Tài liệu Giới thiệu tóm lược về khách sạn thiên thai

  • Số trang: 58 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Qua bèn n¨m häc tËp ë tr-êng, chóng em ®· ®-îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ toµn diÖn vÒ chuyªn ngµnh qu¶n trÞ kinh doanh. Nh÷ng kiÕn thøc ®· ®-îc häc rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. HiÖn nay em thùc tËp t¹i kh¸ch s¹n Thiªn Thai. Th«ng qua viÖc thùc tËp t¹i c¬ së, chóng em cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn thùc tÕ, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn, tõ ®ã cñng cè ®-îc kiÕn thøc, b-íc ®Çu t×m hiÓu vµ n¾m b¾t c¸ch thøc tæ chøc c«ng t¸c qu¶n lý trong c¬ së thùc tËp. Tõ ®ã cã thÓ s¬ bé ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ -u, nh-îc ®iÓm c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña c¬ së. §Ó lµm nh÷ng viÖc nµy, chóng em cÇn tham kh¶o c¸c tµi liÖu liªn quan tíi c«ng t¸c qu¶n lý kh¸ch s¹n trong mét sè n¨m. VÊn ®Ò qu¶n lý kinh doanh kh¸ch s¹n bao gåm rÊt nhiÒu lÜnh vùc, trong mét thêi gian h¹n chÕ chóng em chØ cã thÓ tËp trung nghiªn cøu mét c¸ch s¬ bé vÒ c«ng t¸c nµy. Qua sù liªn hÖ cña b¶n th©n cïng víi sù gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o trong Khoa Du lÞch & kh¸ch s¹n, Ban Gi¸m hiÖu tr-êng §¹i häc Kinh tÕ Quèc D©n, em ®-îc phÐp thùc tËp t¹i Kh¸ch s¹n Thiªn Thai. Qua mét thêi gian kh¶o s¸t, t×m hiÓu thùc tÕ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i kh¸ch s¹n, em ®· nhËn thÊy trong c¬ chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, viÖc qu¶n lý kh¸ch s¹n còng béc lé mét vµi vÊn ®Ò cÇn ph¶i xem xÐt. V× tr×nh ®é cã h¹n nªn trong qu¸ tr×nh lµm chuyªn ®Ò cña em kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt. Mong thÇy vµ c¸c b¹n ®ång nghiÖp bá qua vµ cho nh÷ng ý kiÕn ®ãng gãp quý b¸u ®Ó em cã thÓ ®¹t ®-îc môc tiªu cña ®ît thùc tËp vµ cã thªm kinh nghiÖm trong c«ng t¸c qu¶n lý. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I giíi thiÖu tãm l-îc vÒ kh¸ch s¹n Thiªn Thai I/ qóa tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n Thiªn Thai lµ mét trong nh÷ng kh¸ch s¹n t- nh©n cã tiÕng vµ lµm ¨n cã hiÖu qu¶ ë thñ ®« Hµ Néi trùc thuéc c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Huy Hoµng. §-îc khëi c«ng x©y dùng vµo th¸ng 2 n¨m 1993 vµ kh¸nh thµnh ®Çu n¨m 1994 ®Õn nay ®· cã 7 n¨m tuæi ®êi vµ ph¸t triÓn. N»m t¹i sè 45 NguyÔn Tr-êng Té, kh¸ch s¹n Thiªn Thai chiÕm mét kho¶ng kh«ng gian tho¸ng m¸t réng lín vµ cã mét mét vÞ trÝ rÊt thuËn lîi gÇn nh÷ng ®Þa danh v¨n ho¸, lÞch sö næi tiÕng cña thñ ®« Hµ Néi nh-: quÇn thÓ L¨ng Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, c«ng viªn n-íc Hå T©y, Hå Tróc B¹ch, v-ên B¸ch Th¶o … nªn kh¸ch s¹n ®· thu hót ®-îc mét l-îng rÊt lín du kh¸ch trong vµ ngoµi n-íc. Kh¸ch s¹n ®-îc x©y dùng theo lèi kiÕn tróc kÕt hîp gi÷a cæ ®iÓn vµ hiÖn ®¹i cña §«ng ¢u. Khi míi b¾t ®Çu ®i vµo ho¹t ®éng c¬ së vËt chÊt kü thuËt chØ cã 35 phßng ch-a ®-îc xÕp h¹ng vµ mét nhµ hµng 100 chç ngåi. Sau mét thêi gian kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ còng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng, vµo n¨m 1998 kh¸ch s¹n ®· tiÕn hµnh söa ch÷a n©ng cÊp. HiÖn nay Thiªn Thai lµ mét trong nh÷ng kh¸ch s¹n t- nh©n kinh doanh thµnh c«ng víi c¬ së h¹ tÇng gåm 65 phßng ®-îc xÕp h¹ng tõ  ®Õn  cïng víi 2 phßng ¨n cã søc chøa 300 chç ngåi, bªn c¹nh ®ã kh¸ch s¹n cßn cã mét m«i tr-êng tho¸ng m¸t, yªn tÜnh cho kh¸ch nghØ ng¬i, v× vËy hoµn toµn cã thÓ ®¸p øng ®-îc mäi yªu cÇu cña kh¸ch Du lÞch. Lµ mét doanh nghiÖp kinh doanh nªn môc ®Ých lín nhÊt cña kh¸ch s¹n Thiªn Thai lµ muèn thu ®-îc lîi nhuËn cao. §Ó ®¹t ®-îc môc ®Ých nµy, kh¸ch s¹n ph¶i phÊn ®Êu t¨ng doanh thu vµ gi¶m ®Õn møc thÊp nhÊt mäi chi phÝ, lµm tèt c«ng t¸c tæng hîp vµ ph©n tÝch ®¸nh gi¸, thÊy râ tÇm quan träng cña tõng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÇn. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn ph¶i ®¶m b¶o tèt c¸c mèi quan hÖ víi x· héi vµ céng ®ång, thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô thuÕ ®èi víi Nhµ n-íc. Kh¸ch s¹n tiÕn hµnh h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. B¶o ®¶m c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n cã l·i ®Ó tån t¹i vµ t¸i s¶n xuÊt më réng hµng n¨m b¶o toµn ®-îc vèn. S¶n xuÊt vµ cung øng ( kÓ c¶ xuÊt khÈu trùc tiÕp ) c¸c s¶n phÈm dÞch vô nh»m ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. Tæ chøc nghiªn cøu øng dông, triÓn khai c«ng nghÖ, ®-a nhanh c¸c tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµo kinh doanh, tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng nghiÖp vô thuéc lÜnh vùc du lÞch vµ kh¸ch s¹n . Tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n thuéc tr-¬ng tr×nh, môc tiªu cña ngµnh Du lÞch vµ Kh¸ch s¹n . MÆt hµng kinh doanh chÝnh cña Kh¸ch s¹n lµ c¸c s¶n phÈm dÞch vô víi nhiÒu møc gi¸ ®a d¹ng. S¶n phÈm dÞch vô nãi chung kh«ng ph¶i lµ nh÷ng hµng ho¸ h÷u h×nh do vËy s¶n xuÊt kinh doanh c¸c mÆt hµng nµy nãi chung lµ khã vµ khã cã l·i. ViÖc cung cÊp c¸c s¶n phÈm dÞch vô mang tÝnh chÊt thêi vô, chñ yÕu lµ trong mïa du lÞch. Tõ nh÷ng ®Æc thï cña s¶n phÈm dÞch vô nªn hµng n¨m Kh¸ch s¹n th-êng tæ chøc c¸c cuéc häp néi bé ®Ó rót kinh nghiÖm vµ nghiªn cøu ph-¬ng h-íng kinh doanh cho n¨m tíi. Kh¸ch s¹n ®· vµ ®ang cung cÊp hÇu hÕt c¸c s¶n phÈm dÞch vô thuéc ngµnh Du lÞch vµ Kh¸ch s¹n cho nhiÒu ®èi t-îng kh¸ch kh¸c nhau kÓ c¶ trong n-íc vµ quèc tÕ. Kh¸ch s¹n cã thÓ cung cÊp tho¶ m·n c¸c dÞch vô vÒ l-u tró, tiÖc tïng vµ c¸c ch-¬ng tr×nh Du lÞch cho kh¸ch hµng. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II/ c¬ së vËt chÊt kü thuËt: C¬ së vËt chÊt kü thuËt cña kh¸ch s¹n lµ mét yÕu tè c¬ b¶n t¹o nªn c¸c s¶n phÈm dÞch vô tho¶ m·n yªu cÇu cña du kh¸ch. V× vËy c¬ së vËt chÊt ®ãng vai trß rÊt lín ®èi víi kh¶ n¨ng thu hót kh¸ch cña kh¸ch s¹n, lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ph-¬ng thøc ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n vµ quyÕt ®Þnh kh¶ n¨ng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng còng nh- chÊt l-îng c¸c dÞch vô phôc vô du kh¸ch. T¹i kh¸ch s¹n Thiªn Thai, c¸c trang thiÕt bÞ trong kh¸ch s¹n nh×n chung lµ tiÖn nghi vµ hiÖn ®¹i, ®-îc l¾p ®Æt mét c¸ch khoa häc ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ tÝnh thÈm mü vµ møc ®é an toµn cao cho kh¸ch. 1.§iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt ë khu vùc ®ãn tiÕp: Khu vùc ®ãn tiÕp cña kh¸ch s¹n n»m ë tÇng hai nh×n xuèng phè NguyÔn Tr-êng Té, quÇy lÔ t©n ®-îc bè trÝ gÇn cöa ra vµo nªn rÊt tiÖn lîi cho kh¸ch khi cÇn liªn hÖ ®ång thêi sÏ gióp cho nh©n viªn lÔ t©n cã thÓ dÔ dµng quan s¸t ®-îc kh¸ch ra vµo trong kh¸ch s¹n. Trong khu vùc ®ãn tiÕp nµy cã c¸c trang thiÕt bÞ sau: + Mét m¸y vi tÝnh vµ m¸y in + M¸y Fax + §iÖn tho¹i tæng ®µi nhá + Mét ti vi mµu lín víi nhiÒu kªnh truyÒn h×nh + Mét bé salon ®Ó kh¸ch nghØ ng¬i 2. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt ë khu vùc l-u tró: HiÖn nay kh¸ch s¹n Thiªn Thai cã tæng céng 65 phßng ®¹t tiªu chuÈn  trë lªn. Mçi tÇng kh¸ch s¹n cã mét phßng nhá chøa dông cô lµm vÖ sinh cña nh©n viªn buång phßng. Phßng trùc cña c¸c nh©n viªn buång ngay ®Çu cÇu thang, ®©y còng lµ n¬i ®Ó ®å ga, gèi, ch¨n mµn phôc vô c«ng t¸c lµm buång vµ lµ n¬i nh©n viªn buång thay quÇn ¸o vµ lµm vÖ sinh c¸ nh©n tr-íc khi lµm viÖc 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ ra vÒ. B¶ng c¬ cÊu phßng theo møc gi¸ d-íi ®©y sÏ nªu chi tiÕt møc gi¸ cña tõng lo¹i phßng trong kh¸ch s¹n: B¶ng c¬ cÊu phßng theo møc gi¸ §¬n gi¸: USD Room Category Single Double Superior 69 72 Duluxe room 120 130 Junior suite 150 160 Excutive suite 190 200 Extra bed 20 Tuú vµo lo¹i buång mµ tiÖn nghi trang thiÕt bÞ trong ®ã cã sù kh¸c nhau nh-ng nh×n chung trang thiÕt bÞ trong phßng gåm cã: - Mét ®iÒu hoµ nhiÖt ®é hai chiÒu - Mét tñ l¹nh ®Çy ®ñ c¸c lo¹i ®å uèng - Mét ti vi víi nhiÒu kªnh truyÒn h×nh trong n-íc vµ quèc tÕ - Mét gi-êng ®«i hoÆc gi-êng ®¬n - Mét bé bµn ghÕ lµm viÖc - §Ìn ®Çu gi-êng, ®Ìn lµm viÖc - Hai ®iÖn tho¹i - Mét tñ ®ùng quÇn ¸o - Mét tñ r-îu - Mét bé bµn ghÕ cïng Êm chÐn uèng trµ, phÝch n-íc, lä hoa, g¹t tµn… - Th¶m tr¶i phßng, rÌm cöa… Víi nh÷ng trang thiÕt bÞ nªu trªn ta thÊy kh¸ch s¹n Thiªn Thai trang bÞ t-¬ng ®èi ®Çy ®ñ, phï hîp víi tiªu chuÈn  ®· ®-îc xÕp h¹ng. 3. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt khu vùc nhµ hµng: 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¬ së vËt chÊt kü thuËt cho khu vùc dÞch vô ¨n uèng ®-îc chia ra thµnh c¸c khu vùc nh-: hÖ thèng c¸c nhµ ¨n, quÇy bar, kho… C¸c khu vùc nµy ®-îc bè trÝ s¸t nhau ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hîp lý ®èi víi kh¸ch hµng vµ sù thuËn tiÖn cho nh©n viªn phôc vô, tr¸nh cho nh©n viªn phôc vô kh¸ch l-u tró ë c¸c tÇng cao thÊp kh¸c nhau ph¶i lªn xuèng nhiÒu lÇn g©y mÖt nhäc vµ phiÒn phøc. Khu vùc nhµ hµng cña kh¸ch s¹n Thiªn Thai bao gåm 2 phßng ¨n cã søc chøa 300 chç ngåi. C¶ hai phßng nµy ®Òu rÊt thuËn tiÖn cho viÖc tæ chøc c¸c b÷a tiÖc ®øng, tiÖc ngåi víi sè l-îng kh¸ch kh¸c nhau. Trong phßng ¨n bµn ghÕ ®-îc kª ngay ng¾n, ghÕ ®Öm mót bäc nØ, kÝch th-íc bµn ghÕ t-¬ng ®èi hîp lý t¹o cho kh¸ch t- thÕ ngåi tho¶i m¸i dÔ chÞu. Trong phßng ¨n ®-îc trang bÞ hÖ thèng ®iÒu hoµ qu¹t giã lµm cho phßng ¨n lu«n lu«n cã kh«ng khÝ tho¸ng m¸t, s¹ch sÏ dÔ chÞu. HÖ thèng chiÕu s¸ng, ©m thanh, c¸ch bµi trÝ tranh ¶nh, chËu hoa c©y c¶nh còng nh- c¸ch phèi hîp mµu s¾c hµi hoµ trong phßng ®· t¹o ra mét bÇu kh«ng khÝ Êm cóng, th©n mËt vµ c¶m gi¸c ngon miÖng cho kh¸ch. C¹nh khu vùc ®ãn tiÕp lµ mét Bar tæng hîp víi hÖ thèng ©m thanh, ¸nh s¸ng hiÖn ®¹i phï hîp víi kh«ng gian xung quanh. 4. §iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt ë khu vùc bÕp: Khu vùc bÕp cña kh¸ch s¹n ®-îc trang bÞ rÊt ®Çy ®ñ c¸c trang thiÕt bÞ phôc vô cho qu¸ tr×nh chÕ biÕn nh-: tñ l¹nh cì lín, bÕp ga c«ng nghiÖp, lß vi sãng, lß n-íng b¸nh, m¸y xay thÞt, m¸y xay sinh tè. ChÝnh ®iÒu nµy ®· gióp cho bé phËn bÕp n©ng cao chÊt l-îng phôc vô vµ n¨ng suÊt lao ®éng. Nh×n chung kh¸ch s¹n Thiªn Thai ®-îc xÕp h¹ng  do ®ã nh÷ng trang thiÕt bÞ c¬ së vËt chÊt kü thuËt cña kh¸ch s¹n lµ tèt, phï hîp víi tiªu chuÈn mµ kh¸ch s¹n ®· ®¹t ®-îc. Tuy nhiªn hÖ thèng kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn Hµ Néi ®· vµ ®ang ph¸t triÓn vµ cã xu h-íng b·o hoµ. V× vËy ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n n÷a trong thêi gian tíi th× kh¸ch s¹n Thiªn Thai cÇn ph¶i n©ng cÊp h¬n n÷a ®Ó phï hîp víi yªu cÇu ®ßi hái ngµy mét kh¾t khe cña kh¸ch Du lÞch. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III/ tæ chøc hÖ thèng bé m¸y qu¶n lý: M« h×nh tæ chøc qu¶n lý ë Kh¸ch s¹n Thiªn Thai cã c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng, thùc hiÖn chÕ ®é mét thñ tr-ëng. Gi¸m ®èc Kh¸ch s¹n lµ ng-êi ®iÒu hµnh cao nhÊt . Bé m¸y gióp viÖc cho Gi¸m ®èc gåm Phã gi¸m ®èc vµ c¸c Tr-ëng bé phËn. ViÖc ph©n c«ng tr¸ch nhiÖm, quyÒn h¹n vµ qui ®Þnh mèi quan hÖ cña c¸c c¸ nh©n vµ bé phËn trong bé m¸y qu¶n lý cña Kh¸ch s¹n do Gi¸m ®èc qui ®Þnh. Bé m¸y qu¶n lý ®-îc chia theo chøc n¨ng thµnh 5 bé phËn riªng biÖt: buång, bµn, bÕp, lÔ t©n vµ b¶o vÖ. C¸c tr-ëng bé phËn nµy b¸o c¸o trùc tiÕp lªn gi¸m ®èc. M« h×nh tæ chøc qu¶n lý kh¸ch s¹n ®-îc thiÕt lËp theo s¬ ®å sau: Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Bé phËn Buång Bé phËn Bµn Bé phËn BÕp Bé phËn LÔ T©n Bé phËn B¶o VÖ Nh©n Viªn Nh©n Viªn Nh©n Viªn Nh©n Viªn Nh©n Viªn 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 S¬ ®å tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Thiªn Thai Víi m« h×nh trªn, viÖc qu¶n lý c«ng t¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt cña kh¸ch s¹n ®-îc tæ chøc rÊt tèt, qu¶n lý chÆt chÏ tõ trªn xuèng d-íi. §©y chÝnh lµ tiÒn ®Ò ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô cã doanh thu vµ lîi nhuËn cao. Ban l·nh ®¹o kh¸ch s¹n gåm cã: + Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n lµ thñ tr-ëng cao nhÊt, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña kh¸ch s¹n tr-íc ph¸p luËt, toµn quyÒn quyÕt ®Þnh ph-¬ng h-íng, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh vµ c¸c chñ tr-¬ng lín trong ph¹m vi kh¸ch s¹n . + Phã gi¸m ®èc Kh¸ch s¹n gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Kh¸ch s¹n , ®-îc gi¸m ®èc uû quyÒn trùc tiÕp phô tr¸ch mét sè lÜnh vùc chuyªn m«n hoÆc c«ng viÖc cô thÓ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm trùc tiÕp víi Gi¸m ®èc vÒ phÇn viÖc cña m×nh. C¬ cÊu tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n bao gåm: 1 Bé phËn buång. Bé phËn nµy cã tÊt c¶ 10 nh©n viªn vµ tr-ëng bé phËn lµ «ng NguyÔn V¨n Hïng. Bé phËn nµy thùc hiÖn chøc n¨ng cho thuª phßng cña kh¸ch s¹n. T×nh h×nh phßng trèng, phßng cã kh¸ch sÏ ®-îc cËp nhËt hµng ngµy vµ b¸o l¹i cho bé phËn lÔ t©n, kh¸ch ®-îc tr¶ lêi ngay qua ®iÖn tho¹i. Khi kh¸ch ë kh¸ch s¹n, bé phËn nµy chÞu tr¸ch nhiÖm lµm vÖ sinh c¸c phßng còng nh- khu vùc c«ng céng vµ khu vùc tiÒn s¶nh. NÕu kh¸ch cã th¾c m¾c g× sÏ ®-îc gi¶i quyÕt ngay. §Ó thùc hiÖn, bé phËn phßng ®-îc chia thµnh c¸c ®¬n vÞ nhá, mçi ®¬n vÞ nµy thùc hiªn c¸c c«ng viÖc kh¸c nhau nh-: Bé phËn giÆt ñi: chÞu tr¸ch nhiÖm giÆt s¹ch vµ lµ ñi tÊt c¶ quÇn ¸o cña kh¸ch, kh¨n mµn cña kh¸ch s¹n vµ ®ång phôc cña nh©n viªn. Chøc n¨ng cña 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nã rÊt riªng biÖt nªn Ýt khi nh÷ng ng-êi cña bé phËn nµy l¹i ®-îc chuyÓn sang lÜnh vùc ho¹t ®éng kh¸c cña kh¸ch s¹n. Bé phËn tÇng phßng: chÞu tr¸ch nhiÖm lau dän phßng ë cña kh¸ch s¹n vµ c¸c n¬i c«ng céng trong kh¸ch s¹n. Bé phËn kü thuËt: phô tr¸ch vÒ viÖc vËn hµnh vµ b¶o tr× toµn bé c¬ së vËt chÊt cña kh¸ch s¹n bao gåm: §iÖn, c¬ khÝ, hÖ thèng m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ vµ bé th«ng khÝ, b¬m n-íc vµ thùc hiÖn nh÷ng söa ch÷a nhá vµ tu bæ trang thiÕt bÞ. 2. Bé phËn bµn (Bé phËn nhµ hµng vµ Bar). Bé phËn nµy cã tÊt c¶ 15 nh©n viªn vµ tr-ëng bé phËn lµ bµ TrÇn LÖ Anh. Chøc n¨ng chÝnh cña bé phËn bµn lµ cung cÊp thøc ¨n vµ ®å uèng cho thùc kh¸ch cña kh¸ch s¹n còng nh- c¸c b÷a tiÖc mµ kh¸ch hµng ®¨ng ký. NhiÖm vô chÝnh cña bé phËn nµy lµ phôc vô kh¸ch trong nhµ hµng . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sè l-îng nhµ hµng, qu¸n ¨n vµ kh¸ch s¹n trªn ®Þa bµn Hµ Néi t¨ng lªn víi tèc ®é chãng mÆt ®· g©y kh«ng Ýt khã kh¨n cho ngµnh kinh doanh ¨n uèng nãi chung vµ cho bé phËn bµn cña kh¸ch s¹n Thiªn Thai nãi riªng. §Ó cã thÓ tån t¹i vµ ®øng v÷ng kh¸ch s¹n ®· ph¶i c¶i tiÕn rÊt nhiÒu nh- mua trang thiÕt bÞ míi, c¶i t¹o vµ n©ng cÊp hÖ thèng bÕp vµ phßng ¨n cña kh¸ch s¹n . Do ®¸nh gi¸ ®óng tÇm quan träng cña c«ng t¸c phôc vô ¨n uèng nªn kh¸ch s¹n ®· lùa chän mét c¸ch kü cµng c¸c nhµ cung cÊp. Ngoµi nh÷ng mãn ¨n ®Æc s¶n cña 3 miÒn B¾c, Trung, Nam kh¸ch s¹n cßn cung c¸c mãn ¨n cña mét sè n-íc nh- Trung Quèc, NhËt, Ph¸p, Mü. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn lu«n thay ®æi thùc ®¬n phôc vô kh¸ch ®Ó kh«ng g©y ra sù nhµm ch¸n cho kh¸ch. Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn n¨m 1996 kh¸ch s¹n chØ cã duy nhÊt mét phßng ¨n víi 100 chç nh-ng kÓ tõ n¨m 1999 kh¸ch s¹n ®· c¶i t¹o vµ cã thªm mét phßng ¨n n÷a víi søc chøa 200 chç. Nh- vËy kh¸ch s¹n cã tæng céng 2 phßng ¨n víi 300 chç ngåi. 3.Bé phËn bÕp. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bé phËn nµy cã tæng céng 10 nh©n viªn do «ng Vò V¨n Thuyªn ®øng ®Çu. Bé phËn nµy cã nhiÖm vô lùa chän mua s¾m thùc phÈm chuÈn bÞ tÊt c¶ c¸c mãn ¨n theo yªu cÇu cña kh¸ch th«ng qua bé phËn bµn vµ kÕt hîp víi bé phËn bµn ®Ó phôc vô kh¸ch víi chÊt l-îng cao nhÊt. 4.Bé phËn lÔ t©n. Bé phËn lÔ t©n cña Kh¸ch s¹n gåm 5 ng-êi do chÞ TrÇn Gia Trang lµm tr-ëng bé phËn ho¹t ®éng phôc vô kh¸ch 24/24 giê trong ngµy theo chÕ ®é 3 ca. Hä lµ bé phËn ®Çu tiªn tiÕp xóc víi kh¸ch khi kh¸ch ®Õn Kh¸ch s¹n. NhiÖm vô chÝnh cña nh©n viªn lÔ t©n lµ gióp kh¸ch lµm thñ tôc nhËp vµ tr¶ phßng, ngoµi ra cßn cung cÊp cho kh¸ch th«ng tin vÒ c¸c bé phËn kh¸c còng nh- c¸c dÞch vô cña Kh¸ch s¹n. Cã thÓ nãi ®©y lµ bé phËn gÇn gòi víi kh¸ch nhÊt khi hä nghØ ng¬i t¹i Kh¸ch s¹n . V× vËy kh¸ch cã Ên t-îng tèt hay kh«ng vÒ Kh¸ch s¹n phô thuéc rÊt nhiÒu vµo bé phËn lÔ t©n. Th«ng qua c«ng t¸c ®ãn tiÕp ban ®Çu nh©n viªn lÔ t©n ®· t¹o c¶m gi¸c an t©m vµ tho¶i m¸i cho kh¸ch b»ng c¸ch nãi n¨ng nhÑ nhµng, duyªn d¸ng. Ngoµi ra bé phËn cßn ph¶i liªn l¹c th-êng xuyªn víi c¸c bé phËn buång, bé phËn bµn qua ®iÖn tho¹i ®Ó qu¶n lý kh¸ch thuª phßng vµ th«ng tin kÞp thêi yªu cÇu cña kh¸ch vÒ ¨n uèng. Cã thÓ nãi lÔ t©n ®ãng vai trß quan träng trong viÖc thu hót kh¸ch ®Õn víi Kh¸ch s¹n . Mçi nh©n viªn lÔ t©n ®Òu cã kinh nghiÖm vµ bÝ quyÕt riªng ®Ó thu hót vµ gi÷ kh¸ch cho Kh¸ch s¹n . Nh©n viªn lÔ t©n trùc ®iÖn tho¹i lu«n ph¶i nhá nhÑ gi¶ thÝch mäi vÊn ®Ò mµ kh¸ch kh«ng hiÓu hoÆc yªu cÇu. 5. Bé phËn b¶o vÖ: Bé phËn nµy bao gåm 5 ng-êi cã nhiÖm vô chµo hái kh¸ch, chØ dÉn cho kh¸ch biÕt bé phËn cã liªn quan ®Õn viÖc lµm thñ tôc giÊy tê, gióp ®ì kh¸ch mang v¸c hµnh lý vµ cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ an ninh trËt tù cho kh¸ch vµ nh©n viªn lµm viÖc t¹i kh¸ch s¹n . 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Nh×n chung kinh doanh cña kh¸ch s¹n cã chiÒu h-íng t¨ng n¨m sau so víi n¨m tr-íc. Trong 3 n¨m liªn tiÕp kh¸ch s¹n ®Òu hoµn thµnh v-ît møc kÕ ho¹ch ®Ò ra. N¨m 1999 hoµn thµnh 177,32% kÕ ho¹ch N¨m 2000 hoµn thµnh 122,51% kÕ ho¹ch §Ó tËn dông hÕt kh¶ n¨ng cña m×nh trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng hiÖn nay, kh¸ch s¹n ®· chó ý thÝch ®¸ng ®Õn c«ng t¸c ®µo t¹o, t¨ng c-êng cho nh©n viªn ®i häc ngo¹i ng÷, chuyªn m«n, trang bÞ thªm mét sè thiÕt bÞ hiÖn ®¹i nh»m n©ng cao chÊt l-îng phôc vô kh¸ch. Tuy nhiªn tõ n¨m 1996 dÕn nay do t×nh h×nh ngµnh Du lÞch ViÖt Nam nãi chung vµ Du lÞch Hµ Néi nãi riªng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n v× l-îng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam gi¶m nhiÒu thªm vµo ®ã lµ sù ra ®êi cña c¸c kh¸ch s¹n liªn doanh cã quy m« lín d-íi sù ®Çu t- cña n-íc ngoµi. Do vËy viÖc kinh doanh cña kh¸ch s¹n gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Ngoµi ra cßn do sù t¸c ®éng cña nhiÒu mÆt kh¸c nh- kinh nghiÖm vµ kiÕn thøc qu¶n lý kinh doanh Du lÞch ch-a nhiÒu, s¶n phÈm Du lÞch cßn nghÌo nµn, thiÕu c¸c ®iÓm vui ch¬i gi¶i trÝ, c¸c khu Du lÞch nghØ d-ìng lín…do ®ã cÇn ph¶o nç lùc v-ît qua khã kh¨n, thö th¸ch ®Ó ph¸t triÓn. T«i tin ch¾c r»ng kh¸ch s¹n sÏ cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn h¬n n÷a v× cã nh÷ng thuËn lîi c¬ b¶n lµ ®Êt n-íc hoµ b×nh, æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. ViÖt Nam cã tiÒm n¨ng Du lÞch dåi dµo, ®-îc sù quan t©m cña §¶ng, ChÝnh phñ, sù gióp ®ì cña c¸c ngµnh c¸c cÊp. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn trong ngµnh ®-îc ®µo t¹o båi d-ìng vµ ®ang tõng b-íc tr-ëng thµnh. IV/ m«i tr-êng kinh doanh cña kh¸ch s¹n Thiªn Thai. 1. M«i tr-êng bªn trong ( vi m« ): M«i tr-êng kinh doanh lµ mét yÕu tè ¶nh h-ëng rÊt lín ®Õn sù ph¸t triÓn cña kh¸ch s¹n. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + VÒ vèn: N¨m 1999 tæng sè vèn lµ 9,5 tû ®ång N¨m 2000 tæng sè vèn lµ 10 tû ®ång Trong ®ã : + Vèn l-u ®éng: N¨m 1999 lµ 3,5 tû ®ång N¨m 2000 lµ 3,7 tû ®ång + Vèn cè ®Þnh : N¨m 1999 lµ 6 tû ®ång N¨m 2000 lµ 6,3 tû ®ång + VÒ sè l-îng buång: 65 Trong ®ã : Buång ®¾c biÖt: 5 Buång lo¹i 1 : 35 Buång lo¹i 2 : 15 Buång lo¹i 3 : 10 + VÒ lao ®éng: N¨m 1999 lµ 45 ng-êi N¨m 2000 lµ 47 ng-êi Tæng tµi s¶n cña kh¸ch s¹n hiÖn nay lµ 45 tû ®ång trong ®ã vèn cè ®Þnh kho¶ng 40 tû ®ång, vèn l-u ®éng kho¶ng 5 tû ®ång. Ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n Thiªn Thai bao gåm hai lo¹i chÝnh lµ dÞch vô l-u tró vµ dÞch vô ¨n uèng phôc vô mäi ®èi t-îng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. Trong ho¹t ®éng phôc vô l-u tró: kh¸ch s¹n cho thuª buång ngñ vµ ®¶m b¶o c¸c dÞch vô bæ xung vÒ l-u tró cho kh¸ch. Ho¹t ®éng phôc vô ¨n uèng ®¶m b¶o mäi yªu cÇu cña kh¸ch l-u tró vµ c¶ kh¸ch v·ng lai b»ng mäi h×nh thøc: ¨n s¸ng, ¨n tr-a, ¨n tèi, ®Æc s¶n, héi nghÞ, ®¸m c-íi.v.v. Ngoµi ra kh¸ch s¹n cßn phôc vô bæ xung c¸c dÞch vô kh¸c nh- ®iÖn tho¹i, fax, giÆt lµ… nh»m tho¶ m·n mäi nhu cÇu cña kh¸ch.  Qua c¸c sè liÖu cô thÓ vµ c¬ së h¹ tÇng hiÖn ®¹i, cã thÓ nãi r»ng ho¹t ®éng kinh doanh cña kh¸ch s¹n nãi chung sÏ gia t¨ng. S¶n phÈm chÝnh cña kh¸ch s¹n lµ kinh doanh c¸c s¶n phÈm dÞch vô bao gåm dÞch vô l-u tró, ¨n uèng vµ c¸c dÞch vô kh¸c trong ®ã dÞch vô l-u tró lµ dÞch vô chÝnh ®em l¹i lîi nhuËn cho kh¸ch s¹n. Kh¸ch s¹n Thiªn Thai lµ mét trong nh÷ng kh¸ch 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 s¹n t- nh©n lín ë thñ ®« Hµ Néi vµ c¶ n-íc, chÝnh nhê cã -u thÕ vÒ vÞ trÝ vµ nhÊt lµ vÒ chÊt l-îng dÞch vô lu«n ®-îc ®¶m b¶o nªn kh¸ch s¹n ®· thu hót ®-îc rÊt nhiÒu kh¸ch quèc tÕ ®a d¹ng kh¸c nhau gåm nhiÒu quèc tÞch nh-ng chhñ yÕu lµ c¸c kh¸ch NhËt, Mü, Ph¸p, Australia, Hµn Quèc vµ s¾p tíi lµ Trung Quèc.  Trong kh¸ch s¹n nguån nh©n lùc còng ®-îc coi lµ nguån vèn quan träng sinh ra cña c¶i vËt chÊt cho kh¸ch s¹n. TuyÓn chän vµ ®µo t¹o nh©n viªn cã tr×nh ®é tay nghÒ cao vµ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi nh©n viªn ®· ®-îc gi¸m ®èc kh¸ch s¹n thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ cao. Nh©n viªn lµ yÕu tè chñ chèt quyÕt ®Þnh chÊt l-îng dÞch vô. Sù tù nguyÖn, cè g¾ng trong c«ng viÖc cña ®éi ngò nh©n viªn ®ãng gãp phÇn quan träng vµo thµnh c«ng cña kh¸ch s¹n. Gi¸m ®èc lu«n quan t©m ®Õn c¸c quyÒn lîi cña nh©n viªn ®Ó khÝch lÖ tinh thÇn l¯m viÖc cña hä víi ph­¬ng ch©m “nh©n viªn l¯ nguån vèn cña kh²ch s³n”. Ban gi²m ®èc ®· ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch qu¶n lý ®èi víi nh©n viªn nh-: + Ph©n c«ng ®óng kh¶ n¨ng cña nh©n viªn + T¹o mèi quan hÖ hîp t¸c gi÷a nh©n viªn vµ ng-êi qu¶n lý, duy tr× ®-îc mèi quan hÖ cëi më, th©n ¸i trong toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña kh¸ch s¹n. TÊt c¶ cïng v× mét môc tiªu chung cña kh¸ch s¹n lµ hiÖu qu¶ kinh doanh cuèi cïng. + Kh¸ch s¹n cã chÕ ®é th-ëng ph¹t c«ng khai theo hiÖu qu¶ kinh doanh. + X©y dùng bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc trong kh¸ch s¹n, khuyÕn khÝch nh÷ng ph¸t minh s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt trong lao ®éng. + M«i tr-êng lµm viÖc ®-îc ®¶m b¶o. §¶m b¶o quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a ng-êi l·nh ®¹o vµ c¸c nh©n viªn, b¶o vÖ cho quyÒn lîi cña hä ®Ó ph¸t biÓu ý kiÕn ph¶n ¸nh víi l·nh ®¹o kh¸ch s¹n. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Ngoµi ra nh÷ng tr-êng hîp bÞ èm ®au, c-íi hái, ma chay ®Òu ®-îc ban l·nh ®¹o vµ gi¸m ®èc kh¸ch s¹n th¨m hái, ®éng viªn, trî cÊp khã kh¨n ®èi víi nh÷ng ng-êi cã hoµn c¶nh rñi ro. Nh÷ng yÕu tè trªn t¹o nªn bÇu kh«ng khÝ lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn mét c¸ch dÔ chÞu tho¶i m¸i. Hä ®-îc ®¶m b¶o ®ñ quyÒn lîi, chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc ban hµnh ®èi víi ng-êi lao ®éng. Kh«ng cã sù bãc lét gi÷a ng-êi lao ®éng vµ ng-êi lµm thuª, t¨ng c-êng sù hiÓu biÕt vµ hoµ nhËp lÉn nhau gi÷a c¸c thµnh viªn, t¹o nªn sù nhÊt trÝ cao ®é trong kh¸ch s¹n sÏ cµng ngµy cµng phong phó vµ ®a d¹ng h¬n. Mäi thµnh viªn trong kh¸ch s¹n ®Òu c¶m thÊy tù hµo vÒ n¬i lµm viÖc cña m×nh. ChÝnh nh÷ng c¸i ®ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña kh¸ch s¹n ngµy cµng ph¸t triÓn, ®¶m b¶o ®-îc ®êi sèng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn. 2. M«i tr-êng bªn ngoµi ( vÜ m« ): Bªn c¹nh nh÷ng chó träng vÒ mÆt ph¸t huy hiÖu qu¶ nguån nh©n lùc, vµ chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc, mét chØ tiªu then chèt ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh cña toµn bé kh¸ch s¹n lµ ban giam ®èc kh¸ch s¹n ®· chó träng ®Õn viÖc ph¸t huy c¸c lîi thÕ c¹nh tranh cña kh¸ch s¹n nh-: +Quan hÖ tèt víi kh¸ch hµng: v× kh¸ch hµng ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh ®èi víi sù tån t¹i cña kh¸ch s¹n, sù t¨ng gi¶m doanh thu cña kh¸ch s¹n do sù t¨ng gi¶m l-îng kh¸ch quyÕt ®Þnh. ChÝnh v× vËy môc tiªu duy nhÊt cña gi¸m ®èc kh¸ch s¹n lµ duy tr× tèt c¸c mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. §èi víi kh¸ch hµng quan träng lµ nh÷ng ng-êi cã ®Þa vÞ trong x· héi, c¸c th-¬ng nh©n hoÆc gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn cho c¸c c«ng ty lín th× ph¶i ®-îc sù ®ãn tiÕp cña gi¸m ®èc kh¸ch s¹n. Nh÷ng phµn nµn, khiÕu n¹i cña kh¸ch ®-îc c¸c nh©n viªn tiÕp xóc trùc tiÕp l¾ng nghe, tiÕp thu vµ ph¶n ¸nh tøc thêi víi gi¸m ®èc kh¸ch s¹n . §Ó cñng cè mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng, kh¸ch s¹n ®Ò ra nhiÒu chÝnh s¸ch -u ®·i víi kh¸ch nh-: - TÆng hoa vµ quµ kÌm víi nh·n hiÖu cña kh¸ch s¹n nh©n ngµy sinh nhËt cña kh¸ch, trong thêi gian kh¸ch ®ang l-u tró t¹i kh¸ch s¹n. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - §èi víi kh¸ch hµng th-êng xuyªn ë kh¸ch s¹n cã thÓ ®-îc h-ëng mét chuyÕn Du lÞch ng¾n ngµy miÔn phÝ hay tiÖc chiªu ®·i do kh¸ch s¹n mêi. - Tæ chøc sinh nhËt vµ tÆng quµ nh©n ngµy lÔ lín: kh¸ch hµng cã mÆt t¹i kh¸ch s¹n vµo ngµy TÕt, ngµy Quèc kh¸nh cña n-íc ViÖt Nam vµ n-íc cña hä ®Òu nhËn ®-îc quµ vµ thiÕp chóc mõng nh©n ngµy lÔ . - Sù quan t©m th-êng xuyªn cña kh¸ch s¹n sÏ lµm t¨ng thªm mèi quan hÖ g¾n bã gi÷a kh¸ch hµng víi kh¸ch s¹n. + Quan hÖ víi nhµ cung cÊp: do nhu cÇu ®a d¹ng vÒ dÞch vô, kh¸ch s¹n cã mèi quan hÖ chÆt chÏ, th-êng xuyªn víi c¸c nhµ cung cÊp trong vµ ngoµi n-íc. ViÖc chän lùa nhµ cung cÊp dùa trªn uy tÝn vµ chÊt l-îng s¶n phÈm cña hä trªn thÞ tr-êng, vÒ qu¸ tr×nh cung cÊp s¶n phÈm ®èi víi kh¸ch s¹n. C¸c tiªu chÝ ®-îc ®-a ra ®èi víi nhµ cung cÊp liªn quan chñ yÕu ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¸ c¶, thêi h¹n giao hµng vµ thÓ thøc thanh to¸n cã lîi. §èi víi c¸c mÆt hµng thùc phÈm t-¬i do c¸c nhµ b¸n hµng t- nh©n cung cÊp, kh¸ch s¹n ®Òu cã sù kiÓm tra vÒ chÊt l-îng do chuyªn gia trong lÜnh vùc nµy ®¶m nhiÖm vµ cã sù cam kÕt b»ng v¨n b¶n. §èi víi c¸c mÆt hµng cÇn ph¶i nhËp khÈu, kh¸ch s¹n th-êng ký kÕt c¸c hîp ®ång th«ng qua c¸c c«ng ty cã giÊy phÐp xuÊt nhËp khÈu trong hîp ®ång quy ®Þnh râ c¸c ®iÒu kho¶n chi tiÕt liªn quan ®Õn hµng ho¸. Gi¸m ®èc kh¸ch s¹n th-êng xuyªn xem xÐt, kiÓm tra chÊt l-îng, hµng ho¸ vµ c¸c ®iÒu kho¶n liªn quan kh¸c ®Ó quyÕt ®Þnh duy tr× hay thay thÕ nhµ cung cÊp kh¸c. + §èi thñ c¹nh tranh: nh- trªn ®· nãi, kinh doanh kh¸ch s¹n lµ mét lÜnh vùc cã sù c¹nh tranh lín. C¸c ®èi thñ c¹nh tranh chÝnh cña kh¸ch s¹n lµ c¸c kh¸ch s¹n cã quy m« lín n»m trªn ®Þa bµn thµnh phè Hµ Néi. Thªm vµo ®ã lµ c¸c kh¸ch s¹n t- nh©n kh¸c cã chÊt l-îng tèt còng gãp phÇn lµm t¨ng ®èi thñ c¹nh tranh cña kh¸ch s¹n. Cô thÓ lµ kh¸ch s¹n ®· ph¶i gi¶m gi¸ phßng nhiÒu lÇn. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + Quan hÖ tèt víi c¸c c«ng ty Du lÞch vµ c¸c h·ng L÷ hµnh trong vµ ngoµi n-íc: §©y lµ nguån cung cÊp kh¸ch rÊt lín vµ th-êng xuyªn cho kh¸ch s¹n. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu nµy, ngoµi viÖc quan hÖ víi nh÷ng ng-êi ®øng ®Çu c¸c c«ng ty vµ c¸c h·ng th× kh¸ch s¹n còng cßn cã c¸c chÝnh s¸ch -u ®·i kh¸c n÷a nh- : t¨ng tû lÖ hoa hång, gi¶m gi¸ dÞch vô vµ miÔn phÝ cho tr-ëng ®oµn… Tãm l¹i, mÆc dï ph¶i c¹nh tranh gay g¾t, kh¸ch s¹n Thiªn Thai vÉn tån t¹i vµ ph¸t triÓn nhê c«ng cô c¹nh tranh chñ yÕu lµ chÊt l-îng vµ uy tÝn, c¸c mèi quan hÖ b¹n hµng tèt vµ sù hîp lý cña gi¸ c¶ so víi chÊt l-îng phôc vô, nªn kh¸ch s¹n Thiªn Thai ®· ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. Tuy nhiªn còng cã mÆt h¹n chÕ do gi¸ phßng gi¶m xuèng nhiÒu, møc l-¬ng th-ëng cña c¸n bé vµ nh©n viªn còng bÞ ¶nh h-ëng. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II Kh¸i qu¸t s¶n xuÊt kinh doanh vµ tæ chøc qu¶n lý cña kh¸ch s¹n Thiªn Thai I/ tæ chøc qu¶n lý lao ®éng: 1/ Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ t×nh h×nh sö dông lao ®éng: C¸c chØ tiªu STT Tæng sè L§ Thùc hiÖn 1999 Thùc hiÖn 2000 So s¸nh 1999/2000 Sè t® Sè % Sè t® Sè % Sè t® Sè % 45 100 47 100 2 4,25 I Ph©n theo L§ trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp 1 L§ gi¸n tiÕp 2 4,25 2 4,25 0 100 2 L§ trùc tiÕp 45 95,75 45 95,75 0 100 II Ph©n theo tr×nh ®é 1 Tr×nh ®é §H vµ trªn §H 5 10,63 7 14,89 2 16,66 2 Tr×nh ®é trung cÊp 10 24,27 15 31,91 5 20 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tr×nh ®é s¬ cÊp ch-a qua ®µo t¹o 3 III Ph©n tÝnh 1 L§ nam 2 theo 32 65,1 25 53,2 -7 12,28 26 55 26 55 0 100 21 45 21 45 0 100 giíi L§ n÷ IV Ph©n theo c¸c bé phËn trùc thuéc 1 Ban gi¸m ®èc 2 4,25 2 4,25 0 100 2 Tæ lÔ t©n 5 11,11 5 11,11 0 100 3 Tæ buång 10 22,22 10 22,22 0 100 4 Tæ bµn 15 33,33 15 33,33 0 100 5 Tæ bÕp 10 22,22 10 22,22 0 100 6 Tæ b¶o vÖ 5 11,11 5 11,11 0 100  N¨m 1999, kh¸ch s¹n cã tæng sè 47 lao ®éng víi møc doanh thu 6,9 tû ®ång. §©y lµ n¨m kh¸ch s¹n thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch ®Ò ra, sang ®Õn n¨m 2000 tuy sè nh©n viªn kh«ng gi¶m so víi n¨m 1999 nh-ng møc doanh thu còng kh«ng ®-îc cao do hÖ sè sö dông buång gi¶m so víi n¨m tr-íc.  ChÊt l-îng ®éi ngò lao ®éng: - ChÊt l-îng phôc vô cña kh¸ch s¹n phô thuéc rÊt lín vµo ®éi ngò lao ®éng. Mét kh¸ch s¹n cã nhiÒu dÞch vô phong phó mµ ®éi ngò lao ®éng 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 yÕu kÐm th× kh«ng thÓ cã chÊt l-îng cao ®-îc. ChÝnh v× vËy kh¸ch s¹n ®· tõng b-íc ®iÒu chØnh l¹i ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn, trang bÞ cho nh©n viªn nh÷ng kiÕn thøc míi vµ kü n¨ng giao tiÕp qua sù hiÓu biÕt vÒ t©m lý kh¸ch b»ng vèn ngo¹i ng÷ s½n cã. - Kh¸ch s¹n ®· l-u ý kÕt hîp tuyÓn dông theo tiªu chuÈn, khuyÕn khÝch mäi ng-êi ®i häc, t¹o ®iÒu kiÖn vËt chÊt ®èi víi nh÷ng ng-êi häc tËp theo ®óng ngµnh nghÒ ®Ó v-¬n lªn b»ng h×nh thøc mêi gi¸o viªn trong n-íc ®µo t¹o t¹i chç vÒ nghiÖp vô vµ ngo¹i ng÷ cho nh©n viªn. ChÝnh v× thÕ mµ tæng sè nh©n viªn cña kh¸ch s¹n cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trung cÊp n¨m 2000 t¨ng nhiÒu so víi n¨m 1999. §iÒu nµy thÓ hiÖn sù quan t©m cña Ban l·nh ®¹o kh¸ch s¹n trong viÖc tõng b-íc trÎ ho¸ vµ n©ng cao tri thøc cho ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn. - Kh¸ch s¹n cã chÕ ®é ®·i ngé tho¶ ®¸ng cho ng-êi lao ®éng, thùc hiÖn kho¸n ®Õn tõng tæ vµ ng-êi lao ®éng. Dïng biÖn ph¸p kinh tÕ ®Ó kÝch thÝch dÕn nh©n viªn vµ thùc hiÖn th-ëng ph¹t nghiªm minh. - Víi hÖ thèng tæ chøc chÆt chÏ vµ ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Çy ®ñ n¨ng lùc phÈm chÊt, ch¾c ch¾n r»ng chÊt l-îng phôc vô sÏ hoµn h¶o vµ tõ ®ã kh¸ch s¹n cã ®ñ søc c¹nh tranh trªn th-¬ng tr-êng ®ang tõng ngµy ph¸t triÓn.  C¬ cÊu lao ®éng: VÒ c¬ cÊu lao ®éng cña kh¸ch s¹n nãi chung ®· bè trÝ hîp lý. Sè lao ®éng gi¸n tiÕp chiÕm kho¶ng 5% vµ sè lao ®éng trùc tiÕp chiÕm kho¶ng 95% trong tæng sè lao ®éng. Môc tiªu cña kh¸ch s¹n lµ kinh doanh ®Ó thu ®-îc lîi nhuËn cao nh-ng vÉn ®¶m b¶o ®-îc chÊt l-îng phôc vô tèt nhÊt. ChÝnh v× vËy mµ sè lao ®éng trùc tiÕp lín h¬n rÊt nhiÒu so víi sè lao ®éng gi¸n tiÕp. Trî lý gi¸m ®èc hç trî cho gi¸m ®èc ®-a ra nh÷ng biÖn ph¸p tèt nhÊt nh»m thu hót ®-îc nhiÒu kh¸ch hµng, x©y dùng chiÕn l-îc kinh doanh ®¹t hiÖu qña cao, dù ®o¸n ®-îc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr-êng ®Ó kh¸ch s¹n cã thÓ tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Nh×n vµo sè liÖu trªn ta thÊy r»ng n¨m 2000 sè lao ®éng cã tr×nh 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®é ®¹i häc cña kh¸ch s¹n nhiÒu h¬n so víi n¨m 1999 do cã sù cè g¾ng nç lùc cña tõng c¸ nh©n vµ sù ñng hé nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o kh¸ch s¹n ®· lµm cho ®éi ngò c¸n bé kh¸ch s¹n ngµy cµng trë nªn v÷ng m¹nh, cã ®Çy ®ñ tr×nh ®é n¨ng lùc ®Ó hoµn thµnh tèt c«ng t¸c ®-îc giao. VÒ nh©n lùc ph©n bè vµo c¸c bé phËn còng hîp lý, tr¸nh ®-îc t×nh tr¹ng thõa nh©n lùc. Trong mçi tæ ®Òu cã sù ph©n c«ng ®óng ng-êi, ®óng c«ng viÖc vµ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm tr-íc c«ng viÖc ®-îc giao phã. 2/ Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông lao ®éng. C¸c chØ tiªu ®¬n vÞ tÝnh N¨m 1999 N¨m 2000 Tæng DT Tæng sè L§ N¨ng suÊt L§ Møc hao phÝ L§ Ngh×n Ng-êi Ngh×n/Ng Ng/Ngh×n 21.894.500 20.981.500 47 47 127.290 125.257 0,0785 0,0798 So s¸nh 1999/2000 Sè T§ Sè% 976.000 104,66 0 100 2.033 101,62 -0,0013 98,34 B¶ng ph©n tÝch n¨ng suÊt lao ®éng cña kh¸ch s¹n Thiªn Thai N¨m 2000 n¨ng suÊt lao ®éng cña kh¸ch s¹n cã gi¶m ®i so víi n¨m 1999 do ¶nh h-ëng cña l-îng kh¸ch quèc tÕ vµo ViÖt Nam. MÆt kh¸c n¨m 2000 kh¸ch s¹n cã nhiÒu ®èi thñ c¹nh tranh m¹nh h¬n tr-íc víi quy m«, chÊt l-îng vµ gi¸ c¶ cã nhiÒu -u thÕ. Ngoµi ra lµ hµng lo¹t c¸c kh¸ch s¹n mini víi chÊt l-îng cao còng gãp phÇn t¨ng thªm khã kh¨n trong kinh doanh cña kh¸ch s¹n. ChÝnh v× vËy mµ trong n¨m 2000 doanh thu cña kh¸ch s¹n ®· bÞ gi¶m ®i ®¸ng kÓ, møc hao phÝ lao ®éng l¹i t¨ng lªn. MÆc dï nguyªn nh©n lµ do nh÷ng khã kh¨n chung trong thÞ tr-êng kinh doanh nh-ng kh¸ch s¹n vÉn ph¶i ph¸t huy h¬n n÷a trong lÜnh vùc kinh doanh, thu hót kh¸ch. C«ng t¸c ®Þnh biªn, bè trÝ l¹i lao ®éng còng cÇn ®-îc tiÕn hµnh ®Ó tõng b-íc gi¶m chi phÝ tõ ®ã míi cã thÓ sö dông lao ®éng cã hiÖu qu¶ 20
- Xem thêm -