi bé ngµnh thuÕ; - H-íng dÉn chØ ®¹o Chi côc ThuÕ thùc hiÖn c«ng t¸c thanh tra ®èi t-îng nép thuÕ vµ thanh tra néi bé, c-ìng chÕ thuÕ, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o; - Trùc tiÕp thanh tra c¸c ®èi t-îng nép thuÕ do côc thuÕ qu¶n lý, c¸c ®èi t-îng nép thuÕ v-ît qu¸ kh¶ n¨ng vµ ph¹m vi thanh tra cña Chi côc ThuÕ, thanh tra trong néi bé Côc thuÕ theo kÕ ho¹ch vµ ®ét xuÊt; theo dâi, ®«n ®èc thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh sau thanh tra; - Thùc hiÖn c¸c thñ tôc c-ìng chÕ vÒ thuÕ theo luËt ®Þnh; - Thùc hiÖn gi¸m ®Þnh c¸c sai ph¹m vÒ thuÕ theo yªu cÇu cña c¬ quan ph¸p luËt; - Gi¶i quyÕt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ thuÕ ®èi víi c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ thuéc thÈm quyÒn vµ nh÷ng vô viÖc ®-îc uû quyÒn gi¶i quyÕt; 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh thuÕ, c¸c cÊp, c¬ quan chøc n¨ng nhµ n-íc trong c«ng t¸c thanh tra c¸c vô viÖc cã liªn quan ®Õn thuÕ; - LËp hå s¬ göi c¸c c¬ quan nhµ n-íc cã thÈm quyÒn xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt nh÷ng tr-êng hîp vi ph¹m nghiªm träng luËt thuÕ; theo dâi kÕt qu¶ xö lý cña c¸c c¬ quan ph¸p luËt ®èi víi c¸c hå s¬ ®· göi. - §Þnh kú tæng hîp ®¸nh gi¸ kÕt qu¶, kinh nghiÖm thanh tra ®Ó bæ sung, hoµn thiÖn c¸c quy tr×nh thanh tra, c¸c kinh nghiÖm chèng trèn lËu thuÕ, kiÕn nghÞ, bæ sung söa ®æi chÝnh s¸ch thuÕ. - Biªn so¹n tµi liÖu vµ tham gia tËp huÊn, båi d-ìng nghiÖp vô thanh tra, xö lý khiÕu n¹i vÒ thuÕ ®Ó tËp huÊn, båi d-ìng cho c¸n bé ngµnh thuÕ; Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l-u tr÷ hå s¬, tµi liÖu thanh tra vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n-íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr-ëng Côc thuÕ giao. 1.2.8 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Tæ chøc C¸n bé: Gióp Côc tr-ëng Côc thuÕ: VÒ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý c¸n bé, ®µo t¹o, biªn chÕ, tiÒn l-¬ng vµ c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng cña Côc thuÕ. NhiÖm vô cô thÓ: - H-íng dÉn thùc hiÖn c¸c v¨n b¶n, chÕ ®é, quy tr×nh vÒ c«ng t¸c tæ chøc c¸n bé cña nhµ n-íc vµ cña ngµnh; - S¾p xÕp bé m¸y Côc thuÕ theo quy ®Þnh t¹o ®iÒu kiÖn hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao; - Thùc hiÖn quy ho¹ch, s¾p xÕp, ®¸nh gi¸, bæ nhiÖm, bæ nhiÖm l¹i, miÔn nhiÖm, ®iÒu ®éng, kû luËt c¸n bé… theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc vµ ph©n cÊp qu¶n lý; qu¶n lý hå s¬, lý lÞch cña c¸n bé theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc; - X©y dùng vµ thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o, båi d-ìng chuyªn m«n nghiÖp vô, qu¶n lý nhµ n-íc, lý luËn chÝnh trÞ vµ mét sè ch-¬ng tr×nh ®µo t¹o, båi d-ìng kh¸c cho c¸n bé, c«ng chøc thuéc Côc thuÕ theo h-íng dÉn cña Tæng côc ThuÕ; - Thùc hiÖn tuyÓn dông n©ng l-¬ng, n©ng ng¹ch, h-u trÝ, th«i viÖc vµ c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi lao ®éng theo quy ®Þnh, qu¶n lý thèng nhÊt biªn chÕ vµ lao ®éng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - KiÓm tra, x¸c minh, tr¶ lêi c¸c ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ c¸n bé cña Côc thuÕ, ®Ò xuÊt viÖc xö lý c¸n bé; - H-íng dÉn thùc hiÖn c«ng t¸c thi ®ua khen th-ëng cña Côc thuÕ; Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l-u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n-íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh cña ngµnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c cña ngµnh do Côc tr-ëng Côc thuÕ giao. 1.2.9 Chøc n¨ng, nhiªm vô cña Phßng hµnh chÝnh – Qu¶n TrÞ – Tµi vô: Gióp Côc tr-ëng Côc thuÕ: ®¶m b¶o hËu cÇn cho ho¹t ®éng cña Côc thuÕ; tæ chøc c«ng t¸c v¨n th-, l-u tr÷ cña Côc thuÕ; NhiÖm vô cô thÓ: - Hµnh chÝnh c¬ quan: +Tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c v¨n th-, l-u tr÷, tiÕp nhËn, ph¸t hµnh kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c c«ng v¨n cña Côc thuÕ (bao gåm c¶ tê khai vµ hå s¬ vÒ thuª) +Tæng hîp x©y dùng kÕ ho¹ch c«ng t¸c cña Côc thuÕ, theo dâi ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch c«ng t¸c ®¶m b¶o thêi gian vµ chÊt l-îng; tæng hîp ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña v¨n phßng Côc thuÕ; +Qu¶n lý viÖc sö dông con dÊu, kh¾c dÊu theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc; +In Ên tµi liÖu phôc vô c«ng t¸c cña c¬ quan; +Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l-u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô, tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña nhµ n-íc thuéc lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh cña ngµnh - Qu¶n lý tµi chÝnh: +H-íng dÉn c¸c nguyªn t¾c, chÕ ®é thÓ lÖ quy ®Þnh cña nhµ n-íc, cô thÓ ho¸ c¸c quy ®Þnh cña ngµnh vÒ c«ng t¸c chØ tiªu tµi chÝnh cña Côc thuÕ; +H-íng dÉn chØ ®¹o kiÓm tra c¸c Chi côc ThuÕ trong viªc lËp dù to¸n, chÊp hµnh dù to¸n vµ quyÕt to¸n kinh phÝ chi tiªu; tæng hîp lËp dù to¸n, quyÕt to¸n chi tiªu cña Côc thuÕ; +Thùc hiÖn chi tr¶, cÊp ph¸t vµ ph©n bæ c¸c kho¶n kinh phÝ chi tiªu cña Côc thuÕ theo kÕ ho¹ch ®-îc duyÖt, ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é ®¶m b¶o ho¹t ®éng cña Côc thuÕ; - C«ng t¸c qu¶n trÞ: 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +LËp kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n, trang thiÕt bÞ c¸c ph-¬ng tiÖn lµm viÖc vµ trang phôc cña Côc thuÕ; +Thùc hiÖn nhiÖm vô chñ ®Çu t- ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng c¬ b¶n, söa ch÷a lín… +Thùc hiÖn viÖc trang cÊp thiÕt bÞ, c¸c ph-¬ng tiÖn lµm viÖc (kÓ c¶ v¨n phßng phÈm) vµ trang phôc cho ®¬n vÞ, +Bè trÝ ®Þa ®iÓm vµ ph-¬ng tiÖn cÇn thiÕt phôc vô c¸c buæi lµm viÖc, héi häp, c¸c líp tËp huÊn, båi d-ìng cña Côc thuÕ; qu¶n lý, bè trÝ xe, ph-¬ng tiÖn lµm viÖc cÇn thiÕt, thùc hiÖn c«ng t¸c lÔ t©n ë c¬ quan, +Tæ chøc c«ng t¸c b¶o vÖ c¬ quan, b¶o vÖ kho tµng, c¸c lo¹i trang thiÕt bÞ vµ ph-¬ng tiÖn lµm viÖc cña Côc thuÕ, +Thùc hiÖn néi quy phßng, ch÷a ch¸y; duy tr× trËt tù vÖ sinh c¬ quan; phèi hîp víi c¸c phßng ®«n ®èc thùc hiÖn nÒ nÕp, giê giÊc lµm viÖc cña c¬ quan, - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr-ëng Côc thuÕ giao. 1.2.10 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Phßng Thu lÖ phÝ tr-íc b¹ vµ thu kh¸c: Gióp Côc tr-ëng Côc thuÕ: qu¶n lý thu lÖ phÝ tr-íc b¹, c¸c kho¶n thu tõ ®Êt ®ai, phÝ, lÖ phÝ vµ thu kh¸c thuéc ph©n cÊp qu¶n lý cña Côc thuÕ. NhiÖm vô cô thÓ: - Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô thu thuÕ, phÝ, lÖ phÝ ®-îc ph©n c«ng: +H-íng dÉn c¸c tæ chøc vµ c¸ nh©n nèp thuÕ thùc hiÖn c¸c thñ tôc kª khai nép thuÕ, +TiÕp nhËn tê khai vµ hå s¬ cña tæ chøc vµ c¸ nh©n nép thuÕ, KiÓm tra tê khai, hå s¬, tÝnh thuÕ; th«ng b¸o sè thuÕ ph¶i nép, Tæ chøc thu tiÒn thuÕ (tr-êng hîp kh«ng nép trùc tiÕp vµo Kho b¹c Nhµ n-íc) - X©y dùng dù to¸n vµ theo dâi ®¸nh gi¸, ph©n tÝch t×nh h×nh thu nép; - Tæ chøc c«ng t¸c b¶o qu¶n, l-u tr÷ hå s¬ nghiÖp vô, tµi liÖu vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p quy cña Nhµ n-íc thu«ck lÜnh vùc qu¶n lý cña phßng theo quy ®Þnh; - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr-ëng Côc thuÕ giao. 1.2.11 Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng l-u tr÷ thuéc Côc thuÕ thµnh phè Hå ChÝ Minh: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Gióp Côc tr-ëng Côc thuÕ: trong viÖc l-u tr÷ hå s¬, tµi liÖu vÒ thuÕ cña ®èi t-îng nép thuÕ vµ c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn thuÕ thuéc ph¹m vi qu¶n lý cña Côc thuÕ; thùc hiÖn viÖc cung cÊp, khai th¸c, sö dông tµi liÖu l-u tr÷. NhiÖm vô cô thÓ: - H-íng dÉn, kiÓm tra nghiÖp vô l-u tr÷ ®èi víi c¸c phßng thuéc Côc thuÕ vµ c¸c Chi côc ThuÕ; - Hµng n¨m tiÕp nhËn hå s¬ tõ c¸c Phßng, Chi côc ThuÕ, tiÕn hµnh ph©n lo¹i, chØnh lý hå s¬ vµ l-u tr÷ ®óng quy ®Þnh, ®¶m b¶o an toµn tµi liÖu, an toµn lao ®éng vµ khoa häc, thuËn tiÖn trong viÖc khai th¸c tµi liÖu; - Thùc hiÖn cung cÊp tµi liÖu vÒ ®èi t-îng nép thuÕ vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cã liªn quan cho c¸c ®¬n vÞ trong vµ ngoµi ngµnh theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc vµ quy chÕ cña ngµnh - Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Côc tr-ëng Côc thuÕ giao. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng ii: KÕt qu¶ ho¹t ®éng n¨m 2005, ®¸nh gi¸ vµ nhËn xÐt. 2.1 KÕt qu¶ thùc hiÖn c«ng t¸c thuÕ n¨m 2005 2.1.1 KÕt qu¶ thu ng©n s¸ch: -íc thu ng©n s¸ch néi ®Þa trªn ®Þa bµn 26331 tû, ®¹t 103,66% dù to¸n ph¸p lÖnh; 99,05% dù to¸n phÊn ®Êu; t¨ng 18,77% so víi cïng kú n¨m tr-íc. Trong ®ã thu néi ®Þa (trõ dÇu) 23521 tû, ®¹t 100,42% dù to¸n ph¸p lÖnh; 95,60% dù tãan phÊn ®Êu, t¨ng 13,27% so víi n¨m 2004. Thu néi ®Þa (trõ dÇu, ®Êt) 21447 tû, ®¹t 100,12% dù to¸n ph¸p lÖnh; 95,31% dù to¸n phÊn ®Êu, t¨ng 10,84% so víi 2004. Tæng thu (trõ thu kh¸c Ng©n s¸ch Trung -¬ng) 26251 tû, ®¹t 105% dù tãan ph¸p lÖnh, 100,26% dù to¸n phÊn ®Êu. Dù kiÕn cã 15/18 kho¶n thu hoµn thµnh v-ît møc dù to¸n lµ: Thu tõ DNNN Trung -¬ng thùc hiÖn 12018 tû, ®¹t 101,02% dù to¸n, t¨ng 15,52% so víi 2004; Thu tõ DNNN ®Þa ph-¬ng thùc hiÖn 498 tû ®¹t 103,62% dù to¸n, t¨ng 28,87% so víi 2004; Thu tõ ho¹t ®éng xæ sè kiÕn thiÕt Thñ ®« ®¹t 147,36%; ThuÕ chuyÓn quyÒn sö dông ®Êt: 270,72% vµ t¨ng 110,36%; ThuÕ nhµ ®Êt 121,27% vµ t¨ng 17,02%; TiÒn thuª ®Êt 134,89% vµ t¨ng 21,02%; PhÝ x¨ng dÇu 130,03% vµ t¨ng 21,73%; 20
- Xem thêm -