Tài liệu Giới thiệu sơ lược về công ty cổ phần sữa việt nam-vinamilk

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 29 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 I. Lêi nãi ®Çu «ng cuéc c¶i c¸ch h¬n mêi n¨m qua ®ang t¹o ®µ cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ . H¬n thÕ n÷a chóng ta ®ang bíc vµo thÕ kû 21-thÕ kû cña sù ph¸t triÓn cao ®é trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc , thÕ kû cña qu¸ tr×nh khu vùc ho¸ , toµn cÇu ho¸ kinh tÕ . Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh vò b·o cña cuéc c¸ch m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ë cuèi thÕ kû 20 hiÖn nay vµ c¶ trong t¬ng lai ®· t¹o thêi c¬ míi vµ th¸ch thøc míi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c«ng ty Da giÇy Hµ Néi nãi riªng . §èi víi c«ng ty Da giÇy Hµ Néi c¬ héi cã nhiÒu nhng th¸ch thøc còng kh«ng ph¶i lµ Ýt . Mét trong nh÷ng th¸ch thøc ®ã lµ xuÊt ph¸t tõ quy luËt c¹nh tranh . Nã võa lµ ®éng lùc nhng ®ång thêi còng lµ nguy c¬ ®e do¹ sù sinh tån cña c«ng ty . §Ó thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®¶m b¶o ph¸t triÓn nhanh vµ v÷ng m¹nh th× mét yªu cÇu nhÊt thiÕt ®Æt ra cho c«ng ty lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty da giÇy Hµ Néi ®· vµ ®ang thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®ã vµ ®Æc biÖt lµ ®¹t lîi nhuËn cao . Qua thêi gian häc m«n kinh tÕ chÝnh trÞ em ®· ®îc hiÓu biÕt kh¸ nhiÒu vÒ nÒn kinh tÕ x· héi nªn m¹nh d¹n chän ®Ò tµi “ VËn dông lý luËn t¨ng lîi nhuËn ®Ó ph©n tÝch thùc tÕ vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ë c«ng ty Da giÇy Hµ Néi ” lµm ®Ò tµi tiÓu luËn cho m×nh . 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Néi dung 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Da giÇy Hµ Néi . C«ng ty Da giÇy Hµ Néi lµ doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty Da giÇy ViÖt Nam . C«ng ty cã nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh c¸c lo¹i giÇy dÐp . C«ng ty cã t c¸ch ph¸p nh©n , cã quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù theo quy ®Þnh , tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong sè vèn do C«ng ty qu¶n lý , cã con dÊu riªng ®Ó giao dÞch , cã tµi s¶n vµ c¸c tËp trung ®îc më t¹i ng©n hµng th¬ng m¹i theo quy ®Þnh cña nhµ níc . C«ng ty cã quyÒn tù chñ kinh doanh , tù chñ tµi chÝnh , chÞu sù rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô víi Tæng c«ng ty theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng , quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty . Trô së cña c«ng ty hiÖn nay ë 409 ®êng NguyÔn Tam Trinh - QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi . §©y võa lµ n¬i giao dÞch ®ång thêi còng lµ n¬i s¶n xuÊt cña c«ng ty. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®îc chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn vµ sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc . Bíc vµo nÒn c¬ chÕ thÞ trêng , bªn c¹nh viÖc ph¶i lo ®Çu vµo , c«ng ty cßn ph¶i chÞu sù c¹nh tranh gay g¾t vÒ ®Çu ra víi c¸c c«ng ty kh¸c nh : Da Sµi Gßn , c«ng ty Da Vinh…Nhu cÇu tiªu thô gi¶m do chÊt lîng h¹n chÕ , c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng hÇu hÕt chuyÓn sang gia c«ng b»ng nguyªn vËt liÖu cña níc ngoµi , s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®îc , s¶n xuÊt ph¶i cÇm chõng . MÆt kh¸c trang thiÕt bÞ tõ thêi Ph¸p vµo nh÷ng n¨m 60 tíi nay ®· khÊu hao hÕt nhng vÉn sö dông ®Ó s¶n xuÊt . Do vËy , ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh trªn n¨m 1994 c«ng ty ®· ®a vµo mét d©y chuyÒn thuéc da hoµn chØnh vµ mét sè thiÕt bÞ nhËp tõ Italia vµo l¾p ®Æt . S¶n lîng c«ng ty ®· t¨ng lªn : 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - S¶n lîng da cøng : 25-32 tÊn/n¨m - S¶n lîng da mÒm : 450.000 ha/n¨m - Keo CN: 25 tÊn/n¨m Thùc hiÖn quy ho¹ch cña Tæng c«ng ty Da giÇy ViÖt Nam ,c«ng ty chuyÓn ®æi nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh tõ thuéc da sang s¶n xuÊt kinh doanh giÇy dÐp c¸c lo¹i nh : giÇy v¶i , giÇy da nam n÷ , dÐp ®i trong nhµ …(phÇn thuéc da cña c«ng ty chuyÓn toµn bé cho c«ng ty da trong Vinh) . Do vËy, tªn giao dÞch quèc tÕ cña c«ng ty lµ HANSHOES . MÆc dï míi chuyÓn sang s¶n xuÊt giÇy dÐp , l¹i trong bèi c¶nh c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ trêng thÕ giíi , khu vôc vµ trong níc .Trong nh÷ng n¨m qua, toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty Da giÇy Hµ Néi ®· cã nhiÒu cè g¾ng v¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong c¬ chÕ thÞ trêng . 2.VËn dông lý luËn t¨ng lîi nhuËn vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt 2.1. Lîi nhuËn. Trong x· héi bÊt kú mét ho¹t ®éng mua b¸n nµo còng cã lêi l·i . Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ , mçi doanh nghiÖp bá vèn kinh doanh , s¶n xuÊt ra s¶n phÈm khi ®a vµo lu th«ng còng cã tham väng thu ®îc lîi nhuËn cao . Trong x· héi t b¶n, gi¸ trÞ thÆng d lµ do lao ®éng cña c«ng nh©n lµm thuª t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt , lµ nguån gèc thu nhËp cña tÊt c¶ c¸c giai cÊp bãc lét trong x· héi t b¶n . Nhµ t b¶n kh«ng hao phÝ lao ®éng b¶n th©n vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ , mµ chØ bá t b¶n vµo ®ã nªn nhµ t b¶n chØ quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ t b¶n bá vµo s¶n xuÊt . Chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸ gåm cã nh÷ng chi phÝ vÒ t b¶n kh¶ biÕn (C+V) , tøc lµ nh÷ng chi phÝ vÒ t liÖu s¶n xuÊt vµ tiÒn l¬ng c«ng nh©n . §èi víi nhµ t b¶n ®Ó s¶n xuÊt ra hµng hãa tèn bao nhiªu lµ tÝnh theo t b¶n ®· chi phÝ; ®èi víi x· héi hµng ho¸ lµ tÝnh theo lao ®éng ®· hao phÝ . Bëi vËy nh÷ng chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt ra mét hµng ho¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ cña hµng ho¸ Êy tøc lµ thÊp h¬n nh÷ng chi phÝ thËt sù vÒ s¶n xuÊt (C+V+m) . Chç chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hµng ho¸ (nh÷ng chi phÝ thËt sù vÒ s¶n xuÊt) vµ nh÷ng chi phÝ t b¶n chñ nghÜa vÒ s¶n xuÊt , lµ gi¸ trÞ thÆng d (m) mµ nhµ t b¶n chiÕm kh«ng . Khi nhµ t b¶n b¸n hµng ho¸ th× gi¸ trÞ thÆng d biÓu hiÖn thµnh mét sè thõa tréi h¬n sè chi phÝ s¶n xuÊt . Khi x¸c ®Þnh lç l·i cña xÝ nghiÖp , nhµ t b¶n so s¸nh sè 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thõa ®ã víi t b¶n ®· øng tríc . Gi¸ trÞ thÆng d , so s¸nh víi tæng t b¶n øng tríc lµ lîi nhuËn . VËy lîi nhuËn lµ mét h×nh thøc biÕn tíng cña gi¸ trÞ thÆng d ,®îc quan niÖm lµ con ®Î cña toµn bé t b¶n øng tríc. 2.2. C¸c yÕu tè lµm t¨ng lîi nhuËn cña mét doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. * Chi phÝ s¶n xuÊt: Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng , lîi Ých kinh tÕ trë thµnh ®éng lùc m¹nh mÏ , lµ môc tiªu hµng ®Çu ®èi víi c¸c doanh nghiÖp . Lîi nhuËn ®îc xem lµ môc tiªu , lµ kh¸t väng cña mçi doanh nghiÖp . Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt vµ cung cÊp c¸c s¶n phÈm nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng vµ thu lîi nhuËn , ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã 3 yÕu tè cã b¶n ®ã lµ : ®èi tîng lao ®éng , t liÖu lao ®éng vµ lao ®éng . - §èi tîng lao ®éng :lµ nh÷ng vËt do con ngêi t¸c ®éng vµo nã ®Ó biÕn ®æi nã cho phï hîp víi nhu cÇu cña m×nh nh : nguyªn , nhiªn vËt liÖu . - T liÖu lao ®éng : lµ nh÷ng vËt hoÆc hÖ thèng vËt lµm nhiÖm vô truyÒn dÉn sù ho¹t ®éng cña con ngêi ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi tîng lao ®éng nh»m biÕn ®æi ®èi tîng lao ®éng ®ã (m¸y mãc, thiÕt bÞ) . - Lao ®éng lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých , cã ý thøc cña con ngêi nh»m thay ®æi nh÷ng vËt trong tù nhiªn cho phï hîp víi nhu cÇu cña b¶n th©n con ngêi . §èi víi mçi ngµnh , lÜnh vùc c¸c yÕu tè nµy tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo nh÷ng møc ®é kh¸c nhau vµ h×nh thµnh nªn nh÷ng kho¶n chi phÝ t¬ng øng. C¸c chi phÝ mµ doanh nghiÖp chi ra cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ s¶n phÈm bao gåm 3 bé phËn : C+V+m Trong ®ã : - C : lµ toµn bé gi¸ trÞ t liÖu s¶n xuÊt ®· tiªu hao trong qu¸ tr×nh t¹o ra s¶n phÈm nh chi phÝ nguyªn vËt liÖu , khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh… - V : lµ hao phÝ hao ®éng sèng (chi phÝ tiÒn l¬ng , tiÒn c«ng) ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n phÈm . - m : lµ gi¸ trÞ míi do lao ®éng sèng t¹o ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng t¹o ra gi¸ trÞ s¶n phÈm . Tãm l¹i ta cã thÓ hiÓu chi phÝ s¶n xuÊt cña mét doanh nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c hao phÝ vÒ lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp ph¶i chi ra ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh . 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 §èi víi bÊt kú mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµo sù vËn ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng bao gåm hai mÆt ®èi lËp nhau ®ã lµ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm nh ®Ó thu tiÒn vÒ . Vµ ®Ó thùc hiÖn ®îc viÖc tiªu thô s¶n phÈm doanh nghiÖp còng ph¶i bá ra nh÷ng chi phÝ nhÊt ®Þnh gäi chung lµ chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm nh : chi phÝ bao gãi ,vËn chuyÓn , tiÕp thÞ , qu¶ng c¸o …®Ó s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngµy cµng chiÕm lÜnh ®îc thÞ phÇn réng lín h¬n . Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn ®îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th× ngoµi chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ tiªu thô s¶n phÈm , doanh nghiÖp cßn thùc hiÖn nghÜa vô cña m×nh víi nhµ níc lµ nép c¸c kho¶n thuÕ theo luËt thuÕ . Nh÷ng chi phÝ vÒ thuÕ nµy ®Òu mang tÝnh chÊt kho¶n chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp . Qua nghiªn cøu chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh , t×nh h×nh sö dông vèn, tiÕt kiÖm chi phÝ cña doanh nghiÖp ta thÊy chi phÝ cã ¶nh hëng trùc tiÕp tíi kÕt qu¶ kinh doanh , v× vËy doanh nghiÖp nµo còng ph¶i quan t©m tíi qu¶n lý chi phÝ ,tõ ®ã h¹ thÊp chi phÝ , t¨ng lîi nhuËn , b¶o ®¶m sù tån t¹i cña m×nh . * Gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp : Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng c¸c doanh nghiÖp lu«n quan t©m tíi hiÖu qu¶ c¸c chi phÝ bá ra Ýt nhÊt mµ thu ®îc lîi nhuËn cao nhÊt . Nhng thÊy ®îc hiÖu qu¶ th× ph¶i th«ng qua hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh tÕ ®Æc biÖt lµ chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm v× : Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé chi phÝ doanh nghiÖp bá ra ®Ó thùc hiÖn , hoµn thµnh viÖc s¶n xuÊt vµ tiªu thô mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n chøa ®ùng 2 mÆt kh¸c nhau vèn cã bªn trong cña nã lµ chi phÝ s¶n xuÊt ®· chi ra vµ lîng gi¸ trÞ sö dông thu ®îc cÊu thµnh trong khèi lîng s¶n phÈm hoµn thµnh . Do ®ã gi¸ thµnh lµ ph¹m trï kinh tÕ kh¸ch quan . MÆt kh¸c , gi¸ thµnh lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt lîng toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp , do ®ã gi¸ thµnh mang tÝnh chÊt chñ quan nhÊt ®Þnh. Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay, nhiÖm vô hµng ®Çu vµ thêng xuyªn cña c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i phÈn ®Êu tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ , gi¸ thµnh s¶n phÈm . Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau , lµ hai mÆt biÓu hiÖn cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt . 3. Thùc tÕ chøng minh vÒ viÖc t¨ng lîi nhuËn b»ng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty Da giÇy Hµ Néi . 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong nh÷ng n¨m võa qua , tríc sù chuyÓn m×nh cña nÒn kinh tÕ , c«ng ty Da giÇy Hµ Néi nãi riªng còng nh toµn bé c¸c doanh nghiÖp nãi chung ph¶i ®øng tríc bao sù thö th¸ch to lín cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng vµ ph¶i chÞu sù biÕn ®éng cña c¶ thÞ trêng ®Çu ra vµ thÞ trêng ®Çu vµo , cho nªn ®Ó ®øng v÷ng ®îc lµ c¶ sù nç lùc cña toµn bé ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé nh©n viªn c«ng ty . VÊn ®Ò ®Æt ra c«ng ty ®· tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ra sao ®Ó cã mét nguån thu nhËp kh«ng nh÷ng bï ®¾p ®îc mäi chi phÝ mµ cßn cã lîi nhuËn ®Ó tiÕp tôc ®Çu t më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ cho dï c«ng ty tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ®i ch¨ng n÷a th× viÖc qu¶n lý c¸c chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm vÉn ®îc ®Æt lªn hµng ®Çu . Bëi hai yÕu tè ®ã lµ nh÷ng chØ tiªu kinh tÕ quan träng , lu«n ®îc c¸c nhµ l·nh ®¹o c«ng ty quan t©m víi môc tiªu lµ lµm sao tiÕt kiÖm ®îc chi phÝ tõ ®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm , t¨ng lîi nhuËn . T¹i c«ng ty Da giÇy Hµ Néi chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cã nhiÒu lo¹i , chóng kh¸c nhau vÒ c¶ néi dung , tÝnh chÊt , vai trß …trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh . §Ó ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh ,c«ng ty ®· tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc tÝnh gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm tiªu thô bao gåm 5 kho¶n chi phÝ sau : - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp - Chi phÝ s¶n xuÊt chung - Chi phÝ b¸n hµng - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp Trong ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ kh¸ quan träng , nã chiÕm tõ 65-75% gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé . Do vËy chØ cÇn biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng lµm thay ®æi gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc phÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm . ë ®©y chóng ta ph©n tÝch viÖc s¶n xuÊt giÇy cÇu l«ng pha da ®Ó thÊy ®îc t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh ®Ó ®¸nh gi¸ chÝnh x¸c ®îc biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty . §Ó s¶n xuÊt giÇy cÇu l«ng pha da c«ng ty ®· sö dông nhiÒu nguyªn vËt liÖu nhng chñ yÕu lµ v¶i b¹t , ®Õ mót , xèp . 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu : n¨m 1999 chi phÝ nguyªn vËt liÖu cho 1000 ®«i giÇy cÇu l«ng pha da lµ 15.377.439® nhng n¨m 2000 lµ 15.121.405® , kho¶n chi phÝ nµy ®· tiÕt kiÖm ®îc 256.034® . Chi phÝ nguyªn vËt liÖu gi¶m mµ kh«ng ¶nh hëng tíi chÊt lîng giÇy lµ mét ®iÒu ®¸ng khÝch lÖ cña c«ng ty . Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín nhÊt trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, n¨m 1999 chi phÝ nµy lµ 64,89%, n¨m 2000 lµ 64,09% . Lý do cã sù gi¶m nµy lµ c«ng ty t×m ®îc nh÷ng n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu rÎ h¬n vµ nhÊt lµ chÊt îng vÉn ®¶m b¶o . - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : chi phÝ nµy chiÕm mét tû träng kh«ng nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm , n¨m 1999 chi phÝ nµy chiÕm 10,62% trong tæng chi phÝ , n¨m 2000 lµ 11,67% trong tæng chi phÝ . ViÖc c«ng ty t¨ng l¬ng cho c«ng nh©n dÉn ®Õn t¨ng chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , tuy nhiªn viÖc t¨ng l¬ng nµy lµ phï hîp víi sù t¨ng lªn cña l¬ng thêi gian ,®ång thêi gãp phÇn khuyÕn khÝch tinh thÇn lao ®éng vµ ý thøc tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Chi phÝ s¶n xuÊt chung : so víi n¨m 1999 chi phÝ s¶n xuÊt chung tÝnh cho 1000 ®«i giÇy ®· gi¶m xuèng 55.000® . Chi phÝ nµy gåm nhiÒu kho¶n nh : chi phÝ tiÒn l¬ng nh©n viªn qu¶n lý , chi phÝ nguyªn vËt liÖu dïng chung cho ph©n xëng , chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh … - Chi phÝ b¸n hµng : chi phÝ nµy ngµy cµng t¨ng bëi trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ trêng , c«ng ty muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i ®Çu t cho nghiªn cøu thÞ trêng , ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm , më nhiÒu cöa hµng ®¹i lý … do vËy chi phÝ b¸n hµng ngµy cµng t¨ng . - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp : c«ng ty ®· dïng nhiÒu biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ vÒ tiÕp kh¸ch héi häp , giao dÞch do c«ng ty ngµy cµng më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , më réng c¸c mèi quan hÖ . Bªn c¹nh viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt c«ng ty còng ®· lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m môc ®Ých tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh . ViÖc lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm , c«ng ty c¨n cø vµo ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt cña tõng lo¹i s¶n phÈm , vµo sè lîng s¶n phÈm dù kiÕn hoµn thµnh vµo gi¸ thµnh s¶n phÈm cña n¨m tríc , vµo t×nh h×nh thÞ trêng cung cÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt cña c«ng ty . Sau khi ph©n tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn vµ qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n phÈm cña n¨m tríc , kÕt hîp víi c¸c c¨n cø trªn , c«ng ty dù kiÕn møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸ thµnh , ph¸t hiÖn c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h¹ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ vµ gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm kÕ ho¹ch . §Ó thÊy râ ®iÒu nµy ta sÏ xem xÐt gi¸ thµnh kÕ ho¹ch mµ c«ng ty ®· lËp cho lo¹i giÇy cÇu l«ng pha da n¨m 2000 : So s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch giÇy cÇu l«ng pha da n¨m 2000 ( TÝnh cho mét ®«i ) TT Kho¶n môc chi Gi¸thµnh®¬nvÞ Gi¸thµnh So s¸nh % phÝ thùc tÕ kÕ ho¹ch +/1 Chi phÝ NVL 14.834 15.121,4 278,9 1,87 Nh×n 2 Chi phÝ nh©n 2755,9 2755,9 vµo b¶ng c«ng trùc tiÕp trªn ta thÊy 3 Chi phÝ sx 2560 2658,6 98,6 3,71 c«ng ty ®· thùc chung hiÖn ®- 4 Chi phÝ b¸n 3023,8 3080,4 56,6 1,87 îc nhiÖm vô hµng , qu¶n lý gi¶m chi phÝ doanh nghiÖp s¶n Céng 23182,7 23616,3 433,6 1,87 xuÊt kinh doanh vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm giÇy cÇu l«ng pha da . Cô thÓ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®· t¨ng so víi thùc tÕ lµ 1,87% . Qua ph©n tÝch t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty Da giÇy Hµ Néi ta thÊy ®îc b»ng ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n kü lìng , qu¶n lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt , gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty ®· gi¶m ®¸ng kÓ bëi gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay lu«n lµ yÕu tè hµng ®Çu gióp c«ng ty c¹nh tranh ®îc trªn thÞ trêng . §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty da giÇy Hµ Néi ®· lu«n chó träng tíi viÖc gi÷ g×n vµ n©ng cao uy tÝn cña m×nh trªn thÞ trêng . §iÒu nµy ®îc thÓ hiÖn ë viÖc c«ng ty lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó ®a d¹ng ho¸ mÉu m· , n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm , phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh , h¹ gi¸ thµnh nh»m t¨ng doanh sè , t¨ng lîi nhuËn . C«ng ty ®· ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu qu¶ mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh : - X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu , qu¶n lý viÖc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu theo ®Þnh møc , gi¶m ®îc ®Þnh møc tiªu hao mét sè lo¹i nguyªn vËt liÖu . - T×m ®îc mét sè nguån mua nguyªn vËt liÖu cã gi¸ rÎ h¬n mµ chÊt lîng vÉn ®¶m b¶o . 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - LËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm . - HÇu hÕt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ , d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®îc ®Çu t míi nªn ®· gãp phÇn gi¶m lîng tiªu hao nguyªn vËt liÖu . Tãm l¹i ®Ó cã ®îc nh÷ng thµnh qu¶ ®ã lµ c¶ sù nç lùc cña toµn thÓ c«ng nh©n viªn vµ ban l·nh ®¹o c«ng ty , sù lín m¹nh ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty æn ®Þnh s¶n xuÊt , lîi nhuËn t¨ng cao , nép ng©n s¸ch nhµ níc ngµy cµng t¨ng , ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n ngµy cµng ®îc n©ng cao , s¶n phÈm cµng ngµy cã chç ®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ trêng trong níc còng nh thÞ trêng thÕ giíi . §©y chÝnh lµ mét thµnh c«ng lín mµ c«ng ty cÇn gi÷ g×n vµ ph¸t huy . III. Lêi kÕt §îc t×m hiÓu m«n kinh tÕ chÝnh trÞ vµ tµi liÖu thùc tÕ cña c«ng ty Da giÇy Hµ Néi , em ®· hiÓu râ h¬n vÒ lîi nhuËn . §Æc biÖt lµ biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn , ph¸t triÓn s¶n xuÊt b»ng c¸ch qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cu¶ c«ng ty . Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai yÕu tè c¬ b¶n cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau , gi¸ thµnh s¶n phÈm cao hay thÊp phô thuéc vµo chi phÝ s¶n xuÊt , chi phÝ s¶n xuÊt cao - gi¸ thµnh s¶n phÈm cao vµ ngîc l¹i , ®iÒu ®ã quyÕt ®Þnh tíi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty kh¸ lín . Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng , sù c¹nh tranh cña c¸c doanh nghiÖp trong cïng mét ngµnh lµ ®iÒu kh«ng tr¸nh khái , ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp cßn ph¶i chÞu sù c¹nh tranh cña hµng ngo¹i nhËp , t©m lý cña ngêi tiªu dïng ai còng muèn mua ®uîc hµng tèt mµ gi¸ l¹i rÎ . Do ®ã vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ lµm thÕ 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nµo ®¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng mµ vÉn ®Æt ®îc môc ®Ých kinh tÕ lµ phÊt triÓn s¶n xuÊt , ®¹t lîi nhuËn cao . C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®îc coi lµ h÷u hiÖu ®Ó thùc hiÖn môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp . C«ng ty Da giÇy Hµ Néi lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®· vµ ®ang hoµn thµnh tèt c«ng t¸c ®ã . Víi vèn kiÕn thøc kinh tÕ Ýt ái vµ sù hiÓu biÕt thùc tÕ cßn non nít , trong tiÓu luËn ch¸c h¼n kh«ng tr¸nh khái sai sãt , em kÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o nhiÖt t×nh gióp ®ì ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt nh÷ng bµi tiÓu luËn sau . Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o §ç Béi Toµn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy . Sinh viªn thùc hiÖn Môc lôc I. Lêi nãi ®Çu II. Néi dung : Trang 1 2 1. Giíi thiÖu c«ng ty Da giÇy Hµ Néi 2. VËn dông lý luËn t¨ng lîi nhuËn vµo ph¸t triÓn s¶n xuÊt : 3 2.1. Lîi nhuËn . 2.2. C¸c yÕu tè lµm t¨ng lîi nhuËn cña mét doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng . 3. Thùc tÕ chøng minh vÒ viÖc t¨ng lîi nhuËn 10 3 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 b»ng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng ty Da giÇy Hµ Néi . III . Lêi kÕt . 9 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ §HQLKD . 2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp . 3. Tµi liÖu thèng kª cña c«ng ty Da giÇy Hµ Néi . 12
- Xem thêm -