Tài liệu Giới thiệu tổng quan về công ty tnhh thương mại xnk kim loại việt.

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Trong những năm gần đây Việt Nam đã và đang hòa nhập với nền kinh tế thế giới, và hoạt động thƣơng mại quốc tế đã trở thành hoạt động không thể thiếu cho sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Thƣơng mại quốc tế bao gồm hai hoạt động chính đó là xuất khẩu và nhập khẩu. Hoạt động xuất khẩu giúp phát huy đƣợc lợi thế so sánh của đất nƣớc, thúc đẩy nền kinh tế trong nƣớc phát triển. Còn hoạt động nhập khẩu giúp cung cấp những yếu tố cần thiết đảm bảo cho quá trình sản xuất trong nƣớc đƣợc liên tục và có hiệu quả khi mà nền sản xuất trong nƣớc chƣa đáp ứng đƣợc. Thêm vào đó, nhập khẩu cũng cho phép có thể đi tắt, đón đầu, tiếp thu khoa học công nghệ tiên tiến của các nƣớc phát triển từ đó có cơ hội rút ngắn khoảng cách, bắt kịp trình độ của các nƣớc phát triển, tạo động lực thúc đẩy sự chuyển dịch của nền kinh tế theo hƣớng ngày càng hoàn thiện hơn. Trƣớc những vai trò vô cùng quan trọng trên của nhập khẩu thì việc hoàn thiện và đẩy mạnh công tác nhập khẩu là rất quan trọng và cần thiết nó giúp cho các quốc gia đang phát triển nhƣ Việt Nam hòa nhập với nền kinh tế thế giới. Qua một thời gian thực tập tại Công ty TNHH thƣơng mại xuất nhập khẩu Kim Loại Việt, em đã có những tìm hiểu về hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của công ty và thấy rằng hoạt động nhập khẩu luôn chiếm tỷ trọng lớn trên tổng kim ngạch xuất nhập khẩu và đã tổng hợp một báo cáo gồm bốn phần: Phần I : Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH thƣơng mại XNK Kim loại Việt. Phần II : Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Phần III : Giới thiệu các lĩnh vực hoạt động chủ yếu của công ty. Phần IV : Phƣơng hƣớng phát triển hoạt động kinh doanh của công ty. Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Bùi Huy Nhƣợng và ban lãnh đạo Công ty TNHH thƣơng mại XNK Kim loại Việt đặc biệt là giám đốc Nguyễn Văn Bắc đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo này. I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK KIM LOẠI VIỆT I . 1. Tổng quan về công ty : Công ty TNHH thƣơng mại XNK Kim Loại Việt có : Tên giao dịch đối ngoại là: VIET METAL TRADE IMPORT - EXPORT COMPANY LIMITED Tên viết tắt : VIETMETAL CO., LTD Địa chỉ trụ sở : SỐ 7, NGÕ 5/78 HOÀNG QUỐC VIỆT, PHƢỜNG NGHĨA ĐÔ, QUẬN CẦU GIẤY Điện thoại : ( 043 ) 7568988. Số đăng ký kinh doanh : 0102009215 Ngày cấp : 03/07/2003. THAY ĐỔI LẦN CUỐI NGÀY 10/12/2007. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Mã số thuế : 0101386007 Loại hình doanh nghiệp : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Loại hình hoạt động : DOANH NGHIỆP Vốn điều lệ : 3 000 000 000, 00 ( ba tỷ đồng chẵn ) . Thành viên : Nguyễn Quốc Khánh Nguyễn Bích Hà Nguyễn Văn Bắc . Đội ngũ lao động : 50 ngƣời . I.2. Lịch sử hình thành và phát triển : Công ty TNHH đƣợc thành lập theo giấy phép đầu tƣ số 0102009215 ngày 03 tháng 7 năm 2003 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tƣ Hà Nội cấp . Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu: # - MÔI GIỚI THƢƠNG MẠI; # - VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG ÔTÔ. # - DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO DƢỠNG, BẢO HÀNH CÁC SẢN PHẨM CÔNG TY KINH DOANH; # - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN KIM LOẠI MÀU, SẮT THÉP, THÉP KHÔNG GỈ, VẬT LIỆU XÂY DỰNG; # - DỊCH VỤ GIA CÔNG, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ; # - ĐẠI LÝ MUA, ĐẠI LÝ BÁN, KÝ GỬI HÀNG HOÁ; Công ty TNHH thƣơng mại XNK Kim loại Việt đƣợc thành lập từ năm 2003 trên cơ sở sản xuất nhỏ, gia đình với mặt hàng cơ khí, chủ yếu phục vụ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho ngành xây dựng ban đầu chỉ có 4 lao động tham gia. Đến năm 2007 đƣợc chuyển đổi thành Công ty TNHH ba thành viên, từ đó đến nay sản phẩm chính của công ty là thép không gỉ. Sản phẩm của công ty chủ yếu phục vụ nội tỉnh, các tỉnh lân cận. Hiện nay có 1chi nhánh trực thuộc công ty trong thành phố Hồ Chí Minh và dự kiến sẽ vƣơn xa hơn nữa trong những năm tới. I.3. Các thành tựu : Sản xuất kinh doanh Trải qua hơn 5 năm hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn phấn đấu để trở thành một trong những Doanh nghiệp có thƣơng hiệu mạnh. Ngoài việc duy trì hệ thống quản lý chất lƣợng ISO 9001 : 2000 tốt, Doanh nghiệp còn xây dựng các hoạt động, chính sách tốt nhất cho ngƣời lao động. Nguồn nhân lực của công ty không ngừng đƣợc trau dồi và phát triển để đáp ứng tốc độ phát triển nhanh của công ty, từ 3 sáng lập viên khi bắt đầu thành lập đến nay công ty có tổng cộng hơn 50 nhân viên chính thức. Có thể nói, đội ngũ nhân viên đƣợc đào tạo chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong ngành, đảm bảo đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của khách hàng và thị trƣờng. II . Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty. II.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty Mô hình tổ chức của Công ty được thể hiện qua sơ đồ sau: SƠ ĐỒ 2.1. BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II.2.Chức năng và nhiệm vụ của công ty. II.2.1 Chức năng: - Lựa chọn ngành nghề và quy mô kinh doanh. - Tổ chức và thực hiện các kế hoạch kinh doanh, tự tạo nguồn vốn và tự bù đắp các chi phí kinh doanh - Tự chủ trong việc đàm phán, giao dịch và thực hiện các hợp đồng kinh tế; trong hoạt động quản lý kinh doanh; trong việc tuyển dụng các lao động. - Khai thác tối đa hiệu quả của các nguồn lực: vốn, nguyên liệu, hàng hóa đáp ứng tốt nhu cầu của thị trƣờng từ đó thúc đẩy tốc độ chu chuyển hàng hoá tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II.2.2 Nhiệm vụ của công ty - Kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. - Đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho ngƣời lao động theo luật. Chăm lo và không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, bồi dƣỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chế độ đãi ngộ với ngƣời lao động. - Nộp thuế và thực hiện các các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. - Ghi chép sổ sách theo đúng pháp lệnh về kế toán và chịu sự kiểm tra của cơ quan tài chính. II.3. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban bộ phận trong công ty : II.3.1 Hội đồng thành viên Hội đồng thành viên gồm tất cả thành viên, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch hội đồng thành viên; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức cũng nhƣ quyết định mức lƣơng, lợi ích khác đối với giám đốc (tổng giám đốc), kế toán trƣởng và cán bộ quản lý quan trọng khác quy định tại điều lệ công ty; quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty. II.3.2 Giám đốc (tổng giám đốc) công ty Giám đốc ( tổng giám đốc ) do Hội đồng thành viên bổ nhiệm,là ngƣời đại diện pháp nhân cho công ty, là ngƣời điều hành cao nhất các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, chịu trách nhiệm trƣớc Hội đồng thành viên và pháp luật các hoạt động công ty. có quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 chức danh quản lý trong công ty (trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên) và tuyển dụng lao động. Nhƣ vậy, hội đồng thành viên và giám đốc (tổng giám đốc) công ty hoàn toàn có quyền sắp xếp, bổ nhiệm hay tuyển dụng cán bộ có đủ năng lực và trình độ vào các chức vụ quản lý trong công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. II.3.3 Phòng hành chính _nhân sự : Đảm bảo cho các bộ phận, cá nhân trong Công ty thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ đạt hiệu quả trong công việc. - Các bộ phận thực hiện đúng nhiệm vụ tránh chồng chéo, đỗ lỗi. - Đảm bảo tuyển dụng và xây dựng, phát triển đội ngũ CBCNV theo yêu cầu, chiến lƣợc của Công ty. II.3.4 Phòng kế toán tài chính : - Tổ chức hạch toán kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng Pháp lệnh Kế toán thống kê của Nhà nƣớc. - Tổng hợp kết quản lý kinh doanh, lập báo cáo kế toán thống kê, phân tích hoạt động sản xuất - kinh doanh để phục vụ cho việc kiểm tra thực hiện kế hoạch của Công ty. - Ghi chép, phản ánh chính xác, kịp thời và có hệ thống có sự diễn biến các nguồn vốn cấp, vốn vay; giải quyết các loại vốn, phục vụ cho việc huy động vốn đầu tƣ vào các dự án và tình hình kinh doanh dịch vụ của Công ty. - Theo dõi công nợ của Công ty, phản ánh và đề xuất kế hoạch thu, chi tiền mặt và các hình thức thanh toán khác. Thực hiện công tác thanh toán đối nội và thanh toán quốc tế. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Thực hiện quyết toán quý, 6 tháng, năm đúng tiến độ và tham gia cùng với các phòng nghiệp vụ của Công ty để hạch toán lỗ, lãi cho từng đơn vị trực thuộc, giúp cho Ban Giám Đốc Công ty nắm chắc nguồn vốn, biết rõ số lời. - Lập kế hoạch vay và sử dụng các loại vốn: cố định, lƣu động, chuyên dùng, xây dựng cơ bản... sao cho có hiệu quả nhất. - Theo dõi các đơn vị hạch toán kế toán, hƣớng dẫn lập báo cáo về các nguồn vốn cấp, vốn vay nhận đƣợc. II.3.5 Phòng marketing : Đảm nhận với chức năng tham mƣu Ban Lãnh đạo trong việc phát triển mở rộng thị trƣờng, thị phần; nghiên cứu chiến lƣợc thị trƣờng, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới... giữ gìn và gia tăng giá trị thƣơng hiệu của đơn vị. Và một số nhiệm vụ khác. II.3.6 Phòng kinh doanh XNK : Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn hạn và dài hạn của công ty. Dự báo thƣờng xuyên về cung cầu, giá cả hàng hoá thị trƣờng trong phạm vi toàn quốc nhằm phục vụ cho sản xuất kinh doanh của công ty. Cân đối lực lƣợng hàng hoá và có kế hoạch điều hoà hợp lý trong sản xuất lƣu thông góp phần bình ổn thị trƣờng đạt hiệu quả kinh doanh trong toàn bộ Tổng công ty. Phòng kinh doanh đảm nhận với chức năng tham mƣu cho Ban lãnh đạo trong việc xây dựng và triển khai các kế hoạch phát triển đơn vị (kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn,...); tham mƣu trong việc quản lý, điều hành mạng lƣới phân phối, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảo đảm bí mật các thông tin kinh tế đối với những ngƣời không có trách nhiệm để tránh thiệt hại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Làm báo cáo sơ kết, tổng kết 6 tháng và hàng năm của công ty. II.3.7 Phòng dịch vụ sau bán hàng : Để có đƣợc sự thành công nhƣ ngày hôm nay, bên cạnh việc nghiên cứu thị trƣờng để nắm bắt đƣợc nhu cầu của khách hàng mục tiêu, làm ra các sản phẩm tốt, chính sách phân phối mạnh, nhanh. Chính sách giá hợp lý và các chƣơng trình truyền thống khuyến mãi phù hợp. Công ty luôn duy trì và nâng cao các dịch vụ chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng để nâng cao uy tín cho Doanh nghiệp và giúp khách hàng thỏa mãn nhu cầu sử dụng . Ngoài việc giao hàng tận nơi cho khách… Vietmetal còn thực hiện tốt các dịch vụ hậu mãi hàng quý hoặc năm cho khách hàng lâu năm. II.3.8Phòng kỹ thuật : Tham mƣu cho về lĩnh vực kỹ thuật của sản phẩm . Đảm bảo sản phẩm của công ty khi nhập về và đem phân phối đảm bảo yêu cầu về chất lƣợng và thông số kỹ thuật . II.3.9Chi nhánh : Có 1 chi nhánh phân phối ở TP Hồ Chí Minh và trong tƣơng lai sẽ vƣơn xa và rộng khắp các tỉnh thành . II.4. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty. Trong kinh doanh đặc biệt là trong lĩnh vực thƣơng mại con ngƣời là yếu tố quan trọng hàng đầu để bảo đảm thành công. Chính con ngƣời với năng lực của họ mới chọn đúng cơ hội và sử dụng các sức mạnh khác mà họ có nhƣ về Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vốn, tài sản, kỹ thuật, công nghệ …. 1 cách hiệu quả để vƣợt qua khó khăn và tận dụng đƣợc các cơ hội. Hiện tại công ty có 30 cán bộ công nhân viên trẻ với trình độ đại học chiếm chủ yếu, 80% sử dụng thành thạo tiếng Anh và máy tính. Do đƣợc đào tạo bài bản nên hầu hết các vị trí đều đáp ứng khá tốt những yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Thêm vào đó, bộ quản lý của công ty thực sự tinh giản gọn nhẹ đạt hiệu quả cao góp phần tận dụng đƣợc hết năng lực của ngƣời lao động. Công ty cũng luôn có các chế độ đãi ngộ hợp lý và tạo mọi điều kiện cho cán bộ nhân viên phát huy hết khả năng của mình, nhƣ chế độ: thƣởng cho nhân viên trong các dịp lễ tết và khi có đƣợc kết quả làm việc tốt, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, cung cấp đầy đủ các phƣơng tiện và công cụ để ngƣời lao động làm việc đạt hiệu quả cao nhất … III. GIỚI THIỆU LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY III.1 :Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu: # - MÔI GIỚI THƢƠNG MẠI; # - VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH BẰNG ÔTÔ. # - DỊCH VỤ SỬA CHỮA, BẢO DƢỠNG, BẢO HÀNH CÁC SẢN PHẨM CÔNG TY KINH DOANH; # - SẢN XUẤT, BUÔN BÁN KIM LOẠI MÀU, SẮT THÉP, THÉP KHÔNG GỈ, VẬT LIỆU XÂY DỰNG; # - DỊCH VỤ GIA CÔNG, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM CƠ KHÍ; # - ĐẠI LÝ MUA, ĐẠI LÝ BÁN, KÝ GỬI HÀNG HOÁ. Trong ngành luyện kim, thuật ngữ thép không gỉ (inox) đƣợc dùng để chỉ một dạng hợp kim sắt chứa tối thiểu 10,5% crôm. Tên gọi là "thép không gỉ" nhƣng thật ra nó chỉ là hợp kim của sắt không bị biến màu hay bị ăn mòn dễ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dàng nhƣ là các loại thép thông thƣờng khác. Vật liệu này cũng có thể gọi là thép chống ăn mòn. Thông thƣờng, có nhiều cách khác nhau để ứng dụng inox cho những bề mặt khác nhau để tăng tuổi thọ của vật dụng. Trong đời sống, chúng xuất hiện ở khắp nơi nhƣ những lƣỡi dao cắt hoặc dây đeo đồng hồ... Thép không gỉ có khả năng chống sự ôxy hoá và ăn mòn rất cao, tuy nhiên sự lựa chọn đúng chủng loại và các thông số kỹ thuật của chúng để phù hợp vào từng trƣờng hợp cụ thể là rất quan trọng. Khả năng chống lại sự oxy hoá từ không khí xung quanh ở nhiệt độ thông thƣờng của thép không gỉ có đƣợc nhờ vào tỷ lệ crôm có trong hợp kim (nhỏ nhất là 13% và có thể lên đến 26% trong trƣờng hợp làm việc trong môi trƣờng làm việc khắc nghiệt). Trạng thái bị oxy hoá của crôm thƣờng là crôm ôxit(III). Khi crôm trong hợp kim thép tiếp xúc với không khí thì một lớp chrom III oxit rất mỏng xuất hiện trên bề mặt vật liệu; lớp này mỏng đến mức không thể thấy bằng mắt thƣờng, có nghĩa là bề mặt kim loại vẫn sáng bóng. Tuy nhiên, chúng lại hoàn toàn không tác dụng với nƣớc và không khí nên bảo vệ đƣợc lớp thép bên dƣới. Hiện tƣợng này gọi là sự oxi hoá chống gỉ bằng kỹ thuật vật liệu. Có bốn loại thép không gỉ chính: Austenitic, Ferritic,Austenitic-Ferritic (Duplex), và Martensitic.  Austenitic là loại thép không gỉ thông dụng nhất. Thuộc dòng này có thể kể ra các mác thép SUS 301, 304, 304L, 316, 316L, 321, 310s… Loại này có chứa tối thiểu 7% ni ken, 16% crôm, carbon (C) 0.08% max. Thành phần nhƣ vậy tạo ra cho loại thép này có khả năng chịu ăn mòn cao trong phạm vi nhiệt độ khá rộng, không bị nhiễm từ, mềm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dẻo, dễ uốn, dễ hàn. Loai thép này đƣợc sử dụng nhiều để làm đồ gia dụng, bình chứa, ống công nghiệp, tàu thuyền công nghiệp, vỏ ngoài kiến trúc, các công trình xây dựng khác…  Ferritic là loại thép không gỉ có tính chất cơ lý tƣơng tự thép mềm, nhƣng có khả năng chịu ăn mòn cao hơn thép mềm (thép carbon thấp). Thuộc dòng này có thể kể ra các mác thép SUS 430, 410, 409... Loại này có chứa khoảng 12% - 17% crôm. Loại này, với 12%Cr thƣờng đƣợc ứng dụng nhiều trong kiến trúc. Loại có chứa khoảng 17%Cr đƣợc sử dụng để làm đồ gia dụng, nồi hơi, máy giặt, các kiến trúc trong nhà...  Austenitic-Ferritic (Duplex) Đây là loại thép có tính chất “ở giữa” loại Ferritic và Austenitic có tên gọi chung là DUPLEX. Thuộc dòng này có thể kể ra LDX 2101, SAF 2304, 2205, 253MA. Loại thép duplex có chứa thành phần Ni ít hơn nhiều so với loại Austenitic. DUPLEX có đặc tính tiêu biểu là độ bền chịu lực cao và độ mềm dẻo đƣợc sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp hoá dầu, sản xuất giấy, bột giấy, chế tạo tàu biển... Trong tình hình giá thép không gỉ leo thang do ni ken khan hiếm thì dòng DUPLEX đang ngày càng đƣợc ứng dụng nhiều hơn để thay thế cho một số mác thép thuộc dòng thép Austenitic nhƣ SUS 304, 304L, 316, 316L, 310s…  Martensitic Loại này chứa khoảng 11% đến 13% Cr, có độ bền chịu lực và độ cứng tốt, chịu ăn mòn ở mức độ tƣơng đối. Đƣợc sử dụng nhiều để chế tạo cánh tuabin, lƣỡi dao... Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Các đặc tính của nhóm thép không gỉ có thể đƣợc nhìn dƣới góc độ so sánh với họ thép carbon thấp. Về mặt chung nhất, thép không gỉ có:  Tốc độ hóa bền rèn cao  Độ dẻo cao hơn  Độ cứng và độ bền cao hơn  Độ bền nóng cao hơn  Chống chịu ăn mòn cao hơn  Độ dẻo dai ở nhiệt độ thấp tốt hơn  Phản ứng từ kém hơn (chỉ với thép austenit)  Các cơ tính đó thực ra đúng cho họ thép austenit và có thể thay đổi khá nhiều đối với các mác thép và họ thép khác. Các cơ tính đó liên quan đến các lĩnh vực ứng dụng thép không gỉ, nhƣng cũng chịu ảnh hƣởng của thiết bị và phƣơng pháp chế tạo. Bảng 3.1 . Tính chất so sánh của họ thép không gỉ. hợp Từ tính 1 nhóm kim Tốc độ hoá Chịu ăn mòn Khả năng hoá bền rèn 2 bền Austenit Không Rất cao Cao Rèn nguội Duplex Có Trung bình Rất cao không Ferrit Có Trung bình Trung bình Không Martensit Có Trung bình Trung bình Tôi và Ram Hoá bền tiết Có Trung bình Trung binh Hóa già pha (1)- Sức hút của nam châm đối với thép. Chú ý, một số mác thép bị nam châm hút khi đã qua rèn nguội. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (2)- Biến động đáng kể giữa các mác thép trong mỗi nhóm, ví dụ, các mác không gia được có tính chịu ăn mòn thấp hơn, và khi có Mo cao hơn sẽ có tính kháng cao hơn. Bảng 3. 2 Cơ tính so sánh của họ thép không gỉ. Nhóm hợp Tính dẻo kim Làm việc ở Làm việc ở Tính hàn nhiệt độ cao nhiệt độ thấp3 Austenit Rất cao Rất cao Rất tốt Rất cao Duplex Trung bình Thấp Trung bình cao Ferrit Trung bình Cao Thấp Thấp Martensit Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp Thấp cao Hoá bền tiết Trung bình pha (3)- Đo bằng độ dẻo dai hoặc độ dẻo ở gần 0°C. Thép không gỉ Austenit giữ được độ dẻo ở nhiệt độ thấp. Công ty chuyên động kinh doanh nguyên liệu (Cuộn, Tấm, Ống, Cây, Dây, Góc, Thanh, La, Phụ Kiện...) INOX (thép không gỉ ). III.2 Các nguyên liệu INOX : Cuộn INOX : *Cuộn INOX (thép không gỉ) dày từ 0,2mm đến 8mm, rộng từ 750mm đến 2000mm *Cuộn INOX(thép không gỉ) lò xo, dày từ 0,1mm đến 1mm, cứng từ 1/4H đến FH Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lá INOX: Dày từ 0.2 mm đến 3 mm, rộng từ 200 mm đến 1524 mm, dài từ 400 mm đến 3048 mm Tấm INOX  Tấm INOX (thép không gỉ) dày từ 3mm đến 100mm, rộng từ 500mm đến 2000mm, dài từ 1000mm đến 12000mm  Tấm INOX (thép không gỉ) chống trƣợt từ 3,5mm đến 6,5mm( thân dày từ 3mm, đến 12000mm) Băng INOX Băng xẻ INOX (thép không gỉ) : Dày từ 0,01mm đến 2mm, rộng 10mm đến 300mm -Băng cán INOX(thép không gỉ) : Dày từ 0,3mm đến 0,8mm, rộng từ 300mm đến 850mm Ống INOX  Ống hàn INOX (thép không gỉ) công nghiệp đƣờng kính từ 12mm đến 329mm, dày SCH5- SCH10- SCH20- SCH40- SCH80- SCH120SCH160 tiêu chuẩn JIS/ ASTM/ DIN/..  Ống INOX rất lớn, đƣờng kính từ trên 300mm đên 1500mm, dày đến 50mm  Ống hàn INOX đƣờng kính từ 16mm đến 108 mm, dày từ 1mm đến 3mm Cây đặc / láp INOX Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Láp/ cây đặc INOX (thép không gỉ) tròn- vuông- lục giác- Oval đƣờng kính từ 3mm đến 350mm Dây INOX Dây INOX (thép không gỉ) đƣờng kính từ 0,1mm đến 10mm *Dây INOX (thép không gỉ) lò xo ,Cáp và Lƣới INOX GócINOX Góc INOX(thép không gỉ) đúc / dập từ 20 X 20 X 2mm đến 200 X 200 X 12mm La INOX La INOX( thép không gỉ) dập, đúc từ 20mm x 4mm đến 150 x 20mm Phụ kiện INOX Phụ kiện Inox(thép không gỉ) : Van, Tê, Cút, Bích, Nối, Giảm, Bu lon, Ốc vít, Que hàn, Dây hàn INOX,Màng phủ PVC cho lá INOX . INOX đen  Là loại inox(thép không gỉ) chƣa đƣợc ủ và xử lý bề mặt ( Chƣa tẩy rửa). dày từ 2mm đến 8mm, giá rẻ gần tƣơng đƣơng thép đen. NHƣng chất lƣợng tốt hơn nhiều.  Cuộn INOX đen chƣa tẩy dày từ 2mm đên 8mm, giá rẻ tƣơng đƣơng thép đen. Bột INOX, Bi INOX, Hạt INOX... III.3 TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III.3.1 CÁC LOẠI ĐỘ BÓNG BỀ MẶT  No1/ 2D/ BTP/ 2B/ BA  No4/ HL/ Scotch Britgh PVC  Mirror/ Titan/ Embossing/ Etching PVC  INOX đen, chƣa tẩy bề mặt ( độ chống gỉ không thay đổi) Mã bóng bề mặt độ Phương pháp sử lý bề mặt và ứng dụng (nguồn:Posco) Đây là sản phẩm đƣợc làm sạch bề mặt bằng hoá chất và ủ sau No.1 giai đoạn cán nóng. Đây là vật liệu dùng để cán nguội hoặc bồn chứa công nghiệp, dụng cụ trong ngành công nghiệp hoá chất. Đây là sản phẩm không có bề mặt bóng loáng. Sản phẩm này là No.2D thép đƣợc ủ và sử lý hoá chất bề mặt sau khi cán nguội. Nguyên liệu này dùng để làm thiết bị trong nhà máy hoá dầu, chi tiết ôtô, vật liệu xây dựng và ống dẫn Inox. Đây là loại hàng đƣợc sử lý qua bề mặt trên cơ sở bề mặt No.2D. No.2B Bề mặt này bóng hơn và nhẵn hơn bề mặt No.2D. Đây là bề mặt tiêu chuẩn và có khả năng tăng cƣờng cơ lý tính của sản phẩm. Vật liệu này đƣợc dùng rộng rãi trong mọi trƣờng hợp. Sản phẩm này đƣợc đánh bóng với phớt đánh bóng với mật độ No.3 100-120 mesh. Nó đƣợc ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực bao gồm: xây dựng và trang trí nội ngoại thất, dụng cụ gia đình và Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đồ làm bếp. Sản phẩm này đƣợc đánh bóng với mật độ 150-180 mesh. So sánh với loại bề mặt No.3 thì nó có bề mặt bóng hơn. No.4 có bề mặt No.4 mầu trắng bạc rất hấp dẫn và thƣờng đƣợc dùng để làm bồn tắm, trang trí bên ngoài và bên trong các toà nhà và trong công nghiệp chế biến thực phẩm. BA là bề mặt sáng bóng nhƣ gƣơng. Nó đƣợc làm bóng bằng BA công đoạn ủ bóng sau khi đƣợc cán nguội. BA đƣợc dùng cho dụng cụ gia đình, gƣơng nhỏ, đồ làm bếp, vật liệu xây dựng và nhiều vật dụng khác cần bề mặt sáng bóng. HL là loại bề mặt có đƣờng vân kẻ dọc. Vân này đƣợc tạo ra bởi HL máy đánh bóng dùng phớt đánh bóng cho No.4. Loại sản phẩm có bề mặt HL thƣờng đƣợc dùng cho trang trí nội và ngoại thất, cửa và khuôn cửa. Bề mặt mờ sỉn là bề mặt đƣợc tạo ra bởi cách làm giảm độ bóng Dull của No.2B và tạo nhám bề mặt. Loại vật liệu này dùng để trang trí nội ngoại thất; làm trần và vách của thang máy. III.3.2 QUY CÁCH KÍCH CỠ  Cuộn INOX baby  Cuộn INOX loại I  Cuộn INOX overrall  Tấm INOX tiêu chuẩn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III.3.3 CÓ 6 NHÓM MÁC THÉP CHÍNH  Austennic, 200 series: 201, 201JTG/ J4/ 204(CU)/ JSLAUS, 202/ D7/ D9/ D10/ D11  Austennic, 300 series: 301/ 302HQ/ 303/ 304(L)/ 305/ 316(L)/ 309/ 310(S)/ 310(H)/ 321/ 347/ 253MA...  Ferritic, 400 series, không cứng sau khi tôi: 405/ 409/ 429/ 430/ 430F/ 430JTL/ 430LX/ 434/ 436(JTL)/ 444/...  445/ 445NF/ 443CT/ 441U&A/... Nhóm mác thép này thay thế 304 vì giá rẻ hơn 20-30%  Martensitic, 400 series, cứng sau khi tôi: 410(S), 420(J1/J2), 416, 431  Precipitation Hardening, Cứng nhanh - Alloys: 13-8,15-5, 15-7, 17-4, 17-7  Duplex: Alloys: 329, 2205, 2304, 2507, 3RE60, nhiễm từ, nhiều Crome, thêm Molibden, chống gỉ hơn nhiều 304  Theo mục đính sử dụng: Inox chịu nhiệt, chịu Axit, Inox lò xo, Inox siêu mỏng, Inox trang trí, Inox chống trƣợt, Inox dập sâu, Inox chịu nƣớc biển,... III.3.4 CHẤT LƢỢNG NGUYÊN LIỆU  Chất lƣợng Nguyên Liệu INOX:  Loại I nhập khẩu theo tiêu chuẩn ASTM/ JIS/ DIN/.. Bảo Hành về Chất Lƣợng theo Tiêu Chuẩn Sản Xuất và Xuất Khẩu của Nhà Máy  Loại I sai quy cách, đƣợc bảo hành về Mác Thép và Độ Chống Rỉ Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Loai 2-A, Loại 2-B, không có C/O, C/Q , có bảo hành về mác thép, độ chống gỉ và xuất xứ, nhƣng không bảo hành về chất lƣợng . Giá rẻ hơn loại 1 khoảng 3-5%.  Loại 2-BBC: Cuộn nhò dƣới 500kg, thƣờng là 200-300kg, giá rẻ hơn loại 2-A/ loại 2-B khoảng 3-5%  Loại 2-C Lá INOX chƣa phân loại theo chiều dày, giá rẻ hơn L1 với hàng 430 khoảng 5000-10000đ /kg và với hàng 304 rẻ hơn L1 khoảng 10000-15000đ/kg Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
- Xem thêm -